Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-04-24

Sammanträde 2003-04-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Frågestund. Besökande allmänhet ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

5 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

7 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

8 Protokoll från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2002

9 Anmälan av inkomna handlingar

10 Ekonomisk månadsuppföljning

11 Omorganisation, kvalitets- och kommunikationsavdelningen, IT-enheten och teknik´- och miljöenheten

Dnr: 012-161-03

Handläggare: Cecilia Uddenfeldt, 08-508 21 040

12 Redovisning av internrevision hösten 2002

Dnr: 100-169-03

Ansvaret att genomföra internkontrollerna ligger på personal-, ekonomi-, kvalitet och kommunikations samt beställaravdelningen.

I verksamhetsberättelsen för 2002 redovisades gjord internkontroll för kvalitet- och kommunikationsavdelningen samt ekonomiavdelningen. Genomförd internkontroll för personalavdelningen och beställaravdelningen redovisades dock inte.

Redovisad internkontroll gällande personalavdelningens uppdrag har sammantaget givit vid handen att personalrapporteringen i huvudsak fungerar tillfredsställande.

För beställaravdelningen redovisad internkontroll visar att vid några fall har felaktig avgift debiterats. Detta har rättats till och numera sker månatlig stickprovskontroll.


Handläggare: Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

13 Planering för att minska barngruppernas storlek i förskolorna

Dnr: 402-138-03

Kommunfullmäktiges mål för förskoleverksamheten 2003-2006 är att minska barngrupp-erna med i genomsnitt två barn per grupp.

I ärendet beskrivs inledningsvis vilka beslut som hittills fattats av stadsdelsnämnden vad gäller förskoleutbyggnad 2003-2006. Därefter följer en redovisning av inskrivningsläge och kö till förskolorna 2003 samt förväntat platsbehov och preliminär tidplan för försko-leutbyggnad 2003-2006. Till sist redovisas skollokaler som är möjliga att lokalmässigt omdisponera till förskolor.

2002-12-31 var i genomsnitt 17,0 barn per avdelning inskrivna och 2003-04-15 var 17,6 barn inskrivna på förskolorna i Älvsjö. Slutligt ställningstagande tas då kommunfull-mätige fattat beslut om en förskoleplan, som förväntas reglera antalet barn per förskole-grupp.


Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

14 Språkförskola - på stadsdelsnämndens uppdrag, redovisning och förslag

Dnr: 500-146-03

Handläggare: Cecilia Uddenfeldt, 08-508 21 040

15 Omdisponering av Dalskolans lokal för förskoleklass och skolbarnomsorgen Mumindalen till förskoleannex till förskolan Skogsgläntan

Dnr: 303-136-03

Befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskoleåldern 1-5 år i Älvsjö ökar med ca 190 barn 2002-2006. Prognosen för antalet elever i skolår F-5 visar samtidigt på en minskning med ca 160 elever 2002-2006. Från 2003-01-01 har dessutom alla 4-5 åringar rätt till allmän förskola.

För att både kunna uppfylla barnomsorgsgarantin och minska barngruppernas storlek i förskolorna samtidigt som elevantalet i skolår F-5 minskar måste omdisponeringar av befintliga lokaler göras. Förvaltningen föreslår att från 2003-08-15 omdisponera Dalskolans lokal Mumindalen, Sulvägen 52 från förskoleklass och skolbarnsomsorg till förskoleavdelning på förskolan Skogsgläntan med samma adress samt att Mumindalen med förskoleklass och skolbarnsomsorg överflyttas till Dalskolans annexlokal Rosa huset, Sulvägen 52.


Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

16 Yttrande över skrivelse till kommunstyrelsen rörande flexibel skolstart

Dnr: 400-034-03

Skrivelse till kommunstyrelsen har remitterats till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen beslutar att initiera ett försök i en stadsdel med intagning av elever både vid höst- och vårterminens början. I skrivelsen föreslås också att de enskilda skolor i Stockholms stad som önskar ska få erbjuda sina elever en flexibel skolstart, vilket innebär att skolan har intagning både vid höst- och vårterminens början.

