Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-11-30

Sammanträde 2005-11-30

Datum
Klockan
18:00
Plats

Tema

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning t Läs mer...ill den öppna frågestunden, dock senast kl 19.00
Klockan 18.00
Information om verksamhetsplanen för 2006.
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärende

3 Verksamhetsplan 2006 Kommer senare

Dnr: 364-2005-102

Dnr 364-2005-102
Kmmer senare

Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

4 Riktlinjer för skollokalplanering Dnr 363-2005-403

Dnr: 363-2005-402

För att frigöra resurser till verksamheterna behövs lokaleffektiviseringar i nämndens skolor. En överkapacitet med 347 platser finns idag i Älvsjös skolor, vilket motsvarar hyreskostnader på ca 4,5 mkr per år. Överkapaciteten förväntas dessutom öka till ca 480 platser år 2009. Därutöver medför en ny resursfördelningsmodell försämrade ekonomiska förutsättningar för nämndens skolverksamhet. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna till lokaleffektiviseringar. En strategisk fråga i kommunfullmäktiges budget för 2005 och med än större tydlighet i borgarrådsberedningens förslag till budget för 2006, är att nämnderna ska arbeta systematiskt för att sänka sina lokalkostnader för att frigöra resurser till verksamheterna.

Därutöver har kommunstyrelsens ekonomiutskott 2005-05-25 uppmanat Älvsjö stadsdelsnämnd att i samband med verksamhetsplan för 2007 återkomma med en redovisning av den långsiktiga skollokalplaneringen i området.

Elevutvecklingen ser ut på liknande sätt i hela stockholmsområdet eftersom de stora barnkullarna som föddes i början av 1990-talet är på väg att lämna grundskolan. Ökande konkurrens från allt fler fristående skolor antas dessutom medföra ytterligare platsöverskott i skolorna.

I syfte att anpassa skollokalbeståndet till minskande elevunderlag och för att frigöra resurser till verksamheten har förvaltningen tagit fram riktlinjer för hur en anpassning av skolytor kan ske. Riktlinjerna går i huvudsak ut på att minskningar av skolytor ska ske med stor flexibilitet och så resurseffektivt som möjligt. Detta innebär att skollokaler ska kunna anpassas till annan verksamhet, företrädesvis förskolelokaler, för att åter kunna användas som skollokaler om behovet uppstår längre fram. Tillfälliga lokalförhyrningar ska avvecklas på sikt. Vid intagning ska samordning ske mellan skolor i de båda barn- och ungdomsområdena. Fortsatta utredningar av lokalminskningar och lokalförändringar ska ske i bred samverkan med personal och brukare. Nämndbeslut i skollokalfrågor blir aktuellt endast vid avveckling av hel skola eller vid verksamhetsförändringar där ny verksamhet inrättas i lokalerna, exempelvis förskoleavdelningar eller ungdomsgård. I ärendet redovisas ett antal möjliga omdisponeringar och avvecklingar av lokalytor som ska utredas vidare. Stadsdelsnämnden förslås ge förvaltningen i uppdrag att anpassa lokalbeståndet i enlighet med föreslagna riktlinjer.Handläggare: Enhetschef Karin Söderling, 08-508 21 083

5 Sammanträdestider 2006 Dnr 365-2005-002

Dnr: 365-2005-002

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

Remissärenden

6 Arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad Dn 329-2005-205

Dnr: 329-2005-205

Arbetsmiljöverket har ställt krav på att staden som en arbetsgivare ska ha en övergripande arbetsmiljöpolicy. Stadsledningskontoret har i dialog med Arbets-miljöverket och olika nivåer inom stadens förvaltningsorganisation tagit fram förslag
till en arbetsmiljöpolicy för staden. Denna övergripande policy ska sedan i sin tur ligga till grund för förvaltningarnas egna verksamhetsspecifika arbetsmiljöpolicies. Den föreslagna policyn, som ska fastställas av kommunfullmäktige, är att betrakta som ett styrdokument som årligen ska följas upp inom ramen för stadens ordinarie uppföljnings-system. Stadsdelsförvaltningen finner att den föreslagna policyn är helt i linje med gällande författningsregler och stadens intentioner i övrigt med det arbetsmiljöarbete som ska bedrivas inom dess olika verksamheter. Förvaltningen föreslår således stadsdelsnämnden att ställa sig bakom föreliggande förslag till övergripande arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad.


Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

7 Hälsosamtal för äldre boende hemma Dnr 214-2005-504

Dnr: 214-2005-504

Christer G Wennerholm (m) och Margareta Björk (m) har i en motion föreslagit att alla personer över 75 år i Stockholms stad erbjuds hälsosamtal samt förebyggande hembesök. Målet med hälsosamtalen är att bibehålla och förbättra hälsa och livskvalitet

På hälso- och sjukvårdsutskottet 2005-05-17 bestämdes att en av nyheterna inom inriktningen på sjukvården under 2006 är att landstinget inför hälsosamtal för personer över 75 år. Hälsosamtalen kommer att beröra livsstil, motionsvanor, kost, rökning, alkoholvanor, hur det sociala nätverket ser ut, sömn, smärta, minne m m. Sjukvårds-landstingsrådet uppger att det är positivt att hälsosamtalen införs i Stockholms län men att det behövs ett samarbete med kommunerna i syfte att utveckla denna verksamhet.

Förvaltningens bedömning är att det är relevant att det är landstinget som startar verksamhet i syfte att erbjuda hälsosamtal för äldre över 75 år i länet. Förvaltningen kommer dock att föra dialog med landstinget om vilka behov man har av kommunala insatser i syfte att nå en bra utveckling av denna verksamhet utifrån de erfarenheter och den forskningsrapportering som finns inom området.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

8 Inrättande av inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade Dnr 316-2005-505

Dnr: 316-2005-505

Socialtjänstnämnden uppdrog 2005-03-15 för sin förvaltning att undersöka förutsättningarna för inrättande av inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade.

Socialtjänstförvaltningens förslag, som socialtjänstnämnden antog 2005-08-23, är att
fr o m 1 januari 2006 inrätta tre inspektörstjänster i staden. Två av dem föreslås få till uppgift att granska stadsdelarnas beställar- och utförarfunktioner för omsorg om funktionshindrade medan en tredje föreslås granska stadens tillgänglighetsarbete. Målsättningen är att inspektörstjänsterna medför att staden säkrar en god kvalitetsutveckling, förstärker likställigheten och främjar den enskildes rätt till självbestämmande och delaktighet.

Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget är förenligt med behovet av att staden strävar efter att likställighetsprincipen förstärks inom stadens insatser för människor med funktionshinder samt att möjligheter till att jämföra och sprida idéer inom området vidgas. På samma sätt bedömer förvaltningen att det är fördelaktigt för de funktionshindrades situation att fokusera på att begreppet tillgänglighet inte enbart handlar om den fysiska miljön.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

9 Förslag till markanvisning vid fastigheten Takbjälken 1 i stadsdelen Örby Slott till Järntorget Bostad AB Dnr 374-2005-308

Dnr: 374-2005-308

Till Älvsjö stadsdelsnämnd har förslag till markanvisning vid kvarteret Takbjälken inkommit för yttrande.

Järntorget Bostad AB har ansökt om markanvisning för ny bostadsbebyggelse för 12 kedjehus i stadsdelen Örby Slott.

Bebyggelsen föreslås inom ett parkstråk som enligt gällande detaljplan är avsatt för parkändamål. Parkstråket utgörs av en öppen gräsyta med några äppelträd och sköts idag av stadsdelsförvaltningen. Markkontoret bedömer att den föreslagna bebyggelsens påverkan på intilliggande områden är godtagbar.

Förvaltningen gör bedömningen att en nybyggnation här endast marginellt bidrar till att öka serviceunderlag i stadsdelen samtidigt som en värdefull friyta i Örby slottsområdet försvinner. Markanvisningen bör därför avslås.


