Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-09-25

Sammanträde 2003-09-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Information om resultatet av Stockholmsprovet i Älvsjö skolor.
Frågestund besökande allmä Läs mer...nhet ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden.

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om justering av senaste nämndprotokoll

3 Partsammansatt förvaltningsgrupp. Protokoll från senaste möte

4 Anmälan om protokoll från senaste lokala pensionärsrådet

5 Anmälan om protokoll från senaste lokala handikapprådet

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

7 Minnesanteckningar från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2002

8 Anmälan av inkomna handlingar

9 Tertialrapport 2

Dnr: 103-197-03

I denna tertialrapport redovisar stadsdelsnämnden ett prognostiserat överskott för 2003 om sammanlagt 7,2 mkr, varav 4,5 mkr avser resultatenheterna och 0,3 mkr avser anslag 2 (försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder). Denna prognos är dock osäker främst beroende på att effekterna av årets löneförhandlingar ännu inte är kända inom alla avtalsområden.

Av nämndens sex resultatenheter prognostiserar fyra ett överskott för 2003. Älvsjö sjukhem beräknas i nuläget redovisa ett underskott för 2003 om 2,4 mkr vilket dock täcks av de medel som avsatts för omstrukturering inom äldreomsorgen. De avsatta medlen inom äldreomsorg täcker dessutom det förväntade underskottet för individ- och familjeomsorg om 5 mkr.

Vad gäller uppföljningen av nämndens generella åtaganden för 2003 så har den gett vid handen att åtagandena i huvudsak bedöms uppfyllas helt eller i hög grad. Nämndens arbete med det integrerade ledningssystemet fortlöper i stort som planerat.

För att klara barnomsorgsgarantin har antalet platser inom förskolan utökats under 2003 med ca 50 st. Nämnden har fattat inriktningsbeslut om ytterligare utbyggnader men uppdraget att minska barngruppernas storlek i förskolan bedöms inte kunna genomföras under året.

Utomnordiska hushåll är den gruppering av ekonomiskt biståndstagare som minskat mest; från 129 hushåll i januari 1999 till 40 hushåll i april 2003. Stadsdelsförvaltningens bedömning är att minskningen är ett resultat bl a av de praktikprojekt som Älvsjö deltar i och som vänder sig till personer med utomnordisk härkomst.

10 Utvecklingsavtal för anställda i Stockholms stad

Dnr: 099-236-03

Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har emottagit personal- och demokratirotelns begäran om yttrande över förslag till utvecklingsavtal för anställda i Stockholms stad. Utvecklingsavtalet,
som föreslås avlösa det sedan 1986 09 01 gällande trygghetsavtalet, har tagits fram i enlighet med av kommunfullmäktige 2001 03 05 fattat beslut.

Ett kommuncentral projekt med biträdande stadsdirektör som genomförandeansvarig har tagit fram förslag till utvecklingsavtal avseende dels framtida hantering av övertalighet i Stockholms stad, dels hur staden ska bli till en mer attraktiv arbetsgivare särskilt inom dagens bristyrkesområden.

Förvaltningen föreslår nämnden att ställa sig positiv till föreliggande förslag till
utvecklingsavtal och därvid särskilt understryka att avtalet förutsätter att kostnaderna finansieras kommuncentralt och att en central funktion med behörighet att verkställa stadsövergripande omplaceringar inrättas.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

11 Kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad

Dnr: 000-219-03

I en motion till kommunfullmäktige föreslås en kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad. Bland annat föreslås sammanslagning av vissa nämnder och att andra nämnder avvecklas. Vidare föreslås att antalet stadsdelsnämnder minskar från nuvarande 18 till 12 st samt att ansvaret för grundskolan överförs till utbildningsnämnden.

Stadsdelsförvaltningen delar inte uppfattningen att grundskolan bör överföras till utbildningsnämnden. Detta bl a med anledning av grundskolans roll i samarbetet med individ- och familjeomsorgen och fritidsverksamheterna. Vad gäller motionens förslag i övrigt föreslås att man avvaktar resultatet av den pågående utredningen om stadens politiska organisation (SPO-utredningen) innan man tar ställning till motionen.