Förvaltningen har inget att invända mot att friskolorna eller någon annan stadsdel i staden har försök med intagning av elever både vid höst- och vårterminens början. Älvsjö stads-delsförvaltning vill dock avvakta resultatet av ett sådant försök.


Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

17 Remissvar gällande ungdomsparlamentets motion om integrationspolitik

Dnr: 004-051-03

Kommunstyrelsen har lämnat remiss till sdn i Älvsjö sdn, Maria-Gamla stan sdn, Spånga-Tensta sdn, IntN, GFN och UtbN till att yttra sig gällande ungdomsparlamentets motion angående integrationspolitiken. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2003-04-30.

Handläggare: Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

18 Älvsjös medverkan i regeringens mobilisering mot narkotika - trestadssatsningen

Dnr: 502-170-03

Inom ramen för regeringens mobilisering mot narkotika och trestadsprojektet deltar förvaltningen med två projekt, MST-verksamheten med Nätverkshuset och skolprogrammet med Solbergaskolan.

Handläggare: Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 046

19 Ändring av parkeringsregler

Dnr: 305-165-03

För att kunna utföra sandupptagning samt vår- och höststäda de parkeringsplatser som ligger på gatumark inom stadsdelsområdet föreslår stadsdelsförvaltningen att det införs parkeringsförbud på dessa parkeringar en dag i veckan årligen under tiden 10 – 31 maj, samt 1 -30 november.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

20 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

21 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

22 Anmälan av protokoll från sociala delegationen 2003-03-19

23 Upphandling av drift av servicerestaurang och kiosk i Långbrobergs servicehus

24 Gemensam upphandling av ramavtal avseende utredningstjänster inom området för individ- och familjeomsorg

25 Yttrande med anledning av socialstyrelsens beslut o tillsynsärende rörande hälso- och sjukvårdsverksamhet vid Älvsjö sjukhem

26 Yttrande till Riksdagens Ombudsmän JO

§26 Yttrande till Riksdagens Ombudsmän JO

§73 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordförande Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll. Justering skall ske på förvaltningskontoret tisdagen den 29 april 2003 kl 16.00.

§74 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2003-03-27 blivit justerat den 1 april 2003.

§75 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2003-04-16 anmäldes och lades till handlingarna.

§76 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Protokol från lokala handikapprådets sammanträde 2003-04-16 anmäldes och lades till handlingarna.

§77 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2003-04-22 anmäldes och lades till handlingarna.

§78 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 78.

§79 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

Protokoll fört vid Johans Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte 2003-03-03 anmäldes.

Stadsdelsnämnden underströk återigen att det är viktigt att elever finns med i styrelsearbetet och att sammanträdena ligger på tider som även passar dem.

§80 Protokoll från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planf...

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2003-04-09 anmäldes.

Med anledning av att stadsledningskontorets tjänsteutlåtande om införandet av miljöavgifter på försök i Stockholm stad är klart och remisstiden går ut redan den 9 maj yrkade Inger Swahn (fp) och Olle Andretzky (m) att nämnden skulle besluta om ett extra sammanträde för att ge nämnden möjlighet att yttra sig över remissen. Moderaterna och folkpartiet anser att det är ytterst märkligt att stadsdelsnämnderna inte är remissinstans i detta ärende som förmodligen är det största och principiellt viktigaste under den nuvarande mandatperioden.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutade att kalla till ett extra sammanträde torsdagen den 8 maj kl 18.00 för att nämnden ska kunna avge ett yttrande om införande av miljöavgifter på försök i Stockholm innan remisstidens utgång den 9 maj.

Inger Swahn (fp) framförde vikten av att stadsdelsnämnden bevakar hur Vägverkets planer avseende "Förbifart Stockholm" påverkar Älvsjöborna. Det är angeläget att Älvsjöbor får möjlighet att komma med synpunkter på de planer som berör dem. Frågan tas upp vid mötet i arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor den 7 maj för att sedan tas upp på nämndens sammanträde.

