Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002 02 21

Sammanträde 2002 02 21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Information om snöröjningen i Älvsjö.
Frågestund. Besökande allmänhet ges möjlighet att t Läs mer...a upp frågor med den samlade nämnden.

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Utseende av nämndsekreterare

3 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

4 Beslut fattade av presidiet 2002 02 04

5 5A Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

5 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

6 Anmälan av inkomna handlingar

7 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2001

Dnr: 123-055-02

I stadens regler för ekonomisk förvaltning 2 kap 5 § anges att varje nämnd årligen ska avge en berättelse med redogörelse för sin verksamhet under det närmast föregående räkenskapsåret. Till berättelsen ska nämndens bokslut bifogas. Nämndens verksamhetsberättelse samt bokslut med bilagor och specifikationer skall lämnas till revisorerna för beredning av frågan om ansvarsfrihet för respektive nämnd.

Ärendet i sin helthet får Du fram genom att klicka på W.

Handläggare: Teenie Bennerholt, Brita Mohlin, 08-508 21 000

8 Gemensam upphandling av vård för barn och ungdomar och familjer

Dnr: 125-059-02

Socialtjänstförvaltningen har i skrivelse till stadsdelsdirektören inbjudit stadsdels-nämnden att delta i en för staden gemensam upphandling av vård för barn, ungdomar och familjer. Inbjudan görs på basis av en utredning av hem för vård och boende för barn och ungdom och den verksamhetens framtid i stadens organisation. Samtliga stadsdels-nämnder har haft utredningen på remiss och i sina remissvar anslutit sig till utredningens förslag om en gemensam upphandling utförd av socilatjänstnämnden.
Stadsdelsförvaltningen föreslår således nämnden besluta om att delta i den gemensamma upphandlingen.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

9 Rapport om vinterväghållningen

Dnr: 345-002-02

För mycket snö, för lite resurser och bristande organisation och kompetens, skulle man kunna sammanfatta vinterväghållningen i Älvsjö under den samlade helgperioden dec – januari. I denna rapport görs en analys av vädersituationen, insatser dag för dag, entreprenadavtal, ansvarsfördelning, organisation, budget och viten, klagomålshantering och information. Dessutom görs en redovisning vilka insatser som planeras för att bättre kunna hantera situationen framöver.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

10 Rapport om upphandling av vård för vuxna missbrukare

Dnr: 030-001-02

Ärendet utgår

11 Rapport om gemensam ramavtalsupphandling av platser på sommargårdar år 2002.

Kommer senare

Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

12 Yttrande över motion - "Dags att göra något åt Lortstockholm"

Dnr: 344-367-01

Kommunstyrelsen har remitterat en motion om en renare stad :”Dags att göra något åt Lortstockholm” till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.
Motionen av Börje Vestlund(s) handlar om dålig städning av gator, torg och grönområden, klotterproblem mm. och ger förslag till ett antal åtgärder.(se bilaga)


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

13 Namnbyte för Gamla Långbrodals skola

Dnr: 030-001-02

I början av 1997 ändrades namnet på Långbrodals Nya skola till Johan Skyttes skola. Motiveringen var då att skolan förväxlades med Långbrodals Gamla skola.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

14 Förordnande att begära polishandräckning

Dnr: 020-064-02

Sociala delegationen höll 2001-12-03 ett extra sammanträde, för att utifrån uppgifter i ett enskilt ärende om mobbning mot en skolelev diskutera hur skolorna uppmärksammar och arbetar med såväl mobbade elever som de elever som mobbar. Sociala delegationen beslöt att frågan om Älvsjö grundskolors förhållningssätt beträffande polisanmälan när elev begår brottslig handling skall föras upp till stadsdelsnämnden.


Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

15 Fyllnadsval till lokala handikapprådet

Dnr: 011-031-02

Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

16 Val till tvärpolitiska arbetsgruppen med uppgift att lägga upp riktlinjerna för hur inflytande- och demokratifrågorna skall utvecklas

17 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

18 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

§1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske fredagen den 22 februari 2002 kl 16.00.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2001-12-20 hade blivit justerat den 27 december 2001.

§2 Utseende av nämndsekreterare

Nämnden beslöt att utse Britt-Marie Ericsson till nämndsekreterare.

