Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-10-23

Sammanträde 2003-10-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Den öppna frågestunden för allmänheten börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i dir Läs mer...ekt anslutning till den öppna frågestunden, dock senast kl 19.00.

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om protokolljustering

3 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

4 Protokoll från lokala pensionärsrådet

5 Protokoll från lokala handikapprådet

6 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

7 Minnesanteckningar från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

8 Anmälan av inkomna handlingar

9 Ekonomisk månadsuppföljning

10 Verksamhetsplan och budget för 2004

11 Kvalitetskontroll av läkemedelshantering

Dnr: 506-291-03

Enligt Socialstyrelsens författningssamling föreskrivs att läkemedelshanteringen ska vara säkerställd inom alla verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdsslagen samt att rutiner och ansvarsfördelning ska dokumenteras i en lokal instruktion. Med läkemedelshantering avses ordination, iordningställande, administrering, rekvisition, förvaring, uttag och iordningställande samt överlämning av läkemedel. En extern kvalitetsgranskning minst en gång per år eller vid behov ska genomföras av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan.

Handläggare: Edit Fonad, 08-508 21 315

12 Ansvar för skolverksamheten för elever i år 6 från Herrängens skola

Dnr: 403-293-03

Förvaltningen har på uppdrag av stadsdelsnämnden, utrett frågan om att Herrängens skola återigen ska bedriva skolverksamhet för årskurs 6 fr.o.m. höstterminen 2004. Förvaltningen har genomfört en analys av stadsdelsnämndens tidigare beslut om skolorganisation, skolplanering, skolpliktsbevakningsområden, beslut i samband med om- och tillbyggnation av Herrängens skola samt elevprognoser. Förvaltningen finner vid denna genomgång och analys att ansvaret för att bedriva skolverksamheten för eleverna i år 6 vid Herrängens skola, även fortsättningsvis ska åvila Johan Skyttes barn- och ungdomsområde.

Handläggare: Lars Stensborg, 08-508 21 105

14 Verksamhetsuppföljning av Blomsterfonden Liseberg

Dnr: 504-282-03

Verksamhetsuppföljningen av Blomsterfonden Liseberg visar att det finns väl utarbetade "Kvalitetspolicy- och styrdokument" dels för SoL (SOSFS 1998:8) och dels för HSL (SOSFS 1996:24) men dessa är inte helt implementerade i verksamheten.

Bemanningen är tillgodosedd men hjälp av en hel del ej vårdutbildad personal. De flesta av den legitimerade personalen är relativt nyanställd och börjar först nu komma in i verksamheten. Det finns aktiv sjuksköterskebemanning på Liseberg under dagtid men ej under nattetid. Dokumentationen är inte fullständig. Vårdplanering för hälso- och sjukvård finns.

Boendet ger ett trivsamt intryck. Klagomålshanteringen är utvecklad med återkoppling till den boende/anhörig. Avvikelsehanteringen saknar återkoppling.

Som förbättringsområden föreslås utveckling av social- samt hälso- och sjukvårdsdokumentationen, viktkontroll med BMI. Dessutom bör en del av riktlinjerna revideras/förtydligas. Efter den senaste uppföljningen har två anmälningar sänts till Länsstyrelsen.

Åtgärdsplan för avvikelserna ska presenteras för uppföljningsansvariga vid Älvsjö stadsdelsförvaltning/stadsdelsnämnd senast årsskiftet 2003-2004.


Handläggare: Edit Fonad och Ingrid Samuelsson, 08-508 21 315, 030

15 Ändrade parkeringsregler

Dnr: 305-165-03

För att kunna utföra höststädning på stadsdelens gator föreslår förvaltningen att så kallade PYTT-parkeringsregler börjar gälla en månad tidigare på hösten, det vill säga från 1 november.

Handläggare: Karin Söderling, 08-508 21 083

16 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

17 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

18 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

19 Muntlig information i två skolärenden

22 Gemensam anbudsupphandling av ramavtal avseende hantverkstjänster

23 Upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom förskola, skolbarnomsorg och grundskola

24 Förslag till tilldelningsbeslut i Stockholms stadsupphandling av dygnetrunt-, mellan- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer

§195 Justering

Vice ordförande Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske på förvaltningskontoret torsdagen den 30 oktober kl 17.00. För den händelse ordförande och vice ordförande inte skulle kunna fullfölja sitt uppdrag utsågs Kåre Gustafsson (s) att träda in i ordförandes ställe och Jan Bressler (fp) i vice ordförandes ställe.

