Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-03-04

Sammanträde 2002-03-04

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Information om Prästgårdsparken vid Solberga Äldreboende
Frågestund. Besökande allmänhete Läs mer...n ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

5 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

6 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

8 Anmälan av inkomna handlingar

9 Underlag för budget år 2003 med beräkningar för 2004 och 2005

Dnr: 102-069-02

Ökade behov medför ökade kostnader framför allt inom skola, förskola och omsorg om funktionshindrade. Nämnder bör få flytta smärre överskott mellan åren. Den allt mer tilltagande konkurrensen om personal medför ett behov av ökade resurser för att bibehålla den nuvarande personaltätheten.


Handläggare: Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

10 Yttrande över Revisionskontorets rapport ang samverkan i stödet till psykiskt funktionshindrade i Stockholm

Dnr: 127-043-02

De förtroendevalda revisorerna i Stockholm stad respektive Stockholms läns landsting har givit sina revisionskontor i uppdrag att i ett gemensamt projekt granska hur stadens socialtjänst och landstingets psykiatri samverkar i stödet till personer med psykiska funktionshinder. Uppdraget har redovisats i en slutrapport, ”Samverkan i stödet till psykiskt funktionshindrade i Stockholm stad”, som är en sammanfattning av tre
tidigare delrapporter. Slutrapporten har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder, Sollentuna och Nacka kommun samt de psykiatriska sektioner / kliniker som har
staden som upptagningsområde.


Handläggare: Gunilla Schedin, 08-508 21 309

11 Förbättringar för hemlösa - remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 510-398-01

Christopher Ödmann, företrädare för Miljöpartiet, har i motion till kommunstyrelsen, yrkat att kommunfullmäktige beslutar vidta en rad olika åtgärder för att förbättra situationen för hemlösa. Kommunstyrelsen har med anledning av motionen begärt yttrande från stadsdelsnämnderna i Spånga-Tensta, Maria –Gamla Stan och Älvsjö
samt från Socialtjänstförvaltningen och Stadsledningskontoret.


Handläggare: Gunilla Schedin, 08-508 21 309

12 Utmaning ang utförande av utredningar enl 11 kap 2 § socialtjänstlagen samt utredningar och avtal gällande vårdnad, umgänge och boende enl föräldrabalken

13 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

14 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

15 Nominering till Kvalitetsutmärkelse år 2002

Dnr: 037-078-02

Stockholms stad delar i år ut utmärkelser i fem klasser på enhetsnivå enligt stadens strategi för kvalitetsutveckling. Inför Kvalitetsutmärkelse 2002 föreslår stadsdels-förvaltningen att Älvsjö stadsdelsnämnd nominerar en enhet i klassen övrig vård och omsorg : Sulvägens gruppbostad, en enhet i klassen förskola: I Ur och Skur Vindleken samt en enhet i klassen övrig verksamhet: Teknik och miljöenhetenHandläggare: Brita Mohlin, 08-508 21 080

16 Delegation för nedsättning av avgift för näringspreparat för personer boende i servicehus

Dnr: 013-080-02

Landstinget ersatte kostnaderna för näringspreparat och kosttillskott för personer boende i servicehus fram till och med första kvartalet år 2000. Ersättningen gällde för personer som på grund av svår undernäring eller på grund av olika sjukdomstillstånd, främst i mag-tarmkanalen, fick sitt när-ingsintag via sond och inte kunde inta normal kost eller behövde kom-plettering med näringstillskott.
Enligt kommunfullmäktiges beslut i oktober 2000 infördes ett ersättningssystem för näringspreparat och näringsdrycker till personer som bor inom servicehus för att erbjuda samma förmåner som landstingets erbjudande till personer i ordinärt boende. Ordination för näringspreparat skall alltid vara förskrivet av läkare eller dietist.
Stadsledningskontoret har utarbetat riktlinjer, 2001-07-10, avseende ersättning av näringspreparat för boende i servicehus, vilket bi-fogas.


Handläggare: Edit Fonad, 08 - 508 21 315

§25 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske torsdagen den 7 mars 2002 kl 18.00.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2002-02-21 hade blivit justerat den 22 februari 2002.

§26 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådet 2002-02-26 anmäldes.

§27 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådet 2002-02-26 anmäldes.

§28 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2002-02-28 anmäldes.

 

§29 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 29.

§30 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

Protokoll fört vid Johan Skyttes barn- och ungdomsrådes styrelsemöte 2002-01-30 anmäldes.

§31 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och –förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 31.

Beslut:

Förvaltningen får i uppdrag att besvara och i övrigt vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningen redovisade inkomna medborgarförslag övriga skrivelser, protokollsutdrag m m.

§32 Underlag för budget år 2003 med beräkningar för 2004 och 2005

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-18 med underlag för budget 2003 och beräkningar för åren 2004 och 2005 förelåg. Dnr 102-069-02.

Ordförande Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Tjänstgörande ersättaren Kenneth Persson (v) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall härtill.

Beslut
Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden – utan – omröstning – enligt ordförandens yrkande följande.

Budgetunderlag för 2003 med beräkningar för 2004 och 2005 enligt förvaltningens förslag inlämnas till kommunstyrelsen.

SÄRSKILT UTTALANDE gjordes av Olle Andretzky (m) m fl. Älvsjö stadsdelsnämnd har sedan starten 1997 fullgjort sina skyldigheter på ett mycket bra sätt. En kompetent administration led av en engagerad nämnd har gjort

Älvsjönämnden till en av förebilderna bland nämnderna i Stockholm stad. Vi har haft en god budgethållning.

Ansvaret som kommunfullmäktige delegerat till stadsdelsnämnderna är stort. Nämnderna har hand om kommunal grundskola, skolbarnomsorg och förskoleverksamhet inklusive insatser för barn med behov av särskilt stöd.