Handläggare: Christer Edfeldt, 08-508 21 080

12 Hund i rätta händer - hundägarens ansvar

Dnr: 000-238-03

Kommunstyrelsen har remitterat hundansvarsutredningens betänkande ”Hund i rätta händer – om hundägarens ansvar” (SOU 2003: 46) till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Förvaltningen gör bedömningen att utredningens förslag till ny tillsynslag med tillkommande föreskrifter för hundar och katter väl uppfyller syftet att förbättra lagstödet för att avhjälpa problem med bristande ägaransvar. Problemet i Älvsjö och i Stockholm generellt är dock polisens bristande resurser att utöva tillsyn över kommunens ordningsföreskrifter om kopplingstvång av hundar på allmän plats.Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

13 Utveckling och omstrukturering av boenden för stadens äldre

Dnr: 504-231-03

Älvsjö stadsdelsnämnd har beretts tillfälle att yttra sig över ärendet Utveckling och omstrukturering av boenden för stadens äldre. Förvaltningen ser positivt på och förordar förslaget att omvandla servicehus till seniorboende med hyresrätt. Förslaget ger den äldre möjlighet att på eget initiativ och utifrån egna behov söka en bostad på en öppen bostadsmarknad utan ett biståndsbeslut. Omvandlingen av servicehus till seniorboenden kan också ge positiva kedjeeffekter på den övriga bostadsmarknaden. Hur fördelningen av lägenheter skall ske och enligt vilka kriterier bör ytterligare belysas.

Handläggare: Bengt Larsson, 08-508 21 505

14 Om- och tillbyggnad av Ekängens skola

Dnr: 303-189-03


Vid nämndsammanträdet 2003-05-22 återremitterade stadsdelsnämnden ärendet ”Om- och tillbyggnad vid Ekängens skola” med uppdrag till förvaltningen att utreda ett alternativ med paviljonger. Paviljongalternativet får ses som en kortsiktig lösning, där vinsterna blir en något lägre hyra. Dock blir engångskostnaderna högre. Förvaltningen gör bedömningen att om- och tillbyggnadsprojektet bör genomföras eftersom det finns ett långsiktigt behov av skollokaler för skolår F-5. Ett genomförande av projektet medför en kvalitetshöjning för verksamheten. Efter avräkning för ventilationskostnader och beställarstöd hamnar projektet på en betydligt lägre hyresnivå än tidigare hyreskalkyl. Den nu föreslagna hyreskalkylen beräknas täckas av lokalschablon vid inskrivning av 150 elever.


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 21083

15 Skollokalplanering - förlängning av Parkskolans hyreskontrakt

Dnr: 001-222-03

För att tillgodose beräknat behov av platser för åk 6-9 i Älvsjös skolor föreslås att stadsdelnämnden uppdrar till förvaltningen att uppta förhandlingar med JM om förlängning av rivningskontraktet för Parkskolan till höstterminen 2006.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 029

16 Utökning av Mullegården med två avdelningar

Dnr: 303-177-03

För att tillmötesgå behovet av förskolelokaler och i enlighet med tidigare inriktningsbeslut föreslår förvaltningen att Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar om genomförande av en utbyggnad av Mullegårdens förskola. Genom en tillbyggnad med två avdelningar skapas möjligheter till samordningsvinster av personal och förutsättningar för att bedriva en kvalitetsmässigt bra verksamhet.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

17 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

18 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

19 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

20 Nybyggnad av förskola Svartlösavägen 128

Dnr: 303-275-03


För att tillmötesgå behovet av förskolelokaler och i enlighet med tidigare inriktningsbeslut föreslår förvaltningen att Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar om genomförande av en nybyggnad av en förskola med tre avdelningar i kvarteret Långbro sjukhus 3, Svartlösavägen 128. Genom en nybyggnad med tre avdelningar skapas möjligheter till samordningsvinster av personal i Ekbackens förskola och förutsättningar för att bedriva en kvalitetsmässigt bra verksamhet.


Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

§175 Justering

Vice ordförande Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske på förvaltningskontoret onsdagen den 2 oktober kl 17.00. För den händelse ordförande och vice ordförande inte skulle kunna fullfölja sitt uppdrag utsågs Kåre Gustafsson (s) att träda in i ordförandes ställe och Torbjörn Erbe (m) i vice ordförandes ställe.

§176 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2003-08-28 justerats den 3 september 2003.

§177 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2003-09-18 anmäldes och lades till handlingarna.

§178 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde 2003-09-18 anmäldes och lades till handlingarna.

