Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-06-15

Sammanträde 2006-06-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan 11

Tema

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning t Läs mer...ill den öppna frågestunder, dock senast kl 19.00.

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Förskoleutbyggnad i Långsjö Inriktningsärende

4 Stimulansbidrag för förskoleutbyggnader

5 Hävning av avtal med Gillow Förvaltning AB/Rasbohemmet

Dnr: 239-2006-105

Stadsdelsnämnderna och socialtjänstnämnden har efter genomförd gemensam anbudsupphandling 2003 tecknat ramavtal med ett stort antal vårdgivare avseende vissa boenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Ramavtal har tecknats för perioden
2004-01-01 – 2006-12-31 med Gillow Förvaltning AB/Rasbohemmet Gillow
AB. Socialtjänstförvaltningen har genomfört och administrerat upphandlingen åt stadsdelsnämnden. Efter uppföljning av verksamheten har sådana brister i bolagets åtagande som vårdgivare kunnat konstateras att förvaltningen föreslår nämnden att besluta att med omedelbar verkan häva ramavtalet.Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

6 Ombyggnation av Älvsjö vård- och omsorgsboende Inriktningsärende Kommer senare

Dnr: 259-2006-505

I syfte att tillmötesgå länsstyrelsens krav och stadens intentioner enligt äldreomsorgsplan 2006-2010 på en fullvärdig boendestandard för äldre i särskilt boende föreslås att nämnden fattar inriktningsbeslut för en ombyggnad av avdelning 14, 16b och 16c på Älvsjö vård- och omsorgsboende.

Ombyggnationen möjliggör även en ökad flexibilitet i utbudet av omsorgsplatser inom stadsdelens äldreboende. En första kostnadskalkyl för ombyggnation indikerar en ombyggnadskostnad på 50 mkr. I kalkylen ingår inte kostnader för evakuering. Förvaltningen avser återkomma med underlag för genomförandebeslut i september 2006 för att möjliggöra genomförande under 2007.

Eftersom projektet kommer att överstiga en investeringskostnad på 10 mkr görs i samband med genomförandebeslutet en hemställan hos kommunstyrelsen om genomförande.


Handläggare: Vik avdelningschef Karin Söderling, 08-508 21 083

7 Ansökan om statligt stöd genom Kompetensstegen för kvalitets- och kompetensutveckling inom omsorg om äldre

Dnr: 256-2006-504

I syfte att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre genomför regeringen en flerårig satsning inom Kompetensstegen. Utgångspunkten är att genom idéer, råd och stöd inspirera och uppmuntra till utökat kvalitetsarbete genom verksamhetsanknuten kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre. I första hand gäller det personal som finns nära den äldre, t ex vårdbiträden och undersköterskor, men även arbets- och verksamhetsledare kan komma ifråga. Stödet ges till nya aktiviteter inom ramen för befintlig verksamhet.

Älvsjö stadsdelsnämnd har tidigare ansökt om medel från Kompetensstegen, dels för uppbyggnad av introduktions- och utbildningsenhet vid Älvsjö vård- och omsorgsboende, dels för Blomsterfondens räkning som privat utförare till Blomsterfondens anläggning vid Liseberg samt Blomsterfondens hemtjänst i Stockholms kommun.

Älvsjö stadsdelsnämnd ansöker från Kompetensstegen om medel för ytterligare två utbildningsprojekt. Utbildningsprojektet för Älvsjö servicehus handlar om ”Hälsa och friskvård vid Älvsjö servicehus” och ska genomföras inom den nya introduktions- och utbildningsenhetens verksamhet. För Blomsterfondens räkning som privat utförare handlar utbildningsinsatsen om ”Hälsa och livslust i äldreomsorgen”.

Målsättningen med utbildningsinsatserna är att på lång sikt skapa och säkerställa en hälsosam organisation med friska medarbetare för att därigenom lägga grunden till en kvalitativt god och effektiv äldreomsorg.


Handläggare: Personalstrateg Sivan Arvidsson, 08-508 21 074

Remissärenden

8 Utvärdering av 30-zoner och förslag till åtgärder

Dnr: 173-2006-305

Älvsjö stadsdelsnämnd ombeds yttra sig över den utvärdering som gjorts efter införandet av 30-zoner i Stockholms bostadsområden. 30-zonerna infördes i februari 2005. Utvärdering visar på en ökad positiv inställning till zonerna, att hastigheterna minskat både i zonerna samt på övriga gator och att framkomlighet och miljö endast påverkats marginellt. Trafikkontoret föreslår fortsatta åtgärder för att minska hastigheterna inom zonerna men också på huvudgatorna, nya informationsinsatser och försök med upprepningsskyltning inom några 30-zoner.

