Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-08-28

Sammanträde 2003-08-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

5 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

7 Minnesanteckningar från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2002

8 Anmälan av inkomna handlingar

9 Ekonomisk månadsuppföljning

10 Anmälan om att ramavtal tecknats för handledningstjänster inom Individ- och familjeomsorg, inkl Socialpsykiatri, Äldreomsorg och rehabilitering, Omsorg om funktionshindrade och rehabilitering, Skola, Förskola och Skolbarnomsorg

11 Yttrande över förslag till ny detaljplan för nytt hotell vid Stockholmsmässan

Dnr: 004-233-03

Älvsjö stadsdelsnämnd har beretts tillfälle att yttra sig över ett förslag till detaljplan för ett nytt hotell i 18 våningar intill Stockholmsmässan. Förvaltningen ser positivt på förslaget som en väsentlig del i en framtida dynamisk utveckling av centrala Älvsjö, där det också finns utrymme för ytterligare hotelletableringar i framtiden.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

12 Yttrande till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektionsmeddelande

Dnr: 501-242-03

Arbetsmiljöinspektionen har efter inspektion 2003-07-11 uppmärksammat vissa brister i arbetsmiljön för personal inom personlig assistans och ställt krav på åtgärder. Anledningen till inspektionen är en anmälan om arbetsskada rörande våld och hot i enskilt hem, enl § 2 Arbetsmiljöförordningen (AMF) som inkom till Arbetsmiljöinspektionen i Stockholm 2003-07-03. Inom stadsdelsförvaltningen finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete som följs upp årligen. Förvaltningen tillmötesgår arbetsmiljöinspektionens krav på ett utökat riskanalysarbete och kommer att genomföra en riskbedömning av arbetsmiljön i arbetet med brukarna för de personliga assistenterna under hösten 2003. Förvaltningen har i det enskilda ärendet vidtagit nödvändiga åtgärder enligt arbetsmiljöverkets krav. Analysen ska vara avslutad och rapport avlämnas till Arbetsmiljöinspektionen senast 2003-11-30.

Handläggare: Roger Blomqvist, 08-508 21 100

13 Remissvar - hund i rätta händer - hundägarens ansvar

14 Verksamhetsuppföljning vid Älvsjö servicehus och sjukhem

Dnr: 504-254-03

Sjukhemmet
Verksamheten har 77 platser. Uppföljningen visar att vården/omvårdnaden kan anses som god men också att verksamheten är i behov av ett förbättrat kvalitetsarbete med utgångspunkt från såväl socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen, inklusive gällande författningar/riktlinjer. Detta innebär att bl.a. följande förbättringsområden har identifierats, dokumentation, dagliga rutinarbetet, vårdtagaridentifiering och rapportering/hantering av avvikelser. Därutöver saknas skriftlig informationsfolder för boende/anhöriga. Sjuksköterskebemanning finns dygnet runt. Inhyrda sjuksköterskor har anlitats i stor utsträckning. Personalomsättningen har varit låg under året med undantag för chefer och sjuksköterskor. Ett Lex Sarah- och tre Lex Maria-ärenden har förekommit. Åtgärdsplan för förbättringar har begärts. Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet har besökt verksamheten i oktober 2002. Ytterligare ett besök är aviserat under hösten 2003.

Servicehuset
Servicehuset har 93 lägenheter för 102 boende. Tillgång till sjuksköterskeresurser finns dygnet runt. Personalomsättningen har varit låg. Uppföljningen visar att vården och omvårdnaden är väl fungerande även om vissa delar behöver förbättras. Förbättringsområden som identifierats är bl.a. dokumentation, skriftliga rutiner för det dagliga arbetet och läkemedelshantering. Inga anmälningar har förekommit under året. Åtgärdsplan för förbättringar har begärts.


Handläggare: Edit Fonad och Ingrid Samuelsson, 08-508 21 315 och 08-508 21 030

15 Underlag till gatu- och fastighetskontorets verksamhetsplan för 2004 samt fleråring

Dnr: 300-158-03

Gatu- och fastighetskontoret (gfk) har begärt att från respektive stadsdelsnämnd få in synpunkter och önskemål om åtgärder som kan arbetas in i gfk:s verksamhetsplan för 2004 och i flerårsprogram. Förvaltningen framför önskemål om fortsatta satsningar på trafiksäkerhetsfrågor, underhåll av gatunätet, breddning av trottoarer och park- och torgupprustningar.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

16 Förordnande av rättegångsombud

Dnr: 003-243-03

Stadsledningskontorets juridiska avdelning har till Älvsjö stadsdelsnämnd inkommit med begäran om rättegångsfullmakt för stadsjuristen Roland Strömgren samt vice stadsjuristerna Catharina Gyllencreutz och Anne Rundquist att användas i domstolar där juridiska avdelning har stadsdelsförvaltningens uppdrag att föra talan samt i övrigt tillvarata och bevaka kommunens rätt inom nämndens ansvarsområde.

