Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-09-26

Sammanträde 2002-09-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

5 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

7 Anmälan av inkomna handlingar

8 Ekonomisk månadsrapport

9 Yttrande över program för utvecklingen av Älvsjö Centrum

Dnr: 033-228-02

Ett förslag till program för utvecklingen av Älvsjö centrum har tillsänts Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Programmet syftar till att skapa en attraktiv och effektiv kollektivtrafikpunkt och ge förutsättningar för nya bostäder, lokaler och service. Programförslaget för utvecklingen av Älvsjö centrum utgör inget hinder för en tunnelförläggning av Älvsjövägen.

Förvaltningen är positiv till förslaget som är en viktig förutsättning för den fortsatta utvecklingen av söderort och upplever att förslaget, efter en lång planerings- och samrådsprocess, är lokalt väl förankrat. Samtidigt är det i den fortsatta planeringen värdefullt att Älvsjö centrum blir en spjutspets när det gäller tillgänglighet och nya informationssystem för kollektivtrafiken, gärna med en satsning på ett så kallat ”mobilitetskontor”, att planeringen fokuserar kring en trygg och säker stadsmiljö och att helhetsintrycket av Älvsjö centrum förstärks genom att Johan Skyttesväg söder om Älvsjövägen görs till miljögata.


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

10 Revisionsrapport - granskning av barnomsorgen i Stockholm

Dnr: 127-158-02

Revisionskontorets revisionsrapport rörande granskning av barnomsorgen i Stockholms stad har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder för yttrande. Granskningen visar att många föräldrar i flera avseenden är nöjda med förskolan och att en stor del av personalen trivs med arbetsuppgifterna och på arbetsplatsen. Det finns däremot ett utbrett missnöje med barn-gruppernas storlek och personaltätheten d.v.s. strukturella och ekonomiska förutsättningar. Det finns också allvarliga arbetsmiljöproblem och inom kort också betydande personalför-sörjningsproblem. Enligt revisorerna behövs en för staden samlad strategi samt insatser på både central och lokal nivå för att vända utvecklingen inom förskolan.

Förvaltningen delar delvis revisorernas konstateranden och redovisar i ärendet hur situationen är i Älvsjö och hur förvaltningen arbetar med frågorna i Älvsjös förskolor.


Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

11 Verksamhetsuppföljning vid Långbrobergs- och Älvsjö servicehus

Dnr: 534-273-02

Verksamhetsuppföljningar har genomförts under våren vid Långbrobergs och Älvsjö servicehus samt vid Solberga äldreboende.

Uppföljningarna avseende servicehusen visar att vården och omvårdnaden kan anses som god även om vissa brister har noterats. De förekommande bristerna är nästan identiska, bl. a. saknas regelbundna boende/anhörigmöten, kvalitetssystem enligt SoL, informationsfoldrar, kompetensutvecklingsplaner för personalen och vårdplaneringar oavsett vårdgivaren. Förvaltningen bedömer trots ovan nämnda brister att såväl entreprenören som den egna verksamheten håller den kvalitet som krävs enligt Hälso- och sjukvårds- samt Socialtjänstlagen.

Solberga äldreboende har en väl fungerade verksamhet med framtidsvisioner där vårdtagarnas behov står i centrum. Personalen är engagerad och tillförlitlig. Den förekommande bristen på sjuksköterskor utgör ett hinder i vidareutvecklingen vilket resulterar i att omvårdnadsdokumentationerna är bristfälliga. Kvalitetssystemet för SoL är delvis inaktuellt.


Handläggare: Edit Fonad och Ingrid Samuelsson, 08-508 21 315, 21 030

12 Verksamhetsuppföljning av Havskatten, Älvsjö gruppbostad och Långsjövillan

Dnr: 524-269-02


Verksamheterna har följts upp under februari månad, på uppdrag av dåvarande stadsdelsdirektören, framför allt genom intervju med enhetschefer och skötare samt dokumentgranskning.

Älvsjö gruppboende och Långsjövillan är tätt belägna villor där det för närvarande bor tre respektive fyra brukare med funktionshinder. Dessa små gruppboenden är hemlika och lätt överblickbara. Ombyggnad är planerad med tanke på att man har gemensamma hygienutrymmen och små rum. Förbättringsområden är framför allt kvalitetssystem med skriftliga rutiner och dokumentation.

