Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-05-22

Sammanträde 2003-05-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

- Kim Randrup informerar om Jobbcentrum i Skärholmen
- Frågestund. Besökande allmänhet ge Läs mer...s möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokollen

3 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

5 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

7 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

8 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågor

9 Minnesanteckningar från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2002

10 Anmälan av inkomna handlingar

11 Tertialrapport 1

Dnr: 103-197-03

Nämnden överlämnar tertialrapport 1 med prognos för året till kommunstyrelsen

Handläggare: Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

12 Yttrande över Revisionskontorets revisionsrapport

Dnr: 104-045-03

Revisorernas granskning av Älvsjö stadsdelsnämnds verksamhet under 2002 har inte givit anledning till anmärkning. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet.

I årsrapporten framgår följande,
- nämnden har skött ekonomi och verksamhet på ett tillfredställande sätt
- nämnden har ett fungerande system för ledning och uppföljning
- internkontrollarbetet bör vidareutvecklas
- bokslut och räkenskaper är rättvisande


Handläggare: Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

13 Omdisponering av Herrängens skolas lokal för förskoleklassen och skolbarnomsorgen Vitsippan till förskoleavdelning på förskolan Rödkulla

Dnr: 303-106-03

Befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskoleåldern 1-5 år ökar med ca 190 barn 2002-2006. Prognosen för antalet elever i skolår F-5 visar samtidigt på en minskning med ca 160 elever 2002-2006. Från 2003-01-01 har dessutom alla 4-5 åring rätt till allmän förskola.

För att både kunna uppfylla barnomsorgsgarantin och minska barngruppernas storlek i förskolorna samtidigt som elevantalet i skolår F-5 minskar måste omdisponeringar av befintliga lokaler göras. Förvaltningen föreslår att från 2003-08-15 omdisponera Herrängens skolas lokal Vitsippan, Långängsvägen 54-56 från förskoleklass och skolbarns-omsorg till förskoleavdelning på förskolan Rödkulla med samma adress, att Vitsippan med förskoleklass och skolbarnsomsorg överflyttas till lokaler i Herrängens skola samt att en förskoleklass överflyttas till Konvaljen, Konvaljstigen 15.


Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

14 Mellanstadieklubbarnas verksamhet

Dnr: 404-191-03

I ärendet beskrivs hur mellanstadieklubbarna är organiserade och arbetar i de olika barn- och ungdomsområdena. Mellanstadieklubbar finns i Sjöängens skola, Kämpetopsskolan, Ekängens skola, Johan Skytteskolan, Herrängens skola samt i parkleken Kristallen. Samtliga barn i skolår 4-6 i stadsdelen erbjuds eftermiddagsverksamhet, utom eleverna i skolår 6 i Johan Skytteskolan som erbjuds i mån av plats. I ärendet redovisas även finansieringen av mellanstadieklubbarnas verksamhet.

Handläggare: Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

15 Om- och tillbyggnad av Ekängens skola och omdisponering av Ekbackens avdelning för förskoleklass till förskola

Dnr: 303-189-03

2002-04-25 fattade Älvsjö stadsdelsnämnd ett inriktningsbeslut vad gäller utbyggnad av förskolor. Förvaltningen gavs då i uppdrag att gå vidare med förberedelser och projektering av utökning vid Ekängens skola så att de två klasserna med placering på förskolan Ekbacken kan flyttas över till skolan.

Med anledning av nuvarande kösituation och målet att uppfylla barnomsorgsgarantin är denna utbyggnad och omdisponering ytterst angelägen.

Gatu- och fastighetskontoret, som är fastighetsägare, har projekterat en om- och tillbyggnad av de båda byggnaderna på Ekängens skola, Svartlösavägen 117-119. De båda byggnaderna föreslås byggas ut med två klassrum med tillhörande grupprum.

Kostnaderna för en om- och tillbyggnad har beräknats enligt en programkalkyl på
ca 9 029 tkr vilket ger en tillkommande hyra på 1 115 tkr/år alternativt 973 tkr/år beroende på investeringsbeloppets avskrivningstid.


Handläggare: Ulf Aldenberg, 08-508 21 088

16 Daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning

17 Uppföljning av äldreomsorg vid Solberga äldreboende

Dnr: 504-190-03

Solberga äldreboende bedriver en väl fungerande verksamhet för personer över 65 år med demenssjukdomar. Vårdtagarna/de boende får en kvalificerad vård och omvårdnad. Personalomsättningen är låg och omvårdnadspersonalen har höga ambitioner. Behov av flera tillsvidareanställda sjuksköterskor finns dock vid en avdelning. Inga anmälningar har förekommit under året. Vissa förbättringsområden har dock identifierats inom omvårdnad/medicinsk vård. Åtgärdsplan för förbättringar har begärts och är enligt uppgift under utarbetande.

