Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-10-24

Sammanträde 2002-10-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

5 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

6 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte 2002-09-02 och 2002-09-09

7 Protokoll från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2002

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

9 Anmälan av inkomna handlingar

10 Kvartalsrapport 3

Dnr: 103-148-02

Totalt prognosticeras ett nettoöverskott på 0,7 mkr, varav nämndens verksamhet beräknas visa ett nettounderskott på 1,9 mkr. För socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett överskott uppstå om 2,6 mkr. Av de sex resultatenheterna visar i nuläget fyra enheter på underskott. Underskotten varierar från 0,1 mkr till 2,1 mkr. Härutöver beräknas Älvsjö äldreboende uppvisa ett underskott på 11,6 mkr och beställaravdelningen ett underskott på 3,9 mkr.

Handläggare: Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

11 Lägesbeskrivning gällande skollokalplanering

Dnr: 324-301-02

För att tillgodose beräknat behov av platser för åk 6-9 i Älvsjös skolor vid nedläggningen av Parkskolan och genom förväntat ökat elevantal i skolorna föreslår förvaltningen att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt utreda förutsättningarna för flera skollokalalternativ. Lokalförsörjning ska fortsatt bygga på att tillgodose platsbehovet inom befintliga skollokaler. Samtidigt ges nya förutsättningar för framtida lokalbehov efter justering av upptagningsområden och om elever från andra stadsdelar ej bereds plats i Älvsjös skolor. Detta kan sammantaget innebära att platsbehovet för en skollokalutbyggnad blir 240 elever i åk 6-9. Samtidigt gör förvaltningen bedömningen av att alternativet att anpassa Stora Mans i Långbro sjukhusområde för skolverksamhet blir alltför kostsamt i förhållande till stadens lokalschablon. Förhandlingar med JM bör istället föras kring att förlänga rivningskontraktet för Parkskolan till höstterminen 2005 eller ännu längre.

Eftersom samtliga förutsättningar ej är färdigutredda, bedömer förvaltningen att en fortsatt planering måste ske i flera parallella spår; en utredning av Västertorpsskolan, ”Ericsson-skolan” i centrala Älvsjö och en mindre utbyggnad av Kämpetorpsskolan.

I den fortsatta diskussion kring olika lokalalternativ ska, förutom en analys kring ekonomi och kvalitet, också brukarperspektivet vägas in. Förutom samråd och dialog med föräldraråd och personalgrupper ska också förvaltningen samla in underlag från medborgarpanelen om vilka faktorer som är vägledande vid val av skola.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

12 Intagning till årskurs 6

Dnr: 422-295-02

I ärendet redovisas tidigare fattade beslut av stadsdelsnämnden då det gäller
 att de befintliga grundskolornas lokaler ska vara utgångspunkten för den fortsatta skollokalplaneringen
 att utgångspunkten för den fortsatta skollokalplaneringen ska vara en skolorganisa-tion som bygger på skolor för årskurs F-5, 6-9 eller F-9
 riktlinjerna för intagning till stadsdelens förskoleklasser, årskurs 6 och 7.

Förvaltningen redovisar också planeringen för intagningen till årskurs 6 höstterminerna 2003, 2004 och 2005 eftersom samtliga elever som troligen söker till Johan Skytteskolan inte kommer att kunna beredas plats. Enligt de beslutade urvalskriterierna kommer det framförallt att gälla eleverna som inte bor inom Älvsjös skolupptagningsområde och eleverna i Kämpetorpsskolan.

Förvaltningen har utarbetat ett informationsbrev till föräldrar med barn i årskurs 5 i Älvsjö skolupptagningsområde. Brevet har bilagts ärendet.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

13 Äldreboendeplanen

Dnr: 534-303-02

De fyra stadsdelsförvaltningarna har reviderat sina äldreboendeplaner, i stort sett kvarstår de behov och problem som nämndes i den förra planen. Dagens utbud motsvarar nuvarande behov, med undantag av ett överskott av servicehus- och sjukhemsplatser i Skärholmen. Det gemensamma be-hovet av fler platser för demensboende kvarstår.

