Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2001-06-19

Sammanträde 2001-06-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Information om verksamhet för Älvsjös ungdomar sommaren 2001.
Frågestund. Besökande allmä Läs mer...nhet ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden eller efteråt enskilt med nämndens ledamöter.

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

5 Anmälan av protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelse

6 Anmälan av minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

7 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna handlingar

10 Ekonomisk månadsuppföljning - maj månad

11 Budgethållningen inom Johan Skyttes och Herrängens barn- och ungdomsområden samt Solberga äldreboende

Dnr: 102-200-01

Stadsdelsnämnden beslutade i samband med behandlingen av kvartalsrapport 1 att tre enheter som visade påtagliga underskott skulle återkomma med en skriftlig redovisning till nämnden av vilka åtgärder som vidtagits eller avses vidtagas för att komma till rätta med underskotten.

Redovisningarna från enheterna visar att Johan Skyttes barn- och ungdomsområde nu räknar med att kunna hålla sin budget. Herrängens barn- och ungdomsområde redovisar nu att underskottet kommer att öka och beräknas nu uppgå till 965 tkr. Enheten måste snarast vidta åtgärder för att minska underskottet.

Solberga äldreboende beräknar årets underskott till 615 tkr, vilket är ungefär lika mycket som i kvartalsrapport 1. Enheten har för avsikt att återkomma i kvartalsrapport 2 med ytterligare åtgärder.


Handläggare: Bertil Östberg, 508 21 040

12 Internrevision 2000/2001 samt plan för internkontroll hösten 2001/våren 2002

Dnr: 124-201-01

Förvaltningen har enligt den av nämnden antagna internkontrollplanen för 2000/2001 i huvudsak utfört beslutad internrevision. Internrevisionen har omfattat kontroll av kontanter och kontroll av inventarieförteckning samt vissa fakturor. Förvaltningen gör bedömningen att kvalitén på hanteringen av kontanter är god även om inte fem underförskottskassor kontrollerats trots upprepade försök. Kontrollen av inventarieförteckningar samt vissa fakturor visar att brister finns. Under hösten kommer förvaltningen att ge råd och utveckla rutiner för att komma till rätta med detta.

Förvaltningen föreslår att internkontrollplanen för hösten 2001 och våren 2002 skall avse kontroll av privata medel, egna medel samt underförskottskassor. Dessutom ska kontrollen utökas för vissa enheter och även omfatta kontroll av attest, kontering samt inventarieförteckning. Dessa enheter kommer att väljas ut slumpmässigt inom respektive verksamhetsområde. Under hösten kommer förvaltningen också att starta arbetet med att ta fram underlag för en risk- och väsentlighetsanalys. Härefter kommer internkontrollplanen årligen att fastställas utifrån denna.


Handläggare: Tennie Bennerholt, 508 21 039

13 Yttrande över årsrapport avseende revision av 2000 års verksamhet

Dnr: 127-043-01

Revisorernas granskning av Älvsjö stadsdelsnämnds verksamhet under 2000 har inte givit anledning till anmärkning. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2000 års verksamhet.

I årsrapporten framgår följande,
- det verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet för året är bra
- nämndens ekonomistyrning är fortsatt god
- nämnden arbetar på ett bra sätt med mål och strategier
- bokslutet är rättvisande
- arbetet med säkerhet och skydd av tillgångar är i stort tillfredställande men kan utvecklas vidare


Handläggare: Teenie Bennerholt, 508 21 039

14 Yttrande över revisionsrapport Kvalitetsarbetet i fem stadsdelsnämnder

Dnr: 127-043-01

Revisionskontoret har granskat hur fem stadsdelsnämnder och två tekniska nämnder har arbetat för att genomföra stadens nya kvalitetsstrategi. Den inkomna revisionsrapporten omfattar stadsdelsnämnderna Bromma, Liljeholmen, Norrmalm, Skärholmen och Älvsjö.

Sammanfattningsvis kan sägas att förvaltningen instämmer i revisionskontorets syn-punkter om
 att det är angeläget att nämndpolitiker och andra förtroendevalda erbjuds utbildning med möjlighet att reflektera kring roll, arbetssätt, former och olika modeller för dia-log med enheter och förvaltningsledning m.m
 att staden förtydligar begreppen i kvalitetsstrategin ytterligare, t ex hur kvalitetsga-rantierna förhåller sig till åtagandena
 att nämnden ska genomföra regelbundna brukarundersökningar. Det är därför viktigt att staden beslutar när och vilka undersökningar som ska ske från centralt håll
 att genomförandet av strategin måste ges mycket hög prioritet vilket måste medföra aktiva insatser och särskilda resurser på central förvaltningsnivå.
 att det är olyckligt om kvalitetsprocessen forceras så att utvecklings- och förankrings-arbetet på enhetsnivån inte kan genomföras på ett bra sätt

Förvaltningen instämmer även i det som revisionskontoret framför om att det är viktigt att miljöarbetet och kvalitetsarbetet integreras i det ordinarie kvalitetsarbetet. Förvalt-ningen anser dock att en integrering av miljöfrågorna har skett i Älvsjö i och med att miljöfrågorna behandlas på samma sätt som övriga frågor i kvalitetsarbetet.

