Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-05-15

Sammanträde 2007-05-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Äldreombudsmannen informerar om sitt uppdrag och ger en lägesrapport om äldreomsorgen i st Läs mer...aden.
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Tertialrapport 1

Dnr: 176-2007-102

I denna tertialrapport redovisar stadsdelsnämnden ett budgetunderskott om 3,3 mnkr (inklusive resultatfond från 2006). Resultatenheter redovisar ett samlat överskott med 10,1 mnkr samt anslag 2 (försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder) med 0,4 mnkr vilket innebär att nämndens övriga verksamheter redovisar ett underskott om 3,7 mnkr. För vissa av verksamhetsområden präglas årsprognosen av stor osäkerhet gällande vilken ekonomisk effekt planerade besparingsåtgärder får 2007. Detta gäller främst beställarenheten. Härtill kommer en viss osäkerhet gällande kostnadseffekterna av årets löneförhandlingar/avtalsrörelse.

Av nämndens tolv resultatenheter prognostiserar elva överskott på sammanlagt 10,6 mnkr och en underskott om 0,5 mnkr. Underskott för övriga verksamheter återfinns inom socialpsykiatri, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade och avser i huvudsak beställarenheten som uppvisar ett sammanlagt nettounderskott på 8,7 mnkr. Härutöver beräknas stadsmiljöverksamheten uppvisa ett underskott om 1,0 mnkr varav 0,5 mnkr avser internränta och avskrivningar. Resterande underskott om 0,5 mnkr avser ökade kostnader för parkunderhåll. Centrala kostnader för förskola/skola och avsatta medel för främst omstrukturering m.m inom äldreomsorg och överskott inom administration täcker i nuläget delar av underskotten.

Nämnden har bidragit till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök genom en tydlig arbetslinje i insatserna avseende arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande. Kulturlivet har värnats genom lokala kultursatsningar och medborgarna har erbjudits en lättillgänglig konsumentvägledning. Barn och ungdomar har tillhandahållits en god fritidsverksamhet med en mångfald av aktiviteter.

Inom ramen för målet staden ska skapa förutsättningar för att ge medborgarna så stor valfrihet som möjlighet har brukarna fått tydlig information om olika omsorgsformer, vårdgivare, förskolor etc och i samband med detta så långt det har varit möjligt erbjudits valmöjligheter. En aktivitetsplan för konkurrensutsättning har tagits fram. Två intresseanmälningar har hittills mottagits om att få knoppa av sammanlagt sex förskolor och en grundskola är föremål för en utmaning.

Under rubriken skola för kunskap framgår bland annat att nämnden har uppfyllt barnomsorgarantin och stadens mål för barngruppernas storlek samt att ett fortsatt pedagogiskt utvecklingsarbete har bedrivits. Inom grundskolorna har aktiva satsningar på läsning och kunskapsuppföljning genomförts. Dessa insatser anknyter till inriktningsmålet kvalitetssatsningar inom kommunens kärnområden ska prioriteras.

Nämndens arbete för att uppfylla målet trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla omsorgen redovisas under rubrik högre kvalitet inom omsorgen. Den enskilde har inom samtliga omsorgsverksamheter erbjudits ett individuellt utformat stöd. Äldreomsorgen har arbetat aktivt med att förbättra den enskildes livskvalitet samt med anhörigstöd och förebyggande insatser m m. Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar har haft vissa avvikelser i delar av verksamheten. Aktiva åtgärder har genomförts vilka har skapat förutsättningar för en högre måluppfyllelse senare under året.

Inom ramen för målet Stockholm ska vara en trygg, säker, ren och vacker stad. har nämnden påbörjat arbetet med att ta fram en parkplan, vilket genomförs i dialog med medborgarna. Därutöver har trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser utförts.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

4 Handläggning, dokumentation, uppföljning och utvärdering av enskilda ärenden vid Barncentrum

Dnr: 167-2007-503

Barncentrum inom socialtjänstförvaltningen har som uppgift att biträda stadsdelsnämnderna i enskilda ärenden som rör misshandel och övergrepp mot barn och unga. Vidare har socialtjänstnämnden att medverka till kunskapsutvecklingen om utsatta barn. För att kunna biträda stadsdelsnämnden i enskilda ärenden på bästa sätt och utföra åtgärder som utgör myndighetsutövning erfordras att stadsdelsnämnden delegerar viss beslutanderätt till socialsekreterarna vid Barncentrum. Vidare behövs, för att socialtjänstnämnden för stadsdelsnämndens räkning ska kunna följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra resultatet av verksamheten vid Barncentrum, att stadsdelsnämnden uppdrar åt socialtjänstnämnden att genomföra sådan utvärdering.

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

5 Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet under 2007

Dnr: 069-2007-009

Stadsdelsnämnden har för 2007 avsatt 200 tkr för stöd till det lokala förenings- och kulturlivet. Stadsdelsnämnden fördelar stödet vid ett tillfälle under året. Föreningsbidrag kan sökas av lokala föreningar som anordnar kulturaktiviteter företrädesvis för barn och ungdomar eller som organiserar andra former av aktiviteter riktade till barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning eller äldre. Den tänkta aktiviteten ska kunna ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar och ha en lokal anknytning så att bidraget kommer Älvsjös medborgare tillgodo.

Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar och frivilligorganisationer i Älvsjö att söka bidrag och det har inkommit 28 ansökningar om totalt 533 200 kronor.

Efter återremiss från stadsdelsnämnden med uppdrag att endast bedöma ansökningar från de föreningar som bedriver verksamhet i stadsdelen samt att beakta Älvsjö konstförenings ansökan vid fördelningen av föreningsbidraget föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till 23 av föreningarna/frivilligorganisationerna till en sammanlagd summa av 200 000 kronor.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

Remissärenden

6 Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljän vid Älvsjö vård- och äldreboende enhet 2

Dnr: 067-2007-504

Arbetsmiljöverket har 2007-02-16 i ett ärende AIST 2007/5377 meddelat brister och krav gällande arbetsmiljön vid Älvsjö vård- och omsorgsboende, enhet 2. Arbetsmiljöverket kräver att stadsdelsnämnden senast 2007-06-01 lämnar en skriftlig redovisning för hur nämnden planerar att uppfylla kraven.

