Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-01-29

Sammanträde 2004-01-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Information om barn- och ungdomsområdenas arbete mot mobbing
Frågestund - besökande allmä Läs mer...nhet ges möjlighet att ta upp frågor med den samlade nämnden

1 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

2 Anmälan om protokolljustering

3 Protokoll från lokala pensionärsrådet

4 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

5 Minnesanteckningar från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

6 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

7 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

8 Anmälan av inkomna handlingar

9 Redovisning av genomförd tillsyn gällande automatspeltillstånd och försäljning av folköl och tobak

Dnr: 309-003-03

Stadsdelsnämnden är ansvarig för tillsynen av automatspeltillstånd, folkölsförsäljning
samt försäljning av tobaksvaror. I detta ärende redovisas resultatet av den tillsyn som utfördes under 2003.

Beträffande automatspeltillstånd finns det inom stadsdelsnämndens geografiska ansvarsområde tre tillståndshavare, men samtliga saknar för närvarande spelautomater. Inom området finns tio försäljningsställen där folköl (klass II) säljs samt femton försäljningsställen där tobaksvaror kan köpas. Samtliga butiker där folköl säljs har godkända lokaler enligt livsmedelslagens bestämmelser samt ett tillräckligt brett matvarusortiment enligt stadens norm. Endast sex av butikerna uppfyllde dock kravet på s k egentillsynsprogram. Övriga butiker angav att personalen tydligt informerats om vad som gäller enligt alkohollagens bestämmelser vid försäljning av folköl. Två av butikerna saknade synlig information om att det är förbjudet att tillhandahålla folköl till minderåriga. Butikerna har uppmanats att snarast reglera detta. Gällande tobaksförsäljningen finns i princip inget att anmärka på.


Handläggare: Håkan Dahl, 08-508 21 076

10 Anmälan av äldreomsorgsinspektörernas rapport om äldreomsorgen inom Älvsjö stadsdelsområde

Dnr: 504-227-03

Stockholms stads äldreomsorgsinspektörer bedömer att helhetsintrycket av äldreomsorgen i Älvsjö är gott. I rapporten ges också förslag till olika utvecklingsområden. Förvaltningen delar de uppfattningar som redovisas i äldreomsorgsinspektörernas rapport. Förvaltningen redovisar också hur man
avser att arbeta med föreslagna förbättringsområden.


Handläggare: Bengt Larsson, 08-508 21 505

11 Åtgärdsplan för uppföljning av Älvsjö sjukhem

Dnr: 504-023-04

I enlighet med stadsdelsnämndens beslut genomfördes verksamhetsuppföljning vid Älvsjö sjukhem under juni/juli 2003. Resultatet redovisades för stadsdelsnämnden den 28 augusti 2003 då det också beslutades att verksamheten skulle presentera en åtgärdsplan avseende de områden där förbättringar erfordrades. Som ett resultat av åtgärdsplanen har verksamhetens kvalitetsutveckling påskyndats. Förbättringsåtgärder har genomförts bl.a. har sekundärkontaktpersoner utsetts, vissa nya rutiner som t.ex. för vård i livets slutskede, inventering av aktuella ADL-status, och information om flödesschema för Lex Sarah-ärendehantering genomförts. Verksamhetsansvariga chefer arbetar vidare med kvalitetsutvecklingen för områden där det krävs ett längre tidsperspektiv för åtgärder. Ombyggnation av dubbelrummen till enkelrum är kostnadsberäknad. Möjlighet till extra garderobsutrymmen finns medan installering av spoldesinfektor bedöms ogenomförbar.