Ärendets beredning
Ärendet har utarbetats inom avdelningen för kvalitet och kommunikation samt i dialog med förvaltningsledningen.Handläggare: Brita Mohlin, 508 21 080

15 Yttrande till länsstyrelsen angående Långbrogården

Dnr: 537-183-01

Förvaltningen har under våren genomfört två besök på Långbrogården. Ett besök gjordes oanmält med anledning av ett inkommet klagomål från en anhörig. Det andra besöket var en årlig verksamhetsuppföljning då hela verksamheten gicks igenom. Båda besöken resulterade i ett allmänt gott intryck av både den fysiska miljön och av vården och omvårdnaden. Ett antal förbättringsområden definierades vid verksamhetsuppföljningen och tidsplan för åtgärder har angivits.

Handläggare: Edit Fonad, 508 21 521

16 Skollokalplaneringen

Dnr: 324-119-01

Under våren har ett omfattande material presenterats som underlag för skollokalplaneringen. Av detta framgår bl a att elevantalet i stadsdelen ökar med knappat 300 elever som en följd av bostadsbyggandet i stadsdelen och att Parkskolan i Långbro sjukhuspark ska rivas. En ny skola planeras i Långbro sjukhuspark i Stora Mans. I underlaget presenterades två tänkbara lösningar för att bereda plats för alla elever. I det ena alternativet utnyttjas befintliga skolor fullt ut, vilket framför allt innebär fler elever i Solbergaskolan. I det andra alternativet ersätts Solbergaskolan av en utbyggnad på Kämpetorpsskolan. Förvaltningen har även undersökt andra lösningar men kommit fram till att övriga föreslagna lösningar blir alltför kostsamma bl a därför att de innebär att det skapas överkapacitet på skolorna. Förvaltningen föreslår den fortsatta skollokalplaneringen ska bygga på de befintliga skolorna samt den nya skolan i Stora Mans i Långbro sjukhuspark.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 508 21 051

17 Nedläggning av förskolan på Sjöholmsvägen

Dnr: 413-206-01

Förskolan Kärnhuset på Sjöholmsvägen har under flera år haft ett ojämnt och minskande antal inskrivna barn och därmed också uppkomna underskott. Det har varit svårt att till-räckligt snabbt kunna avveckla personal och det instabila läget har inte heller gynnat förskolans planering, arbete eller kvalité. Förskolan har också varit mycket sårbar vid personalfrånvaro. De barn som finns inskrivna på förskolan kan till hösten erbjudas platser på andra förskolor i Örby Slott/Liseberg eller Östberga. Nedläggning föreslås av förskolan från 2001-09-01.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 508 21 051

18 Förändringar för förskolorna på Krattvägen och Långbrovägen

Dnr: 413-207-01

Befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskoleåldern 1-5 år ökar med 154 barn 2000-2008 i Älvsjö stadsdelsområdes befintliga bebyggelse samt med ytterligare 165 barn i nyproduktionen i Långbro och Solberga, en sammanlagd ökning med 319 barn.
I ärendet föreslås att den privata förskolan Regnbågen, Långbrovägen 55 byter lokaler med den kommunala förskolan Skrindan, Krattvägen 20. Möjlighet finns att till ett för-månligt pris köpa en begagnad tvåavdelnings förskolebyggnad och placera den vid för-skolan Emilia, som på detta sätt kan få en verksamhet med sammanlagt sex avdelningar.Handläggare: Madeleine Hagerth, 508 21 051

19 Nybyggnation av gruppbostäder för funktionshindrade mm

Dnr: 325-202-01

Förvaltningen föreslår att en ny gruppbostad ska inrättas i kvarteret Sjöstöveln i Solberga. Den ska inrymmas i de nu tomma sjukhemslokalerna. Vidare föreslås förprojektering av gruppbostäder i tre olika fastigheter. De nya gruppbostäderna krävs dels för att täcka ett stort behov av gruppbostäder, dels för att möjliggöra avveckling av gruppbostaden Serenaden som inte uppfyller dagens krav. Gruppbostaden Långsjövillan och Älvsjö gruppbostad förslås byggas om till en modern gruppbostad.