Handläggare: Plansekreterare Anna Ambjörn, 08-508 21 036

10 Förslag till detaljplan för del av fastighet Snabelskon 7 mm i Solberga Dnr 3109-2005-302

Dnr: 319-2005-302

Till Älvsjö stadsdelsnämnd har förslag till detaljplan för del av kvarteret Snabelskon 7
m m inkommit för yttrande.

Planförslaget innebär att ett långsmalt bostadshus i fyra våningar som rymmer ca 15 lägenheter uppförs längs Folkparksvägen, inom kvarteret Snabelskon. Kvarteret ingår i programmet för nya bostäder i Solberga som stadsbyggnadskontoret tagit fram tillsammans med Älvsjö stadsdelsförvaltning och f.d. gatu- och fastighetskontoret. Programmet godkändes av stadsbyggnadsnämnden april 2005.

Planen bedöms inte ha någon betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken men i förslaget anges att viss form av ekologisk kompensation bör ske genom plantering av ett fåtal träd.

Bullernivåerna inom planområdet är idag låga men eftersom trafikmängden sannolikt kommer att öka i framtiden ska minst hälften av boningsrummen lokaliseras mot den tysta sidan, d v s mot Sulvägen.

Förvaltningen är positiv till att Solberga förtätas med ny bebyggelse enligt det framtagna programmet för området. Förvaltningen understryker vikten av att planteringen av träd genomförs längs Folkparksvägen. Vidare ställer sig förvaltningen tveksam till att en parkeringsnorm på 0,7 platser per lägenhet är tillräcklig inom området samt förutsätter
att projektet följer stadens program för ekologiskt byggande samt att möjligheter till källsortering i anslutning till fastigheten inrättas.


Handläggare: Plansekreterare Anna Ambjörn, 08-508 21 036

Anmälningsärenden

11 Ekonomisk månadsrapport Muntlig föredragningHandläggare: Ekonomichef Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

12 Anmälan av inkomna handlingar, medborgarförslag samt klagomål och synpunkter

13 Anmälan av delegationsbeslut

14 Pensionärsrådets protokoll 2005-11-24

15 Handikapprådets protokoll 2005-11-24

16 Förvaltningsgruppens protokoll 2005-11-24 Kommer senare

17 Protokoll från föräldrastyrelsen i södra barn- och ungdomsrådet 2005-10-18 Utsändes

18 Minnesanteckningar från förskolerådet 2005-02-23. 2005-05-11 och 2005-10-26 Utsändes

19 Protokoll från ungdomsrådets sammanträde 2005-10-05 Utsändes

21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

22 Sociala delegationens protokoll 2005-10-13

§1 Val av justerare och dag för justering

Ledamoten Torbjörn Erbe  (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll.

 

§2 Anmälan av föregående protokoll

      Anmäldes att nämndens protokoll 2005-10-27 justerats den 31 oktober

      2005.

§3 Verksamhetsplan 2006

Stadsdelsnämnden beslutar att bordlägga verksamhetsplan och budget för 2006.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 november 2005. Dnr 364-2005-102

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att ärendet skulle bordläggas

§4 Riktlinjer för skollokalplanering

 1.      Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förslag till riktlinjer                          för skollokalplaneringen i enlighet med detta utlåtande.

 

2.      Älvsjö stadsdelsnämnd uppdrar till stadsdelsförvaltningen att utreda förutsättningar och vidta åtgärder för lokaleffektiviseringar.

 

3.      Älvsjö stadsdelsnämnd återkommer till kommunstyrelsens ekonomiutskott i samband med verksamhetsplan 2007 med en redovisning av den långsiktiga skollokalplaneringen.

 

Ärendet

För att frigöra resurser till verksamheterna behövs lokaleffektiviseringar i nämndens skolor. En överkapacitet med 347 platser finns idag i Älvsjös skolor, vilket motsvarar hyreskostnader på ca 4,5 mkr per år.