Handläggare: Edit Fonad och Ingrid Samuelsson, 08-508 21 315

18 Bidrag till kulturverksamhet

Dnr: 009-114-03

Stadsdelsnämnden har i verksamhetsplan och budget för året avsatt totalt 145 000 kr i bidrag till föreningar och allmänna kulturaktiviteter. Kulturaktiviteterna ska främst vända sig till barn och ungdomar med inriktning på integration. Det har inkommit 11 ansökningar om totalt 456 500 kr varav förvaltningen föreslår att nämnden beviljar bidrag med 60 500 kr.

Brännkyrka föreningsråd ges i uppdrag att arrangera Långbrofestivalen 2003 i Älvsjö. För arrangemanget avsätts totalt 60 000 kr.

Ansökan från Brännkyrka Hembygdsförening m.fl. om medel till att ta fram en film om Älvsjö avslås med hänvisning till detta utlåtande.


Handläggare: Mechthild Kleinscmidt, 08-508 21 059

19 Bidrag till frivilligorganisationer med verksamhet riktade till äldre personer med funktionshinder 2003

Dnr: 008-126-03

Stadsdelsnämnden har i verksamhetsplan och budget för året avsatt 100 000 kr i bidrag för föreningar som bedriver verksamhet för äldre personer och personer med funktionshinder inom Älvsjö stadsdel. Det har inkommit 13 ansökningar om totalt
219 076 kr. Förvaltningen bedömer att flertalet sökande uppfyller de av nämnden antagna riktlinjerna för bidragsgivning. Förvaltningens förslag har tagits fram i samråd med ordförandena i de lokala pensionärs- och handikappråden. Totalt föreslår förvaltningen att bidrag beviljas för verksamhetsstöd som också inkluderar kulturbidrag med
124 500 kr.


Handläggare: Mechthild Kleinscmidt, 08-508 21 059

20 Förslag till riktlinjer för Stadsdelsförnyelse - remissvar

Dnr: 339-179-03

Som en utveckling av ytterstadssatsningen kommer en satsning på så kallad Stadsdelsförnyelse att ske. Förslag till riktlinjer för stadsdelsförnyelsen har remitterats till stadsdelsnämnderna för yttrande. Eftersom förvaltningen uppfattar att satsningen ej kommer att omfatta Älvsjö stadsdelsnämnd lämnas inga synpunkter på innehållet i remissen.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

21 Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen

Dnr: 003-188-03

Personuppgiftslagen (PuL) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Det är frivilligt att ha ett personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagens bestämmelser. Syftet med ett ombud är att denne ska fungera som ett stöd för den personuppgiftsansvarige när det gäller integritetsskydd vid behandling av personuppgifter. Älvsjö stadsdelsnämnd förordnade i juni 2001 personuppgiftsombud men på grund av indragningar av tjänster på avdelningen för kvalitet och kommunikation föreslås nya förordnanden.

Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

22 Yttrande över SL:s utbudsplan 2004

Dnr: 004-163-03

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått en remiss på SL:s förslag till utbudsplan för år 2004.
I planen föreslås förbättrad information av pendeltågsavgångar vid bussterminalen vid Älvsjö station, vilket förvaltningen ser som positivt för pendeltågsresenärerna. Förvaltningen saknar i planen förslag till förbättringar som tidigare framförts av stadsdelsnämnden. Behovet kvarstår av en förbättrad kollektivtrafikförsörjning av stadsdelen Solberga, bättre passning mellan bussar, pendeltåg och T-bana och ökad turtäthet på bussnätet under helger, kvällar och nätter. Detta gäller i första hand buss 142 och buss 144 som idag endast kör 30-minuterstrafik under kvällstid. Det är också angeläget att planering sker för kapacitetsökningar vid eventuellt införande av trängselavgifter i Stockholm.


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

23 Synpunkter på Vägverkets planer avseende

24 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

25 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

26 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

§13 Omdisponering av Herrängens skolas lokal för förskoleklassen och skolba...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-08 (utsänt ärende 31/2003) förelåg med förslag till omdisponering av Herrängens skolas lokal för förskoleklassen och skolbarnsomsorgen Vitsippan till förskoleavdelning på förskolan Rödkulla. Dnr 303-106-2003.

