Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-04-26

Sammanträde 2001-04-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Klockan 18.00

INFORMATION om ny huvudvattenledning mellan Högdalen och Långsjö.

Läs mer...FRÅGESTUND. Besökande allmänhet ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden eller efteråt enskilt med nämndens ledamöter.

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

5 Anmälan av protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelse

6 Anmälan av minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

7 Anmälan av protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna handlingar

Medborgarförslag/-synpunkter
Ärende lista/Dokumentlista

10 Kvartalsrapport 1/2001 med prognos för året

Dnr: 103-049-01

Ett överskott på 1,6 mkr prognostiseras, varav 1,4 mkr avser socialbidrag. Osäkerheten i prognosen är relativt stor främst beroende på att vi inte vet hur stora lönehöjningarna blir. Flera enheter visar underskott och ska återkomma i juni med erforderliga åtgärder. Det nya äldreboendet i Älvsjö servicehus medför kraftigt ökade hyreskostnader vilket dels innebär ett behov av medel för att reducera hyresökningen, dels innebär att vårddygnspriset måste höjas väsentligt.

Handläggare: Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

11 Yttrande angående gatu- och fastighetsnämndens verksamhetsplan 2002

Dnr: 104/2001

Gatu- och fastighetskontoret (Gfk) har, från respektive stadsdelsnämnd, begärt att få in synpunkter och önskemål om åtgärder som kan arbetas in i Gfk:s verksamhetsplan för 2002 (även i flerårsprogrammet). Gfk önskar också att stadsdelarna gör en prioritering av de önskade åtgärderna efter grad av angelägenhet samt att de rangordnas inbördes enligt bifogad mall. Eventuella tillkommande driftskostnader ska också redovisas.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

12 Yttrande över programförslag för kv. Granaten vid Safirgränd i Solberga

Dnr: 033-102-01

Stadsdelsnämnden har på remiss fått ett förslag till program för ny detaljplan över kvarteret Granaten i Solberga. Programmet föreslår nybebyggelse av 35 lägenheter i radhus och flerbostadshus på en tomt som, idag i huvudsak, utnyttjas av Stockholm Entreprenad. Förvaltningen ser positivt på en nybebyggelse, förutsatt att de miljöstörningar som finns i området kan bemästras.

Handläggare: Karin Söderling, 08 - 508 21 083

13 Yttrande över motion i kommunfullmäktige om elsäkerhet på dagis och fritids

Dnr: 324-86-2001

Motion i kommunfullmäktige har remitterats till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Motionen föreslår att staden ska installera jordfelsbrytare i elanläggningar i alla fastigheter som inrymmer daghem, fritidshem och skolor. Förvaltningen menar att staden ska avvakta eventuell lagstiftning i frågan.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08 - 508 21 051

14 Yttrande över skrivelse om barnfamiljer på hotell

Dnr: 514-055-01

Företrädare för Miljöpartiet, har i skrivelse till Kommunstyrelsen påtalat att barnfamiljer i brist på bostad tvingas bo på hotell. Detta gäller inte enbart flyktingfamiljer utan även ”vanliga” familjer. Viviann Gunnarsson och Christopher Ödmann menar att bristen på bostäder i Stockholm inte får leda till att barnfamiljer tvingas bo på hotell. De anser vidare att detta faktum inte är förenligt med FN:s barnkonvention och vill ha en redogörelse för vilka åtgärder ansvariga borgarråd och politiker vidtar för att komma tillrätta med problemen.

Förvaltningen anser att barnfamiljer inte bör bo på hotell. Bostadsbristen i kombination med, som vi uppfattar det, de allt större svårigheterna att beviljas förtur leder dock tyvärr till att det finns situationer där ett hotellboende är den enda lösningen.


Handläggare: Gunilla Schedin, 08 - 508 21 309

15 Yttrande över förslag till gemensam policy med riktlinjer för barn och ungdom med behov av särskilt stöd

Dnr: 415-108-2001

Älvsjö stadsdelsnämnd har getts möjlighet att yttra sig över BUS-utredningens förslag till gemensam policy med riktlinjer för Stockholms läns kommuner och landsting vad gäller barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Stadsdelsförvaltningen anser att utredningens förslag till riktlinjer är bra men vill påpeka att kommunens samordningsansvar kräver ett ökat behov av resurser. Vad gäller det föreslagna bedömningsrådet menar förvaltningen att det i Stockholms stad behövs ett råd för varje stadsdelsförvaltning. Älvsjö bör tillsammans med stadsdelsförvaltningarna i Hägersten, Skärholmen och Liljeholmen ingå i en egen BUS-grupp.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

16 Yttrande över revisionsrapport om samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin i stödet till psykiskt funktionshindrade

Dnr: 127-043-01

Revisionskontoret slutsats är att det är viktigt att den politiska ledningen i kommunen och i landstinget tar ett gemensamt ansvar för de människor med psykisk funktionshinder som behöver samordnade insatser från båda huvudmännen – i den övergripande politiska planeringen, i den gemensamma prioriteringsarbetet och i det dagliga samarbetet.

Handläggare: Anette Ekengren, 08-508 21 015

17 Yttrande över förslag om valfrihet inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Dnr: 530-129-01

Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om budget 2001 ett uppdrag att utreda en kundvalsmodell för äldre- och handikappomsorgen. I detta ärende föreslås att en kundvalsmodell införs för hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice fr.o.m.
2002-01-01.

En tidigareläggning av införandet av en kundvalsmodell i hemtjänsten föreslås ske i Älvsjö samt ytterligare fyra stadsdelar. Tidigareläggning skall genomföras i samverkan med kommunstyrelsen för att vinna erfarenheter inför genomförandet 2002-01-01.

I yttrande till kommunstyrelsen ställer sig Älvsjö stadsdelsförvaltning positiv till att en kundvalsmodell införs i hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice fr. o. m.
2002-01-01. Av de beräkningar vi gjort framgår att ersättningsmodellen kommer bli betydligt dyrare än dagens modell. Skall kundvalsmodellen kunna genomföras på ett bra sätt måste stadsdelen få täckning för de kostnader som uppkommer i och med att kundvalsmodellen införs. Om dessa kostnader inte täcks kan konsekvensen bli sänkt servicegrad.