Handläggare: Edit Fonad och Ingrid Samuelsson, 08-508 21 315 och 08-508 21 030

12 Länsstyrelsens tillsyn av Älvsjö sjukhem i oktober 2003

Dnr: 504-227-03

Länsstyrelsen har genomfört en tillsyn av Älvsjö sjukhem i oktober 2003. Tillsynen initierades av en anmälan till Länsstyrelsen. I rapporten skriver Länsstyrelsen att man ser allvarligt på anmälan och att man fått stora delar av anmälan bekräftad. Länsstyrelsen redovisar ett antal områden där förbättringar ska genomföras samt begär en plan av stadsdelsnämnden över hur genomförandet av förbättringarna ska följas upp. Förvaltningen anser att kritiken i Länsstyrelsens rapport är befogad och har efter samtal med Länsstyrelsen i oktober 2003 vidtagit eller planerar att vidta beskrivna åtgärder

Handläggare: Bengt Larsson, 08-508 21 505

13 Barn- och ungdomsområdenas arbete mot mobbing

Dnr: 405-014-04

Samtliga barn- och ungdomsområden och däri ingående lokala enheter, arbetar aktivt med att motverka kränkande behandling och mobbning. Alla enheter har framtagna handlingsplaner som är väl förankrade hos all personal och ett kontinuerligt arbete bedrivs för att skapa en arbetsmiljö för eleverna och personal, där alla kan känna trygghet och arbetsro.

Handläggare: Lars Stensborg, 08-508 21 105

14 Skolinspektörsrapport, Johan Skyttes barn- och ungdomsarbete

Dnr: 400-017-04

Inspektörernas sammanfattande bedömning av Johan Skyttes barn- och ungdomsområde är att det är ett väl fungerande barn- och ungdomsområde och utmärks av både goda resultat, elever som trivs, engagerade medarbetare, en synlig och närvarande ledning och en tydlig vilja till fortsatt utveckling. Dock redovisas också vissa områden som skolorna delvis brister i, samt områden som bör utvecklas för att skolorna skall bli mer mål- och resultatstyrda.

Handläggare: Lars Stensborg, 08-508 21 105

15 Arbetslös ungdom som uppbär försörjningsstöd

Dnr: 502-037-04

Förvaltningen har följt upp ungdomar som erhållit försörjningsstöd mars 2003 – december 2003 för att utröna om speciella insatser för arbetslös ungdom med försörjningsstöd skulle vara behövligt för 2004. Förvaltningen bedömer att arbetslös ungdom med försörjningsstöd i stadsdelen inte ökat nämnvärt under 2003 och att de får den support de är i behov av genom den ordinarie verksamhet som bedrivs på Jobbcentrum samt att det inte finns behov av ytterligare insatser förutom detta.

Handläggare: Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

16 Anmälan av beslut i upphandling av sommargårdar (kollo) inför år 2004 med möjlighet till förlängning år 2005

Dnr: 105-015-04

Sommarkoloniverksamhet (nedan kallat kollo) för barn och ungdomar har bedrivits i Stockholm sedan början av 1900-talet och har en stark tradition i stadens verksamhetsutbud. Många barn och ungdomar har genom åren deltagit i verksamheten. De senaste fyra somrarna (2000-2003) har kollo upphandlats och olika privata företag/ föreningar har utfört och bedrivit verksamheten åt stadsdelsnämnderna efter avrop från träffade ramavtal. Ramavtalen som stadsdelsnämnderna haft med de olika utförarna har sträckt sig över två år.

En ny upphandling är nu genomförd och tolv (12) företag och föreningar, som redovisas i detta utlåtande, har erhållit uppdrag att åt stadsdelsnämnderna genomföra kollo sommaren 2004 med möjlighet till förlängning 2005. Stadsdelsdirektören i Rinkeby har, på delegation av samtliga 18 stadsdelsnämnder, beslutat anta utförare samt undertecknat de ramavtal som kommer att gälla verksamheten i första hand sommaren 2004 och vid förlängning även sommaren 2005 (se bilaga).