Vidare ingår äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, socialpsykiatri, individ och familjeomsorg, fritids- och kulturverksamhet samt skötsel av park och gator.

Dessutom yttrar vi oss i olika frågor som rör exempelvis stads- och trafikplanering, utskänkningstillstånd, markupplåtelser på allmän plats samt vissa bygglov.

Stadsdelsnämndernas övergripande politiska direktiv och resurser tilldelas oss av kommunfullmäktige.

Medborgarna i Älvsjö är mycket aktiva när det gäller frågor om trafik, snöröjning eller då någon verksamhet skall omstruktureras. Den övervägande delen av de frågeställningar som tas upp av medborgarna via mail, brev eller på våra öppna sammanträden samt per telefon till nämndledamöterna handlar om nyss nämnda frågor.

Sammantaget kan sägas att den demokratireform som låg bakom tillkomsten av stadsdelsnämnderna inte har fått det genomslag som var avsikten. Vidare har kostnaderna för reformen och driften av nämnderna varit stora. Detta har lett till att flera andra städer i riket har eller kommer att avskaffa sina stadsdelsnämnder eller kommundelsnämnder.

Det förslag till verbal budget som förvaltningen nu lägger fram innebär att det enligt förvaltningen kommer att behövas ökade resurser inom flera verksamhetsområden. Detta är utifrån ett moderat perspektiv inte tillfredsställande eftersom detta om det blir verklighet kommer att innebära krav på betydande rationaliseringar. Inom andra verksamhetsområden eller skattehöjningar.

Mot bakgrund av att vi moderater vill överföra makten över vardagen till medborgarna och minska politikerinflytandet samt har en vilja att sänka skatten för att ge medborgarna möjligheten att bättre hantera sina liv är vi av den uppfattningen att kommunfullmäktige bör utreda frågan om stadsdelsnämndernas framtid utifrån alla perspektiv. Dessutom skall vägas in det eventuellt ökande kravet på tillskott av resurser till olika prioriterade verksamheter som stadsdelsförvaltningen mycket riktigt pekar på och hur detta skall finansieras.

Om stadsdelsnämnderna skall finas kvar i någon skepnad bör fullmäktige alltid tillse att ordföranden och vice ordföranden i nämnden tas från kommunfullmäktige så att medborgarna känner att vederbörande tar sitt fulla politiska ansvar.

Med detta särskilda uttalande yrkar vi bifall till förvaltningens förslag till förenklad budget.

SÄRSKILT UTTALANDE gjordes av Karl Bern (fp) och Olle Andretzky (m) m fl. Trafiksituationen i stadsdelen måste lösas på ett tillfredsställande sätt. Att åtgärda trafikproblemen på Älvsjövägen, antingen med Älvsjövägen i tunnel eller andra lösningar för att leda bort trafiken, är det mest angelägna projektet för att förändra trafikmiljön i Älvsjö.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kåre Gustafsson (s), Majvi Andersson (s) och Mona Bergström (s) med hänvisning till Kåre Gustafsson (s) yrkande enligt följande.

Förslag till beslut:

 1. Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens budgetunderlag för 2003 med beräkningar för 2004 och 2005 och överlämnar detta till kommunstyrelsen.    
 2.  Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om komplettering av budgeten med de ytterligare medel som föreslås i det socialdemokratiska tilläggsförslaget.

BARNEN OCH DERAS FAMILJER SKA STÅ I CENTRUM NÄR SOCIALDEMOKRATERNA FORMAR POLITIKEN FÖR FRAMTIDEN I ÄLVSJÖ

 • Vi minskar barngrupperna med två barn per avdelning
 • Vi inför "Fritidsklubbar" för mellanstadieelever
 • Föräldrarnas möjlighet till valfrihet, att själv välja mellan olika alternativ i närområdet, ska säkerställas

Vi vill ge möjlighet till alla barn i Älvsjö att växa upp under bra förhållanden och få den omtanke och trygghet som ligger i linje med FN:s barnkonvention. Barnens bästa ska alltid beaktas i alla beslut i Älvsjö stadsdelsnämnd. Föräldrarna och barnen ska äga stort inflytande i våra verksamheter. Om föräldrarna har behov av stöd, ska vi erbjuda detta, i första hand genom Nätverkshuset.

Förskolan är en del i det livslånga lärandet. Vi har nu en särskild läroplan för förskolan och i sexårsverksamheten förbereds den unge för inträdet i skolan. På regeringens initiativ har vi maxtaxa för förskolan och rätt för alla barn att gå i förskolan även om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga. År 2003 tar socialdemokraterna nästa steg för att utveckla förskolan, genom att införa avgiftsfri allmän förskola för fyra- och femåringar.

Dessutom vill socialdemokraterna i Stockholm ge möjlighet till alla mellanstadieelever att delta i en bra öppen fritidsverksamhet genom inrättande av "Fritidsklubbar" i skolans lokaler med möjlighet att delta i olika aktiviteter, t.ex. gymnastik/idrott, slöjd, musik och data eller utanför skolan i samarbete med föreningsliv, museer, kulturgrupper etc. Genom inrättande av "Fritidsklubbar" i våra mellanstadieskolor erbjuds alla elever en trygg och stimulerande eftermiddagsverksamhet. För detta tillskjuter socialdemokraterna 165 mkr.

Vi minskar barngrupperna med två barn per avdelning, så att föräldrarna känner att barnen har en trygg och säker förskola. Vi vill även ge personalen bättre förutsättningar att vidareutveckla förskolans verksamhet. För detta krävs en långsiktig satsning på förskolan som vi vill inleda genom att minska barngrupperna med två barn per avdelning. Vi vill ge personal och föräldrar förutsättningar att utveckla det pedagogiska innehållet i verksamheten. Barnens utveckling vad gäller språk, rörelse och social förmåga ska sättas i centrum för en utveckling av den framtida förskolan.