Handläggare: Anette Ekengren, 08 - 508 21 015

18 Utmaning avseende utredningar enligt § 50 socialtjänstlagen och föräldrabalken

Dnr: 510-346-00

Till stadsdelsnämnden har 2000 11 30 inkommit en s k utmaning från Barn &
Ungdomsgruppen Sociala Tjänster & Utbildningar i Sverige AB om utförande av utredningar enligt 50 § socialtjänstlagen(SoL och utredningar och avtal gällande vårdnad, umgänge och boende enligt föräldrabalken(FB). Företaget har riktat likalydande utmaning till samtliga stadsdelsnämnder. Ärendet har beretts gemensamt av stadsdelsförvaltningen och kringliggande stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen föreslår att nämnden antar utmaningen och uppdrar till förvaltningen att genomföra en med kringliggande stadsdelsnämnder gemensam ramavtals-upphandling av ifrågavarande tjänster.

Handläggare: Margareta Hamrén, 08- 508 21 020

19 Utmaning avseende drift och support av datorer i skolorna

Dnr: 050-201-00

Till stadsdelsnämnden har 2000 05 31 inkommit en s k utmaning från ALL SUPPORT IT HB om drift och support av datorer på Älvsjös skolors publika skolnät det s k EDU-nätet. Detta nät är f n under utbyggnad och beräknas vara helt utbyggt och omfatta samtliga skolor till årsskiftet år 2002.

Förvaltningen föreslår nämnden att anta utmaningen och uppdra åt förvaltningen att inleda ett upphandlingsförfarande avseende ramavtal om drift- och supporttjänster av datorer på Älvsjös skolor.

Handläggare: Margareta Hamrén, 08 - 508 21 020

20 Centrala åtgärder för vissa övergripande frågor inom skolans område

Dnr: 420-364-00

Ärendet redovisar de åtgärder förvaltningen vidtagit eller planerar med utgångspunkt från nämndens frågor i samband med redovisningen av utbildningsförvaltningens skolinspektörsbesök i stadsdelens grundskolor under hösten 2000.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08 - 508 21 051

21 Fördelning av medel till ungdomsaktiviteter

Dnr: 442-142-01

Ärendet behandlar hur de 500 tkr till ungdomsaktiviteter som finns avsatta i verksamhetsplan och budget för 2001 ska användas.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08 - 508 21 051

22 Inrättande av verksamhet med personliga ombud

Dnr: 520-138-01

Regeringen har beslutat bevilja statsbidrag till kommunerna för uppbyggnad av verksamheter med personliga ombud för psykiskt funktionshindrade. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att leda och samordna arbetet samt att fördela statsbidraget till länsstyrelserna som i sin tur beslutar om fördelningen av statsbidraget till kommunerna.
Tio orter i landet har under en treårsperiod bedrivit en försöksverksamhet med personliga ombud. Försöksverksamheten har haft klart positiva effekter för de psykiskt funktions-hindrade bl.a i form av minskat vårdbehov. Förvaltningen föreslår att nämnden inleder ett samarbete med stadsdelsnämnderna i Hägersten, Liljeholmen och Skärholmen för att inrätta en verksamhet med personliga ombud.


Handläggare: Gunilla Schedin, 08 - 508 21 309

23 Uppföljning av entreprenaden vid Långbrobergs servicehus

Dnr: 534-022-01

Långbrobergs servicehus drivs sedan 1994 av Partena Care AB. Enligt avtalet ska entreprenaden följas upp årligen. I detta ärende redovisas uppföljningen som gjorts under januari/februari 2001. Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att entreprenören håller den kvalitet som krävs i avtalet. Samtidigt ser man att verksamheten ytterligare kan förbättras genom att ett systematiskt dokumenterat kvalitetssystem sammanställs, att kvalitetsmätning från larm till åtgärd analyseras, att personalbemanning i förhållande till antal biståndsbedömda insatser ses över och om alla klagomål registreras, redovisas och följs upp vid de kontinuerligt återkommande samrådsmötena mellan förvaltning och entreprenören.

Handläggare: Marie-Louise Allberg, 08 - 508 21 058

24 Regler för bidragsgivningen till lokala pensionärs- och handikapporganisationer

Dnr: 671-005-01

Socialtjänstnämnden kan bevilja bidrag till frivilligorganisationer som bedriver stadsövergripande frivilligt socialt arbete. Dessa organisationer skall bedriva verksamhet som utgör ett komplement till stadens egna verksamheter för människor i socialt utsatta situationer. De stadsövergripande bidragen får inte användas till ren fritids- eller hobbyverksamhet för vuxna.
Stadsdelsnämnderna skall inom sina områden svara för verksamhets- och projektbidrag till föreningar med utpräglat lokal verksamhet inom ramen för socialtjänstens verksamhetsområden.

Handläggare: Anja Schulstad, 08 - 508 21 521

25 Bidragsansökan för brottsofferstöd

Dnr: 510-074-01

Skärholmens Brottsofferjourförening ansöker om 20 tkr i bidrag för att starta ett projekt kallat ”Projekt utökat brottsofferstöd”. Syftet med projektet är att förbättra situationen för brottsoffer genom större närhet och tillgänglighet.
Förvaltningen anser att föreliggande bidragsframställning är seriös och avser för samhället viktig verksamhet men måste ändå konstatera att det i årets budget inte finns täckning för att bevilja bidrag.


Handläggare: Brita Mohlin, 08 - 508 21 080

26 Nominering till kvalitetsutmärkelse 2001

Dnr: 037-149-01

Stockholms stad delar i år ut utmärkelser i fem klasser på enhetsnivå enligt stadens strategi för kvalitetsutveckling. Inför Kvalitetsutmärkelse 2001 föreslår stadsdelsförvaltningen att Älvsjö stadsdelsnämnd nominerar två enheter i klassen övrig vård och omsorg : Brännkyrka gruppbostad och Sulvägens gruppbostad, samt en enhet i klassen förskola: I Ur och Skur Vindleken.