Havskattens gruppboende för psykiskt funktionshindrade ligger insprängt i ett flerfamiljshus. De nio lägenheterna om 47 m2 inryms på två plan med gemensamhetslokaler. Förbättringsområden är framför allt kvalitetssystem och informationsmaterial för brukare och närstående.

På samtliga tre gruppboenden ger enhetschefer och vårdare uttryck för en mycket god människosyn och aktiva handlingar för att varje brukare ska få en god livskvalitet.


Handläggare: Ingrid Samuelsson, 08-508 21 030

13 Uppföljning av ramavtal avseende äldreomsorgen vid de enskilda vårdgivarna, Pronestor i Stockholm AB samt Föreningen Blomsterfonden

Dnr: 534-274-02

Verksamhetsuppföljningar har sedan 1999 genomförts inom Långbrogården, Pronestor i Stockholm AB och visar utvecklingen avseende vården/omvårdnaden för de demenssjuka vårdtagarna. Inomhusatmosfären utstrålar lugn och harmoni. Utomhus erbjuds stimulerande miljö oavsett årstiderna trots ombyggnationer inom området. Vården och omvårdnaden är tryggad, vilket också bekräftas av en de inhyrda sjuksköterskorna. Det finns ett kvalitetssystem för hälso- och sjukvården men med vissa brister. Statistik för avvikelser samt vårdplaneringar i livets slutskede, riktlinjer för klagomålshantering, individuella arbetsplaner och åtgärdsplan för att åstadkomma mindre än 11 timmars nattfasta saknas.
Inom Föreningen Blomsterfonden i Liseberg har verksamhetsuppföljning genomförts sedan 1999. För Föreningen Blomsterfonden i Svalnäs (Djursholm) har Älvsjö stadsdelsförvaltning fått stadens uppdrag för uppföljning första gången år 2002.
De genomförda uppföljningarna visar att vårdtagarna får en god och säker vård samt omvårdnad i en harmonisk inom- och utomhusmiljö. Det finns ett väl utarbetat kvalitetssystem dels för hälso- och sjukvården och dels för sociala insatser men det följs inte i alla delar, bl a saknas rutiner för Lex Sara, fallriskbedömningar, nutritionsanvisningar för viktkontroll och BMI (Body Mass Index), hur vårdtagarnas identifiering skall ske, vårdplaneringar avseende vård i livets slutskede samt kompetensutvecklingsplaner för personalen vid den ena verksamheten. Maximalt 11 timmars nattfasta garanteras ej och arbetsplaner till beställarna översänds ej.


Handläggare: Edit Fonad och Ingrid Samuelsson, 08-508 21 315, 21 030

14 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

15 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

16 Anmälan av protokoll från sociala delegationen 020826

§133 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Ledamoten Mona Bergström (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske fredagen den 27 september kl 15.00.

§134 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådet 2002-09-19 anmäldes och lades till handlingarna med beaktande av de synpunkter som pensionärsrådet framfört.

§135 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådet 2002-09-19 anmäldes och lades till handlingarna med beaktande av de synpunkter som handikapprådet framfört

§136 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2002-09-24  anmäldes.

§137 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 137

§138 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och –förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 138.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt följande.

Förvaltningen får i uppdrag att vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningarna upptagna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag m m

§139 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen lämnade muntlig rapport om det ekonomiska utfallet för augusti månad.

§140 Yttrande över program för utvecklingen av Älvsjö Centrum

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-09-10 förelåg med förslag till yttrande över stadsbyggnadskontorets förslag till program för utvecklingen av Älvsjö centrum. Uä 65/2002.

Programmet syftar till att skapa en attraktiv och effektiv kollektivtrafikpunkt och ge förutsättningar för nya bostäder, lokaler och service. Programförslaget för utvecklingen av Älvsjö centrum utgör inget hinder för en tunnelförläggning av Älvsjövägen.