§179 Protokoll från lokala handikapprådet

Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2003-09-18 anmäldes och lades till handlingarna.

§180 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 157.

§181 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- ...

Minnesanteckningar från möte 2003-09-03 med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor anmäldes.

§182 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och –förvaltningen inkomna handlingar anmäldes.
Bilaga § 159.

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och i övrigt vidta de åtgärder som kan föranledas av i förteckningen redovisade inkomna medborgarförslag, övriga skrivelser, protokollsutdrag m m..

§183 Om- och tillbyggnad av Ekängens skola

Återremitterat ärende.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-09-03 (dnr 303-189-03) förelåg med förslag till om- och tillbyggnad av Ekängens skola. Utsänt ärende 59/2003.

Vid nämndsammanträdet 2003-05-22 återremitterade stadsdelsnämnden ärendet "Om- och tillbyggnad vid Ekängens skola" med uppdrag till förvaltningen att utreda ett alternativ med paviljonger. Paviljongalternativet får ses som en kortsiktig lösning, där vinsterna blir en något lägre hyra. Dock blir engångskostnaderna högre. Förvaltningen gör bedömningen att om- och tillbyggnadsprojektet bör genomföras eftersom det finns ett långsiktigt behov av skollokaler för skolår F-5. Ett genomförande av projektet medför en kvalitetshöjning för verksamheten. Efter avräkning för ventilationskostnader och beställarstöd hamnar projektet på en betydligt lägre hyresnivå än tidigare hyreskalkyl. Den nu föreslagna hyreskalkylen beräknas täckas av lokalschablon vid inskrivning av 150 elever.

Mona Bergström (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande.

 1. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande att beställa föreslagen om- och tillbyggnad på Ekängens skola enligt förvaltningens förslag.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tillägg med 100 tkr avseende beställarstöd för skollokaler och 2 300 tkr avseende kostnadstäckning för ventilationsombyggnad.
 3. Ärendet överlämnas till stadsledningskontorets finansavdelning för yttrande till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

§184 Om- och tillbyggnad av Mullegårdens förskola

Genomförandebeslut

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-09-10 (dnr 303-177-03) förelåg med förslag till om- och tillbyggnad av Mullegårdens förskola. Utsänt ärende 86/2003.

För att tillmötesgå behovet av förskolelokaler och i enlighet med tidigare inriktningsbeslut föreslår förvaltningen att Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar om genomförande av en utbyggnad av Mullegårdens förskola. Genom en tillbyggnad med två avdelningar skapas möjligheter till samordningsvinster av personal och förutsättningar för att bedriva en kvalitetsmässigt bra verksamhet.

Ordförande Peter Modesta yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande.

 1. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande att beställa föreslagen om- och tillbyggnad av Mullegårdens förskola, Långsjövägen 33, enligt förvaltningens förslag.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tillägg med 100 tkr avseende beställarstöd för förskoleutbyggnad, 500 tkr för projekteringskostnader och 600 tkr för särproduktionskostnader.
 3. Ärendet överlämnas till stadsledningskontorets finansavdelning för yttrande till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

§185 Nybyggnad av förskola Svartlösavägen 128

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-09-11 (dnr 303-275-03) förelåg med förslag till nybyggnad av förskola Svartlösavägen 128. Utsänt ärende 88/2003.

För att tillmötesgå behovet av förskolelokaler och i enlighet med tidigare inriktningsbeslut föreslår förvaltningen att Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar om genomförande av en nybyggnad av en förskola med tre avdelningar i kvarteret Långbro sjukhus 3, Svartlösavägen 128. Genom en nybyggnad med tre avdelningar skapas möjligheter till samordningsvinster av personal i Ekbackens förskola och förutsättningar för att bedriva en kvalitetsmässigt bra verksamhet.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande.

 1. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande att beställa föreslagen nybyggnad av förskola, Svartlösavägen 128, enligt förvaltningens förslag.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tillägg med 100 tkr avseende beställarstöd för förskoleutbyggnad, 500 tkr för projekteringskostnader och 900 tkr för särproduktionskostnader.
 3. Ärendet överlämnas till stadsledningskontorets finansavdelning för yttrande till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

§186 Tertialrapport 2 - Uppföljning av budget 2003

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-09-01 (dnr 103-197/03) förelåg med förslag till tertialrapport 2. Utsänt ärende 85/2003.