Vi vill skapa bra förutsättningar både för de kommunala och privata alternativen i Älvsjö

genom att värna föräldrarnas möjlighet till valfrihet, att själv välja omsorgsform i närområdet. Vi ser det som naturligt att den privata verksamheten, som nu ligger under utbildningsnämnden, återförs till Älvsjö stadsdelsnämnds område. Ställningstagande till i vilken form nya verksamheter i vårt område ska bedrivas tas från fall till fall.

För att skapa bättre förutsättningar för rekrytering av ny personal och för att bättre kunna tillgodose behovet av vikarier inom förskoleverksamheten vill vi även att en försöksverksam-het med en resursenhet för förskolan inrättas under 2003 enligt den modell som nu kommer att prövas inom äldreomsorgen.

 

EN BRA SKOLA ÄR ALLA BARN- OCH UNGDOMARS RÄTTIGHET

 • Vi förstärker skolan genom ett årligt tillskott med 15 nya tjänster
 • Den enskilde elevens rätt att uppnå läroplanens mål står i fokus
 • Krafttag mot mobbning, rasism, trakasserier och utanförskap
 • Utbyggd skolverksamhet för årskurs 6-9.
 • Kollovistelse med flexibel längd erbjuds alla barn utifrån varje barns behov
 • Minst tre veckors sommarjobb erbjuds för de ungdomar som önskar få en yrkesorientering/praktik.

Genom en god utbildning ger vi ungdomarna en bra start i livet. I skolorna i Älvsjö, ska den enskilde elevens rätt att uppnå läroplanens mål stå i fokus. Alla barn- och ungdomar har rätt till en god utbildning och en kreativ och utvecklande utbildningsmiljö under ledning av lärare som fortlöpande får stöd och kompetensutveckling.

Mera resurser behöver avsättas i form av högre lärartäthet, för att alla elever ska nå de uppställda målen i läroplanen. Mera resurser behövs för de barn som har behov av särskilt stöd och här är det nödvändigt att anslagen räknas upp till faktisk nivå. Regeringens stora resurstillskott till skolan, har inte använts för att öka antalet vuxna i skolan.

Vi vill särskilt betona skolans ansvar för att förbereda ungdomarnas deltagande i det demokratiska arbetet. Skolan är en mötesplats för skilda kulturer och synsätt. I skolan kan förmågan samtal och ömsesidig respekt utvecklas. Vi vill stimulera Älvsjöungdomarnas deltagande, inflytande och delaktighet i Älvsjös utveckling, vilket är en god grund för ett bra samhälle.

Vi vill också stimulera skolans personal att i samverkan med eleverna ta krafttag mot all förekomst av mobbning, rasism, trakasserier och utanförskap i våra skolor. Genom att involvera fältassistenterna och personal vid fritidsgårdarna och det lokala föreningslivet, vidgas detta arbete till att även omfatta ungdomarnas fritid. En gemensam handlings-och åtgärdsplan mot mobbning, rasism och trakasserier för alla Älvsjös skolor och fritidsgårdar ska upprättas och revideras årligen och här ska barnen och ungdomarna ha ett reellt inflytande. Samlade aktiviteter/manifestationer mot rasism, mobbning, trakasserier och främlingsfientlighet ska regelbundet varje år genomföras i Älvsjös skolor och fritidsgårdar. Som vi flera år i rad påpekat är det nödvändigt att nämnden får ett förslag till utbyggnad av skolverksamheten i Älvsjö, för att bereda det ökade antalet elever i årskurs 6-9 plats i närområdet.

KVALITETSARBETET SKA FORTGÅ UTAN POLITISK KONKURRENSUTSÄTTNING

Det är angeläget att fortsätta utveckla bra system för kvalitetsmätning och kvalitetskontroll på alla områden i Älvsjö och att detta ska ske i nära dialog med brukare, anställda och fackliga företrädare.

Den aggressiva privatisering, som majoriteten hittills ägnat sig åt, har ingenting att göra med ett aktivt förändringsarbete och tillvaratagande av uppnådda positiva effekter i verksamheterna. Personalens kompetens och engagemang har ratats och man har i stället hela tiden fått klart för sig att andra säkerligen kan göra jobbet bättre.

Vi socialdemokrater kan inte acceptera detta resursslöseri, som majoriteten ägnat sig åt. Det har inte gynnat våra brukare utan snarare i många fall åsidosatt deras behov och krav på god kvalitet, god omvårdnad och verklig valfrihet. Vi accepterar konkurrensutsättning endast som ett medel bland flera att under vissa betingelser åstadkomma förändringar och förbättringar, men vi kan aldrig acceptera denna moderata ideologi, att slå sönder offentlig verksamhet till priset av begränsad valfrihet, begränsad insyn, sämre kvalitet och otrygghet för brukare och anställda.

Älvsjö stadsdelsnämnd ska svara för att bra kompetens tas tillvara och vidareutvecklas. Här värnar vi om utvecklingen vid Kompetenscentrum och det forskningsarbete som pågår vid Solberga sjukhem i nära samarbete med övriga intressenter. Nätverkshuset samarbete med socialhögskolan och lärarhögskolan inom ramen för Multiversitetet är likaså ett mycket värdefullt inslag som vi stödjer och följer med intresse.