Förvaltningen är positiv till förslaget som är en viktig förutsättning för den fortsatta utvecklingen av söderort och upplever att förslaget, efter en lång planerings- och samrådsprocess, är lokalt väl förankrat. Samtidigt är det i en fortsatta planeringen värdefullt att Älvsjö centrum blir en spjutspets när det gäller tillgänglighet och nya informationssystem för kollektivtrafiken, gärna med en satsning på ett så kallat "mobilitetskontor", att planeringen fokuserar kring en trygg och säker stadsmiljö och att helhetsintrycket av Älvsjö centrum förstärks genom att Johan Skyttesväg söder om Älvsjövägen görs till miljögata. Dnr 033-228-2002.

Torbjörn Erbe (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt därutöver ett särskilt uttalande.

Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt därutöver ett särskilt uttalande.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag.

SÄRSKILT UTTALANDE av Torbjörn Erbe (m) i vilket övriga nämnden instämde.

Vi delar i huvudsak förvaltningens synpunkter avseende Stadsbyggnadskontorets program för Älvsjö Centrums utveckling. Vi vill dock lägga till ytterligare synpunkter och förslag inom några väsentliga områden.

Det pågår en utredning om ytterligare satsning på spårvagn för söderort från Flemingsberg till Hagsätra via Älvsjö. För att ytterligare planera för framtiden och verkligen ta tag i att lösa kommunikationsbehovet vid utbyggnad av Solberga, Älvsjö och framtida Västberga vill vi påtala vikten av en spårvagn från Älvsjö till Liljeholmen. Detta då det idag finns vagnhallar och behov av att kunna samutnyttja resurser på båda linjesträckningarna. Men framför allt: söderort växer och har enorma och dessutom snabbt ökande kommunikationsproblem. En spårvagn som denna skulle kunna ytterligare skapa det fina nät som så väl behövs för en säkrare och bättre miljö för alla boende och arbetande i söderort. Den skulle korta resandetider och förbättra vår luft- och ljudmiljö.

När det gäller Älvsjö station vill vi se att fler fjärrtåg stannar för av- och påstigande, detta med tanke på alla resande från hela Sverige till mässan. Detta skulle kunna hjälpa miljön och en minskning av biltrafiken i Mellansverige, med ett attraktivare alternativ för snabb transport till ett av Sveriges största utställningsområden!

För att ge Solberga bättre kontakt med pendeltåget föreslår vi en förlängning av perrongen norrut och en in- och utgång i ett läge som ger promenadavstånd för boende i Solberga, Liseberg och Örby!

Med denna lösning av Älvsjö station där man på någon minut från Apelsinlunden kan komma in på pendeltågsperrongen det ge ett mycket bra läge för fler studentbostäder i området nära denna ingång. Ett förslag är därför att planera för 200 studentlägenheter i Solberga.

SÄRSKILT UTTALANDE av Karl Bern (fp) Torbjörn Erbe (m), Ella Alheim (m), Hans Fris (m) och Margareta Åkerberg (kd).

Älvsjövägen i tunnel har länge varit ett starkt önskemål för oss boende i och runt Älvsjö. Detta krav kvarstår om än med ett förtydligande som vi kallar "Förbifart Älvsjö". Detta då vi ser att det faktiskt finns fler möjligheter att peka på för att uppnå det resultat vi vill – att bli av med all störande trafik på Älvsjövägen i ytläge. Alternativ som kan ge samma effekt

  • lägg Älvsjövägen i en yt-tunnel med lämplig bebyggelse
  • tunnel med E4-Västberga under Västberga industriområde, Liseberg och upp vid Örbyleden Juliaborg. Av- och påfart till Åbyvägen och Mässan.

Det senare alternativet skulle knyta ihop Örbyleden med E4:an och därmed kunna förflytta en stor del av den störande lokaltrafiken i närliggande områden

SÄRSKILT UTTALANDE av Kåre Gustafsson m fl (s), Anita Thisell (v) och Peter Modesta (mp). Innan man går vidare i planeringsprocessen förordar vi – i likhet med det socialdemokratiska budgetförslag för 2002 – att uppdrag ges till gatu- och fastighetskontoret att påbörja planeringsarbetet och utreda kostnaderna för en tunnelförläggning alternativt nedsänkning av Älvsjövägen, i första hand genom Älvsjö centrum d v s från järnvägen och till Sjättenovembervägen.

