Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2000-09-21

Sammanträde 2000-09-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Information om avtal mellan medborgare och nämnd om skötsel av grönområden, så kall Läs mer...ade brukaravtal.
Frågestund. Medborgarna i Älvsjö ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden.

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

5 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

6 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

7 Anmälan av inkomna handlingar.

8 Ekonomisk månadsuppföljning augusti 2000

Dnr: 124 - 268- 00

Muntlig redovisning

Tillägg
8A. Internrevision för 1999/2000 samt plan avseende internkontroll för hösten 2000/våren 2001

Handläggare: Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

9 Yttrande över demokratiutredningens slutbetänkande

Dnr: 030-167-00

Regeringen tillsatte hösten 1997 en utredning för att belysa de nya förutsättningar, problem och möjligheter som det svenska folkstyret möter inför 2000-talet. Demokratiutredningen skulle dessutom studera det låga valdeltagandet och föreslå åtgärder för att öka medborgarnas delaktighet och engagemang i det demokratiska systemet.

Handläggare: Marie-Louise Alvérus, 08-508 21 024

10 Yttrande över förslag till E-strategi för staden

Dnr: 051-198-00

Stadens IT-råd har utarbetat förslag till ny e-strategi som nu är ute på remiss till förvalt-ningar och bolag.Förslaget utgår från en vision som beskriver hur IT kan användas för att utveckla arbetet med att skapa framtidens Stockholm. Syftet med strategin är att skapa förutsätt-ningar så att IT blir en ledningsfråga för samtliga stadens förvaltningar och bolag. IT är inte längre bara ett rationaliseringsverktyg utan en alltmer integrerad del av verksam-heterna. Det innebär att IT samtidigt skapar en drivkraft för verksamheternas utveckling och för en ny typ av servicetjänster.

Handläggare: Agneta Karlehag/Bengt Lundberg, 08-508 21 038

11 Yttrande över motion i kommunfullmäktige om pappis

Dnr: 510-189-00

Ann-Marie Strömberg, företrädare för Vänsterpartiet, har i motion daterad i april 2000 föreslagit kommunfullmäktige besluta att starta ”pappis”- en mötesplats för pappor och barn.

I motionen poängteras barns rätt till umgänge med båda sina föräldrar även om dessa inte lever tillsammans samt socialtjänstens skyldighet att medverka till att ett fungerande umgänge kommer till stånd.

Handläggare: Gunilla Schedin, 08- 508 21 309

12 Äldreboendeplan för Älvsjö, Liljeholmen, Hägersten och Skärholmen stadsdelsområden

Dnr: 530-271-00

Stadsdelsförvaltningarna i Älvsjö, Liljeholmen, Hägersten och Skärholmen har tagit fram en gemensam äldreboendeplan. Det finns behov av fler gruppboende för dementa, men i övrigt motsvarar nuvarande utbud dagens behov av äldreboenden.

Handläggare: Barbro Jones/Ruth Wallberg-Tidare, 08-508 21 528

13 Larmsystemet på Solberga äldreboende

14 Delegation av beslutanderätt avseende Solberga äldreboende

15 Yttrande till Yrkesinspektionen om arbetsmiljön vid Sjöängsskolan

Dnr: 226-63-2000

Yrkesinspektionen har 2000-05-30 genomfört inspektion på Sjöängsskolan. Tjänsteutlåtandet redovisar vilka påpekanden, brister och krav Yrkesinspektionen hade samt redovisning av vilka åtgärder som skolan har vidtagit eller planerar.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08 - 508 21 051

16 Bidragsansökan från Föreningen Mansjouren

Dnr: 671-113-00

Föreningen Mansjouren i Stockholm är en ideell förening med Stockholm län som verksamhetsområde. Syftet med verksamheten är att, genom samtal, stödja män i kris. Samtidigt arbetar man för att öka förståelsen mellan könen, verka för jämställdhet, solidaritet och integration mellan olika kulturer, motverka våld och skapa goda manliga förebilder för barn och ungdomar.

Utöver ordinarie verksamhet planeras nu ett projekt ”Samverkande samhälle” som syftar till att öka samverkan i den lokala stadsdelen mellan frivilligorganisationer och olika samhällsfunktioner som skola, socialtjänst, närpolis och kyrka för att bättre ta tillvara stadsdelens samlade resurser. Kostnaden för projektet beräknas uppgå till 10.000 kronor per stadsdel och avser kostnader för projektledarens arbetstid.