ÄLVSJÖS ÄLDRE BEFOLKNING HAR RÄTT TILL TRYGGHET OCH BRA SERVICE, HJÄLP OCH STÖD

 • Vi vill resursförstärka äldreomsorgen med 20 tjänster
 • Vi vill inrätta en kommunal öppen hemtjänstverksamhet knuten till Älvsjö servicehus
 • Vi vill göra öppen hemtjänst mer flexibel

Älvsjös äldre befolkning ska ha rätt att i trygghet bo kvar i sin stadsdel i full förvissning om att de, den dag behovet uppstår, kan erbjudas en god vård och omsorg, utförd av en kompetent och engagerad personal.

För den moderna människan är valfrihet en mycket viktig komponent som förhöjare av livskvaliteten. Vi socialdemokrater slår vakt om valfriheten, den ska ske på den enskilda människans villkor och inte på enskilda företags vinstintresse Ingen människa ska behöva känna sig som en produkt på en marknad, allraminst när det uppstår ett behov av vård och omsorg i ens liv. Den som är gammal och sjuk måste förbehållas rätten att överlämna sitt omsorgsbehov i trygga händer, till vårdgivare som kan tillfredsställa behovet utan att snegla på sitt eget vinstintresse.

Vi socialdemokrater vill att brukarna i stadsdelen ska ha en reell möjlighet att välja vem som ska stå för deras behov av öppen hemtjänst. Den medborgare som vill ha öppen hemtjänst utförd av en kommunal enhet, fristående från privata vinstintressen, måste också få sin rätt till valfrihet tillgodosedd. Det privatmonopol som skapats under de borgerligas mandatperiod måste brytas och möjligheter till en fullödigare valfrihet tillgodoses. Vi vill därför inrätta en kommunal öppen hemtjänstverksamhet knuten till Älvsjö Servicehus.

Vi vill att den öppna hemtjänsten ska vara flexibel och ske på brukarens villkor utifrån dagsaktuella önskemål. Om t.ex. en anhörig städat ska den enskilde brukaren kunna byta städningen mot något annat, en pratstund eller en promenad, allt efter överenskommelse med utföraren och inom tidsramen för beviljade insatser för öppen hemtjänst.

I alla verksamheter inom de äldres vård och omsorg måste personalens möjligheter till utbildning och fortbildning tillgodoses. Den personal som väljer att arbeta med äldrevården visar ett stort personligt engagemang som vi måste uppmuntra och ta tillvara. Personalens inneboende vilja att utföra ett gott arbete måste uppmärksammas och vi måste vara lyhörda för deras idéer och tankar om hur verksamheten ska bedrivas. Ingen personal ska behöva känna uppgivenhet inför sitt yrkesval, utan de ska med tillfredsställelse kunna gå till arbetet varje dag och med tillfredsställelse även kunna lämna arbetet för dagen.

Vi vill ha en höjd status och lön för alla som arbetar inom äldrevården och satsar därför extra medel på utbildning och fortbildning för all personal. Vi vill också satsa extra medel för att kunna anställa mer personal i denna tunga och känsliga verksamhet.

INDIVID OCH FAMILJ/ARBETSMARKNAD/NÄTVERKSHUSET/INTEGRATION

 • Vi vill inrätta en tjänst med specialkompetens för de psykiskt funktionhindrades behov.
 • Vi vill återinföra arbetslaget för parkunderhåll
 • Vi vill återinrättande ungdomsmottagning i Älvsjö knuten till Nätverkshuset
 • Vi vill arbeta med en fortlöpande kompetensutveckling och handledning
 • Vi vill inrätta ett ungdomscafé på Prästgårds gärde

För familjerna och ungdomarna i Älvsjö har Nätverkshuset ofta blivit den första kontakten när det uppstått något problem. Här får familjerna en värdefull hjälp. Man får hjälp att klara ut stora problem utan allvarliga ingripanden. Vidare har ett gott samarbete etablerats med skolorna och med individ och familj.

Ungdomarna i området har stort behov av den ungdomsmottagning som tidigare fanns i Älvsjö. Vi vill återinföra ungdomsmottagningen i Älvsjö och knyta an den till Nätverkshuset.

Inom individ och familj kommer personalen i kontakt med dem som har det svårast i samhället på grund av sjukdom, missbruk och arbetslöshet m.m. För att ge personalen bra förutsättningar för ett gott arbete och bemötande är det angeläget med fortlöpande kompetensutveckling och handledning. Detta är inte minst viktigt när det gäller de psykiskt funktionshindrade, som ofta har svårigheter att föra sin egen talan. Vi vill inrätta en tjänst med specialkompetens när det gäller de psykiskt funktionshindrades behov.

Många har fått en väsentligt förbättrad livskvalité genom de insatser som bedrivits inom arbetsmarknadsenheten i Älvsjö. För att öka möjligheterna ytterligare vill vi återinföra arbetslaget som svarade för parkunderhåll, klottersanering m.m. och. som var en värdefull arbetsplats för att bereda sysselsättning för arbetslösa. Därigenom åstadkommer vi även en bättre och tryggare miljö i närområdet.

Det är nödvändigt att avsätta resurser för uppsökande verksamhet bland dem som riskerar att hamna i varaktigt missbruk. Tidigare insatser kan inte nog poängteras. Barnen i dessa miljöer är också en särskilt utsatt grupp.

Vi vill aktivt verka för att inlemma nya Älvsjöbor i samhället och ge dem reella möjligheter till inflytande, samverkan och gemenskap. Här fyller Nätverkshuset en viktig funktion bl.a. genom den öppna förskolan. För ungdomarna i Prästgårdsgärde vill vi skapa en mötesplats inom området gärna i form av ett ungdomscafé för att bidra till en bättre fritidsverksamhet.

PERSONAL OCH ADMINISTRATION

 • Budgetmedel tilldelas för strategisk styrning av stadsdelsförvaltningen
 • Företagshälsovården i Älvsjö tillförs 1,2 mkr
 • Bra personalvård med goda utvecklingsmöjligheter är ett konkurrensmedel

Administrationen i Älvsjö är liten och strategisk. Vi vill att budgetresurser ska tilldelas stadsdelsförvaltningen för den faktiska administrationen, vilket är viktigt när mer och mer av resurserna öronmärks.

