Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002 06 18

Sammanträde 2002 06 18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Information om sommarjobb, kollo och medborgarpanelen
Frågestund. Besökande allmänhet ges Läs mer... möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

5 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

6 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

8 Anmälan av inkomna handlingar

9 Ekonomisk månadsrapport

10 Yttrande över årsrapport avseende revision av 2001 års verksamhet

Dnr: 127-158-02

Revisorernas granskning av Älvsjö stadsdelsnämnds verksamhet under 2001 har inte givit anledning till anmärkning. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2001 års verksamhet.

I årsrapporten framgår följande,
- det verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet för året är bra
- nämndens ekonomistyrning är fortsatt god
- nämnden arbetar på ett bra sätt med mål och strategier
- bokslutet är rättvisande
- arbetet med säkerhet och skydd av tillgångar är i stort tillfredställande men kan utvecklas vidare.Handläggare: Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

11 Internrevision hösten 2001 - våren 2002

Dnr: 124-218-02

Förvaltningen har genomfört internkontroll som omfattat kontanthanteringen för egna medel, privata medel och underförskottskassor. Förvaltningens samlade bedömning är att kvaliteten på hanteringen av kontanter stadigt har förbättrats genom åren och denna period av internkontroll stärker det intrycket.

I särskilt ärende, 2002-06-18, ger förvaltningen förslag till internkontrollplan för hösten 2002.


Handläggare: Annika Frandsen Sjöberg, 08-508 21 026

12 Internkontrollplan andra halvåret 2002

Dnr: 124-219-02

I föreliggande internkontrollplan har antalet kontrollområden utvidgats och ansvaret att genomföra kontroller ligger på personal-, ekonomi-, kvalitet och kommunikations- samt beställaravdelningen.

Internkontrollplanen omfattar kontroll av,
- kontanter såsom, underförskottskassor, egna medel och privata medel,
- vissa fakturor och inventarieförteckningar,
- avgifter inom äldreomsorgen,
- del av personaladministrationen,
- diarium, diarieföring, arkivering, och arkivvård,
- barnomsorgsavgifter.

Från och med 2003 kommer internkontrollplanen att ingå som en del av nämndens verksamhetsplan.


Handläggare: Ulrika Engström, 08-508 21 019

13 Utvärdering av lokal styrelse med föräldramajoritet i Johan Skyttes barn- och ungdomsområde

Dnr: 405-213-02

Stadsdelsnämnden uppdrog 2001 12 20 åt förvaltningen att senast innan läsårets slut ut-värdera den hittillsvarande försöksverksamheten i den lokala styrelsen med föräldramajo-ritet inom Johan Skyttes barn- och ungdomsområde.

I stadsdelsnämndens tidigare beslut gällande införandet av den lokala styrelse med för-äldramajoritet anges de viktigaste syftena med försöksverksamheten – att öka och för-bättra information till föräldrar, elever och personal och att öka elevers och föräldrars engagemang, delaktighet och ansvar.

Utvärderingen visar att den lokala styrelsen har arbetat aktivt, och nått en bit på väg, i arbetet mot dessa syften. Föräldrarådet har utvidgats, samverkan med skolans andra olika fora för föräldrars och elvers inflytande har utvecklats, och informationsmaterial har förbättrats. Områden där föräldrarna har engagerats och tagit ett stort ansvar är exempel-vis skollokalplanering och former för utvecklingssamtal. Sedan början av 2002 finns också två elevrepresentanter i styrelsen.

Styrelsen har alltmer, efter vissa svårigheter att komma igång, funnit fungerande former för arbetet. Styrelsen vill fortsättningsvis ta mer ansvar för långsiktigt, strategiskt arbete.

Stadsdelsförvaltningen menar att det är viktigt att styrelsens mål att förbättra information, engagemang, delaktighet och inflytande tydligt knyts till målen för styrelsens uppdrag, dvs. verksamhetsplanens mål. Liksom de intervjuade i styrelsen framhåller förvaltningen också vikten av att utvärderingar av styrelsens arbete genomförs. Det är också angeläget att den lokala styrelsens rapportering till och samverkan med stadsdelsnämnden utveck-las.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att försöksperioden för den lokala styrelsen med föräld-ramajoritet förlängs till 2003 06 30. Styrelsens arbetsordning ska vara densamma som enligt nämndens beslut 2001 12 20, se bilaga 1.