Överkapaciteten förväntas dessutom öka till ca 480 platser år 2009.

Därutöver medför en ny resursfördelningsmodell försämrade ekonomiska förutsättningar för nämndens skolverksamhet. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna till lokaleffektiviseringar. En strategisk fråga i kommunfullmäktiges budget för 2005 och med än större tydlighet i borgarrådsberedningens förslag till budget för 2006, är att nämnderna ska arbeta systematiskt för att sänka sina lokalkostnader för att frigöra resurser till verksamheterna.

 

I syfte att anpassa skollokalbeståndet till minskande elevunderlag och för att frigöra resurser till verksamheten har förvaltningen tagit fram riktlinjer för hur en anpassning av skolytor kan ske. Riktlinjerna går i

huvudsak ut på att minskningar av skolytor ska ske med stor flexibilitet och så resurseffektivt som möjligt.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2005. Dnr 363-2005-403.

 

Förslag till beslut

     Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s)

     och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle beslu-

     ta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg.

     Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson

      m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Cathrine Samuelsson (kd)

      föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
                     

       Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden

beslutat enligt (s), (v) och (mp) förslag.

 

Reservation

     Vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars Hansson

      m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Cathrine Samuelsson (kd) reserve-

      rade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag.

 

 

§5 Sammanträdestider 2006

Stadsdelsnämnden godkänner i ärendet föreslagna tider för sammanträden 2006.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutar om tidsplan för nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för 2005, uppföljning av budget 2006, underlag till budget för 2007 med beräkningar för 2008 och 2009 samt budget/verksamhetsplan för 2007. Nämnderna ska planera

Sina sammanträden utifrån dessa

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 oktober 2005. Dnr 365-2005-002.

 

     Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remiss om förslag till arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad.

 

Ärendet

Arbetsmiljöverket har ställt krav på att staden som en arbetsgivare ska ha en övergripande arbetsmiljöpolicy. Stadsledningskontoret har i dialog med Arbetsmiljöverket och olika nivåer inom stadens förvaltningsorganisation tagit fram förslag till en arbetsmiljöpolicy för staden. Denna övergripande policy ska sedan i sin tur ligga till grund för

förvaltningarnas egna verksamhetsspecifika arbetsmiljöpolicies. Den föreslagna policyn, som ska fastställas av kommunfullmäktige, är att betrakta som ett styrdokument som årligen ska följas upp inom ramen för stadens ordinarie uppföljningssystem.

 

Stadsdelsförvaltningen finner att den föreslagna policyn är helt i linje med gällande författningsregler och stadens intentioner i övrigt med det arbetsmiljöarbete som ska bedrivas inom dess olika verksamheter.

Förvaltningen föreslår således stadsdelsnämnden att ställa sig bakom

Föreliggande förslag till övergripande arbetsmiljöpolicy för Stockholms stad.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 november 2005. Dnr 329-2005-205.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Hälsosamtal för äldre boende hemma

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

I en motion till kommunstyrelsen föreslås att alla personer över 75 år i Stockholms stad ska erbjudas hälsosamtal samt förebyggande hembesök. Målet med hälsosamtalen är att bibehålla och förbättra hälsa och livskvalitet.

 

Landstinget kommer under 2006 att införa hälsosamtal för personer över 75 år. Hälsosamtalen kommer att beröra livsstil, motionsvanor, kost, rökning, alkoholvanor, socialt nätverk, sömn, smärta minne m m. För att kunna utveckla verksamheten anser dock landstinget att ett samarbete med kommunerna är nödvändigt.

 

Förvaltningen kommer att föra en dialog med landstinget om vilka behov av kommunala insatser som föreligger för att nå en bra utveckling av denna verksamhet utifrån de erfarenheter och den forskning som finns inom området.

 

Stadselsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 november 2005. Dnr 214-2005-504.

 

     Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Inrättande av inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade

Socialtjänstnämnden uppdrog 2005-03-15 för sin förvaltning att undersöka förutsättningarna för inrättande av inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade.