Den aggressiva konkurrensutsättningen som den borgerliga majoriteten ägnat sig åt har inget med god personalvård att göra. Ur personalstrategisk utgångspunkt är det viktigt att motverka den oro som uppstått och i stället ta vara på och värdera personalens insatser och bryta de senaste årens gigantiskt slöseri med duktig personal och ekonomiska resurser. Redan nu föreligger en bristsituation när det gäller att rekrytera personal inom vård och omsorg och ett växande rekryteringsbehov inom förskola och skola, vilket gör det nödvändigt att staden centralt avsätta resurser för kraftfulla rekryteringsinsatser liksom för grund- och vidareutbildning.

En god arbetsmiljö i Älvsjö kombinerad med goda möjligheter till vidareutveckling i det dagliga arbetet är mycket angeläget. Bra friskvårdssatsningar är nu viktigare än någonsin. Majoritetens nedskärning av resurserna för företagshälsovården i Älvsjö med 1,2 mkr är mycket olyckligt. Vi vill därför återföra 1,2 mkr för företagshälsovården.

KULTUR

 • Ekonomiskt stöd till samlingslokalerna Park, Godtemplargården och Herrängens gård
 • Biblioteket återförs till Älvsjö stadsdelsnämnd.

De boende i Älvsjö behöver kulturen för att växa och utvecklas, både genom att möta det andra skapat och genom att skapa själva. Kulturen spelar en avgörande roll för arbetet med social och etnisk integration och långsiktiga satsningar på kultur i integrationssyfte är av mycket stor vikt.

En viktig förutsättning för ett aktivt kultur- och föreningsliv i Älvsjö är att ha tillgång till bra samlingslokaler. Stödet som majoriteten valde att helt dra bort till samlingslokalerna Park, Godtemplargården och Herrängens gård, vill vi återföra.

Biblioteket utgör en central del av det lokala kulturlivet och förutsättningarna för samverkan med bl.a. förskola, skola och äldreomsorg förbättras om biblioteket ligger organiserat under stadsdelsnämnden. För oss socialdemokrater är det viktigt att Biblioteket återförs till Älvsjö stadsdelsnämnd. Det är också viktigt för personalens kompetensutveckling med fungerande nätverk över staden, gärna under ledning av stadsbiblioteket.

MEDBORGARKONTORET/INFORMATION TILL ALLA BOENDE I OMRÅDET
Medborgarkontoret har under åren utvecklats mycket positivt och fyller en mycket viktig funktion för Älvsjöborna. Vi vill på alla sätt stötta personalens ambition att ständigt utveckla servicen. Detta har i hög grad bidragit till att vi har ett mycket högt deltagande från Älvsjöborna i den demokratiska processen i stadsdelen.

EN BRA STADSPLANERING, TRAFIKPLANERING OCH GATUMILJÖ I ÄLVSJÖ

 • Vi vill verka för att inom stadens markbestånd bygga hyresrätter med rimliga hyror
 • Älvsjövägens tunnelförläggning ska lösa i det pågående planarbetet för Älvsjö centrum.

Den planering av nya bostäder som pågått under många år med aktivt deltagande från Älvsjöborna har nu avancerat så långt att en del nya bostäder kommer att byggas under perioden. En viktig demokratifråga för oss är att stärka och utvidga Älvsjöbornas inflytande i samrådsfrågor när det gäller den nya centrumanläggningen och vid nybyggnation och kompletteringsbebyggelse i Älvsjö.

Älvsjö kommer att växa högst väsentligt och det ställer krav på utbyggd samhällsservice på flera områden.

Trafik- och gatumiljöfrågorna måste ha fortsatt hög prioritet i Älvsjö. Vi vill skapa en säkrare trafikmiljö i hela vårt område.

Älvsjövägens tunnelförläggning från Järnvägsviadukten och genom det planerade nya Älvsjö centrum ska lösas i det pågående planarbetet för Älvsjö centrum. Uppdrag ges till gatu- och fastighetskontoret att påbörja planarbetget enligt det socialdemokratiska budgetalternativet i fullmäktige..

Vi vill i det pågående och kommande planarbetet verka för att integrationen ökar i området.

VI FÖREBYGGER OHÄLSA I ÄLVSJÖ

 • Hälsoförebyggande arbete ska prioriteras

Värdet av ett bra förebyggande hälsoarbete kan inte nog understrykas. Det är viktigt att detta inleds redan i unga år. Här är skolgymnastiken ett viktigt område som måste utvecklas och utrymme ges för elevernas påverkan och inflytande så att de känner att det är angeläget att delta i gymnastiken. Lokala sportytor, som inte längre används för sitt ändamål, iordningställs för alternativa sporter.

Förebyggande hälsoarbete inom alla områden i Älvsjö ska stimuleras och prioriteras och gärna ske tillsammans med det lokala föreningslivet.

Behovet av friskvård/hälsoförebyggande insatser för äldre är minst lika viktigt för att motverka sjukdom, tidigt åldrande och för bibehållen rörlighet långt upp i åren.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kenneth Persson (v) med hänvisning till det av honom lagda yrkandet enligt följande.

