Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-04-27

Sammanträde 2006-04-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Information om brukarundersökningar inom äldreomsorgen
Medborgarna är välkomna att ställa Läs mer... frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll 2006-03-23

Beslutsärenden

3 Nominering till lokal styrelse med föräldramajoritet i södra barn- och ungdomsområdet läsåret 2005/06 och 2006/07

Dnr: 153-2006-002

Handläggare: Utvecklingssekreterare Eva Danielsson, 08-508 21 317

4 Inrättande av lokal styrelse med föräldramajoritet i norra barn- och ungdomsområdet - Solbergaskolan och Dalskolan

Dnr: 152-2006-000

Handläggare: Utvecklingssekreterare Eva Danielsson, 08-508 21 317

5 Komplettering och ändringar i delegationsförteckningen

Dnr: 153-2006-002

Kompletteringarna i delegationsförteckningen gäller bl a systematiskt brandskyddsarbete och egenkontroll av livsmedel. I januari 2004 trädde lag om skydd mot olyckor (LSO) i kraft. Den nya lagen ersätter tidigare räddningstjänstlag.

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

6 Delegering till utredare anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet inom omsorgen om funktionshindrade på socialtjänstförvaltningen

Dnr: 163-2006-500

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att inrätta ett centralt kansli vid socialtjänstförvaltningen för bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet får rätt att bedöma ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller dagligverksamhet under perioden 2006-05-01 t.o.m. 2008-12-31.

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

7 Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser

Dnr: 162-2006-500

Förvaltningen har behov av att utforma en lokal handlingsplan utifrån Stockholms stads STAN-program (Stockholms Tobaks- Alkohol- och Narkotikapolitiska program).
Älvsjö stadsdelsförvaltning ansöker därför om utvecklingsmedel på totalt 90 000 kr till tre olika projekt som ska permanentas inom ordinarie verksamhet efter projekttidens slut.

Styrning, uppföljning och utvärdering av samverkande förebyggande insatser sker genom samordningsgruppen RoS(rektorer och socialtjänst i samverkan).


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, enhetschef Greger Helin, 08-508 21 309, 08-508 21 057

Remissärenden

8 Stockholms miljöprogram 2007-2010 Bordlagt ärende

Dnr: 053-2006-310

Handläggare: Miljösekreterare Paola Ponzio, 08-508 21 086

9 Föräldraenkät om barnomsorg

Dnr: 029-2006-402

Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

10 Stadens arbete med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan - En uppföljning av tidigare granskning

Dnr: 049-2006-405

Motion i kommunfullmäktige har remitterats till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande. Motionären Ewa Samelsson (kd) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge utred-nings- och statistikkontoret (USK) uppdrag att genomföra en enkätundersökning bland föräldrar till barn i förskoleålder för att utröna vilken typ av barnomsorg föräldrar helst önskar under hela eller delar av förskoleperioden

Förvaltningen vill fästa uppmärksamhet på Nacka kommuns beslut om att införa en form av vårdnadsbidrag. Rättsläget är oklart, då ingen rättslig prövning ännu är gjord om beslutet är förenligt med gällande författning. Förvaltningen menar att rättsläget bör klargöras innan kommunfullmäktige ger USK i uppdrag att genomföra en enkätunder-sökning för att utröna om föräldrar vill ha kommunalt vårdnadsbidrag eller annat eget förslag för den period som följer efter föräldraförsäkringens slut.

Vad gäller önskemål om de alternativ som finns idag d.v.s. förskola, familjedaghem och allmän förskola (3 timmar/dag) samt att föräldern kan lämna intresseanmälan för trefa-miljssystem så anser förvaltningen att Stockholms stad redan har denna information.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Eva Danielsson, 08-508 21 317

11 Införande av ordnings- och uppförandeomdömen i Stockholms stad

Dnr: 105-2006-403

Lotta Edholm (fp) m.fl. föreslår i en motion om införande av ett omdöme om elevernas ordning och uppförande i grundskolan i Stockholms stad. Omdömet ska dels ange samarbetsförmåga och social kompetens, dels ange om eleven kommer i tid, tar ansvar för sina studier och studiemiljön i skolan eller om eleven är stökig och använder svordomar.

I den nya lagen som beskrivs i propositionen Trygghet, respekt och ansvar och i förslaget till ny skollag förtydligas rektorernas och lärarnas befogenheter. Rektor och lärare ska kunna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skapa trygghet och studiero. Formerna för detta arbete måste varje skola utforma lokalt tillsammans med elever, föräldrar och personal.

Stadsdelsförvaltningen instämmer i att det behövs ett tydligare stöd och bättre förut-sättningar för lärare och rektorer att utföra sitt uppdrag i skolan så att ett gott klimat
alltid råder. Tydliga lärande mål som är kända av elever och föräldrar samt fler avläsningstillfällen i tidigare åldrar är några åtgärder som främjar trygghet och studiero för eleverna i skolan.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Eva Danielsson, 08-508 21 317

12 Utan timplan - för målinriktat lärande

Dnr: 116-2006-403

Kommunstyrelsen har tillställt Älvsjö stadsdelsnämnd en remiss om betänkandet Utan timplan för målinriktat lärande. Slutbetänkande avser den av riksdagen utsedda Timplanedelegationens förslag om att avskaffa den i skollagen reglerade timplanen i grundskolan. Under 1999 fattade riksdagen beslut om en försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan. Försöks-verksamheten startade läsåret 2000/01. Ett åttiotal kommuner gavs möjlighet att arbeta med utbildning utan timplan i grundskolan.

Stadsdelsförvaltningen instämmer i Utbildnings och Kulturdepartementets betänkande om ett förslag att avveckla timplanen i den obligatoriska grundskolan. Resultaten från den omfattande uppföljning, utvärdering och forskning som gjorts under försöksperioden, visar till stora delar på en positiv utveckling i skolorna av en mål och resultatstyrd verksamhet. Samverkan med olika personalkategorier har under åren krävt ett speciellt tänkande kring timplaneorganisa-tionen, för att tillvarata olika personalkategoriers kompetenser.

Det är förvaltningens uppfattning att skolorna är väl motiverade och förberedda för denna förändring i skolans verksamhet. Skolornas utvecklingsarbete har allt sedan genomförandet av 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) haft fokus på att formulera lärande mål. Förvaltningen vill dock understryka att en förutsättning för en väl genomförd reform är att ett fungerande utvärderings- och kvalitetssäkringssystem lyfts fram. Det är även viktigt att få en kvalificerad utvärdering om målen när timplanen avskaffas.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Eva Danielsson, 08-508 21 317

13 Stockholms folkhälsoprogram 2007-2010

Dnr: 115-2006-506

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått ett förslag till Folkhälsoprogram 2007-2010 på remiss, remisstiden sträcker sig till 28 april. Förvaltningen ställer sig positiv till att folkhälsoarbetet uppmärksammas och samordnas och att det skapas en helhetssyn på folkhälsofrågor. Förvaltningen vill dock betona att det är viktigt att folkhälsoprogrammet integreras i ILS- arbetet och att det i nuläget måste avsättas större resurser för att genomföra förslaget. Samordning av redan tillgänglig statistik bör ske för bestämning av indikatorer. Trafiknämnden bör också vara en huvudaktörerna för målområden 9. Ökad fysisk aktivitet.

Handläggare: Miljösekreterare Åse Ahlstrand, 08-508 21 075

14 Styckevis och delt - Om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet

Dnr: 060-2006-504

Stiftelsen Stockholms stads Äldrecentrum har i rapport nr 4/2006 ”Styckevis och delt – Om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet” visat att den problembild som redovisades i revisionsrapporten från 1999 ”Tänk om någon såg helheten” kvarstår. Projektets styrgrupp och Stockholms stadsrevision konstaterar att det saknas strukturerad samverkan i alla faser av vård- och omsorgsprocessen och kritiserar läkemedelshanteringen, otillgängliga husläkare, biståndsbeslut som sällan motsvarar de äldres behov samt hemtjänstens och hemsjukvårdens brister i kompetens och arbetsformer för att kunna möta de multisjuka äldres omfattande behov. Revisorerna kritiserar även bristfälligt samarbete mellan husläkare och distriktssköterska, brister i vårdplaneringen vid utskrivning från slutenvård samt trots att stora insatser görs från huvudmännen var och en så saknas helhetssyn och konkret samverkan dem emellan.

Revisionen konstaterar att sedan 1999 har vårdtiderna i slutenvården kortats och antalet äldreboenden minskat. På grund av denna omständighet finns det idag äldre med en tyngre vård- och omsorgsproblematik som bor kvar i det egna hemmet. Revisorerna menar att det strategiska vägvalet att bedriva vård och omsorg i ordinärt boende ställer stora krav på vård- och omsorgskvalitet särskilt för denna målgrupp. Revisorerna konstaterar att det finns en bristande överensstämmelse mellan de politiskt formulerade målen och den verklighet som många äldre, anhöriga och personal befinner sig i.

Revisorernas sammanfattande slutsats är att omsorgen om de multisjuka äldre måste förändras. Revisorerna menar att för att åstadkomma en god och kostnadseffektiv vård och omsorg, måste ansvariga på alla nivåer samverka utifrån den äldres behov och utveckla verksamheter som stöttar och kompletterar varandra. Detta arbete, avslutar revisorerna sin sammanfattning, måste efterfrågas och drivas från politisk nivå hos huvudmännen, eftersom dagens generella ”lösningar” på multisjukas individuella problem inte fungerar.

Kommunen har enligt lag ansvar för att hålla sina medborgare informerade om hur man kan ansöka om insatser. Revisionsrapporten visar på brister i informationen till och bemötandet av de multisjuka äldres behov, vilket tyder på att staden borde se över dessa rutiner inom biståndsbedömningen. Förvaltningen anser också att det borde vara en fördel om biståndsbedömare och distriktssköterskor hade något forum för att finna former för samarbete och för att lösa gemensamma angelägenheter.

Den bristfälliga samordningen skulle kunna avhjälpas delvis genom bildandet av ett äldrevårdsteam; bestående av hemtjänstens kontaktman/vice kontaktman, distriktssköterska, sjukgymnaster och/eller arbetsterapeuter samt läkare med specialistkompetens. Komplexa behov hos multisjuka skulle också kunna främjas genom speciella äldrevårdcentraler där man har specialistkompetens inom geriatrik, farmakologi, rehabilitering, gynekologi etc. Förvaltningen anser att man skulle kunna underlätta för äldre patienter genom att samla så mycket som möjligt i anslutning till äldrevårdscentralen, så att man där även skulle kunna ta hand om t.ex. tandvård samt problem med syn och hörsel.

Förvaltningen bedömer att de anhörigas situation borde kunna uppmärksammas mer än som sker idag genom att bygga upp anhörigstödet på olika sätt.

Förvaltningen ser att den bästa samordningen skulle kunna ske om hemtjänsten och hemsjukvården, inkl distriktssköterska hade samma huvudman. Förvaltningen ser även behov av en eftervårdsavdelning vid sjukhusen, där kommunen skulle vara delansvarig huvudman.

Förvaltningen anser vidare att demenssjukdomarna borde diagnostiseras tidigare för att skapa en så effektiv läkemedelsbehandling som möjligt, vilket också skulle ge kommunen bättre förutsättningar att sätta in adekvata insatser. Förvaltningen bedömer att kompetenshöjning krävs för både kommunens liksom landstingets personal som kommer i kontakt med multisjuka äldre. Akutbesök på sjukhus anser förvaltningen borde föregås av kontakt med och remiss från äldrevårdscentral.

Förvaltningen anser slutligen att utredning borde ske gällande apotekens möjligheter till att ha ett samordningsansvar för registrering av läkemedelordinationer för alla äldre över 75 år, eller i de fall då registrering begärs.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, utvecklingssekreterare Ingrid Samuelsson, 08-508 21 309, 08-508 21 030

15 Motion om införande av databas för klotter

Dnr: 087-2006-300

Handläggare: Anna Ambjörn, 08-508 21 000

16 Yttrande avseende tillsyn vid Älvsjö sjukhem

Dnr: 047-2006-501

Länsstyrelsen har 2006-01-10 genomfört ett oanmält besök vid Älvsjö sjukhem, enhet 1, avdelningarna 16 B, 16 C och 14. I samband med besöket riktades kritik, i enlighet med socialtjänstlagen, mot vissa brister i de boendes trygghet och säkerhet och respekten för den enskildes integritet samt självbestämmande. Kritik riktades även mot bristen på individuella aktiviteter, den sociala dokumentationen och den låga bostadsstandarden som verksamheten erbjuder de boende.

Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

17 Yttrande till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion 2005-11-25

Dnr: 408-2005-505

Arbetsmiljöinspektionen har efter besök 2005-11-25 uppmärksammat vissa brister i arbetsmiljön för personal inom personlig assistans och ställt krav på åtgärder. Anledningen till arbetsmiljöverkets besök var att arbetsgivaren inkommit till Arbetsmiljöinspektionen med en § 2-anmälan enligt arbetsmiljöförordningen (AML) angående ett allvarligt hot för en av medarbetarna. En brukare har vid ett antal tillfällen hotat och varit våldsam mot enskilda medarbetare.

Sammantaget kan det konstateras att förvaltningen efter Arbetsmiljöinspektionens besök arbetat för att uppdatera sitt arbetsmiljöarbete inom enheten för omsorg om funktionshindrade.

Förvaltningen tillmötesgår även arbetsmiljöinspektionens krav på ett utökat riskanalysarbete för personliga assistenter genom att under första halvåret 2006 uppdatera riskanalysen inom samtliga ärenden med personlig assistans. En återkoppling inom detta arbete kommer att ske till Arbetsmiljöinspektionen senast 2006-09-01


Handläggare: Enhetschef Roger Blomqvist, 08-508 21 100

18 Yttrande rörande alkoholserveringstillstånd

Dnr: 127-2006-309

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har översänt en ansökan om tillstånd för alkoholservering till stadsdelsnämnden för yttrande.

Stadsdelsförvaltningen kan inte se något skäl till att den aktuella restaurangen inte ska få servera alkohol till slutna sällskap och föreslår därför att stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan.

Handläggare: Samhällsvägledare Håkan Dahl, 08-508 21 076

Anmälningsärenden

19 Inspektörsrapport från förskolan Fantasia, Vantörsvägen 225

Dnr: 133-2006-402

Inspektörernas sammanfattande bedömning av förskolan Fantasia är att det inom för-skolan finns ett gott arbetsklimat med engagerad och utvecklingsinriktad personal. I förskolan finns goda exempel på ett fint förhållningssätt till barnen och en strävan att ge barnen inflytande. För att förskolan ska nå en bättre måluppfyllelse utpekade inspektö-rerna några utvecklingsområden som bör prioriteras.

Förskolans redovisning av de åtgärder som vidtagits och planeras med anledning av inspektörernas förslag till områden att utveckla specificeras i ärendet. Områdena är:
Schemalägga planeringstid för personalen, utveckla styrdokumenten och implementera Förskoleplan för Stockholms stad, jämställdhetsarbetet, arbetet med natur och miljö, den pedagogiska miljön, strategier för den pedagogiska dokumentationen, strategier i arbetet med modersmålsstödet och samverkan med samtliga skolor som barnen går till.Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

20 Stockholms stads Barncentrum

Dnr: 164-2006-503

Efter initiativ från socialtjänstnämnden i Stockholms stad och Familjevåldsprojektet i Stockholms innerstad har Barncentrum bildats. Barn som misstänks ha varit utsatta för allvarliga brott i nära relationer ska här erbjudas bästa möjliga omhändertagande av de myndigheter som ska utföra sina utredningar med olika syften och med olika metoder.
Aktörerna har var och en sitt åtagande i nära samverkan och i en gemensam lokal. Aktörerna är socialtjänsten, polismyndigheten, åklagarmyndigheten, rättsmedicinska avdelningen i Stockholm, barn- och ungdomspsykiatrin samt barnmedicin. Verksamheten har barnets behov och rättigheter i centrum.

Skälen för att bygga upp en gemensam utredningsbas är de brister i samordning mellan socialtjänst, polis- och åklagarmyndigheterna, Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning i Stockholm, barn- och ungdomspsykiatrin och barnmedicin som idag föreligger.

Barn som varit utsatta för brott, särskilt i nära relationer, ska inte behöva uppsöka mer än ett ställe för förhör/samtal och läkarundersökningar i det akuta skedet och de ska inte i onödan behöva upprepa sin berättelse om vad som hänt. På detta sätt förväntas Barncentrum minimera risken för ytterligare traumatisering för det utsatta barnet.

Förvaltningen ser enbart fördelar med inrättandet av Stockholms stads Barncentrum och kommer att följa verksamhetens utveckling med stort intresse.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

21 Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak

Dnr: 180-2006-309

Stadsdelsnämnden är ansvarig för tillsynen av folkölsförsäljning och försäljning av tobaksvaror. I detta ärende redovisas resultatet av den tillsyn som stadsdelsförvaltningen utförde under 2005
Inom området finns åtta försäljningsställen där folköl (klass II) säljs samt fjorton försäljningsställen där tobaksvaror kan köpas. Samtliga butiker där folköl säljs har godkända lokaler enligt livsmedelslagens bestämmelser samt ett tillräckligt brett matvarusortiment enligt stadens norm. Alla butiker uppfyller kravet på s k egentillsynsprogram


Handläggare: Samhällsvägledare Håkan Dahl, 08-508 21 076

23 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

25 Protokoll från pensionärsrådet 2006-04-20

26 Pprotokoll från handikapprådet 2006-04-20

27 Protokoll från förvaltningsgruppen 2006-04-20

28 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

29 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågor 2006-03-08

30 Protokoll från Älvsjö förskoleråd 2006-03-22

32 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

33 Protokoll från sociala delegationen 2006-03-13 och 2006-03-16

34 Yttrande till Skolverket

35 Yttrande till länsstyrelsen angående enskilt ärende

36 Anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria

37 Gemensam upphandling av vård och behandling för barn och ungdomar

§1 Val av justerare och dag för justering

Ledamoten Torbjörn Erbe (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske torsdagen den 4 maj.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2006-03-23 justerats den 29 mars.

§3 Nominering till lokal styrelse med föräldramajoritet i södra barn- och ungdomsområdet läsåret 2005/06 och 2006/07

Ledamöter för läsåren 2005/2006 och 2006/2007 utses enligt följande;

 

Karin Aase                                          Förälder Ekängens skola

Åsa Nilsson                                         Förälder Herrängens skola

Ulf Värmå                                            Förälder Johan Skytteskolan

Peter Lofthag                                       Förälder Johan Skytteskolan

Göran Haglund                                    Förälder Kämpetorpsskolan

Per Olof Lidberg                                  Förälder Långbrodalsskolan

Joakim Hellman                                   Elevstyrelsen(vald för läsåret 2005/06)

Hannah Karlsson                                 Elevstyrelsen(vald för läsåret 2005/06)

Ninnie Hellberg                                    Elevstyrelsen(vald för läsåret 2005/06)

Sarah Öster                                         Elevstyrelsen(vald för läsåret 2005/06)

Christer Oja                                         Rektor

Karin Grape                                        Personal

Agneta Palmér                                     Personal

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 januari 2006. Dnr 153-2006-002.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Inrättande av lokal styrelse med föräldramajoritet i norra barn- och ungdomsområdet - Solbergaskolan och Dalskolan

1.      Lokal styrelse inrättas i Solbergaskolan och Dalskolan enligt för-

      ordning om försöksverksamhet med lokala styrelser i skolan med

      föräldramajoritet (SFS 1996:605) med 10 ledamöter. Styrelsen or-

      ganiseras utan ersättare för att säkerställa utvecklings- och kvalite-

      tetsarbetet hos samtliga ledamöter samt få en stabil verksamhet

      redan från starten.

 

2.      Arbetsordning för styrelsen antas enligt bilaga till detta tänsteutlå-

      tande.

 

3.      Till ledamöter i den lokala styrelsen utses enligt nominering för

      tiden t o m utgången av läsåret 2006/2007.

 

      Susanne Karlsson     Förälder i Solberga

      Vanja Holmgren       Förälder i Solberga

      Anders Hedvalls       Förälder i Solberga

      Anette L Sandberg   Förälder i Solberga

      Yvania Medina                              Förälder i Dalskolan/Solberga

      Marie Järvås                                  Förälder i Solberga

      Sara Delsol                                    Elevrepresentant, 9B (läsåret 2005/06)

      Nicol Dominiuk        Elevrepresentant, 9C (läsåret 2005/06)

      Lisbeth Agerskans Feil                   Personal i Dalskolan

      Ann-Katrin Averstedt                    Rektor

 

4.      Delegation överförs från rektor till den lokala styrelsen med

      föräldramajoritet i enlighet med antagen arbetsordning.

 

5.   Sammanträdesarvode får utgå till ledamöter enligt bestämmelser

      för nämndens förtroendevalda.

 

6.      En första utvärdering ska göras i samband med upphörande av

      försöksverksamheten.

 

7.   Detta beslut överlämnas till Myndigheten för skolutveckling.

 

 

Ärendet

I juni 2003 fick förvaltningen i uppdrag av stadsdelsnämnden att undersöka om intresse fanns att inrätta lokala styrelser med föräldramajoritet i övriga skolor. Elev- och föräldrainflytandefrågorna har beskrivits i verksamhetsplanen för Älvsjö förskolor och skolor. Skolan ska arbeta medvetet för att ge eleverna inflytande i och ansvar för såväl det egna lärandet som skolan som helhet. Föräldrar till elever i grundskolan ska ges möjlighet till olika former av reellt inflytande. Föräldrarnas inflytande såväl vad avser den enskilde elevens situation och utveckling som vad avser verksamheten i stort.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 mars 2006. Dnr 152-2006-000.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§5 Komplettering och ändringar i delegationsförteckningen

Stadsdelsnämnden godkänner föreslagna kompletteringar och ändringar i delegationsförteckningen.

 

Ärendet

Kompletteringen i delegationsförteckningen gäller systematiskt brandskyddsarbete. I  januari 2004 trädde lag om skydd mot olyckor (LSO) i kraft. Den nya lagen ersätter tidigare räddningstjänstlag. De ändringar som gjorts beror på felaktigheter i nuvarande delegationsförteckning.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2006. Dnr 153-2006-002.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§6 Delegering till utredare anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet inom omsorgen om funktionshindrade på socialtjänstförvaltningen

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid det

      nyinrättade bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen får

      rätt att för stadsdelsnämndens räkning göra en bedömning av

      ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende,

      korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS.

 

2.      Denna delegering av bedömning ska gälla under tiden

      2006-05-01  -  2008-12-31.

 

 

Ärendet

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att inrätta ett centralt kansli vid socialtjänstförvaltningen för bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet får rätt att bedöma ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet under perioden 2006-05-01  -  2008-12-31.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2006. Dnr 163-2006-500.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser

Stadsdelsnämnden beslutar att ansöka om utvecklingsmedel hos länsstyrelsen.