§81 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och –förvaltningen inkomna handlingar anmäldes.
Bilaga § 81.

Beslut

 1. Förvaltningen får i uppdrag att besvara och i övrigt vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningen redovisade inkomna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag m m.

§82 Ekonomisk månadsuppföljning

Ekonomichefen lämnade muntlig rapport om det ekonomiska utfallet för mars månad.

Särskilt uttalande gjordes av Jan Bressler (fp) m fl enligt följande.

Folkpartiet känner en oro för majoritetens sätt att leda staden. Verksamheten har svag kostnadskontroll samtidigt som byråkratin och utgifterna ökar. Man har gått till val att med rundhänta löften om nya reformer och anarkistiska löften om att medborgarna ska få allt.

Folkpartiet har före valet, liksom olika ekonomiska institut, varnat för försämrad konjunktur och i förlängningen minskade skatteintäkter.
Folkpartiet skrev i sitt förslag för VEP 2003 "Majoriteten måste inse att deras vallöften inte håller och redan nu ta konsekvenserna och prioritera".

Verkligheten har nu hunnit ifatt (s), (v) och (mp).
De prognoser och signaler som visat att antalet arbetsföra sjunker över tid och att skatteintäkter minskar gör det nödvändigt att prioritera i våra åtaganden mot medborgarna.

Grunden för att verksamhet skall fungera väl är att medborgare, brukare och personal vet vilka förutsättningar som gäller. Att ha en långsiktig och uthållig budget som baseras på verkliga förhållanden och med rimliga och realistiska mål.

Vi ser med oro på staden och stadsdelens budget för kommande år och förmågan hos den styrande majoriteten att hantera områdena vård, skola och omsorg.

§83 Omorganisation, kvalitets- och kommunikationsavdelningen, IT-enheten oc...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-06 (utsänt ärende 49/2003) förelåg med förslag till omorganisation, kvalitets- och kommunikationsavdelningen, IT-enheten och teknik- och miljöenheten. Dnr 012-161-03.

I samband med verksamhetsplan för 2003 fattade stadsdelsnämnden beslut enligt förvaltningens förslag om inrättande av en utökad förvaltningsledning där samtliga verksamheter skulle vara representerade, förutom IT- samt teknik- och miljöenheten. De två enheternas enhetschefer var då och är fortfarande direkt underställda stadsdelsdirektören, men deltar inte i förvaltningsledningen.

Planeringen var då att förvaltningen skulle återkomma i samband med verksamhetsplanen för 2004 med ett förslag på att dessa två enheter skulle sammanfogas med kvalitets- och kommunikationsavdelningen och därmed utveckla arbetet framförallt mellan kvalitets- och kommunikationsavdelningen och teknik- och miljöenheten. Enheterna skulle på detta sätt även tillförsäkras information genom att vara representerade i förvaltningsledningen.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande.

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till omorganisation.

§84 Redovisning av internrevision hösten 2002

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-13 (utsänt ärende 2003-04-13) förelåg med rapport om delredovisning av internrevision för hösten 2002. Dnr 100-169-03.

Ansvaret att genomföra internkontrollerna ligger på personal-, ekonomi-, kvalitet och kommunikations- samt beställaravdelningen.

I verksamhetsberättelsen för 2002 redovisades gjord internkontroll för kvalitet- och kommunikationsavdelningen samt ekonomiavdelningen. Genomförd internkontroll för personalavdelningen och beställaravdelningen redovisades dock inte.

Redovisad internkontroll gällande personalavdelningens uppdrag har sammantaget givit vid handen att personalrapporteringen i huvudsak fungerar tillfredsställande.

För beställaravdelningen redovisad internkontroll visar att vid några fall har felaktig avgift debiterats. Detta har rättats till och numera sker månatlig stickprovskontroll.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande.

