Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2002-12-17

Sammanträde 2002-12-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Polisen informerar om det brottsförebyggande arbete som påbörjats tillsammans med stadsdel Läs mer...arna Älvsjö, Skarpnäck och Årsta-Enskede.
Frågestund. Besökande allmänhet ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden.

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

4 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

5 Protokoll från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2002-11-26

6 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning.

7 Anmälan av inkomna handlingar. Medborgarförslag/-synpunkter. Utsändes. Ärendelista. Dokumentlista. Utsändes.

8 Ekonomiskt månadsuppföljning.

9 Yttrande till Arbetsmiljöinspektionen om arbetsmiljön vid Solbergaäldreboende, Älvsjö äldreboende samt Dalskolans fritidshem.e

Dnr: 226-303-2002

Arbetsmiljöinspektionen har uppmärksammat vissa brister i arbetsmiljön vid inspektioner inom tre olika verksamheter och har till stadsdelsnämnden ställt krav på åtgärder. Inom stadsdelsförvaltningen finns ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetet med att följa upp enheternas arbetsmiljöarbete sker årligen under hösten. Arbetsmiljöverkets krav på riskanalyser av arbetsmiljön och handlingsplaner utifrån de brister som konstateras vid skyddsronderna var redan uppfyllda vid inspektionstillfällena.

Handläggare: Sivan Arvidsson, 08-508 21 074

10 Yttrande till Arbetsmiljöinspektionen om arbetsmiljön på förskolan Grindstugan, Gårdsstigen 1, Älvsjö

Dnr: 226-303-2002

Arbetsmiljöinspektionen har uppmärksammat vissa brister i arbetsmiljön och ställer därför krav i anslutning till dessa brister. Kraven är att inom den psykosociala arbetsmiljön ge medarbetarna möjlighet till pauser under arbetsdagen, att förbättra den belastningsergonomiska arbetsmiljön, att vidta åtgärder för att minska bullernivån och att genomföra en skyddsrond samt att upprätta handlingsplaner. Förvaltningen har efter erhållet inspektionsmeddelande åtgärdat bristerna.

Handläggare: Sivan Arvidsson, 08-508 21 074

11 Förändrat upptagningsområde för skolor i Västberga och Solberga

Dnr: 422-178-02

I detta ärende föreslås att Liljeholmen och Älvsjö stadsdelsnämnder hemställer hos kommunstyrelsen om ändrade skolupptagningsområden så att nämndernas geografiska gräns mellan sig också utgör gräns för Solbergaskolans respektive Västbergaskolans upptagningsområden.

Detta innebär att de gator som idag tillhör Solbergaskolans upptagningsområde men ligger inom Liljeholmens stadsdelsnämndsområde, överförs till Liljeholmens stadsdelsnämnd/Västbergaskolans upptagningsområde. Ändringen föreslås gälla från läsåret 2004/2005.

Idag går större delen av flyktingeleverna från genomgångsboendet på Elektravägen i Älvsjös skolor medan något färre går i Liljeholmens skolor. Stadsdelsförvaltningarnas förslag är att flyktingelever fördelas lika mellan stadsdelarna, en utveckling som nu påbörjats i samverkan fr om höstterminen 2002


Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

12 Planerad nybyggnation av gruppboståder för personer med utvecklingsstörning

Dnr: 325-381-2002

Stadsdelsnämnden har i maj 2002 beslutat uppdra till förvaltningen att hos Gatu- och fastighetsnämnden förhyra två gruppbostäder i kvarteret Sjöstöveln, Solberga.

Gruppbostäderna, som kommer att utgöras av två enheter med vardera sex separata lägenheter, beräknas att vara klara för inflyttning under första kvartalet 2004.

Bostadsrätterna kommer att ägas av Gatu- och fastighetskontoret, som även kommer att stå som hyresvärd. Totalhyran kommer att uppgå till ca 1 335 tkr per år. Hyresgästerna kommer att ha egna andrahandskontrakt på sina respektive lägenheter. Förvaltningens del av hyreskostnaden inklusive el uppgår till ca 640 tkr per år för gruppbostäderna, detta sammantaget med personalkostnaden och övriga driftkostnader inklusive administration, mm. gör att totalkostnaden för verksamheten beräknas uppgå till 9,8 mkr per år.