 

Ärendet

Förvaltningen har behov av att utforma en lokal handlingsplan utifrån Stockholms stads STAN-program (Stockholms Tobaks- Alkohol- och Narkotikapolitiska program). Älvsjö stadsdelsförvaltning ansöker därför om utvecklingsmedel på totalt 90 000 kronor till tre projekt som ska permanentas inom ordinarie verksamhet efter projekttidens slut.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 162-2006-500.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Bordlagt ärende - Stockholms miljöprogram 2007-2010

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått ett förslag till miljöprogram 2007-2010 på remiss. Förvaltningen ställer sig positiv till programförslaget men har en del synpunkter och förslag till ändringar. Exempelvis är en del av nyckeltalen svåra att följa upp. Integreringen av miljöprogrammet med ILS-arbetet och uppföljningen av delmål och nyckeltal är viktiga frågor som kvarstår och behöver ses över.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 februari 2006. Dnr 53-2006-310.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Torbjörn Erbe m fl (m) hade ett eget förslag.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställt sig bakom förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Inger Swahn m fl (fp) och tjänstgörande ledamoten Cathrine Samuelsson (kd) lämnade förslaget utan eget ställningstagande.

 

Reservation

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag.

 

Förslag till beslut

 

1. att som svar på remissen anföra

 

 

Fatt som svar på remissen anföra

Ett miljöprograms främsta syfte är att styra och samordna stadens verksamheter i en miljövänligare riktning. Med ett fåtal tydliga och konkreta mål kan stadens samlade miljöpåverkan kontrolleras och mätas. Tyvärr är det förslag som majoriteten föreslår både för omfattande och vagt utformat för dessa ändamål. Oförmågan till prioriteringar är tydlig hos den nuvarande majoriteten. För att stadens miljöprogram ska bli ett användbart dokument i stadens utveckling måste staden visa förmåga att prioritera.

 

De mål som föreslås av borgarrådet är i alltför hög grad inriktade på att reglera privatpersoners och företags beteenden. Det är en olycklig fortsättning på den redan i gällande program inslagna, tillväxtfientliga vägen och ett avsteg från de bättre avvägda bedömningar som låg till grund för den förra majoritetens arbete. Därutöver är förslagen i majoritetens miljöprogram inte mätbara i den utsträckning som är önskvärt vilket gör förslaget till miljöprogram än svårare att använda sig av.

 

Ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att öka välståndet och för att målet om ett långsiktigt hållbart samhälle ska uppnås. Det finns inget motsatsförhållande mellan tillväxt och ett modernt miljötänkande. Tvärtom visar all erfarenhet att just tillväxt leder till en renare miljö. Utgångspunkten bör därför vara att miljöarbetet ska bedrivas i samklang med näringslivsperspektivet och i samarbete med det lokala näringslivet.

 

Stadens verksamheter bör därför gemensamt vara inriktade på att främja ekonomisk tillväxt.  En av stadens viktiga uppgifter är att tillgodose de olika behov som föreligger i en dynamisk och växande storstad. Ska Stockholm fortsätta att växa, ställer det krav på nya bostäder, arbetsplatser, vägar, spår och flygplatser. Stockholmsregionen behöver satsningar inom alla dessa områden för att även i framtiden fungera som tillväxtmotor för Sverige.

    

Stadens olika program, däribland miljöprogrammet, syftar till att uppnå en hållbar tillväxtutveckling. Genom en hållbar utveckling blir Stockholm än mer attraktivt för både den enskilde, företag och organisationer. Vägen dit är en politik där sambanden mellan hälsa och miljö, ekonomisk utveckling och ekologiskt ansvar lyfts fram. På lång sikt kan effekterna av en offensiv och ambitiös miljöpolitik ge ett tydligt kvitto i form av minskade samhällskostnader. Det är därför viktigt att miljöprogrammet integreras i stadens arbete och blir en del i alla stadens bolagsstyrelser och nämnder. Ambitionen måste vara att vi ska ha uppnått en bättre miljö efter programperiodens slut.

 

Det bör åter påpekas att ett av stockholmarnas största miljöproblem är den lokala tryggheten. Varannan invånare känner obehag när de går ensamma genom sin stadsdel under dygnets mörka timmar. Var tredje upplever att det finns problem med skadegörelse, stölder och inbrott i området där de bor, och var femte upplever problem med misshandel och övrigt våld. Uppenbarligen är stockholmarna mer bekymrade över sin trygghet än något annat miljöproblem, och här bör staden vidta åtgärder för att möta medborgarnas oro. Staden måste prioritera att förbättra den miljö som invånarna lever i. Stadsmiljön måste bli bättre upplyst, bättre städad och tryggare.

 

Ett återkommande mål inom de olika målområdena är påverkan på medborgarnas beteende. Vi vill därför påpeka att opinionsbildning i livsstilar inte är en kommunal uppgift. Ofta är de val som förespråkas av miljöskäl dyrare än alternativen; många anger sig vilja handla ekologiskt eller kravmärkt, men många väljer ändå bort dessa varor och tjänster av ekonomiska skäl. En av de bästa åtgärderna för att påverka just hushållens val av miljövänliga produkter är därför att stärka medborgarnas köpkraft genom att sänka skatterna. Staden ska inte ägna sig åt opinionsbildning, däremot bör staden som aktör föregå med goda exempel. Stadens fordonspark bör vara miljövänlig och i stadsplaneringen bör åtgärder för såväl en tryggare stadsmiljö som ökad framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter arbetas in.

 

Vi anser därför att följande ändringar av texter och mål behöver göras av miljöförvaltningens förslag:

 

1. Miljöeffektiva transporter:

Stadens fordonspark måste vara avpassad för att klara av att sköta de uppgifter och mål som hör till den kommunala kärnverksamheten. I den mån detta är förenligt med ambitionen att vara ”miljöfordon” skall hänsyn tas till mål 1.4. Vidare bör andra åtgärder för miljöförbättringar än minskning av dubbdäcksanvändningen prioriteras.

 

Utmaningen är att minska trafikens negativa miljöpåverkan utan att minska människors framkomlighet, bland annat genom ny teknik, bättre logistik, tätare bebyggelsestruktur samt ytterligare förbättringar av infrastrukturen inklusive kollektivtrafik, cykelvägnät och gångvägar. Det kanske största problemet avseende transporternas miljöpåverkan är att vi i Sverige har en relativt gammal fordonspark. Förändringar i skattereglerna kring bland annat tjänstebilar och bränsle skulle underlätta förnyelsen av fordonsparken och därmed förbättra transporternas miljöpåverkan.

 

Mål 1:1 ersätts med målet

”Andelen utsläpp från trafiken ska inte öka per invånare.”

 

Mål 1.3 och 1.5 utgår.

 

Delmål 1.6.2 utgår.

 

2. Giftfria varor och byggnader:

Staden ska arbeta för att amalgam tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Alternativ till koppar i tappvattensystem bör alltid prövas under förutsättning att alternativen inte är kostnadsdrivande och innebär risk för nya miljöproblem.

 

Mål 2.2 omformuleras till ”De varor och tjänster som stadens förvaltningar och bolag köper in ska, där detta inte står i konflikt med uppgiften att leverera god kvalitet till lågt pris, vara miljöanpassade samt uppfylla kraven för oberoende miljömärkning där sådan finns.”

 

Mål 2.4 omformuleras till ”Andelen ekologiska livsmedel som stadens förvaltningar och bolag köper in skall vara minst 20 procent, så länge detta inte kommer att stå i konflikt med uppgiften att leverera god kvalitet till lågt pris.”

 

Mål 2.3 och 2.5 utgår

 

3. Hållbar energianvändning

Målens konsekvenser för medborgare, företag och för stadens verksamheter är inte tillräckligt belysta. Procentsatserna behöver därför utredas vidare. Den miljömärkning av el som idag finns diskvalificerar ett av de absolut bästa tillgängliga energislagen, nämligen kärnkraften. Därför bör inte bruket av förment miljövänlig elproduktion premieras.

 

Mål 3:1 omformuleras till:

”Förbrukningen av fossila bränslen för enskild uppvärmning och närvärme ska minska genom anslutning till fjärrvärme och effektiviseringar.”

 

Mål 3:2 omformuleras till:

Energianvänding för värme i stadens egna byggnader och anläggningar ska minska. Elanvändningen ska minska för stadens egna bolag och förvaltningar.

 

Mål 3:3 omformuleras till:

”Energianvändning för el och uppvärmning inom stadens egen verksamhet ska effektiviseras.”

 

Mål 3:4 omformuleras till:

”Stadens förvaltningar och bolag ska verka för att el för produktion av fjärrvärme ska minska och att andelen ej förnybara bränslen i fjärrvärmeproduktionen minskar.”

 

Mål 3.6 och 3.7 utgår.

 

4. Hållbar användning av mark och vatten

Stockholm kan och bör växa ytterligare. Utrymme för nya bostäder kan skapas både genom att bygga på höjden och genom förtätning. Det måste dock finnas möjligheter att bygga nya bostäder och ny infrastruktur även på områden som idag inte är bebyggda.

 

Målen 4:1 och 4:2 utgår och ersätts av ett mål:

”Byggande bör i första hand ske på redan exploaterad mark.”

 

5. Miljöeffektiv avfallshantering

Den miljöeffektiva avfallshanteringen får inte tillåtas leda till att oönskade sidoeffekter uppstår. Hushållens biologiska avfall kan med fördel energiåtervinnas genom förbränning. Den miljöeffektiva avfallshanteringen måste ha ett klart fokus: det farliga avfallet

 

Mål 5.2 omformuleras till:

”Stadens förvaltningar och bolag ska underlätta för såväl hushåll som företag att minska sina avfallsmängder.”

 

6. Sund inomhusmiljö

Målen för en sund inomhusmiljö får inte innebära att en ny hämsko läggs på möjligheterna att bygga bostäder i innerstaden.

 

 

 

§9 Föräldraenkät om barnomsorg

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden har anmodats yttra sig över en motion av Ewa Samuelsson (kd) ”Föräldraenkät om barnomsorg”. Motionens förslag är att kommunfullmäktige ger utrednings- och statistikkontoret (USK) i uppdrag att genomföra en enkätundersökning om vilken form av barnomsorg föräldrar till barn i förskoleåldern helst önskar.

 

Förvaltningen vill fästa uppmärksamhet på Nacka kommuns beslut om att införa en form av vårdnadsbidrag. Rättsläget är oklart, då ingen rättslig prövning ännu är gjord om beslutet är förenligt med gällande författning. Förvaltningen menar att rättsläget bör klargöras innan kommunfullmäktige ger USK i uppdrag att genomföra en enkätundersökning för att utröna om föräldrar vill ha kommunalt vårdnadsbidrag eller annat eget förslag för den period som följer efter föräldraförsäkringens slut.

 

Vad gäller önskemål om de alternativ som finns idag d v s förskola, familjedaghem och allmän förskola (3 timmar/dag) samt att föräldern kan lämna intresseanmälan för trefamiljssystem så anser förvaltningen att Stockholms stad redan har denna information.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2006. Dnr 29-2006-402.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Inger Swahn

m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställt sig bakom förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Inger Swahn

m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot beslutet.

§10 Stadens arbete med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan - En uppföljning av tidigare granskning

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på

remissen.

 

Ärendet

Revisionskontoret granskade år 2003 hur staden arbetade med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan. Revisionsrapport ”Elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan” nr 2003:5. En uppföljning av tidigare granskning har genomförts under år 2005.

 

Stadsdelsförvaltningen instämmer med revisorerna om att redovisningen av beslutade åtgärder av hur stödet till elever i behov av särskilt stöd används och vilka resultat som uppnåtts är av största betydelse. Förutom den pedagogiska och didaktiska åtgärden som planeras och genomförs kan den ekonomiska styrningen förstärka dessa insatser. Varje elev ska utifrån förutsättningar och behov ges möjligheter att nå uppställda mål. Skolpeng samt det socioekonomiska tilläggsbeloppet är ett betydelsefullt verktyg för skolorna att ge eleverna möjlighet att nå målen.

 

Inför verksamhetsåret 2006 prövar förvaltningen ett nytt fördelningssystem för det socioekonomiska anslaget inom de två barn- och ungdomsområdena. En genomlysning av alla barn/elevers behov av särskilt stöd i sociala eller kunskapsrelaterade situationer har skett hösten 2005. Därefter har rektorerna samt verksamhetsansvarig chef för förskola och skola tillsammans beslutat om tilldelning av resurs för varje enskilt barn/elev. Uppföljning och utvärdering kommer att ske vid terminsslut där möjligheter till att följa upp hur de ekonomiska resurserna använts stärks.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2006. Dnr 49-2006-405.

 

 

 

 

 

 

Förslag till beslut

Ordförande Peter Modesta (mp), Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Inger Swahn

m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) hade ett eget förslag.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Inger Swahn

m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

 

Förslag

 

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen anföra följande:

 

Trots kraftiga protester från föräldrar, lärare och elever har socialdemokraterna infört ett nytt resursfördelningssystem i Stockholm. Förändringarna har slagit hårt mot många förskolor och skolor. Särskilt hårt har barn i behov av särskilt stöd drabbats, eftersom stödundervisningen har skurits ned i många stadsdelar.

 

Alla barn har olika förutsättningar, därför omfördelas sedan många år resurser till skolor i utsatta områden. Tyvärr når inte alla pengar som fullmäktige anslår för skolverksamhet ut till skolorna, utan används av stadsdelarna för annan verksamhet. Vi vill därför införa ett nytt resursfördelningssystem där skolans resurser fördelas direkt till skolorna, och därmed följer föräldrarnas och elevernas val.

 

Friheten att välja skola ska omfatta alla, även barn som är i behov av stora stödinsatser. Vi vill därför införa en likvärdighetsgaranti. Likvärdighetsgarantin innebär att alla elever i staden ges samma rätt till stöd, oavsett vilken stadsdel eleven kommer ifrån. Detta kommer både att öka valfriheten och minska byråkratin, samtidigt som likvärdiga och rättvisa villkor skapas mellan kommunala och fristående skolor.

 

Vi vill därför att kommunstyrelsen återkommer med ett förslag till likvärdighetsgaranti för eleverna i Stockholms skolor där medelstilldelningen sker utifrån samma kriterier i staden oavsett i vilken stadsdel barnet är bosatt i.

 

§11 Införande av ordnings- och uppförandeomdömen i Stockholms stad

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

 

Ärendet

Lotta Edholm (fp) m fl föreslår i en motion införande av ett omdöme om elevernas ordning och uppförande i grundskolan i Stockholms stad. Omdömet ska dels ange samarbetsförmåga och social kompetens, dels ange om eleven kommer i tid, tar ansvar för sina studier och studiemiljön i skolan eller om eleven är stökig och använder svordomar.

 

I den nya lagen som beskrivs i propositionen Trygghet, respekt och ansvar och i förslaget till ny skollag förtydligas rektorernas och lärarnas befogenheter. Rektor och lärare ska kunna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skapa trygghet och studiero. Formerna för detta arbete måste varje skola utforma lokalt tillsammans med elever, föräldrar och personal.

 

Stadsdelsförvaltningen instämmer i att det behövs ett tydligare stöd och bättre förutsättningar för lärare och rektorer att utföra sitt uppdrag i skolan så att ett gott klimat alltid råder. Tydliga lärande mål som är kända av elever och föräldrar samt fler avläsningstillfällen i tidigare åldrar är några åtgärder som främjar trygghet och studiero i skolan.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 mars 2006. Dnr 105-2006-403.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s)

och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Inger Swahn

m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden

ställt sig bakom förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Inger Swahn

m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag.