Förslag till beslut

Att i huvudsak godkänna förvaltningens redovisning av stadsdelens tillkommande behov i budgetunderlag för 2003 med beräkningar för 2004 och 2005 och efter följande justeringar överlämna budgetunderlaget till kommunstyrelsen

 • att hemställa hos kommunstyrelsen om att stadsdelen tilldelas medel för de faktiska kostnaderna för barn med behov av särskilt stöd
 • att de konkurrensutsatta verksamheterna återtas i egen regiverksamhet så snart det är juridiskt möjligt
 • att inga ytterligare verksamheter konkurrensutsätts
 • att SL-kort ingår i normen för socialbidrag
 • att den tidigare ungdomsmottagningen i Älvsjö återskapas
 • att Solberga förstärks ytterligare inom barn- och ungdomsområdet
 • att det drogförebyggande arbetet bland ungdomar intensifieras
 • att barngrupperna i förskolan blir mindre
 • att ytterligare en daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade anordnas inom stadsdelen
 • att stadsdelen medverkar i inrättandet av en personalpool i stadens regi vad gäller skola, vård och omsorg
 • att den modell på resursenhet, som är under uppbyggnad inom äldreomsorgen, skall om den faller väl ut appliceras på andra områden
 • att Medborgarkontoret skall fortsätta sitt arbete med att inrymma information och representation av fler myndigheters verksamheter
 • att i samverkan arbeta för att Älvsjö ges ytterligare tvärförbindelser och att turtätheten på befintlig kollektivtrafik ökar och att Älvsjövägen läggs i tunnel

 • och att en gångramp från Solberga byggs till Älvsjö station
 • att samlingslokalstödet återinförs

Samt anför följande

Den föreliggande budgeten är baserad på den borgerliga majoritetens inriktning och budgetmässiga förutsättningar. För att tillgodose de boende i Älvsjös alla behov i kommunala frågor och för att då uppfylla de uppställda kvalitetsmålen krävs ett annat synsätt och inom fler verksamhetsområden krävs också en annan budgetram.

Älvsjö är under utbyggnad. 2000 lägenheter planeras inom de närmaste åren. Mot bakgrund av detta behöver stadsdelen fler idrottshallar/ fysiska rekreationsplatser. Antal gång- och cykelvägar behöver ses över

Älvsjö ungdomsmottagning behöver i samverkan återskapas. Rapporter visar att Liljeholmens ungdomsmottagning inte har kunnat erbjuda älvsjöungdomarna samma utbud av insatser som den tidigare ungdomsmottagningen i Älvsjö gav.

Mer resurser till Solbergaskolan. De flesta av stadsdelens flyktingbarn/ungdomar är boende inom Solbergaskolans upptagningsområde. Flyktingeleverna bör ges förutsättningar för att införlivas i det svenska samhället. Flyktingpengen är i dagens läge för låg. Dessutom behöver skolan ges möjligheter att bli så intressant att en jämn fördelning av elever inom Älvsjö kan ske. För ungdomarna på Prästgårdsgärde bör mötesplatser skapas.

Förskolan. En ökning av barn i förskoleåldern är aviserad. En del förskolor är betydligt populärare än andra. För att få just en specifik plats kan innebära att man i ett ingångsskede accepterar stora barngrupper. Det finns annars idag en berättigad oro över förhållandena i förskolan. Signalerna har blivit allt tydligare. För att kunna ha en hög kvalitet inom förskolan krävs vissa självklara förutsättningar. Barngrupperna får inte vara för stora och personalen måste ha god utbildning och möjligheter att arbeta pedagogiskt i ett positivt klimat. Barngrupperna riskerar att bli större vilket innebär att personalen riskerar att bli utbränd. Barnen drabbas av hög stressnivå och otrygghet.

Individ- och familjeomsorgen är otroligt viktig. De hjälpbehövande skall inte behöva ses som kunder av det privata näringslivet. Verklig valfrihet är att få sina behov tillfredsställda när de uppstår.

Nätverkshuset betydelse kan inte nog uttryckas. Psykologanställningen och fältassistenttjänsten bör alltid vara besatta mot bakgrund av att tidig upptäckt av problem, innefattande drogmissbruk, är det bästa förebyggande arbetet.

Daglig verksamhet. De psykiskt funktionshindrade är ingen homogen grupp. De skall utifrån sina förutsättningar ha en daglig verksamhet passande för just den specifika människans behov. De skall inte behöva resa runt i staden för att få sina behov tillgodosedda. Färdtjänst och ibland kollektivtrafiken fungerar inte på bästa sätt. SL-kort bör ingå i norm även för de funktionshindrade. A och O för de funktionshindrade är att känna trygghet och känna igen sig i det som sker varje dag. Möjligheter till psykoterapeutiska samtal skall finnas inom verksamheten på Rondellen.

Personalen. De är de som skall utföra kommunens åtaganden. Deras kompetens måste på olika sätt tillvaratas och utvecklas. Ett sätt är att skapa en pool med fasta vikarier. Att höja kvinnolönerna är ett måste i ett jämlikt och demokratiskt samhälle.

Samlingslokaler. Alla såväl barn som friska vuxna behöver träffas över alla gränser i stadsdelen utan kostnad. Nätverk mellan människor byggs bäst i vardagen och inom stadsdelen.

De områden vi valt att satsa på är främst barn och ungdom, äldreomsorg samt förebyggande insatser inom socialtjänsten.

DENNA PARAGRAF FÖRKLARADES OMEDELBART JUSTERAD.

§33 Yttrande över Revisionskontorets rapport ang samverkan i stödet till ps...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-01 (utsänt ärende 15/2002) förelåg med förslag till yttrande över revisionskontorets rapport angående samverkan i stödet till psykiskt funktionshindrade. Dnr 127-043-01.