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

17 Uppföljning av kolloverksamheten sommaren 2003

Dnr: 105-016-04

Uppföljningen av kolloverksamheten sommaren 2003 har genomförts av Norrmalms stadsdelsförvaltning i samarbete med samtliga stadsdelsförvaltningar. Underlaget för uppföljningen består av uppföljnings-besök, klagomål och synpunkter från föräldrar och barn samt en träff med entreprenörerna. Uppföljningsbesöken har i första hand utgått från avtalet och har genomförts av tjänstemän med kolloanknytning inom stadsdels-förvaltningarna.

Den sammantagna bilden av sommarens kolloverksamhet är att den har varit tillfredsställande med ett fåtal anmärkningar. Generellt kan sägas att personalens kompetens har varit god och att olika rutiner i verksam-heterna har fungerat bra. De anmärkningar och synpunkter som framkommit har diskuterats med berörda entreprenörer och godtagbara förklaringar har givits i samtliga frågor. Berörda entreprenörer har också vidtagit eller kommer att vidta åtgärder för att komma tillrätta med anförda brister.


Handläggare: Margareta Hamrén, 08-508 21 020

18 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

19 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

20 Anmälan av protokoll från sociala delegationen 2003 12 11

21 Gemensam ramavtalsupphandling av hantverkstjänster

§5 Utseende av justerare och beslut om tid för justering

Vice ordförande Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske den 5 februari 2004 kl 17.00. För den händelse ordförande och vice ordförande inte skulle kunna fullfölja sitt uppdrag utsågs Kåre Gustafsson (s) att träda in i ordförandes ställe och Torbjörn Erbe (m) i vice ordförandes ställe

§6 Anmälan om protokolljustering

Anmäldes att protokoll från nämndens sammanträde 2003-12-18 justerats den 22 december 2003 och att protokoll från 2004-01-15 justerats samma dag.

§7 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från lokala pensionärsrådets sammanträde den 21 januari 2004 anmäldes och lades till handlingarna.

§8 Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp

Protokoll från partsammansatt förvaltningsgrupp 2004-01-22 anmäldes och lades till handlingarna.

§9 Minnesanteckningar från tvärplitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- ...

Minnesanteckningar från möte 2004-01-07 med tvärpolitiska gruppen för inflytandefrågor anmäldes.

§10 Protokoll från Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte

Protokoll fört vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområdes styrelsemöte 2003-11-11 anmäldes.

§11 Beslut fattade av tjänsteman enligt delegationsförteckning

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation anmäldes. Bilaga § 11.

§12 Anmälan av inkomna handlingar

Förteckning över till stadsdelsnämnden och förvaltningen inkomna handlingar anmäldes. Bilaga § 12.

Förvaltningen fick i uppdrag att besvara och vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

§13 Redovisning av genomförd tillsyn gällande automatspeltillstånd och förs...

Dnr 309-003-04

Stadsdelsnämndens beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger ärendet till handlingarna.

2. Förvaltningen får i uppdrag att i mars 2004 genom återbesök följa upp de fyra försäljningsställen av folköl som saknar egentillsynsprogram.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 januari 2004.

Stadsdelsnämnden är ansvarig för tillsynen av automatspeltillstånd, folkölsförsäljning samt försäljning av tobaksvaror. I ärendet redovisas resultatet av den tillsyn som utfördes under 2003.

Beträffande automatspeltillstånd finns det inom stadsdelsnämndens geografiska ansvarsområde tre tillståndshavare, men samtliga saknar för närvarande spelautomater. Inom området finns tio försäljningsställen där folköl (klass II) säljs samt femton försäljningsställen där tobaksvaror kan köpas. Samtliga butiker där folköl säljs har godkända lokaler enligt livsmedelslagens bestämmelser samt ett tillräckligt brett matvarusortiment enligt stadens norm. Endast sex av butikerna uppfyllde dock kravet på s k egentillsynsprogram. Övriga butiker angav att personalen tydligt informerats om vad som gäller enligt alkohollagens bestämmelser vid försäljning av folköl. Två av butikerna saknade synlig information om att det är förbjudet att tillhandahålla folköl till minderåriga. Butikerna har uppmanats att snarast reglera detta. Gällande tobaksförsäljningen finns i princip inget att anmärka på.

