Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-05-17

Sammanträde 2001-05-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

* Information om klotterbekämpning allmänt och i Älvsjö stadsdel
* Frågestund. Besökande Läs mer...allmänhet ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden eller efteråt enskilt med nämndens ledamöter

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

5 Anmälan av minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

6 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

8 Anmälan av inkomna handlingar

9 Bordlagt ärende: Tvärplitiskt arbetsgrupp för inflytandefrågor

10 Återremitterat ärende: Yttrande över motion till kommunfullmäktige rörande elsäkerhet på dagis och fritids

Dnr: 324-086-01

Motion i kommunfullmäktige har remitterats till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Stadsdelsnämnden återremitterade ärendet 2001-04-26 för ytterligare utredning. Motio-nen föreslår att staden ska installera jordfelsbrytare i elanläggningar i alla fastigheter som inrymmer daghem, fritidshem och skolor. Förvaltningen menar att staden ska avvakta eventuell lagstiftning i frågan.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

11 Bordlagt ärende: Yttrande över förslag om valfrihet inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

Dnr: 530-120-01

Handläggare: Anette Ekengren, 08-508 21 015

12 Yttrande rörande infrastrukturplaneringen i länet 2002-2011

Dnr: 346-150-01

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått en remiss från Kommunstyrelsen som handlar om en förfrågan från Länsstyrelsen om infrastrukturplaneringen i länet 2002 - 2011.

För att möta behovet av fler bostäder, förbättra befintliga boende- och trafikmiljöer och ge förutsättningar för ett expansivt näringsliv i söderort, anser förvaltningen att det är nödvändigt att göra kraftfulla infrastruktursatsningar för att uppnå stadens och de nationella trafikpolitiska målen. Förvaltningen vill i detta sammanhang prioritera följande projekt:
 En tunnelförläggning av hela eller delar av Älvsjövägen.
 Region- och fjärrtåg som stannar i Älvsjö C
 En förlängning av T-banan Hagsätra - Älvsjö industriområde - Älvsjö C.
 Spårförbindelse (spårväg eller T-bana) Älvsjö C - Fruängen - Skärholmen - Kungens kurva.


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

13 Yttrande över revisionsrapport Hur styrs grundskolan i Stockholms stad

Dnr: 422-114-01

Revisionsrapporten Hur styrs grundskolan i Stockholms stad har remitterats till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Rapporten föreslår att klarlägganden ska göras i ansvarsför-delningen mellan skolroteln, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna, förvaltningarna och tjänstemännen. Formerna för information, dialog och samverkan mellan och inom stadens olika nivåer behöver tydliggöras liksom för uppföljning, tillsyn och egenkontroll. Förvaltningen ställer sig bakom revisorernas förslag och redogör för hur Älvsjö arbetar med frågorna. Förvaltningen menar också att rektorerna ska vara ansvariga enbart inför stadsdelsnämnden och varken gentemot kommunstyrelsen eller statliga myndigheter.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

14 Yttrande över motion i kommunfullmäktige rörande maxtaxa i barnomsorgen

Dnr: 410-068-01

Motion i kommunfullmäktige har remitterats till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Motionen förslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till avgifter för förskola och skolbarnsomsorg som är enhetligt låg s.k. maxtaxa. Förvaltningen har inget att invända mot att en översyn görs av barnomsorgstaxan men tar inte ställning i frågan om maxtaxa.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

15 Yttrande över utredningsrapport om samarbetet kring medicinskt färdigbehandlade patienter

Dnr: 504-116-01

Svenska kommunförbundet och landstingsförbundet har gemensamt utrett frågor kring medicinskt färdigbehandlade i syfte att stärka och vidareutveckla förutsättningarna för samverkan huvudmännen emellan. Utredningen har tillställts kommuner och landsting för synpunkter. Efter remissammanställning skall förslaget redovisas för ställningstagande och beslut i de politiska beslutsorganen i båda förbunden.
Förvaltningen anser att begreppet ”medicinskt färdigbehandlad” kan ersättas med termen ”utskrivningsklar” för att förtydliga innebörden för den enskilde, men att detta inte kommer att innebära att förutsättningarna ökar för bättre samverkan mellan huvudmännen. Landstinget kommer fortfarande att ensidigt avgöra när ansvaret skall övergå från landstinget till kommunen.
Intagningsmeddelande skall skickas till kommunen omgående när en person, som förväntas behöva kommunala insatser efter utskrivning, läggs in på sjukhus. En vårdplan skall snarast upprättas. Förvaltningen godtar inte att kommunens betalningsansvar skall räknas from intagningsdatumet istället för som nu, räknas from vårdplaneringsdatumet.
Förvaltningen stöder förslaget att personer inte behöver ha vårdats inom sluten psykiatrisk vård under tre månader för att kommunens betalningsansvar skall inträda och att kommunen skall ha 30 dagars planeringstid, istället för som nu 14 dagar, för dessa personer.


Handläggare: Anette Ekengren, 08-508 21 015

16 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer

Dnr: 504-162-01

Uppföljning av kvalitén inom de särskilda boendeformerna har genomförts inom sex stadsdelsförvaltningar; Enskede/Årsta, Farsta, Hägersten, Skär-holmen, Vantör och Älvsjö, även år 2000. Liksom år 1999 har följande nio kriterier undersökts; läkemedel, hud, näringsintag (nutrition), tandvård, inkontinens, fallskaderisk, minskade rörelsefrihet (kontrakturer) och ADL-status samt antalet sjuksköterske- och paramedicinska tjänster jämfört med den faktiska bemanningar per boende. Dessutom har, i den senaste under-sökningen, ålder och kön registrerats.

Handläggare: Edit Fonad, 08-508 21 315

17 Uppföljning av ramavtal för äldreomsorgsplatser hos enskilda vårdgivarna Föreningen Blomsterfonden och Pronestor i Stockholm AB

Dnr: 530-161-01

Den genomförda uppföljningen inom Föreningen Blomsterfonden i Lisebergs ger en allmän uppfattning om att de boende får kvalificerad vård och omvårdnad i en miljö av trygghet och säkerhet. Efter ombyggnad av utslitna gamla lokaler bedrivs verksamheten i en fräsch och ombonad hemmiljö. Vårdpersonalen arbetar målmedvetet och engagerar sig i den enskildes vård/omvårdnad. Det finns ett väl utvecklat kvalitetssystem för uppföljning samt utvärdering av vård- och omvårdnadsinsatser.
Brister som behöver åtgärdas är att delar av hälso- och sjukvårdsrutinerna skall förtydligas såsom riktlinjer för läkarkontakt, åtgärdsplan för läkemedelshantering, ansvarsfördelning för medicintekniska produkter och revidering av underlag för personlig delegering.


Handläggare: Edit Fonad, 08-508 21 315

18 Namnbyte för avdelningen för kvalitet och information

Dnr: 041-016-01

Avdelningen för kvalitet och information byter namn till avdelningen för kvalitet och kommunikation


Handläggare: Brita Mohlin, 08-508 21 080

19 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

§92 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske måndagen den 21 maj kl 08.30.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde den 26 april 2001 hade blivit justerat den 30 april 2001.

§93 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådet 2001-05-10 anmäldes

§94 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådet 2001-05-10 anmäldes.

 

§95 Anmälan av minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för traf...

Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2001-04-24 anmäldes.

§96 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2001-05-15 anmäldes

§97 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 97

§98 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckningar över till stadsdelsnämnden och -förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 98

Beslut:
Förvaltningen får i uppdrag att vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningarna redovisade inkomna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag mm.

 

§99 Bordlagt ärende: Tvärplitiskt arbetsgrupp för inflytandefrågor

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-11 (utsänt ärende 47/2001) förelåg med förslag om inrättande av en tvärpolitisk grupp för att utveckla dialogen avseende inflytande- och demokratifrågorna. Även frågor av praktisk karaktär anser man bör tas upp till diskussion. Det kan t ex vara tekniska frågor om hur e-post m m kan göra det möjligt för förtroendevalda att kommunicera snabbt och enkelt med medborgarna. Dnr 010-144-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

En tvärpolitisk grupp bildas med uppgift att lägga upp riktlinjerna för hur inflytande- och demokratifrågorna skall utvecklas i Älvsjö. Gruppen skall ha följande sammansättning.

Katarina Hamntorp-Kretzchmar (m)
Inger Swahn (fp)
Margareta Åkerberg (kd)
Per Holm (s)
Anita Thysell (v)
Peter Modesta (mp)

§100 Återremitterat ärende: Yttrande över motion till kommunfullmäktige röra...

Kommunstyrelsen hade med remiss via rotel III begärt yttrande över motion (nr 10) i kommunfullmäktige om elsäkerhet på dagis och fritids. Motionären föreslår att jordfelsbrytare skall installeras på alla daghem, fritidshem och skolor i fastigheter som staden har rådighet över.

Vid föregående sammanträde återremitterade stadsdelsnämnden förvaltningens förslag till yttrande (utsänt ärende 31/2001) med uppdrag att närmare utreda dels kostnaderna för installation av jordfelsbrytare dels fastighetsägarens ansvar. Nu förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-02 (utsänt ärende 31A/2001) med nytt förslag till yttrande. Enligt förvaltningens utredning varierar kostnaden för installation av jordfelsbrytare beroende på bl a elanläggningens uppbyggnad, standard och ålder. I samband med nybyggnation eller större förändring i elanläggning är det i dag obligatoriskt att installera jordfelsbrytare. Förvaltningen menar att staden skall avvakta eventuell lagstiftning innan man installerar jordfelsbrytare i alla daghem, skolor och fritidshem.Dnr 324-086-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Ledamoten Anita Thisell (v) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden
- utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Som yttrande till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s) och Peter Modesta (mp) enligt följande. Vi anser att nämndens beslut även skulle ha innefattat ett uppdrag till förvaltningen att successivt påbörja ett arbete med att installera jordfelsbrytare i elanläggningar i alla fastigheter inom Älvsjö stadsdelsnämnds område som inrymmer daghem, fritidshem och skolor.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v) enligt följande: Jag anser att nämnden skulle ha beslutat att tillstyrka motionärens förslag om installation av jordfelsbrytare i elanläggningar på alla daghem, fritidshem och skolor i fastigheter som staden har rådighet över.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§101 Bordlagt ärende: Yttrande över förslag om valfrihet inom äldreomsorg oc...

Kommunstyrelsen hade med remiss 2001-03-27 via rotel VI begärt yttrande över förslag till kommunfullmäktige om valfrihet inom äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade, vilket upprättats inom stadsledningskontorets finansavdelning.

En kundvalsmodell föreslås införas fr o m 2002-01-02 inom hemtjänst samt avlösar- och ledsagarservice. Fyra stadsdelar, däribland Älvsjö, föreslås få i uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsen införa kundvalsmodellen inom hemtjänsten redan fr o m 2001-09-01.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-23 (utsänt ärende 35/2001) med förslag till yttrande förelåg redan vid föregående sammanträde. Stadsdelsnämnden beslöt då (§ 72) att hos kommunstyrelsen hemställa om förlängd remisstid fram till 18 maj 2001. Man hade i princip inga invändningar mot de synpunkter som framförts i förvaltningens tjänsteutlåtande men man ansåg sig behöva ytterligare penetrera ärendet för att kunna ta ett definitivt ställningstagande.

Förvaltningen är positiv till att en kundvalsmodell införs i hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice fr o m 2002. Av de beräkningar som förvaltningen gjort kommer dock den föreslagna ersättningsmodellen att bli betydligt dyrare än dagens modell. Skall kundvalsmodellen kunna genomföras på ett bra sätt anser man att stadsdelen måste få täckning för de kostnader som uppkommer i och med att kundvalsmodellen införs. I annat fall kan konsekvensen bli sänkt servicegrad. Förvaltningen är också positiv till att delta en tidigareläggning fr o m 2001-09-01 i syfte att vinna erfarenheter inför genomförandet vid årsskiftet. Dock framhåller man att de ekonomiska konsekvenserna av en tidigareläggning inte kunnat förutses i budgeten för 2001 och att man inte kan ta ansvar för de merkostnader som uppkommer. Om inte ekonomisk kompensation ges för de merkostnader som uppkommer genom försöket anser man att nämnden skall avstå från att delta i försöket. Dnr 530-120-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till yttrande med ett särskilt uttalande.

