Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-01-11

Sammanträde 2007-01-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Information om verksamhetsplan 2007.
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskut Läs mer...era med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Sammanträdestider 2007

Dnr: 004-2007-002

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

4 Val till social delegation 2007

Dnr: 006-2007-002

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

5 Val till stadsdelsnämndens handikappråt 2007-2010

Dnr: 005-2007-002

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

6 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2007

Dnr: 004-2007-002

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

7 Inriktningsbeslut för uppställning av förskolepaviljong vid Citrusgårdens förskola

Dnr: 467-2006-402

För att tillmötesgå behovet av förskoleplatser i solbergaområdet föreslås att stadsdelsnämnden fattar inriktningsbeslut för en uppställning av en förskolepaviljong med en avdelning vid förskolan Citrusgården, Folkparksvägen 161. Preliminär årshyra för paviljonger uppgår till 0,5 mkr.

Handläggare: Plansekreterare Karin Söderling, 08-508 21 083

8 Inriktningsbeslut för inrättande av förskoleavdelning i "Gröna huset" vid Sjöängsskolan

Dnr: 468-2006-402

För att tillmötesgå behovet av förskoleplatser i Örby slott och Lisebergsområdet föreslås att stadsdelsnämnden fattar inriktningsbeslut för inrättandet av en förskoleavdelning i ”Gröna huset” vid Sjöängsskolan, Mälsåkersvägen 14. Befintlig rast- och skolbarnsomsorgsverksamhet i lokalen flyttas in i tomställda f d folktandvårdslokaler i Sjöängsskolan. Preliminär kostnad för nödvändiga ombyggnader i de berörda lokalerna beräknas till ca 800 tkr.

Handläggare: Plansekreterare Karin Söderling, 08-508 21 083

Anmälningsärenden

9 Anmälan av ledamöter och ersättare i Älvsjö stadsdelsnämnd

10 Inkomna handlingar, medborgarförslag, klagomål och synpunkter

12 Protokoll från föräldrastyrelsen i södra barn- och ungdomsrådets

13 Protokoll från ungdomsrådet

14 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

16 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

17 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

18 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

19 Kompletterande uppgifter till ansökan om vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 16 januari.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2006-11-30 justerats den 6 december 2006.

 

Svante Haggren (s) påpekade att under § 22 ”Frågor från nämndens ledamöter och ersättare” står felaktigt Brännkyrka kyrkas Diakonia. Det ska vara Fond- och diakonikommittén i Brännkyrka församling.

§3 Anmälan av ledamöter och ersättare i Älvsjö stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämnden lägger protokollsutdraget till handlingarna.

 

Ärendet

Kommunfullmäktige utsåg 2006-12-11 elva ledamöter och elva ersättare till Älvsjö stadsdelsnämnd för 2007. Två platser som ersättare är vakanta. Dnr 453-2006-002.

§4 Sammanträdestider 2007

Stadsdelsnämnden godkänner i ärendet föreslagna tider för sammanträden 2007.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutar om tidsplan för nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för 2006, uppföljning av budget 2007, underlag till budget för 2008 med beräkningar för 2009 och 2010 sam budget/verksamhetsplan för 2008. Nämnderna ska planera sina sammanträden utifrån dessa datum.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 december 2006. Dnr 004-2007-002.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§5 Val till social delegation 2007

1. Stadsdelsnämnden utser Olle Andretzky (m), Torbjörn Erbe (m),

    Inger Braun (m), Pär Hommerberg (fp), Svante Haggren (s),

    Majvi Andersson (s) och Christer Olsén (s) till ledamöter för

     2007.

 

2.  Stadsdelsnämnden utser Jane Gustavsson (m), Iris Lindgren (fp),                                   

     Maj-Len Eklund (v) och Kenneth Rönnquist (mp) till ersättare i

     sociala delegationen för 2007.

 

3.  Till ordförande utses Olle Andretzky (m) och till vice ordförande

     Svante Haggren (s).

 

4.      För ledamöterna Erbe (m), Braun (m) och Hommerberg (fp) inträ-

der ersättarna Gustavsson (m), Lindgren (fp), Eklund (v), Rönnquist (mp) i nämnd ordning. För ledamöterna Andersson (s) och

Olsén (s) inträder ersättarna Eklund (v), Rönnquist (mp), Gustavsson (m), Lindgren (fp) i nämnd ordning.                     

     

 5.  Sociala delegationens ordförande och vice ordförande ges förord-

nande att fatta beslut som enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ankommer på nämndens ordförande om nämndens beslut inte kan avvaktas.

 

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 december 2006. Dnr 006-2007-002.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Val till stadsdelsnämndens handikappråt 2007-2010

Stadsdelsnämnden utser sju ledamöter tillstadsdelsnämndens handikappråd i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Stadsdelsnämndens handikappråd är ett rådgivande organ med uppgift att bereda funktionshindrade inflytande och insyn i allmänna frågor som berör funktionshindrades levnadsförhållanden. Rådet skall bestå av sju ledamöter som utses av stadsdelsnämnden efter nominering av handikapporganisationerna. Rådets ledamöter väljs för fyra år.