Vi kan inte acceptera att man nu gör en begränsad planering av Älvsjö centrum genom att inte göra en satsning på Älvsjövägen, utan håller fast vid att Älvsjörondellen byggs om till en ljusreglerad fyrvägskorsning. Detta är helt i strid med den lokala opinionen vilket ideligen påpekats. Det är nu angeläget att ta ett helhetsgrepp över planeringen av hela Älvsjö centrum.

§141 Revisionsrapport - granskning av barnomsorgen i Stockholm

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-09-10 förelåg med förslag till yttrande till revisorsgrupp 3 och 4. Uä 60/2002.

Revisionskontorets revisionsrapport rörande granskning av barnomsorgen i Stockholms stad har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder för yttrande. Granskningen visar att många föräldrar i flera avseenden är nöjda med förskolan och att en stor del av personalen trivs med arbetsuppgifterna och på arbetsplatsen. Det finns däremot ett utbrett missnöje med barngruppernas storlek och personaltätheten d v s strukturella och ekonomiska förutsättningar. Det finns också allvarliga arbetsmiljöproblem och inom kort också betydande personalförsörjningsproblem. Enligt revisorerna behövs en för staden samlad strategi samt insatser på både central och lokal nivå för att vända utvecklingen inom förskolan.

Förvaltningen delar delvis revisorernas konstateranden och redovisar i ärendet hur situationen är i Älvsjö och hur förvaltningen arbetar med frågorna i Älvsjös förskolor. Dnr 127-158-2002.

Mona Bergström (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut med ett tillägg i form av ett särskilt uttalande.

Beslut

Som yttrande till revisorsgrupp 3 och 4 överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

SÄRSKILT UTTALANDE av Kåre Gustafsson m fl (s), Peter Modesta (mp) och

Anita Thisell (v). Det är mycket värdefullt med den granskning av barnomsorgen i Stockholm stad, som revisionskontoret genomfört och vi instämmer helt i de slutsatser som framförs. Undersökningen visar dock ett utbrett missnöje med barngruppernas storlek och personaltätheten. Likaså är ljudnivån helt oacceptabel och förorsakar hörselproblem för barnen.

Vi kan inte underlåta att påpeka att vi under en följd av år framfört krav på att barngrupperna i Älvsjö ska minskas med två barn per avdelning, vilket den sittande majoriteten mottsatt sig och istället prioriterat skattesänkningar.

Det ansträngda ekonomiska läget i våra förskolor, har tvärtom medfört större barngrupper de senaste åren och därmed färre personal per barn och den utvecklingen måste brytas. Vi vill ge personalen möjlighet att leva upp till skollagens och läroplanens bestämmelser att tillgodose alla barns behov av att bli sedda. Barnens utveckling vad gäller språk, rörelse och social förmåga ska sättas i centrum för en utveckling av förskolan.

§142 Verksamhetsuppföljning vid Långbrobergs- och Älvsjö servicehus

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-08-20 förelåg med verksamhetsuppföljningar under våren vid Långbrobergs och Älvsjö servicehus samt vid Solberga äldreboende. Uä 62/2002.

Uppföljningarna avseende servicehusen visar att vården och omvårdnaden kan anses som god även om vissa brister har noterats. De förekommande bristerna är nästan identiska, bl a saknas regelbundna boende/anhörigmöten, kvalitetssystem enligt SoL, informationsfoldrar, kompetensutvecklingsplaner för personalen och vårdplaneringar oavsett vårdgivaren. Förvaltningen bedömer trots ovan nämnda brister att såväl entreprenören som den egna verksamheten håller den kvalitet som krävs enligt hälso- och sjukvårds- samt socialtjäntslagen.

Solberga äldreboende har en väl fungerande verksamhet med framtidsvisioner där vårdtagarnas behov står i centrum. Personalen är engagerad och tillförlitlig. Den förekommande bristen på sjuksköterskor utgör ett hinder i vidareutvecklingen vilket resulterar i att omvårdnadsdokumentationerna är bristfälliga. Kvalitetssystemet för SoL är delvis inaktuellt. Dnr 534-273-2002.

