Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-02-15

Sammanträde 2001-02-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

* Information om elevprognos mm inför skollokalplaneringen
* Frågestund. Besökande allmän Läs mer...het ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden eller efteråt enskilt med nämndens ledamöter

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

5 Anmälan av minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

6 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

8 Anmälan av inkomna handlingar

Medborgarförslag/-synpunkter
Ärendelista/Dokumentlista

9 Yttrande om revisionsrapport avseende avgiftsdebitering inom äldreomsorgen

Dnr: 530-344-00

I enlighet med revisionsplanen för år 2000/2001 har en granskning genomförts inom området avgiftsdebitering inom äldreomsorgen. I revisionsrapporten framkommer att förvaltningarna har gjort många felregistreringar i Paraplysystemet, vilket har lett till felaktiga avgifter för enskilda vårdtagare. Paraplysystemet har fortfarande brister när det gäller avgifter. Handläggarna behöver dels utbildning i avgiftssystemet och tydligare tillämpningsanvisningar.

Handläggare: Anja Schulstad, 08-508 21 521

10 Yttrande över motion om åtgärder för att förbättra elevers hälsa

Dnr: 434-012-01

Motion i kommunfullmäktige har remitterats till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Motionen föreslår att staden gör en analys av vilka åtgärder skolan kan vidta för att förbättra elevers kost, motion och hälsa och därmed deras skolprestationer. Förvaltningen har inget att invända mot att en analys görs men anser att resursfördelningssystemet inte bör användas i det syfte motionären anger.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

11 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2000

Dnr: 123-060-01

I stadens regler för ekonomisk förvaltning 2 kap 5 § anges att varje nämnd årligen ska avge en berättelse med redogörelse för sin verksamhet under det närmast föregående räkenskapsåret. Till berättelsen ska nämndens bokslut bifogas. Nämndens verksamhetsberättelse samt bokslut med bilagor och specifikationer skall lämnas till revisorerna för beredning av frågan om ansvarsfrihet för respektive nämnd.

Ärendet i sin helhet får Du fram genom att klicka på W

Handläggare: Teenie Bennerholt och Brita Mohlin, 08-508 21 039

12 Ekonomisk månadsuppföljning - januari 2001

Muntlig rapport

Handläggare: Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

13 Lärotider för Älvsjös grundskolor 2001/2002

Dnr: 401-027-01

Ärendet redovisar läsåret 2001/2002 för Älvsjös grundskolor med avseende på när lärare och elever börjar och slutar terminerna samt när lovdagar, studiedagar och fortbildningsdagar för lärare är utlagda.Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

14 Barnomsorg på obekväm arbetstid

Dnr: 413-028-01

Ärendet beskriver vilka styrdokument som reglerar barnomsorg på obekväm arbetstid, nuvarande handläggning av dessa ärenden, kostnad och finansiering samt möjlighet till samarbete med närliggande stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen föreslår att beslut om barnomsorg på obekväm arbetstid flyttas från socialdelegerade till chefen för beställaravdelningen samt att anställning av barnskötare som anställs för barnomsorg på obekväm arbetstid flyttas från enhetschefen för personlig assistans till biträdande rektor för den verksamhet där barnet går.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

15 Ändrade priser för subventionerad personalmåltid

Dnr: 219-048-01

Stadsdelsnämnden fastställde 1998 05 28 riktlinjer för personalmåltid samt priser för år 1998 avseende subventionerad måltid. Dessa riktlinjer för kostnadsfri resp subventionerad måltid ansluter helt till gällande regler för skattefri kost. De subventionerade måltidspriser har därefter i enlighet med ändrade skatteregler ändrats för år 1999 och varit oförändrade år 2000.