Förvaltningens förslag till svar till Arbetsmiljöverket innehåller en detaljerad handlingsplan gällande vart och ett av de krav som Arbetsmiljöverket ställer till nämnden.
Ingen åtgärd har ännu vidtagits när det gäller stöd och ledning kvällar/helger, men denna punkt ska diskuteras samordnat i ledningsgruppen för äldreomsorg. När det gäller Arbetsmiljöverkets krav på arbetsmiljödelegering till chefen för enhet 2 kan nämnas att denna delegering ägt rum skriftligt i september 2005 varför ingen åtgärd har vidtagits för denna punkt. För att upprätta en handlingsplan för skärmbildsarbetet ska en ergonom anlitas.

Den uppställda handlingsplanen följs upp helhetsmässigt av förvaltningen 2007-11-01 varefter Arbetsmiljöinspektionen välkomnas till en uppföljning av konstaterade förbättringsområden


Handläggare: Enhetschef Ann-Christine Hansson och verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 515, 08-508 21 309

7 Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön vid Älvsjö vård- och äldreboende enhet 1

Dnr: 068-2007-504

Arbetsmiljöverket har 2007-02-16 i ett ärende AIST 2007/5383 meddelat brister och krav gällande arbetsmiljön på Älvsjö vård- och omsorgsboende, enhet 1. Arbetsmiljöverket kräver att stadsdelsnämnden senast 2007-06-01 lämnar en skriftlig redovisning för hur nämnden planerar att uppfylla kraven.

Förvaltningens förslag till svar till Arbetsmiljöverket innehåller en detaljerad handlingsplan gällande vart och ett av de krav som Arbetsmiljöverket ställer till nämnden.
Ingen åtgärd har ännu vidtagits när det gäller stöd och ledning kvällar/helger, men denna punkt ska diskuteras samordnat i ledningsgruppen för äldreomsorg. För att upprätta en handlingsplan över skärmbildsarbetet ska en ergonom anlitas.

Den uppställda handlingsplanen följs upp helhetsmässigt av förvaltningen 2007-11-01 varefter Arbetsmiljöinspektionen välkomnas till en uppföljning av konstaterade förbättringsområden.


Handläggare: Enhetschef Ann-Christine Hansson, verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 515, 08-508 21 309

8 Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön vid förskolan Fantasia

Dnr: 143-2007-402

Handläggare: Bitr rektor Berit Ahlin och personalstrateg Sivan Månsson, 08-508 21 837, 08-508 21 074

9 Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljän vid förskolan Bullerbyn

Dnr: 120-2007-401

Handläggare: Bitr rektor Inger Wistedt och personalstrateg Sivan Månsson, 08-508 21 842, 08-508 21 074

10 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Dnr: 147-2007-502

Kommunfullmäktige uppdrog i samband med behandlingen av budgeten för 2007 åt kommunstyrelsen att genomföra en översyn av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Översynen har genomförts av en arbetsgrupp under ledning av stadsdelsdirektör Gillis Hammar och kommunstyrelsen har remitterat förslaget till reviderade riktlinjer till stadsdelsnämnden för yttrande senast 2007-05-31.

Förvaltningen anser att förslaget till reviderade riktlinjer är tydligt utformat och ger en bra grund för handläggningen av försörjningsstöd. Det är positivt att man i riktlinjerna tydligt definierar uppdraget och anger generellt vägledande utgångspunkter för arbetet. Vad avser några enskilda delar av förslaget har förvaltningen synpunkter vilka redovisas i ärendet.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

Anmälningsärenden

11 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg till äldre personer

Dnr: 124-2007-506

Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att för 2007 fördela stimulansbidrag till kommuner och landsting om drygt 1,3 mdr kronor för att stödja huvudmännens arbete med att utveckla vården och omsorgen om äldre personer.

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om 2 231 tkr för insatser som syftar till utveckling inom områdena rehabilitering, demensvård, kost och nutrion, läkartillgång i ordinärt boende samt inom området lärandeorganisation för hemtjänstpersonal. En privat aktör, Omsorgshuset, har deltagit i ansökan.Handläggare: Personalstrateg Sivan Månsson, MAS Edit Fonad, verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 315

12 Solberga vård- och omsorgsboende anpassas till äldreomsorgsplanen

Dnr: 175-2007-504

Solberga vård- och omsorgsboende har inom de särskilda boendeenheterna 14 dubbelrum
där de boende även delar hygienutrymmen. Länsstyrelsen och Socialstyrelsen har kritiserat verksamheten och krävt att dubbelrummen avvecklas. Enligt stadens äldreomsorgsplan för 2006-2010 ska stadens samtliga vård- och omsorgsboenden för äldre avveckla sina återstående dubbelrum. I mars 2006 beslutade stadsdelsnämnden att kvarvarande dubbelrum inom stadsdelens vård- och omsorgsboenden ska avvecklas
under planperioden.

Sedan början av 2007 har efterfrågan på platser vid Solberga vård- och omsorgsboende minskat, framförallt platser i dubbelrum. Vid en avveckling av dubbelrummen minskar de permanenta sjukhems- och gruppboendeplatserna med 14 till totalt 96 platser. Minskningen av antalet platser medför att personalneddragning behöver ske med uppskattningsvis 12 medarbetare av olika kategorier.

Förvaltningen bedömer att en avveckling av dubbelrummen är nödvändig dels för att uppfylla de krav som staden och tillsynsmyndigheten ställt och dels med anledning av att efterfrågan på framförallt platser i dubbelrum minskat under perioden januari – april 2007. Förändringen kommer att verkställas under budgetåret 2007.


Handläggare: Resultatenhetschef Åke Cronander, 08-508 21 550

13 Inkomna handlingar, klagomål, synpunkter och medborgarförslag

14 Anmälan av delegationsbeslut

15 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

16 Protokoll från möte med föräldrastyrelsen i Solbergaskolan och Dalskonan

19 Förvaltningsgruppens protokoll

20 Protokoll från ungdomsrådet

22 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 22 maj.