§3 Beslut fattade av presidiet 2002 02 04

Ordföranden anmälde att presidiet beslutat

att ersättaren Jan Bressler (fp) får delta i konferens för utrikes födda 2002-02-08 – konferensavgift 350 kronor-,

att ordföranden Karl Bern (fp) får delta i KOM-utbildning 2002-03-25 om "Möte med media Hur förekommer du mediarevet? En praktisk handlingsplan" – kursavgift 800 kronor-,

att ordföranden Karl Bern (fp) och ledamoten Anita Thisell (v) får representera stadsdelsnämnden vid integrationsnämndens seminarium 2002-02-19 "Lokala Demokratifrågor – hur går vi vidare?"

§4 5A Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2002-02-19 anmäldes.

§5 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 5.

§6 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och –förvaltningen inkomna handlingar Anmäldes. Bilaga § 6.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt följande.

Förvaltningen får i uppdrag att besvara och i övrigt vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningen redovisade inkomna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag mm.

§7 Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2001

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-04 (utsänt ärende 1/2002) förelåg med verksamhetsberättelse och bokslut för år 2001. Dnr 123-055-02.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar verksamhetsberättelse och bokslut för 2001 till revisorerna och kommunfullmäktige.

Särskilt uttalande gjordes av m, fp och kd enligt följande.

I samband med kommunfullmäktiges bokslut 2001 kommer förslag att läggas om att fr o m 2002 förändra stadens regler för ekonomisk förvaltning avseende resultatenheter. Resultatenheternas underskott föreslås därför att skrivas av och resultatenheternas överförda underskott blir därmed noll. De resultatenheter som gjort överskott har staden för att säkerställa god ekonomistyrning och incitament struktur medgett att de får behålla överskottet i bokslutet 2001 med rätten att disponera dessa under 2002.

Inom Älvsjö har förskola och skola underskott med 5.6 miljoner, äldreomsorgen med 0.9 miljoner och handikappomsorgen med 0.6 miljoner. Solberga äldreboende har ett överskott på 1.4 miljoner. Härtill kommer underskotten för 2000.

Solberga äldreboende har slitit hårt för att gå från ett underskott till ett överskott och detta skall chefen och all personal ha all beröm för. Eftersom Ni har varit så duktiga missa Ni tyvärr rätten till extrapengar.

Övriga resultatenheter måste förstå att nu gäller det att se till att hålla budget under 2002.

Särskilt uttalanden gjordes av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s) enligt följande.

Förvaltningen och alla anställda har under år 2001 gjort ett mycket bra och fantastiska insatser för brukarna i Älvsjö.

Det är dock inte liktydigt med att vi haft en bra kvalitet i alla våra verksamheter. Vi kan nu se, när vi tar del av verksamhetsberättelsen, att det varit svårt för många verksamheter både att göra snabba förändringar i en snål budget och att resurserna också varit otillräckliga. Detta är en signal till oss i nämnden att i tid se över årets budgettilldelning.

Vi vill erinra om att det socialdemokratiska budgetförslaget hade betytt mera ekonomiska resurser som varit välbehövliga för våra verksamheter.

DENNA PARAGRAF FÖRKLARADES OMEDELBART JUSTERAD.

§8 Gemensam upphandling av vård för barn och ungdomar och familjer

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-31 (utsänt ärende 2/2002) förelåg med förslag att delta i en för staden gemensam upphandling av vård för barn, ungdomar och familjer. Dnr 125-059-02.

Socialtjänstförvaltningen har inbjudit stadsdelsnämnden att delta i en för staden gemensam upphandling av vård för barn, ungdomar och familjer. Inbjudan görs på basis av en utredning av hem för vård och boende för barn och ungdom och den verksamhetens framtid i stadens organisation. Samtliga stadsdelsnämnder har haft utredningen på remiss och i sina remissvar anslutit sig till utredningens förslag om en gemensam upphandling utförd av socialtjänstnämnden.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslutade enligt ordförandens yrkande följande.

1 Stadsdelsnämnden deltar i för staden gemensam upphandling av vård för barn, ungdomar och familjer som socialtjänstnämnden ska genomföra.

2 Stadsdelsnämnden uppdrar åt socialtjänstförvaltningen att även för Älvsjös räkning genomföra den gemensamma upphandlingen

3 Stadsdelsnämnden uppdrar till direktören för socialtjänstförvaltningen att anta och teckna avtal med vinnande entreprenörer.

4 Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att återkomma med redovisning av genomförd upphandling.