I denna tertialrapport redovisar stadsdelsnämnden ett prognostiserat överskott för 2003 om sammanlagt 7.2 mkr, varav 4.5 mkr avser resultatenheterna och 0.3 mkr avser anslag 2 (försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder). Denna prognos är dock osäker främst beroende på att effekterna av årets löneförhandlingar ännu inte är kända inom alla avtalsområden.

Av nämndens sex resultatenheter prognostiserar fyra ett överskott för 2003. Älvsjö sjukhem beräknas i nuläget redovisa ett underskott för 2003 om 2.4 mkr vilket dock täcks av de medel som avsatts för omstrukturering inom äldreomsorgen. De avsatta medlen inom äldreomsorg täcker dessutom det förväntade underskottet för individ- och familjeomsorg om 5 mkr.

Vad gäller uppföljningen av nämndens generella åtaganden för 2003 så har den gett vid handen att åtagandena i huvudsak bedöms uppfyllas helt eller i hög grad. Nämndens arbete med det integrerade ledningssystemet fortlöper i stort som planerat.

För att klara barnomsorgsgarantin har antalet platser inom förskolan utökats under 2003 med ca 50 st. Nämnden har fattat inriktningsbeslut om ytterligare utbyggnader men uppdraget att minska barngruppernas storlek i förskolan bedöms inte kunna genomföras under året.

Utomnordiska hushåll är den grupp av biståndstagare som minskat mest; från 129 hushåll i januari 1999 till 40 hushåll i april 2003. Stadsdelsförvaltningens bedömning är att minskningen är ett resultat bl a av de praktikprojekt som Älvsjö deltar i och som vänder sig till personer av utomnordisk härkomst.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande.

 1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 2 med prognos för året samt tertialbokslut till kommunstyrelsen.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag på 1.2 mkr avseende beställarstöd, projekteringskostnader och särproduktionskostnader för tillbyggnad av av förskolan Långsjövägen 33.
 3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag på 1.5 mkr avseende beställarstöd, projekteringskostnader och särproduktionskostnader för nybyggnad av förskola vid Svartlösavägen/Vantörsvägen.
 4. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag på 2.4 mkr avseende beställarstöd och kostnadstäckning för ventilationsombyggnad av Ekängens skola.
 5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag på 0.2 mkr avseende beställarstöd för Sjöholmsvägens gruppbostad.
 6. Stadsdelsnämnden beslutar att fördela 2.3 mkr till förskolorna efter antal inskrivna barn per 31 augusti.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad

§187 "Utvecklingsavtal för anställda i Stockholms stad"

Remiss från kommunstyrelsen.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-08-22 (dnr 099-236-03) förelåg med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen "Utvecklingsavtal för anställda i Stockholms stad2. Utsänt ärende 83/03.

Stadsdelsnämnden har emottagit personal- och demokratirotelns begäran om yttrande över förslag till utvecklingsavtal för anställda i Stockholms stad. Utvecklingsavtalet, som föreslås avlösa det sedan 1986 09 01 gällande trygghetsavtalet, har tagits fram i enlighet med av kommunfullmäktige 2001 03 05 fattat beslut.

Ett kommuncentral projekt med biträdande stadsdirektör som genomförandeansvarig har tagit fram förslag till utvecklingsavtal avseende dels framtida hantering av övertalighet i Stockholms stad, dels hur staden ska bli till en mer attraktiv arbetsgivare särskilt inom dagens bristyrkesområden.

Förvaltningen föreslår nämnden att ställa sig positiv till föreliggande förslag till utvecklingsavtal och därvid särskilt understryka att avtalet förutsätter att kostnaderna finansieras kommuncentralt och att en central funktion med behörighet att verkställa stadsövergripande omplaceringar inrättas.

Vice ordförande Olle Andretzky (m) och ledamoten Kenneth Persson (v) yrkade att remissen skulle överlämnas utan eget ställningstagande.

Kåre Gustafsson yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden- utan omröstning – enligt Kåre Gustafssons yrkande följande.

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till remissyttrande.

Reservation mot nämndens beslut framfördes av Olle Andretzky m fl (m) och Kenneth Persson (v).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad

§188 Kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen.

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-09-01 (dnr 000-219-03) förelåg med förslag till svar på remissen. Utsänt ärende 83/2003.