Förslag till beslut
Vice ordförande Olle Andretzky (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med följande tillägg. De fyra försäljningsställen där folköl säljs och som saknar egentillsynsprogram följs upp vid återbesök i mars 2004.

§14 Anmälan av äldreomsorgsinspektörernas rapport om äldreomsorgen inom Älv...

Dnr 504-004-04

Stadsdelsnämndens beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 januari 2004.

Stockholms äldreomsorgsinspektörer bedömer att helhetsintrycket av äldreomsorgen i Älvsjö är gott. I rapporten ges också förslag till olika utvecklingsområden. Förvaltningen delar de uppfattningar som redovisas i äldreomsorgsinspektörernas rapport. Förvaltningen redovisar också hur man avser att arbeta med föreslagna förbättringsområden.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§15 Åtgärdsplan för uppföljning av Älvsjö sjukhem

Dnr 504-023-04

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av åtgärdsplan för Älvsjö sjukhem.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 januari 2004.

I enlighet med stadsdelsnämnden beslut genomfördes verksamhetsuppföljning vid Älvsjö sjukhem under juni/juli 2003. Resultatet redovisades för stadsdelsnämnden den 28 augusti 2003, då det också beslutades att verksamheten skulle presentera en åtgärdsplan avseende de områden där förbättringar erfordrades. Som ett resultat av åtgärdsplanen har verksamhetens kvalitetsutveckling påskyndats. Förbättringsåtgärder har genomförts bl.a. har sekundärkontaktpersoner utsetts, vissa nya rutiner som t.ex. för vård i livets skutskede, inventering av aktuella ADL-status, och information om flödesschema för Lex Sarah-ärendehantering genomförts. Verksamhetsansvariga chefer arbetar vidare med kvalitetsutvecklingen för områden där det krävs ett längre tidsperspektiv för åtgärder. Ombyggnation av dubbelrummen till enkelrum är kostnadsberäknad. Möjlighet till extra garderobsutrymmen finns medan installering av spoldesinfektor bedöms ogenomförbar.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande
Ledamoten Lars Hansson m.fl. (fp) lämnade följande särskilda uttalande; I åtgärdsplanen föreslås att de tre dubbelrummen skall delas av med endast en väggfast vikvägg vilken inte når upp till tak. Anledningen till att inte bygga en fast vägg anges vara att "rummen då blir mycket små och arbetsmiljömässigt svårarbetade". En vikvägg innebär inte någon ljudbarriär, d.v.s. de boende blir störda av varandra vilket är starkt integritetskränkande.

De som är sjukhemsboende är oftast mycket sjuka och mycket vårdbehövande. Man behöver lugn och ro, få leva i sin egen rytm och ej bli störd. I det läget innebär det en oerhört stor nackdel att vara tvungen att dela rum med annan person.

I linje med folkpartiets mångåriga strävan om eget rum till alla som vårdas på institution vill vi meddela avvikande åsikt i prioriteringen av ovan planerade åtgärder på Älvsjö sjukhem.

§16 Länsstyrelsens tillsyn av Älvsjö sjukhem i oktober 2003

Tillsynsrapport
Dnr 504-227-03

Stadsdelsnämndens beslut
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på Länsstyrelsens tillsynsrapport.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 januari 2004.