§9 Rapport om vinterväghållningen

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-06 (utsänt ärende 3/2002) förelåg med rapport om vinterväghållningen under helgperioden december 2001 – januari 2002.

I rapporten görs en analys av vädersituationen, insatser dag för dag, entreprenadavtal, ansvarsfördelning, organisation, budget och viten, klagomålshantering och information. Dessutom görs en redovisning av vilka insatser som planeras för att bättre kunna hantera situationen framöver. Dnr 345-002-02.

Ordföranden Karls Bern (fp) yrkade bifall till godkännande av rapporten.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Stadsdelsförvaltningens rapport om vinterväghållningen i Älvsjö godkännes.

SÄRSKILT UTTALANDE gjordes av Kåre Gustafsson m fl (s).

Vi konstaterar att entreprenören inte levt upp till det avtal som upprättats och att detta är särskilt sorgligt när förhållandena var så extrema för alla i området.

Genom förvaltningens utomordentliga information till Älvsjöborna, om hur kvaliteten skulle se ut, var det möjligt för innevånarna att kunna avgöra att entreprenören inte levde upp till avtalet.

Det finns mycket övigt att önska i detta ärende. Det är med sorg vi konstaterar att Älvsjöborna har fått en usel snöröjning hittills denna vinter, vilket varit oerhört svårt för många Älvsjöbor. Människor som haft behov och beslut om särskilda insatser och inte fått det och säkerheten var under lång tid inte tillfredsställande under lång tid för innevånarna. Nya metoder infördes som "packning" av snön istället för plogning, vilket gjorde att vi fick ytterligare svårigheter efter trettonhelgen. Snön kördes inte bort utan blev helt trafikfarlig och även farliga lekplatser för barnen. Vi kan se att den kapacitet som fanns avtalad inte någon gång var utlagd trots att förhållandena var extrema. Vi kan också se att den kapacitet som fanns avtalad inte någon gång var utlagd trots att förhållandena var extrema. Vi kan också se att entreprenören inte kom igång med den kraft som väderleken och avtalet påkallade, vilket är mycket alarmerande och direkt förkastligt.

Vi såg också hur maktslös förvaltningen är i förhållande till en entreprenör och där det finns anledning att se över konstruktionen för framtiden.

En upphandling av snöröjning måste även innefatta klausuler om extrema förhållanden. Det är nu nödvändigt att utvärdera entreprenörens verkliga kompetens och kapacitet. Det är också nödvändigt att dra konsekvenser för framtiden av denna upphandling och förutsättningslös gå igenom hur detta ska undvikas i framtiden.

Vi ser också fram emot resultatet av de vitesklausulförhandlingar som nu ska ske.

Det är slutligen viktigt att alla Älvsjöbor som engagerat sig i denna fråga nu får en bra återkoppling från förvaltningen.

§10 Rapport om gemensam ramavtalsupphandling av platser på sommargårdar år ...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02 (utsänt ärende 5/2002) förelåg med rapport om genomförd ramavtalsupphandling av platser på sommargårdar år 2002.

Stadsdelsnämnden beslutade 2001-10-25 att delta i en med tolv andra stadsdelsnämnder gemensam ramavtalsupphandling av platser på sommargårdar år 2002 samt uppdrog åt stadsdelsdirektören att anta och teckna ramavtal med vinnande entreprenörer.

Tjugofyra anbud hade inkommit vid anbudstidens utgång. Efter genomförd anbudsprövning kvarstod sjutton anbud som vinnande med priser på 300 – 350 kronor per barndag. Anbuden har utvärderas utifrån kriteriet lägst pris relaterat till bedömt behov av platser. Dnr 125-06-02.

Ordförande Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Stadsdelsförvaltningens rapport om ramavtalsupphandling av platser på sommargårdar 2002 godkännes.

§11 Yttrande över motion - "Dags att göra något åt Lortstockholm"

Kommunstyrelsen hade med remiss 2001-11-27 begärt yttrande över motion (nr 2001:69) i kommunfullmäktige om städning av gator, torg och grönområden, klotterproblem m m .