Handläggare: Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

17 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

18 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

19 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

20 Förfrågningsunderlag för gemensam anbudsupphandling av platser vid sommargårdar (kollo) sommaren år 2004 med ev förlängning år 2005

21 Tjänsteentreprenad för drift av servicehusrestaurang och kiosk vid Långbrobergs servicehus

22 Yttrande till Socialstyrelsen

23 Yttrande till Stockholms tingsrätt - adoptionsärende

§152 Justering

Vice ordförande Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokollet vilket skall ske på förvaltningskontoret onsdagen den 3 september kl 17.00. För den händelse ordförande och vice ordförande inte skulle kunna fullfölja sitt uppdrag utsågs Kåre Gustafsson (s) att träda in i ordförandes ställe och Torbjörn Erbe (m) i vice ordförandes ställe.

§153 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2003-06-17 justerats den 24 juni 2003.

§154 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2003-08-21 anmäldes och lades till handlingarna.

§155 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2003-08-21 anmäldes och lades till handlingarna.

§156 Protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2003-08-21 anmäldes och lades till handlingarna.

§157 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 157.

§158 Minnesanteckningar från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- ...

Minnesanteckningar från möte 2003-06-25 med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor anmäldes.

§159 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och –förvaltningen inkomna handlingar anmäldes.
Bilaga § 159.

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och i övrigt vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningen redovisade inkomna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag m m..

§160 Ekonomisk månadsuppföljning

Ekonomichefen lämnade muntlig rapport om det ekonomiska utfallet för juli månad.

§161 Anmälan om att ramavtal tecknats för handledningstjänster inom Individ-...

Anmäldes att ramavtal tecknats för handledningstjänster inom Individ- och familjeomsorg, inklusive Socialpsykiatri, Äldreomsorg och rehabilitering, Omsorg om funktionshindrade och Rehabilitering, Skola, Förskola och Skolbarnsomsorg.

§162 Yttrande över förslag till ny detaljplan för nytt hotell vid Stockholms...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-08-07 (utsänt ärende 76/2003) förelåg med yttrande över förslag till ny detaljplan för nytt hotell vid Stockholmsmässan. Dnr 004-233-031.

Älvsjö stadsdelsnämnd har beretts tillfälle att yttra sig över ett förslag till detaljplan för ett nytt hotell i 18 våningar intill Stockholmsmässan. Förvaltningen ser positivt på förslaget som en väsentlig del i en framtida dynamisk utveckling av centrala Älvsjö, där det också finns utrymme för ytterligare hotelletableringar i framtiden.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande.

Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§163 Yttrande till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektionsmeddelande

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-08-18 (utsänt ärende 80/2003) förelåg med förslag till yttrande till Arbetsmiljöinspektionen om arbetsmiljön för personal inom personlig assistans. Dnr 501-242-03.

Arbetsmiljöinspektionen har efter inspektion 2003-07-11 uppmärksammat vissa brister i arbetsmiljön för personal inom personlig assistans och ställt krav på åtgärder. Anledningen till inspektionen är en anmälan om arbetsskada rörande våld och hot i enskilt hem, enl § 2 Arbetsmiljöförordningen (AMF) som inkom till Arbetsmiljöinspektionen i Stockholm 2003-07-03. Inom stadsdelsförvaltningen finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete som följs upp årligen. Förvaltningen tillmötesgår arbetsmiljöinspektionens krav på ett utökat riskanalysarbete och kommer att genomföra en riskbedömning av arbetsmiljön i arbetet med brukarna för de personliga assistenterna under hösten 2003. Förvaltningen har i det enskilda ärendet vidtagit nödvändiga åtgärder enligt arbetsmiljöverkets krav. Analysen ska vara avslutad och rapport avlämnas till Arbetsmiljöinspektionen senast 2003-11-30.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande.

  1. Som svar till Arbetsmiljöverket överlämnar stadsdelsnämnden förvaltningens förslag.
  2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som redovisas i ärendet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§164 Remissvar - hund i rätta händer - hundägarens ansvar

§165 Verksamhetsuppföljning vid Älvsjö servicehus och sjukhem

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande (utsänt ärende 79/2003) förelåg med redovisning av uppföljning av verksamheten vid Älvsjö servicehus och sjukhem. Dnr 504-254-03.

Sjukhemmet
Verksamheten har 77 platser. Uppföljningen visar att vården/omvårdnaden kan anses som god men också att verksamheten är i behov av ett förbättrat kvalitetsarbete med utgångspunkt från såväl socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen, inklusive gällande författningar/riktlinjer. Detta innebär att bl a följande förbättringsområden har identifierats, dokumentation, det dagliga rutinarbetet, vårdtagaridentifiering och rapportering/hantering av avvikelser. Därutöver saknas skriftlig informationsfolder för boende/anhöriga. Sjuksköterskebemanning finns dygnet runt. Inhyrda sjuksköterskor har anlitats i stor utsträckning. Personalomsättningen har varit låg under året med undantag för chefer och sjuksköterskor. Ett Lex Sarah- och tre Lex Maria-ärenden har förekommit. Åtgärdsplan för förbättringar har begärts. Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet har besökt verksamheten i oktober 2002. Ytterligare ett besök är aviserat under hösten 2003.