§196 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2003-09-25 justerats den 2 oktober 2003.

§197 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2003-10-16 och 2003-10-23 anmäldes och lades till handlingarna.

§198 Anmälan av lokala pensionärsrådets protokoll

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 16 oktober 2003 anmäldes och lades till handlingarna.

§199 Anmälan av lokala handikapprådets protokoll

Protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2003-10-16 anmäldes och lades till handlingarna.

§200 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 200.

§201 Anmälan av minnesanteckningar från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- ...

Minnesanteckningar från möte 2003-10-01 med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor anmäldes.

Med anledning av att gatu- och fastighetsnämnden beslutat att planera för ett asfaltverk och en betongfabrik i Västberga industriområde uppdrog nämnden till den tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor att tillsammans med ordförande utforma en skrivelse till gatu- och fastighetsnämnden. Skrivelsen ska presenteras på nämndens sammanträde den 6 november. Nämnden anser att det är angeläget att en vägutredning genomförs eftersom det är viktigt att minimera trafiken i det redan nu hårt trafikerade området.

§202 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och –förvaltningen inkomna handlingar anmäldes.
Bilaga § 202.

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

§203 Ekonomisk månadsuppföljning

Ekonomichefen lämnade muntlig rapport om det ekonomiska utfallet för september månad.

§204 Verksamhetsplan och budget för 2004

§205 Kvalitetskontroll av läkemedelshantering

Dnr 506-291-2003

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens anmälan om kvalitetskontroll av läkemedelshantering.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2003 (utsänt ärende 92/2003).

Enligt Socialstyrelsens författningssamling föreskrivs att läkemedelshanteringen ska vara säkerställd inom alla verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen samt att rutiner och ansvarsfördelning ska dokumenteras i en lokal instruktion. Med läkemedelshantering avses ordination, iordningställande samt överlämning av läkemedel. En extern kvalitetsgranskning minst en gång per år eller vid behov ska genomföras av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§206 Ansvar för skolverksamheten för elever i år 6 från Herrängens skola

Dnr 403-293-2003

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att återremittera ärendet.

Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att tillsammans med nämnden inleda en demokratisk dialog med skolledningar, föräldrar och elever och skolans personal i Johan Skytte- och Herrängens barn- och ungdomsområden för att få ett bra underlag till beslut om vilken organisation som bäst motsvarar pedagogiska och organisatoriska önskemål liksom föräldrar och elevers önskemål när det gäller val av skola och inriktning i är 6 – 9 i detta område.

Förutsättningar som bl.a. bör belysas är

  • möjligheter till samverkan/samarbete kring eleverna oberoende av skolorganisation.
  • att belysa samverkan kring eleverna och överlämnande och mottagandeorganisation mellan skolorna.
  • belysa föräldrarnas och elevernas inflytande.
  • diskutera ytterligare förbättringar av vår verksamhet, för att vara det bästa alternativet i fortsättningen när föräldrar och ungdomar står inför val av skola. Som ett led i detta bör även den kunskap som finns hos föräldrar och elever, som redan nu valt att ha sin fortsatta skolgäng utanför Älvsjös skolor ingå.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2003 (utsänt ärende 96/2003).

Förvaltningen har på uppdrag av stadsdelsnämnden utrett frågan om att Herrängens skola återigen ska bedriva skolverksamhet för årskurs 6 fr.o.m. höstterminen 2004.

Förvaltningen har genomfört en analys av stadsdelsnämndens tidigare beslut om skolorganisation, skolplanering, skolpliktsbevakningsområden, beslut i samband med om- och tillbyggnation av Herrängens skola samt elevprognoser. Förvaltningen finner vid denna genomgång och analys att ansvaret för att bedriva skolverksamheten för eleverna i år 6 vid Herrängens skola, även fortsättningsvis ska åvila Johan Skyttes barn- och ungdomsområde.