Rapporten visar sammanfattningsvis att psykiatrin och socialtjänsten beskriver samverkan utifrån var sitt perspektiv, vilket ger olika bilder av "verkligheten". Följden blir brister i såväl samsyn som i samverkan och det får sannolikt negativa konsekvenser för de psykiskt funktionshindrade. De senaste årens stora organisatoriska förändringar och huvudmännens olika organisationsmodeller har också avsevärt komplicerat samverkan. Revisionen konstaterar att det återstår mycket gemensamt arbete för att uppfylla psykiatrireformens mål och intentioner, att det måste skapas reella förutsättningar i tid och resurser, att det också måste ske en gemensam avvägning mellan ambitioner och resurser och att detta är viktiga ledningsuppgifter för både staden och landstinget.

Stadsdelsförvaltningen redovisar Älvsjös verksamhet på området, bl a pågående diskussioner om uppsökande verksamhet, samarbete i s k förtroendemöten med grannstadsdelar och brukarrepresentanter samt inrättande av verksamhet med personliga ombud. Förvaltningen upplever att man numera har ett gott samarbete med psykiatrin. En samverkansöverenskommelse är under utarbetande och beräknads kunna föreläggas nämnden under våren.

Ordförande Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ersättaren Kenneth Persson (v) framlade ett annat förslag och yrkade bifall härtill.

Beslut:

Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden – utan omröstning – enligt ordförandens yrkande följande.

Som svar till Revisionskontoret överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

RESERVATION mot nämndens beslut lämnades av Kenneth Persson (v) enligt följande.

Att i huvudsak godkänna förvaltningens yttrande över rapport angående samverkan i stödet till funktionshindrade i Stockholm stad och därefter överlämna rapporten till Revisionskontoret med följande justering

Att uppdra till förvaltningen att utarbeta ett utbildningsprogram/seminarieserie för anhöriga och personal inom det aktuella området samt anföra följande.

De psykiskt funktionshindrade är ingen homogen grupp. De har dock alla lika stort behov av kontinuitet och trygghet. Att öka kompetensen hos såväl personal som anhöriga skulle öka livskvaliteten. Att tillvarata allas kunnande/kompetens är av största värde. Eftersom de anhöriga har kunskap om den funktionshindrades livshistoria är det viktigt att tillvarata deras kunskap och ta dem på allvar för att ge dem extra ork i deras ofta livslånga åtagande.

DENNA PARAGRAF FÖRKLARADES OMEDELBART JUSTERAD.

§34 Förbättringar för hemlösa - remiss från kommunstyrelsen

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-01-31 (utsänt ärende 16/2002) förelåg med förslag till yttrande över motion i kommunfullmäktige om olika åtgärder för att förbättra de hemlösas situation. Förvaltningen anser att ytterligare åtgärder måste vidtas för att förbättra de hemlösas situation eftersom många lever under ytterst svåra förhållanden. Hemlösheten är ofta kopplad till allvarliga psykiska problem, missbruk och kriminalitet. Förvaltningen anser det angeläget att staden har ett åtgärdsprogram för hemlösa och aktivt arbetar både för att minska hemlösheten och i övrigt förbättra situationen för de nu hemlösa. Dnr 510-398-01.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:
Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.Som yttrande till kommunstyrelsen överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§35 Utmaning ang utförande av utredningar enl 11 kap 2 § socialtjänstlagen ...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-19 (Utsänt ärende 17/2002) förelåg angående stadsdelsgemensam ramavtalsupphandling av utredningar enligt socialtjänstlagen och föräldrabalken. Dnr 510-081-02.

Till stadsdelsnämnden inkom 2000-11- 30 en s k utmaning från Barn & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster & Utbildningar i Sverige AB om utförande av utredningar enligt socialtjänstlagen (SoL) samt utredningar och avtal gällande vårdnad, umgänge och boende enligt föräldrabalken (FB). Företaget riktade vid samma tidpunkt en likalydande utmaning till samtliga stadsdelsnämnder.

Stadsdelsnämnden beslutade 2001 04 26 att återremittera stadsdelsförvaltningens förslag att anta utmaningen och låta genomföra en med sju övriga stadsdelsnämnder gemensam ramavtalsupphandling. Nämndens beslut grundade sig på det vid den tidpunkten oklara rättsliga läget, som uppkommit genom JO:s beslut av 2001-04-04 efter anmälningar mot tretton kommuner angående anlitande av privata rättssubjekt som utredare inom socialtjänsten. Förvaltningen föreslår att nämnden antar utmaningen och uppdrar till förvaltningen att tillsammans med övriga stadsdelsnämnder genomföra en ramavtalsupphandlig i enlighet med stadsdirektörens tillämpningsanvisningar för upphandling av utredare inom individ- och familjeomsorg.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag och att beslut i ärendet skulle tas denna dag.

Beslut:
Ordföranden tog först upp yrkandet om bordläggning varvid nämnden beslöt att ärendet skulle avgöras denna dag.

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande.

1 Stadsdelsnämnden beslutar att anta utmaning från Barn &

Ungdomsgruppen Sociala Tjänster & Utbildningar i Sverige AB om utförande av utredningar enligt socialtjänstlagen samt utredningar och avtal gällande vårdnad, umgänge och boende enligt föräldrabalken.

2 Stadsdelsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att gemensamt med övriga stadsdelsnämnder återkomma med förslag på förfrågningsunderlag avseende ramavtalsupphandling av utredare inom individ- och familjeomsorg.

3 Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på utmaningen åberopa och överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till Barn & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster & Utbildningar i Sverige AB.

RESERVATION Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om att anta utmaningen angående utförande av utredningar enligt socialtjänstlagen samt utredningar och avtal gällande vårdnad, umgänge och boende enligt föräldrabalken med hänvisning till att när stadsdelsnämnden behandlade förslaget om att anta utmaningen angående utförande av utredningar enligt 50 § socialtjänstlagen samt utredningar och avtal gällande vårdnad, umgänge och boende enligt föräldrabalken den 26 april 2001 ansåg vi att nämnden skulle ha avstyrkt förslaget.