De medel förvaltningen kommer att tillföras från staden centralt, utifrån presumtiva omsorgsnivåersättningar, beräknas uppgå till cirka 9,8 mkr per år.

Dessutom tillkommer kostnader på 1 870 tkr för anpassning av lägenheterna till avsedd verksamhet. Denna kostnad täcks dock helt av de stimulansbidrag som finns avsatta i centrala medelreserven för byggnation av bostäder med särskild service inom programmet omsorg om funktionshindrade.Handläggare: Roger Blomqvist, 08-508 21 100

13 Avbrytande m m av gemensam upphandling avseende utredningstjänster inom området för individ- och familjeomsorg

Dnr: 125-259-2002

Stadsdelsnämnden har 2002 06 18 beslutat godkänna stadsdelsförvaltningens förslag till förfrågningsunderlag avseende stadsgemensam upphandling av utredningstjänster inom området för individ- och familjeomsorg och uppdragit till förvaltningen att infordra anbud och administrera upphandlingen åt övriga deltagande stadsdelsnämnder. Anbuds-infordran annonserades 2002 09 13 och sista dagen för att avlämna anbud var satt till 2002 10 25.
Socialroteln har sedermera i skrivelse av 2002 11 20 till ordförandena i stadsdels-
nämnderna rekommenderat dessa att avbryta pågående upphandling och genomföra en ny upphandling som endast omfattar specialist-/utredningstjänster av kort, högst 6 månaders varaktighet, motsvarande nivå 1 i den pågående upphandlingen. Förvaltningen föreslår således nämnden att i enlighet med socialrotelns rekommendationer besluta att avbryta pågående upphandling och att uppdra till förvaltningen att genomföra en ny upphandling att endast omfatta tjänster av kort varaktighet/nivå 1.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

15 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

16 Anmälan av protokoll från sociala delegationen.

17 Yttrande till JO

18 Yttrande i adoptionsärende

19 Nedläggning av faderskap enlilgt föräldrabalken 2 kap 7 § punkt 1 och 2

20 Stadsdelsnämndens sammanträdestider

Dnr: 014-363-02

Kommunstyrelsen beslutar om tidsplan för nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för 2002, uppföljning av budget 2003, underlag till budget för
2004, 2005 och 2006 samt budget/verksamhetsplan för 2004. Nämnderna ska planera sina sammanträden utifrån dessa datum. Förvaltningen föreslår datum i enlighet med förslaget.

21 Förordnande för ledamot att fatta ordförandebeslut

Dnr: 013-358-02

För tiden 2003-01-01 - 2003-01-30 förordnas en ledamot jämte
ordföranden rätt att fatta ordförandebeslut i enlighet med tjänsteutlåtandet.Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

22 Val till lokalt pensionärsråd 2003

Dnr: 011-360-02

Fem ledamöter och fem ersättare till lokalt pensionärsråd för år 203 utses enligt i detta tjänsteutlåtande redovisade nomineringar från PRO Älvsjö-Herrängen, PRO Brännkyrka, PRO Solberga och SPF Brännkyrka.

Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

23 Val till lokals handikappråd 2003

Dnr: 011-361-02

Fem ledamöter och tre ersättare till lokalt handikappråd för år 2003 utses enligt i detta tjänsteutlåtande redovisade nomineringar från Kommun-HSO Stockholm.

Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

24 Ansökan om tillstånd att ordna automatspel

§185 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordförande Karl Bern (fp) utsågs att tillsammans med ordföranden Kåre Gustafsson (s) justera dagens protokoll. Justering skall ske fredagen den 20 december kl 15.00.

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2002-11-21 blivit justerat den 26 november 2002.

§186 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2002-12-10 anmäldes.

§187 Protokoll från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och plan...

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2002-11-26 anmäldes.

§188 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning.

Denna punkt på dagordningen utgick.