I en motion till kommunfullmäktige föreslås en kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad. Bland annat föreslås sammanslagning av vissa nämnder och att andra nämnder avvecklas. Vidare föreslås att antalet stadsdelsnämnder minskar från nuvarande 18 till 12 st samt att ansvaret för grundskolan överförs till utbildningsnämnden.

Stadsdelsförvaltningen delar inte uppfattningen att grundskolan bör överföras till utbildningsnämnden. Detta bl a med anledning av grundskolans roll i samarbetet med individ- och familjeomsorgen och fritidsverksamheterna. Vad gäller motionens förslag i övrigt föreslås att man avvaktar resultatet av den pågående utredningen om stadens politiska organisation (SPO-utredningen) innan man tar ställning till motionen.

Inger Swahn (fp) yrkade bifall till motionen.

Kåre Gustafsson (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg.

Torbjörn Erbe (m) hade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Margaretha Åkerberg (kd) lade fram ett fjärde förslag och yrkade bifall till det.

Beslut

Efter ställda propositioner på föreliggande yrkanden beslöt stadsdelsnämnden – utan omröstning – enligt Kåre Gustafsson yrkande följande.

Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen och anför därutöver följande.

Motionärerna berör frågeställningar som noggrant kommer att övervägas i den kommande SPO-utredningen.

I motsats till motionärerna vill vi stärka stadsdelsnämndernas betydelse och vidga den lokala demokratin, delaktigheten och inflytandet.

Utifrån vår egen stadsdel ser vi tydliga både demokratiska, organisatoriska och ekonomiska fördelar med den föreliggande stadsdelsnämndsorganisationen. Det finns också utrymme för att ytterligare fortsätta decentraliseringsarbetet till stadsdelsnämnderna.

Alla dessa frågeställningar får vi anledning att återkomma till i den kommande remissbehandlingen när SPO-utredningen föreligger.

Olle Andretzky m fl (m) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt förslag enligt följande.

Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen anföra följande.

Man kan konstatera att folkpartiet steg för steg närmar sig den moderata linjen rörande Stockholms stads organisation. Det är mycket trevligt. Man bör dock gå längre.

Stadsdelsnämnderna infördes i syfte att effektivisera verksamheten. Det har visat sig att det inte fungerade. Därför menar vi att stadsdelsnämnderna skall avskaffas och ersättas med sociala distriktsnämnder, vilket kommer att ske naturligt när många av de stora uppgifter som idag ligger under stadsdelsnämnderna i form av förskola, skola, fritidshem och äldreomsorg ersätts av pengsystem fullt ut. Besluten kring barnens förskola, skola och fritidshem samt äldre och funktionshindrades behov av hjälp flyttas från stadsdelsnämnderna till enskilda människors köksbord, där dessa viktiga beslut bör tas fullt ut.

Fyra procent av stadsdelsnämndernas kostnader är idag administration. Genom införande av sociala distriktsnämnder kan vi under det första året spara 1 %. Erfarenheterna från sammanslagningen av stadsdelsnämnder som genomfördes när Stockholm gick från 24 till 18 visar att denna besparingspotential är reell.

Lokal kulturverksamhet överförs centralt till kulturnämnden. Idrotts- och fritidsfrågor samt stadsmuseinämndens verksamhet integreras i kulturnämnden som blir en kultur- och idrottsnämnd. De uppgifter som stadsdelsnämnderna har i form av individärenden och som handhas av de sociala delegationerna kommer att skötas av sociala distriktsnämnder.

Parkskötsel, snöröjning samt städning av gator och parker samlas centralt i staden i syfte att maximera utnyttjandet av resurser och kompetens. Vi är övertygade om att detta i kombination med bland annat ökad dagsstädning av större ytor leder till ett renare Stockholm.

Genom att administrationen av förskolan, skolan och omsorgen om funktionshindrade lyfts från stadsdelsnämnderna så tillses också att verksamheten ges till lika villkor oavsett form och oavsett var i staden man bor. Att minska byråkratin ökar valfriheten och frigör resurser som kan användas direkt i verksamheten och på det sätter höjer vi kvaliteten inom skolan, förskolan och omsorgen om de funktionshindrade.