 

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden bifaller motionen från Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund och anför därutöver följande.

 

Ordningsproblemen är ett av de allvarligaste problemen i Stockholms skolor. Bara under de senaste veckorna har en rad missförhållanden avslöjats i media. Antalet anmälda kränkningar, både mot elever och lärare, har ökat dramatiskt de senaste åren. I Skärholmen finns planer på en särskild skolakut för att ge skolan en möjlighet att tillfälligt omplacera grovt kriminella elever.

 

Bristerna i ordning och arbetsro upplevs också mycket starkt av eleverna själva. I stadens egen brukarundersökning från 2005 talar elevernas svar på frågan om det råder lugn och arbetsro i klassen sitt tydliga språk. Mindre än hälften av eleverna i år nio anser idag att det råder lugn och ro i skolan. Var fjärde upplever ordningen som ett ganska eller mycket stort problem.

 

Motionärernas förslag om ett ordnings- och uppförandeomdöme skulle bli ett viktigt stöd för alla de lärare för att upprätthålla trygghet och arbetsro i skolan.

 

 

 

§12 Utan timplan - för målinriktat lärande

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat slutbetänkandet Utan timplan – För målinriktat lärande (SOU 2005:101) till stadsdelsnämnden för yttrande. Slutbetänkandet avser den av riksdagen utsedda Timplanedelegationens förslag om att avskaffa den i skollagen reglerade timplanen i grundskolan.

 

Förvaltningen instämmer i Utbildnings- och kulturdepartementets förslag att avveckla timplanen i den obligatoriska grundskolan. Det är förvaltningens uppfattning att skolorna är väl motiverade och förberedda för denna förändring av skolans verksamhet. Skolornas utvecklingsarbete har allt sedan genomförandet av 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) haft fokus på att formulera lärande mål. Förvaltningen vill dock understryka att en förutsättning för en väl genomförd reform är att ett fungerande utvärderings- och kvalitetssäkringssystem lyfts fram. Det är även viktigt att få en kvalificerad utvärdering av målen när timplanen avskaffas.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 mars 2006. Dnr 116-2006-403.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Inger Swahn m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) hade ett eget förslag.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden

ställt sig bakom förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m) lämnade förslaget utan eget ställningstagande.

 

Reservation

Ledamoten Inger Swahn m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag.

 

Förslag

 

Att som svar på remissen anföra följande.

 

En grundskoleelev är idag garanterad ett visst antal timmars undervisning i alla skolämnen. Regeringens timplanedelegation föreslår i sitt slutbetänkande att timplanen ska avskaffas. Argumentationen har varit att i en målstyrd skola behövs ingen timplan, utan flexibilitet, decentralisering och lokalt beslutsfattande.

 

En skola utan timplan är förenad med betydande risker. Framförallt riskerar de samhälls- och naturorienterade ämnena att försvinna från elevernas schema. Ämnen som historia, religionskunskap, geografi och biologi riskerar att utraderas.

 

Indelningen i ämnen är ett praktiskt sätt att strukturera den väldiga kunskapsmängd som barn och ungdomar ska lära sig under studietiden i skolväsendet. Om ämnesavgränsningar i grundskola och gymnasium i allt väsentligt är desamma över hela landet liksom i högre utbildning underlättar det att få lärare som behärskar de ämnen de ska undervisa i. Det är också en fördel att studenterna känner igen de olika ämnenas karaktär inför val till högre studier. Läromedel och läroböcker är uppbyggda kring samma ämnen. Det är också en stor fördel att ämnen som matematik, kemi, historia och geografi har ungefär samma struktur och avgränsningar i hela världen, vilket underlättar ett internationellt tankeutbyte.

 

Vi kräver att timplanen ska bevaras. Ämnen som historia och religionskunskap ska inte kunna avskaffas i smyg.

 

Timplanen bör däremot inte vara en exakt bestämning av hur många timmar varenda enskild elev ska ha i varje ämne. En del elever behöver mer tid än andra. Andra elever kan gå fortare fram. Det måste bli tydligt i skollagen att enskilda elever, efter beslut i skolan både kan få fler eller färre lektioner i vissa ämnen.

 

Timplanen är en rättighet för eleven att få en viss mängd undervisning i ett visst ämne. Timplanen styr naturligtvis inte kvaliteten på undervisningen, utan denna måste garanteras genom andra styrinstrument.

 

§13 Stockholms folkhälsoprogram 2007-2010

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd har fått ett förslag till Folkhälsoprogram 2007 – 2010 på remiss. Förvaltningen ställer sig positiv till att folkhälsoarbetet uppmärksammas och samordnas och att det skapas en helhetssyn på folkhälsofrågor. Förvaltningen vill dock betona att det är viktigt att folkhälsoprogrammet integreras i ILS-arbetet och att det i nuläget måste avsättas större resurser för att genomföra förslaget. Samordning av redan tillgänglig statistik bör ske för bestämning av indikatorer. Trafiknämnden bör också vara en av huvudaktörerna för målområdet 9. Ökad fysisk aktivitet.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2006. Dnr 115-2006-506.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m) och ledamoten Inger Swahn m fl (fp) hade ett eget förslag till beslut.

 

Ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) lade fram ytterligare förslag

till beslut.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställt sig bakom förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m) och ledamoten Inger Swahn m fl (fp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag.

 

 

Förslag till beslut

 

Stadsdelsnämnden beslutar att delvis bifalla förvaltningens förslag

samt att därutöver anföra följande.

 

Folkhälsan, och de allvarliga konsekvenser den ökande ohälsan leder till, bör tas på långt större allvar än vad vänstermajoriteten har gjort i detta fall. En produkt där politiska detaljbudskap pressats in utan hänsyn till helheten kan inte anses vara tillräckligt som folkhälsoprogram. Vi efterlyser därför ett helhetsgrepp kring folkhälsa för alla människor i Stockholm, med tydliga och mätbara mål för ökad hälsa och minskad ohälsa.

 

Kostnaderna för lokalt folkhälsoarbete, kompetensutveckling, folkhälsostrateg och kanslifunktioner uppskattas uppgå till nära 17 miljoner kronor under fyra år. Det är anmärkningsvärt att man avser att bygga upp ytterligare byråkratiska och administrativa funktioner i stället för att använda sig av, och eventuellt förstärka, redan befintliga verksamheter. Dessutom saknas uppföljningsbara och mätbara mål för vad man avser åstadkomma med satsningen. Administration och byråkrati utan mätbara mål riskerar att bli ett rent resursslöseri utan positiva resultat för folkhälsan.

 

Vi anser även att viktiga områden glömts bort i programmet. Som exempel kan nämnas att åtgärder för tandhälsa saknas. Detta trots att karies har blivit ett problem allt längre ner i åldrarna och riskerar bli ett allvarligt hot mot folkhälsan om åtgärder inte vidtas.

 

Det är också viktigt att fastslå att den enskilde har det huvudsakliga ansvaret för sin hälsa. Folkhälsoinstitutet, regeringen eller kommunerna kan aldrig ta över det ansvaret. Olika undersökningar bekräftar också att god hälsa och sammanhållning inom familjen är det som de allra flesta sätter allra högst som mål för sitt liv.

 

Det offentliga kan däremot skapa goda förutsättningar för människors möjlighet att sköta sin hälsa och leva ett hälsosamt liv. Sådana åtgärder innefattar bland annat god kost inom till exempel förskola, skola och äldreomsorg, rikligt med idrott och rörelse på schemat i skolan samt förebyggande information om rökning, alkohol och narkotika.

 

Det finns i Sverige och Stockholm en mängd organisationer som kan fungera som stöd och ge råd kring hur en sund kosthållning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Idrottsrörelsernas arbete är i det sammanhanget givetvis mycket viktigt.

 

Reservation

Ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag.

 

Förslag till beslut

 

Att                  som svar på remissen anföra följande,

 

Folkhälsan, och de allvarliga konsekvenser som den ökande ohälsan leder till, bör tas på långt större allvar än vad vänstermajoriteten har gjort i detta fall. En produkt där politiska detaljbudskap pressats in utan hänsyn till helheten kan inte anses vara tillräckligt som folkhälsoprogram. Som exempel kan sägas att ordet ”tandhälsa” inte nämns i programmet. Detta trots att karies har blivit ett problem allt längre ner i åldrarna och riskerar bli ett allvarligt hot mot folkhälsan om åtgärder inte vidtas. Vi efterlyser därför ett helhetsgrepp kring folkhälsa för alla människor i Stockholm, med tydliga och mätbara mål för ökad hälsa och minskad ohälsa.

 

Kostnaderna för lokalt folkhälsoarbete, kompetensutveckling, folkhälsostrateg och kanslifunktioner uppskattas uppgå till nära 17 miljoner kronor under fyra år. Det är anmärkningsvärt att man avser att bygga upp ytterligare byråkratiska och administrativa funktioner i stället för att använda sig av, och eventuellt förstärka, redan befintliga verksamheter. Dessutom saknas uppföljningsbara och mätbara mål för vad man avser åstadkomma med satsningen. Administration och byråkrati utan mätbara mål riskerar att bli ett rent resursslöseri utan positiva resultat för folkhälsan.

 

Ett av de målområden som anges i programmet är ”delaktighet och inflytande”. Trots detta har den styrgrupp som hänvisas till i ärendet enbart fått agera alibi för samsyn. En reell chans att påverka innehållet i programmet har saknats. Som exempel kan nämnas att slutprodukten, innehållande helt nya förslag, presenterades utan att deltagarna i styrgruppen fick någon möjlighet att påverka eller ha synpunkter på denna. I detta fall har bilden av inflytande och delaktighet enbart varit en chimär.

 

På det hela taget är folkhälsan en fråga som måste prioriteras högre och samarbete över partigränserna bör efterstävas genom bland annat gemensamt framtagna och mätbara mål.

 

Det är i detta arbete viktigt att fastslå att den enskilde har det huvudsakliga ansvaret för sin hälsa. Folkhälsoinstitutet, regeringen eller kommunerna kan aldrig ta över det ansvaret. Olika undersökningar bekräftar också att god hälsa och sammanhållning inom familjen är det som de allra flesta sätter allra högst som mål för sitt liv.

 

Det offentliga kan däremot skapa goda förutsättningar för människors möjlighet att sköta sin hälsa och leva ett hälsosamt liv. Sådana åtgärder innefattar god kost inom till exempel förskola, skola och äldreomsorg, rikligt med idrott och rörelse på schemat i skolan samt förebyggande information om rökning, alkohol och narkotika.

 

Det finns i Sverige och Stockholm en mängd organisationer som kan fungera som stöd och ge råd kring hur en sund kosthållning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Idrottsrörelsernas arbete är i det sammanhanget givetvis mycket viktigt. 

§14 Styckevis och delt - Om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen med undantag för förvaltningens synpunkt att akutbesök på sjukhus borde föregås av kontakt med och remiss från äldrevårdscentral.

 

Ärendet

Revisionskontoren i Stockholms läns landsting och Stockholms stad, Norrtälje och Huddinge kommuner samt Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har granskat vården och omsorgen om multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet. Enligt granskningsrapporten fungerar vården och omsorgen i många avseenden dåligt och omsorgen om de multisjuka äldre måste förändras.

 

Förvaltningen stödjer till stora delar rapportens slutsatser och de förslag till förändringar som förs fram.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 april 2006. Dnr 60-2006-504.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag med undantag för förvaltningens synpunkt att akutbesök på sjukhus borde föregås av kontakt med och remiss från äldrevårdscentral.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m) och ledamoten Inger Swahn

m fl (fp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Granskningen av de multisjuka som bor kvar i egna hemmet ger en mörk bild av vården och omsorgen för de multisjuka äldre. Denna rapport bekräftar dessutom tidigare granskningar som visar på betydande brister i vården och omsorgen, vilket även ger vid handen att generella slutsatser kan dras av resultaten. Kunskap och medvetenhet om problemen finns – trots det finns problemen kvar och har t o m förvärrats.

 

I rapporten konstateras att gapet mellan de äldres vård- och omsorgsbehov och tillgängliga resurser har ökat, vilket leder till en bristande överensstämmelse mellan de politiskt formulerade målen och den verklighet som många äldre, anhöriga och personal befinner sig i. Man menar vidare att prioriteringar istället för att göras på ledningsnivå pressas långt ned i organisationen och bl a medför att biståndshandläggarna ställs inför ”omöjliga” avvägningar.

 

Uppföljning av beslutade hemtjänstinsatser verkställs inte på ett systematiskt sätt trots att detta är en viktig del av biståndsbedömarens arbete. Ansökningar om hemtjänst innehåller ofta standardformuleringar, vilket påverkar rättssäkerheten om formuleringarna inte motsvarar den äldres önskemål och behov. De beslutade insatserna från hemtjänsten stämmer långt ifrån alltid med de äldres behov och önskemål. Även kvalitén bedöms som bristfällig av många.

 

Samverkan fungerar dåligt – vård- och omsorgsinsatserna ”hänger inte ihop”. De olika yrkeskategorierna i landstinget och kommunerna arbetar för fullt i sina respektive ”stuprör”, men utan en fungerande samverkan. Problemen med två olika huvudmän är mycket tydlig. Landstingets vård gentemot de multisjuka äldre visar på stora brister, särskilt avseende läkemedelshantering och tillgänglighet till husläkare, vilket leder till fler besök på akuten. 

 

Särskilt uttalande

Margaretha Åkerberg (kd) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Återigen kommer en revisionsrapport som visar på att äldre far illa. Multisjuka äldre som behöver både landstingets och kommunens vård och omsorg hamna mellan stolarna. Det handlar om alltifrån att biståndsbesluten sällan motsvarar de äldres behov till att de inte får kontakt med sin husläkare. Många av de äldre är inte ens medvetna om att de har varit med om en vårdplanering innan de skrivs ut från sjukhuset. Väl hemma möts de av nya ansikten från en vänlig men stressad hemtjänstpersonal. När äldre far illa visas hur kallt och omänskligt ett samhälle kan bli. Det är dags att ta dagens situation för många äldre på allvar och reagera.

 

Kristdemokraterna vill införa en kontaktgaranti vid utskrivning. Innan den sjuke äldre skrivs ut från sjukhuset ska mottagande vårdteam ha tagit direktkontakt med den sjuke eller dennes anhöriga. Alla äldre som så önskar och har behov av det ska kunna välja en primärvård som är anpassad för de äldre multisjukas komplicerade och sammansatta behov. För detta vill vi öppna äldrevårdcentraler och erbjuda särskilda äldrevårdsteam på vårdcentralerna. Geriatriker skall ingå i dessa team.

§15 Motion om införande av databas för klotter

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

En motion om införande av databas för klotter har remitterats till stadsdelsnämnden för yttrande. Förvaltningen har inget invända mot en gemensam databas för allt klotter i staden men anser att den informationsinsamling som redan finns bör användas samt att en eventuell databas bör administreras centralt i staden. Frågan bör dessutom diskuteras med polisen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2006. Dnr 87-2006-300.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Yttrande avseende tillsyn vid Älvsjö sjukhem

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens yttrande avseende länsstyrelsens tillsyn vid Älvsjö sjukhem.