Anita Thisell (v) föreslog att nämnden skulle avstyrka föreliggande förslag att införa kundvallsmodell och yrkade bifall härtill.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall härtill. 

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens jänsteutlåtande med följande uttalande.

Stadsdelsnämnden är, är liksom förvaltningen, positiv till den föreslagna kundvalsmodellen. Nämnden är också positiv till att delta i den försöksverksamhet som planeras starta redan under hösten. Vår förhoppning är att detta skall kunna realiseras.

RESERVATION mot nämndens beslut anmäldes av ledamoten Anita Thisell (v) med hänvisning till det av henne, vid såväl föregående som vid dagens sammanträde, lagda yrkande. Se protokoll 2001-04-26 § 72.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s) och Mona Bergström (s) enligt följande. Vi anser att nämnden borde som svar till kommunstyrelsen ha överlämnat förvaltningens tjänsteutlåtande utan eget ställningstagande. Se vidare bilaga § 101.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§102 Yttrande rörande infrastrukturplaneringen i länet 2002-2011

Kommunstyrelsen hade med remiss via rotel III begärt yttrande med anledning av en förfrågan från länsstyrelsen om infrastrukturplaneringen i länet 2002 - 2011.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-02 (utsänt ärende 52/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen menar att det är nödvändigt att göra kraftfulla infrastruktursatsningar för att möta behovet av fler bostäder, förbättra boende- och trafikmiljöerna och för att ge förutsättningar för ett expansivt näringsliv i söderort. Förvaltningen vill ha en prioritering för tunnelförläggning av Älvsjövägen, region- och fjärrtåg som stannar i Älvsjö C, förlängning av T-banan Hagsätra - Älvsjö industriområde - Älvsjö C samt spårförbindelse Älvsjö C - Fruängen - Skärholmen - Kungens kurva. Dnr 346-150-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§103 Yttrande över revisionsrapport Hur styrs grundskolan i Stockholms stad

Kommunstyrelsen hade via rotel IV begärt yttrande över revisionsrapport Hur styrs grundskolan i Stockholms stad. I rapporten föreslås att klarlägganden skall göras i ansvarsfördelningen mellan skolroteln, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och förvaltningarna. Formerna för information, dialog och samverkan mellan och inom stadens olika nivåer behöver tydliggöras. Detta gäller även för uppföljning, tillsyn och egenkontroll. Stadsdelsnämndernas ekonomiska ansvar för grundskolan anses också behöva klarläggas.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-07 (utsänt ärende 53/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen ställer sig sammanfattningsvis bakom revisionsrapportens förslag och redogör för hur Älvsjö arbetar med frågorna. Man framför också att rektorerna bör vara ansvarig enbart inför stadsdelsnämnden och inte varken gentemot kommunstyrelsen eller statliga myndigheter. Dnr 422-114-2001.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Som yttrande till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande. Nämnden ställer sig därmed i huvudsak bakom revisorernas förslag till klarlägganden med anledning av den otydliga styrningen av stadens grundskoleverksamhet.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s), Peter Modesta (mp) och Anita Thisell (v) enligt följande. Vi anser att nämnden även skulle ha gjort följande uttalande.

Revisorerna pekar i rapporten Hur styrs grundskolan i Stockholms stad på viktiga behov av klarlägganden i staden när det gäller grundskoleverksamheten.

Efter kommunaliseringen av grundskoleverksamheten är det viktigt att utvärdera hur denna över tiden utvecklats i Stockholm och vår förhoppning är att en del nivåer som i dag bidrar till otydligheten därigenom kan tas bort. Det är också viktigt att stadens centrala dokument följer de statliga dokumenten och inte i onödan skapar problem för skolans ledning.

Det är bl a viktigt för tydligheten att utbildningsnämnden följer sitt reglemente d v s att man har ett beredningsansvar till kommunstyrelsen samt ansvar för mål, utveckling och kommungemensam uppföljning av grundskolan. Det är viktigt att central direktstyrning in i grundskolans verksamhet upphör och att stadsdelsnämndernas styrinstrument förstärks.

