Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-09-21

Sammanträde 2006-09-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning t Läs mer...ill den öppna frågestunden, dock senast kl 19.00.
Kl 18.00 Information om "Säker och lekvänlig skolväg"

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Tertialrapport 2 . Uppföljning av budget 2006

Dnr: 345-2006-102

I denna tertialrapport redovisar stadsdelsnämnden en budget i balans (inklusive resultatfond från 2005). Resultatenheterna redovisar ett samlat nettoöverskott om 8,5 mkr och anslag 2 (försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder) redovisar ett nettoöverskott om 2,1 mkr vilket innebär att nämndens övriga verksamheter redovisar ett överskott om 3,1 mkr. För vissa av verksamhetsområdena präglas årsprognosen fortfarande av stor osäkerhet gällande vilken ekonomisk effekt planerade åtgärder får under året. Detta gäller främst två resultatenheter samt beställarenheten.

Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

4 Genomförandebeslut om utbyggnad av förskoleplatser vid Grindstugan på Gårdsstigen 1 i Långsjö

Dnr: 232-2006-402

För att tillmötesgå behovet av ytterligare förskoleavdelningar i Herrängen och Långsjö föreslås nämnden besluta om genomförande av utbyggnad av två av¬del¬ningar vid förskolan Grindstugan, Gårdstigen 1. Förskoleutbyggnaden plan¬eras bli klar till årsskiftet 2007/2008. SISAB undersöker för närvarande hur för¬skolans nuvarande två avdelningar ska kunna evakueras under ombyggnads¬tiden som beräknas omfatta ca ett år.

Utbyggnaden beräknas kosta ca 15,8 mkr vilket medför en ökad hyreskostnad om ca 1,354 mkr per år. Den totala årshyran kommer att uppgå till ca 1,668 mkr per år för 746 kvm, d v s ca 2 236 kronor per kvm. Kostnaden för evakueringslokalerna tillkommer.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

5 Kompletteringar i delegationsförteckningen

Dnr: 153-2006-002

Delegationsförteckningen behöver kompletteras med anledning av nya EU-regler, ny lagstiftning samt nytt kollektivavtal. De förändringar i lagstiftningen etc som föranleder behovet av kompletteringar av delegationsförteck¬ningen är följande.

Från och med januari 2006 gäller nya EU-regler för livsmedel. Målet med de nya reglerna är att EU:s medborgare ska skyddas av högsta möjliga livs¬¬medelssäkerhet.

Den 1 april 2006 trädde en ny lag i kraft – lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Ändamålet med lagen är att främja barns och elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering och annan kränkande behandling.

I januari 2005 övertog Lotteriinspektionen uppgiften från kommunerna att vara tillstånds- och tillsynsmyndighet för spelautomater. Innan beslut om tillstånd fattas ges kommunerna tillfälle att yttra sig.

Fr o m januari 2006 gäller nytt kollektivavtal för hantering av övertalighet vid arbetsbrist inom staden. Det nya avtalet ersätter det tidigare trygghets¬avtalet.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

6 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Dnr: 344-2006-501

Regeringen har via Socialstyrelsen avsatt 600 mkr för att höja kvaliteten inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Drygt 37 mkr är avsatta för Stockholms stad. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att ansöka om sammanlagt 3,9 mkr enligt följande: 900.000 kronor för rehabiliterings- insatser, 550.000 kronor för insatser inom området kost/nutrition, 550.000 kronor för läkemedelsgenomgångar samt 800.000 kronor för ett projekt för utveckling av ett lokalt omsorgs- och närvårdssystem i samarbete med landstinget. Därutöver föreslår förvaltningen att nämnden för Föreningen Blomsterfondens räkning ansöker om 1,1 mkr för insatser inom området rehabilitering.