Handläggare: Britt Ståldal, 08 - 508 21 024

27 Utseende av ansvariga kontaktpersoner

Dnr: 041-143-01

Kommunfullmäktige har beslutat om strategi för kvalitetsutveckling, strategi för stadens arbete gentemot Europeiska Unionen, strategi för stadens nationella omvärldsbevakning samt program för näringsliv och sysselsättningspolitik. Stadsdelsnämnden har utifrån detta haft kontaktpersoner utsedda i förvaltningen. I och med omorganisation av delar av administrationen ska nya kontaktpersoner/ansvariga utses.

Handläggare: Brita Mohlin, 08 - 508 21 080

28 Frågor till medborgarpanelen

Dnr: 015-145-01

Antalet elever på högstadiet i Älvsjö har ökat under flera år och prognoserna
visar på en fortsatt ökning. Det är framför allt inom Johan Skytteskolans upptagningsområde som antalet elever ökar. Med anledning av ökningen har förvaltningen gjort en utredning med två förslag till lösningar.

Frågorna till medborgarpanelen är utformade utifrån förvaltningens två förslag till lösningar. Det finns också möjlighet att komma med egna förslag. Utrymme kommer också att finnas för synpunkter från Medborgarpanelen om vad nämnden särskilt bör tänka på i det fortsatta arbetet med skollokalplaneringen.

Handläggare: Brita Mohlin, 08-508 21 080

29 Tvärpolitisk grupp för inflytandefrågor

Dnr: 010-144-01

Efter ett år av erfarenhet av demokrati via nätet kan vi konstatera att dialogen har förbättrats, kommunikationen har blivit enklare och snabbare vilket har gjort att nya möjligheter skapats som gör att medborgarna kan hålla sig informerade och delaktiga. Förvaltningen föreslår därför att en tvärpolitisk grupp med företrädare för alla partier bildas för att ar-beta för att dialogen ytterligare fördjupas.

Handläggare: Brita Mohlin, 08 - 508 21 080

30 Utökning av torgplatsytor

Dnr: 352-148-01

Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarar (enligt lokala ordningsföreskrifter i Kfs 2000:15) för upplåtelser och tillsyn av torgplatser i stadsdelen. Vid Älvsjö stationsplan finns för närvarande 3 st fasta platser (nr 1, 2 och 101), där nr 1 och 2 har en upplåtelseyta på 16 kvm och 101 en upplåtelseyta på 8 kvm. 102 och 103 är tillfälliga torgplatser på 8 kvm vardera. (Se bilaga 1).

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

31 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

§57 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske måndagen den 30 april kl 08.30.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde den 5 mars 2001 hade blivit justerat den 7 mars 2001.

§58 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådet 2001-04-19 anmäldes.

§59 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådet 2001-04-19 anmäldes.

§60 Anmälan av protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelse

Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsrådes styrelse 2001-01-18 och 2001-02-26 anmäldes.

§61 Anmälan av minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för traf...

Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2001-03-27 anmäldes.

§62 Anmälan av protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2001-04-24 anmäldes.

 

§63 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 63

Med anledning av redovisade lönesättningsbeslut föreslog ledamoten Anita Thisell (v) att nämnden skulle låta utreda möjligheten att införa en lägsta månadslön om 15 000 kronor/månad för anställda hos Älvsjö stadsdelsnämnd och yrkade bifall härtill .

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) ansåg att Anita Thisells (v) yrkande var en fråga för arbetsmarknadens parter och yrkade därför avslag på hennes yrkande.

Beslut:
Efter framställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - att avslå yrkandet om en lägsta månadslön för anställda hos Älvsjö stadsdelsnämnd.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v) enligt följande. Jag anser att nämnden skulle ha gett uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheterna för att ingen medarbetare inom Älvsjö stadsdelsnämnd skall behöva ha en månadsinkomst lägre än 15 000 kronor/månad för heltid.

Att sätta rättvisa löner är naturligtvis väldigt svårt. Det är många komponenter som ingår i lönesättningen. I dagens anmälan av beslut fattade på delegation finns många exempel på differentierad lönesättning. Är den rättvis? Många tjänster ligger på en väldigt låg lönenivå. Det finns exempel på löner under 13 000 kronor/månad.

Den personal som har de lägsta lönerna är ofta de som har de fysiskt tyngsta jobben men också den högsta psykiska belastningen. Dessa medarbetare får av oss politiker ofta höra att de gör ett väldigt bra jobb, men den största upp- skattningen vi kan ge dem är naturligtvis att höja lägsta nivån i lönesättningen.

På så sätt skulle också Älvsjö kunna profilera sig och locka fler medarbetare.

§64 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckningar över till stadsdelsnämnden och -förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 64
Beslut:

 1. Efter yrkande från ledamoten Mona Bergström (s):
  Förvaltningen får i uppdrag tillgodose PRO Älvsjö Herrängens begäran om bänkfasta bord vid Herrängens bollplan. Dnr 016-008-01.
 2. I övrigt får förvaltningen i uppdrag att vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningarna redovisade inkomna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag mm.

§65 Kvartalsrapport 1/2001 med prognos för året

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-11 (utsänt ärende 28/2001) förelåg med årets första kvartalsrapport och prognos för året. Flera enheter visar underskott och skall i juni redovisa erforderliga åtgärder för att uppnå en balanserad budget.

Det nya äldreboendet i Älvsjö servicehus ger ökade hyreskostnader, vilket innebär dels behov av extra medel för att reducera hyreshöjningen dels ett höjt vårddygns- pris. Årsprognosen visar ett beräknat överskott på 1,6 mkr varav 1,4 avser social- bidrag. Osäkerheten i prognosen är dock stor främst beroende på att man inte vet hur stora lönehöjningarna blir. Dnr 103-049-01.

Ledamoten Anita Thisell (v) framlade ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt till viss del av Anita Thisells (v) yrkande.

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden

- utan omröstning - enligt Torbjörn Erbes (m) yrkande följande.

 1. Kvartalsrapport 1/2001 med prognos för året överlämnas till kommunstyrelsen med hemställan om tilläggsanslag på 13,1 mkr

avseende
- stimulansbidrag till äldreomsorgen 3,1 mkr
- engångsbelopp för sänkning av hyreskostnader på nytt äldreboende i Älvsjö servicehus 9,8 mkr
- tomgångshyror för åtta lägenheter 0,1 mkr
- stimulansbidrag till utbyggnad av gruppbostäder för funktionshindrade 0,1 mkr

 1. Vårddygnspriset för Älvsjö äldreboendes 31 nya lägenheter höjs med 85 kronor från 1 230 till 1 315 kronor.
 2. Johan Skyttes och Herrängens barn- och ungdomsområden samt Solberga äldreboende skall till nämndens sammanträde 17 juni inkomma med skriftlig redovisning av vidtagna åtgärder som medför att underskott undviks.
 3. Ersättning för beviljade och utförda LASS-timmar höjs från 170 till 180 kronor.
 4. Förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna av vad som kan göras för att vakanserna inom den socialpsykiatriska verksamheten tillsätts.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v) enligt följande. Nämndens beslut borde även ha upptagit uppdrag till förvaltningen att se över om medlen när det gäller barn med behov av särskilt stöd kan fördelas mer rättvist så att det inte ständigt är budgetunderskott samt att undersöka möjlig- heterna att fördela överskottet inom socialbidrag så att långtidsarbetslösa får en fastställd summa per familj för extra kostnader under sommaren.

Barn med särskilda behov har enligt lagen rätt att få sina behov tillfredsställda. Så sker även inom Älvsjö. Dock tas resurserna från andra delar av verksamheten inom barn och ungdom. Budgettekniskt behöver detta ses över.

De långtidsarbetslösa lever under knappa förhållanden. Det skulle vara uppmuntrande för dem att få en semester som "alla andra" och särskilt de som har barn. När barnen kommer åter efter sommarlovet behöver de som alla andra ha något extra att berätta.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§66 Yttrande angående gatu- och fastighetsnämndens verksamhetsplan 2002

Gatu- och fastighetskontoret hade med skrivelse 2001-03-13 begärt en av stadsdelsnämnden beslutad prioritering av önskade åtgärder år 2002.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-03-29 (utsänt ärende 29/2001) förelåg. I detta framförs sjutton önskemål om åtgärder och investeringar inom Älvsjö stadsdelsområde. Högst prioriteras önskemålet om underhåll av gator och GC-banor, vilket anges som mycket eftersatt till men för trafiksäkerhet och framkomlighet. Därnäst kommer ombyggnad till T-korsning vid Bromsvägen/Långsjövägen, ny belyst parkväg Herrängens skola/Konvaljestigen, upprustning och förnyelse av Kristalltorget i Solberga, kompletterande belysning i Älvsjö C, cykelbanor utefter Folkparksvägen, ombyggnad av trappa vid Älvsjö stationsplan och bullerplank längs Älvsjövägen. Dnr 101-104-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§67 Yttrande över programförslag för kv. Granaten vid Safirgränd i Solberga

Stadsbyggnadskontoret hade med inbjudan till programsamråd 2001-03-05 gett möjlighet att framföra synpunkter angående programförslag för kv Granaten vid Safirgränd i Solberga. Förslaget innebär nybebyggelse av 35 lägenheter i radhus och flerbostadshus. Kvarteret ligger alldeles intill Västberga industriområde och utnyttjas i dag huvudsakligen för Stockholm Entreprenads förrådsbodar, containrar och diverse upplag.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-03-22 (utsänt ärende 30/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen ser positivt på en nybebyggelse förutsatt att de miljöstörningar som finns i området kan bemästras. Dnr 033-102-01.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden

- utan omröstning - enligt Torbjörn Erbes (m) yrkande att avge följande yttrande.

Kv Granaten har ett läge nära staden som gör det lämpligt för bostadsbebyggelse. Men angränsningen till Västberga industriområde med stor trafikvolym, trafikfarliga laster, buller m m gör att vi ändå anser att bostadsbebyggelse där i dag skulle vara direkt olämplig. Området runt kv Granaten är redan hårt belastat av trafik och detta kommer enligt prognoserna att öka ytterligare. Det i dag befintliga bostadsbeståndet borde därför få miljöförbättrande åtgärder med bullerskydd och åtgärder på befintliga bostadshus t ex treglasfönster.

Den föreslagna bostadsbebyggelsen i kv Granaten har en utformning och placering som är klart olämpligt såvida inte stora inskränkningar görs på industriområdet. Av översiktsplanen framgår att Västberga industriområde kommer att finnas kvar de närmaste 15 åren. Älvsjö stadsdelsnämnd avstyrker därför i dag föreliggande programförslag för kv Granaten. Men om området får en annan inriktning mot lättare industri/kontor som i framtiden kan ge en acceptabel bomiljö ser vi gärna fram emot ett nytt förslag till bostads-bebyggelse i kv Granaten.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s) och Anita Thisell (v) enligt följande. Vi anser att nämnden borde ha beslutat enligt förvaltningens förslag med följande uttalande.

Det är nödvändigt ur miljösynpunkt att situationen förbättras för de boende genom att uppställningen av långtradare - som ofta står parkerade med motorerna påslagna - inte får ske efter Lerkrogsvägen, utan på terminalområdet. En förutsättning för denna byggnationen är även att bra bullerskydd anordnas. Bullerskydd som "inte skickar ljudet vidare" i ny riktning. Vidare är det önskvärt att dessa också blir estetiskt snygga och gärna med genomlysning. Det är också slutligen nödvändigt att trafikintensiteten inte ökas ytterligare i området med ett asfaltverk.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§68 Yttrande över motion i kommunfullmäktige om elsäkerhet på dagis och fr...

Kommunstyrelsen hade med remiss via rotel III begärt yttrande över motion (nr 10) i kommunfullmäktige om elsäkerhet på dagis och fritids. Motionären föreslår att jordfelsbrytare skall installeras på alla daghem, fritidshem och skolor i fastigheter som staden har rådighet över.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-32-21 (utsänt ärende 31/2001) förelåg med förslag till yttrande. Kostnaden för att installera jordfelsbrytare i elanläggningar på alla daghem, fritidshem och skolor skulle bli omfattande - ca 50 tkr/ställe. Därför anser man att staden skall avvakta eventuell lagstiftning innan man vidtar sådan åtgärd. Dnr 324-086-01.

Beslut: Ärendet återremitteras till förvaltningen för närmare utredning om dels kostnaderna för installation av jordfelsbrytare, dels fastighetsägarens ansvar.

§69 Yttrande över skrivelse om barnfamiljer på hotell

Kommunstyrelsen hade med remiss via rotel V begärt yttrande över en skrivelse om barnfamiljer på hotell. Det faktum att det är brist på bostäder i Stockholm anses inte får leda till att flyktingfamiljer och även "vanliga " familjer tvingas bo på hotell. Detta förhållande uppges knappast kunna anses förenligt med FN:s barnkonvention, vilken Stockholm har bestämt sig för att tillämpa. Dnr 514-055-01.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-03-26 (utsänt 32/2001) förelåg med förslag till yttrande. I Älvsjö stadsdel har man, sedan stadsdelsnämndens genomförande, haft sammanlagt fyra familjer där hotellvistelse varit enda lösningen. Det har rört sig om förhållandevis korta tider och det har varit mycket speciella omständigheter som gjort att det varit nödvändigt. Förvaltningen tar bl a upp möjligheten att en för staden gemensam resurs i form av jourlägenheter skulle kunna leda till att det går att undvika placeringar av barnfamiljer på hotell. Om placeringar på hotell skall kunna helt undvikas måste det alltid finnas lediga jourlägenheter. Dnr 514-055-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§70 Yttrande över förslag till gemensam policy med riktlinjer för barn och ...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-11 (utsänt ärende 33/2001) förelåg med förslag att nämnden skulle avge yttrande över ett förslag till gemensam policy med riktlinjer för barn med behov av särskilt stöd, vilket tagits fram inom KSL-Kommunförbundet Stockholms län och landstingets hälso- och psykiatriutskott (den s k BUS-utredningen). Förslaget innebär att samarbetet skall formaliseras och att det skall finnas fasta samarbetsgrupper med liknande struktur över hela länet.. Avsikten är att ge förutsättningar för arbetet med att utveckla samverkan mellan kommunerna och landstinget för barn och ungdomar med psykiska/psykiatriska problem och fysiska funktionshinder. Förvaltningen anser sammanfattningsvis att utredningens förslag är bra men påpekar att det innebär ett ökat behov av resurser. Beträffande bedömningsråd, som är tänkta att vara ett forum för samordning och tvärprofessionell diskussion kring enskilda barns hjälpbehov, anser förvaltningen att det bör finnas ett i varje stadsdel. Beträffande BUS-grupperna, som skall ha med företrädare från såväl kommunens som landstingets bedömningsråd, föreslår förvaltningen att Älvsjö tillsammans med Hägersten, Skärholmen och Liljeholmen skall ingå i en egen BUS-grupp. Dnr 415-108-2001.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som yttrande till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande. Nämnden ställer sig därmed i huvudsak bakom förslaget till gemensam policy med riktlinjer för Stockholms läns kommuner och landsting vad gäller barn och ungdomar med behov av särskilt stöd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§71 Yttrande över revisionsrapport om samverkan mellan socialtjänsten och p...

Revisorsgrupperna 3 och 4 hade med skrivelse 2001-03-15 begärt yttrande över rapport om samverkan i stödet till psykiskt funktionshindrade. Revisionen i staden och i landstinget har i ett gemensamt projekt granskat hur huvudmännens samverkan fungerar utifrån såväl det övergripande som individ-/brukarperspektivet. Föreliggande delrapport redovisar främst hur samverkan dokumenterats i lokala samverkansöverenskommelser, psykiatrijournaler och socialtjänstakter. Granskningen visar brister och rekommendationer till förbättringar ges.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-03-27 (utsänt ärende 34/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen instämmer i rapportens rekommendationer till förbättringar. Ett samarbete har också redan inletts i syfte att arbeta fram en samverkansöverenskommelse med landstinget för att eliminera de brister som revisionsrapporten redovisar. Dnr 127-043-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordföranden yrkande följande.

Som svar till revisorsgrupperna 3 och 4 överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§72 Yttrande över förslag om valfrihet inom äldreomsorg och omsorg om funkt...

Kommunstyrelsen hade med remiss 2001-03-27 via rotel VI begärt yttrande över förslag till kommunfullmäktige om valfrihet inom äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade, vilket upprättats inom stadsledningskontorets finansavdelning.

En kundvalsmodell föreslås införas fr o m 2002-01-02 inom hemtjänst samt avlösar- och ledsagarservice. Fem stadsdelar, däribland Älvsjö, föreslås få i uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen införa kundvalsmodellen inom hemtjänsten redan fr o m 2001-09-01.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-23 (utsänt ärende 35/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen är positiv till att en kundvalsmodell införs i hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice fr o m 2002. Av de beräkningar som förvaltningen gjort kommer dock den föreslagna ersättningsmodellen att bli betydligt dyrare än dagens modell. Skall kundvalsmodellen kunna genomföras på ett bra sätt anser man att stadsdelen måste få täckning för de kostnader som uppkommer i och med att kundvalsmodellen införs. I annat fall kan konsekvensen bli sänkt servicegrad. Förvaltningen är också positiv till att delta en tidigareläggning fr o m 2001-09-01 i syfte att vinna erfarenheter inför genomförandet vid årsskiftet. Dock framhåller man att de ekonomiska konsekvenserna av en tidigareläggning inte kunnat förutses i budgeten för 2001 och att man inte kan ta ansvar för de merkostnader som uppkommer. Om inte ekonomisk kompensation ges för de merkostnader som uppkommer genom försöket anser man att nämnden skall avstå från att delta i försöket. Dnr 530-120-01.