 

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2007-04-23 justerats den 27 april 2007

§3 Tertialrapport 1 2007

1.      Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 med

prognos för året samt tertialbokslut till kommunstyrelsen.

 

2.      Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag

om 1,3 mnkr i driftbudget avseende förskolor med hög hyra.

 

3.      Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om totalt 0,6 mnkr

i utökad investeringsbudget avseende ökade utgifter med 0,4 mnkr för

Sjörövarparkens lekplats och skateboardramp vid Bergtorpskärret samt

0,2 mnkr avseende projekt som blivit försenade under år 2006.

 

4.      Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 3,2 mnkr i

stimulandsbidrag för utbyggnad av förskolor.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden visar ett budgetunderskott om 3,3 mnkr för de fyra första månaderna 2007 (inklusive resultatfond från 2006). Resultatenheterna redovisar ett samlat överskott om 10,1 mnkr samt anslag 2 (försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder) med 0,4 mnkr vilket innebär att nämndens övriga verksamheter redovisar ett underskott om 3,7 mnkr. För vissa av verksamhetsområdena präglas årsprognosen av stor osäkerhet gällande vilken ekonomisk effekt planerade besparingsåtgärder får 2007. Detta gäller främst beställarenheten. Härtill kommer en viss osäkerhet gällande kostnadseffekterna av årets löneförhandlingar/avtalsrörelse.

 

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern m fl (fp) och ledamoten Olle Andretzky m fl (m)

föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s) hade ett eget förslag till beslut.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) lade fram ytterligare ett förslag till beslut.

 

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde att han lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat

enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

      Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s) reserverade sig mot beslutet

      med hänvisning till eget förslag.

 

      Förslag till beslut

 

att  avslå förvaltningens förslag till beslut avseende tertialrapport 1

 

att  besluta enligt socialdemokraternas förslag till budget för 2007

 

att  därutöver göra ett särskilt uttalande

 

Vi hänvisar till socialdemokraternas reservation till alliansens budget för 2007 där socialdemokraterna la ett eget förslag till budget, baserat på fördelningen till Älvsjö stadsdel utifrån budgetförslaget från socialdemokraterna i kommunfullmäktige. Vi anser att det hade varit fördelaktigare för stadsdelen om nämnden antagit den budgeten som för Älvsjös del hade gett ca 2 procent utöver alliansens förslag.

 

Den framtagna aktivitetslistan syftar till att genomföra majoritetens beslut att allt som inte är myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner skall upphandlas, avknoppas och utmanas. Praktiskt taget alla verksamheter finns upptagna på listan. Alliansens upphandlingsiver känner inte några gränser. Måhända kan det synas som om upphandling och konkurrensutsättning kan leda till sänkta kostnader men det behöver inte alls göra det. Det är lätt att glömma bort att varje upphandling också är förknippad med transaktionskostnader och kostnader för omorganisering. Vi anser att det finns flera nackdelar med att lägga ut alla verksamheter i privata intressenters händer, bland annat blir ofta konsekvensen lägre kontinuitet, mindre synergieffekter samt lägre grad av demokratisk styrning och öppenhet. Om personalen inte i hög grad vill gå över i de nya företagen tillkommer också stora övertalighetskostnader.

 

Upphandling inom vård och omsorg är dessutom förknippade med särskilda risker. När vinstmaximeringen går för långt ökar risken för att människor blir lidande. Det vi ser nu är att det privata alternativet har blivit ett ideologiskt viktigare alternativ för alliansen än mångfalden och den därigenom möjliggjorda verkliga valfriheten.

 

Vi vill understryka vikten av att även egenregienheter kan vara med och lägga anbud vid varje upphandling. Det saknas reella erfarenheter av vilka konsekvenser det kan få för enskilda människor – och samhället – när allt som medborgarna behöver av social omsorg och stöd inom alla verksamhetsområden ska erbjudas på en öppen marknad mellan olika, sinsemellan konkurrerande, vinstdrivande företag. Därför är det angeläget att gå varsamt fram och att värna om det kommunala alternativet.

 

Vi vill också understryka hur viktig utförarnas kontinuitet är för brukarna av vård-, omsorgs- och skoltjänster. Upprepade byten av leverantörer äventyrar kontinuiteten inom verksamheten och undergräver brukarnas valfrihet. Vi känner också oro för vad det kan innebära för personalen i en framtida marknad inom vård och omsorg. Med många småföretag riskerar satsningarna på utbildning och kompetensutveckling att minska, vilket också kommer att få negativa återverkningar för brukarna.

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund reserverade sig mot nämndens beslut med

hänvisning till eget förslag.

 

Förslag till beslut

 

att avslå förvaltningens förslag till beslut avseende tertialrapport 1

 

att besluta i enlighet med vänsterpartiets förslag till budget 2007

 

samt därutöver ansluta till socialdemokraternas särskilda uttalande

styckena 2, 3, 4 och 5.

 

Särskilt uttalande

      Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anslöt sig till socialdemokraternas

      särskilda uttalande avseende styckena 2, 3, 4 och 5.

 

§4 Handläggning, dokumentation, uppföljning och utvärdering av enskilda ärenden vid Barncentrum

  1. Stadsdelsnämnden delegerar enligt 6 kap 33 § kommunallagen till socialsekreterarna vid Barncentrum inom socialtjänstförvaltningen att mottaga anmälan enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen och vid pågående utredning enligt 11 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen besluta om kontakter med de myndigheter som samverkar inom Barncentrum.

  2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt socialtjänstnämnden att för stadsdelsnämndens räkning följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra den del av handläggningen av enskilda ärenden som utförs vid Barncentrum.

  3. Stadsdelsnämnden träffar överenskommelse med socialtjänstnämnden om möjlighet att upprätta register för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring enligt punkt 2 ovan, i enlighet med bilaga.