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

6 Policy för samverkan mellan barn- och ungdomsområdena, Nätverkshuset, sociala enheten och enheten för arbete och bistånd

Dnr: 334-2006-012

I mars 2003 antog stadsdelsnämnden en lokal policy för samverkan mellan barn- och ungdomsområdena, sociala enheten och Nätverkshuset. I policydokumentet beskrevs syfte och målsättning med samverkan samt att den innehöll en beskrivning av förebyg¬gande samverkan och tidiga insatser samt anmälningsförfarandet vid missförhållanden i en familj.

Förvaltningen har sett ett behov av att konkretisera den lokala samverkanspolicyn från 2003 varför en ny (reviderad) policy har utarbetats. Denna är mer konkret än den förra gällande vissa detaljer i samverkansbeskrivningen. Dessutom har förskolorna och en¬heten för arbete och bistånd gjorts mer delaktiga än tidigare i syfte att få ett mer hel¬täckande uppsökande arbete av barn och ungdomar i behov av särskilt stöd samt deras familjer.


Handläggare: Enhetschef Christina Berends, 08-508 21 310

Remissärenden

7 Stödcentrum för ungs brottsoffer

Dnr: 281-2006-500

Stödcentrum för unga brottsoffer har funnits inom staden sedan 1999. Verksamheten drivs i projektform och har byggts upp i nära samverkan med polisen. Socialtjänstnämnden har arbetsgivaransvaret för verksamheten. Finansieringen av projektet varar dock bara till årsskiftet 2006/2007 varför verksamhetens framtid är osäker.

Remissen från kommunstyrelsen omfattar ett tjänsteutlåtande från socialtjänstnämnden med en verksamhetsrapport om insatserna inom de sex stödcentra för unga brottsoffer som har byggts upp inom staden. I ärendet konstateras bl a att Stödcentrums verksamhet ger ett viktigt stöd för de unga brottsoffren till att återgå till ett normalt liv. Insatserna ska också ses som del i stadens brottsförebyggande arbete.

Förvaltningen delar uppfattningen att stödcentrums verksamhet fyller en viktig funktion för de ungdomar som har blivit utsatta för brott och att insatserna är en viktig del i stadens brottsförebyggande arbete. Förvaltningen menar att det därför är angeläget att Stödcentrum får fortsätta att driva denna verksamhet och att den t o m permanentas samt att beslut tas om en central finansiering av de fortsatta insatserna. Ansvaret för verksamheten bör även fortsättningsvis åligga socialtjänstnämnden och verksamheten bör liksom tidigare drivas och organiseras i nära samverkan med polisen. En organisation lik den nuvarande med sex stödcentra förefaller vara lämplig. Detta med hänsyn till verksamhetens omfattning och till hur samverkan med polisen bäst kan organiseras.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

8 Stockholms stads program för kvinnofrid. Förslag till reviderat program

Dnr: 287-2006-500

I samband med beslut om budget 2005 gav kommunfullmäktige socialtjänstnämnden i uppdrag att revidera stadens handlingsprogram för Operation Kvinnofrid. Socialtjänstnämndens förslag till reviderat program har översänts till bl a Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Stadens program för kvinnofrid syftar till att minska mäns våld mot kvinnor och göra Stockholm till en trygg och säker stad att bo och leva i. I programmet anges bl a stadsdelsnämndernas ansvar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Förvaltningen stöder förslaget till reviderat program för kvinnofrid. Programmet är ambitiöst och det är positivt att man betonar att alla nämnder och förvaltningar i staden har ett ansvar för genomförandet. Det är viktigt att stadsdelsförvaltningarna kan få stöd till genomförandet av programmet av socialtjänstförvaltningen, särskilt vad gäller kunskaps- och kompetensutveckling.

Programmet för kvinnofrid syftar vidare till att skapa förutsättningar för ett likvärdigt arbete med kvinnofridsfrågor, samt att kvinnor och deras barn som har utsatts för våld ska erbjudas placering/skyddat boende och stödinsatser. Förvaltningen vill framhålla att detta är en fråga om ekonomiska resurser och hänsyn till detta bör tas vid resursfördelningen till nämnderna.Handläggare: Enhetschef Christina Berends, utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 320, 508 21 079

9 Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande enheten för personlig assistans

Dnr: 408-2006-505

2005-11-25 besökte Arbetsmiljöverket enheten för personlig assistans. I ett inspektionsmeddelande till nämnden 2005-12-04 påtalade verket en del brister i de personliga assistenternas arbetsmiljö.

