Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2000-10-26

Sammanträde 2000-10-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

4 Anmälan om protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelse

5 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

7 Anmälan av inkomna handlingar.

Medborgarförslag/-synpunkter
Dokumentlista/Ärendelista

8 Kvartalsrapport 3/2000 med prognos för året

Dnr: 103-109-00

Årsprognosen visar på ett samlat nettoöverskott om 2,9 mkr. Överskottet återfinns främst inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt skolbarnsomsorg. Äldreomsorgens överskott beror främst på färre placeringar på äldreboenden än beräknat i verksamhetsplanen. Överskottet för omsorg om funktionshindrade beror främst på en högre slutlig budget än vad som tidigare har beräknats. Underskott återfinns för utbildning, barnomsorg samt kostnaderna för barn/elever med behov av särskilt stöd. Det finns en viss osäkerhet vad gäller årsprognosen på grund av att det nya löneavtalet för lärarna ännu inte är klart.
Anslag tre avseende socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder beräknas visa ett nettoöverskott om 0,6 mkr varav 0,4 mkr beror på lägre kostnaderna för socialbidrag.

Handläggare: Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

9 Yttrande över förslag till äldreomsorgsplan för åren 2001-2005

Dnr: 530-267-00

Stadsdelsförvaltningen ställer sig mycket positiv till äldreomsorgsplanen. Hela planen utgår från individens behov och hur äldreomsorgen på bästa sätt ska tillgodose att brukarna får den vård och omsorg de behöver. En förutsättning för att kunna uppnå intentionerna i planen är dock att behovet av personal inom äldreomsorgen tillgodoses och att personalen har tillräcklig kompetens. Vi vill dock påpeka vikten av samordning mellan olika planer, såsom äldreomsorgsplanen, och stadens budget.

Handläggare: Ruth Wallberg Tidare, 08-508 21 528

10 Utvärdering av organisationen med fem barn- och ungdomsområden

Dnr: 041-292-00

Från 1998-01-01 infördes fem barn- och ungdomsområden i stadsdelen. Områdena omfattar förskoleverksamhet med dagbarnvårdarverksamhet, deltidsförskola, grundskola inklusive förskoleklass, skolbarnsomsorg, fritidsverksamhet för 10-12 åringar, ungdomsgårdar och parklek.Ärendet beskriver hur organisationen tillkommit, nuvarande organisation för vart och ett av de fem barn- och ungdomsområdena, om målet uppnåtts med den nya organisationen samt för- och nackdelar

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

11 Riktlinjer och rutiner för intagning av elever till förskoleklass

Dnr: 423-293-00

Ärendet beskriver nya urvalskriterier för intagning av elever till förskoleklass samt redovisar tidsplan för arbetet med intagningarna.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

12 Sommargårdsverksamhet år 2001

Dnr: 442-289-00

Förvaltningen har gemensamt med kringliggande stadsdelsförvaltningar följt upp anordnarnas egenkontroll av sommaren år 2000 koloniverksamhet. Fyra av fem kontrakterade anordnare har bedrivit verksamhet, som motsvarar de krav som ställts med undantag för vissa profilerade verksamheter(underentreprenörer). Vidare har en av anordnarna uppvisat betydande brister i sitt administrativa samarbete med förvaltningarna. Den anordnare – Skollov AB – som inte på ett tillfredsställande sätt uppfyllt kontrakterade villkor - är samtidigt en av de två stora anordnarna, varför en förnyad anbudsupphandling måste genomföras om behovet av platser på sommarkoloni ska kunna tillgodoses för sommaren år 2001.

Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

13 Uppföljning av entreprenad för Öppna Hemtjänsten - rapport nr 2

Dnr: 533-032-00

Den öppna hemtjänsten i Älvsjö drivs sedan 99-09-15 av Partena Care AB. Avtalet löper på två år, med möjlighet till två års förlängning. Enligt avtalet ska två gånger per år göras uppföljning av den faktiska kvalitén i öppna hemtjänsten. I den första rapporten, som behandlades i stadsdelsnämnden i april 2000, redovisades en del som borde förbättras och korrigeras ur kvalitetssynpunkt. Sammanfattningsvis gjordes bedömningen att den öppna hemtjänsten drivs i huvudsak enligt gällande uppdragsavtal

Handläggare: Marie-Louise Allberg, 08-508 21 058

14 Delegation av beslutanderätt till tjänsteman

Dnr: 013-276-00

I syfte att påskynda upphandlingsförfarandet föreslår förvaltningen att nämnden delegerar till stadsdelsdirektören att fastställa förfrågningsunderlag och besluta om att infordra anbud.

Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

15 Studie- och planeringsresa

Dnr: 231-294-00

Enligt gällande delegationsordning beslutar nämnden om stadsdelsdirektörens deltagande i resor utanför norden.

Handläggare: Bertil Östberg, 08-508 21 040

16 Skrivelse från ledamoten Majvi Andersson (s) om öppna hemtjänsten

17 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

§180 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske måndagen den 30 oktober 2000 kl 08.30.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 21 september 2000 hade blivit justerat 25 september 2000.

§181 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2000-10-19 anmäldes.

§182 Anmälan om protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelse

Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelse 2000-09-12 anmäldes.

§183 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2000-10-24 anmäldes.

§184 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 184.

.

§185 Anmälan av inkomna handlingar.

Förteckningar över till stadsdelsnämnden och -förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 185.
Ledamoten Anita Thisell (v) framlade ett förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt enligt framlagt yrkande följande följande.

1 Förvaltningen får i uppdrag att vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningarna upptagna skrivelser, protokollsutdrag mm.

2 Vad gäller kommunförbundets rapport "Psykiatri Samverkan mellan kommuner och landstingets hälso- och sjukvård" får förvaltningen i uppdrag att återkomma med en redovisning över vilka åtgärder man avser att företa med anledning av vad som framkommit i rapporten. Enligt denna sker ingen samverkan på ledningsnivå kring psykiskt funktionshindrade vad gäller primärvård, beroendevård och geriatrik.

§186 Kvartalsrapport 3/2000 med prognos för året

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-10-16 (utsänt ärende 98/2000) förelåg med årets tredje kvartalsrapport med prognos för året och särskild kvalitetsbilaga. Årsprognosen visar ett samlat nettoöverskott om 2,9 mkr. Överskottet återfinns främst inom äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt skolbarnsomsorg och beror främst på färre placeringar på äldreboenden än beräknat och högre slutlig budgetering än beräknat för omsorgen för funktions- hindrade. Underskott finns inom utbildning, barnomsorg samt vad gäller kostnaderna för barn/elever med behov av särskilt stöd. Viss osäkerhet finns vad gäller årsprognosen på grund av att det nya läraravtalet ännu inte är klart. Anslaget för socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder väntas ge ett nettoöverskott om 0,6 mkr varav 0,4 beror på lägre kostnader för socialbidrag. Dnr 103-109-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anita Thisell (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag med visst tillägg.

Beslut:
Efter framställda propositioner på framlagda yrkanden beslöt stadsdelsnämnden- utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Kvartalsrapport 3/2000 med prognos för året godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v) enligt följande. Jag anser att nämnden även borde ha beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag om hur man skulle kunna avsätta medel ur det prognostiserade överskottet om 2,9 mkr till kompetensutveckling för personal som arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Åtgärder för barn i behov av särskilt stöd får inte avgöras av om pengar inte finns på visst konto. S:t Örjans insatser måste fortsätta trots det "höga" priset. Personalen vid såväl förskola som skola måste få den stimulans som behövs för att ge dessa barn en så bra start i livet som möjligt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§187 Yttrande över förslag till äldreomsorgsplan för åren 2001-2005