Befolkningsprognosen visar att antalet barn i förskoleåldern 1-5 år ökar med ca 190 barn 2002-2006. Prognosen för antalet elever i skolår F-5 visar samtidigt på en minskning med ca 160 elever 2002-2006. Från 2003-01-01 har dessutom alla 4-5 åring rätt till allmän förskola.

För att både kunna uppfylla barnomsorgsgarantin och minska barngruppernas storlek i förskolorna samtidigt som elevantalet i skolår F-5 minskar måste omdisponeringar av befintliga lokaler göras. Förvaltningen föreslår att från 2003-08-15 omdisponera Herr-ängens skolas lokal Vitsippan, Långängsvägen 54-56 från förskoleklass och skolbarnsomsorg till förskoleavdelning på förskolan Rödkulla med samma adress, att Vitsippan med förskoleklass och skolbarnsomsorg överflyttas till lokaler i Herrängens skola samt att en förskoleklass överflyttas till Konvaljen, Konvaljstigen 15.

Mona Bergström (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt Mona Bergströms (s) yrkande följande.

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att från 2003-08-15 omdisponera Herrängens skolas lokal Vitsippan, Långängsvägen 54-56 från skolverksamhet med förskoleklass och skol-barnsomsorg till förskoleavdelning tillhörande förskolan Rödkulla, samma adress.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att överflytta Vitsippan med förskoleklass och skolbarnsomsorg till lokaler i Herrängens skola, Konvaljstigen 15.
 3. Stadsdelsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om tilläggsanslag med 300 tkr för täckande av de kostnader som uppstår vid omdisponeringarna.

§102 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokollet vilket skall ske på förvaltningskontoret onsdagen den 28 maj 2003 kl 16.00.

§103 Anmälan om justering av senaste nämndprotokollen

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2003-04-24 justerats den 29 april 2003 och att protokoll från nämndens sammanträde 2003-05-08 justerats den 8 maj 2003.

§104 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2003-05-15 anmäldes och lades till handlingarna.

§105 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2003-05-15 anmäldes och lades till handlingarna.

§106 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2003-05-20 anmäldes och lades till handlingarna.

§107 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

Protokoll fört vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte 2003-04-07 anmäldes.

Nämnden underströk återigen att det är ytterst angelägt att på olika sätt stimulera och underlätta för elever att delta i styrelsearbetet.

§108 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 107.

§109 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för infly...

Minnesanteckningar från möte 2003-04-04 med tvärpolitiska gruppen för inflytandefrågor anmäldes.

§110 Minnesanteckningar från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- ...

Minnesanteckningar från möte 2003-05-07 med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor anmäldes.

§111 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och –förvaltningen inkomna handlingar anmäldes.

Bilaga § 111.

 1. Efter yrkande från Mona Bergström (s) fick förvaltningen i uppdrag att lämna en lägesrapport över hur långt Älvsjö kommit i halveringsmålet för bidragsberoendet.
 2. Efter yrkande från Mona Bergström (s) fick förvaltningen i uppdrag att sända ut alla
 3. inkomna medborgarförslag till nämndens ledamöter och ersättare.

 4. I övrigt fick förvaltningen i uppdrag att besvara och i övrigt vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningen redovisade inkomna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag m m..

§112 Tertialrapport 1

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-16 (utsänt ärende 62/2003) förelåg med tertialrapport 1 med prognos för året. Dnr 103-197-03.

Inklusive 2002 års resultat beräknas ett överskott uppstå på 4.2 mkr, varav 0.4 mkr avser försörjningsstöd. Osäkerheten i prognosen är stor främst beroende på effekterna av årets löneförhandlingar samt hur många barn/elever som kommer att skrivas in i verksamheterna under hösten.

Älvsjö äldreboende beräknas i nuläget uppvisa ett underskott på 2.8 mkr som täcks av de medel som avsatts för omstrukturering inom äldreomsorgen.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Nämnden beslutade enligt ordförandes yrkande följande.