 

Socialtjänstförvaltningens förslag, som socialtjänstnämnden antog 2005-08-23, är att

fr o m 1 januari 2006 inrätta tre inspektörstjänster i staden. Två av dem föreslås få till uppgift att granska stadsdelarnas beställar- och utförarfunktioner för omsorg om funktionshindrade medan en tredje föreslås granska stadens tillgänglighetsarbete. Målsättningen är att inspektörstjänsterna medför att staden säkrar en god kvalitetsutveckling, förstärker likställigheten och främjar den enskildes rätt till självbestämmande och delaktighet.

 

Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget är förenligt med behovet av att staden strävar efter att likställighetsprincipen förstärks inom stadens insatser för människor med funktionshinder samt att möjligheter till att jämföra och sprida idéer inom området vidgas. På samma sätt bedömer förvaltningen att det är fördelaktigt för de funktionshindrades situation att fokusera på att begreppet tillgänglighet inte enbart handlar om den fysiska miljön.

 

§9 Förslag till markanvisning vid fastigheten Takbjälken 1 i stadsdelen Örby Slott till Järntorget Bostad AB

Älvsjö stadsdelsnämnd tillstyrker markanvisningen i kv Takbjälken i Örby Slott.

 

Ärendet

Till Älvsjö stadsdelsnämnd har förslag till markanvisning vid kvarteret Takbjälken inkommit för yttrande.

Järntorget Bostad AB har ansökt om markanvisning för ny bostadsbebyggelse för 12 kedjehus i stadsdelen Örby Slott.

Bebyggelsen föreslås inom ett parkstråk som enligt gällande detaljplan är avsatt för parkändamål. Parkstråket utgörs av en öppen gräsyta med några äppelträd som sköts idag av stadsdelsförvaltningen. Markkontoret bedömer att den föreslagna bebyggelsens påverkan på intilliggande områden är godtagbar.

Förvaltningen gör bedömningen att en nybyggnation här endast marginellt bidrar till att öka serviceunderlag i stadsdelen samtidigt som en värdefull friyta i Örby slottsområdet försvinner. Markanvisningen bör därför avslås.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2005. Dnr 374-2005-308.

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m.fl. (s)

och ledamoten Kenneth Persson (v) lade fram ett förslag till beslut

som vice ordföranden Olle Andretzky m.fl. (m), ledamoten Lars

Hansson (fp) och tjänstgörande ersättaren Cathrine Samuelsson (kd)

anslöt sig till.

§10 Förslag till detaljplan för del av fastighet Snabelskon 7 mm i Solberga

     Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på

remissen samt anför därutöver följande.

 

      Parkeringsnormen ska vara 1.0 per lägenhet.

 

     Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått förslag till detaljplan för en del av kvarteret Snabelskon 7 att yttra sig över. Planförslaget innebär att ett långsmalt bostadshus i fyra våningar med ca 15 lägenheter uppförs längs Folkparksvägen.

 

Förvaltningen är positiv till att Solberga förtätas med ny bebyggelse enligt det framtagna programmet för området och understryker vikten av att planteringen av träd genomförs längs Folkparksvägen. Vidare ställer sig förvaltningen tveksam till att en parkeringsnorm på 0,7 platser per lägenhet är tillräcklig inom området samt förutsätter att projektet följer stadens program för ekologiskt byggande samt att möjligheter till källsortering i anslutning till fastigheten inrättas.

 

     Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande

     daterat den 10 november 2005. Dnr 302-2005-319.

 

      Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag med ett tillägg. 

§11 Ekonomisk månadsrapport Muntlig föredragning

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet för

oktober månad.

§12 Anmälan av inkomna handlingar, medborgarförslag samt klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som

kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

§13 Anmälan av delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade tjänstemän enligt delegation i oktober 2005 till handlingarna.