 1. Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande rapport om delredovisning av internrevision för hösten 2002.

§85 Planering för att minska barngruppernas storlek i förskolorna

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-11 (utsänt ärende 39/2003) förelåg med preliminär planering för att minska barngruppernas storlek i förskolorna. Dnr 402-138-2003.

Kommunfullmäktiges mål för förskoleverksamheten 2003 – 2006 är att minska barngrupperna med i genomsnitt två barn per grupp.

I ärendet beskrivs inledningsvis vilka beslut som hittills fattats av stadsdelsnämnden vad gäller förskoleutbyggnad 2003 – 2006. Därefter följer en redovisning av inskrivningsläge och kö till förskolorna 2003 samt förväntat platsbehov och preliminär tidplan för förskoleutbyggnad 2003 – 2006. Till sist redovisas skollokaler som är möjliga att lokalmässigt omdisponera till förskolor.

2002-12-31 var i genomsnitt 17.0 barn per avdelning inskrivna och 2003-04-15 var 17.6 barn inskrivna på förskolorna i Älvsjö Slutligt ställningstagande tas då kommunfullmäktige fattat beslut om förskoleplan, som förväntas reglera antalet barn per förskolegrupp.

Mona Bergström (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt att ärendet överlämnas till gatu- och fastighetsnämnden.

Jan Bressler (fp) m fl yrkade att stadsdelsnämnden skulle uppdra till förvaltningen att utreda hur det kommer sig att Älvsjö använder 7.5 % av förskoleschablonen till administration mot genomsnittligt 5.4 % för staden.

Beslut

Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden – utan omröstning – enligt Mona Bergströms (s) yrkande följande

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna den redovisade preliminära planeringen för att minska barngruppernas storlek i förskolorna.
 2. Ärendet överlämnas till gatu- och fastighetsnämnden.

Olle Andretzky (m) m fl deltog inte i nämndens beslut med hänvisning till följande.

Hela ärendet andas frustration och kostnader. Hur rekryterar man personal i hela staden? Vilka kostnader blir det? Vi kommer att ange vår inställning till minskning av barngrupperna när ärendena är kompletta.

Särskilt uttalande gjordes av Jan Bressler (fp) m fl enligt följande.

I valet och i budgeten för 2003 lovade majoriteten att storleken på barngrupperna i barnomsorgen skulle minska. Detta är också ett folkpartikrav.

Nu visar det sig att majoriteten inte kan uppfylla sina vallöften. Barngruppernas storlek i förskolan minskar inte utan snarare ökar. Detta beror delvis på kravet att uppfylla barnomsorgsgarantin men framför allt på att nämnden inte låter anslaget för barnomsorgen gå till barnomsorgen.

Total förskoleschablon från fullmäktige: 81,6 mkr

Avsatta medel för förskola i SDN-budget: 75,5 mkr

Skillnaden är 6,1 mkr eller 7,5 procent av anslaget. (Genomsnittet för staden är f.ö. 5,4 procent.).

Detta motsvarar heltidstjänster för 18 förskolelärare eller 22 barnskötare.

I stället låter man medlen gå till nämnd- och förvaltningsadministration, som nu uppgår till 35,1 mkr. Nya chefer anställs i stället och byråkratin bara ökar.

Folkpartiet anser att detta är fel. Pengarna skall finnas där de används ute i barnomsorgen.

I vårt budgetförslag påpekade vi följande,

" Samtidigt är det också tydligt att SDN´s viktigaste områden, omsorg, förskola och skola kommer att få det mycket svårt de kommande åren. Påstådda höjningar av anslagen kommer inte att nå ut i verksamheten.

Folkpartiet menar att de prioriterade områdena behöver ökade resurser, men att det är minst lika viktigt att resurserna går direkt ut i verksamheterna. Det innebär t ex att de ökade anslagen till förskola och skola skall gå direkt ut till respektive enhet. Vi litar på personalens professionella bedömning av var behoven är som störst "

§86 Språkförskola - på stadsdelsnämndens uppdrag, redovisning och förslag

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-03-25 (utsänt ärende 40/2003) förelåg angående språkförskola. Dnr 500-146-2003.