Handläggare: Lars Ericsson, 08 - 508 21 079

14 Inriktningsärende avseende utbyggnad och planering av gruppbostäder för utvecklingsstörda

Dnr: 524-221-02

Kommunfullmäktige har 2001-12-03 beslutat att stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boendeformer för funktionshindrade införs i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande samt att beslut rörande stimulansbidrag till nämnderna delegeras till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Handläggare: Roger Blomqvist, 08 - 508 21 100

15 Planerad utbyggnad av gruppbostäder för utvecklingsstörda

Dnr: 326-222-02

Förvaltningen föreslår att nedlagda förskolan Kärnhuset, Sjöholmsvägen 42, byggs om till två nya gruppbostäder med vardera fyra lägenheter. Dessa nya gruppbostäder krävs dels för att täcka ett i staden stort behov av boende för vuxna människor med utvecklingsstörning och dels för att möjliggöra avvecklingen av Serenadens gruppbostad. Dessutom behövs ett antal ersättningslägenheter inför den förestående ombyggnationen av Långssjövillan och Älvsjö gruppbostad. Gatu- och Fastighetskontoret, som äger den befintliga fastigheten och kommer att stå som hyresvärd har lämnat en preliminär hyreskalkyl.

Handläggare: Roger Blomqvist, 08-508 21 100

16 Beställning av om- och tillbyggnad av Herrängens skola

Dnr: 326-223-02


I enlighet med nämndens tidigare skollokalplaneringsbeslut, vilket bland annat innebär en integrering av ”Duvans”, ”Vita villans och ”Yggdrasils” fritidsverksamheter i Herrängens skola, föreslår förvaltningen att Älvsjö stadsdelsnämnd hemställer hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott om att genomföra en om- och tillbyggnad av Herrängens skola. Om- och tillbyggnaden kan tidigast stå inflyttningsklar under hösten 2005. Enligt SISAB:s beräkningar medför projektet en ökad nettohyreskostnad med
1 170 tkr/år. Den ökade hyreskostnaden som projektet medför bidrar, enligt förvaltningens bedömning, till kvalitets- och samordningsvinster i de integrerade verksamheterna. Dessutom är om- och tillbyggnaden nödvändig för att kunna avveckla ej ändamålsenliga lokaler.

De beräknade kvalitets- och samordningsvinster som beräknas uppstå för verksamheterna innebär dock en ökning av lokalkostnaderna för förvaltningen centralt. Detta eftersom kostnaderna för skol- och fritidslokaler finansieras inom ramen mellan skolschablon och skolpeng.


Handläggare: Ulf Aldenberg, 08 - 508 21 088

17 Yttrande över motion till kommunfullmäktige rörande en mer medveten satsning på att stärka elevers självtillit

Dnr: 402-161-02

Motion i kommunfullmäktige har remitterats till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Motionen föreslår att det blir obligatoriskt för alla skolor att ägna tid åt medvetet arbete med känslor, jagstärkande övningar, respekt för andra (och sig själv) och med konflikt-hantering för att främja elevernas harmoniska utveckling. Vidare föreslås att utbildnings-nämnden får i uppdrag att utarbeta uppnåendemål för skolan/staden även för Läroplanens strävansmål. Förvaltningen menar att läroplanen (Lpo 94) redan innehåller det motionären vill framhålla men att i samband med att skolplanen för Stockholms stad nästa gång ses över kan motionärens förslag om att utarbeta generella åtaganden/uppnåendemål i frågan vara lämpliga att beakta.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08 - 508 21 051

18 Yttrande över motion till kommunfullmäktige rörande "snötipp" som kylanläggning

Dnr: 362-089-02

Kommunstyrelsen har remitterat en motion om snötippar :”Snötipp som kylanläggning” till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Motionen av Vivianne Gunnarsson (mp) och Per Bolund (mp) handlar om förslag till att använda snö för kylning av fastigheter enligt försök som gjorts i Sundsvall, att rena smältvattnet från snöupplag samt att tillvarata och rena sand och grus när snön har smält

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

19 Yttrande till kommunstyrelsen angående förlängt avtal med Stockholms läns landstings patientnämnd

Dnr: 504-147-02

Patientnämnden är en oberoende instans som kostnadsfritt ska bistå patienter, anhöriga och personal, när det uppstår problem i kontakterna med vårdgivare. I Stockholms län finns ett avtal mellan landstinget, alla kommuner i länet och patientnämnden att den mot ersättning ska handlägga patientstödjande åtgärder som föranleds av den kommunala hälso- och sjukvården. Gällande avtal löper till 2002 12 31 och om ingen part säger upp avtalet förlängs det med fyra år. Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att förlänga avtalet med två år till 2004 12 31. Stadsdelsförvaltningen är utifrån hittills-varande erfarenheter av avtalet positiv till att avtalet förlängs och föreslår att stadsdels-nämnden tillstyrker förlängning av avtalet i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

20 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

21 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare