Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-02-16

Sammanträde 2006-02-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Verksamhetsberättelse med bokslut för 2005

Dnr: 026-2006-102

Stadsdelsnämnden redovisar en budget i balans med ett överskott om 10,5 mkr. Till resultatet ska läggas 9,5 mkr som avser resultatenheternas nettoöverskott från 2004 och ger ett sammanlagt resultat på 20 mkr. I överskottet ingår 10,1 mkr som avser resultatenheternas sammanlagda resultat och som överförs till 2006. Frånräknas dessa medel uppstår det ett överskott om 9,9 mkr varav 1,3 mkr avser ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. Av resultatenheterna har tre av sex enheter överskott för 2005. Av de med underskott har två enheter överskott från 2004 som helt täcker underskotten. För den tredje enheten gäller att hela underskottet överförs till 2006 och motsvarar ca 3 % av omslutningen. Ingen av resultatenheternas avvikelse är mer än 5% av omslutningen och beror på eget handlande.

Nämndens generella åtaganden har uppfyllts i huvudsak helt och i några fall i hög grad. Inom området förbättra välfärden ges brukarna, föräldrarna och de anhöriga inom alla verksamhetsområden trygghet och möjligheter till inflytande. Förskolebarnen får förståelse för samhällets värdegrund samt stöd till att utvecklas och påbörja ett livslångt lärande. Barngruppernas storlek inom förskolan har minskat. Skoleleverna har fått goda ämneskunskaper. De äldre har fått livskvalitet bl a genom satsningar på utevistelse och aktiviteter. Familjer och barn i behov av sociala insatser har fått stöd till ett självständigt liv utifrån vars och ens förutsättningar och tillgängliga resurser. Medarbetarna har getts goda möjligheter till kompetensutveckling. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Vad avser området bygga bostäder och utveckla Stockholm planeras en mängd olika bostadsprojekt i Älvsjö, inom vilka förvaltningen har bedrivit ett aktivt arbete i dialog med medborgarna och tillsammans med de tekniska förvaltningarna. Arbetskraftens ställning på arbetsmarknaden har stärkts genom framgångsrika insatser vilket avspeglas i minskat behov av försörjningsstöd.

Inom ramen för målet att Stockholm ska göras till en ekologiskt hållbar storstad kan framhållas stadsdelsnämndens miljödiplomering av små och medelstora företag i stadsdelen samt arbetet inom miljömiljardsprojektet ”resurseffektiva och miljöanpassade lokaler”. Nämndens interna miljöarbete utifrån stadens miljöplan har i viss mån utvecklats jämfört med föregående år, och andelen inköp av ekologiska livsmedel har ökat. Säkra mätningar saknas dock ännu gällande enheternas miljöpåverkan som helhet.

I syfte att bryta segregationen och utveckla demokratin har nämnden arbetat vidare med att utveckla informationen och med att involvera medborgarna i arbetet med bl a planärenden, genom de lokala råden, medborgarpanelen samt i brukarinflytandet. Verksamheterna har arbetat med att främja integration, mångfald och tolerans, i förhållande till brukarna, medborgarna och i personalarbetet.

Vad gäller målet att ta ansvar för ekonomin kan konstateras att nämnden liksom föregående år redovisar en budget i balans. Verksamheterna har i stort använt resurserna på ett effektivt sätt och åtgärder har vidtagits vid befarade underskott. Åtgärderna vad avser resultatenheten för utförare inom omsorgen av funktionshindrade har dock ännu inte gett avsedda effekter.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

4 Förskoleutbyggnader

Dnr: 045-2006-402

För att tillmötesgå behovet av förskolelokaler föreslår förvaltningen att Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar om genomförande av en ombyggnation av f.d. gruppbostäderna Långsjövägen 14A och 14B till förskola med två avdelningar. Ombyggnationen beräknas kosta 7 mkr och ny hyra beräknas till 900 tkr.

I avvaktan på att inflyttning kan ske i de ombyggda lokalerna föreslås nämnden besluta om uppställning av förskolepaviljonger intill Kämpetorpskolan. Dessa lokaler ska fungera som ”startlokaler” för den nya förskolan vid Långsjövägen 14 A och B för att därefter kunna fungera som evakueringslokaler för förskolan I Ur och Skur Mullegården, Långsjövägen 33 som byggs om under hösten 2006.Handläggare: Vik avdelningschef Karin Söderling, 08-508 21 083
Bilagor
Bilaga (38 kb)

5 Ansökan om medel för insatser till ökat valdeltagande

Dnr: 042-2006-402

I budget för 2006 har kommunfullmäktige avsatt 4,9 miljoner kronor i central medelsreserv för insatser för ökat valdeltagande och utvecklad deltagardemokrati samt för arbetet med jämställdhets-, minoritets-, och mångfaldsfrågor.

Älvsjö stadsdelsnämnd föreslås ansöka om medel för att öka valdeltagandet i Solberga genom uppsökande valinformation och arrangemang av en lokal valdebatt. För att nå förstagångsväljare ansöker 16 stadsdelsförvaltningar tillsammans om medel för en satsning i samarbete med Kulturförvaltningens Ung 08, där Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning föreslås samordna projektet. Nämnden föreslås också ansöka om medel för att utveckla deltagardemokratin genom att installera en funktion på webbplatsen med möjlighet för älvsjöborna att ställa frågor direkt till förtroendevalda i nämnden. Dessutom föreslås nämnden söka medel till ett projekt där barn och unga i Solberga ska ges möjlighet till insyn och deltagande i de beslut som rör deras närmiljö.


Handläggare: Informatör Elisabeth Carlö, 08-508 21 005
Bilagor
Bilaga (48 kb)

6 Redovisning av hälso- och sjukvårdsinsatser vid särskilda boendeformer för äldre

Dnr: 018-2005-506

Uppföljning av kvaliteten inom de särskilda boendeformerna har genomförts för åttonde året i följd inom fem stadsdelsförvaltningarnas äldreboende; Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Vantör och Älvsjö. Vid uppföljningen har följande nio kriterier, förutom allmänna uppgifter, undersökts; verksamheternas hälso- och sjukvårdsmål, läkemedel, näringsintag (nutrition), tandvård-munstatus, hud, inkontinens, infektioner, fall och fallskador samt övriga omvårdnadsbehov. I vissa av kriterierna ingår också hur uppgifterna i samband med vård och omvårdnad dokumenteras i omvårdnadsjournalerna.

Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315
Bilagor
Bilaga (47 kb)

7 Verksamhetsuppföljning vid Långbrogården, Attendo Care AB

Dnr: 431-2005-501

Långbrogården är ett sjukhem med 54 platser för personer över 65 år med demenssjukdomar. Pronestor i Stockholm AB är ett privatägt företag som till och med 2003-03-31 drivit Långbrogården. På grund av sjukdom har, från och med 1april 2004, ett ägarbyte skett. Den nya ägaren är Attendo Care AB och verksamheten kommer att drivas i egen regi (franchaching). Uppföljningen redovisar Pronestors verksamhet vid Långbrogården för 2003. Den nya verksamhetschefens namn och antal boende vid besökstillfället 2004-05-10 redovisas också.

Vården/omvårdnaden kan anses vara av god kvalitet eftersom omvårdnadspersonalen är mycket mån om sina vårdtagare, utför sitt arbete omsorgsfullt och deras bemötande är vänligt. Kontaktmannaskapet är väl utvecklat. De boende/vårdtagarna är väl vårdade, omsorgsfull klädda och fräscha. Den sociala dokumentationen har påbörjats. Det påbörjade kvalitetsarbetet stagnerade i utvecklingen under det senaste halvåret. En pärm finns dock för bl.a. riktlinjer för hälso- och sjukvårdande rutinarbete på varje avdelning men implementering saknas i verksamheten. Tillbakagång kunde konstaterats även för dokumenteringar av hälso- och sjukvården. Aktuella fotografier med vårdtagares namn finns vid varje bostadsdörr för identifiering. Hjälpmedel finns i tillräcklig utsträckning. Skyddskläder och handskar finns för orent arbete. De flesta av personalen har och några kombinerar nu grundutbildning med arbetet. Ingen tillsvidare anställd sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut finns. Aktuell utbildningsplan för personalens vidareutveckling saknas.


Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315
Bilagor
Bilaga (27 kb)

8 Yttrande till arbetsmiljöverket över arbetsmiljön i träslöjden vid Johan Skytteskolan

Dnr: 397-2005-401

Arbetsmiljöinspektionen genomförde en inspektion vid Johan Skytteskolans lokaler för träslöjd 2005-02-17 och en uppföljande inspektion 2005-10-27. Vid den uppföljande inspektionen uppmärksammade Arbetsmiljöverket nya brister i slöjdsalen och har till stadsdelsnämnden ställt krav på åtgärder. Kraven är att förbättra städningen, utarbeta rutiner för rengöring av maskinerna samt att gallra bort alla kemiska ämnen som inte är vattenbaserade. Förvaltningen har efter erhållet inspektionsmeddelande åtgärdat bristerna.

Handläggare: Personalstrateg Sivan Arvidsson, 08-508 21 074
Bilagor
Bilaga (48 kb)

9 Yttrande över föreläggande från arbetsmiljöverket

Dnr: 277-2005-205

rbetsmiljöverket har 2005-06-10 besökt Tulpanens gruppbostad. I verkets efterföljande skrivelse av 2005-06-22 underrättades nämnden om de brister som konstaterats vid besöket med krav om att vidta åtgärder. Nämnden yttrade sig över skrivelsen 2005-08-29. Vid verkets uppföljning 2005-09-09 visade det sig att åtgärder inte vidtagits för att avhjälpa samtliga brister. Arbetsmiljöverket har sedermera i beslut av 2005-11-03 förelagt nämnden med stöd av 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen vid vite av 50 000 kronor att senast till 2006-02-01 ha vidtagit begärda åtgärder. Arbetsmiljöverket har därefter beviljat nämnden uppskov med åtgärderna till 2006-03-01. Förvaltningen föreslår nämnden att som svar på Arbets-miljöverkets föreläggande överlämna föreliggande tjänsteärende.

Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020
Bilagor
Bilaga (40 kb)

Remissärenden

10 Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad

Dnr: 017-2006-310

Nämnden har fått en remiss från stadsledningskontoret om en strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad år 2006. Den syftar till att beskriva inriktningen på stadens arbete med hållbar utveckling och hur arbetet bör breddas till att omfatta alla nämnder och styrelser. Strategin definierar arbetssätt för att integrera de ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna i stadens program- och planarbete. Målet med strategin är att under 2006 få fram en utvecklad och förankrad inriktning och metod för arbetet med hållbar utveckling i Stockholm. Förvaltningen ställer sig positiv till strategin och bidrar gärna med egna erfarenheter. Det är dock viktigt att påpeka att inriktningen på det operativa Agenda 21-arbetet även fortsättningsvis bör beslutas på stadsdelsnivå.

Handläggare: Paola Ponzio, 08-508 21 086
Bilagor
Bilaga (35 kb)

11 De apatiska barnens situation

Dnr: 200-2005-500

Folkpartiet liberalerna har genom Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund föreslagit kommunstyrelsen att socialtjänsten i hela Stockholm får i uppdrag att omedelbart inleda utredning kring varje apatiskt barn inom stadens område.

Stadsdelsförvaltningens ståndpunkt är att lagstiftningen redan har stark fokus på att barn som socialtjänsten har kännedom om far illa eller som riskerar att fara illa ska föranleda en skyndsam utredning.

Stadsdelsförvaltningen bedömer att gällande lagstiftning reglerar de omständigheter som remittenterna vill poängtera. Socialtjänsten i Älvsjö har ingen kännedom om att några apatiska barn skulle finnas inom stadsdelens gränser.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309
Bilagor
Bilaga (36 kb)

12 Lika regler måste gälla för hemtjänsten

Dnr: 383-2005-504

Folkpartiet liberalerna har genom Ann-Katrin Åslund föreslagit kommunstyrelsen att skyndsamt utreda de lokala riktlinjer som finns för biståndsbedömning av olika hemtjänstinsatser och återkomma med ett förslag på ett för staden gemensamt och rättssäkert system för biståndsbedömning inom hemtjänsten.

Förvaltningens uppfattning är att stadsdelarna har olika lokala normgivande riktlinjer beroende på att äldre har olika lokala förutsättningar i stadens 18 stadsdelar. De normgivande riktlinjer som Älvsjö tillämpar är uträknade utifrån ett genomsnitt av beslut som fattats om hemtjänstinsatser i Älvsjö.

Förvaltningens uppfattning är att om normgivande centrala riktlinjer kan skapas innebär detta förmodligen att högre form av likställighet inom hemtjänstinsatser kan nås i staden.

Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309
Bilagor
Bilaga (38 kb)

13 Förslag till detaljplan för fastigheten Munspelet 1 i Herrängen

Dnr: 022-2006-308

Ett förslag till detaljplan för kv. Munspelet 1 i Herrängen har inkommit till stadsdelsnämnden.

Syftet med planen är att fastigheten Munspelet ska delas i två fastigheter med byggrätt för ett nytt enbostadshus på den avstyckade fastigheten. Två bilplatser per lägenhet ska anordnas på egen mark.

Förvaltningen har inget att invända mot förslaget på ny bostadsbebyggelse på fastigheten Munspelet 1.Handläggare: Plansekreterare Anna Ambjörn, 08-508 21 036
Bilagor
Bilaga (36 kb)

Anmälningsärenden

14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

16 Protokoll från pensionärsrådet

17 Protokoll från handikapprådet

18 Protokoll från förvaltningsgruppen Kommer senare

19 Protokoll från ungdomsrådet 2006-01-18

20 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågor 2006-01-12

22 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

23 Anmälan av protokoll från sociala delegationen 2006-01-19

24 Yttrande i adoptionsärende enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

25 Nedskrivningar av fordringar i fem enskilda ärenden

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Peter Modesta (mp) och vice ordföranden Olle Andretzky (m) utsågs att justera dagens protokoll, vilket ska ske onsdagen den 22 februari 2006.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2006-01-26 justerats den 30 januari.

 

Under § 22 ”Övrigt från nämndens ledamöter och ersättare”

har felaktigt angivits att Johan Skytteskolan ligger på femte

plats när det gäller skadegörelse. Det är Sjöängsskolan som

ligger på femte plats.

§3 Verksamhetsberättelse med bokslut för 2005

Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse med bokslut för 2005 och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 februari 2002. Dnr 026-2006-102.  

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

INLEDNING

 

I egenskap av oppositionspartier i Älvsjö stadsdelsnämnd är vår uppgift att opponera mot den politik som majoriteten fört men vi ger gärna positiv kritik när saker och ting skötts bra.

 

Vi finner att både den administrativa personalen med stadsdelsdirektören i fokus och all övrig personal, ingen glömd, har gjort ett bra arbete under 2005. Förutom att ekonomin är i balans så har kvaliteten inom verksamheterna skötts på ett bra sätt. Detta har resulterat i att en förskola och en gruppbostad fått stadens kvalitetspris och dessa framgångar stimulerar till ökat kvalitetsarbete inom verksamheterna.

 

EKONOMIN

 

Stadsdelsnämnden redovisar en budget i balans med ett överskott om 10,5 mkr med det tillägget att ytterligare 9,5 mkr som avser resultatenheternas nettoöverskott från 2004 förs över till 2006. Detta ser ut som ett mycket gott resultat men tittar vi närmre på detta ser vi att staden centralt genom kompetensfondspengar har givit ca 12 mkr till utbildningar av personal inom vård, skola och omsorg. Vi ifrågasätter inte behovet av denna kompetenshöjning men vill peka på att överskottet om kompetensfondens pengar hade tagits från budgeten hade resulterat i ett underskott på några mkr.

 

FÖRSKOLAN

 

Barngruppernas storlek har i genomsnitt minskat men inte på alla förskolor. På vissa ställen har grupperna ökat. För att råda bot på detta och uppfylla fullmäktiges målsättningar i fråga om barngrupperna storlek har förvaltningen fått ta till paviljonglösningar i avvaktan på att bygglov slutgiltigt erhållits eller på grund av tillbyggnader som kräver evakuering. Härvid har förvaltningen inte anpassat sig till den demokratiska processen och gått ut bland föräldrar och personal för att få till stånd en vettig dialog. Ytterst faller dessa misslyckanden på den politiska majoriteten som inte har sett till att demokratiprocessen upprätthållits. Till detta skall läggas att sammansättningen av personal på förskolorna är eftersatt genom att bara 35 % av personalen är förskollärare. I den enkät som gått ut till föräldrarna och som redovisats i kvalitetsredovisningen är de fem svagaste sidorna, säkerheten ute och inne, lokalerna och innemiljön, personalomsättningen, antalet personal och barngruppernas storlek. Dessa punkter har ingen förankring i något generellt åtagande vilket är en brist. Åtgärder bör vidtas av majoriteten för att komma till rätta med dessa problem.

 

Majoriteten har ställt sig kallsinnig till att enheter inom förskolan avknoppas trots att intresse finns. Detta kommer vi att ställa oss positiva till. Vi vill också främja familjeförskolor i alla dess former.

 

SKOLAN 

 

Utan att gå djupare in på den kvalitetsredovisning som presenterats för skolan bör framhållas att det finns vissa problem med inlärningen i Kämpetorpsskolan, Solbergaskolan och Sjöängsskolan. Åtgärder bör snarast vidtas av majoriteten så att eleverna i dessa skolor stimuleras och motiveras till studier och därmed i förlängningen godkända avgångsbetyg från årskurs 9.

 

Vi kommer att ge skolorna förutsättningar att kunna leva upp till grundskolans mål att alla elever skall gå ut ur skolan med godkända betyg.

 

 

ÄLDREOMSORGEN OCH HANDIKAPPOMSORGEN

 

I grova drag kan sägas att äldre och handikappomsorgen kan tilldelas ett gott betyg i Älvsjö. Utan att peka ut något särskilt äldreboende har det underhand redovisats att personalens bemötande av de äldre inte alltid håller högsta kvalitet. Majoriteten bör vidta kraftfulla åtgärder i detta avseende.

 

BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN.

 

Oppositionen är inte särskilt imponerad över vad majoriteten åstadkommit i dessa frågor. Trots tilldelade resurser och prioriteringar innehåller sidorna 24-25 väldigt litet om vad som gjorts. Det är mycket prat och lite verkstad.

 

Vi vill att invandrare skall integreras på arbetsmarknaden genom ett lärlingssystem med en personlig coach samtidigt som svenska läses. Det är det bästa sättet att motverka utanförskapet. Vidare måste vi se på ett annat sätt på de erfarenheter och de utbildningar invandrarna för med sig till Sverige så att utbildning och arbete matchas.

 

ALLMÄNNA REFLEKTIONER

 

När Stockholmsregionen de senaste åren har förlorat 25 000 jobb i privat sektor, krävs att fokus för politiken i Stockholm inriktas på att ta krafttag för att få fler i arbete. Om Stockholm ska återta sin tätposition som svensk ekonomis tillväxtmotor måste staden prioritera en företagsvänlig, tillväxtorienterad politik. Det är endast genom fler jobb och fler företag som tillväxten i Stockholm och därmed alla stockholmares välstånd kan öka. Trots detta har aktörer utanför den kommunala sfären de senaste åren fått känna av ett allt hårdare klimat, genom att staden på område efter område börjat dra undan fötterna för enskilda verksamheter och ersätta dem med verksamheter i egen regi.

 

Ett ökat företagande bör uppmuntras och stödjas genom att staden skapar goda förutsättningar för att starta och driva företag och genom att driva en politik som skapar möjligheter för fler utförare inom verksamhetsområden som hittills dominerats av offentliga aktörer. Genom att konkurrensutsätta offentlig verksamhet som inte är myndighetsutövning och uppmuntra egna medarbetare att knoppa av verksamheter skulle fler kunna starta och driva företag. Därför bör det för framtiden vara en prioriterad uppgift att stimulera framväxten av fler aktörer inom exempelvis förskola och annan barnomsorg, utbildning, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorgen om de funktionshindrade.

 

Vänstermajoritetens styre har inneburit minskad valfrihet för medborgarna, en hårdnande attityd mot frivilligorganisationer, och en oförmåga att hitta lösningar på problemen inom områden som hemlöshet, missbruk och prostitution. Barnomsorgsgarantin har inte uppfyllts samtidigt som barngrupperna inte minskats så som utlovats.

 

Arbetet med att halvera socialbidragsberoendet i Stockholm har havererat fullständigt. Istället för att attackera orsaken - ett system som inte premierar flit och ansträngningar - satsas idag på att behandla symptomen. Detta förvärrar i förlängningen problemen. Antalet välvilliga men misslyckade projekt för integration, jämställdhet och ungdomar bara stiger. I dag är 10 000 fler stockholmare arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder jämfört med innan valet 2002. Arbetslösheten har ökat med 30 procent på två år. Socialdemokraterna har givit upp arbetet med att nå stadens, sedan 1999 fastställda och alltjämt gällande mål, om att halvera socialbidragsberoendet i Stockholm till utgången av 2004. I socialdemokraternas förslag till budget för 2006 manifesteras deras oförmåga tydligt genom att målet föreslås flyttas till utgången av 2007.

 

Den passivitet som präglat majoritetens politik under de senaste tre åren får som resultat att de prioriterade inriktningarna inte kan uppfyllas. Bland annat växer nu socialbidragsberoendet och hemlösheten ökar i staden. En rapport från Socialstyrelsen visar att antalet hemlösa i Stockholm ökat med 822 personer från 1999 till 2005. Inte minst oroande är att antalet hemlösa kvinnor ökar.

 

Under 2005 har den så kallade kompetensfonden använts till verksamhet som inte är kompetensutveckling. Resultatet är att ordinarie verksamhet finansierats med extraordinära medel. År 2007 är de medel som avsatts till kompetensfonden slut vilket riskerar få förödande ekonomiska konsekvenser för funktioner där ordinarie verksamhet finansierats med medel från kompetensfonden. Under 2006 planeras verksamhet för 850 miljoner kronor inom ramen för kompetensfonden. Det innebär 850 miljoner kronor som finansieras utanför budgetramen, 850 miljoner kronor som staden inte har skatteintäkter för. Hur delar av detta ska kunna lösas inom ram i framtiden är den fråga som kräver ett svar. Socialdemokraterna har inget svar på den frågan vilket är djupt oroande för stadens framtida ekonomiska stabilitet.

 

Den socialdemokratiska regeringens utarmning av polisens resurser de senaste åren har fått till effekt att allt fler stockholmare känner sig otrygga. 40 procent av stockholmskvinnorna är rädda för att utsättas för brott i tunnelbanan. Ungefär lika många, 36 procent, av stockholmarna anser att det finns problem med klotter, skadegörelse, stölder och inbrott i stadsdelen där de bor. 23 procent av stockholmarna anser att våld och misshandel utgör ett "ganska" eller "mycket" stort problem i stadsdelen.

 

Det är en oro på goda grunder, den anmälda våldsbrottsligheten har ökat markant i Stockholm liksom i övriga landet. Varje år sker det nästan 13 000 våldsbrott i Stockholms stad. En hel del är så kallat gatuvåld, oprovocerade attacker mot vanliga stockholmare vars enda brott är att de råkar befinna sig ute på fel plats vid fel tidpunkt. 

 

Dagens utveckling måste vändas och i det brottsförebyggande arbetet ligger att se till att stadsmiljön känns trygg och säker. En hel del går att åstadkomma genom skärpta rutiner för snabbare klottersanering och ordentliga belysningsprogram för staden

 

2005 års bokslut och verksamhetsberättelse visar tydligt på behovet av en ny politisk ledning i staden.

 

§4 Förskoleutbyggnader - genomförandebeslut

1.      Stadsdelsnämnden beslutar om genomförande av ombyggnation av

      f d gruppbostäderna Långsjövägen 14A och 14B till förskola med

      två avdelningar.

 

2.      Stadsdelsnämnden beslutar om uppställning av förskolepaviljon-

      ger vid Kämpetorpsskolan.

 

Ärendet

För att tillmötesgå behovet av förskolelokaler föreslår förvaltningen att Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar om genomförande av en ombyggnation av f d gruppbostäderna Långsjövägen 14A och 14B till förskola med två avdelningar. Ombyggnationen beräknas kosta 7 mkr och ny hyra beräknas till 900 tkr.

 

I avvaktan på att inflyttning kan ske i de ombyggda lokalerna föreslås nämnden besluta om uppställning av förskolepaviljonger intill Kämpetorpsskolan. Dessa lokaler ska fungera som ”startlokaler” för den nya förskolan vid Långsjövägen 14 A och B för att därefter kunna fungera som evakueringslokaler för förskolan I Ur och Skur Mullegården, Långsjövägen 33 som byggs om under hösten 2006.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2006. Dnr 045-2006-402.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Ansökan om medel för insatser till ökat valdeltagande

Älvsjö stadsdelsnämnd ansöker hos Kommunstyrelsen om 180 tkr till insatser för ökat valdeltagande och deltagandedemokrati:

1.             Valinformatörer i Prästgårdsgärde                                    20 000 kr

2.             Lokal valdebatt                                                                60 000 kr

3.             Ställ frågor direkt till din politiker                                      50 000 kr

4.             Barn och unga i planeringsprocessen           50 000 kr

5.             Unga väljare där stadsdelsnämnden tillsammans med 16 stads-

                delsnämnder ansöker om medel. Enskede-Årsta samordnar

                projektet.

6.                    Uppdrar åt gruppledarna i nämnden att delta i diskussionen

                om utformningen av insatserna

 

Ärendet

I budget för 2006 har kommunfullmäktige avsatt 4,9 miljoner kronor i central medelsreserv för insatser för ökat valdeltagande och utvecklad deltagardemokrati samt för arbetet med jämställdhets-, minoritets-, och mångfaldsfrågor.

 

Älvsjö stadsdelsnämnd föreslås ansöka om medel för att öka valdeltagandet i Solberga genom uppsökande valinformation och arrangemang av en lokal valdebatt. För att nå förstagångsväljare ansöker 16 stadsdelsförvaltningar tillsammans om medel för en satsning i samarbete med Kulturförvaltningens Ung 08, där Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning föreslås samordna projektet. Nämnden föreslås också ansöka om medel för att utveckla deltagardemokratin genom att installera en

funktion på webbplatsen med möjlighet för älvsjöborna att ställa frågor direkt till förtroendevalda i nämnden. Dessutom föreslås nämnden söka medel till ett projekt där barn och unga i Solberga ska ges möjlighet till insyn och deltagande i de beslut som rör deras närmiljö.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2006. Dnr 042-2006-004

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) ställde sig bakom förvaltningens

förslag med ett tillägg.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg hade ett eget förslag till beslut.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson

m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg reserverade sig mot

nämndens beslut enligt följande.

 

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 150 tkr till insatser för ökat valdeltagande. Följande insatser avses i ansökan.

 

1.                    Skriftlig valinformation till områden med lågt valdeltagande

2.                    Lokal valdebatt

3.                    Ny funktion på webben för mer direktkontakt mellan medborgare och politiker.

 

Flera av de föreslagna insatserna för såväl insyn och demokrati som

jämställdhet och mångfald måste ses som en självklar del av den ordinarie verksamheten och därför ingå i den ordinarie budgeten.

 

Information till hushåll i områden med lågt valdeltagande bör ges en

särskild utformning för att ge information om allas möjlighet att delta i valet och hur det går till. Stadsdelens webbsida kan förbättras för att kunna tillgodose medborgarnas krav på snabbare dialog med lokala

politiker kanske med mer ”online”känsla.

Bilagor
Bilaga (48 kb)

§6 Redovisning av hälso- och sjukvårdsinsatser vid särskilda boendeformer för äldre

1.      Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen avseende hälso- och

      sjukvårdsinsatserna vid de särskilda boendeformerna för äldre.

 

2.      Stadsdelsnämnden beslutar att föreslagna åtgärder vidtas för att

      förbättra säkerhet och kvalitet i de särskilda boendeformerna

      enligt förslag i detta tjänsteutlåtande.

 

3.      Stadsdelsnämnden beslutar att varje verksamhet formulerar mål

     för hälso- och sjukvården.

 

Ärendet

Uppföljning av kvaliteten inom de särskilda boendeformerna har genomförts för åttonde året i följd inom fem stadsdelsförvaltningars äldreboende; Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Vantör och Älvsjö. Vid uppföljningen har följande nio kriterier, förutom allmänna uppgifter, undersökts; verksamheternas hälso-och sjukvårdsmål, läkemedel, näringsintag (nutrition), tandvård-munstatus, hud, inkontinens, infektioner, fall och fallskador samt övriga omvårdnadsbehov. I vissa av

kriterierna ingår också hur uppgifterna i samband med vård och omvårdnad dokumenteras i omvårdnadsjournalerna.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande.

Dnr 018-2006-506.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Bilagor
Bilaga (47 kb)

§7 Verksamhetsuppföljning vid Långbrogården, Attendo Care AB

1.      Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verk-

      samheten vid Långbrogården.

 

2.      Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att en ny

      verksamhetsuppföljning genomförs om sex månader.

 

Ärendet

Långbrogården är ett sjukhem med 54 platser för personer över 65 år med demenssjukdomar. På grund av täta chefsbyten behöver verksamhetens kvalitetsarbete enligt socialtjänstlagen (SoL; SOSFS 1998:8) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL; SOSFS 1996:24) förbättras. Den nytillträdda verksamhetschefen har påbörjat förbättringsarbetet. Länsstyrelsen har gjort ett oanmält besök under 2005.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2006. Dnr 431-2005-501.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (27 kb)

§8 Yttrande till arbetsmiljöverket över arbetsmiljön i träslöjden vid Johan Skytteskolan

Stadsdelsnämnden godkänner yttrandet till Arbetsmiljöverket över arbetsmiljön i träslöjden vid Johan Skytteskolan.

 

Ärendet

Arbetsmiljöinspektionen genomförde en inspektion vid Johan Skytteskolans lokaler för träslöjd 2005-10-27. Vid den uppföljande inspektionen uppmärksammade Arbetsmiljöverket nya brister i slöjdsalen och har till stadsdelsnämnden ställt krav på åtgärder. Kraven är att förbättra städningen, utarbeta rutiner för rengöring av maskinerna samt att gallra bort alla kemiska ämnen som inte är vattenbaserade.

Förvaltningen har efter erhållet inspektionsmeddelande åtgärdat bristerna.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 januari 2006. Dnr 397-2005-401.
 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (48 kb)

§9 Yttrande över föreläggande från arbetsmiljöverket

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på Arbetsmiljöverkets föreläggande enligt 7 kap 7 § arbetsmiljölagen med krav om åtgärder.

 

Omedelbar protokolljustering.

 

Ärendet

Arbetsmiljöverket har 2005-06-10 besökt Tulpanens gruppbostad. I verkets efterföljande skrivelse av 2005-06-22 underrättades nämnden om de brister som konstaterats vid besöket med krav om att vidta åtgärder. Nämnden yttrade sig över skrivelsen 2005-08-29. Vid verkets uppföljning 2005-09-09 visade det sig att åtgärder inte vidtagits för att avhjälpa samtliga brister. Arbetsmiljöverket har sedermera i beslut av 2005-11-03 förelagt nämnden med stöd av 7 kap 7 § arbetsmiljölagen vid vite av 50 000 kronor att senast till 2006-02-01 ha vidtagit begärda åtgärder. Arbetsmiljöverket har därefter beviljat nämnden uppskov med åtgärderna till 2006-03-01- Förvaltningen föreslår nämnden att som svar på Arbetsmiljöverkets föreläggande överlämna föreliggande tjänsteärende.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2006. Dnr 277-2005-205.         

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (40 kb)

§10 Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad

Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Nämnden har fått en remiss från stadsledningskontoret om en strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad år 2006. Den syftar till att beskriva inriktningen på stadens arbete med hållbar utveckling och hur arbetet bör breddas till att omfatta alla nämnder och styrelser. Strategin definierar arbetssätt för att integrera de ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna i stadens program- och planarbete. Målet med strategin är att under 2006 få fram en utvecklad och förankrad inriktning och metod för arbetet med hållbar utveckling i Stockholm. Förvaltningen ställer sig positiv till strategin och bidrar gärna med egna erfarenheter. Det är dock viktigt att påpeka att inriktningen på det operativa Agenda 21-arbetet även fortsättningsvis bör beslutas på

stadsdelsnivå.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2006. Dnr 017-2006-310.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m) och ledamoten Lars Hansson m fl (fp) anmälde ett särskilda uttalande enligt följande.

 

Det är angeläget att miljöhänsyn tas i stadens arbete. Däremot finns risk att de mål för stadens Agenda 21-arbete som har definierats faktiskt bryter mot en av de delar av utvecklingen som också ska omfattas av hänsyn: den ekonomiska utvecklingen. Vissa åtgärder som staden har ägnat sig åt, exempelvis anställandet av Agenda 21-samordnare på stadsdelsnivå, är en felanvändning av stadens resurser. Miljöarbetet ska vara mer gynnat av andra insatser, exempelvis åtgärder mot klotter och nedskräpning. Det arbete som bedrivs i staden bör samordnas av en gemensam miljö- och stadsbyggnadsnämnd, medan övervägningarna kring vilka intressen som ska väga tyngst i stadens beslutsfattande bör göras i kommunstyrelsen.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) hänvisade till det särskilda uttalande som vice ordföranden i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Jakob Forssmed (kd), gjorde vid sammanträdet i Miljö- och hälsoskyddsnämnden den 13 december 2005.

Bilagor
Bilaga (35 kb)

§11 De apatiska barnens situation

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Folkpartiet liberalerna har genom Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund föreslagit kommunstyrelsen att socialtjänsten i hela Stockholm får i uppdrag att omedelbart inleda utredning kring varje apatiskt barn inom stadens område.

 

Stadsdelsförvaltningens ståndpunkt är att lagstiftningen redan har stark fokus på att barn som far illa eller som riskerar att fara illa och som socialtjänsten får kännedom om ska utredas skyndsamt.

 

Stadsdelsförvaltningens bedömer att gällande lagstiftning reglerar

de omständigheter som motionärerna vill poängtera. Socialtjänsten i Älvsjö har ingen kännedom om att några apatiska barn skulle finnas inom stadsdelens gränser.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 januari 2006. Dnr 400-2005-500.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (36 kb)

§12 Lika regler måste gälla för hemtjänsten

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Folkpartiet har föreslagit kommunstyrelsen att skyndsamt utreda de lokala riktlinjer som finns för biståndsbedömning av olika hemtjänstinsatser och återkomma med ett förslag på ett för staden gemensamt och rättssäkert system för biståndsbedömning inom hemtjänsten.

 

Förvaltningens uppfattning är att stadsdelarna har olika lokala normgivande riktlinjer beroende på att äldre har olika lokala förutsättningar i stadens 18 stadsdelar. De normgivande riktlinjer som Älvsjö tillämpar är uträknade utifrån ett genomsnitt av beslut som fattats om hemtjänstinsatser i Älvsjö.

 

Förvaltningens uppfattning är att om normgivande centrala riktlinjer kan skapas innebär detta förmodligen att högre form av likställighet inom hemtjänstinsatser kan nås i staden.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 januari 2006. Dnr 383-2005-504.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (38 kb)

§13 Förslag till detaljplan för fastigheten Munspelet 1 i Herrängen

Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Omedelbar protokolljustering.

 

Ärendet

Ett förslag till detaljplan för kv Munspelet 1 i Herrängen har inkommit till stadsdelsnämnden.

 

Syftet med planen är att fastigheten Munspelet ska delas i två fastigheter med byggrätt för ett nytt enbostadshus på den avstyckade fastigheten. Två bilplatser per lägenhet ska anordnas på egen mark.

 

Förvaltningen har inget att invända mot förslaget på ny bostadsbebyggelse på Munspelet 1.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2006. Dnr 022-2006-308.        

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilagor
Bilaga (36 kb)

§14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Omedelbar protokolljustering.

 

Ärendet

Ett förslag till detaljplan för kv Munspelet 1 i Herrängen har inkommit till stadsdelsnämnden.

 

Syftet med planen är att fastigheten Munspelet ska delas i två fastigheter med byggrätt för ett nytt enbostadshus på den avstyckade fastigheten. Två bilplatser per lägenhet ska anordnas på egen mark.

 

Förvaltningen har inget att invända mot förslaget på ny bostadsbebyggelse på Munspelet 1.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2006. Dnr 022-2006-308.        

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i januari 2006 till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i

januari 2006.

 

 

Bilaga § 15.

§16 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokollet från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde den

9 februari 2006 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§17 Protokoll från handikapprådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokollet från stadsdelsnämndens handikappråds sammanträde den 9 februari 2006 anmäldes och lades till handlingarna.

§18 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 9 februari 2006

anmäldes och lades till handlingarna.

 

§19 Protokoll från ungdomsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från ungdomsrådets sammanträde den 18 januari 2006

anmäldes och lades till handlingarna.

§20 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågor 2006-01-12

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska gruppen för inflytandefrågor den 12 januari 2006 anmäldes och lades till handlingarna.

§21 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om följande.

 

Äldreriksdagen

Äldreriksdagen som anordnas av Sveriges kommuner och landsting

äger rum den 18 – 19 april 2006 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Kostnad 3 300 kronor. Sista anmälningsdag den 20 mars 2006.

 

Nämnden beslutar att Kåre Gustafsson (s) får delta i konferensen.

 

Problem på Prästgårdsgärde

Hyresgästföreningen och boende på Prästgårdsgärde har vänt sig

till förvaltningen med anledning av stora problem i området.

En arbetsgrupp har bildats som ska göra en inventering i området.

 

Naturvårdsprojekt

Förvaltningen har tillsammans med Hägerstens stadsdelsförvaltning

ansökt om medel från Naturvårdsverket för lokala naturvårdsprojekt  bl a för upprustning av Sjöängen.

 

Omskyltning av Herrängsvägen till huvudled

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till skrivelse till Trafiknämnden.

 

Öppet hus på Långbroberg

Öppet Hus på Långbroberg den 15 mars kl 17.30. Verksamhetschefen

har framfört önskemål om att politiker kommer.

 

Samverkansnätverk

Ett samverkansnätverk har bildats över stadsdelsgränserna i Söderort i vilket fältare, föräldravandrare, polis och väktare ingår. Nätverket består av en styrgrupp, en projektgrupp och en operativ grupp. Syftet är att insatserna ska anpassas efter behov.

 

Feriearbeten

Förvaltningen har fått en budget för feriearbeten som räcker till ca

100 feriearbetare. Förra året fick ca 50 ungdomar feriejobb.

 

 

Temakvällar

Förvaltningen återkommer om de inplanerade temakvällarna den 16 och 30 mars. Den 4 maj kommer de två barn- och ungdomsområdena, sociala enheten och Nätverkshuset att presentera hur samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst fungerar.

Den 11 maj  planeras ett möte med medborgarna i det södra området motsvarande det möte som hölls i Solberga i höstas.

 

§22 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Olle Andretzky (m), Lars Hansson (fp) och Margaretha Åkerberg (kd)

anmälde en skrivelse om bl a  återvinningsstationer underjord, klottersanering inom 24 timmar, dygnetruntstädning.

 

Margaretha Åkerberg (kd) undrade om förvaltningen fått något besked om extra medel till Mockasinen för den höga hyreskostnaden. Förvaltningen räknar med besked först i samband med tertialrapport 1.

 

Margaretha Åkerberg (kd) undrade om det pågår någon uppsökande

verksamhet bland personer över 80 år som inte har någon hemtjänst.

Förvaltningen återkommer.

 

Skolborgarrådet besöker stadsdelen den 9 mars och då är gruppledarna inom majoriteten inbjudna. Kåre Gustafsson (s) framförde att det i samband med borgarrådets besök är angeläget att ställa krav på ersättning för hyreskostnaden för Mockasinen.

 

Kåre Gustafsson (s) önskar delta i den heldag om matfrågor som anordnas av konsumentförvaltningen den 15 mars i Kulturhuset.

 

Nämnden beslutar att Kåre Gustafsson får delta i konsumentförvaltningens heldag om matfrågor.

 

§23 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

§24 Yttrande i adoptionsärende enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§25 Nedskrivningar av fordringar i fem enskilda ärenden