Förvaltningen föreslår mot bakgrund av ändrade schabloniserade förmånsvärden för kost – 28 kronor/frukost resp 56 kronor/lunch – att nämnden i konsekvens fastställer de subventionerade måltidspriserna till 19 kronor för frukost och 38 kronor för lunch. Priserna fastställs att gälla under år 2001 och beskattas till ett förmånsvärde om 9 kronor/frukost resp 18 kronor för lunch.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

16 Yttrande till yrkesinspektionen om arbetsmiljön i förskolan Snöripsvägen 32-34

Dnr: 226-063-00

Ärendet beskriver de krav som Yrkesinspektionen ställt på förskolan Snöripan för att arbetsmiljön ska bli tillfredställande när det gäller matva-rutransporterna mellan de olika byggnaderna. Stadsdelsdelsförvaltningen har redovisat de åtgärder som planeras för att uppfylla de ställda kraven.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

17 Yttrande till yrkesinspektionen/arbetsmiljöverket över kvarstående brister i arbetsmiljön

Dnr: 226-063-00

Yrkesinspektionen har påtalat att handlingsplaner inte alltid upprättats för åtgärder i arbetsmiljön och att samtliga enheter ska ha lokala introduktionsprogram för nyanställda. Vi ska också redovisa till yrkesinspektionen hur uppföljningen av internkontrollen av arbetsmiljön sker.
I förvaltningens svar konstateras att uppföljning av internkontrollen har skett under år 2000. Vidare redovisas att arbetet med arbetsmiljön integrerats i övrig verksamhetsplanering och ingår som en del i denna planering. Introduktion av nyanställda sker på både förvaltnings- och enhetsnivå i organisationen. Förvaltningen har utfärdat riklinjer, checklistor, som stöd för enheterna att utarbeta egna introduktionsprogram.
Enheterna kan vidare erhålla konsultativt stöd från företagshälsovården med att ta fram dessa program. Således finns lokala introduktionsprogram eller är under utarbetande.

Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

18 Medborgarpanelen

Dnr: 015-065-01

Under december månad 2000 genomfördes den fjärde frågeomgången till Medborgarpanelen. De områden som politikerna ställde frågor kring handlade om:
 snöröjning och sandning - hur sköter vi detta?
 trafiken på Älvsjövägen - fyrvägskorsning i väntan på tunnel?
 är det rimligt att kräva praktik eller arbetsträning för att få socialbi-drag?

Respektive frågeområde och delfrågor redovisas sammanfattningsvis i ärendet.


Handläggare: Brita Mohlin, 08-508 21 080

19 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

20 Skrivelse från ordföranden angående friskvårdsresor för pensionärer

§15 Justering

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske måndagen den 19 februari kl 17.00.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträden den 18 januari 2001 hade blivit justerade den 22 januari 2001.

§16 Lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådet 2001-02-08 anmäldes.

§17 Lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådet 2001-02-08 anmäldes.

§18 Tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2001-01-23 anmäldes.

§19 Partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2001-02-13 anmäldes.

§20 Beslut fattade av tjänsteman

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 20

§21 Inkomna handlingar

Förteckningar över till stadsdelsnämnden och -förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 21.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt följande.

  1. - efter yrkande från ledamoten Anita Thisell (v) -
    Vad gäller skrivelse från föräldrarådet på förskolan Skogsgläntan, Sulvägen 62, dnr 413-039-01, får förvaltningen i uppdrag att undersöka situationen.

  2. I övrigt får förvaltningen i uppdrag att vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningarna upptagna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag mm.

§22 Yttrande om revisionsrapport avseende avgiftsdebitering inom äldreomsor...