Handläggare: Roger Blomqvist, 508 21 100

20 Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade

Dnr: 671-001-01

Staddelsnämnden har i årets budget avsatt 50 000 kr i bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade. 10 föreningar har ansökt om bidrag och en förening har hemställt att stadsdelsnämnden möjliggör att lokalfrågan för deras räkning får en långsiktig lösning samt beviljar stöd till verksamhet de närmaste åren. Av dessa ingår de två förtroenderåden knutna till Älvsjö och Långbrobergs servicehus. Totalt söker föreningarna bidrag om 88 000 kr.

Handläggare: Anette Ekengren, 508 21 015

21 Uppsökande verksamhet bland personer 85 år och äldre

Dnr: 536-197-01

Resultatet av den uppsökande verksamheten visar att endast en liten andel av de uppsökta personerna inte kände till vilka insatser som kommunen kunde bidraga med. Dessa personer, har med något undantag, behovsbedömts och hjälpinsatserna har tillgodosetts.

Handläggare: Edit Fonad, 508 21 315

22 Friskvårdsresor för pensionärer

Dnr: 530-062-01

Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för Älvsjö stadsdelsnämnd att anordna friskvårdsresor för alla pensionärer fyllda 70 år och bosatta inom Älvsjö stadsdelsområde. Friskvårdsresorna kan betraktas som en förebyggande insats med stora inslag av friskvårdsaktiviteter av olika slag och ge förutsättningar till byggande av sociala nätverk mellan deltagande pensionärer och därmed underlätta fortsatta kontakter dem emellan på hemmaplan i syfte att bryta den isolering många pensionärer i dag lever i. Resorna kan därmed ha en sjukdomsförebyggande effekt. Friskare och gladare pensionärer med en förhöjd livskvalitet kan leda till ett minskat omvårdnadsbehov och att nödvändiga sjukvårdsinsatser senareläggs och därmed en samhällsekonomisk besparing på sikt.
Juridiska avdelningen vid Stadsledningskontoret har dock starka invändningar mot förslaget då det inte anses vara förenligt med nu gällande lagstiftning med följande motiveringar. Förslaget såsom det har lagts fram strider mot kommunallagens likställighetsprincip vilken innebär att det inte är tillåtet för kommunen att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar annat än på objektiv grund. Likställighetsprincipen utesluter dock inte att kommunfullmäktige beslutar att någon stadsdelsnämnd temporärt eller försöksvis efter biståndsprövning ger viss insats eller service som inte ges i staden i övrigt. Det förutsätter dock att alla kommun-medlemmar senare ges möjlighet till motsvarande insats eller service. Vidare anser man att det får anses falla utanför den kommunala kompetensen att ge ett sådant stöd förslaget syftar till.
Möjligheten att genom föreningsbidrag realisera förslaget torde heller inte vara realistiskt då juridiska avdelningen menar att det troligtvis strider mot likställighetsprincipen att bevilja föreningsbidrag till en lokalt avgränsad grupp människor som genom detta stöd ges förmånen att resa utomlands. Och troligtvis faller det utanför stadsdelsnämndens uppgifter att fördela bidrag i den omfattning förslaget skulle komma att uppgå till; 1 till 2 Mkr.
Om förslaget genomförs kommer effekterna av dessa friskvårdsresor att utvärderas.


Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 508 21 059

23 Namn på Långbro sjukhuspark

Dnr: 030-198-01

Älvsjö stadsdelsnämnd hemställer hos Stadsbyggnadsnämndens namnberedning att de, parallellt med detaljplanearbetet med Långbro sjukhuspark, utarbetar namn på parkområdet i syfte att motverka förväxling med det befintliga Långbro Park.

Handläggare: Karin Söderling, 508 21 083

24 Långbrofestivalen

Dnr: 660-199-01

1. Brännkyrka föreningsråd ges i uppdrag att arrangera Långbrofestivalen i Älvsjö år 2001

Handläggare: Brita Mohlin, 508 21 080

25 Utseende av personuppgiftsombud

Dnr: 052-203-01

Det är frivilligt att ha ett personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagens bestämmelser. Syftet med ett ombud är att denne ska fungera som ett stöd för den personuppgiftsansvarige när det gäller integritetsskydd vid behandling av personuppgifter. Älvsjö stadsdelsnämnd förordnade i november 1998, efter lagens ikraftträdande, personuppgiftsombud men på grund av en mindre omorganisation inom de administrativa avdelningarna föreslås nya förordnanden

Handläggare: Mechthild Kleinschmidt, 508 21 059

§112 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske torsdagen den 21 juni kl 09.00.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde den 17 maj 2001 hade blivit justerat den 21 maj 2001.