I samband med kvartalsrapport 3 för 2002 föreslog förvaltningen att språkförskoleavdelningen på förskolan Ormen skulle läggas ner. Stadsdelsnämnden fattade beslut enligt förvaltningens förslag och gav i samband med beslutet förvaltningen uppdrag att undersöka möjligheterna att, tillsammans med landstinget och de tre närliggande stadsdelsförvaltningarna i Liljeholmen, Hägersten och Skärholmen, utreda möjligheterna att starta en gemensam språkförskola.

Stadsdelsförvaltningen kontaktade landstingets beställarkontor sydvästra sjukvårdsområdet i november 2002 varvid landstinget föreslog ett gemensamt möte med de fyra stadsdelsförvaltningarna för att diskutera frågan. Då landstinget varit upptagen av en större omorganisation har Älvsjö stadsdelsförvaltning istället kontaktat de övriga tre stadsdelarna för att undersöka om intresse för en gemensam språkförskola föreligger. Ingen av de tre övriga stadsdelsförvaltningarna ser behov av eller har intresse för att starta en gemensam språkförskola varför de enligt förvaltningen f n saknas förutsättningar att driva språkförskola gemensamt med andra stadsdelsförvaltningar och landstinget.

Ordförande Peter Modesta yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande.

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning och förvaltningens förslag att för närvarande inte starta en gemensam språkförskola tillsammans med närliggande stadsdelsnämnder och Landstinget.

§87 Omdisponering av Dalskolans lokal för förskoleklass och skolbarnomsorge...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-07 (utsänt ärende 38/2003) förelåg med förslag om omdisponering av Dalsklans lokal för förskoleklass och skolbarnsomsorgen Mumindalen till förskoleannex till förskolan Skogsgläntan. Dnr 303-136-2003.

Befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskoleåldern 1 – 5 år i Älvsjö ökar med ca 190 barn 2002 – 2006. Prognosen för antalet elever i skolår F-5 visar samtidigt på en minskning med ca 160 elever 2002 – 2006. Från 2003-01-01 har dessutom alla 4 - 5-åringar rätt till allmän förskola.

För att både kunna uppfylla barnomsorgsgarantin och minska barngruppernas storlek i förskolorna samtidigt som elevantalet i skolår F-5 minskar måste omdisponeringar av befintliga lokaler göras. Förvaltningen föreslår att från 2003-08-15 omdisponera Dalskolans lokal Mumindalen, Sulvägen 52 från förskoleklass och skolbarnsomsorg till förskoleavdelning på förskolan Skogsgläntan med samma adress samt att Mumindalen med förskoleklass och skolbarnsomsorg överflyttas till Dalskolans annexlokal Rosa huset, Sulvägen 52.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande.

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att från 2003-08-15 omdisponera Dalskolans lokal umindalen, Sulvägen 62 från skolverksamhet med förskoleklass och skolbarnsomsorg till förskoleavdelning tillhörande förskolan Skogsgläntan med samma adress.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att överflytta Mumindalen med förskoleklass och skolbarnsomsorg till Dalskolans annexlokal Rosa huset, Sulvägen 52.

§88 Yttrande över skrivelse till kommunstyrelsen rörande flexibel skolstart

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2002-04-11 (utsänt ärende 42/2003) förelåg med yttrande över skrivelse till kommunstyrelsen rörande flexibel skolstart. Dnr 4000-034-03.

Skrivelse till kommunstyrelsen har remitterats till bl a Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. I skrivelsen föreslås att kommunstyrelsen beslutar att initiera ett försök i en stadsdel med intagning av elever både vid höst- och vårterminens början. I skrivelsen föreslås också att de enskilda skolor i Stockholms stad som önskar ska få erbjuda sina elever en flexibel skolstart, vilket innebär att skolan har intagning både vid höst- och vårterminens början.