§189 Anmälan av inkomna handlingar. Medborgarförslag/-synpunkter. Utsändes. ...

Förteckning över till stadsdelsnämnden och –förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 189.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt följande.

Förvaltningen får i uppdrag att vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningarna upptagna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag m m.

§190 Ekonomiskt månadsuppföljning.

Ekonomichefen lämnade muntlig rapport om det ekonomiska utfallet för november månad.

§191 Yttrande till Arbetsmiljöinspektionen om arbetsmiljön vid Solbergaäldre...

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-29 förelåg med yttrande till Arbetsmiljöverket. Utsänt ärende 83/2002.

Arbetsmiljöinspektionen har uppmärksammat vissa brister i arbetsmiljön vid inspektioner inom tre olika verksamheter och har till stadsdelsnämnden ställt krav på åtgärder. Inom stadsdelsförvaltningen finns ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetet med att följa upp enheternas arbetsmiljöarbete sker årligen under hösten. Arbetsmiljöverkets krav på riskanalyser av arbetsmiljön och handlingsplaner utifrån de brister som konstateras vid skyddsronderna var redan uppfyllda vid inspektionstillfällena. Dnr 226-303-2002.

Ordförande Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att, inom angiven tidsram, vidta åtgärder enligt vad som redovisas i ärendet.
 2. Som svar till Arbetsmiljöverket överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§192 Yttrande till Arbetsmiljöinspektionen om arbetsmiljön på förskolan Grin...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-29 förelåg med yttrande till Arbetsmiljöinspektionen. Utsänt ärende 82/2002.

Arbetsmiljöinspektionen har uppmärksammat vissa brister i arbetsmiljön och ställer därför krav i anslutning till dessa brister. Kraven är att inom den psykosociala arbetsmiljön ge medarbetarna möjlighet till pauser under arbetsdagen, att förbättra den belastningsergonomiska arbetsmiljön, att vidta åtgärder för att minska bullernivån och att genomföra en skyddsrond samt att upprätta handlingsplaner. Förvaltningen har efter erhåller inspektionsmeddelande åtgärdat bristerna. Dnr 226-303-2002.

Ordförande Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att, inom angiven tidsram, vidta åtgärder enligt vad som redovisas i ärendet.
 2. Som svar till Arbetsmiljöverket överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§193 Förändrat upptagningsområde för skolor i Västberga och Solberga

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-12-02 förelåg med förslag till förändrat upptagningsområde för skolor i Västberga och Solberga. Utsänt ärende 87/2002.

I detta ärende föreslås att Liljeholmen och Älvsjö stadsdelsnämnder hemställer hos kommunstyrelsen om ändrade skolupptagningsområden så att nämndernas geografiska gräns mellan sig också utgör gräns för Solbergaskolans respektive Västbergaskolans upptagningsområden.

Detta innebär att de gator som idag tillhör Solbergaskolans upptagningsområde men ligger inom Liljeholmens stadsdelsnämndsområde, överförs till Liljeholmens stadsdelsnämnd/Västbergaskolans upptagningsområde. Ändringen föreslås gälla från läsåret 2004/2005.

Idag går större delen av flyktingeleverna från genomgångsboendet på Elektravägen i Älvsjös skolor medan något färre går i Liljeholmens skolor. Stadsdelsförvaltningarnas förslag är att flyktingelever fördelas lika mellan stadsdelarna, en utveckling som nu påbörjats i samverkan fr om höstterminen 2002. Dnr 422-178-2002.

Ordförande Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

* Liljeholmens stadsdelsnämnd beslutar om punkterna 1, 3, 4, 5 och 6.

* Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar om punkterna 2, 3 och 6.

 1. Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förslag till upptagningsområde för Västbergaskolans skolår 7-9 för de gatuadresser som ligger inom Liljeholmens stadsdelsnämndsområde.
 2. Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förslag till nytt mindre upptagningsområde för Solbergaskolans skolår 7-9. De gatuadresser som ligger inom Liljeholmens stadsdelsnämndsområde tas bort från Solbergaskolans upptagningsområde.
 3. Liljeholmen och Älvsjö stadsdelsnämnder hemställer hos kommunstyrelsen om ändrade skolupptagningsområden från läsåret 2004/2005 så att nämndernas geografiska gräns mellan sig också utgör gräns för Solbergaskolans respektive Västbergaskolans upptagningsområden.
 4. Liljeholmens stadsdelsnämnd ger Liljeholmens stadsdelsdirektör i uppdrag att teckna avtal med Västbergaskolan AB för skolår 7-9.
 5. Skrivelsen från Jan-Erik Roos m.fl. (s) i Liljeholmens stadsdelsnämnd är därmed besvarad.
 6. Stadsdelsnämnderna godkänner att flyktingeleverna boende på Elektravägen från läsåret 2002/2003 fördelas mer jämnt mellan de båda stadsdelsnämndernas skolor i avvaktan på stadens riktlinjer för flyktingelever.

§194 Planerad nybyggnation av gruppboståder för personer med utvecklingsstör...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-26 förelåg med förslag till inrättande av två nya gruppbostäder i kvarteret Sjöstöveln i Solberga. Utsänt ärende 88/2002.

Stadsdelsnämnden beslutade i maj 2002 att uppdra till förvaltningen att hos Gatu- och fastighetsnämnden förhyra två gruppbostäder i kvarteret Sjöstöveln, Solberga.

Gruppbostäderna, som kommer att utgöras av två enheter med vardera sex separata lägenheter, beräknas att vara klara för inflyttning under första kvartalet 2004.

Bostadsrätterna kommer att ägas av Gatu- och fastighetskontoret, som även kommer att stå som hyresvärd. Totalhyran kommer att uppgå till ca 1.335 tkr per år. Hyresgästerna kommer att egna andrahandskontrakt på sina respektive lägenheter. Förvaltningens del av hyreskostnaden inklusive el uppgår till ca 640 tkr per år för gruppbostäderna, detta sammantaget med personalkostnaden och övriga driftskostnader inklusive administration mm gör att totalkostnaden för verksamheten beräknas uppgå till 9.8 mkr per år.

De medel förvaltningen kommer att tillföras från staden centralt, utifrån presumtiva omsorgsnivåersättningar, beräknas uppgå till ca 9.8 mkr per år.

Dessutom tillkommer kostnader på 1.870 tkr för anpassning av lägenheterna till avsedd verksamhet. Denna kostnad täcks dock helt av de stimulansbidrag som finns avsatta i centrala medelsreserven för byggnation av bostäder med särskild service inom programmet omsorg om funktionshindrade. Dnr 325-381-2002.

Ordförande Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag rörande inrättande av två nya gruppbostäder i kvarteter Sjöstöveln, Solberga.

§195 Avbrytande m m av gemensam upphandling avseende utredningstjänster inom...

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-11-28 förelåg med förslag om att avbryta gemensam upphandling avseende utredningstjänster inom området för individ- och familjeomsorg. Utsänt ärende 84/2002.

Stadsdelsnämnden har 2002 06 18 beslutat godkänna stadsdelsförvaltningens förslag till förfrågningsunderlag avseende stadsgemensam upphandling av utredningstjänster inom området för individ- och familjeomsorg och uppdragit till förvaltningen att infordra anbud och administrera upphandlingen åt övriga deltagande stadsdelsnämnder. Anbudsinfordran annonserades 2002 09 13 och sista dagen för att avlämna anbud var satt till 2002 10 25.

Socialroteln har sedermera i skrivelse av 2002 11 20 till ordförandena i stadsdelsnämnderna rekommenderat dessa att avbryta pågående upphandling och genomföra en ny upphandling som endast omfattar specialist-/utredningstjänster av kort, högst 6 månaders varaktighet, motsvarande nivå 1 i den pågående upphandlingen. Förvaltningen föreslår således nämnden att i enlighet med socialrotelns rekommendationer besluta att avbryta pågående upphandling och att uppdra till förvaltningen att genomföra en ny upphandling att endast omfatta tjänster av kort varaktighet/nivå 1. Dnr 125-259-2002.

Ordförande Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar avbryta pågående gemensam upphandling av utredningstjänster inom området för individ- och familjeomsorg.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar uppdra åt stadsdelsförvaltningen att genomföra en ny upphandling begränsad till att endast omfatta utredningstjänster av kort varaktighet.

Särskilt uttalande gjordes av moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna enligt följande. Vi anser att beslutet om upphandling skall stå fast.

För att hantera arbetstoppar, vakanssituationer och få in särskild kompetens köper stadsdelsnämnderna årligen bemanningstjänster till individ- och familjeomsorgen. I syfte att leva upp till de legala krav som föreskrivs i lag samt de krav avseende rättssäkerhet som JO uppställt i beslut 2001-04-04 är det av stor vikt att stadsdelsnämnderna under 2003 genomför upphandling i enlighet med de anvisningar som staden utfärdat. Den upphandling som nu avbryts och som skall ersättas med en tillfällig upphandling under begränsad tid ger oss en känsla av att majoriteten vill återgå till ett gammalt system där allt kan klaras av inom individ- och familjeomsorgen. Många människor far idag illa. Det är oerhört viktigt med uppsökande arbete. Det arbetssätt inom socialtjänsten som går ut på att tillvarata barns och ungdomars familjenätverk i det sociala arbetet bör tillämpas i större utsträckning. Överhuvudtaget bör socialarbetarna arbeta mer utåtriktat och förebyggande inom stadsdelarna. Deras kraft och energi bör därför komma till användning fullt ut på detta sätt och därför är det viktigt att socialtjänsten kan köpa de utredningstjänster som det finns behov av för att arbeta på ett nytt och spännande sätt. Ett mer systematiskt användande av s k beroende uppdragstagare samt av bolag som ställer anställda till nämndernas förfogande inom individ- och familjeomsorg kan bedömas medföra goda förutsättningar till utveckling av alternativa metoder och arbetssätt. Dessutom kan våra socialarbetare byta kontorsstolen mot arbete ut på fältet.

§196 Stadsdelsnämndens sammanträdestider

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-12-09 (utsänt ärende ) förelåg med förslag till sammanträdes tider för år 2003. Dnr 014-363-2002.

Ordförande Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

1. Sammanträdestider för år 2003 fastställes enligt följande.
Torsdag 30 januari verksamhetsplan 2003
"            20 februari verksamhetsberättelse med bokslut, budget 2004
"            27 mars
"            24 april
"            22 maj tertialrapport 1
Tisdag   17 juni
Torsdag 28 augusti
"            25 september delårsbokslut och tertialrapport 2
"            23 oktober (reservtid)
"            6 november verksamhetsplan och budget 2004
"            18 december

§197 Förordnande för ledamot att fatta ordförandebeslut

 

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-12-09 (utsänt ärende 89/2002) angående förordnande av ledamot att fatta ordförandebeslut i vissa ärenden.Dnr 013-358-2002.

Med hänvisning till den förändrade majoriteten i staden och därmed nya majoriteter i stadsdelsnämnderna från och med årsskiftet behöver tiden fram tills den nya nämnden har sitt första sammanträde regleras beträffande rätten att fatta ordförandebeslut. Om rätt att fatta ordförandebeslut i socialnämnds ställe finns bestämmelser i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i viss fall (LVM). Av dessa lagar framgår att nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnar får fatta beslut i nämndens ställe om ärendet är så brådskande att det inte är möjligt att avvakta nämndens sammanträde.

Ordförande Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

 1. För tiden 2003-01-01 - 2003-01-30 förordnas Olle Andretzky (m) att jämte ordföranden fatta beslut i enlighet med tjänsteutlåtandet.

 

§198 Val till lokalt pensionärsråd 2003

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2002-12-09 (utsänt ärende 90/2002) förelåg med förslag om utseende av fem ledamöter och fem ersättare till lokalt pensionärsråd för år 2003 enligt nomineringar från PRO Älvsjö-Herrängen, PRO Brännkyrka, PRO Solberga och SPF Brännkyrka. Dnr 011-360-2002.