§113 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådet 2001-06-14 anmäldes.

§114 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Anmäldes att lokala handikapprådets planerade sammanträde 2001-06-14 hade blivit inställt. Skrivelse 2001-06-14 från handikapprådets ordförande Helena Lanzer-Sillén (HIS) och ledamoten Barbro Rosen (Reum) anmäldes.

§115 Anmälan av protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelse

Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsstyrelse 2001-04-24 anmäldes

§116 Anmälan av minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för traf...

Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2001-05-22 anmäldes.

§117 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2001-06-14 anmäldes.

§118 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 118.

§119 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckningar över till stadsdelsnämnden och -förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 119.

Beslut:
Förvaltningen får i uppdrag att vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningarna redovisade inkomna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag mm.

§120 Ekonomisk månadsuppföljning - maj månad

Ekonomichefen lämnade muntlig information om det ekonomiska utfallet för maj månad 2001.

§121 Budgethållningen inom Johan Skyttes och Herrängens barn- och ungdomsomr...

I anslutning till behandlingen av kvartalsrapport 1/2001 angav stadsdelsnämnden att Johan Skyttes och Herrängens barn- och ungdomsområden samt Solberga äldreboende skulle inkomma med en skriftlig redovisning av vidtagna åtgärder som medför att underskott undviks.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-06-18 (utsänt ärende 60/2001) förelåg med redovisning. Dnr 102-200-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till godkännande av förvaltningens redovisning.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Förvaltningens rapport om budgetläget vid Johan Skyttes och Herrängens barn- och ungdomsområden samt Solberga äldreboende godkännes.

§122 Internrevision 2000/2001 samt plan för internkontroll hösten 2001/våren...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-06-13 (utsänt ärende 61/2001) förelåg med redovisning av utförd internrevision enligt antagen internkontrollplan för 2000/2001 samt förslag till internkontrollplan för hösten 2001 och våren 2002. Redovisad internrevision har omfattat kontroll av kontanter, inventarieförteckningar samt vissa fakturor. Hanteringen av kontanter bedöms vara god även om fem under förskottskassor inte kunnat kontrolleras. Kontrollen av inventarieförteckningar samt vissa fakturor har visat brister och förvaltningen avser att under hösten utveckla rutiner för att komma till rätta med detta. Internkontrollen för hösten 2001/våren 2002 föreslås omfatta privata medel, egna medel och underförskottskassor samt för vissa slumpmässigt utvalda enheter även attest, kontering och inventarieförteckning. Under hösten avser förvaltningen även att påbörja ett arbete med att ta fram underlag för en risk- och väsentlighetsanalys, utifrån vilken sedan internkontrollplanen fortsättningsvis kan fastställas. Dnr 124-201-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Förvaltningens rapport över utförd internkontroll hösten 2000/våren 2001 godkännes.
 2. Internkontrollplan för hösten 2001 och våren 2002 fastställes enligt förvaltningens förslag.

§123 Yttrande över årsrapport avseende revision av 2000 års verksamhet

Revisorsgrupp 4 hade 2001-04-04 begärt yttrande över revisionskontorets årsrapport 2000 för Älvsjö stadsdelsnämnd. Sammanfattningsvis visar rapporten att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för året är bra, att nämnden arbetar på ett bra sätt med mål och strategier, att ekonomistyrningen är fortsatt god, att arbetet med säkerhet och skydd av tillgångar är i stort tillfredsställande men att det kan utvecklas vidare samt att bokslutet är rättvisande.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-06-06 (utsänt ärende 62/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen instämmer i stort i revisions-kontorets synpunkter och bedömningar och redovisar bl a föreliggande planer att ta fram en risk- och väsentlighetsanalys att ligga som underlag för den årliga internkontrollplanen. Dnr 127-043-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till revisorsgrupp 4 överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§124 Yttrande över revisionsrapport Kvalitetsarbetet i fem stadsdelsnämnder

Revisorsgrupperna 3 och 4 hade 2001-03-15 begärt yttrande över revisionsrapport (nr 7 mars 2001) om hur man , i bl a fem stadsdelsnämnder, arbetar med att genomföra stadens nya kvalitetssystem. Rapporten redovisar generella iakttagelser och bedömningar av nämndernas arbete. Man pekar på goda exempel och viktiga framgångsfaktorer och särskild tonvikt har lagts på brukarperspektivet.