Förvaltningen är positiv till införande av 30-zoner i bostadsområdena och de förslag till förbättringar som trafikkontoret föreslår. Dessa svarar väl mot den uppfattning som framförts av många Älvsjöbor bland annat via ett dialogforum på Älvsjös hemsida. Förvaltningen instämmer också i de boendes oro för de höga hastigheterna på huvudgatorna samt i att efterlevnaden av 30 är dålig på vissa gator inne i zonerna. I detta sammanhang är det av yttersta vikt att det finns säkra gångpassager vid barnens skolvägar. Därför är det önskvärt att trafiksäkerhetsåtgärder vid Älvsjös huvudgator prioriteras tillsammans med ett fortsatt arbete med att säkra hastigheten inne i 30-zonerna.Handläggare: Vik avdelningschef Karin Söderling, 08-508 21 083

9 Yttrande över årsrapport avseende 2005 års verksamhet

Dnr: 026-2006-102

Revisorerna för Älvsjö stadsdelsnämnd har avslutat revisionen av nämndens verksamhet under år 2005. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet.

I årsrapporten framgår bl.a. att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat är tillfredställande, nämndens styrning och uppföljning är tillräcklig samt nämndens bokslut och räkenskaper för år 2005 är rättvisande. Dock behöver resultatenheternas prognoser förbättras. Dessutom har revisionskontoret noterat att det förkommer att enheter efter besök av tillsynsmyndigheter skickar sina yttrande direkt till myndigheten. Revisionskontoret anser att nämnden som ytterst ansvarig för den verksamhet som bedrivs alltid ska få information muntlig eller skriftligt om vilka krav olika tillsynsmyndigheter har ställt och de svar som den inspekterade enheten eller centrala stadsdelsförvaltningen har lämnat.


Handläggare: Ekonomichef Teenie Bennerholt, 08-508 21 039

10 Yttrande över SL:s trafikförändringar inför 2007

Dnr: 217-2006-004

Älvsjö stadsdelsnämnd har ombetts inkomma med synpunkter på SL:s trafikförändringar inför år 2007. I remissmaterialet ingår en utbudsplan för innevarande år, dvs 2006 med SL:s kommentarer till stadsdelsnämndernas synpunkter på utbudsplanen för 2006.

Utbudsplanen för 2006 redovisar ett antal trafikförbättringar i Älvsjöområdet, vilket är positivt. 141 får tätare trafik söndagar, 163:an får utökad turtäthet på kvällstid samt 173:an får utökad trafikeringstid i samband omvandlingen till stombusslinje. Ombyggnaden av den nya bussterminalen i Älvsjö centrum påbörjas. Det är också positivt med SL:s ambitiösa och långsiktiga arbete med att förbättra trafikanttryggheten, tillgängligheten och miljön.

Samtidigt kvarstår ett antal synpunkter som framförts tidigare år via stadsdelsnämnden och via debattforum på Älvsjös hemsida. Synpunkter från medborgarna har också lämnats vid ett öppet möte med SL under hösten 2005 och via en dialog med solbergaborna i november 2005. Ungdomsrådet har också lämnat synpunkter som i stort sammanfaller med övriga synpunkter på kollektivtrafiken. Inte minst mot bakgrund av att i Solberga under de närmaste åren får ett tillskott av 500-600 lgh finns ett önskemål om bättre kollektivtrafikförsörjning av stadsdelen genom bland annat högre turtäthet på linje 142. Det finns också önskemål om ökad turtäthet helger och kvällar på buss 141, 161 och 163. Många synpunkter handlar fortsatt om bättre passning mellan olika kollektivtrafikslag samt olika trafikmiljöåtgärder. Förvaltningen vill också framföra farhågor kring utglesning av hållplatslägen för buss 173 i samband med att den görs om till stombusslinje och önskar i så fall mer information och samråd i denna fråga


Handläggare: Vik avdelningschef Karin Söderling, 08-508 21 083

11 Ung kultur - i ögonhöjd - en strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2007-2010

Dnr: 218-2006-009

Kulturnämndens förslag till ny plan för barn- och ungdomskultur har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden, stadsmuseinämnden, stadsteatern och stadsledningskontoret för yttrande.

Förvaltningen uppfattar att kulturförvaltningens genomlysning av de kulturmöten barn och ungdomar idag erbjuds och kan attraheras av är en realistisk och verklighetsnära beskrivning av hur barn och ungdomars situation ser ut idag. De mål som formuleras i planen inriktas huvudsakligen på att förstärka kulturutbudet för ungdomar. Kulturutbudet för de yngre barnen och eleverna tillfredsställs av bl.a. Kulturskolans olika erbjudanden om musik i olika former, drama, dans m.m. Det är de äldre eleverna som bör erbjudas olika attraktiva former av kulturutbud för att motverka andra destruktiva aktiviteter.

Ungdomsråden i stadsdelen/kommunen bör ha en central roll i det planeringsarbete som kulturutbytet planeras och genomförs i stadsdelen/kommunen.

Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

12 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år

Dnr: 221-2006-504

Kommunstyrelsen har tillsänt bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd remiss om förslag på reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen(SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS) för personer över 65.