 

§14 Pensionärsrådets protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokollet från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde den 24 november 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§15 Handikapprådets protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd den 24 november 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Förvaltningsgruppens protokoll 2005-11-24

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 24 november 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§17 Protokoll från föräldrastyrelsen i södra barn- och ungdomsrådet 2005-10-18

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från föräldrastyrelsen i södra barn- och ungdomsområdets

      sammanträde den 18 oktober 2005 anmäldes och lades till handlingarna

§18 Minnesanteckningar från förskolerådet 2005-02-23. 2005-05-11 och 2005-10-26

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Protokollen för förskolerådets sammanträden den 23 februari, 11 maj och 26 oktober 2005 anmäldes och lades till handlingarna.

§19 Protokoll från ungdomsrådets sammanträde 2005-10-05

Stadsdelsnämndens lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokollet från ungdomsrådets sammanträde den 5 oktober 2005

anmäldes och lades till handlingarna.

§20 Övrigt från verksamheten

Stadsdelsdirektören informerade om följande.

 

Apatiska flyktingbarn

Med anledning av uppgifter om att Migrationsverket gjort anmälningar till socialtjänsten om ett antal apatiska flyktingbarn i Stockholms

län har staden gjort en inventering och funnit att inte en enda anmälan

inkommit. Migrationsverket har gjort nio polisanmälningar och av

dessa ska ett barn ha postadress Älvsjö. Anmälan har ännu inte kommit.

 

Festen på Älvsjömässan den 28 oktober

Det var en mycket välorganiserad fest. Hemtransporter och drogkontroll fungerade bra. Fjorton fältassistenter från olika stadsdelar fanns på plats liksom polis och föräldrar.

§21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Iris Lindgren (fp) informerade om att det finns förslag om en återvinningsstation vid Långsjövägen/Pukslagargatan intill förskolan

Mullegården vilket hon tyckte var oroväckande med tanke på

      tilltagande trafik.

 

Den tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik- miljö- och planfrågor

fick i uppdrag att förbereda frågan eftersom nämnden förmodligen kommer att få detaljplanen på remiss

 

På förslag från vice ordföranden Olle Andretzky (m) fick förvaltning-

en i uppdrag att komma med förslag på en plats i området där det är möjligt att gräva ned en återvinningsstation.

 

      Iris Lindgren (fp) undrade hur det fungerar i Långbrogårdsparken.

      Enligt förvaltningen ska ett samrådsmöte med de boende och de

      som använder sig av parken anordnas.

 

      Lars Hansson (fp) undrade vilka regler som gäller vid utflykter,

museibesök o.s.v. i förskolan och skolan. Får föräldrarna skicka med barnen pengar? Förvaltningen återkommer med svar på frågan.

 

      Lars Hansson (fp) tog utifrån mötet om äldreomsorg i förra veckan

upp att det vore önskvärt med information om hur brukarna

upplever vården och hur personalen trivs, hur ser sjukskrivningarna

ut o.s.v. Enligt förvaltningen görs brukarundersökningar vartannat

år och alla verksamheter genomför en psykosocial enkät varje år.

 

Cathrine Samuelsson (kd) tog med anledning av tidigare framfört

önskemål från projektet ”Gående skolbuss” om plogning av båda    gångbanorna på Långsjövägen mellan Myrvägen och Långbrodals-

vägen. Förvaltningen kontaktar entreprenören för att höra vad

plogning och bortforsling av snö medför för kostnader.

 

Mona Bergström (s) undrade om nybyggnationen på Långbroområdet

och i Solberga inneburit någon ökning av elever i skolorna och

      inom barnomsorgen. Enligt förvaltningen har ännu ingen ökning

av elever i skolorna märkts men när det gäller barnomsorg finns

ett tjugotal nyinflyttade barn anmälda. Mona Bergström (s) föreslog att skolornas skulle marknadsföras via Informationsbladet.

 

    Mona Bergström (s) informerade om att hon träffat representanter för

    hyresgästföreningen på Prästgårdsgärde som är mycket oroliga över    

    utvecklingen i området och befarar att om inget görs kommer de som 

    kan att flytta därifrån. Hyresgästföreningen har tagit en första kontakt

    med förvaltningen.