När det gäller Älvsjös område har vi kommit långt på väg när det gäller hur vi arbetar med dialog, system för uppföljning, utvärdering, utveckling, egenkontroll av resultat och den statliga kvalitetsredovisningen samt hur den integreras med stadens kvalitetssystem.

Det är slutligen viktigt att majoriteten omprövar sitt handlande i årets budget och ger resurser till stadsdelsnämnderna för grundskolans del av nämnd- och förvaltningsorganisationen och i motsvarande grad minskar resurser för central styrning.

Det vore också intressant att få en jämförelse med fristående skolor och styrningen av dessa.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad

§104 Yttrande över motion i kommunfullmäktige rörande maxtaxa i barnomsorgen

Kommunstyrelsen hade via rotel IV begärt yttrande över motion i kommun- fullmäktige (nr 7) om införande av maxtaxa i barnomsorgen. Motionären föreslår att kommunstyrelsen skall ges i uppdrag att utarbeta förslag till avgifter för förskola och skolbarnsomsorg och att fullmäktige så snart som möjligt skall fatta beslut om att införa maxtaxa.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-09 (utsänt ärende 54/2001) förelåg med förslag till yttrande. Har inget att invända mot att en översyn görs av barnomsorgstaxan men tar inte ställning i frågan om maxtaxa. Dnr 410-068-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt ett särskilt uttalande.

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordföranden yrkande följande.

Som yttrande till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s), Peter Modesta (mp) och Anita Thisell (v) enligt följande. Vi anser att nämnden även skulle ha uttalat följande.

Riksdagen har beslutat att erbjuda samtliga kommuner en möjlighet att införa en enhetlig låg taxa - maxtaxa - för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Med detta beslut följer även ett generöst statsbidrag, vilket innebär att den enskilde kommunen kan införa detta medmycket rimliga egna kostnader.

Vi ser mycket positivt på riksdagens erbjudande utifrån vår syn på förskolan som det första viktiga steget för alla barn i det livslånga lärandet. Vår syn på förskolan utgår ifrån att en bra förskola för alla barn är en omistlig del i en sammanhållen utbildningspolitik. Den syftar till att ge alla barn oavsett sociala förhållanden i övrigt en bra start i livet. Maxtaxan är ett rättvisekrav och ett steg i förverkligandet av detta.

Det gläder oss, att de borgerliga partierna i Stockholm - säkerligen på grund av det starka stöd som finns för denna reform - nu tvingats ge upp sitt motstånd mot densamma. Att barnfamiljerna i Stockholm och Älvsjö ska få del av denna maxtaxereform är för oss mycket viktigt. Utbildningsnämnden bör skyndsamt ges i uppdrag att ta fram förslag till nytt avgiftssystem som uppfyller riksdagens krav för maxtaxa och som innebär att alla föräldrar får sänkt avgift och att möjligheten till syskonrabatt bibehålls.

Vi socialdemokrater vill också - enligt vårt budgetförslag - gå vidare och kombinera denna reform med att minska barngrupperna i förskolan med i genomsnitt ytterligare två barn per grupp. Detta innebär en väsentlig förbättring för våra barn som därmed får en lugnare miljö. Den ger också bättre pedagogiska förutsättningar för personalen att arbeta enligt FN:s barnkonvention.

§105 Yttrande över utredningsrapport om samarbetet kring medicinskt färdigbe...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-03-30 (utsänt ärende 55/2001) förelåg med förslag till yttrande över utredningsrapport från Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet om samarbetet kring medicinskt färdigbehandlade patienter.