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-03 (utsänt ärende 6/2002) förelåg med förslag till yttrande.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

SÄRSKILT UTTALANDE av Kåre Gustafsson m fl (s). Vi instämmer helt i motionärens förslag och yrkanden. För att vi ska få ett renare Älvsjö finns det mycket vi kan göra. Vi kan inte längre bara konstatera att vi har nedskräpning och klotter som andra ska rengöra. Vi föreslår istället att vi aktivt tar kontakt med de ansvariga för dessa områden och erbjuder oss att på deras bekostnad ta itu med problemen. Det är viktigt att dessa områden blir uppsnyggade för att öka trivseln i området. Som förvaltningen klargör är klotterproblemet en attitydfråga och här det viktigt att en strategi utarbetas i Älvsjö hur våra verksamheter ska arbeta med attitydpåverkan i denna fråga.

§12 Namnbyte för Gamla Långbrodals skola

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-15 (utsänt ärende 7/2002) förelåg med förslag om att Långbrodals Gamla skola får byta namn till Långbrodalskolan. Motiveringen till namnbytet är att Långbrodals Nya skola i början av 1997 bytte namn till Johan Skyttes skola och därmed finns det bara en skola som heter Långbrodals skola. Dnr 030-001-2002.

Ordföranden föreslog att ärendet skulle återremitteras.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

Ärendet återremitteras för att förvaltningen ytterligare skall penetrera namnförslaget för Gamla Långbrodals skola.

§13 Förordnande att begära polishandräckning

Stadsdelsnämndens tjänsteutlåtande 2002-01-08 (utsänt ärende 8/2002) förelåg med förslag om förordnande att begära polishandräckning i ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Dnr 020-002-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

  1. Förordnanden 2001-01-18 § 10 att begära biträde av polis i ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga § 43 återkallas.

2 Nya förordnande att begära biträde av polismyndigheten enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga § 43 punkt 2 ges till följande personer.

Älvsjö stadsdelsnämnd och –förvaltning

Karl Bern, ordförande, Kåre Gustafsson, vice ordförande, Olle Andretzky, ordförande i sociala delegationen, Majvi Andersson, vice ordförande i sociala delegationen samt chefen för individ och familjeomsorg Gunilla Schedin-Hah och socialsekreteraren Eva Granström.

Socialtjänstnämnden
Socialjouren
:
Maja-Stina Ahlsén, Roland Carlsén, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Anita Habel, Maria Larsson, Elinoar Lindroth, Christina Lövenhamn, Britt-Marie Martinsson, Eli-Kristin Norberg, Gunilla Odelby-Johansson, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Inger Vallin, Yvonne Wahlbeck, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka och Ulla-Maija Yrjänä.

Placeringsenheten
Bo Svensson, Svante Wallin och Magnus Nilsson

Maria ungdomsenhet
Christina Arnholm-Edlund, Sven-Erik Eriksson, Viveca Feldt, Bengt Forssman, Göran Hägglund och Marja-Leena Kauppila

Uppsökarenheten
Solveig Björklund och Olavi Puhakka.

3 Polismyndigheten underrättas om detta beslut genom protokollsutdrag.

  1. Beslut om polishandräckning skall anmälas till sociala delegationen.

§14 Fyllnadsval till lokala handikapprådet

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-23 (utsänt ärende 9/2002) förelåg med förslag om fyllnadsval till lokala handikapprådet. Kommun-HSO

Stockholm, som samordnar nomineringarna till stadsdelsnämndernas handikappråd, lämnade vid nomineringen en plats som ersättare vakant men har nu lämnat fyllnadsnominering. Dnr 011-031-02.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslutade enligt ordförandens yrkande följande.

Som ersättare i lokala handikapprådet för 2002 utses Yngve Klintmalm (RTP-StS) Bromsvägen 15, 125 57 Älvsjö.

§15 Val till tvärpolitiska arbetsgruppen med uppgift att lägga upp riktlinj...

Ordförande tog upp frågan om val till den tvärpolitiska arbetsgruppen med uppgift att lägga upp riktlinjerna för hur inflytande- och demokratifrågorna skall utvecklas efter Per Holm (s) som lämnat stadsdelsnämnden 2002 02 01.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslöt att Mona Bergström (s) ska ersätta Per Holm (s) i den tvärpolitiska arbetsgruppen.

§16 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Följande handlingar anmäldes.

  • Socialbidrag november 2001 – statistik stadsdelsvis
  • Arbetsmarknadsläget december 2001 – statistik stadsdelsvis
  • Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen

§17 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

    Beslut:
    Utifrån en fråga om politiska möten i medborgarkontoret gavs presidiet i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag om vilka regler som skall gälla för upplåtelse av nämndens lokaler för offentliga politiska möten.