I ett uppföljningsmöte 2006-05-30 redogjorde Arbetsmiljöverket för att alla brister inte var åtgärdade och i en underrättelse 2006-06-19 lämnar Arbetsmiljöverket nämnden möjlighet att yttra sig i ärendet.

Arbetsmiljöverket uppger att kvarstående brister finns inom riskbedömning, åtgärder och uppföljning, de anställdas möjligheter att medverka i arbetsplatsträffar samt brister i klargörande av assistansens omfattning och innehåll. Arbetsmiljöverket ställer krav på åtgärder inom dessa områden.

Förvaltningen anser sig ha arbetat aktivt under 2006 med att åtgärda de brister som Arbetsmiljöverket vid sin inspektion 2005-11-25 påtalade i nio olika punkter. Förvalt¬ningen anser att dessa åtgärder till allra största del är genomförda. I syfte att ytterligare tydliggöra uppdragets omfattning och innehåll ämnar ledningen för enheten gemensamt med medarbetarna utarbeta en uppdragsmall/arbetsplan för ändamålet.


Handläggare: Enhetschef Kirsi Andersson, 08.508 21 041

10 Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen

Dnr: 305-2006-099

KF/KS kansli har utarbetat en rapport gällande redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen. Rapporten har översänts till bl a Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Förvaltningen ställer sig bakom förslaget att samla nämndernas gemen¬samma bestämmelser i ett övergripande reglemente samt att förvaltningen inte kan se att ytterligare kompletteringar behöver göras utöver vad som föreslås i ärendet. Av detta följer att förvaltningen föreslår att nämnden till¬styrker remissen.


Handläggare: Avdelningschef Christer Edfeldt, 08-508 21 080

Anmälningsärenden

11 Redovisning av projektansökan för arbete med stöd till våldutsatta kvinnor och deras barn

Dnr: 333-2006-500

Utifrån regeringens proposition 1997 om kvinnofrid har flera insatser gjorts inom landet för kvinnofrid och mot våld i nära relationer. Staden har sedan 1999 ett program för kvinnofrid som för närvarande är under revidering.

Stadsdelsförvaltningen har sedan 2005 en handlingsplan för kvinnofridsarbetet, men ännu saknas strukturerade och förankrade metoder för detta. Förvaltningen har därför tillsammans med stadsdelsförvaltningarna i Hägersten, Skärholmen och Liljeholmen ansökt om projektmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län för att utveckla arbetet inom området. Ansökan har nyligen beviljats. Syftet med projektet är att höja kvaliteten i stadsdelsförvaltningarnas arbete gällande stöd för våldsutsatta kvinnor och barn samt till männen som utövar våldet. Detta ska ske genom utvecklat samarbete, mer effektiv resursanvändning och tillskapande av nya resurser.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

13 Förslag till åtgärder i Långbrogårdsparken

Dnr: 243-2006-301

Långbrogårdsparkens kultur- och miljövårdsvärden har uppmärksammats allt mer av olika aktörer under de senaste åren. Samtidigt nyttjas parken flitigt av barn och personal inom familjedaghemsverksamhet och slitaget på delar av parken är stort. En del av lekredskapen står felaktigt placerade på Lång¬bro gårds tomtmark och markägaren kräver att redskapen avlägsnas. Lekredskapen bör därför tas bort och informa¬tionen om parkens värden förbätt¬ras. En långsiktigt hållbar lösning för parkens be¬var¬¬ande och nyttjande behövs, vilket kommer att redovisas i den park¬plan för Älvsjö som ska utarbetas under 2007.

Handläggare: Miljösekreterare Paola Ponzio, 08-508 21 086

14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

15 Anmälan av delegationsbeslut

17 Förvaltningsgruppens protokoll

18 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågorHandläggare: Enhetschef Karin Söderling, 08-508 21 083

20 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

23 Anvisningar för nämndernas risk- och ledningsanalyser

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Olle Andretzky (m) utsågs att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket ska ske torsdagen den 28 september.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2006-08-24 justerats den 30 augusti.

§3 Tertialrapport 2 - Uppföljning av budget 2006

1.      Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 2 med

prognos för året samt tertialbokslut till kommunstyrelsen.

 

2.      Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggs-

anslag för i ärendet redovisade objekt om sammanlagt 3,2 mkr.

 

3.      Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att under

innevarande år avveckla för utförarenheten för omsorg för omsorg om funktionshindrade som resultatenheter.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden redovisar en budget i balans (inklusive resultatfond från 2005). Resultatenheterna redovisar ett samlat nettoöverskott om 8,5 mkr och anslag 2 (försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder) redovisar ett nettoöverskott om 2,1 mkr vilket innebär att nämndens övriga verksamheter redovisar ett överskott om 3,1 mkr. För vissa av verksamhetsområdena präglas årsprognosen fortfarande av stor osäkerhet gällande vilken ekonomisk effekt planerade åtgärder får under året. Detta gäller främst två resultatenheter samt beställarenheten.

 

Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2006. Dnr 345-2006-102.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson

m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anslöt sig till ordföranden Peter Modestas (mp), ledamoten Kåre Gustavssons m fl (s) och ledamoten Kenneth Perssons (v) förslag avseende punkt 2 och 3 samt anmälde att de lämnar punkt 1 utan eget ställningstagande.

§4 Genomförandebeslut om utbyggnad av förskoleplatser vid Grindstugan på Gårdsstigen 1 i Långsjö

1.      Stadsdelsnämnden beslutar om genomförande av utbyggnad med

två avdelningar vid förskolan Grindstugan, Gårdsstigen 1.

 

2.      Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om

godkännande av utbyggnaden

 

Ärendet

För att tillmötesgå behovet av ytterligare förskoleavdelningar i Herrängen och Långsjö föreslås nämnden besluta om genomförande av utbyggnad av två avdelningar vid förskolan Grindstugan. Förskoleutbyggnaden planeras bli klar till årsskiftet 2007/2008. SISAB undersöker för närvarande hur förskolans nuvarande två avdelningar ska kunna evakueras under ombyggnadstiden som beräknas omfatta ca ett år.

 

Utbyggnaden beräknas kosta ca 15,8 mkr vilket medför en ökad hyreskostnad om ca 1,354 mkr per år. Den totala årshyran kommer att uppgå till ca 1,668 mkr per år för 746 kvm, d v s ca 2 236 kronor per kvm. Kostnaden för evakueringslokalerna tillkommer.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 september 2006. Dnr 232-2006-402.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

      Nämnden anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vi anser att kostnaderna för om- och nybyggnad av förskolelokaler

börjar bli väldigt stora, vilket naturligtvis återverkar på den verksamhet vid bedriver. Vi hoppas att SISAB får erforderliga direktiv i avsikt

      pressa kostnaderna i framtiden.

 

§5 Kompletteringar i delegationsförteckningen

Delegationsbestämmelserna kompletteras i enlighet med vad som anges i föreliggande tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Delegationsförteckningen behöver kompletteras med anledning av ny lagstiftning samt nytt kollektivavtal. De förändringar i lagstiftningen etc som föranleder behovet av kompletteringar av delegationsförteckningen är följande.

 

Den 1 april 2006 trädde en ny lag i kraft – lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Ändamålet med lagen är att främja barns och elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering och annan kränkande behandling.

 

I januari 2005 övertog Lotteriinspektionen uppgiften från kommunerna att vara tillstånds- och tillsynsmyndighet för spelautomater. Innan beslut om tillstånd fattas ges kommunerna tillfälle att yttra sig.