År 2004 kom ett initiativärende från kommunstyrelsen med syfte att revidera riktlinjerna för de äldre som en anpassning till äldreomsorgsplanen 2006-2010. Syftet var även att uppnå en högre enhetlighet inom stadens bistånd till äldre människor.

Nuvarande riktlinjer benämns ”Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten” (Dnr 410-1108/2001).

Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget till riktlinjer är väl genomtänkta. Eftersom de är mer detaljerade än nuvarande riktlinjer kommer de på sikt att medföra en mer likartad bedömning och handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år.

Förvaltningens bedömning är att de nya riktlinjerna kan vara kostnadsdrivande och det är därför av största vikt att man följer kostnadsutvecklingen i fortsättningen och att stadsledningskontoret(SLK) utvärderar hur de olika stadsdelarnas kostnader påverkas av de reviderade riktlinjerna. Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att förslaget till nya riktlinjer är väl genomtänkt och har inte några ytterligare synpunkter.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Ingrid Samuelsson, 08-508 21 030

13 Förslag till detaljplan för kvarteret Tigerögat 1 i Solberga

Dnr: 223-2006-308

Ett förslag till ny detaljplan för kvarteret Tigerögat 1 i stadsdelen Solberga har tillsänts stadsdelsnämnden för yttrande.

Förvaltningen ser positivt på att området planläggs för bostadsbebyggelse. Det är också värdefullt med lägenheter med tillgång till hiss och större lägenhetstyper som 4 rok som efterfrågats av solbergaborna.

Viss marginell nedskuggning från det föreslagna huset kan vägas mot dagens förhållanden med nedskuggning från befintliga träd. Ur stadsmiljösynpunkt kan det dock vara värdefullt om en viss del av befintliga träd mot Folkparksvägen kan bevaras.


Handläggare: Vik avdelningschef Karin Söderling, 08-508 21 083

14 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning

Dnr: 213-2006-004

År 2002 tillsattes en parlamentarisk kommitté med uppdrag att överväga en sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Kommitténs uppgift har varit att göra en översyn av den svenska diskrimineringslagstiftningen

Föreliggande remiss avser kommitténs slutbetänkande, vilket bl a omfattar förslag till en ny lag om förbud och andra åtgärder mot diskriminering och ett förslag till Lag om Ombudsmannen mot diskriminering, samt förslag till ändringar och tillägg som anknyter till diskrimineringsfrågor i andra lagtexter.

Förvaltningen är positiv till kommitténs förslag till en sammanhållen lagstiftning för förbud och andra åtgärder mot diskriminering. Med den föreslagna nya lagstiftningen vidgas och klargörs diskrimineringsgrunderna och diskrimineringsförbuden så att den enskildes behov av rättskydd bör kunna tillgodoses på ett bättre sätt. Det är också positivt att förslaget innebär krav på aktiva och framåtsyftande insatser vid sidan av diskrimineringsförbuden.Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

16 Uppföljning av handlingsplan för Älvsjö sjukhem

Dnr: 250-2006-504

Uppföljning av Älvsjö sjukhem, 2005-09-22, visade att verksamheten behövde utveckla kvalitetsarbetet dels enligt socialtjänstlagen (SoL; SOSFS 1998:8) och dels enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL; SOSFS 2005:12). För förbättringsarbete har resultatenhetschefen utarbetat en handlingsplan som redovisades 2005-09-30. Förbättringarna har genomförts inom vissa utvecklingsområden bl.a. har informationsblad och informationsfolder för nyinflyttande och de anhöriga utformats, utbildningsplan för de anställda färdigställts, vårdtagaridentifiering säkerställts, avvikelserapporteringarna förbättrats samt dokumentationen av aktuella status, vikt och BMI genomförts.

Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

17 Redovisning av förvaltningens studieresa till Bryssel

Dnr: 089-2006-500

Dagligen fattas beslut på europeisk nivå som påverkar stadens verksamheter. EU ger möjligheter för stadens utvecklingsarbete och förvaltningarna ska via samarbete och projekt inom EU hämta nya idéer och impulser till att kunna leverera så effektiv och bra service som möjligt till medborgarna. Med detta syfte genomförde stadsdelsdirektören, förvaltningens utvidgade ledningsgrupp och EU-samordnaren en studieresa till Bryssel den 24-26 april 2006.

Studieresan inriktades huvudsakligen på att besöka EU- institutionerna för att få kunskap om EU:s organisation, de viktigaste beslutsprocesserna och om hur förvaltningen kan hålla sig informerad och utöva inflytande i EU-frågor som påverkar nämndens verksamheter. Därutöver gjordes också besök på kommunala välfärdsverksamheter.

Vid besöket på EU-kommissionen åtog sig förvaltningen att via nämndens webbplats informera och efterfråga synpunkter från Älvsjös invånare om arbetet med kommissionens vitbok om EU:s kommunikationspolitik.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

18 Uppföljning av korttidstillsyn vid Jorielskolan

Dnr: 110-2006-403

Jorielskolan som ingår i Pysslingen Förskolor och Skolor AB är en grundskola med integrerad särskola i Långbro parkområde. Förvaltningen har ansvar för uppföljningen av korttidstillsynen inom Jorielskolan.

Målgruppen är skolungdomar över 12 år med utvecklingsstörning eller autism. Uppföljningen visar på en välfungerande verksamhet med ett tydligt barn-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv med fortsatt utveckling av sin kvalitet. Rätten till individualisering, trygghet och inflytande för brukare och föräldrar säkerställs. Den sociala dokumentationen är föremål för ett pågående förbättringsarbete som kommer att följas upp under år 2007.Handläggare: Utvecklingssekreterare Ingrid Samuelsson, 08-508 21 030

19 Tillsyn av HVB-hemmet Hatten AB

Dnr: 109-2006-502

Stadsdelsnämnden ansvarar i enlighet med 7 kap 1§ SoL för årlig tillsyn av HvB-hemmet Hatten, adress Korngränd 1 i Älvsjö. I ärendet redovisas årets tillsyn, genomförd under maj.

Hatten är ett behandlingshem för vuxna missbrukare som bedrivs enligt tolvstegsmodellen. Tillsynen har utgått från Hattens organisation och arbete ställt i förhållande till socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för verksamheten.

Hattens föreståndare har erforderlig utbildning och kompetens för att säkerställa att den enskilde erbjuds boende och behandling som är av god kvalitet, samt för att uppfylla föreskrivna krav gällande ledarskap i övrigt. Personalen har alla adekvat utbildning och erfarenhet gällande terapeutiskt arbete enligt tolvstegsmodellen. Enheten uppfyller i stort de allmänna råden gällande kvalitetssystem. Den enskilde tillförsäkras ett respektfullt bemötande, adekvat information och inflytande. Behandlingen stödjer på ett tydligt sätt den enskildes förmåga till att ta ansvar för sitt tillfrisknande och sitt liv.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

20 Namnbyte till Långsjö dagliga verksamhet f.d. Sjöviksbackens dagliga verksamhet

21 Inkomna handlingar, klagomål, synpunkter och medborgarförslag

23 Protokoll från pensionärsrådet Kommer senare

24 Protokoll från handikapprådet

25 Protokoll från förvaltningsgruppen

26 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågorHandläggare: Vik avdelningschef Karin Söderling, 08-508 21 083

27 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågorHandläggare: Informatör Elisabeth Carlö, 08-508 21 005

29 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

30 Protokoll från sociala delegationen

31 Tilldelningsbeslut om anbudsupphandling av drift av servicehusrestaurang samt matleveranser till Solberga och Älvsjö vård- och omsorgsboende

Dnr: 094-2006-018

Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 20 juni.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2006-06-18 justerats den 24 maj.

§3 Förskoleutbyggnad i Långsjö

1.  Stadsdelsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att gå

     vidare med förberedelser och projektering av utbyggnad med två

           avdelningar vid förskolan Grindstugan, Gårdstigen 1.

 

2.  Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomi-

     skott om stimulansbidrag med totalt 0,6 mkr för utbyggnad av

           förskolelokaler.

 

Ärendet

För att tillmötesgå behovet av förskoleavdelningar i Herrängen och

Långsjö föreslås nämnden ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med förberedelser och projektering av utbyggnad med två avdelningar vid förskolan Grindstugan, Gårdstigen 1.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 maj 2006. Dnr 232-2006-402.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Nämnden anmälde ett särskilt yttrande enligt följande.

 

För att tillmötesgå behovet av förskoleavdelningar i Herrängen och Långsjö är det riktigt att projektera en utbyggnad med två avdelningar vid förskolan Grindstugan. Det måste dock ske till rimliga kostnader.

Det underlag som presenteras av SISAB innehåller följande,

 

Tillbyggnadens storlek                          290 kvadratmeter

Byggkostnad                                        12.2 Mkr

Byggkostnad per kvadratmeter             42.069 kr

Tillkommande hyra per år                     1.206 737 kr

                      per kvadratmeter                  4161 kr

 

Nämnden har vid tidigare byggprojekt för förskolan ansett att byggkostnaderna varit för höga och då har årshyran legat kring 2000 kr per kvadratmeter. Nu ser vi en fördubbling.

(För att förstå hyresnivån, så skulle en trerumslägenhet på 80 kvadratmeter få en årshyra på 330 000 kronor eller 28000 kr i månaden).

Grindstugan har i dag en årshyra på 300 000 kr för befintliga två avdelningar.

 

Förvaltningen förhandlar på nytt med SISAB för att komma fram till en lägre byggkostnad och därmed rimligare hyresnivå på tillbyggnaden.

SISAB bjuds in till nästa nämndmöte för att svara på nämndens frågor.

 

 

 

 

§4 Stimulansbidrag för förskoleutbyggnader Hemställan hos kommunstyrelsens ekonomiutskott

Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag till förskoleutbyggnader enligt följande:

1.       Långsjövägen 14A och 14B (2 avd): beställarstöd 0,1 mkr, 0,5 mkr för projekteringskostnader och 0,6 mkr för särproduktionskostnader, 0,2 mkr för ny förskola samt 0,2 mkr för startkostnader.

 

2.   Älvsjövägen 62 (3 avd) 0,5 mkr för projekteringskostnader, 0,9  mkr för särproduktionskostnader, 0,2 mkr för ny förskola och  0,3 mkr för startkostnader.

 

3.   Snöripsvägen 32 (1 avd) 0,1 mkr för startkostnader.

 

4.    Långängsvägen 56 (1 avd) 0,3 mkr för särproduktionskostnader och 0,1 mkr för startkostnader.

 

5.   Gårdstigen 19 (1 avd) 0,1 mkr för startkostnader.

 

6.       Sylvesterg 2 (1 avd) 0,1 mkr för startkostnader.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2006. Dnr 258-2006-402.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Hävning av avtal med Gillow Förvaltning AB/Rasbohemmet Gilow AB

1.   Stadsdelsnämnden beslutar att häva avtalet med Gillow Förvalt-

      ning AB/Rasbohemmet Gillow AB med organisationsnummer

      556150-9059.

 

2.   Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till

      Gillow Förvaltning AB/Rasbohemmet Gillow AB och till social-

      tjänstförvaltningen.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden och socialtjänstnämnden har efter genomförd gemensam anbudsupphandling 2003 tecknat ramavtal med ett stort antal vårdgivare avseende vissa boenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ramavtal har tecknats för perioden 2004-01-01 – 2006-12-31 med Gillow Förvaltning AB/Rasbohemmet Gillow AB. Socialtjänstförvaltningen har genomfört och administrerat upphandlingen åt stadsdelsnämnden. Efter uppföljning av verksamheten har sådana brister i bolagets åtagande som vårdgivare konstaterats att förvaltningen föreslår nämnden att besluta att med omedelbar verkan häva ramavtalet.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2006. Dnr 239-2006-105.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Ombyggnation av Älvsjö vård- och omsorgsboende Inriktningsärende

1.  Stadsdelsnämnden fattar inriktningsbeslut avseende ombyggnation

     av Älvsjö vård- och omsorgsboende i enlighet med detta tjänsteut-

     låtande.

 

2.  Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiut-

     skott om stimulandsbidrag för projekteringskostnader med 0,5 mkr

     för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre.

 

Ärendet

För att tillmötesgå länsstyrelsens krav och stadens intentioner enligt äldreomsorgsplanen 2006-2010 på en fullvärdig boendestandard för äldre i särskilt boende föreslås att nämnden fattar inriktningsbeslut för en ombyggnad av avdelning 14, 16b och 16c vid Älvsjö vård och omsorgsboende.

 

Ombyggnationen möjliggör även en ökad flexibilitet i utbudet av omsorgsplatser inom stadsdelens äldreboende. En första kostnadskalkyl för ombyggnation indikerar en ombyggnadskostnad på 50 mkr. I kalkylen ingår inte kostnader för evakuering. Förvaltningen avser att återkomma med underlag för genomförandebeslut i september 2006 för att möjliggöra genomförande under 2007.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 juni 2006. Dnr 259-2006-505.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§7 Ansökan om statligt stöd genom Kompetensstegen för kvalitets- och kompetensutveckling inom omsorg om äldre

Stadsdelsnämnden godkänner föreliggande ansökan till Kompetensfonden.

 

Ärendet

I syfte att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetens-

utvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre genomför regeringen en flerårig satsning inom Kompetensstegen. Utgångspunkten är att genom idéer, råd och stöd inspirera och uppmuntra till utökat kvalitetsarbete genom verksamhetsanknuten kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre.

 

Älvsjö stadsdelsnämnd har tidigare ansökt om medel från Kompetensstegen och ansöker nu om ytterligare två utbildningsprojekt, ”Hälsa och friskvård vid Älvsjö servicehus” samt ”Hälsa och livslust inom äldreomsorgen” för Blomsterfondens räkning.

 

Målsättningen med utbildningsinsatserna är att på lång sikt skapa och säkerställa en hälsosam organisation med friska medarbetare för att därigenom lägga grunden till en kvalitativt god och effektiv äldreomsorg.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 maj 2006. Dnr 256-2006-504.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Utvärdering av 30-zoner och förslag till åtgärder

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd har ombetts att yttra sig över den utvärdering som gjorts efter införandet av 30-zoner i Stockholms bostadsområden. 30-zonerna infördes i februari 2005. Utvärderingen visar på en ökad positiv inställning till zonerna, att hastigheterna minskat både i zonerna samt på övriga gator och att framkomlighet och miljö endast påverkats marginellt. Trafikkontoret föreslår fortsatta åtgärder för att minska hastigheterna inom zonerna men också på huvudgatorna, nya informationsinsatser och försök med upprepningsskyltning inom några 30-zoner.

 

 Förvaltningen är positiv till införande av 30-zoner i bostadsområdena och de förslag till förbättringar som trafikkontoret föreslår. Detta svarar väl mot den uppfattning som framförts av många älvsjöbor bl a via ett dialogforum på Älvsjös hemsida. Förvaltningen instämmer också i de boendes oro för de höga hastigheterna på huvudgatorna samt i att efterlevnaden av 30 är dålig på vissa gator inne i zonerna. I detta sammanhang är det av yttersta vikt att det finns säkra gångpassager vid barnens skolvägar. Därför är det önskvärt att trafiksäkerhetsåtgärder vid Älvsjös huvudgator prioriteras tillsammans med ett fortsatt arbete med att säkra hastigheterna inne i 30-zonerna.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 maj 2006. Dnr 173-2006-305.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson m fl (fp) och ledamoten Cathrine Samuelsson anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§9 Yttrande över årsrapport avseende 2005 års verksamhet

Älvsjö stadsdelsnämnd åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på yttrande om årsrapporten.

 

Ärendet

Revisorerna för Älvsjö stadsdelsnämnd har avslutat revisionen av nämndens verksamhet under år 2005. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet.

 

Av årsrapporten framgår bl. a. att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat är tillfredsställande, nämndens styrkning och uppföljning är tillräcklig samt nämndens bokslut och räkenskaper för år 2005 rättvisande. Dock behöver resultatenheternas prognoser förbättras. Dessutom har revisionskontoret noterat att det förekommer att enheter efter besök av tillsynsmyndigheter skickar sina yttranden direkt till myndigheten. Revisionskontoret anser att nämnden som ytterst ansvarig för den verksamhet som bedrivs alltid ska få information muntlig eller skriftligt om vilka krav olika tillsynsmyndigheter har ställt och de svar som den inspekterade enheten eller centrala stadsdelsförvaltningen har lämnat.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2006. Dnr 026-2006-102.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Yttrande över SL:s trafikförändringar inför 2007

1.  Stadsdelsnämnden  godkänner i huvudsak förvaltningens förslag

     till beslut.

 

2.  Stadsdelsnämnden uppdrar åt SL att införa 20 minuters trafik på

     kvällar, mitt på dagen och helger s.k. lågtrafiktider, på linjerna 142

     och 144.

 

3.   Samtliga turer på buss 144 går hela sträckan Gullmarsplan – Fru-

      ängen/alternativt delad tur Gullmarsplan – Älvsjö, Älvsjö – Fru-

      ängen.

 

Vi ser positivt på de förändringar som föreslås men efter att ha lyssnat på åsikterna från remissinstanserna, bl a ungdomarna, så saknas förbättringar på busslinjerna 142 och 144.

 

Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd har ombetts inkomma med synpunkter på SL:s trafikförändringar inför år 2007. I remissmaterialet ingår en utbudsplan för innevarande år, d.v.s. 2006 med SL:s kommentarer till stadsdelsnämndernas synpunkter på utbudsplanen för 2006.

 

Utbudsplanen för 2006 redovisar ett antal trafikförbättringar i Älvsjöområdet, vilket är positivt. 141:an får tätare trafik söndagar, 163:an får utökad turtäthet på kvällstid samt 173:an får utökad trafikeringstid i samband omvandlingen till stombusslinje. Ombyggnaden av den nya bussterminalen i Älvsjö centrum påbörjas. Det är också positivt med SL:s ambitiösa och långsiktiga arbete med att förbättra trafikanttryggheten, tillgängligheten och miljön.

 

Samtidigt kvarstår ett antal synpunkter som framförts tidigare år via stadsdelsnämnden och via debattforum på Älvsjös hemsida. Synpunkter från medborgarna har också lämnats vid ett öppet möte med SL under hösten 2005 och via en dialog med solbergaborna i november 2005. Ungdomsrådet har också lämnat synpunkter som i stort sammanfaller med övriga synpunkter på kollektivtrafiken. Inte minst mot bakgrund av att i Solberga under de närmaste åren får ett tillskott av 500-600 lägenheter finns ett önskemål om bättre kollektivtrafikförsörjning av stadsdelen genom bland annat högre turtäthet på linje 142. Det finns också önskemål om ökad turtäthet helger och kvällar på buss 141, 161 och 163. Många synpunkter handlar om bättre passning mellan olika kollektivtrafikslag samt mellan olika trafikmiljöåtgärder. Förvaltningen vill också framföra farhågor kring utglesning av hållplatslägen för buss 173 i samband med att den görs om till stombusslinje och önskar i så fall mer information och samråd i denna fråga.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2006. Dnr 217-2006-004

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig i huvudsak bakom förvaltningens förslag.  

§11 Ung kultur - i ögonhöjd - en strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2007-2010

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

 

Ärendet

Kulturnämndens förslag till ny plan för barn- och ungdomskultur har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden, stadsmuseinämnden, stadsteatern och stadsledningskontoret för yttrande.