Integrationsfrågorna integreras fullt ut med näringslivsfrågorna i en Näringslivs- och integrationsnämnd. Integrationen är en av de största utmaningarna som Stockholm står inför och det är i huvudsak genom att människor har jobb som en verkningsull integration kan ske. Samtidigt är stadens mångfald en viktig tillgång och konkurrensfaktor för fler nya etableringar i regionen. Dessutom integreras Saluhallsfrågorna i Näringslivsnämnden.

Vår målsättning är att minimera antalet kommunalt drivna bolag. Ett av stadens tre bostadsbolag skall säljas, gärna till de boende.

Genom att integrera nämnder och flytta makten från stadsdelsnämnderna till de enskilda hushållen kan väsentliga resurser sparas. Dessa kan i stället användas för att höja kvaliteten i verksamheten och skapa utrymme för fortsatta skattesänkningar.

Jan Bressler m fl (fp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till motionen.

Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig till förmån för eget förslag enligt följande.

Kristdemokraterna har i sin budgetreservation för 2004 lagt förslag på en bantad politisk organisation. Det förslag till åtgärder som lagts fram är inte lika långtgående som det Folkpartiet föreslagit i sin motion. Kristdemokraternas förslag innebär att stadsdelsnämnderna Kista och Rinkeby slås samman, att Näringslivsnämnden och Integrationsnämnden blir en gemensam nämnd samt att Stadsmuseinämnden återgår till att vara ett utskott eller en delegation under Kulturnämnden.

Samgående mellan Kista och Rinkeby 
Kristdemokraterna vill som ett viktigt integrationsprojekt se ett samgående mellan Kista och Rinkeby stadsdelsnämnder. Detta område utgör trots nedgången i IT-branschen Stockholms hetaste tillväxtregion och har stora tillgångar i en mångkulturell befolkning. Genom ett samgående skulle de båda stadsdelsnämndernas särart kunna tillvaratas och nya spännande utvecklingsmöjligheter se dagens ljus. Dessutom skulle grönområdet mellan stadsdelarna kunna utvecklas så att det skapar kontakter och ger en känsla av ett gemensamt offentligt rum istället för att isolera stadsdelarna från varandra. Utbildning, företagsamhet och arbetsmarknad, kultur-, sport- och fritidsverksamhet skulle också vinna på en samordning av dessa stadsdelars resurser.

Slå samman Näringslivsnämnden och Integrationsnämnden
Under de senaste åren har insikten om att arbete är en snabb väg in i det svenska samhället och till goda kunskaper i svenska språket spritt sig och omfattas numera även av vänsterpartier. Av detta följer emellertid inte att den föreslagna arbetsmarknads- och integrationsberedningen bör inrättas. Istället bör stadens insatser för näringsliv, arbetsmarknad och integration/flyktingmottagning samordnas genom att Näringslivsnämnden och Integrationsnämnden slås samman. Också andra personer än invandrare med svårigheter att få ett jobb skulle gynnas av en samordning av näringslivs- och integrationsfrågor. Det gäller bl.a. personer med olika slag av funktionshinder eller missbruksproblematik.

Det ter sig därför naturligt att samordna stadens insatser för näringsliv, arbetsmarknad och integration/flyktingmottagning.

Näringslivs- och integrationsnämnden skulle få följande huvuduppgifter:

 • Näringslivsfrågor i huvudsak enligt näringslivsnämndens hittillsvarande uppgifter
 • Integrations-, flykting- och minoritetsfrågor enligt Integrationsnämndens hittillsvarande uppgifter.
 • Utveckling och samordning av vissa övergripande utvecklingsprojekt och arbetsmarknadsåtgärder i samverkan med statliga myndigheter, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna.

Framtids- och utvecklingsfrågor med kansli för utvecklingsdirektören.

Stadsmuseinämnden
Stadsmuseinämnden inrättades 1998. Tidigare fanns en stadsmuseidelegation under kulturnämnden. Kristdemokraterna föreslår att Stadsmuseinämndens verksamhet åter överförs till Kulturnämnden, som inrättar ett utskott eller delegation för dessa frågor.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§189 Hund i rätta händer

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-08-28 (dnr 000-238-03) förelåg med förslag till svar på remissen från kommunstyrelsen avseende Hund i rätta händer. Utsänt ärende 78/2003.