Den snäva tidsramen för genomförandet av kvalitetsstrategin, anser man, inger viss oror för att det viktiga planerings- och förankringsarbetet i nämnderna kan bli lidande.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-25 (utsänt ärende 63/2001) med förslag till yttrande förelåg. Förvaltningen ger en redovisning av hur kvalitetsarbetet fortskrider i Älvsjö som jämförelse med vad som lyfts fram i revisionsrapporten. Sammanfattningsvis instämmer förvaltningen i revisionskontorets synpunkter att det är angeläget att nämndpolitiker och andra förtroendevalda erbjuds utbildning med möjlighet att reflektera kring roll, arbetssätt, former och olika modeller för dialog med förvaltningen mm, att kvalitetsstrategin ytterligare behöver förtydligas, att regelbundna brukarundersökningar skall genomföras, att det behövs aktiva insatser och särskilda resurser på central nivå för införande av strategin och att det är olyckligt om kvalitetsprocessen forceras så att utvecklings- och förankringsarbetet på enhetsnivå inte kan genomföras. Dnr 127-043-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till yttrande.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till revisorsgrupperna 3 och 4 överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

SÄRSKILT UTTALANDE gjordes av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s), Anita Thisell (v) och Peter Modesta (mp). Se bilaga § 124.

§125 Yttrande till länsstyrelsen angående Långbrogården

Länsstyrelsen i Stockholms län hade med skrivelse 2001-05-16 begärt yttrande med anledning av att man tagit emot en anmälan om brister i verksamheten på Långbrogården. Enligt socialtjänstlagen §§ 69 b och c står verksamhet för vilken tillstånd beviljats under tillsyn av länsstyrelsen och socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-24 (utsänt ärende 64/2001) förelåg med förslag till yttrande. Förvaltningen redovisar bl a att man under våren genomfört två besök på Långbrogården, varav det ena gjordes oanmält med anledning av inkommet klagomål från anhörig. Det andra besöket ingick i den årliga verksamhetsuppföljning då hela verksamheten gicks igenom. Båda besöken resulterade i ett allmänt gott intryck av både den fysiska miljön och av vården och omvårdnaden. Ett antal förbättringsområden definierades och tidplan för åtgärd har angivits. Dnr 537-183-01.

Dessutom förelåg en 2001-06-05 inkommen skrivelse från en god man till en boende. Enligt denna är förhållandena på Långbrogården avd 3 inte tillfredsställande.

Vidare informerades om att nämndens presidium föregående dag, 2001-06-18, haft ett personligt sammanträffande med företrädare för Långbrogården Pronestor AB.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Som svar länsstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Ärendet delges övriga berörda stadsdelsnämnder.

§126 Skollokalplaneringen

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-06-12 (utsänt ärende 65/2001) förelåg med förslag om skollokalplaneringen. Under våren 2001 har ett omfattande material för skollokalplaneringen presenterats och medborgarna har på olika sätt getts möjlighet att framföra sina synpunkter till nämnd och förvaltning. Av förvaltningens underlag för skollokalplaneringen framgår bl a att elevantalet i stadsdelen ökar med ca 300 elever som följd av bostadsbyggandet i stadsdelen och att Parkskolan i Långbro sjukhuspark skall rivas. En ny skola planeras i Långbro sjukhuspark i Stora Mans. I underlaget presenteras två tänkbara lösningar för att bereda plats för alla elever. I det alternativet utnyttjas befintliga skolor fullt ut, vilket framför allt innebär fler elever i Solbergaskolan. I det andra alternativet ersätts Solbergaskolan av en utbyggnad på Kämpetorpsskolan. Förvaltningen har även undersökt andra lösningar men kommit fram till att dessa blir alltför kostsamma bl a därför att de innebär att det skapas överkapacitet på skolorna. Förvaltningen föreslår att den fortsatta skollokal- planeringen skall bygga på befintliga skolor i stadsdelen samt den nya skolan i Stora Mans i Långbro sjukhuspark. Dnr 324-119-01.

Personalföreträdaren Karin Grape, Lärarförbundet, framförde vissa synpunkter.