 

Förvaltningen uppfattar att kulturförvaltningens genomlysning av de

kulturmöten barn och ungdomar idag erbjuds och kan attraheras av är en realistisk och verklighetsnära beskrivning av hur barn och ungdomars situation ser ut idag. De mål som formuleras i planen inriktas huvudsakligen på att förstärka kulturutbudet för ungdomar. Kulturutbudet för de yngre barnen och eleverna tillfredsställs av bl.a. Kulturskolans olika erbjudanden om musik i olika former, drama, dans m.m. Det är de äldre eleverna som bör erbjudas olika attraktiva former av kulturutbud för att motverka andra destruktiva aktiviteter.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 maj 2006. Dnr 218-2006-009.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s)

och ledamoten Kenneth Persson (v), ledamoten Lars Hansson m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltnings förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m) anmälde att de lämnar ärendet utan ställningstagande.

§12 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd har ombetts yttra sig över förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för personer över 65 år.

 

Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget till riktlinjer är väl genomtänkta. Eftersom de är mer detaljerade än nuvarande riktlinjer kommer de på sikt att medföra en mer likartad bedömning och handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år.

 

Förvaltningens bedömning är att de nya riktlinjerna kan vara kostnadsdrivande och det är därför av största vikt att man följer kostnadsutvecklingen i fortsättningen och att stadsledningskontoret (SLK) utvärderar hur de olika stadsdelarnas kostnader påverkas av de reviderade riktlinjerna.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 juni 2006. Dnr 221-2006-504.    

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§13 Förslag till detaljplan för kvarteret Tigerögat 1 i Solberga

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Ett förslag till ny detaljplan för kvarteret Tigerögat 1 i stadsdelen Solberga har tillsänts stadsdelsnämnden för yttrande.

 

Förvaltningen ser positivt på att området planläggs för bostadsbebyggelse. Det är också värdefullt att det byggs hus med tillgång till hiss och större lägenheter om 4 rok som solbergaborna efterfrågar.

 

Viss marginell nedskuggning från det föreslagna huset kan vägas mot dagens förhållanden med nedskuggning från befintliga träd. Ur stadsmiljösynpunkt kan det dock vara värdefullt om en viss del av befintliga träd mot Folkparksvägen kan bevaras.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 maj 2006. Dnr 223-2006-308.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

År 2002 tillsattes en parlamentarisk kommitté med uppdrag att överväga en sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Kommitténs uppgift har varit att göra en översyn av den svenska diskrimineringslagstiftningen.

 

Föreliggande remiss avser kommitténs slutbetänkande, vilket bl.a. omfattar förslag till en ny lag om förbud och andra åtgärder mot diskriminering och ett förslag till Lag om Ombudsmannen mot diskriminering, samt förslag till ändringar och tillägg som anknyter till diskrimineringsfrågor i andra lagtexter.

 

Förvaltningen är positiv till kommitténs förslag till en sammanhållen lagstiftning för förbud och andra åtgärder mot diskriminering. Med den föreslagna nya lagstiftningen vidgas och klargörs diskrimineringsgrunderna och diskrimineringsförbuden så att den enskildes behov av rättsskydd bör kunna tillgodoses på ett bättre sätt. Det är också positivt att förslaget innebär krav på aktiva och framåtsyftande insatser vid sidan av diskrimineringsförbuden.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 213-2006-004.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redovisade muntligt det ekonomiska utfallet för maj månad.

 

§16 Uppföljning av handlingsplan för Älvsjö sjukhem

1.  Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av hand-

     lingsplan för Älvsjö sjukhem.

 

2.  Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag att en ny

     verksamhetsuppföljning genomförs under våren 2007.

 

Ärendet

Uppföljningen av Älvsjö sjukhem 2005-09-22 visade att verksamheten behövde utveckla kvalitetsarbetet dels enligt socialtjänstlagen (SoL; SOSFS 1998:8) och dels enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL; SOSFS 2005:12). Resultatenhetschefen har utarbetat en handlingsplan som redovisades 2005-09-30. Förbättringar har genomförts inom vissa utvecklingsområden bl.a. har informationsblad och informationsfolder för nyinflyttade och de anhöriga utformats, utbildningsplan för de anställda färdigställts, vårdtagaridentifiering säkerställts, avvikelserapporteringarna förbättrats samt dokumentationen av aktuell status, vikt och BMI genomförts.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 250-2006-504.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m) ledamoten Lars Hansson

 m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Länsstyrelsen genomförde den 10 januari ett oanmält besökt på Älvsjö

sjukhem. Det resulterade i en tillsynsrapport som innehöll många allvarliga anmärkningar.

 

Sjukhemmet skall byggas om. Det är bra. Men i övrigt så går förbättringsarbetet sakta. Handlingsplanen fokuserar mest på organisatoriska frågor och information (som inte fick någon kritik), medan lite händer med de boendes behov och problem. Få deltar i gemensamma aktiviteter, det finns inget planerat för de boende förutom den personliga omvårdnaden, måltiderna är utan stimulans, ingen utevistelse och det finns ingen social dokumentation. Förvaltningen måste se till att handlingsplanen verkligen fokuserar på de boendes behov och problem.