Revisorsgrupperna 3 och 4 hade med skrivelse 2000-11-20 begärt yttrande över revisionsrapport nr 14 november 2000 "Avgiftsdebitering inom äldreomsorgen". Granskning som gjorts visar att stadsdelsförvaltningarna har gjort många felregistreringar i det s k paraplysystemet, vilket har lett till felaktiga avgifter för enskilda vårdtagare. I rapporten konstateras sammanfattningsvis att det finns brister i registreringen som orsakar felaktiga uppgifter, att tillämpningsanvisningarna måste förtydligas och utvecklas, att paraplysystemet fortfarande har brister när det gäller avgifter, att fler inbyggda kontroller behövs i systemet, att rapporterna i systemet måste utvecklas, att utbildning i paraplysystemet måste kombineras med utbildning i taxan, att både handläggare och vårdtagare måste kunna kontrollera att avgiften är rätt samt att avgiftshanteringen måste vara lika över staden och taxan upplevas som rättvis.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-01-08 (utsänt ärende 6/2001) förelåg med förslag till yttrande. Sammanfattningsvis stödjer förvaltningen samtliga synpunkter i rapporten. För att nå en korrekt debitering avser man bl a att omgående informera nyanställda och att ha årliga avgiftsseminarier samt stående punkt om paraplysystemet på avdelningsmötena. Vidare kommer den paraplyansvarige administratören att få förstärkning i arbetet med paraplysystemet. Dnr 530-344-00.

Ledamoten Majvi Andersson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag med tillägg av vad pensionärsrådet framfört i sitt protokoll 2001-02-08 § 9.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt framlagt yrkande följande.

Som svar till revisorsgrupperna 3 och 4 överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande med följande uttalande. Det är angeläget att fortsatt uppföljning sker så att man kan förvissa sig om att det blir en förbättring i avgiftsdebiteringen.

§23 Yttrande över motion om åtgärder för att förbättra elevers hälsa

Kommunstyrelsen hade med remiss via rotel IV begärt yttrande över motion (nr 2000:70) i kommunfullmäktige med förslag att utbildningsnämnden skall ges uppdrag att göra en analys av vilka åtgärder skolan kan vita för att få en förbättring vad gäller elevers kost, motion och hälsa och därmed deras skol-prestationer. I motionen berörs särskilt frågan om en senare start av skoldagen och frukost i skolan.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-01-23 (utsänt ärende 7/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen motsätter sig inte att utbildningsnämnden gör en analys av vilka åtgärder skolan kan vidta för att förbättra elevers skolprestationer men anser att resursfördelningssystemet inte bör användas i det syfte motionären anger. Dnr 434-12-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Beslut:

Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s), Anita Thisell (v) och Peter Modesta (mp). De ansåg att nämnden även skulle ha anfört följande. Vi anser att det är viktigt att skapa så goda förutsättningar som möjligt för alla elever att utifrån sina egna förutsättningar göra en så bra skolprestation som möjligt. Till detta hör bl a att eleverna är bra rustade inför skoldagen.

Vi vill starkt stryka under värdet av att utvärdera de försök som pågått i en del skolor i staden både när det gäller att senarelägga skoldagen och att ge eleverna möjlighet att äta frukost i skolan. Det är angeläget att en sådan utvärdering sker i samråd med Hem- och skolorganisationen. Det är också nödvändigt att i det sammanhanget analysera och ge nödvändiga ekonomiska förutsättningar för detta.

§24 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2000

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-02-07 (utsänt ärende 8/2001) förelåg med verksamhetsberättelse och bokslut för år 2000. Dnr 123-060-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Anita Thisell (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt ett särskilt uttalande.

Beslut:

Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

  1. Verksamhetsberättelse med bokslut för 2000 godkännes och överlämnas till revisorerna och kommunfullmäktige.

  2. Hos kommunstyrelsen hemställer nämnden även om att av 2000 års redovisade överskott under 2001 få ta i anspråk de 100 tkr som beställaravdelningen erhöll i samband med utnämningen av Stockholms stads kvalitetspris.