 

Fr o m januari 2006 gäller nytt kollektivavtal för hantering av övertalighet vid arbetsbrist inom staden. Det nya avtalet ersätter det tidigare trygghetsavtalet.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 augusti 2006. Dnr 153-2006-002.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Policy för samverkan mellan barn- och ungdomsområdena, Nätverkshuset, sociala enheten och enheten för arbete och bistånd

Delegationsbestämmelserna kompletteras i enlighet med vad som anges i föreliggande tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Delegationsförteckningen behöver kompletteras med anledning av ny lagstiftning samt nytt kollektivavtal. De förändringar i lagstiftningen etc som föranleder behovet av kompletteringar av delegationsförteckningen är följande.

 

Den 1 april 2006 trädde en ny lag i kraft – lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Ändamålet med lagen är att främja barns och elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering och annan kränkande behandling.

 

I januari 2005 övertog Lotteriinspektionen uppgiften från kommunerna att vara tillstånds- och tillsynsmyndighet för spelautomater. Innan beslut om tillstånd fattas ges kommunerna tillfälle att yttra sig.

 

Fr o m januari 2006 gäller nytt kollektivavtal för hantering av övertalighet vid arbetsbrist inom staden. Det nya avtalet ersätter det tidigare trygghetsavtalet.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 augusti 2006. Dnr 153-2006-002.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Stadsdelsnämnden ansöker hos Socialstyrelsen om 3,9 mkr i stimulandsbidrag i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Regeringen har via Socialstyrelsen avsatt 600 mkr för att höja kvaliteten inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Drygt 37 mkr är avsatta för Stockholms stad. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att ansöka om sammanlagt 3,9 mkr enligt följande: 900.000 kronor för rehabiliteringsinsatser, 550.000 kronor för insatser inom området kost/nutrition, 550.000 kronor för läkemedelsgenomgångar samt 800.000 kronor för ett projekt för utveckling av ett lokalt omsorgs- och närvårdssystem i samarbete med landstinget. Därutöver föreslår förvaltningen att nämnden för Föreningen Blomsterfondens räkning ansöker om 1,1 mkr för insatser inom området rehabilitering.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 september 2006. Dnr 344-2006-501.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Stödcentrum för ungs brottsoffer

Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Stödcentrum för unga brottsoffer har funnits inom staden sedan 1999. Verksamheten drivs i projektform och har byggts upp i nära samverkan med polisen. Socialtjänstnämnden har arbetsgivaransvaret för verksamheten. Finansieringen av projektet varar dock bara till årsskiftet 2006/2007 varför verksamhetens framtid är osäker.

 

Förvaltningens uppfattning är att stödcentrums verksamhet fyller en viktig funktion för de ungdomar som har blivit utsatta för brott och att insatserna är en viktig del i stadens brottsförebyggande arbete. Förvaltningen menar därför att det är angeläget att Stödcentrum får fortsätta att driva denna verksamhet och att den t o m permanentas samt att beslut tas om en central finansiering. Ansvaret för verksamheten bör även fortsättningsvis åligga socialtjänstnämnden och verksamheten bör liksom tidigare drivas och organiseras i nära samverkan med polisen.  En organisation lik den nuvarande med sex stödcentra förefaller vara lämplig. Detta med hänsyn till verksamhetens omfattning och till hur samverkan med polisen bäst kan organiseras.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 augusti 2006. Dnr 281-2006-500.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson

m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§9 Stockholms stads program för kvinnofrid. Förslag till reviderat program

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

I samband med beslut om budget 2005 gav kommunfullmäktige socialtjänstnämnden i uppdrag att revidera stadens handlingsprogram för Operation Kvinnofrid. Socialtjänstnämndens förslag till reviderat program har översänts till bl a Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

 

Stadens program för kvinnofrid syftar till att minska mäns våld mot kvinnor och göra Stockholm till en trygg och säker stad att bo och leva i. I programmet anges bl a stadsdelsnämndernas ansvar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och deras barn.

 

Förvaltningen stöder förslag till reviderat program för kvinnofrid. Programmet är ambitiöst och det är positivt att man betonar att alla nämnder och förvaltningar i staden har ett ansvar för genomförandet.