Handläggare: Anette Ekegren, 08-508 21 015

14 Förlängning av entreprenadkontrakt med Stockholm entreprenad AB

Dnr: 125-297-02

Förvaltningen föreslår att Älvsjö stadsdelsnämnd förlänger entreprenadavtalet med Stockholm Entreprenad AB från och med 2003-10-31 till 2005-10-31 för de delar av park- och gatuskötseln som ligger inom nämndens ansvarsområde. Detta är mest ekonomiskt fördelaktigt eftersom kostnaderna vid nya upphandlingar i andra stadsdelar ökat med 40-50%.Samtidigt avser förvaltningen också att fortsätta att noggrant följa upp avtalet i avsikt att bibehålla och förbättra kvaliteten.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

15 Öppning av snövallar

Dnr: 345-302-02

I den diskussion som förvaltningen haft med nämnden efter förra vinterns snöoväder aviserade förvaltningen att man inför vintersäsongen 2002/2003 återkommer med ett ärende där servicenivån för så kallade öppningar av snövallar blir tydligare.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att medge öppning av snövallar till de personer, äldre eller fysiskt funktionshindrade, som innefattas av förvaltningen biståndsbedömd insats och där det föreligger ett behov av hjälp med öppning av snövall. Detta för att skapa tydligare kriterier för beslut om vilka personer som har rätt till s.k öppning, garantera servicen för dem som har ett beslut, effektivisera snöröjningen så att framkomlighets- och trafiksäkerhetskraven kan tillgodoses inom gällande kontrakt, samt inte minst, för att minska förväntade extrakostnader.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

16 Delegation av beslutanderätt till tjänsteman

18 Frågor från nämndens ledamöter/ersättareDet öppna sammanträdet avslutas och punkterna 18-21 behandlas vid den för allmänheten stängda delen av sammanträdet

19 <i>Anmälan av protokoll från sociala delegationen 2002-09-24</i>

22 Upphandling av elleverantör

§149 Justering

Vice ordförande Kåre Gustafsson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll. Justering skall ske tisdagen den 29 oktober kl 16.00.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2002-09-26 blivit justerat den 27 september 2002.

§150 Lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådet 2002-10-17 anmäldes och lades till handlingarna med beaktande av de synpunkter som pensionärsrådet framfört.

§151 Lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådet 2002-10-17 anmäldes och lades till handlingarna med beaktande av de synpunkter som handikapprådet framfört

§152 Partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2002-10-22 anmäldes.

§153 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

Protokoll fört vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte 2002-09-02, 2002-09-09 och 2002-10-08 anmäldes.

§154 Tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2002-10-01 anmäldes.

§155 Beslut fattade av tjänsteman

Beslut av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 155.

§156 Inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och -förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 156.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt följande.

Förvaltningen får i uppdrag att vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningarna upptagna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag m m.

§157 Kvartalsrapport 3 med progos för året 2002

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-09-23 förelåg med kvartalsrapport 3/2002 och med prognos för året 2002. Uä 66/2002.

Totalt prognostiseras ett nettoöverskott på 0,7 mkr, varav nämndens verksamhet beräknas visa ett nettounderskott på 1,9 mkr. För socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder beräknas ett överskott uppstå om 2,6 mkr. Av de sex resultatenheterna visar i nuläget fyra enheter på underskott. Underskotten varierar från 0,1 mkr till 2,1 mkr. Härutöver beräknas Älvsjö äldreboende uppvisa ett underskott på 11,6 mkr och beställaravdelningen ett underskott på 3,9 mkr.
Dnr 103-148-02.

Ordförande Kalle Bern (fp) föreslog återremiss av förvaltningens förslag att lägga ned förskoleavdelningen på förskolan Ormen samt bifall i övrigt till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar kvartalsrapport 3 med prognosför året till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tillägg på 177 tkr avseende kostnader för beställarstöd till skollokalplanering samtomstruktureringskostnader för personal 200 tkr.

 3. Nämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med ett nytt förslag när det gäller barnen på språkförskoleavdelningen på förskolan Ormen.