RESERVATION mot nämndens beslut gjordes av Anita Thisell (v) enligt följande. Jag anser att nämnden även - enligt mitt yrkande - borde ha uttalat att det är viktigt att de mål i handikapplanen som inte blivit uppfyllda under år 2000 följs upp och åtgärdas under 2001. Ej uppnådda mål finns när det gäller att ge information till allmänhet och elever, att förbättra kunskaperna om funktionshindrades levnadsvillkor, att successivt inventera och förbättra stödet och servicen till funktionshindrade, att öka funktionshindrades möjligheter till arbete och sysselsättning, att ge alla funktionshindrade möjlighet till budgetrådgivning, att ge stöd till familjer med funktionshindrad familjemedlem, att göra kulturutbudet i Älvsjö tillgängligt och handikappanpassat, att medverka till att öka kunskapen och förståelsen för funktionshindrades levnadsvillkor, att i verksamhetsplaner införa handikapplanens mål och åtgärder samt att ha en kompetensutvecklingsplan för personal inom handikappomsorgen.

SÄRSKILT UTTALANDE gjordes av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s), Anita Thisell (v) och Peter Modesta (mp) enligt följande.

Förvaltningen och alla anställda har under år 2000 gjort ett mycket fint arbete. Personalen har gjort fantastiska insatser för brukarna i Älvsjö.

Årets verksamhetsberättelse med kvalitetsredovisningar håller en mycket hög nivå och vi vill använda den för sammankomster och fördjupningar med verksamheterna, där man går igenom verksamhetsberättelsen ytterligare och därigenom synliggör verksamheternas arbete och behov mm.

Väsentliga områden som nu saknas bör i fortsättningen ingå i nämndens verksamhetsberättelse och det är uppföljning av entreprenadverksamheten. Denna omfattar en mycket stor del av Älvsjös verksamhet men återspeglas mycket marginellt i verksamhetsberättelsen och kvalitetsredovisningen. Här är det också viktigt med uppföljning och utvärdering mot de mål som uppsatts för entreprenörerna och att detta inte enbart sker i andra sammanhang utan avspeglas i verksamhetsberättelsen som ju skall spegla våra totala rte4surser för området.

§25 Ekonomisk månadsuppföljning - januari 2001

Stadsdelsdirektören och ekonomichefen lämnade muntlig information om det ekonomiska utfallet för januari månad 2001.

§26 Lärotider för Älvsjös grundskolor 2001/2002

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-01-22 (utsänt 9/2001) förelåg med förslag till lärotider för Älvsjös grundskolor läsåret 2001/2002. Det innebär att höstterminen 2001 börjar den 20 augusti och slutar den 21 december samt att vårterminen 2002 börjar den 7 januari och slutar den 7 juni. Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen blir sportlov och påsklov under 2002 vecka 9 resp vecka 14.
Dnr 401-027-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till av förvaltningens förslag.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Lärotider läsåret 2001/2002 för Älvsjös grundskolor fastställes enligt förvaltningens förslag.

§27 Barnomsorg på obekväm arbetstid

Stadsdelsnämnden gav 1998-03-12 förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna till enklare och snabbare handläggning vid ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid, att utreda möjligheterna till samarbete med närliggande stadsdelar om gemensam barnomsorg på obekväm arbetstid samt att utreda och redovisa vilka kostnader detta skulle innebära.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-01-22 (utsänt ärende 10/2001) förelåg. I detta beskriver man vilka styrdokument som reglerar barnomsorg på obekväm arbetstid, nuvarande handläggningsordning av dessa ärenden samt kostnad och finansiering. Man har också haft kontakter med närliggande stadsdelsförvaltningar om deras behov i fråga om barnomsorg på obekväm arbetstid och konstaterar i den delen att det i dagsläget inte finns några samverkansfördelar. Förvaltningens förslag är att beslut om barnomsorg på obekväm arbetstid flyttas från sociala delegationen till chefen för beställaravdelningen för äldre- och handikappomsorg samt att anställningen av barnskötare för uppdraget flyttas från enheten för personlig assistans till biträdande rektor för den verksamhet där barnet går. Dnr 413-028-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