Kommunstyrelsen har remitterat hundansvarsutredningens betänkande "Hund i rätta händer – om hundägarens ansvar" (SOU 2003: 46) till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Förvaltningen gör bedömningen att utredningens förslag till ny tillsynslag med tillkommande föreskrifter för hundar och katter väl uppfyller syftet att förbättra lagstödet för att avhjälpa problem med bristande ägaransvar. Problemet i Älvsjö och i Stockholm generellt är dock polisens bristande resurser att utöva tillsyn över kommunens ordningsföreskrifter om kopplingstvång av hundar på allmän plats.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande.

Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad

§190 Utveckling och omstrukturering av boenden för stadens äldre

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-09-02 (dnr 504-231-03) förelåg med förslag till svar på kommunstyrelsen remiss Utveckling och omstrukturering av boenden för stadens äldre.
Utsänt ärende 84/2003.

Älvsjö stadsdelsnämnd har beretts tillfälle att yttra sig över ärendet Utveckling och omstrukturering av boenden för stadens äldre. Förvaltningen ser positivt på och förordar förslaget att omvandla servicehus till seniorboende med hyresrätt. Förslaget ger den äldre möjlighet att på eget initiativ och utifrån egna behov söka en bostad på en öppen bostadsmarknad utan ett biståndsbeslut. Omvandlingen av servicehus till seniorboenden kan också ge positiva kedjeeffekter på den övriga bostadsmarknaden. Hur fördelningen av lägenheter skall ske och enligt vilka kriterier bör ytterligare belysas

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

§191 Skollokalplanering

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-09-15 (dnr 001-222-03) med förslag till förlängning av Parkskolans hyreskontrakt. Utsänt ärende 87/2003.

För att tillgodose beräknat behov av platser för åk 6-9 i Älvsjös skolor föreslås att stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att uppta förhandlingar med JM om förlängning av rivningskontraktet för Parkskolan till höstterminen 2006.

Ordförande Peter Modesta (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt enligt ordförandes yrkande följande.

Älvsjö stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att uppta förhandlingar och sluta avtal med JM om förlängning av hyreskontrakt för Parskolan till och med augusti 2006.

§192 Övrigt från verksamheten

Följande handlingar anmäldes.

 • Försörjningsstöd juni 2003 statistik stadsdelsvis

Stadsdelsdirektören meddelade att ytterligare en informationskväll inplanerats den 4 december kl 18.00 – 20.00 angående Älvsjö äldreboende. Inbjudan skickas ut senare.

Inbjudan till introduktion/utbildning för ledmöter och ersättare i nämnden har skickats ut till samtliga i nämnden. Anmälan senast den 1 november.

Kunskapsskolan har tillstånd från Skolverket att starta i Vantör men kommer förmodligen inte att starta någon skola i sydvästra Stockholm inom överskådlig framtid. De undersöker f n möjligheterna att starta en skola i Bromma.

§193 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Kenneth Persson (v) undrade om förvaltningen har någon åtgärdsplan avseende våld mot kvinnor och barn. Detta ämne tas upp som ett tema vid något av nämndens sammanträden.

Mona Bergström (s) efterlyste information om hur integrationsprojektet fortskrider. Förvaltningen informerar vid något av de kommande sammanträdena.

Mona Bergström (s) efterlyste en analys av resultatet av Stockholmsprovet i Älvsjö skolor. Analys och slutsatser kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Svante Haggren (s) undrade hur långt förvaltningen kommit avseende förskoleplanen och inrättandet av ett övergripande förskoleråd för Älvsjö. Förvaltningen har påbörjat diskussioner i frågan.

Olle Andretzky (m) föreslog att representanter från stiftelsen Väddö – Södertörn bjuds in till nämnden för att redogöra för projektet "Nord-Syd-kompetensen" som är ett arbetsmarknadsprojekt som vänder sig till arbetslösa personer, registrerade som arbetslösa inom socialtjänsten eller arbetsförmedlingen. Ansvariga för projektet bjuds in till nämnden om förvaltningen beslutar att delta i projektet.

Margaretha Åkerberg (kd) undrade om förvaltningen har pågående projekt vid Kompetenscentrum. Förvaltningen återkommer vid nästa sammanträde med en rapport.

Stadsdelsnämnden beslutade att Peter Modesta (mp) får delta i ett seminarium "En stad för alla", som anordnas av Kommun-HSO och Stockholms stad den 10 november.

Jan Bressler (fp) föreslog att Informationsbladet läggs ut på nätet och att medborgarna får möjlighet att prenumerera elektroniskt på bladet.