Det är viktigt att stadsdelsförvaltningarna kan få stöd till genomförandet av programmet av socialtjänstförvaltningen, särskilt vad gäller kunskaps- och kompetensutveckling.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 287-2006-500.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson

m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

§10 Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande enheten för personlig assistans

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Arbetsmiljöverket.

 

Ärendet

2005-11-25 besökte Arbetsmiljöverket enheten för personlig assistans. I ett inspektionsmeddelande till nämnden 2005-12-04 påtalade verket en del brister i de personliga assistenternas arbetsmiljö. Vid ett uppföljningsmöte 2006-05-30 framkom att det fortfarande fanns brister i arbetsmiljön.

 

Förvaltningen anser sig ha arbetat aktivt under 2006 med att åtgärda de brister som Arbetsmiljöverket påtalade vid sin inspektion 2005-11-25.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 augusti 2006. Dnr 408-2005-505.

 

Beslutsgång

      Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

KF/KS kansli har utarbetat en rapport gällande redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen. Rapporten har översänts till bl a Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

 

Förvaltningen ställer sig bakom förslaget att samla nämndernas gemensamma bestämmelser i ett övergripande reglemente samt att förvaltningen inte kan se att ytterligare kompletteringar behöver göras utöver vad som föreslås i ärendet. Av detta följer att förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker remissen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2006. Dnr 305-2006-099.

 

Beslutsgång

      Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Redovisning av projektansökan för arbete med stöd till våldutsatta kvinnor och deras barn

Stadsdelsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

 

Ärendet

Utifrån regeringens proposition 1997 om kvinnofrid har flera insatser gjorts inom landet för kvinnofrid och mot våld i nära relationer. Staden har sedan 1999 ett program för kvinnofrid som för närvarande är under revidering.

 

Stadsdelsförvaltningen har sedan 2005 en handlingsplan för kvinnofridsarbetet, men ännu saknas strukturerade och förankrade metoder för detta. Förvaltningen har därför tillsammans med stadsdelsförvaltningarna i Hägersten, Skärholmen och Liljeholmen ansökt om projektmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län för att utveckla arbetet inom området. Ansökan har nyligen beviljats. Syftet med projektet är att höja kvaliteten i stadsdelsförvaltningarnas arbete gällande stöd för våldsutsatta kvinnor och barn samt till männen som utövar våldet.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 augusti 2006. Dnr 333-2006-50.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Förslag till åtgärder i Långbrogårdsparken

Stadsdelsnämnden godkänner i ärendet redovisade åtgärder samt uppdrar till förvaltningen att snarast återkomma med en plan.

 

Ärendet

Långbrogårdsparkens kultur- och miljövårdsvärden har uppmärksammats allt mer av olika aktörer under de senaste åren. Samtidigt nyttjas parken flitigt av barn och personal inom familjedaghemsverksamhet och slitaget på delar av parken är stort. En del av lekredskapen står felaktigt placerade på Långbro gårds tomtmark och markägaren kräver

att redskapen avlägsnas. Lekredskapen bör därför tas bort och informationen om parkens värden förbättras. En långsiktigt hållbar lösning för parkens bevarande och nyttjande behövs, vilket kommer att redovisas i den parkplan för Älvsjö som ska utarbetas under 2007.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 augusti 2006. Dnr 243-2006-301.

 

Förslag till beslut

Vice ordförande Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson

m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg.

 

Ordföranden Peter Modesta (mp), ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) och ledamoten Kenneth Persson (v) deltog ej i beslutet.

 

§14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

      Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser och synpunkter.

 

Bilaga § 14.

§15 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i augusti till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut av tjänsteman enligt delegation i augusti 2006.

 

Bilaga § 15.

§16 Protokoll från handikapprådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2006-09-14 anmäldes och lades till handlingarna.

§17 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Förvaltningsgruppens protokoll 2006-09-14 och 2006-09-21 anmäldes och lades till handlingarna.