Anita Thisell (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut med ett tillägg.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag med tillägg av Anita Thisell (v), i vilket nämnden i övrigt instämde.

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljningar av verksamheterna vid servicehusen i Långbroberg och Älvsjö samt vid Solberga äldreboende.

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur nämnden fortlöpande ska få information om hur respektive verksamhet åtgärdar de brister som framkommit i rapporterna.
Samt därutöver anför följande
Man kan av uppföljningen konstatera att verksamheten inte håller den kvalitet man kan önska vilket också till viss del förvaltningen uppmärksammat.

Av de femton intermittent anställda saknar nio grundläggande vårdutbildning och två av dessa har vissa svårigheter med språket. På Långbroberg var det år 2002 48 helårsanställda, år 2001 43 och 2002 40.87 helårsanställda inkl timanställda som går på schema. Detta betyder en minskning av personalstyrkan på femton procent vilket ska ställas i relation till det ökande hjälpbehovet. Kompetensutvecklingen för samtlig vårdpersonal bör finnas sammanställd och föreläggas nämnden inom kort inte avvakta till uppföljningen år 2003.

Omvårdnadsdokumentionen är bristfällig och inga skriftliga vårdplaner finns vid vård i livets slutskede på Långbroberg vilket inte heller kan vänta till uppföljningen 2003.

Om det krävs så bör såväl personella som ekonomiska resurser ges så att anhörig- och boendemöten kommer igång.

§143 Verksamhetsuppföljning av Havskatten, Älvsjö gruppbostad och Långsjövil...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-09-05 förelåg med verksamhetsuppföljning av Havskatten, Älvsjö gruppbostad och Långsjövillan.Uä 64/2002.

Verksamheterna har följts upp under februari månad, på uppdrag av dåvarande stadsdelsdirektören, framförallt genom intervjuer med enhetschef och skötare samt dokumentgranskning.

Älvsjö gruppboende och Långsjövillan är tätt belägna villor där det för närvarande bor tre respektive fyra brukare med funktionshinder. Dessa små gruppboenden är hemlika och lätt överblickbara. Ombyggnad är planerad med tanke på att man har gemensamma hygienutrymmen och små rum. Förbättringsområden är framförallt kvalitetssystem med skriftliga rutiner och dokumentation.

Havskattens gruppboende för psykiskt funktionshindrade ligger insprängt i ett flerfamiljshus. De nio lägenheterna om 47 kvadratmeter inryms på två plan med gemensamhetslokaler. Förbättringsområden är framförallt kvalitetssystem och informationsmaterial för brukare och närstående.

På samtliga tre gruppboenden ger enhetschefer och vårdare uttryck för en mycket god människosyn och aktiva handlingar för att varje brukare ska få en god livskvalitet. Dnr 525-269-2002.

Ordförande Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av Havskatten, Älvsjö gruppbostad och  Långsjövillan.

2. Rapporten överlämnas till verksamheterna.

§144 Uppföljning av ramavtal avseende äldreomsorgen vid de enskilda vårdgiva...

Verksamhetsuppföljningar har sedan 1999 genomförts inom Långbrogården, Pronestor i Stockholm AB och visar utvecklingen avseende vården/omvårdnaden för de demenssjuka vårdtagarna. Inomhusatmosfären utstrålar lugn och harmoni. Utomhus erbjuds stimulerande miljö oavsett årstiderna trots ombyggnationer inom området. Vården och omvårdnaden är tryggad, vilket också bekräftas av en av de inhyrda sjuksköterskorna. Det finns ett kvalitetssystem för hälso- och sjukvården men med vissa brister. Statistik för avvikelser samt vårdplaneringar i livets slutskede, riktlinjer för klagomålshantering, individuella arbetsplaner och åtgärdsplan för att åstadkomma mindre än 11 timmars nattfasta saknas.