 1. Nämnden överlämnar och godkänner tertialrapport 1 med prognos för året till kommunstyrelsen.
 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag på 0.6 mkr avseende tomgångshyra för lokal som omstruktureras till gruppboende för funktionshindrade, 0.8 mkr avseende utrustning till ny skolbyggnad samt 0.1 mkr för beställarstöd för skollokaler samt 0.2 mkr för ventilationsåtgärder.
 3. Nämnden uppmanar enheter och verksamheter att påbörja arbetet med att vidta åtgärder för att vid årets slut ha ett kostnadsläge som ligger i nivå med finansborgarrådets budgetförslag för 2004.
 4. Från verksamhetsområdet kultur och fritid överföra 100 tkr till äldreomsorg, 50 tkr till omsorg om funktionshindrade, 60 tkr till individ- och familjeomsorg samt 190 tkr till förskola/skola.
 5. Nämnden godkänner förvaltningens förslag att Älvsjö äldreboende fr o m den  1 juni dels i två enheter, Älvsjö servicehus med bl a dagverksamhet samt Älvsjö sjukhem.

Särskilt uttalande gjordes av Jan Bressler m fl (fp) enligt följande.

Det är med tillfredställelse vi ser att förvaltningen håller budget (även om det inte är vår budget) och att medborgarna i stort får en god service.

Kärvt 2004 väntar för stadsdelarna

Med den budget som majoriteten lagt för 2004 så kan vi bara konstatera att våra farhågor besannats.

I media har majoritetens budget delvis framställts som en storsatsning på barn och unga, men som vi i Folkpartiet påpekat i våra reaktioner är detta rent snömos. I och med att ingen som helst kompensation görs för löneökningar kommer sannolikt en mycket liten del av de höjda schablonerna för förskola (fyra procent) och grundskola (två procent) att resultera i förstärkningar ute i verksamheterna.

För äldreomsorgen är läget ännu mörkare - där minskar man till och med på anslagen till stadsdelarna med åtta miljoner kronor. Enda satsningen är en höjning av hemtjänstpengen med två procent, men även här är frågan om det ens räcker till att bekosta löneökningar.

Dessutom kvarstår problemet från i år att förskolans pengar inte öronmärkts och därmed riskerar att användas till annat.

Vi i Folkpartiet prioriterar i vår budget för 2004 där medborgarna efterfrågar god service. Man kan inte driva verksamheter på luft och kräva av personalen höjd kvalitet.

 • Förskolans resurser öronmärks
 • Skolpeng höjs kraftigt (+10%)
 • Äldreomsorgen tillförs resurser för bibehållen kvalitet

Vi gör ett strategiskt val: att behålla personal i de prioriterade områdena skola och omsorg på bekostnad av byråkrati

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§113 Yttrande över Revisionskontorets revisionsrapport

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-15 (utsänt ärende 63/2003) förelåg med yttrande över årsrapport avseende revision av 2002 års verksamhet. Dnr 104-045-03.

Revisorernas granskning av Älvsjö stadsdelsnämnds verksamhet under 2002 har inte givit anledning till anmärkning. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2002 års verksamhet.

I årsrapporten framgör följande.

 • nämnden har skött ekonomi och verksamhet på ett tillfredsställande sätt
 • nämnden har ett fungerande system för ledning och uppföljning
 • internkontrollarbetet bör vidareutvecklas
 • bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Ordförande Peter Modesta yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande.

 1. Som svar till revisorerna överlämnar och åberopar stadsdelsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

§115 Mellanstadieklubbarnas verksamhet

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-16 (utsänt ärende 61/2003) förelåg med redovisning av mellanstadieklubbarnas arbete. Dnr 404-191-03.

I ärendet beskrivs hur mellanstadieklubbarna är organiserade och arbetar i de olika barn- och Ungdomsområdena. Mellanstadieklubbar finns i Sjöängens skola, Kämpetorpsskolan, Ekängens skola, Johan Skytteskolan, Herrängens skola samt i parkleken Kristallen. Samtliga barn i skolår 4-6 i stadsdelen erbjuds eftermiddagverksamhet, utom eleverna i skolår 6 i Johan Skytteskolan som erbjuds i mån av plats. I ärendet redovisas även finansieringen av mellanstadieklubbarnas verksamhet.

Mona Bergström (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt Mona Bergströms (s) yrkande följande.

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av mellanstadieklubbarnas arbete.

§116 Om- och tillbyggnad av Ekängens skola och omdisponering av Ekbackens av...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-06 (utsänt ärende 59/2003) förelåg med

förslag till om- och tillbyggnad av Ekängens skola. Dnr 303-189-03.