 4. Nämnden beslutar att fr o m 2003-06-15 integrera deltidsförskoleverksamheten i stadsdelsnämndens reguljära förskolor och inom avdelningar för fyra- och femåringar och att halvtidstjänsten somlogoped dras in.

 5. Nämnden godkänner i ärendet föreslagna neddragningar av anställningar inom administrationen.

 6. Nämnden godkänner redovisningen av uppdraget gällande att se över skolornas sex- och samlevnadsundervisning vad gäller prostitution, könsroller, våld mot kvinnor, pornografi samt övriga frågor som är aktuella inom området

 7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kåre Gustafsson, (s), Majvi Andersson (s), Mona Bergström (s) och Peter Modesta (mp) deltog ej i beslutet.

Anita Thisell (v) deltog inte i beslut med hänvisning till följande.
Vänsterpartiet anser att den budget som majoriteten lagt för år 2002 är underbalanserad och därför inte räcker till för att hålla en tillräckligt god kvalitet på verksamheten. Vi kan inte acceptera att man år efter år drar ner på administrationspersonal. De har haft och har en mycket hårt belastad arbetssituation. De har fått täcka andra verksamheters underskott vilket slagit hårt mot dem. Sjukfrånvaron ökar för tredje året i rad. Ändå föreslår förvaltningen att dra ner på bl a telefonist, vaktmästare, utvecklingssekreterare och utredare. Vad är nästa steg? Är det budgetrådgivare eller utredare inom missbrukarvården? Man kan ur tjänsteutlåtandet läsa "I andra hand har förslagen koncentrerats på administrationen, i syfte att drabba brukarna så lite som möjligt". Jag anser att ovan nämnda anställningar drabbar brukarna.

Den avgående majoriteten uttryckte en tillfredsställelse över att kunna överlämna en budget i stort sett i balans.

§158 Lägesbeskrivning gällande skollokalplanering

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-08 förelåg med lägesbeskrivning gällande skollokalplaneringen. Uä 67/2002.

För att tillgodose beräknat behov av platser för åk 6-9 i Älvsjös skolor vid nedläggningen av Parkskolan och genom förväntat ökat elevantal i skolorna föreslår förvaltningen att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt utreda förutsättningarna för flera skollokalalternativ. Lokalförsörjning ska fortsatt bygga på att tillgodose platsbehovet inom befintliga skollokaler. Samtidigt ges nya förutsättningar för framtida lokalbehov efter justering av upptagningsområden och om elever från andra stadsdelar ej bereds plats i Älvsjös skolor. Detta kan sammantaget innebära att platsbehovet för en skollokalutbyggnad blir 240 elever i åk 6-9. Samtidigt gör förvaltningen bedömningen av att alternativet att anpassa Stora Mans i Långbro sjukhusområde för skolverksamhet blir alltför kostsamt i förhållande till stadens lokalschablon. Förhandlingar med JM bör istället föras kring att förlänga rivningskontraktet för Parkskolan till höstterminen 2005 eller ännu längre.

Eftersom samtliga förutsättningar ej är färdigutredda, bedömer förvaltningen att en fortsatt planering måste ske i flera parallella spår; en utredning av Västertorpsskolan, "Ericsson-skolan" i centrala Älvsjö och en mindre utbyggnad av Kämpetorpsskolan.

I den fortsatta diskussion kring olika lokalalternativ ska, förutom en analys kring ekonomi och kvalitet, också brukarperspektivet vägas in. Förutom samråd och dialog med föräldraråd och personalgrupper ska också förvaltningen samla in underlag från medborgarpanelen om vilka faktorer som är vägledande vid val av skola. Dnr 324-301-2002.

Ordförande Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

 1. Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar att avsluta förhandlingarna med JM om framtida förhyrning av Stora Mans i enlighet med detta utlåtande.

 2. Älvsjö stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att förhandlingar upptas med JM om förlängning av hyreskontrakt för Parkskolan.

 3. Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar att fortsatt utreda om- och utbyggnadsalternativ för skollokalförsörjningen i enlighet med detta utlåtande.

§159 Intagning av elever till årskurs 6

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-07 förelåg med förslag om hur intagningen av elever till årskurs 6 ska genomföras från läsåret 2003/2004. Uä 68/2002.

I ärendet redovisas tidigare fattade beslut av stadsdelsnämnden då det gäller

 • att de befintliga grundskolornas lokaler ska vara utgångspunkten för den fortsatta skollokalplaneringen
 • att utgångspunkten för den fortsatta skollokalplaneringen ska vara en skolorganisation som bygger på skolor för årskurs F-5, 6-9 eller F-9
 • riktlinjerna för intagning till stadsdelens förskoleklasser, årskurs 6 och 7.

Förvaltningen redovisar också planeringen för intagningen till årskurs 6 höstterminerna 2003, 2004 och 2005 eftersom samtliga elever som troligen söker till Johan Skytteskolan inte kommer att kunna beredas plats. Enligt de beslutade urvalskriterierna kommer det framförallt att gälla eleverna som inte bor inom Älvsjös skolupptagningsområde och eleverna i Kämpetorpsskolan. Dnr 422-295-2002.

Vice ordföranden Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av hur intagningen av elever till årskurs 6 ska genomföras från läsåret 2003/2004.

§160 Äldreboendeplan för Älvsjö, Liljeholmen, Hägersten och Skärholmens stadsdelsområden 2002

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-10 förelåg med förslag till äldreboendeplan för 2002. Uä 75/2002.

De fyra stadsdelsförvaltningarna har reviderat sina äldreboendeplaner, i stort sett kvarstår de behov och problem som nämndes i den förra planen. Dagens utbud motsvarar nuvarande behov, med undantag av ett överskott av servicehus- och sjukhemsplatser i Skärholmen. Det gemensamma behovet av fler platser för demensboende kvarstår. Dnr 530-237-2002.

Ordförande Karl Bern fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

 1. Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningarnas äldreboendeplan och översänder tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

§161 Förlängning av entreprenadkontrakt med Stockholm entreprenad AB

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-03 förelåg med förslag om förlängning av entreprenadavtal för vinterväghållning, barmarksrenhållning och parkskötsel. Uä 69/2002.

Förvaltningen föreslår att Älvsjö stadsdelsnämnd förlänger entreprenadavtalet med Stockholm Entreprenad AB till 2005-10-31 för de delar av park- och gatuskötseln som ligger inom nämndens ansvarsområde. Detta är mest ekonomiskt fördelaktigt eftersom kostnaderna vid nya upphandlingar i andra stadsdelar ökat med 40-50%.

Samtidigt avser förvaltningen också att fortsätta att noggrant följa upp avtalet i avsikt att bibehålla och förbättra kvaliteten. Dnr 125-297-02.

Ordförande Kalle Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

 1. Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar att förlänga avtalet med Stockholm Entreprenad AB, i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 2. Älvsjö stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören att teckna förlängningsavtal.

§162 Öppning av snövallar

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-03 förelåg med förslag om bedömning av personer/adresser som medges öppning av snövallar vid första plogtillfället. Uä 70/2002.

I den diskussion som förvaltningen haft med nämnden efter förra vinterns snöoväder aviserade förvaltningen att man inför vintersäsongen 2002/2003 återkommer med ett ärende där servicenivån för så kallade öppningar av snövallar blir tydligare.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att medge öppning av snövallar till de personer, äldre eller fysiskt funktionshindrade, som innefattas av förvaltningen biståndsbedömd insats och där det föreligger ett behov av hjälp med öppning av snövall. Detta för att skapa tydligare kriterier för beslut om vilka personer som har rätt till s.k öppning, garantera servicen för dem som har ett beslut, effektivisera snöröjningen så att framkomlighets- och trafiksäkerhetskraven kan tillgodoses inom gällande kontrakt, samt inte minst, för att minska förväntade extrakostnader.
Dnr 345-302-2002.

Vice ordförande Kåre Gustafsson (s) yrkade på avslag till förvaltningens förslag och föreslog att de regler som gällde förra vintern även gäller denna vinter.