Förslag till beslut
Kåre Gustafsson (s) m.fl., Peter Modesta (mp) och Kenneth Persson (v) föreslog att ärendet skulle återremitteras.

Inger Swahn (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Olle Andretzky (m) föreslog att ärendet skulle bordläggas.

Beslutsgång
Ordförande tog först upp frågan om ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde.

Nämnden beslutade utan omröstning att ärendet inte skulle avgöras idag.

Ordförande ställde sedan de två förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Peter Modesta (mp), ledamöterna Kåre Gustafsson (s) m.fl. och Kenneth Persson (v) förslag till beslut.

Reservation
Vice ordförande Olle Andretzky (m) m.fl., ledamöterna Jan Bressler (fp) m.fl. och Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden föreslås besluta följande.

Ärendet bordläggs och under bordläggningstiden förankrar skolledningarna förvaltningens förslag till beslut hos föräldrarna.

§207 Utveckling av utrednings- och uppföljningsinstrument inom Stockholms stads missbrukarvård

§208 Verksamhetsuppföljning av Blomsterfonden Liseberg

Dnr 504-282-2003

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen avseende ramavtalet för äldreomsorgsplatserna inom Blomsterfonden Liseberg.
  2. Stadsdelsnämnden delger Äldreomsorgsberedningens kansli nedan redovisade uppföljning.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 september 2003 (utsänt ärende 90/2003).

Den årliga verksamhetsuppföljningen av äldreboendet Blomsterfonden Liseberg har genomförts av förvaltningen. Rapporten visar att det finns väl utarbetade "kvalitetspolicy- och styrdokument" för socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen men att de inte tillämpas fullt ut i verksamheten. Personalomsättningen är hög – bemanningen är tillgodosedd med delvis ej vårdutbildad personal. Klagomålshanteringen är utvecklad med återkoppling till boende och anhöriga. Gruppaktiviteter ordnas dagligen av en heltidsanställd aktivitetsledare. Som förbättringsområden föreslås utveckling av social-, hälso- och sjukvårdsdokumentationen samt viktkontroll. En åtgärdsplan ska presenteras för stadsdelsnämnden senast årsskiftet 2003/2004.

Förslag till beslut

Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag

§209 Ändrade parkeringsregler

Dnr 305-165-2003

Stadsdelsnämndens beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd hemställer hos gatu- och fastighetsnämnden att ändra PYTT-parkeringsreglerna inom Älvsjö stadsdelsområde att fortsättningsvis gälla från den 1 november.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2003-10-07 (utsänt ärende 97/2003).

För att kunna utföra höststädning på stadsdelens gator föreslår förvaltningen att så kallade PYTT-parkeringsregler (PYTT= Parkering i YTTerstaden) börjar gälla en månad tidigare på hösten, det vill säga från 1 november.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§210 Övrigt från verksamheten

Följande handlingar anmäldes.

* Arbetslösa september 2003 statistik stadsdelsvis

Stadsdelsdirektören informerade om att närpolisen flyttar från Globen till Västberga.

§211 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Kenneth Persson (v) undrade om det finns mobbningsprogram i skolorna i Älvsjö.Enligt förvaltningen finns det lokalt utformade program som skolorna arbetar medkontinuerligt. Beslutades att rektorerna redovisar sina respektive mobbningsprogram på något av de kommande sammanträdena.

Olle Andretzky (m) tog upp frågan om kvaliteten på passivitetslarmen på servicehusen. Förvaltningen genomför f.n. en kontroll av larmen - återkommer med muntlig rapport när undersökningen är klar.

Mona Bergström (s) undrade hur musikalen "H som i längtan" hade mottagits av eleverna i nian. Enligt Solweig Westin var både lärare och elever i Sjöängsskolan mycket entusiastiska när de kom tillbaka från föreställningen.

Mona Bergström (s) framförde att informationskvällen om drogvaneundersökningen i Älvsjös skolor var mycket intressant och hoppades på en uppföljning.

Nämnden beslutade att Peter Modesta (mp) och Margaretha Åkerberg deltar i ett seminarium "En stad för alla" den 10 november 2003 som anordnas av Stockholms stad och olika handikapp-organisationer.