Bl a föreslås att begreppet medicinskt färdigbehandlad ersätts med "utskrivningsklar" och att kommunens betalningsansvar behålls med förändras. Förvaltningen anser sammanfattningsvis att benämningen "Utskrivningsklar" kan förtydliga innebörden för den enskilde men tror inte att det skulle innebära ökade förutsättningar för samverkan mellan huvudmännen. Landstinget kommer fortfarande att ensidigt avgöra när ansvaret skall övergå från landstinget till kommunen. Intagnings-

meddelande skall skickas till kommunen omgående när en person, som förväntas behöva kommunala insatser efter utskrivning, läggs in och en vårdplan skall snarast upprättas. Utredningens förslag om när betalningsansvar skall inträda utgår från intagningsdatum i stället för som nu från vårdplaneringsdatum. Detta innebär en tidigareläggning av kommunens betalningsansvar, vilket förvaltningen menar inte kan godtas. Däremot stödjer man förslaget att personer inte skall behöva ha vårdats under tre månader för att betalningsansvar skall inträda och att kommunen skall ha 30 dagars planeringstid, i stället för som nu 14 dagar, för dessa personer. Dnr 504-116-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som yttrande till landstings- och kommunförbunden överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§106 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/kvalitetsindikatorer i sär...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-05 (utsänt ärende 56/2001) förelåg med redovisning över uppföljning av kvalitén inom de särskilda boendeformerna inom stadsdelarna Enskede/Årsta, Farsta, Hägersten, Skärholmen, Vantör och Älvsjö. För Älvsjös del visar undersökningen bl a lägst användning av sömnmedel, lägst andel boende med KAD och lägst användning individordinerade inkontinenshjälp- medel, låg andel regelbundna kontakter med tandläkare, låg andel munstatus dokumenterade i omvårdnadsjournal, hög andel individordinerade läkemedel, hög andel boende med nutritionsproblem, högst användning av antidepressiva läkemedel, högst andel boende med dubbelinkontinens och flest ordinationer för rullstols-, sänggrinds- och bältesanvändning. Förslag ges om kvalitetshöjande åtgärder. Uppföljning är planerad ske vecka 41 år 2001. Dnr 504-162-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anita Thisell (v) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

Stadsdelsnämnden godkänner att förvaltningen vidtar åtgärder för att förbättra säkerhet och kvalitet i de särskilda boendeformerna för äldre personer enligt förslag i föreliggande tjänsteutlåtande.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v), Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s) och Peter Modesta (mp) enligt följande. V i anser att nämndens beslut, i enlighet med Anita Thisells (v) yrkande, även borde ha upptagit ett uppdrag till förvaltningen att ge berört sjukhem/servicehus förutsättningar att finna orsaken till behovet av lugnande och antidepressiva medel hos varje individ och ge den hjälp som erfordras i form av t ex extra psykologinsatser. Det är inget ifrågasättande av behovet av de angivna medlen då de tar bort symtomen av ångest och tvångstankar. Orsaken kvarstår.

§107 Uppföljning av ramavtal för äldreomsorgsplatser hos enskilda vårdgivarn...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-04-23 (utsänt ärende 57/2001) förelåg med redovisning av uppföljning av verksamheten vid Föreningen Blomster-fonden i Liseberg och Pronestors Stockholm AB verksamhet på Långbrogården utifrån ramavtal om köp av enstaka platser. Vissa brister har noterats och tidplan för när dessa skall vara åtgärdade anges. Fördjupad uppföljning är planerad ske i april/maj 2002. Dnr 504-162-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

  1. Förvaltningens uppföljning avseende ramavtal för äldreomsorgsplatser inom Föreningen Blomsterfonden i Liseberg och Pronestor Stockholm AB godkännes.
  2. Redovisade uppföljningar delges övriga berörda stadsdelsnämnder.

§108 Namnbyte för avdelningen för kvalitet och information

Stadsdelsnämnden beslöt 2001-01-18 § 9 om ändrad förvaltningsorganisation, vilket bl a innebar att en avdelning för kvalitet och information inrättades.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-04 (utsänt ärende 58/2001) förelåg med förslag att avdelningen för kvalitet och information skall byta namn till avdelningen för kvalitet och kommunikation. Dnr 041-016-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Avdelningen för kvalitet och information byter namn till avdelningen för kvalitet och kommunikation.

§110 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

  1. Följande handlingar anmäldes.
    * Socialbidrag februari 2001 - statistik stadsdelsvis.

2 Stadsdelsdirektören lämnade muntlig information om
* Chefsbyte vid Solberga äldreboende.
* Personalsituationen vid Älvsjö och Solberga äldreboenden.
* Platstillgången inför höstens intagning till förskolorna.