2002-04-25 fattade Älvsjö stadsdelsnämnd ett inriktningsbeslut vad gäller utbyggnad av förskolor. Förvaltningen gavs då i uppdrag att gå vidare med förberedelser och projektering av utökning vid Ekängens skola så att de två klasserna med placering på förskolan Ekbacken kan flyttas över till skolan.

Med anledning av nuvarande kösituation och målet att uppfylla barnomsorgsgarantin är denna utbyggnad och omdisponering ytterst angelägen.

Gatu- och fastighetskontoret, som är fastighetsägare, har projekterat en om- och tillbyggnad av de båda byggnaderna på Ekängens skola, Svartlösavägen 117-119. De båda byggnaderna föreslås byggas ut med två klassrum med tillhörande grupprum.

Kostnaderna för en om- och tillbyggnad har beräknats enligt en programkalkyl på
ca 9 029 tkr vilket ger en tillkommande hyra på 1 115 tkr/år alternativt 973 tkr/år beroende på investeringsbeloppets avskrivningstid.

Mona Bergström (s) yrkade på återremiss av ärendet med uppdrag till förvaltningen att utreda kostnaderna för en paviljong.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt Mona Bergströms (s) yrkande följande.

 1. Stadsdelsnämnden beslutade enhälligt att återremittera ärendet och uppdra till förvaltningen att utreda kostnaderna för en paviljong.

§117 Daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning

§118 Uppföljning av äldreomsorg vid Solberga äldreboende

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande (utsänt ärende 57/2003) förelåg med uppföljning av äldreomsorgen vid Solberga äldreboende. Dnr 504-190-03.

Solberga äldreboende bedriver en väl fungerande verksamhet för personer över 65 år med demenssjukdomar. Vårdtagarna/de boende får en kvalificerad vård och omvårdnad. Personalomsättningen är låg och omvårdnadspersonalen har höga ambitioner. Behov av flera tillsvidareanställda sjuksköterskor finns dock vid en avdelning. Inga anmälningar har förekommit under året. Vissa förbättringsområden har dock identifierats inom omvårdnad/medicinsk vård. Åtgärdsplan för förbättringar har begärts och är enligt uppgift under utarbetande.

Torbjörn Erbe (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Gun Högbacke (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Beslut
Stadsdelsnämnden beslutade enligt Gun Högbackes (s) förslag följande.

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Solberga äldreboende.
 2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att i tertialrapport 2 redogöra för utbildning och kompetensutveckling för vårdpersonalen.

§119 Bidrag till kulturverksamhet

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-01 (utsänt ärende 54/2003) förelåg med förslag till bidrag till kulturverksamhet 2003. Dnr 009-114-03.

Stadsdelsnämnden har i verksamhetsplan och budget för året avsatt totalt 145 000 kr i bidrag till föreningar och allmänna kulturaktiviteter. Kulturaktiviteterna ska främst vända sig till barn och ungdomar med inriktning på integration. Det har inkommit 11 ansökningar om totalt 456 500 kr varav förvaltningen föreslår att nämnden beviljar bidrag med 60 500 kr.

Brännkyrka föreningsråd ges i uppdrag att arrangera Långbrofestivalen 2003 i Älvsjö. För arrangemanget avsätts totalt 60 000 kr.

Ansökan från Brännkyrka Hembygdsförening m.fl. om medel till att ta fram en film om Älvsjö avslås med hänvisning till detta utlåtande.

Torbjörn Erbe (m) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall därtill.

Eva Louise Erlandsson Slorach yrkade bifall till förvaltningens förslag avseende punkt 1 och 3 samt på återremiss avseende punkt 2.

Beslut

Ordförande tog först upp yrkandet om återremiss avseende punkt 2. Ordförande ställde proposition på huruvida punkt 2 skulle avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet skulle återremitteras. Han fann att nämnden beslutat att punkt 2 skulle återremitteras.

Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden enligt Eva Louise Erlandsson Slorachs yrkande följande.