Förvaltningen har inte något att invända mot att friskolorna eller någon annan stadsdel i staden har försök med intagning av elever både vid höst- och vårterminens början. Älvsjö stadsdelsförvaltning vill dock avvaktan resultatet av ett sådant försök.

Olle Andretzky (m) yrkade att nämnden skulle bifalla motionen.

Mona Bergström (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden – utan omröstning – enligt Mona Bergströms (s) yrkande följande.

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att som yttrande till kommunstyrelsen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande gjordes av Olle Andretzky (m) m fl och Jan Bressler (fp) m fl enligt följande.

Vi är positiva till motionärens tankegångar och skulle gärna se att flexibel skolstart infördes på försök i Älvsjö.

§89 Remissvar gällande ungdomsparlamentets motion om integrationspolitik

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-07 (utsänt ärende 46/2003) förelåg med remissvar gällande ungdomsparlamentets motion om integrationspolitik. Dnr 004-051-03.

Ungdomsparlamentet består av 100 elever från skolor i Stockholms stad.

Inom ramen för ungdomsparlamentet har ungefär 1 000 elever i Stockholms stads gymnasieskolor på olika sätt deltagit och bestämt vilka frågor som de anser är viktigast.

Ungdomsparlamentet har enats om fyra olika väl genomarbetade motioner som gäller

utbildningspolitik, integrationspolitik, hemlöshetspolitik och bostadspolitik samt förslag

till åtgärder för att komma till rätta med de problem som ungdomsparlamentet anser föreligga. Socialdemokraterna delar till stora delar ungdomsparlamentets integrationsmotion, men stödjer inte alla förslag.

Socialdemokraterna anser att en prövning av ungdomsparlamentets förslag ska göras av kommunfullmäktige och att denna ska beredas som andra motioner. I syfte att få en saklig beredning som ger fullmäktige möjlighet att ta ställning till samtliga förslag som förs fram i ungdomsparlamentets motion har socialdemokraterna valt att lämna en motion till kommunfullmäktige som är likalydande med ungdomsparlamentets motion om integrationspolitiken.

Integrationsmotionen beskriver att den etniska, sociala och ekonomiska segregationen ökat sedan mitten av 80-talet och att segregationen mellan invandrare och svenskar blivit mer tydlig. Motionen anser att diskriminering på arbetsplatser, boende och utbildning leder till okunskap om olika kulturer, fördomar mellan de olika etniska och ekonomiska grupperna och brister i demokratin.

Mona Bergström (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt Mona Bergström (s) yrkande följande.

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens remissvar till kommunstyrelsen gällande ungdomsparlamentets motion om integrationspolitiken.

Särskilt uttalande framfördes av Olle Andretzky (m) m fl enligt följande.

När det gäller utbildning gillar vi de två första punkterna på sista sidan. När det gäller arbetsmarknad pläderar vi för sänkta skatter och arbetsgivaravgifter för alla företag.

§90 Älvsjös medverkan i regeringens mobilisering mot narkotika - trestadssa...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-09 (utsänt ärende 51/2003) förelåg med redogörelse för Älvsjös medverkan i regeringens mobilisering mot narkotika – trestadssatsningen.

Dnr 502-170-03.

Inom ramen för regeringens mobilisering mot narkotika och trestadsprojektet deltar förvaltningen med två projekt, MST-verksamheten med Nätverkshuset och skolprogrammet med Solbergaskolan.

Regeringens syfte med trestadsprojektet är att tillsammans med de tre städerna Stockholm, Göteborg och Malmö arbete för en balans mellan narkotikapolitikens tre hörnpelare: förebyggande arbete, behandlings/rehabilitering och begränsning av tillgången Det ska åstadkommas genom att utveckla pilotverksamheter inom alla dessa områden. Satsningen sträcker sig över perioden 2002-2005. Inom samtliga verksamhetsområden ska de ideella organisationerna erbjudas att delta och barn och ungdomar ska involveras i det förebyggande arbetet.