Kommunstyrelsen hade med remiss via rotel VI begärt yttrande över förslag till äldreomsorgsplan för staden år 2001-2005. Förslaget utgår från den s k kvarboendeprincipen. Kvalitetsfrågorna liksom den enskildes inflytande över vårdens/omsorgens innehåll genom bl a införandet av s k "äldreomsorgspeng" betonas. Vidare lyfts stödet till anhöriga och närstående fram. Planen behandlar också behovet av fortsatt utbyggnad av äldreboenden, samverkan med landstingets hälso- och sjukvård, vården i livets slutskede personalförsörjningen och personalens kompetensutveckling mm. Äldreomsorgsplanen skall vara styrande för stadsdelsnämndernas äldreomsorg och utgöra ett dokument för att ständigt utveckla kvalitet och trygghet inom äldreomsorgen.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-10-10 (utsänt ärende 99/2000) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen är mycket positiv till föreliggande förslag till äldreomsorgsplan, men påpekar vikten av samordning mellan olika planer, såsom äldreomsorgsplanen, och stadens budget. Dnr 530-267-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson (s) framlade ett annat förslag till yttrande och yrkade bifall härtill.

Ledamoten Anita Thisell (v) framlade ett tilläggsyrkande

Beslut
Efter framställda propositioner på framlagda yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande. Vid därefter framställd proposition på Anita Thisells (v) tilläggsyrkande beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - att avslå detta yrkande. Stadsdelsnämndens beslut blev således följande

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Pekka Orsimo (s) och Peter Modesta (s) enligt följande.

I många delar kan vi instämma i förvaltningens förslag till yttrande över Stockholm stads Äldreomsorgsplan år 2001-2005. Vi anser dock att planen är ofullständig och saknar väsentliga delar och därför inte tillfredsställer brukarnas krav på inflytande och valfrihet till god vår och omsorg.

Äldreplanen tar på flera ställen upp "äldreomsorgspeng" som en förlösande faktor på de flesta problem vad gäller valfrihet och kvalitet. Men äldreomsorgspeng är något som för närvarande är under utredning och det finns inte något riktigt konkret förslag att ta ställning till. Det känns mycket osäkert att bygga äldreplanen på en grund vars omfattning och stabilitet vi ännu inte vet något om. I förslaget till äldreplan har den äldreomsorgspeng som det påbörjats en diskussion om, tillmätts en central betydelse för framtida kvalitet och valfrihet. Detta trots att ingen i dagsläget vet särskilt mycket om vare sig pengens storlek eller hur den ska fungera i alla avseenden.

Vi tycker det är otillfredsställande att man ingenstans i planen kan finna skrivningar som kraftfullt tillförsäkrar och stärker de äldres möjligheter till inflytande över sin vård och omsorg. Vi socialdemokrater vill ha valfrihet för brukare och anhöriga för den egna vården och omsorgen men också ge dem ett reellt inflytande över var, när och hur det ska ske. Vi anser att äldreplanen ska innehålla skyldighet för stadsdelsnämnden att undersöka brukarnas upplevelser av kvaliteten i vården och omsorgen och utifrån det utveckla modeller och förslag till att åstadkomma ett ökat inflytande över den i brukarnas dagliga liv och verksamheter. För att åstadkomma verkligt inflytande krävs det också gedigna informationsinsatser och ett väl utvecklat system för klagomålshantering.

I den gamla översiktsplanen för äldreomsorgen beskrevs ambitionen att erbjuda äldre invandrare vård och omsorg på det egna modersmålet. Den ambitionen är borta i äldreomsorgsplanen trots att våra kunskaper om behovet har ökat. Det är mycket angeläget att äldre invandrares behov uppmärksammas i äldreplanen.

I kartläggningen "Äldreomsorgsutnyttjande 1993 och 1998" framgår tydligt att de anhöriga får en allt tyngre börda när det gäller vård och omsorg. Här menar vi att äldreomsorgsplanen måste uppdateras och ges målsättningen att anhöriga ska få ett ännu bättre stöd än vad de får i dag. I anhörigstödet ska ingå att den uppsökande verksamheten måste bli bättre med hänsyn tagen till att många anhöriga har svårigheter att gå ifrån egna arbeten eller verksamheter både för att få stöd och för att få eller ge information. 