 

Ärendet

Länsstyrelsens har 2006-01-10 genomfört ett oanmält besök vid Älvsjö sjukhem, enhet 1, avdelningarna 16 B, 16 C och 14. I samband med besöket riktades kritik, i enlighet med socialtjänstlagen, mot vissa brister i de boendes trygghet och säkerhet och respekten för den enskildes integritet samt självbestämmande. Kritik riktades även mot bristen på individuella aktiviteter, den sociala dokumentationen och den låga bostadsstandarden som verksamheten erbjuder de boende.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 mars 2006. Dnr 47-2006-501.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Yttrande till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion 2005-11-25

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som yttrande över Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande AIST/499040.

 

Ärendet

Arbetsmiljöinspektionen har efter besök 2005-11-25 uppmärksammat vissa brister i arbetsmiljön för personal inom personlig assistans och ställt krav på åtgärder. Anledningen till Arbetsmiljöverkets besök var att arbetsgivaren inkommit med en § 2-anmälan enligt arbetsmiljö-förordningen (AML) angående ett allvarligt hot mot en av medarbetarna.  

 

Sammantaget kan konstateras att förvaltningen efter Arbetsmiljöinspektionens besök uppdaterat miljöarbetet inom enheten för omsorg om funktionshindrade.

 

Förvaltningen tillmötesgår även Arbetsmiljöinspektionens krav på ett utökat riskanalysarbete för personliga assistenter genom att under första halvåret 2006 uppdatera riskanalysen inom samtliga ärenden med personlig assistans. En återkoppling av detta arbete kommer att ske till

Arbetsmiljöinspektionens senast den 1 september 2006.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2006. Dnr 408-2005-505.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Yttrande rörande alkoholserveringstillstånd

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd.

 

Ärendet

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har översänt en ansökan om tillstånd för alkoholservering till stadsdelsnämnden för yttrande. Ansökan avser nytt tillstånd för utskänkning av starköl, vin och spritdrycker till slutna sällskap.

 

Stadsdelsförvaltningen kan inte se något skäl till att den aktuella restaurangen inte ska få servera alkohol till slutna sällskap och föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan. Dnr 127-2006-309.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

 

 

 

 

§19 Inspektörsrapport från förskolan Fantasia, Vantörsvägen 225

Stadsdelsnämnden lägger inspektörsrapporten till handlingarna samt godkänner redovisningen av de åtgärder som vidtagits och planeras med anledning av inspektörernas förslag till ”områden att utveckla”.

 

Ärendet

Inspektörernas sammanfattande bedömning av förskolan Fantasia är att det inom förskolan finns ett gott arbetsklimat med engagerad och utvecklingsinriktad personal. I förskolan finns goda exempel på ett fint förhållningssätt till barnen och en strävan att ge barnen inflytande. För att förskolan ska nå en bättre måluppfyllelse utpekade inspektörerna några utvecklingsområden som bör prioriteras.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2006. Dnr 133-2006-402.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Stockholms stads Barncentrum

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

 

Ärendet

På initiativ av socialtjänstnämnden i Stockholms stad och Familjevåldsprojektet i Stockholms innerstad har Barncentrum bildats. Barn som misstänks ha varit utsatta för allvarliga brott i nära relationer ska här erbjudas bästa möjliga omhändertagande av de myndigheter som ska utföra sina utredningar med olika syften och med olika metoder. Aktörerna har var och en sitt åtagande i nära samverkan och i en gemensam lokal. Aktörerna är socialtjänsten, polismyndigheten, rättsmedicinska avdelningen i Stockholm, barn- och ungdomspsykiatrin sam barnmedicin. Verksamheten ska ha barnets behov och rättigheter i centrum.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 april 2006. Dnr 164-2006-503.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger ärendet till handlingarna.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden är ansvarig för tillsynen av folkölsförsäljning och försäljning av tobaksvaror. I detta ärende redovisas resultatet av den tillsyn som stadsdelsförvaltningen utförde under 2005.

 

Inom området finns åtta försäljningsställen där folköl (klass II) säljs samt femton försäljningsställen där tobaksvaror kans köpas. Samtliga butiker där folköl säljs har godkända lokaler enligt livsmedelslagens bestämmelser samt ett tillräckligt brett matvarusortiment enligt stadens norm. Alla butiker uppfyller kravet på s.k. egentillsynsprogram.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2006. Dnr 180-2006-309.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Ekonomisk månadsrapport

Stadsdelsdirektören redovisade muntligt det ekonomiska utfallet för mars månad.

§23 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna skrivelser och protokollsutdrag.

 

 

Bilaga § 23

§24 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i mars 2006 till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i mars 2006.

§25 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2006-04-20 anmäldes och lades till handlingarna.

§26 Pprotokoll från handikapprådet 2006-04-20

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2006-04-20 anmäldes och lades till handlingarna.

§27 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens möte 2006-04-20 anmäldes och lades till handlingarna.

§28 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från möte 2006-02-01 och 2006-03-29 med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor anmäldes och lades till handlingarna.

§29 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågor

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från möte 2006-03-08 med tvärpolitiska gruppen för inflytandefrågor anmäldes och lades tillhandlingarna

§30 Protokoll från Älvsjö förskoleråd 2006-03-22

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från möte 2006-03-22 med Älvsjö förskoleråd anmäldes och lades till handlingarna.

§31 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om följande.

 

Valborgsmässoafton

Nätverk Söderort som består av fältarbetare i stadsdelsförvaltningarna i söderort, polisen, Lugna gatan och föräldravandrare kommer att vara ute på platser där ungdomar befinner sig under Valborgsmässoafton.

 

Familjedaghem

Efterfrågan på familjedaghem är liten och vid annonsering tidigare har det visat sig att det är få svar och de som visat intresse har inte haft

tillräcklig kompetens. F n står 190 barn i kö det södra barn- och ungdomsområdet och i det norra 40 – 50 barn. Av dessa är det endast tre familjer som efterfrågar familjedaghem.

 

e-skrivbord och groupwise

Förvaltningen kommer att bjuda in till ett informationsmöte om e-skrivbord och groupwise.

 

Sjukvårdsberedningen söderort

Sjukvårdsberedningen söderort har bjudit in till ett möte den 3 maj kl 17.30 – 19.30 för diskussion om samverkan och framtida behov.

Peter Modesta, Margaretha Åkerberg, Majvi Andersson och Maj-Len Eklund deltar.

 

Träffpunkt för unga

Stadsdelsnämnderna i Skärholmen, Hägersten, Liljeholmen och Älvsjö anordnar den 16 maj ett seminarium på Nätverkshuset tillsammans med kulturnämnden om träffpunkter för unga. Peter Modesta och Kåre Gustafsson har anmält sig.

 

 

 

 

 

 

 

§32 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Margaretha Åkerberg (kd) tog upp att det finns många duktiga elever i  kulturskolan som borde få möjlighet att framträda med sin musik i olika sammanhang.

 

Mona Bergström (s) undrade med anledning av ny lagstiftning mot mobbning och kränkande behandling hur förvaltningen arbetar med dessa frågor. Enligt förvaltningen är arbetet i full gång och kommer att

redovisas i tertialrapport 2.

 

Olle Andretzky (m) framförde att, det med anledning av att Micasa tagit över servicehusen och de boende därmed blir andrahandshyresgäster, är angeläget att informera de boende om att de behåller besittningsskyddet. Enligt förvaltningen är det inte klart hur det blir ännu. Förvaltningen återkommer.

 

§33 Protokoll från sociala delegationen

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträden 2006-03-13 och 2006-03-16 anmäldes och lades till handlingarna.

§34 Yttrande till Skolverket

§35 Yttrande till länsstyrelsen angående enskilt ärende

§36 Anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria

§37 Gemensam upphandling av vård och behandling för barn och ungdomar