Ledamoten Olle Andretzky (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt ett särskilt uttalande.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

 1. De befintliga grundskolornas lokaler är utgångspunkten för den fortsatta skollokalplaneringen.
 2. Förvaltningen får i uppdrag att inleda förhandlingar med JM angående förhyrning av skollokaler i Stora Mans i Långbro sjukhuspark.
 3. Utgångspunkten för den fortsatta skollokalplaneringen skall vara en skolorganisation som bygger på skolor årskurs 0-5, 6-9 eller 0-9.
 4. Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare med förberedelser och projektering av ombyggnad på Herrängens skola för att inrymma skolbarnsomsorgen.
 5. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med översyn av riktlinjerna för intagning till stadsdelens förskoleklasser samt inarbeta riktlinjer för intagning i årskurs 6 respektive 7.
 6. Särskilt uttalande: Då det kan uppstå ett framtida behov av skollokaler i Kämpetorp på grund av dels effekten av detta beslut, dels den planerade bebyggelsen vid Älvsjö centrum och Solbergaområdet, måste marken kring Kämpetorpsskolan tills vidare reserveras för en eventuell utvidgning av skolan.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s), Anita Thisell (v) och Peter Modesta (mp) med hänvisning till Kåre Gustafssons (s) yrkande. Se bilaga § 126.

§127 Nedläggning av förskolan på Sjöholmsvägen

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-06-12 (utsänt ärende 66/2001) förelåg med förslag om nedläggning av förskolan Kärnhuset på Sjöholmsvägen. Den har under flera år haft ett ojämnt och minskande antal inskrivna barn och därmed också uppkomna budgetunderskott. Det har varit svårt att tillräckligt snabbt kunna avveckla personal och det instabila läget har inte heller gynnat förskolans planering, arbete och kvalitet. De barn som finns inskrivna på förskolan kan till hösten erbjudas plats på andra förskolor i ÖrbySlott/Liseberg eller Östberga. Dnr 413-206-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt ett särskilt uttalande.

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden -utan omröstning - enligt ordföranden yrkande följande.

 1. Förskolan Kärnhuset på Sjöholmsvägen 42 i Örby Slott/Lisebergs barn- och ungdomsområde avvecklas från 2001-09-01.
 2. Detta beslut gäller endast under förutsättning att central MBL-förhandling inte begärs.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s) och Anita Thisell (v) enligt följande. Vi anser att nämnden även borde ha gjort följande uttalande.

På grund av det vikande och ojämna underlagt till denna förskola tvingas vi av ekonomiska skäl att lägga ner den, men det är viktigt att lokalerna används för sådana ändamål så de går att återställa till förskoleverksamhet om behov uppstår.

Det är idag en minoritet av våra barn i området som går på denna förskola och för dessa måste vi sörja för en bra placering i våra övriga verksamheter. Vi utgår ifrån att förvaltningen upptar diskussioner med berörda stadsdelsförvaltningar och kommuner om alternativ placering av deras barn. Ett alternativ kan också vara om annan stadsdelsförvaltning i behov av platser vill driva verksamheten.

I två tjänsteutlåtanden säger förvaltningen betr. ökningen av prognosen när det gäller antal barn åren framöver i Älvsjö att … " varje enskild avdelning kommer att vara tvungen att skriva in ca två barn fler från oktober till maj månad".

Vi kan aldrig acceptera detta. Vi har tvärtom sagt två år i rad i budgeten att vi föreslår en minskning av barngrupperna med ytterligare två barn per grupp, utan att dra ner på personalen, vilket skapar utrymme för en förbättrad kvalité i barnomsorgen.

Den expansion inom förskoleverksamheten som förväntas de kommande åren ska mötas med ytterligare utbyggnad och inte genom att pressa in fler barn på de i många fall redan barnrika avdelningarna.

Vi slår vakt om en god kvalité i våra verksamheter och därigenom en bra och stimulerande miljö för barnen i Älvsjö.

§128 Förändringar för förskolorna på Krattvägen och Långbrovägen

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-06-12 (utsänt ärende 67/2001) förelåg med förslag att den privata förskolan på Långbrovägen 55 får byta lokal med den kommunala förskolan på Krattvägen och att en begagnad tvåavdelnings förskolebyggnad inköps och placeras på Långbrovägen, som på så sätt kan få verksamhet med sammanlagt sex avdelningar. Dnr 413-207-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog återremiss av förvaltningens förslag (punkt 1 och 3) att förskolan på Krattvägen 20 skall byta lokal med den privata förskolan på Långbrovägen 55 samt bifall till förvaltningens förslag (punkt 2) att den kommunala förskolan på Långbrovägen 55 skall byggas ut med två avdelningar.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) föreslog återremiss av hela ärendet och yrkade bifall härtill.

Beslut:
Ordföranden upptog först återremissyrkandena till behandling varvid nämnden beslöt - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

1 Förslaget om överflyttning av förskolan Skrindans verksamhet på Krattvägen 20 till Långbrovägen 55 och den privata Montessoriförskolan Regnbågens överflyttning till Krattvägen 20 återremitteras med uppdrag till förvaltningen att genomföra samråd med berörda brukare och personal.