  1. Förvaltningens översyn av handläggningen av ansökningar om barnomsorg på obekväm arbetstid godkännes.

  2. Beslut om barnomsorg på obekväm arbetstid delegeras till chefen för beställaravdelningen.

§28 Ändrade priser för subventionerad personalmåltid

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-01-08 (utsänt ärende 11/2001) förelåg med förslag om ändrade priser för subventionerad personalmåltid. Personalmåltid, som tillhandahålls till subventionerat pris utan krav om tillsynsskyldighet eller skyldighet att äta tillsammans med boende eller barn, skall beskattas till uppkommet förmånsvärde. Stadsdelsnämnden fastställde 1998 05 28 riktlinjer för personalmåltid som ansluter till gällande regler för skattefri kost. De subventionerade måltidspriserna har därefter i enlighet med ändrade skatteregler ändrats för år 1999 och varit oförändrade år 2000. För år 2001 föreslår förvaltningen - utifrån ändrade schabloniserade förmånsvärden för kost - att de subventionerade måltidspriserna fastställs till 19 kronor för frukost och 38 kronor för lunch och beskattas till ett förmånsvärde om 9 kronor resp 18 kronor. Dnr 219-048-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordföranden yrkande följande.

Förvaltningens förslag på priser för subventionerad personalmåltid för år 2001 fastställes.

§29 Yttrande till yrkesinspektionen om arbetsmiljön i förskolan Snöripsväge...

Yrkesinspektionen genomförde 2000-11-24 inspektion av arbetsmiljön vid förskolan Snöripsvägen 32-34. I inspektionsmeddelande 2000-12-19 begärs redovisning av vilka åtgärder som vidtas med anledning av påtalade brister. Det gäller matvarutransporterna mellan förskolans olika byggnader. I dag levereras mat till huvudbyggnaden i samma byggnad och mat till annexet levereras externt via catering. För att mat skall kunna lagas i huvudbyggnaden för hela verksamheten måste transportvägen mellan byggnaderna åtgärdas.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-01-22 (utsänt ärende 12/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen har hos fastighetsägaren beställt åtgärder, vilka beräknas vara klara senast under juni månad 2001. Dnr 226-063-2000.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till yrkesinspektionen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

 

§30 Yttrande till yrkesinspektionen/arbetsmiljöverket över kvarstående bris...

Yrkesinspektionen genomförde 1998-10-14 en systeminspektion varvid vissa brister i arbetsmiljön uppmärksammades. Med start i januari 2000 genomfördes nya inspektioner vid 12 arbetsställen inom Älvsjö stadsdelsförvaltning och i en underrättelse enligt 17 § förvaltningslagen 2000-04-19 uppmärksammades förvaltningen på kvarstående brister. Det som påtalats är att handlingsplaner för att åtgärda brister i arbetsmiljön inte alltid upprättas, att samtliga enheter skall ha lokala introduktionsprogram för nyanställda samt att uppföljningen av internkontrollen av arbetsmiljön skall redovisas. Nämnden har getts möjlighet gav att inkomma med yttrande, varefter yrkesinspektionen kommer att bedöma om ärendet skall drivas vidare till juridiskt bindande beslut.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-01-28 (utsänt ärende 13/2001) förelåg med förslag till yttrande. Här framgår att enheternas verksamhetsplaner, vilka skall redovisas för nämnden i slutet av februari månad, även skall behandla arbetsmiljö- frågorna och att en handlingsplan skall upprättas om det finns brister i arbetsmiljön. Förvaltningens utgångspunkt för arbetet med arbetsmiljöfrågor är alltså att de skall behandlas tillsammans med övriga verksamhetsfrågor. Vad gäller lokala introduktionsprogram finns eller är sådana under utarbetande. Anvisningar för enheternas verksamhetsplan 2001, hittills upprättade handlingsplaner efter genomförd psykosocial enkät under 2000 samt redovisning av den arbetsmiljö- revision som genomförts under 2000 redovisas i särskild bilaga. Dnr 226-063-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till yttrande.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till yrkesinspektionen/arbetsmiljöverket överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§31 Medborgarpanelen - frågor och svar december 2000 -