 

Ärendet

Barncentrum inom socialtjänstförvaltningen har som uppgift att biträda stadsdelsnämnderna i enskilda ärenden som rör misshandel och övergrepp mot barn och unga. Vidare har socialtjänstnämnden att medverka till kunskapsutvecklingen om utsatta barn. För att kunna biträda stadsdelsnämnden i enskilda ärenden på bästa sätt och utföra åtgärder som utgör myndighetsutövning erfordras att stadsdelsnämnden delegerar viss beslutanderätt till socialsekreterarna vid Barncentrum. Vidare behövs, för att socialtjänstnämnden för stadsdelsnämndens räkning ska kunna följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra resultatet av verksamheten vid Barncentrum, att stadsdelsnämnden uppdrar åt socialtjänstnämnden att genomföra sådan utvärdering.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 april 2007. Dnr 167-2007-503.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§5 Återremitterat ärende - Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet under 2007

1.      Integrationsföreningen Bryggan                                                  20 tkr

2.      Lokala hyresgästföreningen Prästgårdsgärde                                8 tkr

3.      Älvsjö AIK Fritid                                                                      11 tkr

4.      SPF Brännkyrka                                                                       25 tkr

5.      PRO Brännkyrka                                                                      8,5 tkr

6.      PRO, Solberga                                                                                                10 tkr

7.      PRO Älvsjö-Herrängen                                                                                   34 tkr

8.      Förtroenderådet Älvsjö servicehus                                                                   11 tkr

9.      Förtroenderådet Långbrobergs servicehus                                    2 tkr

10.  Café Hållihop                                                                                                  2,5 tkr

11.  De handikappades Riksförbund (DHR) Söder om Söder             5 tkr

12.  Röda Korset Hägerstenskretsen                                                  3 tkr

13.  Älvsjö Konstförening                                                                                         3 tkr

14.  Solberga Bollklubb                                                                      3 tkr

15.  Älvsjö AIK Skidorientering                                                                               3 tkr

16.  Föreningen Herrängens gård                                                        3 tkr

17.  Brännkyrkamoderaterna                                                                                    3 tkr

18.  Filadelfiaförsamlingen / Örbykyrkan                                                                   6 tkr

19.  Föreningen för hörselskadade och Döva Barn och Familjer

      (FHDBF)                                                                                                        15 tkr

20.  Långsjö fastighetsägareförening                                                    3 tkr

21.  Älvsjö fastighetsägarförening                                                                                                                                                                             2 tkr

22.  Brännkyrka Hembygdsförening                                                  12 tkr

23.  Islamiska Samfundet i Skandinavien                                                                   7 tkr

 

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden har för 2007 avsatt 200 tkr för stöd till det lokala förenings- och kulturlivet. Stadsdelsnämnden fördelar stödet vid ett tillfälle under året. Föreningsbidrag kan sökas av lokala föreningar som anordnar kulturaktiviteter företrädesvis för barn och ungdomar eller som organiserar andra former av aktiviteter riktade till barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning eller äldre. Den tänkta aktiviteten ska kunna ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar och ha en lokal anknytning så att bidraget kommer Älvsjös medborgare tillgodo.

 

Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar och frivilligorganisationer i Älvsjö att söka bidrag och det har inkommit 28 ansökningar om totalt

533 200 kronor.

 

Efter återremiss från stadsdelsnämnden med uppdrag att endast bedöma ansökningar från de föreningar som bedriver verksamhet i stadsdelen samt att beakta Älvsjö konstförenings ansökan vid fördelningen av föreningsbidraget föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till 23 av föreningarna/frivilligorganisationerna till en sammanlagd summa av 200 000 kronor.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 maj 2007. Dnr 069-2007-009

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag. 

 

§6 Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljän vid Älvsjö vård- och äldreboende enhet 2

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar till Arbetsmiljöverket.

 

Ärendet

Arbetsmiljöverket har 2007-02-16 i ett ärende AIST 2007/5377 meddelat brister och krav gällande arbetsmiljön vid Älvsjö vård- och omsorgsboende, enhet 2. Arbetsmiljöverket kräver att stadsdelsnämnden senast 2007-06-01 lämnar skriftlig redovisning för hur nämnden planerar att uppfylla kraven.

 

Förvaltningens förslag till svar till Arbetsmiljöverket innehåller en detaljerad handlingsplan gällande vart och ett av de krav som Arbetsmiljöverket ställer till nämnden. Ingen åtgärd har ännu vidtagits när det gäller stöd och ledning kvällar/helger, men denna punkt ska diskuteras samordnat i ledningsgruppen för äldreomsorg. När det gäller Arbetsmiljöverkets krav på arbetsmiljödelegering till chefen för enhet 2 kan nämnas att denna delegering ägt rum skriftligt i september 2005 varför ingen åtgärd har vidtagits för denna punkt. För att upprätta en handlingsplan för skärmbildsarbetet ska en ergonom anlitas.

 

Den uppställda handlingsplanen följs upp helhetsmässigt av förvaltningen 2007-11-01 varefter Arbetsmiljöinspektionen välkomnas till en uppföljning av konstaterade förbättringsområden.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 maj 2007. Dnr 67-2007-504.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön vid Älvsjö vård- och äldreboende enhet 1

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar till Arbetsmiljöverket.

 

Ärendet

Arbetsmiljöverket har 2007-02-16 i ett ärende AIST 2007/5383 meddelat brister och krav gällande arbetsmiljön på Älvsjö vård- och omsorgsboende, enhet 1.  Arbetsmiljöverket kräver att stadsdelsnämnden senast 2007-06-01 lämnar en skriftlig redovisning för hur nämnden planerar att uppfylla kraven.

 

Förvaltningens förslag till svar till Arbetsmiljöverket innehåller en detaljerad handlingsplan gällande vart och ett av de krav som Arbetsmiljöverket ställer till nämnden. Ingen åtgärd har ännu vidtagits när det gäller stöd och ledning kvällar/helger,  men denna punkt ska diskuteras samordnat i ledningsgruppen för äldreomsorg. För att upprätta en handlingsplan över skärmbildsarbetet ska en ergonom anlitas.

 

Den uppställda handlingsplanen följs upp helhetsmässigt av förvaltningen 2007-11-01 varefter Arbetsmiljöinspektionen välkomnas till en uppföljning av konstaterade förbättringsområden.

 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 maj 2007. Dnr 68-2007-504.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön vid förskolan Fantasia

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Arbetsmiljöverket.