Stadsdelsnämnden beviljar bidrag till föreningar och till allmänna kulturverksamheter som främst vänder sig till barn och ungdomar med inriktning på integration 2003 till sammanlagt 60 500 kr enligt följande:
Dansklubben Quick & Quick 4 000 kr
FHDBF Föreningen för Hörselskadade och Döva barn med familjer 10 000 kr
Integrationsföreningen Bryggan 20 000 kr
Långbrodalskören 5 000 kr
Långsjö Fastighetsägarförening 1 500 kr
Solberga Bollklubb 3 000 kr
Älvsjö AIK Fritid/Parkstafetten 5 000 kr
Älvsjö BMX klubb 5 000 kr
Älvsjö Konstförening 2 000 kr
Älvsjö Missionsförsamling 5 000 kr

 1. Ärendet återremitteras vad gäller Långbrofestivalen och förvaltningen får i uppdrag att se över hur en kulturfestival kan arrangeras så att så många Älvsjöbor som möjligt berörs och kan delta, gärn i samarbete med skolor, barnomsorg, föreningar och aktiva i stadsdelen. Vidare bör en integrationstanke genomsyra festivalen. Lämpliga platser kan t ex vara Älvsjö centrum, Älvsjö IP, Prästgårdsgärde eller Sinnenas Park.
 2. Att omfördela 24 500 kr i kulturbidrag från anslaget till barn och ungdom till anslaget riktat till äldre och funktionshindrade.

Reservation mot nämndens beslut framfördes av Torbjörn Erbe m fl (m) enligt följande.

Vi moderater ser med oro hur det mycket det magra kulturbidraget ytterligare minskas för alla de föreningar m.fl. som så förtjänstfullt ger Älvsjö ett kulturliv.

Det är också ett problem att bidraget bara delas ut en gång per år eftersom många ideella föreningar inte har den framförhållning som i sådant fall skulle krävas.

Om Älvsjöborna verkligen ska kunna få tillgång till kultur ser vi att bidraget vare sig minskas eller bli svårt att nå genom att det endast delas ut en gång per år. Vi tycker att det skall gå att söka kulturbidrag (minst) två gånger per år.

Den lokala kulturen är så pass viktig då den ger oss alla ett betydelsefullt andningshål i vår vardag.

Genom den omdisposition vi föreslår kommer 34.500 kronor att kunna fördelas under hösten 2003.

Med anledning av ovan anfört yrkar vi

Pkt 1. Enligt förvaltningens förslag till beslut med ändringen att Integrationsföreningen Bryggan beviljas endast 10.000 kronor av de 20.000 kronor som förvaltningen föreslagit. 

Pkt 2. Enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Pkt 3. Avslag med hänvisning till att medlen behövs inom budgeten för kultur/föreningsbidrag.

Ledamöterna Mona Bergström (s) och Johan Nilsson (m) deltog ej i beslutet på grund av jäv.

§120 Bidrag till frivilligorganisationer med verksamhet riktade till äldre p...

Stadsdelsnämndens tjänsteutlåtande 2003-04-01 (utsänt ärende 55/2003) förelåg med förslag till bidrag till frivilligorganisationer med verksamhet riktade till äldre personer och personer med funktionshinder 2003. Dnr 008-126-03.

Stadsdelsnämnden har i verksamhetsplan och budget för året avsatt 100 000 kr i bidrag för föreningar som bedriver verksamhet för äldre personer och personer med funktionshinder inom Älvsjö stadsdel. Det har inkommit 13 ansökningar om totalt

219 076 kr. Förvaltningen bedömer att flertalet sökande uppfyller de av nämnden antagna riktlinjerna för bidragsgivning. Förvaltningens förslag har tagits fram i samråd med ordförandena i de lokala pensionärs- och handikappråden. Totalt föreslår förvaltningen att bidrag beviljas för verksamhetsstöd som också inkluderar kulturbidrag med 124 500 kr.

Mona Bergström (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut med ett tillägg.

Johan Nilsson (m) yrkade att ärendet i första hans skulle återremitteras och i andra hand att bidraget till RSMH minskas så att de totala bidragen inte överskrider 100.000 kr.

Beslut
Ordförande tog först upp återremissyrkandet varvid nämnden beslöt – utan omröstning – att detta inte skulle bifallas utan att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.

Därefter beslöt stadsdelsnämnden efter ställd proposition enligt Mona Bergströms (s) yrkande följande.

 1. Stadsdelsnämnden beviljar bidrag till föreningar som bedriver verksamhet riktad till äldre personer och personer med funktionshinder 2003 till sammanlagt 124 500 kr enligt följande:
  DHR Söder om Söder 2 000 kr
  Förtroenderådet vid Långbrobergs servicehus 6 000 kr
  Förtroenderådet vid Älvsjö Servicehus 8 000 kr
  PRO Brännkyrka 10 000 kr
  PRO Solberga 5 000 kr
  PRO Älvsjö-Herrängen 34 000 kr
  RSMH-Solbergagården 34 000 kr
  SPF Brännkyrka 16 000 kr
  SPF Fruängen 4 500 kr
  SRF Sydvästkretsen 3 000 kr
  Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening 1 000 kr
  Älvsjö Röda Korset 1 000 kr
 2. Uppdrar till förvaltningen att se över riktlinjerna för bidrag till frivilligorganisationer med verksamhet riktad till äldre och personer med funktionshinder.