 

Instruktion för stadsdelsnämndernas handikappråd (Kfs 2004:4)

har fastställts av kommunfullmäktige.

 

Stadsdelsnförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 december 2006. Dnr 005-2007-002.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Val till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2007

Stadsdelsnämnden utser fem ledamöter och fem ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd för 2007 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ med uppgift att bereda pensionärerna inom området inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Det skall bestå av fem ledamöter och fem ersättare som utses efter nominering av lokala

pensionärsorganisationer.

 

Instruktion för stadsdeslnämndernas pensionärsråd (Kfs 2004:12).

Dnr 004-2007-002.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Inriktningsbeslut för inrättande av förskoleavdelning i "Gröna huset" vid Sjöängsskolan

Stadsdelsnämnden fattar inriktningsbeslut för inrättande av en förskoleavdelning i ”Gröna huset” vid Sjöängsskolan, Mälsåkersvägen 14.

 

Ärendet

För att tillmötesgå behovet av förskoleplatser i Örby slott och Lisebergsområdet föreslås att stadsdelsnämnden fattar inriktningsbeslut för inrättandet av en förskoleavdelning i ”Gröna huset” vid Sjöängsskolan, Mälsåkersvägen 14. Befintlig rast- och skolbarnsomsorgsverksamhet i lokalen flyttas in i tomställda f d folktandvårdslokaler i sjöängsskolan. Preliminär kostnad för nödvändiga ombyggnader i de berörda lokalerna beräknas till ca 800 tkr.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 december 2006. Dnr 468-2007-402.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Inriktningsbeslut för uppställning av förskolepaviljong vid Citrusgårdens förskola

Stadsdelsnämnden fattar inriktningsbeslut för uppställning av en förskolepaviljong med en avdelning vid förskolan Citrusgården, Folkparksvägen 161.

 

Ärendet

För att tillmötesgå behovet av förskoleplatser i solbergaområdet föreslås att stadsdelsnämnden fattar inriktningsbeslut för en uppställning av en förskolepaviljong med en avdelning vid förskolan citrusgården, Folkparksvägen 161. Preliminär årshyra för paviljonger uppgår till 0,5 mkr.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 december 2006. Dnr 467-2007-402.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Inkomna handlingar, medborgarförslag, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som

kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen. Skrivelsen från elevrådet vid Långbrodalsskolan daterad 2006-12-06

dnr 304-454-06 angående önskemål om ny fotbollsplan på Vivelvägen överlämnas till tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor.

 

Ärendet

      Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser,

      medborgarförslag, klagomål och synpunkter.

 

      Bilaga § 10.

§11 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i december månad till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i

december månad.

 

 

Bilaga § 11.

§12 Amälan av protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

 

Ärendet

Förvaltningsgruppens protokoll 2007-01-04 och 2007-01-11 anmäldes och lades till handlingarna.

§13 Protokoll från föräldrastyrelsen i södra barn- och ungdomsrådets

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från möte med föräldrastyrelsen i södra barn och ungdomsområdet 2006-10-03 och 2006-11-13 anmäldes och lades till handlingarna.

§14 Protokoll från ungdomsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från ungdomsrådet 2006-11-09 anmäldes och lades till handlingarna.

§15 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2006-12-05 anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Övrigt från verksamheten

Stadsdelsdirektören informerade om följande.

 

Bemanningen på avd 8 b vid Älvsjö vård- och omsorgsboende

Enhetschefen har gjort en omfördelning mellan avdelningarna vilket innebär att bemanningen på avd 8 b har ökat.

 

Riktlinjer för bistånd till tandvård

Förvaltningen redogjorde för vilka riktlinjer som gäller för att erhålla

bistånd till tandvård.

§17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Med anledning av den kritik som Skolverket framfört mot skolbarnsomsorgen i landets kommuner under den gångna veckan undrade Olle Andretzky (m) hur situationen ser ut i Älvsjö. Enligt förvaltningen fungerar skolbarnsomsorgen bra i Älvsjö eftersom man arbetar integrerat vilket innebär att det är flera olika personalkategorier som arbetar tillsammans.

 

Stadsdelsnämnden utsåg följande representanter till den tvärpolitiska

gruppen för trafik-, miljö och planfrågor.

 

Torbjörn Erbe (m), Pär Hommerberg (fp), Eva-Lena Lindfors (kd), Göran Wrene (s), Maj-Len Eklund (v) och Kenneth Rönnquist (mp).

 

Svante Haggren (s) framförde att det är viktigt att nämnden bevakar

att stadsdelen får de resurser som krävs om PA-funktionen för skolan

ska ligga kvar på förvaltningen när skolorna förs över till utbildningsförvaltningen den 1 juli.

 

§18 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2006-12-14 anmäldes och lades till handlingarna.

§19 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§20 Kompletterande uppgifter till ansökan om vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)