Ledamoten Anita Thisell (v) framlade ett förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) yrkade på i första hand bordläggning.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade att beslut i ärendet skulle tas denna dag.

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) framlade ett fjärde förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Kort ajournering av sammanträdet gjordes för överläggning i partigrupperna.

Beslut:
Ordföranden upptog först yrkandet om bordläggning varvid nämnden beslöt att ärendet skulle avgöras denna dag.

Vid därefter ställda propositioner på Anita Thisells (v) och Torbjörn Erbes (m) yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt Torbjörn Erbes (m) yrkande följande.

Till kommunstyrelsen överlämnar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande samt övriga vid dagens sammanträde föreliggande handlingar i ärendet med hemställan om förlängd remisstid fram till 18 maj 2001.

Stadsdelsnämnden har i princip inga invändningar mot de synpunkter som framförs i förvaltningens tjänsteutlåtande men behöver ytterligare penetrera ärendet för att kunna ta ett definitivt ställningstagande.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v) enligt följande.
Jag anser att nämnden skulle ha avstyrkt föreliggande förslag att införa kundvalsmodell.

Förslaget att införa kundvalsmodell är ännu ett exempel på fixeringen vid "mångfald av utförare" som både garanti och förutsättning för valfrihet och kvalitet inom äldreomsorgen. Förslaget bortser från att det som verkligen garanterar valfrihet och kvalitet inom vård och omsorg är att biståndet utformas i enlighet med den enskildes önskemål, vilket i sin tur förutsätter tillräckligt med personal och tillräckligt med pengar.

Grunden för det erhållna biståndet är biståndsbeslutet. Knappa ekonomiska ramar tvingar äldreomsorgens beställarsida att göra restriktiva och detaljerade bedömningar, vilket motverkar den enskildes möjligheter att påverka biståndets utformning. Beträffande utförare finns det redan idag möjligheten för den som så önskar att välja anhörigvårdare eller hemvårdsbidrag och möjligheter att välja vårdbiträde hos befintliga utförare. Ökade resurser och friare ramar för biståndsbedömningar skulle öka möjligheterna för den enskilde att påverka Utformningen av bistånd. På samma sätt ger ökade resurser och friare ramar ökade möjligheter att tillgodose de önskemål som inkommer från olika intresseorganisationer beträffande bistånd utifrån särskilda behov, till exempel etniska och kulturella.

Den föreslagna kundvalsmodellen innebär en byråkratisering och en föga rationell hantering. Det kan starkt ifrågasättas om de ekonomiska ramarna kommer att vara tillräckliga och hur hanteringen av gällande avtal med olika utförare skall ske. Det är föga troligt och rimligt att utförare med gällande avtal kommer att vara beredda att sänka sina priser för att en ny organisation införs. Nacka kommun tvingades när kundvalsmodellen genomfördes höja anslaget till äldreomsorgen med 8 procent- enbart för att klara införandet av kundvalsmodellen. Det är också föga rationellt om flera utförare skall arbeta inom samma område, med tanke på den omfattande "kringtid" som personal inom äldreomsorgen ofta har.

§73 Utmaning avseende utredningar enligt § 50 socialtjänstlagen och föräldr...

Barn & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster & Utbildningar i Sverige AB hade 2000-11-30 inkommit med en s k utmaning avseende utförande av utredningar enligt § 50 socialtjänstlagen (SoL) och utredningar och avtal gällande vårdnad, ujgänge och boende enligt föräldrabalken (FB). Likalydande utmaning har riktats till samtliga stadsdelsnämnder.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-03-12 (utsänt ärende 36/2001) förelåg med förslag att utmaningen skulle antas och att förvaltningen skulle ges uppdrag att återkomma med förslag till förfrågningsunderlag. Ärendet har beretts gemensamt tillsammans med kringliggande stadsdelsförvaltningar. Dnr 510-346-00.

Vidare förelåg i ärendet en skrivelse från socialborgarrådet och stadsdirektören varav framgick bl a att kommunfullmäktiges beslut 2001-03-19 om konkurrensutsättning inom individ- och familjeomsorg överklagats till länsrätten.

Ordföranden Karl Bern (fp) framlade ett förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Ärendet återremitteras med uppdrag till förvaltningen att följa vad som sker vid ärendets prövning i överinstans och att återkomma till nämnden när rättsläget klarnat.

§74 Utmaning avseende drift och support av datorer i skolorna

ALL SUPPORT IT HB hade 2000-05-31 inkommit med en utmaning avseende den kommunala verksamheten gällande drift och support av datorer på Älvsjös skolor.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-03-13 (utsänt ärende 37/2001) förelåg med förslag att utmaningen skulle antas. Dnr 050-201-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anita Thisell framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Utmaningen från ALL SUPPORT IT HB om drift och support av datorer på Älvsjös skolor antas.
 2. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till förfrågningsunderlag för ramavtalsupphandling av drift- och supporttjänster av datorer på Älvsjös skolor.
 3. Som svar till ALL SUPPORT IT HB överlämnar och åberopar nämnden föreliggande tjänsteutlåtande.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v) enligt följande. Jag anser att nämnden inte skulle ha antagit utmaningen från ALL SUPPORT IT HB om drift och support av datorer på Älvsjös skolor. För att behålla och utveckla kompetensen inom Älvsjö stadsdelsnämnd samt ha kontroll över kostnaderna bör drift och support av datorerna handhas av stadens personal.