Personalen är äldreomsorgens viktigaste resurs. Detta kan inte nog understrykas. Många av de problem som idag finns inom äldreomsorgen hänger samman med svårigheten att rekrytera och behålla personal. En aldrig så engagerad och intresserad personal som inte får den respons de behöver från arbetsgivaren orkar inte i längden vidmakthålla engagemanget och intresset. Äldreomsorgsplanen måste därför innehålla konkreta åtgärdsförslag på hur personalfrågorna ska beaktas. Stadsdelsnämnden måste åläggas att utarbeta planer för utbildning och fortbildning för all personal inom vård och omsorg. Äldreomsorg, i ett samhälle som uppmuntrar och möjliggör verklig valfrihet för brukarna, är ett arbete som kräver en gedigen grundutbildning och en mångskiftande fort- och vidareutbildning.

Äldreomsorgsplanen tar upp fortbildning för arbetsledare, biståndshandläggare och sjuksköterskor men ger inga konkreta anvisningar på hur övrig personals utbildning ska ske. Planen saknar också förslag på hur man ska komma tillrätta med rekryteringsproblemen. Detta är en allvarlig brist i en plan som ska äga giltighet de närmaste 5 åren. Förslag till åtgärder som omfattar rekryteringsfrågorna måste inarbetas i planen liksom förslag på hur statusen ska höjas för all personal inom vård och omsorg för äldre.

Äldreomsorgsplanen måste också innehålla förslag på hur staden ska bära sitt yttersta ansvar att tillvarata brukarnas, de anhörigas och personalens intressen även i de olika driftsformer som växer fram. Berörda måste kunna känna trygghet i att all vård och omsorg sker med äldreplanens intentioner som grund, oavsett i vilken driftsform verksamheten finns. Stadens ansvar för en kvalitativt god vård och omsorg antingen i kvarboende eller i andra boendeformer, kan aldrig säljas bort. Detsamma måste självfallet gälla ansvarsfrågorna gentemot personalen som ju är äldreomsorgens viktigaste resurs.

RESERVATION lämnades av Anita Thisell (v) enligt följande. Jag ansluter mig till reservationen ovan men anser dessutom att nämnden - enligt mitt yrkande - även skulle ha gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med en redovisning över vilka personal- och kompetensförsörjningsåtgärder som planeras i Älvsjö samt hur psykologiskt, socialt och andligt stöd ges till döende och dennes anhöriga. Vidare anser jag att nämnden borde ha anfört följande.

Kultur är lika viktig för de äldre som för barn och ungdom. Förslaget om inrättande av kulturombud bör stödjas. Bland annat musik gör att livskvaliteten ökar. Det är angeläget att utveckla brukarråd inom hemtjänsten.

Vård och omsorg skall inte konkurrensutsättas då detta ofta sker till priset av att verksamhetens kvalitet och personalens arbetsförhållanden försämras. Dessutom frånhänder sig kommunen den offentliga insynen av verksamheten. Äldreomsorg skall vara en självklar kommunal angelägenhet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§188 Utvärdering av organisationen med fem barn- och ungdomsområden

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-10-10 (utsänt ärende 100/2000) förelåg med utvärdering av den organisation med fem barn- och ungdomsområden som infördes 1998-01-01. Områdena omfattar förskole- och dagbarnvårdarverksam- verksamhet, deltidsförskola, grundskola inklusive förskoleklass, skolbarnsomsorg, het för 10-12 åringar, ungdomsgårdar och parklek. Områdena leds av rektor och biträdande rektorer. Avsikten med den nya organisationen var att underlätta integrationen mellan barnomsorg och skola och att skapa förutsättningar för ett bättre utnyttjande av lokaler och personal. Utvärderingen visar både på för- och nackdelar med den nya organisationen i fem- och ungdomsområden men sammanfattningsvis finner man att målet för den nya organisationen har uppnåtts. Dnr 041-292-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till att förvaltningens utvärdering skulle godkännas.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) yrkade att nämnden, förutom att godkänna utvärderingen, även skulle göra ett särskilt uttalande.