Trestadsprojektet avsätter 40 mkr. Av detta fördelas 30 mkr direkt till städerna för att utveckla och driva ett urval pilotprojekt och 10 mkr reserveras för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, utvärdering, forskning m m. De tre städerna bidrar till finansieringen av insatserna i respektive stad.

Mona Bergström (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag med tillägget att nämnden vill ha regelbundna rapporter om hur projekten fortskrider.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt Mona Bergströms (s) yrkande följande.

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redogörelse.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med regelbundna rapporter om hur projekten fortskrider.

§91 Ändring av parkeringsregler

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-08 (utsänt ärende 48) förelåg med förslag om att införa nya parkeringsregler inom Älvsjös stadsdelsområde. Dnr 305-165-03.

För att kunna utföra sandupptagning samt vår- och höststäda de parkeringsplatser som ligger på gatumark inom stadsdelsområdet föreslår stadsdelsförvaltningen att det införs parkeringsförbud på dessa parkeringar en dag i veckan årligen under tiden 10 – 31 maj samt 1 – 30 november.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande.

 1. Älvsjös stadsdelsnämnd hemställer hos gatu- och fastighetsnämnden att införa nya parkeringsregler inom Älvsjös stadsdelsområde att gälla på skyltade parkeringsplatser.

§92 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Följande handling anmäldes.

 • Arbetslösa mars 2003 statistik stadsdelsvis

Stadsdelsdirektören presenterade Hans Stavrot, ny chef för beställaravdelningen.

Stadsdelsdirektören informerade om konsekvenserna av den strejk bland barnskötare och dagbarnvårdare som bröt ut den 23 april och som avbryts den 29 april kl 24.00. I Älvsjö finns 159 barnskötare organiserade i kommunal samt 33 oorganiserade.

Strejken innebär att barnen i förskolan i princip får omsorg varannan dag. På en del fritidshem har strejken inte inneburit några förändringar, på några har man minskat tiderna för öppethållande och några har öppet varannan dag. Nyanställningsblockad råder inom kommunals hela avtalsområde. Undantag är dock de feriearbetande ungdomarna som anställs av stadsdelen.

Det är ännu inte klart hur det blir med reduceringen av avgiften för de familjer som drabbas av konflikten. Förvaltningen utgår dock från att det blir någon form av kompensation.

Det har kommit in 450 kolloansökningar – alla barn kommer att erbjudas plats och ca 75 % kommer att få sitt förstahandsval.

§93 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Gun Högbacke (s) undrade hur det ser ut med vårdpersonal inom äldreomsorgen i sommar.

Förvaltningen återkommer med rapport vid nästa sammanträde.

Svante Haggren (s) tog upp det svåra rekryteringsläget när det gäller vårdpersonal i Stockholm och framhöll att det är angeläget att det finns bra studie- och yrkesvägledare på skolorna som kan hjälpa eleverna att göra bra val så att vi får den personal vi behöver.

Svante Haggren (s) och Kenneth Rönnquist (mp) rapporterade från det seminarium om elöverkänslighet som de deltog i den 8 april.

Nämnden beslutade att Renas Awdal (fp) får delta i ett seminarium "På riktigt" som vänder sig till politiker med invandrarbakgrund. Seminariet anordnas av Sv Kommunförbundet och Landstingsförbundet den 15 maj.

 

 

 

Slutet sammanträde

§94 Anmälan av protokoll från sociala delegationen 2003-03-19

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2003-03-19 anmäldes.

§95 Upphandling av drift av servicerestaurang och kiosk i Långbrobergs serv...

§96 Gemensam upphandling av ramavtal avseende utredningstjänster inom områd...

§97 Yttrande med anledning av socialstyrelsens beslut o tillsynsärende röra...