 

Vi minns hur nuvarande majoritet kritiserade oss när vi hade majoritet i nämnden för att vi hade lagt ut äldreverksamhet på Attendo Care och deras sätt att sköta hemtjänsten. När det nu är en kommunal enhet som inte sköter sig då märker vi ingenting av den indignation från nuvarande majoritet sam fanns när det rörde sig om en privat utförare. Annika Billström skriver i det strategiska programmet för Stockholm att hon anser att Stockholms samhällsservice är i världsklass. Vi tycker att hon bör ta del av detta ärende och många andra ärenden så att hon har ett underlag för sitt uttalande.

 

 

§17 Redovisning av förvaltningens studieresa till Bryssel

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av studieresan till Bryssel i april 2006, och lägger ärendet till handlingarna.

 

Ärendet

Dagligen fattas beslut på europeisk nivå som påverkar stadens verksamheter. EU ger möjligheter för stadens utvecklingsarbete och förvaltningarna ska via samarbete och projekt inom EU hämta idéer och impulser till att kunna leverera så effektiv och bra service som möjligt till medborgarna. Med detta syfte genomförde stadsdelsdirektören, förvaltningens utvidgade ledningsgrupp och EU-samordnaren en studieresa till Bryssel den 24 – 26 april 2006.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2006. Dnr 089-2006-500.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§18 Uppföljning av korttidstillsyn vid Jorielskolan

Stadsdelsnämnden lägger detta ärende till handlingarna

 

Ärendet

Jorielskolan som ingår i Pysslingen Förskolor och Skolor AB är en grundskola med integrerad särskola i Långbro parkområde. Förvaltningen har ansvar för uppföljningen av korttidstillsynen inom Joriel-

skolan.

 

Målgruppen är skolungdomar över 12 år med utvecklingsstörning eller autism. Uppföljningen visar på en välfungerande verksamhet med ett tydligt barn-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv med fortsatt utveckling av sin kvalitet. Rätten till individualisering, trygghet och inflytande för brukare och föräldrar säkerställs. Den sociala dokumentationen är föremål för ett pågående förbättringsarbete som kommer att följas upp under år 2007.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2006. Dnr 110-2006-403.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Tillsyn av HVB-hemmet Hatten AB

Stadsdelsnämnden lägger detta ärende till handlingarna.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden ansvarar i enlighet med 7 kap 1 § SoL för årlig tillsyn av HVB-hemmet Hatten AB, adress Korngränd 1 i Älvsjö. I ärendet redovisas årets tillsyn, genomförd under maj 2006.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 maj 2006. Dnr 109-2006-502.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Namnbyte till Långsjö dagliga verksamhet f.d. Sjöviksbackens dagliga verksamhet

Stadsdelsnämnden godkänner namnbyte på f.d. Sjöviksbackens dagliga verksamhet till Långsjöns dagliga verksamhet.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade 2005-09-22 att Sjöviksbackens dagliga verksamhet i samband med flytten från Långbro park till Långbrodalsvägen skulle byta namn till Långbrodalsvägens dagliga verksamhet.

 

2006-04-19 flyttade verksamheten till Långbrodalsvägen. Efter inflyttningen uppfattar personalen i den dagliga verksamheten att det nya namnet är alltför långt att uttala varför förvaltningen föreslår att namnet ändras till Långsjöns dagliga verksamhet.

 

Stadsdelsförvatlningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2006. Dnr 233-2006-505

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Inkomna handlingar, klagomål, synpunkter och medborgarförslag

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna skrivelser, medborgarförslag och synpunkter.

 

Bilaga § 21.

§22 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i maj 2006 till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i maj 2006.

 

Bilaga § 22.

§23 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2006-06-08 anmäldes och lades till handlingarna.

§24 Protokoll från handikapprådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2006-06-08 anmäldes och lades till handlingarna.

§25 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Förvaltningsgruppens protokoll 2006-06-08 anmäldes och lades till handlingarna.

§26 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för

trafik-, miljö- och planfrågor 2006-05-03 och 2006-05-23 anmäldes och lades till handlingarna.

§27 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för inflytandefrågor

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska gruppen för inflytandefrågor 2006-05-08 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§28 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om följande

 

Skolavslutningen

Tack vare samarbetet med Nätverk Söderort var det många vuxna

      ute i samband med skolavslutningen, vilket medförde att det var

      relativt lugnt. Dessvärre fanns det mycket alkohol i omlopp.

 

Sommaraktiviteter

Förvaltningen delade ut information om de olika aktiviteter som

      verksamheterna anordnar under sommaren.

 

Temakvällar

Två temakvällar planeras under hösten. Förvaltningen återkommer med tider.

§29 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson

m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anmälde en skrivelse  med anledning av neddragningar vid Sjöängsskolan.

§30 Protokoll från sociala delegationen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2006-05-18 anmäldes och lades till handlingarna.