Servicehuset
Servicehuset har 93 lägenheter för 102 boende. Tillgång till sjuksköterskeresurser finns dygnet runt. Personalomsättningen har varit låg. Uppföljningen visar att vården och omvårdnaden är väl fungerande även om vissa delar behöver förbättras.

Förbättringsområden som identifierats är bl a dokumentation, skriftliga rutiner för det dagliga arbetet och läkemedelshantering. Inga anmälningar har förekommit under året. Åtgärdsplan för förbättringar har begärts.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande.

  1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheterna vid Älvsjö sjukhem samt Älvsjö servicehus.
  2. Uppföljning av åtgärdsplaner avseende verksamheternas förbättringsarbete redovisas för stadsdelsnämnden i januari 2004.

§166 Underlag till gatu- och fastighetskontorets verksamhetsplan för 2004 sa...

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-07-04 förelåg (utsänt ärende 77/2003) med förslag till underlag till gatu- och fastighetskontorets verksamhetsplan för 2004 samt fleråring. Dnr 300-158-032-03.

Gatu- och fastighetskontoret (gfk) har begärt att från respektive stadsdelsnämnd få in synpunkter och önskemål om åtgärder som kan arbetas in i gfk:s verksamhetsplan för 2004 och i flerårsprogram. Förvaltningen framför önskemål om fortsatta satsningar på trafiksäkerhetsfrågor, underhåll av gatunätet, breddning av trottoarer och park- och torgupprustningar.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande.

Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar till gatu- och fastighetskontorets begäran om underlag till verksamhetsplan för 2004 samt fleråring.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§167 Förordnande av rättegångsombud

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-08-14 (utsänt ärende 73/2003) förelåg med förslag om utfärdande av ny rättegångsfullmakt för stadsjuristen och vice stadsjuristerna. Dnr 003-243-03.

Stadsdelsnämnden har tidigare, dels i december 1996 och i april 2000, beslutat att ge rättegångsfullmakter till stadsjuristen och vice stadsjuristerna vid stadsledningskontorets juridiska avdelning. Stadsledningskontorets nu aktuella hemställan föranleds av de personella förändringar som ägt rum inom juridiska avdelningen.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande.

Älvsjö stadsdelsnämnd utfärdar rättegångsfullmakt för stadsjuristen Roland Strömgren samt vice stadsjuristerna Catharina Gyllencreutz och Anne Rundquist att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde.

Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket.

Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

§168 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Följande handlingar anmäldes.

  • Försörjningsstöd april 2003 statistik stadsdelsvis
  • Försörjningsstöd maj 2003 statistik stadsdelsvis
  • Arbetslösa maj 2003 statistik stadsdelsvis

Stadsdelsdirektören informerade om att sammanlagt 43 elever lämnat Älvsjös skolor och fr o m höstterminen börjat i Kunskapsskolan i Fruängen. Av dessa 43 elever kommer 23 från Johan Skyttesskolan, 18 från Sjöängskolan och 2 från Solbergaskolan. De elever som valt Kunskapsskolan representerar inte någon speciell grupp utan är "vanliga" elever som valt att pröva något nytt. Flertalet har börjat i skolår 6.

Lägesrapport lämnades avseende utbyggnaden av Ekängens skola.

Gatu- och fastighetskontoret undersöker möjligheten att utöka Mullegården med två avdelningar samt uppföra en ny barnstuga i hörnet Svartlösavägen/Vantörsvägen.

Torsdagen den 4 september kl 18.00 inbjuds nämnden till information i Sjöängsskolan om barn i behov av särskilt stöd.

§169 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Nämnden beslutade att Kåre Gustafsson (s) får delta i en utbildning om psykiskt sjuka och funktionshindrade på Ronneby brunn den 21 – 22 oktober 2003.

Med anledning av Stockholmsprovet som genomförts i stadens skolor tog Svante Haggren upp att han ville ha en redogörelse för hur provet utfallit i skolorna i Älvsjö. Förvaltningen kommer att redovisa resultatet vid kommande nämndsammanträde.

Torbjörn Erbe (m) undrade över barnsomsorgskön i Gamla Älvsjö. Förvaltningen klarar att erbjuda plats inom barnomsorgsgarantin vilket dock inte alltid innebär att föräldrar får plats där de önskar.

Lars Hansson (fp) tog upp att det fortfarande finns fastighetsägare som ej åtgärdat växtlighet som utgör trafikfara i området. Enligt förvaltningen har ca 10 % av de fastighetsägare som i våras fick brev med uppmaning att ta bort överskjutande buskar och grenar på gatumark ej åtgärdat detta. Förvaltningen har överlämnat 7 adresser till gatu- och fastighetskontoret för vidare beredning.

 

 

SLUTET SAMMANTRÄDE

§170 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Protokoll från sociala delegationen 2003-06-12, 2003-06-19 och 2003-06-27 anmäldes.

§172 Tjänsteentreprenad för drift av servicehusrestaurang och kiosk vid Lång...

§173 Yttrande till Socialstyrelsen

§174 Yttrande till Stockholms tingsrätt - adoptionsärende