Handläggare: Gunilla Schedin, 08- 508 21 309

17 Val till tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

SEKRETESSÄRENDEN

19 SEKRETESSÄRENDE

21 Internrevision 1999/2000 samt

22 Övrigt – deltagande i konferens mm

§159 Justering

Ledamoten Mona Bergström (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske måndagen den 25 september 2000 kl 08.00.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 31 augusti 2000 hade blivit justerat den 4 september 2000.

§160 Lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2000-09-14 anmäldes.

§161 Lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2000-09-14 anmäldes.

§162 Partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2000-09-19 anmäldes.

§163 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 163.

§164 Inkomna handlingar.

Förteckningar över till stadsdelsnämnden och -förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 164.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt följande.

Förvaltningen får i uppdrag att vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningarna upptagna skrivelser, protokollsutdrag mm.

§165 Ekonomisk månadsuppföljning augusti 2000

Stadsdelsdirektören och ekonomichefen lämnade muntlig information om det ekonomiska utfallet för augusti månad 2000.

§166 Internrevision 1999/2000 samt plan för internkontroll hösten 2000/våren 2001

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-09-07 (utsänt ärende 97/2000) förelåg med redovisning av utförd internrevision enligt antagen internkontrollplan för 1999/2000 samt förslag till internkontrollplan för hösten 2000 och våren 2001. Redovisad internrevision har omfattat kontroll av privata medel samt av underförskottskassor för enskilda medel och hanteringen härav har befunnits vara god. Internkontrollen under hösten 2000 och våren 2001 föreslås avse kontroll av dels samtliga underförskottskassor, dels inventarieförteckningarna och vissa fakturor. Dnr 124-268-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

  1. Förvaltningens rapport om internrevision för hösten 1999 och våren 2000 godkännes.
  2. Internkontrollplan för hösten 2000 och våren 2001 fastställes enligt förvaltningens förslag.

§167 Yttrande över Demokratiutredningens slutbetänkande ”En uthållig demokrati! Politik för folkstyre på 2000-talet.

Kommunstyrelsen hade med remiss 2000-04-20 via rotel I begärt yttrande över Demokratiutredningens slutbetänkande "En uthållig demokrati! Politik för folkstyre på 2000-talet" (SOU 2000:1). Efter en omfattande inventering av de problem och möjligheter som den svenska demokratin står inför menar utredningen att utanförskap och de växande klyftorna i samhället är ett hot mot demokratin och den enskilt viktigaste utmaningen för politiken på 2000-talet. Utgångspunkten för utredningens arbete har varit varje medborgares rätt till full delaktighet i samhället.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-09-07 (utsänt ärende 88/2000) förelåg med förslag till yttrande. De tankar, problem och behov som utredningen tagit upp finner förvaltningen till stora delar vara av samma art och peka på samma utveckling som man noterat i Älvsjö. Tjänsteutlåtandet upptar också en beskrivning av hur man i Älvsjö arbetar för att nå ut med information via informationsblad och hemsida på internet samt direktkommunikation med medborgarna via den interaktiva "e-demokratin) bestående av Medborgarpanel, Medborgartorg, Medborgarförslag och Insyn. Dnr 030-167-00.

Ledamoten Olle Andretzky (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt att nämnden dessutom skulle göra ett särskilt uttalande.

Beslut

Efter framställda propositioner på framlagda yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt Olle Andretzkys (m) yrkande följande.

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s), Anita Thisell (v) och Peter Modesta (mp) enligt följande.

Vi anser att nämnden även borde ha beslutat att anföra följande enligt vice ordförandens (s) yrkande.

Vi vill särskilt understryka demokratiutredningens konstaterande att ett sätt att främja ett demokratiskt deltagande, är att värna om de fysiska mötesplatserna genom att tillse att det finns bra, billiga och ändamålsenliga lokaler för föreningslivets behov.

I det sammanhanget kan vi inte underlåta att erinra om att majoritetens nedläggningar av våra tre samlingslokaler i området inverkat mycket menligt på föreningslivets möjligheter att främja ett demokratiskt deltagande.

Det är även viktigt att notera vår nyligen färdigställda hemsida "Ung i Älvsjö" som görs för ungdomar av ungdomar, som vi önskar skall komma att vidga ungdomarnas möjligheter till inflytande och deltagande i den demokratiska processen i Älvsjö.