 

Ärendet

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion 2007-03-26 vid förskolan Fantasia, Vantörsvägen 225, Älvsjö. Inspektionen behandlade förskolans systematiska arbetsmiljöarbete, belastningsergonomi samt störande buller.

 

I inspektionsmeddelande redovisas brister i kökets ventilation ovanför varmluftsugnarna och diskmaskinen. Förskolan saknar även en bra varumottagning, säkerhetsdatablad över farliga kemiska ämnen i köket samt

ögonspolsutrustning. 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 april 2007. Dnr 143-2007-402.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljän vid förskolan Bullerbyn

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Arbetsmiljöverket.

 

Ärendet

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion 2007-03-15 vid förskolan Bullerbyn, Johan Skyttes väg 325-327, Älvsjö. Inspektionen behandlade förskolans systematiska arbetsmiljöarbete, belastningsergonomi samt störande buller. Inspektion gjordes i förskolans kök samt på avdelningarna.

 

I inspektionsmeddelandet redovisas brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende buller, systematisk undersökning av förekomsten av störande buller i verksamheten samt kunskap om störande bullers inverkan på arbetsmiljön. Vidare saknas säkerhetsdatablad för farliga kemiska ämnen i kök och städ, ögonspolningsutrustning samt att arbetshöjden på skötborden inte går att anpassa efter personalens olika längd.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 april 2007. Dnr 120-2007-401.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunfullmäktige uppdrog i samband med behandlingen av budgeten för 2007 åt kommunstyrelsen att genomföra en översyn av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Översynen har genomförts av en arbetsgrupp under ledning av stadsdelsdirektör Gillis Hammar och kommunstyrelsen har remitterat förslaget till reviderade riktlinjer till stadsdelsnämnden för yttrande.

 

Förvaltningen anser att förslaget till reviderade riktlinjer är tydligt utformat och ger en bra grund för handläggningen av försörjningsstöd. Det är positivt att man i riktlinjerna tydligt definierar uppdraget och anger generellt vägledande utgångspunkter för arbetet. Vad avser några enskilda delar av förslaget har förvaltningen synpunkter som redovisas i ärendet.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 maj 2007. Dnr 147-2007-502.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern m fl (fp) och ledamoten Olle Andretzky m fl (m)

föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s) föreslog att nämnden delvis skulle

godkänna förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp)

hade ett eget förslag till beslut.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp)

reserverade sig med hänvisning till eget förslag.

 

Förslag till beslut

 

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till yttrande över förslaget till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd
  2. Därutöver anföra följande

 

Stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd är viktiga ur flera perspektiv. För medborgarna är det angeläget att veta vad som anses vara en skälig levnadsnivå i staden, även om varje ansökan är unik och alltid ska bedömas individuellt. Tydliga riktlinjer ökar rättvisan mellan medborgarna, eftersom deras ansökningar kan behandlas på ett mer likvärdigt sätt i staden. Ur demokratisk synvinkel är det viktigt att upprätthålla likställighetsprincipen. För handläggarna kan riktlinjerna underlätta arbetet genom att vara ett stöd i handläggningen.

 

Vi står för en solidarisk socialpolitik som ger rätt till skälig levnadsnivå även för människor som inte har andra möjligheter än att söka ekonomiskt bistånd. Förslaget till nya riktlinjer är ett steg tillbaka i detta avseende. På en rad områden föreslås försämringar för de mest utsatta.

 

Vi vill ha tydliga regler för ekonomiskt bistånd men inte omänskliga regler. Vi tar därför avstånd från att införa krav på motprestation som huvudregel samt att skärpa kraven vid andrahandsboende, eftersom hårda krav ställs på utsatta människor utan hänsyn till konsekvenserna. För var ska bostadslösa bo när allmännyttan säljs ut och då privata värdar och allmännyttan i vissa områden inte hyr ut till dem som har ekonomiskt bistånd?

 

Istället för att slå mot fattiga människor vill vi fortsätta att arbeta mot de brister i samhället som tvingar människor att söka ekonomiskt bistånd och bo i otrygga andrahandslägenheter. Under sista året på vår mandatperiod hade staden hör och häpna med nuvarande riktlinjer den lägsta nivån på biståndsmottagandet som observerats sedan 1982, när socialtjänstlagen trädde ikraft (USK, utrednings- och statistikkontoret).

 

I de nya riktlinjernas beskrivning av det tvådelade uppdraget för arbetet med ekonomiskt bistånd tiger man om att många människor trots försök inte kan få arbete eller sin försörjning genom socialförsäkringen. Det bistånd som är tänkt som tillfälligt stöd kan bli mycket långvarigt.

 

Enligt färsk statistik från USK hade mer än en tredjedel av hushållen haft bistånd i 10-12 månader under år 2006 och så har det varit de senaste tio åren! Sett i ett längre perspektiv hade 5 900 hushåll eller 26 procent av bidragshushållen år 2006 haft bistånd fem år i följd! 3 700 hushåll hade permanent behov bistånd.

 

För oss är det självklart att uppdraget för arbetet med ekonomiskt bistånd även omfattar kommunens skyldighet att tillförsäkra sökande en skälig levnadsnivå och möjligheten att röra sig fritt i sin egen stad, vilket naturligtvis är viktigast för de som tvingas leva i flera år på försörjningsstöd.

 

Vi motsätter oss förslaget att SL-kortet inte ska beviljas som en självklar del av normen för försörjningsstöd. Sedan årsskiftet har människor som nekats SL-kort blivit fångar i sina stadsdelar utan ekonomisk möjlighet att ta sig därifrån. Med SL-kort tillbaka i normen ser vi inga skäl att fastställa en kilometergräns för rimligt gångavstånd.

 

SL-kort håller den som uppbär försörjningsstöd på högre aktivitetsnivå, det oavsett om man är arbetssökande eller av annat skäl uppbär försörjningsstöd. Möjligheten att behålla sitt sociala nätverk gör att de som är arbetssökande behåller sin kompetens och lättare har möjlighet att få ett arbete. Det är väl känt att vara isolerad skadar individen och ökar risken för sjukdomar.

 

Kraven för andrahandsboende skärps utan insatser för att hjälpa till att hitta en bostad om ett boende inte godkänns. Stadsledningskontorets förslag om ytterligare skärpningar utöver det som föreslagits i de nya riktlinjerna tar vi helt avstånd från. Om bara godkända andrahandskontrakt accepteras som underlag för ekonomiskt bistånd kommer människor att ställas på gatan. Det är hjärtlöst av de borgerliga partierna att ta bort anvisningarna i nuvarande riktlinjer när villkoren inte uppfylls om att göra en individuell bedömning utifrån den sociala situationen och möjligheterna att skaffa ett annat boende.

 

Biståndet ska vara i nivå med vad låginkomsttagare i allmänhet har råd att kosta på sig var ett av fem viktiga perspektiv i nuvarande riktlinjer, men det avsnittet är borttaget i de nya riktlinjerna. Vi tolkar det som en ökning av det så kallade respektavståndet mellan bidrag och lön, sänkning av skälig levnadsnivå och bristande respekt för värdigheten hos människor som tvingas leva på ekonomiskt bistånd. Det banar väg för att tvinga in människor i låglönejobb som skapas genom nedpressning av ersättningen från a-kassan och införande av skattesubventionerade hushållsnära tjänster. Denna politik missgynnar även låginkomsttagare.

 

Det särskilda avsnittet om individuell behovsprövning har tagits bort i de nya riktlinjerna, vilket tillsammans med kravretoriken kan tolkas som en nedtoning av individprövningen. Visserligen berörs den individuella behovsprövningen i inledningen, men med svagare skrivningar än förut och med luddiga anvisningar om prövning utifrån ”vad som skiljer den enskilde från andra i samma situation med hela kommunen som jämförelseunderlag”.

 

Bistånd över norm ska utges restriktivt enligt förslaget, men vi menar att om biståndet är motiverat i enskilda fall ska det beviljas enligt lagens intentioner utan ytterligare restriktioner.

 

Det är bra att de nya riktlinjerna beskriver förutsättningar för ekonomiskt bistånd och insatser för sökande i olika situationer, men vi motsätter oss det som kallas ”krav på motprestation som huvudregel”. Riktlinjerna ska ange principer för handläggning av likartade situationer, vilket inte får förväxlas med generella ”krav” på alla sökande i en viss grupp. Begreppet krav leder tanken till orubbliga villkor, vilket är oförenligt med skyldigheten att göra en individuell behovsprövning med en helhetssyn på den enskildes eller hushållets situation. Begreppet motprestation leder tanken till en köp- och säljrelation som inte hör hemma i socialtjänsten.

 

Att barnperspektivet får en egen rubrik i de nya riktlinjerna kan på ytan verka positivt men när man granskar detaljerna blandas retoriken med många och stora försämringar. Barn i två- och trebarnsfamiljer får sämre chans till eget rum eftersom nivån för bostadens storlek sänks.

 

Vuxna ska nu söka arbete inom pendlingsavstånd, vilket är omöjligt för ensamstående föräldrar. Självklart drabbas barnen och det kan vi inte gå med på. Arbetslösa ska hellre ta ett enkelt arbete än att läsa in grundskolan med försörjningsstöd, vilket drabbar även föräldrar.

Vi uppskattar däremot stadsledningskontorets synpunkter på att ungdomars inkomst av sommararbete inte skall få påverka familjens bistånd.

 

Det rimmar illa med tjusiga hänvisningar till forskningen om att barn i bidragstagande familjer får sämre förutsättningar. Vi och även de borgerliga partierna vet nämligen att föräldrarnas utbildningsnivå i hög grad styr skolval och barnens framtida möjligheter.

Rekreationsresor för barnfamiljer har kunnat beviljas för familjer som haft bistånd i minst ett år men nu höjs gränsen till minst tre år. Ytterligare krav införs, nu räcker det exempelvis inte med att vara en barnfamilj, utan familjen måste ha ”särskilda behov”. Vid lägervistelse för barn ska kostnaden reduceras med biståndet för matpengar, vilket inte gjorts förut. Rätten till bidrag till skolkort på SL skärps och möjligheten att få tilläggskort för ungdomar tas bort.

 

Enligt de nya riktlinjerna ska krav på deltagande i praktik eller arbetsträning enligt bestämmelserna i 4 kap 4 § SoL kunna tillämpas på personer oavsett ålder med lindrigare missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Vi ifrågasätter om detta är förenligt med lagens intentioner. Enligt socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd gäller bestämmelsen yngre personer som får försörjningsstöd och enligt nuvarande riktlinjer går åldersgränsen ungefär vid 28 års ålder. Är månne den borttagna åldersgränsen ett område där alliansen vill pröva gränserna för lagstiftningen och tvinga människor att överklaga för att söka sin rätt?

 

Kraven på arbetssökande lägger i hög grad skulden för arbetslösheten på individerna och inte på samhället, där det hör hemma. Arbetslösa kan inte få jobb om det inte finns jobb, så enkel är matematiken. Men med de borgerligas förslag ska krav ställas för att krav ska ställas, inte för att människor ska få jobb, i alla fall inte anständigt betalt. Samma sak gäller indragningen av rekryteringsbidraget och minskningen av platser i vuxenutbildningen, vilket skapar flaskhalsar i ekonomin och minskar möjligheterna för människor att få ett riktigt arbete.

 

Vi anser att alla människor med ekonomiskt bistånd ska erbjudas insatser av hög kvalitet som är anpassade efter deras individuella förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Det är självklart att arbetsföra personer ska stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till försörjningsstöd. Så arbetade vi under den förra mandatperioden och så anser vi att det ska fungera under denna mandatperiod.

 

Vi tar avstånd från kraven om att den enskilde alltid måste ta den snabbaste vägen till egen försörjning. Det är mer i linje med socialtjänstens intentioner att arbeta för en varaktig självförsörjning, exempelvis genom att öka människors skolunderbyggnad.

 

Stadsledningskontorets förslag att gå längre än förslaget i de nya riktlinjerna och kräva att människor ska flytta för att vara berättigade till ekonomiskt bistånd är en tillbakagång till 60-talets förödande flyttlasspolitik fast tvärtom som vi självfallet inte kan acceptera.