§36 Delegation för nedsättning av avgift för näringspreparat för personer b...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-02-21 (utsänt ärende 19/2002) förelåg med förslag att ge medicinskt ansvariga sjuksköterskan delegation att för

boende i servicehus bevilja nedsättning av avgiften för näringsdryck vid särskilda sjukdomstillstånd enligt kommunfullmäktiges beslut. Dnr 013-080-02.

Landstinget ersatte kostnaderna för näringspreparat och kosttillskott för personer boende servicehus fram till och med första kvartalet år 2000. Ersättningen gällde för personer som på grund av svår undernäring eller på grund av olika sjukdomstillstånd, främst i mag- tarmkanalen, fick sitt näringsintag via sond och inte kunde inta normal kost eller behövde komplettering med näringstillskott.

Enligt kommunfullmäktiges beslut i oktober 2000 infördes ett ersättningssystem för näringspreparat och näringsdrycker till personer som bor inom servicehus för att erbjuda samma förmåner som lantstingets erbjudande till personer i ordinärt boende. Ordination för näringspreparat skall alltid vara förskrivet av läkare eller dietist. Stadsledningskontoret har utarbetat riktlinjer 2001-07-10 avseende ersättning av näringspreparat för boende i servicehus.

Ordföranden Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut:

Stadsdelsnämnden beslutade enligt ordförandens yrkande följande.

Medicinskt ansvariga sjuksköterskan ges delegation att för boende i servicehus bevilja nedsättning av avgiften för näringsdryck vid särskilda sjukdomstillstånd enligt kommunfullmäktiges beslut.

§36 Nominering till Kvalitetsutmärkelse år 2002

 1. Nämnden nominerar Sulvägens gruppbostad, förskolan I Ur och Skur Vindleken samt Teknik och miljöenheten till Kvalitetsutmärkelse 2002.

Bertil Östberg
stadsdelsdirektör

Sammanfattning
Stockholms stad delar i år ut utmärkelser i fem klasser på enhetsnivå enligt stadens strategi för kvalitetsutveckling. Inför Kvalitetsutmärkelse 2002 föreslår stadsdelsförvaltningen att Älvsjö stadsdelsnämnd nominerar en enhet i klassen övrig vård och omsorg : Sulvägens gruppbostad, en enhet i klassen förskola: I Ur och Skur Vindleken samt en enhet i klassen övrig verksamhet: Teknik och miljöenheten

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Avdelningen för Kvalitet- och kommunikation.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i maj 1999 om en ny strategi för kvalitetsutveckling i Stockholm stad. Syftet med kvalitetsstrategin är att få till stånd en ständig förbättring av stadens verksamheter. Medborgarnas inflytande över de tjänster de använder ska öka och de ska genom preciserade åtaganden få en tydlig information om vad de kan förvänta sig.

År 2000 delades den första kvalitetsutmärkelsen ut utifrån strategin för kvalitetsutveckling. Till de tre klasserna, skola/förskola, vård och omsorg samt övrig verksamhet nominerades totalt 38 enheter. Utifrån utvärderingar och erfarenheter som Enheten för kvalitetsutveckling på stadsledningskontoret gjort har frågorna i bedömningsunderlaget utvecklats samt en utökning av antalet klasser skett.

Kvalitetsutmärkelse 2002 syftar till att lyfta fram goda exempel och skapa uppmärksamhet och diskussion kring kvalitetsutveckling inom alla delar av de verksamheter staden finansierar. Årets utmärkelse kommer att innehålla fem klasser på enhetsnivå: skola, förskola, äldreomsorg, övrig vård och omsorg samt övrig verksamhet. Utdelningsceremonin hålls i Blå hallen i Stadshuset den 2 september.

Kvalitetsutmärkelse 2002 kommer även att delas ut på förvaltningsnivå. Förvaltningarna deltar automatiskt genom sitt verksamhetsprogram för 2002.

Mottagarna av utmärkelsen skall kunna visa ett föredömligt resultat av sitt arbete med kvalitetsutveckling och därigenom utgöra en inspirationskälla för stadens utvecklingsarbete.

Deltagande enheter ska nomineras av berörd nämnd och sista dag för nominerade enheter att lämna in sitt bidrag till Enheten för kvalitetsutveckling är den 15 mars.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen förmedlade i början av januari de foldrar stadsledningskontoret tagit fram för Kvalitetsutmärkelse 2002 till samtliga enheter inom förvaltningen. Tre enheter anmälde sitt intresse att delta.

De tre enheterna Sulvägens gruppbostad, I Ur och Skur Vindleken och Teknik och miljöenheten har under sitt arbete med bedömningsfrågorna utgått från de av förvaltningsledningen bedömda verksamhetsplanerna. Utifrån frågorna i utmärkelsematerialet har vissa delar utvecklats och fördjupats. Enheterna har även haft möjlighet till stöd från avdelningen för Kvalitet och kommunikation inom förvaltningen.

Mot bakgrund av enheternas verksamhetsplaner, förra årets utmärkelsebidrag och återkoppling (Sulvägens gruppbostad och I Ur och skur Vindleken) samt verksamheternas kvalitetsarbete i övrigt föreslår förvaltningen att nämnden nominerar Sulvägens gruppbostad i klassen övrig vård och omsorg, förskolan I Ur och Skur Vindleken i klassen förskola samt Teknik och miljöenheten i klassen övrig verksamhet till Kvalitetsutmärkelse 2002.

§37 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Följande handlingar anmäldes.

1. Arbetsmarknadsläget januari 2002 - statisttik – stadsdelsvis
2. Ansökan om medel för kompetensutveckling inom omsorgen om funktionshindrade
3. Enheternas verksamhetsberättelse delades ut till nämndens ledamöter och ersättare