Torbjörn Erbe m fl (m) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Vi moderater tycker det är bra att förvaltningen kan stödja de föreningar som gör viktiga insatser för våra äldre och de med funktionshinder.

Vi vet att många människors tillvaro blir lättare genom det omsorgsfulla arbete som våra frivilligorganisationer utför med stort engagemang.

Vi har tagit del av de sökta respektive föreslagna bidragsbeloppen.

Det råder stor olikhet mellan föreningarna beroende på hur stort bidraget är räknat per medlem boende i Älvsjö. För RSMH Solbergagården föreslås motsvarande 629 kronor per medlem medan för Älvsjös Rödakorskrets är förslaget per medlem endast 37 kronor. Även mellan föreningar med mer likvärdig verksamhet råder stora skillnader. Medan förvaltningen föreslår 86 kronor per medlem till PRO Älvsjö-Herrängen är förslaget endast 53 kronor för PRO Brännkyrka eller 30 kronor för SPF Fruängen.

Vidare finner vi att det förslag som förvaltningen har lagt överskrider budgeten för dessa bidrag med 24.500 kronor.

Med anledning av ovan anfört yrkar vi

 • I första hand att ärendet återremitteras till Stadsdelsförvaltningen för framtagande av nytt förslag som dels rymmer inom budget (100.000 kronor) och dels är jämnare mellan föreningarna sett per medlem som bor i Älvsjö.
 • I andra hand att bidraget till RSMH Solbergagården minskas till den grad att de totala bidragen inte överskrider 100.000 kronor.

§121 Förslag till riktlinjer för Stadsdelsförnyelse - remissvar

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-01 (utsänt ärende 58/2003) förelåg med remissvar avseende förslag till riktlinjer för Stadsdelsförnyelse. Dnr 4-155-03.

Som en utveckling av ytterstadssatsningen kommer en satsning på så kallad Stadsdelsförnyelse att ske. Förslag till riktlinjer för stadsdelsförnyelsen har remitterats till stadsdelsnämnderna för yttrande. Eftersom förvaltningen uppfattar att satsningen ej kommer att omfatta Älvsjö stadsdelsnämnd lämnas inga synpunkter på innehållet i remissen.

Mona Bergström (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag samt därutöver ett särskilt uttalande.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt Mona Bergströms (s) yrkande följande.

 1. Som svar på remissen från Kommunstyrelsen överlämnar och åberopar Älvsjö stadsdelsnämnd detta tjänsteutlåtande.

Vi ser mycket positivt på förslaget till riktlinjer för stadsdelsförnyelse för ökad delaktighet och en långsiktigt positiv utveckling i Stockholms ytterstad. Det är ett försök till en ny ansats när det gäller rättvisa uppväxtvillkor och goda möjligheter till ekonomisk utveckling i

hela ytterstaden, med tyngdpunkt på bl.a. integration utan att för den skulle utmärka områdena som eftersatta, utsatta eller svaga.

Älvsjö stadsdelsnämnd har tidigare inte omfattats av ytterstadssatsningen men vi anser att vi har stora möjligheter att bedriva ett bra stadsdelsförnyelsearbete med tillskott av ekonomiska resurser från stadsdelsförnyelsepotten.

Vi vill i Älvsjö ta vara på den positiva kraft som finns, när det gäller planfrågor - t.ex. utbyggnaden av Älvsjö centrum och lösning av Älvsjövägens stora trafikproblem, bebyggelsen vid Solberga sjukhem och Långbro sjukhuspark. Dessutom kommer Vision Söderort i mycket hög grad att beröra vårt område.

Vi har under en följd av år haft en omfattande dialog med boende i området kring alla de utbyggnadsprojekt som pågår. Det har tyvärr inte varit möjligt att göra särskilda möten kring denna remiss delvis p g a den korta remisstiden. Vid de olika informella möten vi haft har det dock uttalats att det vore spännande för Älvsjö att få omfattas av stadsdelsförnyelse och att denna då skulle koncentreras till vissa områden. Vår stadsdels attraktionskraft är koncentrerad till vissa områden inom Älvsjö, liksom de byggplaner och den utveckling vi nu är mitt uppe i.