Stadsdelsförvaltningen fick 2000-11-23 uppdrag att utforma frågor till medborgar- panelen inom områdena vinterväghållning, trafik, arbetsmarknad/socialbidrag samt om nämndens önskemål att bjuda in medborgarpanelen till ett möte.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-02-07 (utsänt ärende 14/2001) förelåg med förslag att nämnden skulle godkänna redovisning av svar på frågor som lagts ut på medborgarpanelen i december 2000. Frågorna handlade om * snöröjning och sandning - hur sköter vi detta?, * trafiken på Älvsjövägen - fyrvägskorsning i väntan på tunnel? samt * är det rimligt att kräva praktik eller arbetsträning för att få socialbidrag? Dnr 015-065-01.

Ordföranden yrkade bifall till att förvaltningens rapport skulle godkännas.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Förvaltningens rapport över frågor och svar till medborgarpanelen i december 2000 godkännes.

§32 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

1 Följande handlingar anmäldes.
* Arbetsmarknadsläget december 2000 - statistik stadsdelsvis.
*Socialbidrag november 2000 - statistik stadsdelsvis.
*Underlag till skollokalplaneringen.
*Delrapport: Uppsökande verksamhet för personer över 85 år och äldre, boende i egna hem.

2 Stadsdelsdirektören lämnade muntlig information om
*Solberga äldreboendes övergång till intraprenad.

§33 Skrivelse från ordföranden angående friskvårdsresor för pensionärer

Skrivelse förelåg från ordföranden Karl Bern (fp) med förslag om utredning av möjligheten att anordna friskvårdsresor för pensionärer. Dnr 530-062-01.

Ordföranden yrkade bifall till sitt förslag.

Ledamoten Anita Thisell (v) föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna

Ledamoten Majvi Andersson (s) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Beslut:

Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att snarast undersöka förutsättningarna för Älvsjö stadsdelsnämnd att anordna friskvårdsresor för stadsdelens pensionärer fyllda 70 år.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av ledamoten Anita Thisell (v) enligt följande. Jag anser att nämnden inte skulle ha gett detta uppdrag och vill påminna om att borgerliga ledamöter i tidigare sammanhang hävdat att nämnden skall vara återhållsam när det gäller att ge utredningsuppdrag till vår redan hårt arbetsbelastade förvaltning.

Friskvård skall ges till alla anställda och medborgare efter behov och ske kontinuerligt. I stället för solresor kan nämnden t ex ordna subventionerade simhallsbesök för pensionärer och tillhandahålla samlingslokaler för att ge möjligheter till deltagande i studiecirklar, dans och samkväm. Detta bidrar till att nätverk byggs och man får en mera kontinuerlig friskvård. Det finns också ett stort behov av fler "händer" i vården. Det behövs bland annat personal som kan hjälpa dem som drabbats av funktionshinder. Det gäller såväl omvårdnad som sjukgymnastik.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s) och Peter Modesta (mp) enligt följande. Det är utomordentligt glädjande att friskvård för pensionärerna lyfts fram och ställs i fokus för reella åtgärder. Vi har all anledning att tro att det finns ett stort uppdämt behov av friskvård för att få behålla hälsa och rörlighet långt upp i åren. All erfarenhet pekar på att så är fallet och gjorda undersökningar bekräftar också detta. Vi motsätter oss alltså inte den utredning som nämnden nu har beslutat skall göras. Vår reservation gäller att vi anser att förvaltningen borde ha fått uppdrag att samtidigt utreda förutsättningarna för andra olika typer av friskvårdsprogram för de pensionärer som inte är riktigt friska och starka eller inte har möjlighet av andra skäl att delta i friskvårdsresor.