 

Vi delar inte bedömningen att biståndsbehovet ska ses som långvarigt när det  rör sig om tre månader och att det skall ligga till grund för att krav för att sälja sin bostad. Att ställa om sig, från att ha tidigare haft ett arbete till arbetssökande, är en mental process som tar mycket energi och att i det skede ställas inför kravet att sälja sin bostadsrätt/villa och skaffa sig en hyresrätt är sällan realistiskt och motverkar arbetssökandet.

 

En av få ljuspunkter i förslaget är att jämställdhetsperspektivet lyfts fram och att det betonas att kvinnor ska erbjudas stöd och insatser i samma utsträckning som män. Men vi beklagar att riktlinjerna inte anpassats till Stockholms stads program för kvinnofrid. Vi saknar fortfarande förtydligande av handläggningen av ekonomiskt bistånd när kvinnor söker hjälp i samband med mäns våld eller när unga söker hjälp när de hotas av hedersrelaterat våld.

 

Människor som invandrat till Sverige och som vill bli svenska medborgare har enligt nuvarande riktlinjer i undantagsfall kunnat få ekonomiskt bistånd för att söka svenskt medborgarskap, om deras behov av ekonomiskt bistånd kan bli långvarigt. I det nya förslaget tas denna möjlighet helt bort. Det skäms vi för.

 

Skärpningar föreslås också för magasineringskostnader, vilket ytterligare förstärker utanförskapet för de människor som har vräkts från sina bostäder.

 

Även möjligheten till tandvård begränsas kraftigt. När personer med försörjningsstöd tidigare kunnat få bistånd till akut tandvård för lindrande behandling kan man i alliansens friare Stockholm bara få bistånd till akut tandvård vid ofrånkomligt behov. När man tidigare jämfört omfattningen av nödvändig tandvård med vad människor med ordinära inkomster kan kosta på sig ska man nu jämföra omfattningen av nödvändig uppehållande tandvård med vad en låginkomsttagare kan kosta på sig. Fler exempel på skärpningar finns föreslagna.

 

Vi tar även avstånd från stadsledningskontorets förslag att matkuponger och rekvisitioner alltid ska användas när det bedöms att pengarna annars går till missbruk. Den här möjligheten finns enligt socialtjänstlagen och ska användas restriktivt, vilket vi anser att staden ska stå fast vid. En ändring enligt stadsledningskontorets förslag vore att gå emot lagens intentioner.

 

Fusk med försörjningsstöd och skattefusk ska aktivt motverkas menar majoriteten och det håller vi med om. Vi motsätter oss dock förslaget att alla misstankar om bedrägeri ska polisanmälas, eftersom det kan finnas förklaringar som är godtagbara. Anvisningarna är dessutom oklara när det gäller utredningen. Å ena sidan ska alla misstankar om bedrägeri polisanmälas, å andra sidan ska en ingående utredning göras som bland annat omfattar omständigheter som kan vara förmildrande.

 

Vi kan konstatera att det inte finns någon mirakelmetod mot fusk, utan det handlar om att ha bra rutiner, regelbundna kontroller samt att ge tydlig information till de sökande. Fusk undergräver tilltron till välfärdssamhället. Särskilt osolidariskt är skattefusk som undandrar miljarder i skattekronor, som skulle kunna användas till att bygga ut välfärden och sänka skatten för alla låginkomsttagare.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande

enligt följande.

 

Alla människor har en inneboende vilja att leva sitt liv på egna premisser; att klara sig själv och inte vara beroende av andra. Från samhällets sida är det viktigt att stödja och förstärka den enskildes förmåga att finna vägar till självständighet och egen försörjning. Det yttersta skyddsnätet, när ingen annan försörjning är möjlig, är ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Syftet är att människor alltid ska vara garanterade en viss miniminivå av levnadsstandard. Utgångspunkten måste vara att människor både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning.         

 

Det verkar råda en allmän missuppfattning om vad begreppet ”arbetslinjen” innebär, såväl inom de borgerliga partierna som inom Stockholms stad. Enligt nationalencyklopedin definieras arbetslinjen som ”En huvudprincip i svensk arbetsmarknadspolitik (alltsedan 1930-talets krisuppgörelse) vilken innebär att arbetssökande i första hand ska erbjudas arbete eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Först när sådana åtgärder inte räcker till skall kontant arbetslöshetsunderstöd lämnas.”

 

Att uteslutande prata om kontroll och ökade krav som lösningen på alla problem, visar att man inte har förstått hur verkligheten ser ut för alla dem som är arbetslösa och sjuka. Att endast ställa krav utan att ge möjligheter, är ingen lösning på de arbetslösas problem. Kort sagt har arbetslinjen två sidor; å ena sidan handlar det om skyldigheten att stå till arbetsmarknadens förfogande och vara beredd att göra sin insats, och å andra sidan handlar det om den enskildes rätt till ett fullgott arbete eller en aktiv arbetsmarknadspolitik som syftar till ett arbete. Den politik som nu förs av den borgerliga regeringen och av de borgerliga i Stockholms stad, som innebär kraftiga nedskärningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, är att frångå arbetslinjen.

 

Vi anser att det är en självklarhet att arbetsföra personer ska stå till arbetsmarknadens förfogande för att vara berättigade till försörjningsstöd. Den enskilde ska delta i av staden anordnad verksamhet och det är relevanta insatser som ska erbjudas. Så arbetade vi under den förra mandatperioden och så anser vi att det ska fungera under denna mandatperiod. Vi anser dock att det är viktigt att de krav som ställs är rimliga och att de verkligen leder individen framåt, till ett arbete. Vi tror inte att piskan löser allt utan att moroten är att föredra.

 

Det är viktigt att komma ihåg att de borgerliga före valet lovade en jobbgaranti för alla som ansöker om ekonomsikt bistånd på grund av arbetslöshet. Löftet innebar att alla skulle garanteras jobb inom fem dagar, med avtalsenlig lön. Detta verkar nu ha förvandlats till en ”plan” eller en ”insats” inom fem dagar – något helt annat än ett arbete. Detta tycker vi är ett stort svek mot dem som röstade på alliansen och faktiskt trodde på löftet om jobbgaranti.