Länsstyrelsen har genomfört en tillsyn av Älvsjö sjukhem i oktober 2003. Tillsynens initierades av en anmälan till Länsstyrelsen. I rapporten skriver Länsstyrelsen att man ser allvarligt på anmälan och att man fått stora delar av anmälan bekräftad. Länsstyrelsen redovisar ett antal områden där förbättringar ska genomföras samt begär en plan av stadsdelsnämnden över hur genomförandet av förbättringarna ska följas upp. Förvaltningen anser att kritiken i Länsstyrelsens rapport är befogad och har efter samtal med Länsstyrelsen i oktober 2003 vidtagit eller planerar att vidta beskrivna åtgärder.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

§17 Barn- och ungdomsområdenas arbete mot mobbing

Dnr 405-014-04

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av barn- och ungdomsområdenas arbete mot mobbning.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 januari 2004.

Samtliga barn- och ungdomsområden och däri ingående lokala enheter, arbetar aktivt med att motverka kränkande behandling och mobbning. Alla enheter har framtagna handlingsplaner som är väl förankrade hos all personal och ett kontinuerligt arbete bedrivs för att skapa en arbetsmiljö för elever och personal, där alla kan känna trygghet och arbetsro.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

§18 Skolinspektörsrapport, Johan Skyttes barn- och ungdomsarbete

Dnr 400-017-04

Stadsdelsnämndens beslut

  1. Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner bifogad inspektörsrapport rörande Johan Skyttes barn- och ungdomsområde.
  2. Älvsjö stadsdelsnämnd uppdrar åt rektor vid Johan Skyttes barn- och ungdomsområde, att till nämndens aprilsammanträde 2004, återkomma till nämnden med en redovisning av de åtgärder som vidtagits med anledning av inspektörernas förslag till "områden att utveckla".

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 januari 2004.

Inspektörernas sammanfattande bedömning av Johan Skyttes barn- och ungdomsområde är att det är ett väl fungerande barn- och ungdomsområde och utmärks av både goda resultat, elever som trivs, engagerade medarbetare, en synlig och närvarande ledning och en tydlig vilja till fortsatt utveckling. Dock redovisas också vissa områden som skolorna delvis brister i, samt områden som bör utvecklas för att skolorna skall bli mer resultatstyrda.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Arbetslös ungdom som uppbär försörjningsstöd

Dnr 502-037-04

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redogörelse.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 januari 2004.

Förvaltningen har följt upp ungdomar som erhållit försörjningsstöd mars 2003 – december 2003 för att utröna om speciella insatser för arbetslös ungdom med försörjningsstöd skulle vara behövligt för 2004. Förvaltningen bedömer att arbetslös ungdom med försörjningsstöd i stadsdelen inte ökat nämnvärt under 2003 och att de får den support de är i behov av genom den ordinarie verksamhet som bedrivs på Jobbcentrum samt att det inte finns behov av ytterligare insatser förutom detta.

Förslag till beslut
Ordförande Peter Modesta (mp) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Anmälan av beslut i upphandling av sommargårdar (kollo) inför år 2004 m...

Dnr 105-015-4

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna föreliggande anmälan av genomförd anbudsupphandling avseende sommargårdar för år 2004.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 december 2003.

Sommarkoloniverksamhet (nedan kallat kollo) för barn och ungdomar har bedrivits i Stockholm sedan början av 1900-talet och har en stark tradition i stadens verksamhetsutbud. Många barn och ungdomar har genom åren deltagit i verksamheten. De senaste fyra somrarna (2000-2003) har kollo upphandlats och olika privata företag/föreningar har utfört och bedrivit verksamheten åt stadsdelsnämnderna efter avrop från träffade ramavtal. Ramavtalen som stadsdelsnämnderna haft med de olika utförarna har sträckt sig över två år.

En ny upphandling är nu genomförd och tolv (12) företag och föreningar, som redovisas i detta utlåtande, har erhållit uppdrag att åt stadsdelsnämnderna genomföra kollo sommaren 2004 med möjlighet till förlängning 2005. Stadsdelsdirektören i Rinkeby har, på delegation av samtliga 18 stadsdelsnämnder, beslutat anta utförare samt undertecknat de ramavtal som kommer att gälla verksamheten i första hand sommaren 2004 och vid förlängning även sommaren 2005.