Inom Föreningen Blomsterfonden i Liseberg har verksamhetsuppföljning genomförts sedan 1999. För föreningen Blomsterfonden i Svalnäs (Djursholm) har Älvsjö stadsdelsförvaltning fått stadens uppdrag för uppföljning första gången år 2002. De genomförda uppföljningarna visar att vårdtagarna får en god och säker vård samt omvårdnad i en harmonisk inom- och utomhusmiljö. Det finns ett väl utarbetat kvalitetssystem dels för hälso- och sjukvården och dels för sociala insatser men det följs inte i alla delar, bl a saknas rutiner för Lex Sara, fallriskbedömningar, nutritionsanvisningar för viktkontroll och BMI(Body Mass Index), hur vårdtagarnas identifiering skall ske, vårdplaneringar avseende vård i livets slutskede samt kompetensutvecklingsplaner för personalen vid den ena verksamheten. Maximalt 11 timmars nattfasta garanteras ej och arbetsplaner till beställarna översänds ej. Dnr 534-274-2002.

Anita Thisell (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag med tillägg av Anita Thisell (v) i vilket nämnden i övrigt instämde.

1. Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen avseende ramavtalen
för äldreomsorgsplatserna inom Pronestor i Stockholm AB och föreningen Blomsterfonden i Liseberg samt Svalnäs (Djursholm).

2. Stadsdelsnämnden ålägger Pronestor i Stockholm AB att skyndsamt ta fram ett välfungerande program i klagomålshantering. Dessutom redovisa hur man avser att implementera åtgärderna hos samtliga anställda.

3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till hur nämnden fortlöpande ska få information om hur respektive verksamhet åtgärda de brister som framkommit i rapporterna.

4. Stadsdelsnämnden delger övriga berörda stadsdelsnämnder uppföljningen.

Samt därutöver anför följande.

Som påpekas i uppföljningen saknas kvalitetssystem för verksamheten fortfarande trots att det påtalades som brist vid uppföljningen 2001.

Det är alldeles för sent att åtgärdsplanen föreläggs förvaltningen/nämnden vid årsskiftet 2002/2003. Åtgärderna är så angelägna att de borde komma igång eller vara igång redan idag. Anhöriga till boende på Långbrogården har framfört brister som inte kan accepteras (118/2002). Anhöriga måste bli bemötta med respekt och omtanke samt bli tagna på allvar.

§145 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Följande handlingar anmäldes.

* Arbetslösa juni och juli 2002 statistik stadsdelsvis

* Socialbidrag juni 2002 statistik stadsdelsvis

Stadsdelsdirektören informerade om att tjänsten som heminstruktör inte kommer att besättas tills vidare utan att fr o m den 1 oktober kommer förvaltningen att utifrån behov köpa heminstruktörstjänster från Vantörs stadsdelsförvaltning. De synskadades förening (SRF) är informerad. Beställaravdelningen förmedlar kontakt med Vantörs heminstruktör.

Förvaltningen meddelade att den nya hemsidan som ligger under Stockholm stads portal publiceras måndagen den 30 september. Ny adress är www. stockholm.se/alvsjo Alla stadsdelsförvaltningar som ingår i portalen har samma struktur och information som är gemensam skrivs gemensamt.

§146 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Katarina Hamntorp-Kretzmar (m) undrade om förvaltningen haft eller har någon person placerad på Le Patriarche i Frankrike som bedriver missbruksvård. Detta med anledning av att institutionen och dess ledning är föremål för utredning på grund av bl a misstanke om att det förekommit sexuella övergrepp.Förvaltningen meddelade att det aldrig förekommit någon placering från Älvsjö på Le Patriarche.

Mona Bergström (s) informerade om att föreningen "Bryggan" på Prästgårdsgärde anordnar dans på tisdagar för barn och ungdomar från 8 år. Hittills har 30 barn och ungdomar anmält sig. I lokalen på Prästgårdsgränd 3 bedriver Långbro folkhögskola verksamhet tisdagar och torsdagar. Torsdagen den 3 oktober kl 18 – 20 är det Öppet Hus på Prästgårdsgränd 3 – Café för äldreboende i Älvsjö.

 

Slutet sammanträde

§147 Anmälan av protokoll från sociala delegationen 020826

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2002-08-26 anmäldes.

§149 Yttrande till Skolverket