 

Vi anser att det är tveksamt att ställa generella krav om långa arbetsmarknadspendlingar och krav på att flytta för att få jobb. Det är i sådana lägen oerhört viktigt att ta individuella hänsyn, framför allt till barns situation men även till den övriga familjesituationen.

 

I mer än hälften av de hushåll som får ekonomiskt bistånd i Stockholms stad ingår barn. Det är bara att konstatera att de borgerliga nu när SL-kortet tas bort ur normen drar undan cirka tio procent av inkomsten för de allra fattigaste stockholmarna för att spara 40 miljoner som kan hjälpa till att finansiera skattesänkningen. Vilka hänsyn tas till barnen i dessa fall? De borgerliga verkar blunda för att även arbetslösa och personer som av andra skäl uppbär ekonomiskt bistånd kan ha barn, och att barnen drabbas hårt när familjens inkomster sänks. Det är viktigt att se förslagen på hårdare tag och stramare bidragsgivning ur ett barnperspektiv. Vi anser att det är en självklarhet att barn ska beaktas i kommunala beslut och att vi som politiker har ett stort ansvar för att se till att staden lever upp till barnkonventionens krav om att alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard.

 

Även personer som har ekonomiskt bistånd som sin försörjning är i behov av att kunna röra sig utanför sitt bostadsområde, för att handla, söka jobb eller hälsa på bekanta etcetera. Därför anser vi att det är viktigt att även SL-kort inkluderas i levnadsomkostnaderna och att de som får ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning inte sätts i stadsdelsarrest.

 

Dessutom anser vi att det är upprörande att direktiv har gått ut till stadsdelarna om att inte inkludera SL-kort i normen, trots att de nya riktlinjerna för ekonomiskt bistånd ännu inte har beslutats av kommunfullmäktige.

 

§11 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg till äldre personer

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till Socialstyrelsen om 2 231 tkr i stimulansbidrag för insatser till äldre i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

      Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att för 2007 fördela stimu- 

      lansbidrag till kommuner och landsting om drygt 1,3 mdr kronor för att

      stödja huvudmännens arbete med att utveckla vården och omsorgen om

      äldre personer.

 

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker om 2 231 tkr för insatser som

Syftar till utveckling inom områdena rehabilitering, demensvård, kost och nutrition, läkartillgång i ordinärt boende samt inom området lärande organisation för hemtjänstpersonal. En privat aktör, Omsorgshuset, har deltagit i ansökan.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 april 2007. Dnr 124-2007-506.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§12 Solberga vård- och omsorgsboende anpassas till äldreomsorgsplanen

Stadsdelsnämnden lägger ärendet till handlingarna.

 

Ärendet

Solberga vård- och omsorgsboende har inom de särskilda boendeenheterna 14 dubbelrum där de boende även delar hygienutrymmen. Länsstyrelsen och Socialstyrelsen har kritiserat verksamheten och krävt att dubbelrummen avvecklas. Enligt stadens äldreomsorgsplan för 2006-2010 ska stadens samtliga vård- och omsorgsboenden för äldre avveckla sina återstående dubbelrum. I mars 2006 beslutade stadsdelsnämnden att kvarvarande dubbelrum inom stadsdelens vård- och omsorgsboenden ska avvecklas

under planperioden.

 

Sedan början av 2007 har efterfrågan på platser vid Solberga vård- och omsorgsboende minskat, framförallt platser i dubbelrum. Vid en avveckling av dubbelrummen minskar de permanenta sjukhems- och gruppboendeplatserna med 14 till totalt 96 platser. Minskningen av antalet platser medför att personalneddragning behöver ske med uppskattningsvis 12 medarbetare av olika kategorier.

 

Förvaltningen bedömer att en avveckling av dubbelrummen är nödvändig dels för att uppfylla de krav som staden och tillsynsmyndigheten ställt och dels med anledning av att efterfrågan på framförallt platser i dubbelrum minskat under perioden januari – april 2007. Förändringen kommer att verkställas under budgetåret 2007.

 

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2007. Dnr 175-2007-504.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Inkomna handlingar, klagomål, synpunkter och medborgarförslag

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

Bilaga § 13.

§14 Anmälan av delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation.

 

 

Bilaga § 13.

§15 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från möte 2007-04-12 med den tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Protokoll från möte med föräldrastyrelsen i Solbergaskolan och Dalskonan

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från möte 2007-03-19 med föräldrastyrelsen i Solbergaskolan och Dalskolan anmäldes och lades till handlingarna.

§17 Pensionärsrådets protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Pensionärsrådets protokoll 2007-05-10 anmäldes och lades till handlingarna.

§18 Handikapprådets protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Handikapprådets protokoll 2007-05-10 anmäldes och lades till handlingarna.

§19 Förvaltningsgruppens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Förvaltningsgruppens protokoll 2007-05-10 anmäldes och lades till handlingarna.

§20 Protokoll från ungdomsrådet

§21 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om följande.

 

Ungdomens hus

Planeringen av ungdomens hus pågår och ungdomsrådet är aktiva i det arbetet.

 

Valborgsmässofirandet

Enligt fältassistenternas rapport var det en relativ lugn Valborg både i Älvsjö och i City. Det förekom en del alkohol vid Långsjöbadet och på Prästgårdsgärde och polisen gjorde några enstaka beslag. Inga rapporter om slagsmål eller bråk i stadsdelen.

 

Temakväll

Enligt tidigare utsänd inbjudan informerar förvaltningen om äldreomsorg

torsdagen den 24 maj kl 18 – 20 i träfflokalen på Sjättenovembervägen 202.

§22 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

      Lollo Lindahl (m) och Svante Haggren (s) anmälde att de vill delta i den

utbildning som socialtjänstförvaltningen, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) och Socialstyrelsen anordnar den 13 juni om

Adoption – Är det något särskilt med det?

 

Nämnden beslutade att Lollo Lindahl och Svante Haggren får delta i

ovanstående utbildning.