§18 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna samt uppdrar till förvaltningen att bjuda in representanter från stadsbyggnadskontoret och markkontoret för att informera om ombyggnaden av Älvsjö centrum.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö-, och planfrågor 2006-08-30 anmäldes och lades till handlingarna.

§19 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om följande.

 

Maktskiftet

Den 16 oktober utses nya borgarråd.  Nämnder och styrelser tillträder den 1 januari 2007.

 

I stadsdelen övergår ordförandeposten till vice ordförande den 1 november.

 

Verksamhetsplanen för 2007 presenteras vid nämndsammanträdet den 11 januari och beslut tas den 25 januari. Heldag med nämndens ledamöter och ersättare för genomgång av budgeten för 2007 den 6 december.

 

VFU – verksamhetsförlagd utbildning för lärarstuderande

      Studenterna har sin praktik i Älvsjö skolor och förskolor. Även 

friskolorna ingår i Älvsjö partnerområde.

 

Antal elever med bilagor (kompletterande intagningsunderlag till gymnasiet)

Med anledning av Svante Haggrens fråga, vid förra sammanträdet om hur många elever i Älvsjö som inte uppnått målen, men som skolan ändå bedömt klara gymnasiet, uppgav förvaltningen att från Älvsjös grundskolor var det 43 elever med s k bilagor som gick vidare till gymnasiet i höst.  

 

Invigning av träfflokal för äldre

Onsdagen den 4 oktober kl 14.00 – 16.00 invigs den nya träfflokalen för äldre vid Långbrodalsvägen 1C och den nya vaktmästarservicen för personer som bor hemma utan hjälp av hemtjänst presenteras.

 

Pizzeriorna i Solberga

Pizzerian på Kristalltorget har fått serveringstillståndet indraget så där

är det lugnt för närvarande. Fältassistenterna har haft pizzerian vid      Klacktorget under uppsikt och det förefaller vara lugnt även där.

 

Sommaraktiviteter

Nätverkshuset har haft utflykter till bl a Eskilstuna Zoo, TomTits, Fjäderholmarna och Gålö havsbad. Ett femtiotal personer, barn och vuxna har deltagit vid varje tillfälle.

 

Ungdomsgårdarna har haft aktiviteter vid Långsjöbadet och enligt förvaltningen har det fungerat bra.

 

     

 

 

 

 

§20 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Iris Lindgren (fp) anmälde en skrivelse med önskemål om nattbuss

till Älvsjö. Skrivelsen tas upp i samband med att nämnden får yttra sig över SL:s utbudsplan nästa år.

 

Olle Andretzky (m) föreslog att förvaltningen avvaktar med den påbörjade avvecklingen av Långbrobergs servicehus i avvaktan tillsättning av socialborgarråd.

 

Nämnden beslutade att uppdra till förvaltningen att utreda konsekvenserna samt kostnaderna för att stoppa omvandlingen av Långbrobergs servicehus till seniorboende . Gruppboendet berörs inte utan flyttas till Solberga enligt tidigare planering.

 

Mona Bergström (s) rapporterade från förskolerådet 2006-09-20.

Rådet framförde önskemål om att den nya majoriteten skulle

delta vid nästa möte för att informera om budgeten.

 

Mona Bergström (s) undrade hur det gått med markeringen för gående respektive cyklister på trottoaren på Johan Skyttesväg utanför förvaltningens huvudkontor. Enligt förvaltningen är frågan vidarebefordrad till gatukontoret som ännu ej besvarat frågan.

 

Mona Bergström (s) framförde att boende på Älvsjö servicehus klagat på att det är ont om parkeringsplatser för besökande eftersom personalen parkerar sina bilar på befintliga parkeringsplatser. Önskvärt att en eller flera platser reserveras för besökande.

 

Cathrine Samuelsson (kd) undrade hur tillgången är på bostäder för handikappade ungdomar. Enligt förvaltningen har Älvsjö ingen kö men i staden som helhet är det ett underskott på gruppboenden.

 

 

§21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§22 Yttrande till Skolverket

§23 Anvisningar för nämndernas risk- och ledningsanalyser