Därefter upptogs frågan om utbyggnad av förskolan på Långbrovägen 55 till behandling varvid nämnden beslöt - utan omröstning - enligt ordförandens yrkande följande.

2 Förskolan Emilia, Långbrovägen 55 byggs ut med två avdelningar.
Beslutet gäller endast under förutsättning att central MBL-förhandling inte begärs.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s), Peter Modesta (mp) och Anita Thisell (v) enligt följande. Vi anser att nämnden i stället skulle ha återremitterat hela ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning då föräldrar och personal inte fått en rimlig chans att sätta sig in i ärendet. Vi hänvisar bl a till stadsdelsnämndens inriktningsmål för alla barn- och ungdomsområden som slår fast att föräldrar skall ges ett betydande inflytande över verksamheten. Det är inte uppfyllt i detta fall då man fick ett färdigt ärende den 13 juni utan dialog. 

I två tjänsteutlåtanden säger förvaltningen betr. ökningen av prognosen när det gäller antal barn åren framöver i Älvsjö att … " varje enskild avdelning kommer att vara tvungen att skriva in ca två barn fler från oktober till maj månad".

Vi kan aldrig acceptera detta. Vi har tvärtom sagt två år i rad i budgeten att vi föreslår en minskning av barngrupperna med ytterligare två barn per grupp, utan att dra ner på personalen, vilket skapar utrymme för en förbättrad kvalité i barnomsorgen.

Den expansion inom förskoleverksamheten som förväntas de kommande åren ska mötas med ytterligare utbyggnad och inte genom att pressa in fler barn på de i många fall redan barnrika avdelningarna.

Vi slår vakt om en god kvalité i våra verksamheter och därigenom en bra och stimulerande miljö för barnen i Älvsjö.

§129 Nybyggnation av gruppbostäder för funktionshindrade mm

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-08 (utsänt ärende 68/2001) förelåg med förslag att en ny gruppbostad för utvecklingsstörda skall inrättas i de nu tomma sjukhemslokalerna i kv Sjöstöveln i Solberga. Vidare föreslås förprojektering av gruppbostäder i tre olika fastigheter. De nya gruppbostäderna krävs dels för att täcka det stora behovet av gruppbostäder, dels för att möjliggöra avveckling av gruppbostaden Serenaden som inte uppfyller dagens krav. Gruppbostaden Långsjövillan och Älvsjö gruppbostad föreslås byggas om till en modern gruppbostad. Dnr 325-202-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

 1. Förvaltningen får i uppdrag att
  * hos JM AB beställa byggnation av en gruppbostad i kv Sjöstöveln i Solberga,

          * förprojektera en gruppbostad på vardera Linbodavägen i villa med åtta lägenheter fördelade på två enheter, Juvelerarvägen i villa med åtta lägenheter fördelade på två enheter samt i Långbro sjukhuspark (etapp 1) i fastighet med sex lägenheter

            * återkomma med förslag till ombyggnation av gruppbostäderna Långsjövillan och Älvsjö gruppbostad.

2          Gruppbostaden Serenaden avvecklas när lämpligt ersättningsboende finns.

§130 Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionsh...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-31 (utsänt ärende 69/2001) förelåg med förslag om fördelning av bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade. Av totalt elva inkomna ansökningar föreslår förvaltningen att åtta beviljas bidrag med totalt 50 tkr. Tre föreningar föreslås få avslag på sina ansökningar. Dnr 671-005-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) framlade yrkande om återremiss till förvaltningen för förnyad beredning.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Ärendet återremitteras till förvaltningen för förnyad beredning.

§131 Uppsökande verksamhet bland personer 85 år och äldre

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-31 (utsänt ärende 70/2001) förelåg med slutrapport från projekt med uppsökande verksamhet bland personer 85 år och äldre i egna hem enligt nämndens beslut 2000-04-27 § 70. Projektet visar att det finns personer, även om de är få (16 av 174) som är i behov av hjälpinsatser men som inte känner till sina rättigheter att få den hjälp de behöver. Förvaltningen drar slutsatsen att uppsökande verksamhet är motiverad och föreslår en årlig sådan riktad mot de personer som det aktuella året fyller 85 år. Dnr 536-197-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Stadsdelsnämnden godkänner att förvaltningen årligen genomför en uppsökande verksamhet för personer som under året fyller 85 år.

§132 Friskvårdsresor för pensionärer

Stadsdelsnämnden gav 2001-02-15 § 33 förvaltningen uppdrag att snarast undersöka förutsättningarna för Älvsjö stadsdelsnämnd att anordna friskvårdsresor för stadsdelens pensionärer fyllda 70 år.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-06-06 (utsänt ärende 71/2001) förelåg.