Samtliga barn (exkl barn i förskoleklass) och ungdomar får hem en katalog, med anmälningsblankett, i brevlådan över kolloutbudet sommaren 2004. Anmälan, undertecknad av målsman, om önskemål om kollovistelse ska vara inlämnad till stadsdelsförvaltningen i slutet av februari.

Förslag till beslut
Vice ordförande Olle Andretzky (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Uppföljning av kolloverksamheten sommaren 2003

Dnr 105-016-04

Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av kollouppföljningen sommaren 2003.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 december 2003.

Uppföljningen av kolloverksamheten sommaren 2003 har genomförts av Norrmalms stadsdelsförvaltning i samarbete med samtliga stadsdelsförvaltningar. Underlaget för uppföljningen består av uppföljningsbesök, klagomål och synpunkter från föräldrar och barn samt en träff med entreprenörerna. Uppföljningsbesöken har i första hand utgått från avtalet och har genomförts av tjänstemän med kolloanknytning inom stadsdelsförvaltningarna.

Den sammantagna bilden av sommarens kolloverksamhet är att den har varit tillfredsställande med ett fåtal anmärkningar. Generellt kan sägas att personalens kompetens har varit god och att olika rutiner i verksamheterna har fungerat bra. De anmärkningar och synpunkter som framkommit har diskuterats med berörda entreprenörer och godtagbara förklaringar har givits i samtliga frågor. Berörda entreprenörer har också vidtagit eller kommer att vidta åtgärder för att komma tillrätta med anförda brister.

Förslag till beslut
Ledamoten Kåre Gustafsson (s) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§22 Övrigt från verksamheten inom stadsdelen

Följande handlingar anmäldes.

* Arbetslösa november 2003 statistik stadsdelsvis

* Ekonomiskt bistånd oktober 2003 statistik stadsdelsvis

Tilläggsanslaget på 600 tkr för barn i behov av särskilt stöd som nämnden tilldelades i slutet av förra året och som enligt tidigare beslut skulle tillfalla Sjöängens barn- och ungdomsområde har fördelats mellan barn- och ungdomsområdena enligt samma princip som tidigare eftersom Sjöängen inte har något underskott för 2003.

I höstas stod 63 barn i kö för en förskoleplats till januari 2004. Av dessa har 18 barn fått en förskoleplats i Älvsjö. Några barn har börjat i privata förskolor och familjedaghem, några har flyttat från Älvsjö och andra har fått plats i förskolor utanför Älvsjö stadsdelsområde. Övriga 32 barn har fått ett erbjudande om plats men tackat nej.

§23 Frågor från nämndens ledamöter/ersättare

Olle Andretzky (m) tog upp problemet med föräldrar som lämnar förkylda barn på dagis, vilket innebär att andra barn blir smittade och föräldrarna måste stanna hemma med sina barn.

Han undrade om förskolorna i stadsdelen arbetar utifrån den kunskapsöversikt om "Smitta i förskolan" som Socialstyrelsen gjort 2001. Av rapporten framgår att smittskyddet ses som en del av kvalitetsutvecklingen i förskolan och att smittskydd bör vara en del i förskolans arbete med kvalitetsutveckling och bidra till ett förtroendefullt samarbete mellan förskolan och barnens föräldrar. Förvaltningen återkommer med rapport om hur förskolorna arbetar för att stärka smittskyddet.

Eftersom prioriterad öppning av snövall är en biståndsbedömd insats undrade Svante Haggren (s) om pensionärerna får betala någon avgift när de får detta bistånd. Enligt förvaltningen betalar den biståndsberättigade inte någon avgift för denna insats.

 

 

Slutet sammanträde

§24 Anmälan av protokoll från sociala delegationen 2003 12 11

Protokoll från sociala delegationen 2003-12-11 anmäldes.

§25 Gemensam ramavtalsupphandling av hantverkstjänster