§75 Centrala åtgärder för vissa övergripande frågor inom skolans område

I anslutning till att rapport från skolinspektörsbesök i Älvsjös grundskolor redovisades 2001-01-18 § 5 fick förvaltningen i uppdrag att redovisa vilka centrala åtgärder som vidtagits eller som planeras avseende vissa övergripande gemensamma områden för skolorna.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-10 (utsänt ärende 38/2001) förelåg med begärd redovisning. Dnr 420-364-00.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till att förvaltningens redovisning skulle godkännas.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Förvaltningens redovisning över centrala åtgärder för vissa övergripande frågor inom skolans område godkännes.

§76 Fördelning av medel till ungdomsaktiviteter

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-09 (utsänt ärende 39/2001) förelåg med förslag till fördelning av 500 tkr som avsatts i 2001 års budget för ungdomsaktiviteter. Dnr 442-142-01.

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag med visst tillägg.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt föreliggande yrkande följande.

 1. 500 tkr som finns avsatta i 2001 års budget för ungdomsaktiviteter skall fördelas enligt följande.
 2. - Öppethållande av Långsjöbadet 100 tkr

  - Feriearbeten sommaren 2001 50 tkr

  - Sommarutbyte för ungdomar från Älvsjö och andra EU-länder 50 tkr

  - Bredband till Café Svartis och Solberga ungdomsgård 75 tkr

  - Nya datorer till Café Svartis 75 tkr

  - United Zone 150 tkr

 3. Särskilt uttalande: Vad gäller sommarjobb för ungdomar bör stadsdelsförvaltningens främsta uppgift vara att hjälp stadsdelens ungdomar att hitta och ansöka om sommarjobb "ute" hos de företag som söker feriearbetare. Lämpligen kan den befintliga personalen vid medborgar- kontoret stödja detta rent konkret genom t ex sammanställningar av lediga jobb, malldokument och eventuell skrivhjälp för platsansökan och kanske genom att svara på frågor och arbetstider, minimilöner och arbets- uppgifter/ansvar vid olika åldrar. Eftersom denna hjälp endast kan anses nödvändig under en kortare period och inte handlar om några större arbetsinsatser bör det utan problem kunna genomföras av den befintliga personalen på medborgarkontoret.. Det är nämndens förhoppning att dessa idéer kan förverkligas då det är viktigt för unga att få kontakter med arbetsmarknaden i ett tidigt skede då det kan leda till framgångar i det kommande yrkeslivet.

§77 Inrättande av verksamhet med personliga ombud

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-02 (utsänt ärende 40/2001) förelåg med förslag att Älvsjö stadsdelsnämnd skall inleda samarbete med Hägersten, Liljeholmen och Skärholmen för att inrätta en verksamhet med personliga ombud för psykiskt funktionshindrade. De personliga ombuden skall omfatta både en"mäklar/samordnarroll" och en "advokatroll" och deras uppgift skall vara tydligt avgränsad gentemot andra myndigheters uppgifter och ansvar. Regeringen har fattat

Beslut om statsbidrag för nationell uppbyggnad av verksamheten med personliga ombud. Via Hägersten görs ansökan om statsbidrag för den här planerade verksamheten i samverkan. Dnr 520-138-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden

- utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Nämnden inleder ett samarbete med stadsdelsnämnderna i Hägersten, Liljeholmen och Skärholmen för att inrätta en verksamhet med personliga ombud för psykiskt funktionshindrade enligt förvaltningens förslag.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s), Anita Thisell (s) och Peter Modesta (mp) enligt följande. Vi anser att nämnden även borde ha uttalat följande.

Försöksverksamhet med personliga ombud har haft mycket positiva effekter för de psykiskt funktionshindrade inte minst i form av minskat vårdbehov. Försöks- verksamheten har omfattat 250 psykiskt funktionshindrade med totalt 32 personaliga ombud som hjälpt de psykiskt funktionshindrade under en period om 18 månader.

Förvaltningens förslag att inrätta verksamhet med personliga ombud i samarbete med stadsdelsnämnderna i Hägersten, Liljeholmen och Skärholmen är bra. I det området finns det i dag 681 psykiskt funktionshindrade. Av de erfarenheter vi tagit del av är det rimligt att ett personligt ombud kan ge ett bra stöd till ca 14-16 hjälpbehövande under en period om 8-14 månader. Arbetet som personligt ombud är mycket krävande och de bör även få utrymme för erfarenhetsutbyte och kunskapsförmedling.

Behovet av verksamhet med personliga ombud är stort och riksdagens satsning är mycket lovvärd. Vi anser att statsbidrag bör sökas för ytterligare två personliga ombud för att verksamheten skall få ett så bra utgångsläge som möjligt. Stadsdelens kostnader för verksamheten ökas enbart marginellt eftersom staten står för lönekostnaderna.

§78 Uppföljning av entreprenaden vid Långbrobergs servicehus

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-02-01 (utsänt ärende 41/2001) förelåg med redovisning över uppföljning av verksamheten vid Långbrobergs servicehus, vilket sedan 1994-08-01 drivs på entreprenad av Partena Care AB. Enligt avtalet skall entreprenaden följas upp årligen. I detta ärende redovisas uppföljning som gjorts under januari/februari 2001. Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis

att entreprenören håller den kvalitet som krävs i avtalet. Samtidigt ser man att verksamheten kan ytterligare förbättras genom att ett systematiskt dokumenterat kvalitetssystem sammanställs, att kvalitetsmätning från larm till åtgärd analyseras,

att personalbemanningen i förhållande till antal biståndsbedömda insatser ses över och om alla klagomål registreras, redovisas och följs upp vid de kontinuerligt återkommande samrådsmötena mellan förvaltningen och entreprenören. Förvaltningen föreslår att ärendet skall överlämnas till entreprenören för beaktande. Dnr 534-022-01.

Kort ajournering av sammanträdet gjordes för överläggning i partigrupperna.

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt ett tillägg som ledamoten Anita Thisell (v) redovisade.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt föreliggande yrkande följande.