Med de nya riktlinjerna och med ett stöd från den satsning som nu planeras skulle stadsdelsnämnden medverka till att få en bättre helhet och ett mer integrerat område än vad vi hittills lyckats med i Älvsjö.

Vi utgår ifrån att resurser kommer att fördelas ut till de olika stadsdelsnämnderna och vill från majoritetens sida särskilt koncentrera en sådan satsning i vårt område på stadsdelen Solberga och Prästgårdsgärde i Älvsjö som ett objekt för det nya stadsdelsförnyelsearbetet.

I dessa områden finns var tredje bostad i allmännyttans hyresrätter och här har vi ett område som vi hittills inte haft möjlighet att nämnvärt engagera oss i, dvs kontakt med de lokala bostadsbolagen, med de lokala företagarna och med det lokala föreningslivet som hyresgästförening m.m. Därigenom åstadkommer vi en bred förankring och satsning på dessa områden som inte hittills berörts av de stora utbyggnadsprojekt och satsningar som nu sker i området.

Solberga är ett traditionellt arbetarklassområde bestående av en ursprunglig del som bebyggdes på 1950-talet och en nyare del från 1970-talet. Den dominerande hyresvärden är Stockholmshem. Solberga är föremål för förtätningsdiskussioner för att göra området än mer attraktivt och med större variation och för att få ett bättre underlag för arbetsplatser, samhällsservice m.m. Solberga har en äldre befolkning som bott i området sedan området byggdes och även en nyinflyttad befolkning, som ställer helt andra krav på området idag.

Prästgårdsgärdet bebyggdes under 1980-talet med bl.a. ett stort lägenhetsbestånd som tillhör Familjebostäder. Prästgårdsgärde har en strategisk placering vid Älvsjö station och har en mångkulturell befolkning. Området kommer på olika sätt att beröras av framtida satsningar i närområdet. Det är viktigt att ha möjligheter att ta vara på den utvecklingspotential som finns i detta område och behov av viss upprustning och förnyelse för att området ska kunna hävda sig i förhållande till den planerade nya centrumanläggningen och intilliggande nybyggda bostadsområden.

Vi har i dessa två områden ett stort intresse för att delta i ett stadsdelsförnyelsearbete.

Stadsdelsnämnden har nyligen avsatt 0,5 mkr för ett särskilt integrationsprojekt i bl.a. dessa områden.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§122 Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-06 (utsänt ärende 56/2003) förelåg med förslag till personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen. Dnr 003-188-03.

Personuppgiftslagen (PuL) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Det är frivilligt att ha ett personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagens bestämmelser. Syftet med ett ombud är att denne ska fungera som ett stöd för den personuppgiftsansvarige när det gäller integritetsskydd vid behandling av personuppgifter. Älvsjö stadsdelsnämnd förordnade i juni 2001 personuppgiftsombud men på grund av indragningar av tjänster på avdelningen för kvalitet och kommunikation föreslås nya förordnanden.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande.

 1. Nämnden upphäver gällande förordnanden av personuppgiftsombud.
 2. Nämnden förordnar IT-chefen och nämndsekreteraren till personuppgiftsombud.

§123 Yttrande över SL:s utbudsplan 2004

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-22 (utsänt ärende 60/2003) förelåg med förslag till yttrande över SL:s utbudsplan 2004. Dnr 004-163-03.

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått en remiss på SL:s förslag till utbudsplan för år 2004.

I planen föreslås förbättrad information av pendeltågsavgångar vid bussterminalen vid Älvsjö station, vilket förvaltningen ser som positivt för pendeltågsresenärerna. Förvaltningen saknar i planen förslag till förbättringar som tidigare framförts av stadsdelsnämnden. Behovet kvarstår av en förbättrad kollektivtrafikförsörjning av stadsdelen Solberga, bättre passning mellan bussar, pendeltåg och T-bana och ökad turtäthet på bussnätet under helger, kvällar och nätter. Detta gäller i första hand buss 142 och buss 144 som idag endast kör 30-minuterstrafik under kvällstid. Det är också angeläget att planering sker för kapacitetsökningar vid eventuellt införande av trängselavgifter i Stockholm.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Nämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande.

 1. Som svar till Gatu- och fastighetskontorets begäran om yttrande över SL:s utbudsplan, överlämnar och åberopar Älvsjö stadsdelsnämnd detta tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§124 Synpunkter på Vägverkets planer avseende