I detta konstateras sammanfattningsvis att som nu gällande lagstiftning är utformad torde det vara förenat med betydande svårigheter för stadsdelsnämnden att genomföra friskvårdsresor för pensionärer i Älvsjö fyllda 70 år. Dnr 530-062-01.

Ordföranden Karl Bern (v) framlade ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Majvi Andersson (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Ledamoten Anita Thisell (v) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslut:
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden - utan omröstning - följande enligt ordförandens Karl Berns (fp) och enligt Majvi Anderssons (s) yrkanden.

Den lösning som beskrivs i förvaltningens utlåtande där pensionärsföreningarna beviljas bidrag för att genomföra dessa resor är särskilt intressant. Solresorna bör inte ses som ett isolerat inslag utan endast som en del av tänkbara åtgärder för att erbjuda aktiviteter och ökade möjligheter till sociala kontakter. Förvaltningen ges därför i uppdrag att fortsätta utredningen med inriktningen på att dessa kan genomföras av pensionärsorganisationerna med stöd från stadsdelsnämnden. Den fortsatta utredningen bör också omfatta hur stödet till pensionärsorganisationerna kan utvecklas så att dessa kan möta det ökade behov av aktiviteter som solresorna kan förväntas medföra.

Förvaltningen får också uppdrag att utreda förutsättningarna för olika typer av friskvårdsprogram för alla äldre, både de som är friska och rörliga men också för dem som inte är riktigt friska och starka samt att också utreda möjligheterna satt utarbeta förslag till hur Älvsjö stadsdel skall arbeta med friskvårdsfrågor för alla sina medborgare.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Anita Thisell (v) enligt följande. Jag anser att nämnden borde ha beslutat att med godkännande av föreliggande rapport avsluta allt utredningsarbete kring de föreslagna friskvårdsresorna för pensionärer fyllda 70 år och bosatta inom Älvsjö stadsdel. Friskvård är viktig och skall ske kontinuerligt. Alla anställda inom den kommunala verksamheten och de i området boende skall ges bra förutsättningar för att utöva friskvård. Dessutom byggs nätverk bäst i närområdet.

§133 Namn på Långbro sjukhuspark

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-05-08 (utsänt ärende 72/2001) förelåg med förslag om en hemställan till stadsbyggnadsnämnden angående namn för Långbro sjukhuspark. Detaljplaneläggning pågår av Långbro sjukhusområde med huvudsyfte att omvandla det gamla institutionsbeståndet till ett modernt bostads- område. JM, som köpt marken av landstinget, kallar i sitt informationsmaterial det nya området för "Långbro Park". Samma namn används också av planhandläggare på stadsbyggnadskontoret och som övergripande namn över området i gestaltningsprogram, ramavtal mm. Samtidigt finns i stadsdelen redan ett Långbro Park, ett vedertaget namn för parkområdet på båda sidor om Vallvägen, söder om Långbro gård. Detta skapar förvirring. Dnr 030-198-01.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) föreslog att medborgarna skulle ges möjlighet att lämna namnförslag och yrkade bifall härtill.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt vice ordförandens yrkande följande.

Ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdrag att på olika sätt ge medborgarna möjlighet att lämna synpunkter och ge förslag på namn för det aktuella området.

§134 Långbrofestivalen

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-06-07 (utsänt ärende 73/2001) förelåg med förslag att Långbrofestivalen, som tidigare år administrerats av stadsdelsförvaltningen i nära samarbete med föreningsrådet, detta årskall få arrangeras av föreningsrådet inom en kostnadsram av 55 tkr. Dnr 660-199-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Brännkyrka föreningsråd ges uppdrag att arrangera Långbrofestivalen år 2001

§135 Utseende av personuppgiftsombud

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) reglerar behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserade. Stadsdelsnämnden är personuppgiftsansvarig. "Personuppgiftsombud " är fysisk person som efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, självständigt skall se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

Stadsdelsnämnden utsåg 1998-11-26 § 258 IT-säkerhetssamordnaren och registratorn till personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2001-06-01 (utsänt ärende 74/2001) förelåg med förslag om utseende av nya personuppgiftsombud. Dnr 052-203-01.

Ledamoten Olle Andretzky (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt föreliggsande yrkande följande.

 1. Nämndens förordnande av personuppgiftsombud 1998-11-26 § 258 upphävs.
 2. Utredningssekreteraren vid avdelningen för Kvalitet och Kommunikation samt IT-chefen förordnas som personuppgiftsombud.