Beslut

 1. Äldre- och handikappade, som har av förvaltningen biståndsbedömd insats och där det föreligger ett behov av hjälp med öppning av snövall, medges beslut om öppning av snövall.

 2. Personer som inkommer med läkarintyg, som styrker behov av öppning av snövall, medges öppning av snövall.

§163 Delegation av beslutanderätt till tjänsteman

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-10-15 förelåg med förslag att stadsdelsnämnden delegerar till stadsdelsdirektören att besluta om överklagande av Arbetsmiljöverkets beslut om vitesförbud enligt 7 kapitlet 7 § arbetsmiljölagen. Uä 76/2002. Dnr 530-293-2002.

Ordförande Karl Bern (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden delegerar till stadsdelsdirektören att besluta om överklagande av Arbetsmiljöverkets beslut om vitesförbud enligt 7 kapitlet 7 § arbetsmiljölagen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§164 Övrigt från verksamheten

Följande handlingar anmäldes.

* Arbetslösa augusti 2002 statistik stadsdelsvis
* Socialbidrag juli 2002 statistik stadsdelsvis

*Sydvästra sjukvårdsområdet – områdesbeskrivning avseende befolkning, hälsoläge, sjukvårdskonsumtion och andra faktorer som kan tänkas påverka hälsoutveckling och vårdbehov i stadsdelarna (Älvsjö, Skärholmen, Hägersten och Liljeholmen) de kommande åren.

* STUDS – en TREpartsöverenskommelse mellan sydvästra sjukvårdsområdet, stadsdelarna Liljeholmen, Hägersten, Skärholmen och Älvsjö och Huddinge universitetssjukhus, Talkliniken, barn- och ungdomspsykiatrin samt Handikapp & Habilitering för samverkan för Tidig Upptäckt, Diagnos och Stödinsatser för barn med neurologiska utvecklingsavvikelser och funktionsnedsättningar.

Stadsdelsdirektören informerade om att hon besökt daghemmet Örtagården och konstaterat att utemiljön måste åtgärdas och att hon tillskrivit Familjebostäder som svarat att de är beredda att diskutera olika alternativ till upprustning.

Förvaltningen informerade kort om avtalsrörelsen och vilka konsekvenser kommunalarbetarförbundets uppsägning av avtalet kan få.

§165 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Anita Thisell (v) framförde önskemål om en ungdomsmottagning förlagd till Älvsjö. Enligt förvaltningen vill landstinget ha större enheter varför det f n inte är realistiskt att förvänta sig att landstinget skall bidra till en lokal ungdomsmottagning i Älvsjö. Enligt förvaltningen har Nätverkshuset tillgång till ungdomsrådgivare och det har visat sig att ungdomar vänder sig dit med olika frågor och problem – det är inte alltid ungdomarna har behov av att träffa en barnmorska.

Kenneth Persson (v) informerade om att han och Johan Nilsson (m) vid ett möte med de lokala kulturorganisationerna fått i uppdrag att framföra att Brännkyrka föreningsråd skulle vilja göra reklam för sin verksamhet via informationsbladet två gånger per år med ett kulturkalendarium höst och vår. Förvaltningen återkommer med besked i frågan.

Olle Andretzky (m) framförde att han skulle föredra om landstinget istället för att satsa på en lokal ungdomsmottagning bidrog med pengar till den fina och angelägna verksamhet som bedrivs vid språkförskoleavdelningen på förskolan Ormen.

Johan Nilsson (m) hade noterat att förvaltningen hade en ny hemsida och undrade om detta innebar ytterligare kostnader för förvaltningen. Enligt förvaltningen innebär den nya hemsidan inga mer kostnader. Däremot är den modernare och ger större möjligheter till utveckling.

§166 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2002-09-24 anmäldes

§167 Yttrande till Riksdagens Ombudsmän (JO)

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ärendet sekretessbelagt enligt kap 7 § 4 Sekretesslagen.

§168 Yttrande till länsrätten

Ärendet sekretessbelagt enligt kap 6 § 2 Sekretesslagen.

§169 Upphandling av elleverantör

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ärendet sekretessbelagd enligt kap 6 § 2 Sekretesslagen.