§168 Yttrande över förslag till E-strategi för staden

Kommunstyrelsen hade genom remiss 2000-05-12 via rotel I begärt yttrande över ett inom stadsledningskontoret framtaget förslag till e-strategi för staden. Förslaget utgår från en vision som beskriver hur IT kan användas för att utveckla arbetet med att skapa framtidens Stockholm. Syftet är att skapa förutsättningar så att IT blir en ledningsfråga för samtliga stadens förvaltningar och bolag. IT anses inte längre vara bara ett rationaliseringsverktyg utan en alltmer integrerad del av verksamheterna. Det anses innebära att IT samtidigt skapar en drivkraft för verksamheternas utveckling och för en ny typ av servicetjänster.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-09-01 (utsänt ärende 89/2000) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen är positiv till den utveckling som skisserats i förslaget till e-strategi men framför att när IT blir en integrerad del i alla verksamheter måste de lokala IT-resurserna stärkas. Dnr 051-198-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt framlagt yrkande följande.

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§169 Yttrande över motion i kommunfullmäktige om ”pappis” - en mötesplats för pappor och barn

Kommunstyrelsen hade med remiss via rotel IV begärt yttrande över en motion i kommunfullmäktige med förslag att man skall starta ett "pappis" - en mötesplats för pappor och barn. I motionen poängteras barns rätt till umgänge med båda sina föräldrar efter skilsmässa eller separation samt socialtjänstens skyldighet att medverka till att fungerande umgänge kommer till stånd. Många gånger är föräldrarna i stark konflikt med varandra, något som går ut över barnen och gör att komplicerade situationer uppstår när barnet skall överlämnas till den andre föräldern. Fortfarande uppges det vara vanligt att barnet efter en separation bor hos modern att fadern blir umgängesförälder. För att underlätta umgänge mellan fäder och barn, både när det finns konflikter mellan föräldrarna som gör att överlämnandet av barnet måste ske på neutral plats och för fäder som har umgängesrätt i närvaro av kontaktperson föreslås inrättande av "pappis" - en öppen förskola där fäder kan umgås med sina barn och träffa andra i samma situation i närvaro av kompetent personal. Dnr 510-189-00.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-08-30 (utsänt ärende 90/2000) före- låg med förslag till yttrande. Förvaltningen delar de synpunkter och förslag som framförts i motionen. Dnr 510-189-00.

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) framlade ett förslag till beslut.

Ledamoten Mona Bergström (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Efter framställda propositioner på framlagda yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt Torbjörn Erbes (m) yrkande följande.

Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s), Anita Thisell (v) och Peter Modesta (mp) med hänvisning till Mona Bergströms yrkande att beslutet skulle ha getts följande lydelse. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande. Nämnden ställer sig därmed bakom det förslag som framförts.

§170 Äldreboendeplan för Älvsjös, Liljeholmens, Hägerstens och Skärholmens stadsdelsområden

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2000-03-22 har stadsdelsnämnderna delats in i fem grupper. Varje grupp skall ta fram en gemensam äldreboendeplan , som skall vara behandlad av samtliga nämnder senast 2000-09-30 och därefter revideras och uppdateras 2001 och 2002.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-09-07 (utsänt ärende 91/2000) förelåg med gemensam äldreboendeplan för Älvsjös, Liljeholmens, Hägerstens och Skärholmens stadsdelsområden. Här konstateras sammanfattningsvis att dagens utbud inom området motsvarar behovet frånsett att det behövs fler gruppboenden för dementa. Dessutom anser man att det behövs differentierade äldreboenden både för permanent- och korttidsboende. Rekrytering och vidareutbildning av personal nämns också som ett problem. Förvaltningarnas förslag till resp nämnder är att man skall fortsätta med den gemensamma planeringen för äldreboenden och att man skall utreda möjligheten att inrätta ett seniorboende med hyresrätt i Årstadal. Dnr 530-271-00.

Ledamoten Olle Andretzky (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt efter votering/handuppräckning med sex röster [Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s), Anita Thisell (s), Peter Modesta (mp) och Margareta Åkerberg (kd)] mot fem röster [Karl Bern (fp), Olle Andretsky (m), Torbjörn Erbe (m), Hans Fries (m) och Katarina Hamntorp-Kretschmar (m)] enligt Kåre Gustafsson (s) yrkande följande.

  1. Älvsjö stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att fortsätta med den gemensamma planeringen för äldreboenden inom de fyra stadsdelsområdena.
  2. De fyra stadsdelsförvaltningarna skall utreda möjligheten att inrätta ett seniorboende med hyresrätt i Årstadal och ett seniorboende med hyresrätt i Långbro sjukhusområde.

Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner i övrigt förvaltningarnas äldreboendeplan samt anför därutöver följande.

Det finns ett stort behov av seniorboende i området och därför har vi utvidgat förvaltningens förslag under punkt 2 till att även omfatta ett seniorboende på Långbro sjukhusområde.