Beslut
Efter framställda propositioner på framlagda yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Förvaltningens utvärdering godkännes och organisationen med fem barn- och ungdomsområden behålls.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Pekka Orsimo (s), Anita Thisell (v) och Peter Modesta (mp) enligt följande. Vi anser att nämnden även skulle ha gjort följande uttalande.

Det är glädjande med den samverkan som hittills uppnåtts, vilket för med sig att våra barn möter vuxna med ett gemensamt ansvarstagande vilket ökar tydligheten och tryggheten i förskolan och skolan. Vuxenvärlden blir på det sättet goda förebilder för barnen och ungdomarnas samverkan. Föräldrarna känner att barnen och ungdomarna i olika tillsynsformer och stadier möts av personal med ett gemensamt ansvarstagande och gemensam målsättning.

Det är nu viktigt att processen går vidare både inom resp. barn och ungdomsområde genom att se över hur man kan organisera ledningsfunktionen för att ha en bra balans när det gäller rektors pedagogiska ledning och funktionen som ledare för en stor arbetsenhet. Ett tydliggörande och bättre information av bitr. rektorernas ställning understryks.

Det är också viktigt att de måldokument som finns inom barn- och ungdomsområdena bekantgörs för all personal, föräldrar och elever för att därigenom öka förståelsen för de olika roller som finns inom barn- och ungdomsområdet.

Det är nu även angeläget att samverkan vidgas till att ske mellan skolledningar, skolor och förskolor i de övriga barn- och ungdomsområdena. Vidare även med Nätverkshuset och övriga resurser på stadsdelsförvaltningen, som kan vara en viktig samverkanspartner. Därigenom ökas kunskapsöverföringen och öppnar upp för samverkansmöjligheter kring barnen och ungdomarna i frågor som behöver lösas utanför det egna barn- och ungdomsområdet.

§189 Riktlinjer och rutiner för intagning av elever till förskoleklass

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-10-06 (utsänt ärende 101/2000) förelåg med förslag till riktlinjer och rutiner för intagning av elever till förskoleklass s k 6-årsverksamheten samt tidplan för intagningen till läsåret 2001/2002. De urvalskriterier som föreslås gälla - om det finns fler sökande till en förskoleklass än vad det finns platser - är social hänsyn, geografisk närhet, syskon på skolan samt plats i områdets förskolor. Urvalskriterierna har ingen inbördes prioritering. Bedömningarna föreslås göras av områdets rektor. Dnr 423-293-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt enligt framlagt yrkande följande.

Riktlinjer och rutiner för intagning av elever till förskoleklass antas enligt förvaltningens förslag.

§190 Sommargårdsverksamhet år 2001

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-10-03 (utsänt ärende 102/2000) förelåg med förslag att ny anbudsupphandling av koloniplatser för sommaren 2001skall göras. Stadsdelen har ett tecknat ramavtal med fem anordnare av sommargårdsverksamhet med möjlighet till förlängning att omfatta även sommaren 2001. Vid uppföljning av anordnarnas egenkontroll av 2000 års koloniverksamhet har dock konstaterats att en av de två stora anordnarna inte uppfyllt kontrakterade villkor varför förvaltningen föreslår att en förnyad upphandling skall göras. Dnr 442-289-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt framlagt yrkande följande.

  1. Tecknade avtal med upphandlande fem anordnare av s k koloniverksamhet att även omfatta verksamhet under sommaren 2001 skall inte förlängas.
  2. Förvaltningen får i uppdrag att till nämndens möte i november återkomma med förslag på förfrågningsunderlag för anbudsinfordran avseende ramavtal om platser på sommarkoloni år 2001.