 1. Förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Långbrobergs servicehus godkännes och överlämnas till entreprenören för beaktande.
 2. Förvaltningen får i uppdrag
  • dels att tillsammans med entreprenören utarbeta en tidplan för när de angivna förbättringsåtgärderna skall vara åtgärdade
  • dels att beakta lokala handikapprådets synpunkter vid den fortsatta uppföljningen.

§79 Regler för bidragsgivningen till lokala pensionärs- och handikapporgani...

Efter hemställan från handikapprådet gav stadsdelsnämnden 2000-12-21 förvaltningen uppdrag att, före annonseringen av 2001 års bidrag, göra en översyn av riktlinjerna för bidragsgivningen samt av ansökningsblanketten.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-11 (utsänt ärende 42/2001) förelåg med förslag till nya riktlinjer för nämndens bidragsgivning till pensionärs- och handikapporganisationer. De föreslagna riktlinjerna bygger i stort på tidigare riktlinjer. Nytt är att man föreslår en precisering av vilka föreningar som skall kunna beviljas bidrag. Ansökningstiden föreslås också tidigareläggas och utbetalning av beviljade bidrag föreslås ske före halvårsskiftet. Dnr 671-005-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Nya riktlinjer för bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade antas enligt förvaltningens förslag.

§80 Bidragsansökan för brottsofferstöd

Skärholmens Brottsofferjourförening hade i skrivelse 2001-01-11 ansökt om ekonomiskt stöd med 20 tkr från vardera Älvsjö, Liljeholmens, Hägerstens och Skärholmens stadsdelsförvaltningar för att starta ett projekt för utökat brottsofferstöd.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-11 (utsänt ärende 43/2001) förelåg med förslag att ansökan skulle avslås. Dnr 510-074-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Bidragsansökan från Skärholmens Brottsofferjourförening avslås då det inte finns budgetmässiga förutsättningar för bidragsgivning.

§81 Nominering till kvalitetsutmärkelse 2001

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-03-16 (utsänt ärende 44/2001) förelåg med förslag att Brännkyrka gruppbostad, Sulvägens gruppbostad samt förskolan I Ur och Skur Vindleken skulle nomineras för deltagande i stadens kvalitetsutmärkelse år 2001. Dnr 037-149-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Brännkyrka gruppbostad, Sulvägens gruppbostad samt förskolan I Ur och Skur Vindleken nomineras till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2001.

§82 Utseende av ansvariga kontaktpersoner

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-03 (utsänt ärende 45/2001)

förelåg med förslag om utseende av vissa ansvariga kontaktpersoner. Kommun- fullmäktige har tidigare beslutat om strategi för kvalitetsutveckling, strategi för stadens arbete gentemot Europeiska Unionen och för den nationella omvärlds- bevakningen samt program för näringsliv och sysselsättningspolitik. Utifrån detta har nämnden haft kontaktpersoner utseddas i förvaltningen. I och med omorganisation inom administrationen föreslås att nya kontaktpersoner utses. Dnr 041-143-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Avdelningschefen för Kvalitet och Information utses till kontaktperson med särskilt ansvar

- för införande av stadens kvalitetsstrategi

                   - för Europafrågor

                   - för omvärldsfrågor.

Chefen för Teknik och Miljöenheten utses till näringslivsansvarig

§84 Frågor till medborgarpanelen

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-11 (utsänt ärende 46/2001) förelåg med förslag om frågor till medborgarpanelen. Dnr 015-145-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Förvaltningen ges uppdrag att utforma nästkommande frågor till medborgarpanelen inom området skollokalplanering

§84 Tvärpolitisk grupp för inflytandefrågor

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-11 (utsänt ärende 47/2001) förelåg med förslag om inrättande av en tvärpolitisk grupp för att utveckla dialogen avseende inflytande- och demokratifrågorna. Även frågor av praktisk karaktär anser man bör tas upp till diskussion. Det kan t ex vara tekniska frågor om hur e-post m m kan göra det möjligt för förtroendevalda att kommunicera snabbt och enkelt med medborgarna. Dnr 010-144-01.

Beslut: Stadsdelsnämnden beslöt att bordlägga ärendet

§85 Utökning av torgplatsytor

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-06 (utsänt ärende 51/2001) förelåg med förslag om utökning av torgplatsytorna vid Älvsjö stationsplan. Dnr 352-148-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Torgplatsytorna 101, 102 och 103 vid Älvsjö stationsplan utökas från
 2. 8 kvm till 16 kvm.

 3. Den fasta torgplatsen 101 upplåtes med en årshyra på 33 000 kronor/år.
 4. De tillfälliga torgplatserna 102 och 103 upplåtes med en hyra på 540 kronor/dygn måndag-torsdag och 640 kronor/dygn fredag-lördag.

§86 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

 1. Följande handlingar anmäldes.
  * Arbetsmarknadsläget mars 2001 -statistik stadsdelsvis.
  * Socialbidrag januari 2001 - statistik stadsdelsvis.
  * Ansökan till SISUS-Statens institut för särskilt utbildningsstöd för projekt "Bemötande av personer med funktionshinder".
  * Delrapport till Socialdepartementet: Kompetenscentrum inom äldreomsorg och äldrevård. Verksamhet under perioden 2000 01 01 - 2000 12 31.
  * Balanslista mars 2001 över uppdrag från kommunfullmäktige/-styrelsen till nämnden samt från nämnden till förvaltningen.
 2. Stadsdelsdirektören lämnade muntlig information om
  * Pågående intagning till skola och förskola hösten 2001.
  * Solberga äldreboendes övergång till intraprenad.
  * Solberga-Prästgårdsgärdes åtaganden för barn i behov av särskilt stöd.
  * Åtgärder utifrån beslut i tillsynsärende hos Skolverket.
  * Elever som lämnat skolan utan godkända betyg.
  * Uppdrag 2000-12-21 § 237: Redovisning av dels vilka åtgärder som vidtas för att få bättre städning, bättre skolmat, bättre ordning samt vilka regler som införs för att så många som möjligt upplever att det känns bra i skolan, dels vad man avser att göra för att fler än nu skall vara nöjda med Solbergaskolans åk 1-6.