Vid behandlingen av de olika planärendena för Långbro sjukhusområde har frågan om seniorboende med hyresrätt lyfts fram flera gånger och även vid de samrådsmöten som hållits. Vi uppdrar åt förvaltningen att utreda frågan i det fortsatta planarbetet och att vidga de fyra stadsdelsförvaltningarnas uppdrag när det gäller äldreboendeplanen att även avse ett seniorboende på Långbro sjukhusområde. Det vore intressant att utveckla ett flexibelt boende på Långbro sjukhusområde i likhet med de verksamheter som utvecklats bl a i Skövde.

SÄRSKILT UTTALANDE gjordes av Peter Modesta (mp) enligt följande. Jag är, liksom Olle Andretsky (m), medveten om att hyresregleringen utgör ett hinder för byggande av hyreshus. Jag ansluter mig ändå till nämndens beslut under punkt 2 för att markera att jag anser att hyresbostäder behöver byggas.

§171 Klagomål på larmsystemet på avd 32 Solberga sjukhem

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-08-15 (utsänt ärende 92/2000) förelåg med redovisning avseende larmet på Solberga sjukhem. Ärendet var föranlett av en anmälan till länsstyrelsen från en närstående om att larmsystemets ljudsignal skulle vara bortkopplad på avd 32. Dnr 537-235-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag att rapporten skulle godkännas.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Förvaltningens redovisning avseende information till personalen om larmet på Solberga sjukhem godkännes.

§172 Delegation av beslutanderätt avseende Solberga äldreboende

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-09-13 (utsänt ärende1 93/2000) förelåg med förslag om delegation av beslutanderätt avseende Solberga äldreboende. Enligt stadsdelsnämndens beslut skall Solberga äldreboende fr o m 2001-01-01 övergå i s k intraprenaddrift. Förvaltningen bedömer det angeläget att intraprenadchefen - redan nu under förberedelsefasen inför övergången till intraprenad - får delegation att fatta beslut motsvarande vad som gäller för avdelningschef. Dnr 013-276-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag i ärendet.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt framlagt yrkande följande.

  1. Chefen för Solberga äldreboende får - i egenskap av blivande intraprenadchef - delegation att fatta beslut avseende Solberga äldreboende enligt förvaltningens förslag. Fr o m 2001-01-01, när verksamheten övergår till intraprenaddrift, övergår beslutanderätten till intraprenadchefen.
  2. Med detta beslut upphör avdelningschefens delegation avseende Solberga äldreboende.

§173 Yttrande till Yrkesinspektionen om arbetsmiljön vid Sjöängsskolan

Yrkesinspektionen hade i inspektionsmeddelande 2000-06-19 begärt en redovisning över vilka åtgärder som vidtas med anledning av påtalade brister i arbetsmiljön. Vid inspektion, som genomfördes 2000-05-30, hade konstaterats att sex av sju krav som ställts vid inspektion i februari 2000 inte var åtgärdade. Dessutom konstaterades ytterligare brister beträffande luftkvaliteten, grupprum, kontorsarbetsplatser och vilrum.

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-09-06 (utsänt ärende 94/2000) förelåg med förslag till svar. Förvaltningen redovisar vidtagna åtgärder beträffande samtliga kravpunkter.Dnr 226-63-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anita Thisell (v) yrkade också bifall till förvaltningens förslag men att nämnden dessutom också skulle göra ett uttalande om vikten av samverkan.

Beslut:

Efter framställda propositioner på framlagda yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till Yrkesinspektionen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v), Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s) och Peter Modesta (mp) med hänvisning till Anita Thisells (v) yrkande att nämnden skulle ha gjort följande uttalande.

Vi har fått signaler som ger anledning att ifrågasätta hur samverkan mellan personal och ledning vid Sjöängsskolan fungerar. Vi påpekar vikten av att samverkansavtalet följs.

§174 Bidragsansökan från Föreningen Mansjouren

Föreningen Mansjouren hade ansökt om föreningsstöd samt bidrag till ett projekt "Samverkande samhälle" som syftar till att öka samverkan i de lokala stadsdelarna mellan frivilligorganisationer och olika samhällsfunktioner för att härigenom bättre ta tillvara stadsdelens samlade resurser.