Ordföranden Kåre Gustafsson yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Solveig Frid ledamot PRO Älvsjö-Herrängen
Sven Fransson ledamot PRO Älvsjö-Herrängen
Kerstin Wiklund ledamot PRO Brännkyrka
Maj Jensen ledamot PRO Solberga
Sven Högberg ledamot SPF Brännkyrka
Maj-Britt Minding ersättare PRO Älvsjö-Herrängen
Inga-Lisa Roos af Hjelmsäter ersättare PRO Älvsjö- Herrängen
Märta Hohl ersättare PRO Brännkyrka
Erik Berg ersättare PRO Solberga
Eva Sahlin ersättare SPF Brännkyrka

§199 Val till lokals handikappråd 2003

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-12-09 (utsänt ärende 91/2002) förelåg med förslag om utseende av fem ledamöter och fyra ersättare till lokalt handikappråd år 2002 enligt nomineringar från Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms kommun – Kommun HSO. För två vakanta platser som ersättare kommer utfyllnadsnomineringar att göras. Dnr 011-361-2002.

Ordföranden Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Arne Karlsson ledamot DHR-De handikappades Riksförbund
Helena Lanzer-Sillén ledamot HIS-Hörselskadades förening i Stockholm
Lillemor Karlsson ledamot IFS Intresseföreningen för Schizofreni
Yngve Klintmalm ledamot RTP-StS Riksförbundet för Trafik och Polioskadade i Stockholm
Ulla Hammarström ledamot SRF-Synskadades Riksförbund Stockholmsavdelningen
Anette von Matern ersättare NHR-Neurologiskt Handikappades förening
Yngve Engström ersättare RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Judith Nordström ersättare SRF-Synskadades Riksförbund Stockholmsavdelningen

§200 Övrigt från verksamheten

Nedanstående handlingar anmäldes.

* Socialbidrag september 2002 statistik stadsdelsvis.

MBL-utgåvan av verksamhetsprogrammet för 2003 kommer att skickas ut före jul till nämndens ledamöter och ersättare.

Beträffande stadsdelsnämndens överklagan av Arbetsmiljöverkets beslut i fråga om förbud att genomföra förändrad organisation med personalneddragningar vid Älvsjö äldreboende så har regeringen upphävt Arbetsmiljöverkets beslut och visat ärendet åter till Arbetsmiljöverket.

Stadsdelsdirektören meddelade att gruppledarna är inbjudna till Långbroberg måndagen den 3 februari 2003 kl 17.00.

I anslutning till att nämnden skall fatta beslut om verksamhetsberättelsen den 20 februari kommer ett seminarium att anordnas med början kl 12.00.

§201 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Kenneth Persson (v) tog upp situationen vid förskolan Skogsgläntan där föräldrar reagerat på att barngruppen kommer att bli större. Enligt förvaltningen stämmer det att barngruppen blir större men situationen kommer inte att försämras eftersom personalen utökas.

Med anledning av att det fr o m årskiftet införs allmän förskola tre timmar per dag för 4- och 5-åringar undrade Olle Andretzky (m) vilka konsekvenser det får i Älvsjö. Enligt förvaltningen berörs Älvsjö av denna reform i mycket liten omfattning.

Johan Nilsson (m) undrade om resultat av en enkät som gatu- och fastighetskontoret skickat ut till hushåll i stadsdelen angående blomlådor som farthinder i området. Enligt förvaltningen är majoriteten som svarat positiva till utplacering av blomlådor. Gatu- och fastighetskontoret kommer att på försök placera ut blomlådor i det område där hushållen varit mest positiva.

 

Slutet sammanträde

§202 Anmälan av protokoll från sociala delegationen.

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2002-11-14 och 2002-11-18 anmäldes.

§203 Yttrande i adoptionsärende

§203 Yttrande till JO

§204 Nedläggning av faderskap enlilgt föräldrabalken 2 kap 7 § punkt 1 och 2

§205 Ansökan om tillstånd att ordna automatspel