_______

 

 

 

§191 Uppföljning av entreprenad för Öppna Hemtjänsten - rapport nr 2

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-10-11 (utsänt ärende 103/2000) förelåg med rapport nr 2 från uppföljningen av öppna hemtjänsten, vilken sedan 1999-09-15 drivs av Partena Care AB. Rapporten visar att det finns en del att förbättra och korrigera ur kvalitetssynpunkt, men sammanfattningsbis bedöms öppna hemtjänsten drivas på ett godtagbart sätt enligt gällande uppdragsavtal. Förvaltningen menar att om verksamheten skulle drivas i egen regi skulle nämnden/förvaltningen sannolikt ha samma svårigheter som entreprenören nu har med personalkontinuitet, vårdplaner mm. Dnr 533-032-00.

Ledamoten Majvi Andersson (s) framlade ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Se bilaga § 191.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg som korresponderade med viss del i Majvi Anderssons (s) yrkande.

Beslut:
Efter framställda propositioner på framlagda yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av den öppna hemtjänsten.
  2. Rapporten överlämnas till entreprenören för beaktande och till länsstyrelsen för kännedom.
  3. Gruppledarna inom nämnden bildar en tvärpolitisk arbetsgrupp, som tillsammans med förvaltningen, förutsättningslöst skall gå igenom och analysera hela ärendet avseende den öppna hemtjänsten.

________

§192 Delegation av beslutanderätt till tjänsteman

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-09-29 (utsänt ärende 104/2000) förelåg med förslag att stadsdelsdirektören skulle ges delegation att besluta om anbudsinfordran på drift av restaurang inom Älvsjö äldreboende mm i syfte att påskynda upphandlingsförfarandet. Nu gällande entreprenadavtal upphör 2000-01-15. Dnr 013-276-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

  1. Stadsdelsdirektören får delegation att besluta om att infordra anbud på drift av restaurang inom Älvsjö äldreboende samt matleveranser till Solberga äldreboende.
  2. Antagande av entreprenör skall i vanlig ordning underställas nämnden för beslut.

.

§193 Studie- och planeringsresa

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2000-10-13 (utsänt ärende1 105/2000) förelåg angående studie- och planeringsresa till Italien. I resan skall förutom stadsdelsdirektören även rektorerna samt de de två utvecklingssekreterare som främst arbetar med barn- och ungdomsfrågor delta. Enligt gällande delegationsordning beslutar chef om deltagande i resa utanför Norden. Nämnden beslutar om stadsdelsdirektörens deltagande i sådana resor. Dnr 231-294-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag i ärendet.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt enligt framlagt yrkande följande.

Stadsdelsnämnden medger att stadsdelsdirektören deltar i en studie- och planeringsresa till Italien den 28 januari - 4 februari 2001.

§194 Skrivelse från ledamoten Majvi Andersson (s) om öppna hemtjänsten

En från ledamoten Majvi Andersson (s) till stadsdelsnämnden inkommen skrivelse förelåg. I denna anges att socialdemokraterna kräver att avtalet med Partena Care AB avseende öppna hemtjänsten skall avbrytas, att öppna hemtjänsten skall återtas i egen regi samt att förvaltningen skall ges uppdrag att utifrån ett brukarperspektiv nog utresa hur öppna hemtjänsten skall anordnas i Älvsjö och mot bakgrund av utfallet från utredningen återkomma med förslag på hur öppen hemtjänst skall anordnas så att den motsvarar brukarnas krav på valfrihet och god service. Dnr 539-238-00.

Ledamoten Majvi Andersson (s) hänvisade till beslut ovan under § 191. Föreliggande skrivelse saknade därmed aktualitet och lades till handlingarna.

§195 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

1 Följande handlingar anmäldes.
* Arbetsmarknadsläget september 2000- statistik stadsdelsvis.
* Ansökan till justitiedepartementet om bidrag för utvecklingsarbete för densvenska folkstyrelsen. Dnr 112-300-00.

2 Stadsdelsdirektören lämnade muntlig information om
* Stadens kvalitetsutmärkelse 2000 till Älvsjö stadsdelsförvaltnings beställarenhet för äldre- och handikappomsorg.
* Andelen elever med godkända avgångsbetyg år 9 i stadsdelens skolor 1998-2000.