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2000-07-07 (utsänt ärende 95/2000) förelåg med förslag att ansökan skulle avslås. Förvaltningen anser att föreningen bedriver en bra verksamhet och är positiv till det planerade projektet om ökad lokal samverkan i området, men konstaterar att nämnden saknar budgetmässiga förutsättningar för att bevilja bidrag. Dnr 671-113-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anita Thisell (v) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslut

Efter framställda propositioner på framförda yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Ansökan från Föreningen Manscentrum om föreningsbidrag och projektbidrag avslås.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v), Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s) och Peter Modesta (mp) enligt följande.

Vi anser att nämnden borde ha beslutat enligt Anita Thisells (v) yrkande och beviljat Föreningen Mansjouren föreningsstöd med 2 819 kronor för år 2001 och 5000 kronor för projekt "Samverkan i samhälle" under förutsättning att socialtjänstnämnden också beviljar 5000 kronor. Dessutom borde nämnden ha gjort följande uttalande.

Stadsdelsnämnden ser gärna att Mansjouren är gästföreläsare vid Nätverkshuset.

På senare år har myndigheterna i växande grad tagit upp det omfattande våld som drabbar kvinnor. Lagstiftningen har skärpts och gärningsmännen straffats hårt. Varje år polisanmäls i runda tal 20 000 fall. I verkligheten är siffran minst fyra gånger så hög. I vissa beräkningar talas till och med om 100 000.

Under hösten kommer återigen en kampanj som belyser mäns våld mot kvinnor. Denna gång pekar organisatörerna på att mäns våld mot kvinnor även drabbar barnen. Enligt vissa uppskattningar växer ett par hundra tusen barn upp i hem där mamman misshandlas. Pojkar som växer upp med män som slår deras mammor får en skev bild av kärleken och vuxenlivet. Papporna blir dåliga föredömen. Barn gör inte som vuxna säger utan som de gör

Myndigheter och frivilligorganisationer måste ta på sig ett större ansvar för att öka kvinnors trygghet och ge männen det stöd de behöver i krisbearbetning.

En stor del av våldet i vårt samhälle är alkoholrelaterat. Bråken på gator och torg, i krogköer och mellan olika gäng beror i stor utsträckning på att de inblandade druckit starköl eller sprit. Då kvinnor misshandlas sker det i alla möjliga sammanhang. Alkohol förekommer ibland men inte i lika stor utsträckning som när det gäller gatuvåldet. Ändå måste vi räkna med att drogmissbrukande män i större utsträckning än andra är mer benägna att misshandla sin hustru eller sambo. Därför måste närstående personer på jobbet eller i grannskapet ta ansvar och vara dem behjälpliga. Det är naturligtvis inte så roligt att lägga sig i andras angelägenheter men ibland måste det ske för att hjälpa dem som lever i allvarlig fara eller med livet som insats.

Det är inte ödesbestämt att tiotusentals kvinnor varje år utsätts för fysisk eller psykisk misshandel, sexuella trakasserier eller andra kränkningar. Kvinnofriden måste kunna garanteras. För att detta skall v4a möjligt måste myndigheter och frivilligorganisationer samarbeta.

Vi får heller inte glömma bort att arbetet för ökad jämställdhet i sin förlängning motverkar våldet eftersom sådant knappast förekommer i familjer där jämställdhet råder.

§175 Val till tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden utsåg 1999-01-12 en tvärpolitisk arbetsgrupp för trafik-, miljö- och planfrågor men en företrädare från varje partigrupp i nämnden. Sedan augusti 2000 saknas i arbetsgruppen företrädare för (kd).

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt - efter yrkande från ordföranden - att Margareta Åkerberg (kd) skall ingå i arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor.

§176 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen - Frågor

Följande handlingar anmäldes.

* Socialbidrag stadsdelsvis - statistik juni 2000.

* Projektplan för uppsökande verksamhet bland personer över 85 år boende i egna hem.

* Rapport om uppbyggnaden av Ung i Älvsjö - hemsida för unga i Älvsjö.

* Program för information vid nämndens öppna sammanträden samt informationskvällarna under hösten.

§177 Övrigt – deltagande i konferens mm

* Beslut

  1. Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) får delta i konferens om psykiskt sjuka och funktionshindrade 2000-10-24/25 på Ronneby Brunn med tema Återhämtning och rehabilitering.
  2. Skriftlig rapport från konferensen skall lämnas till nämnden.

* Ledamoten Majvi Andersson (s) överlämnade en skrivelse med anledning av länsstyrelsens beslut 2000-09-12 om öppna hemtjänsten. Dnr 539-238-00.

§178 Sociala delegationen

Protokoll från sociala delegationens sammanträden 2000-09-07 och 2000-09-18 anmäldes.

§179 Yttrande till länsstyrelsen i enskilt ärende