Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-10-25

Sammanträde 2007-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Information om Ungdomens hus
Medborgarna välkomna att ställa frågor och diskutera med pol Läs mer...itikerna i stadsdelsnämnden

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Avveckling av fyra kommunala förskolor inför avknoppning

Dnr: 100-2007-402

Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

4 Överföring av ansvar för administrationen av den gemensamma upphandlingen av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnden i Stockholms stad

Dnr: 255-2007-105

Stadsdelsnämnderna i Stockholm har beslutat genomföra en gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) för år 2008 och 2009. Enligt tidigare beslut ska upphandlingen administreras av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och stadsdelsdirektören i Rinkeby-Kista har i uppdrag att anta och teckna avtal med utförare och vårda avtalen för stadsdelsnämndernas räkning. Förutsättningarna för att administrationen ska ske vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har förändrats och administrationen av kolloupphandlingen föreslås därför flyttas till Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och att stadsdelsdirektören i Skarpnäck får i uppdrag att anta och teckna avtal med utförare samt vårda avtalen för stadsdelsnämndens räkning.Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

5 Ombyggnation av Älvsjö sjukhem

Dnr: 307-2007-504

För att tillmötesgå länsstyrelsen krav och stadens krav enligt äldreomsorgsplanen på en fullvärdig boendestandard för äldre i särskilt boende, föreslås att nämnden fattar genomförandebeslut för en ombyggnad av enhet 1 (dvs avdelningarna 14, 16b och 16c) på Älvsjö vård- och omsorgsboende. Alternativet är att lägga ned platserna och frånträda lokalerna vilket skulle medföra en platsbrist i sydvästra området som i dagsläget inte kan kompenseras.

Ombyggnationen medför en minskning av antalet vårdplatser inom berörda avdelningar, från 46 platser till 35 platser. Ombyggnationen medför dock en ökad flexibilitet i utbudet av omsorgsplatser på äldreboendet där gruppboenden kan tillskapas om behov av detta föreligger.

Micasas hyresoffert redovisar en ombyggnadskostnad på ca 31 mnkr. Detta medför att dygnpriset/vårddygn ökar med motsvarade ca 55 kr till ca 1 525 kr (2007 år pris). Evakueringskostnaderna, inklusive tomgångshyror beräknas till 6 268 tkr. Kostnaderna för nämnden beräknas öka efter ombyggnaden med ca 0,3 mnkr från 2009 (2007 års pris) om motsvarande köp av platser bibehålls. Därutöver förväntas Micasa få omställningsbidrag från länsstyrelsen vilket ytterligare kan minska projektkostnaden och därmed kostnadsökningen. Fattas nödvändiga genomförandebeslut beräknas ombyggnationen kunna starta i mars-april 2008 och ta ca 14 månader.


Handläggare: Plansekreterare Karin Söderling, 08-508 21 083

6 Verksamhetsuppföljning vid Älvsjö sjukhem

Dnr: 281-2007-504

Älvsjö sjukhem är en verksamhet har 80 platser för äldre personer med somatiska sjukdomar. Verksamhetsuppföljningen visar märkbara förbättringar i kvalitetsarbetet inom vården och omvårdnaden där de boendes behov är fokus. Boendet har olika standard vilket påverkar vårdtagarnas autonomitet i vården och omvårdnaden positivt/negativt. Tryggheten garanteras genom att det finns tillgång till personal under dygnets alla timmar. Ledningen är engagerad och erbjuder en god och säker vård med utbildad personal. Inga anmälningar gällande Lex Sarah till länsstyrelsen eller Lex Maria till Socialstyrelsen har förekommit under året. Dokumentation, såväl den sociala som den för hälso- och sjukvården, förs via datasystem och är under utveckling. Genomförandeplanerna avseende den sociala dokumentationen behöver utarbetas/utvärderas och riskbedömningar avseende undernäring och trycksår genomföras och dokumenteras.

Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

Remissärenden

7 Yttrande avseende intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

Dnr: 288-2007-402

Kommunfullmäktige har 2002 antagit stadens regelverk vid placering inom förskolan ”Intagnings och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarn-somrorg”. För att möjliggöra e-tjänster där föräldrar kan få information om det utbud som finns inom förskola och familjedaghem, ansöka om förskoleplats, följa sin köplacering och förstå varför inte en plats erbjuds krävs ett regelverk som är enkelt och tydligt. Stads-ledningskontoret har därför utarbetat ett förslag till nya intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet.

Förvaltningen ställer sig i huvudsak bakom de föreslagna förändringarna i regelsyste-met men pekar också på behovet av vissa förtydliganden och förändringar i förslaget.Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

8 Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Dnr: 274-2007-004

Staden ska varje mandatperiod fastställa handlingsprogram för räddningstjänsten och för det förebyggande arbetet. Föreliggande förslag har utarbetats inom stadsledningskontoret och kommunstyrelsen har remitterat ärendet till stadsdelsnämnden för yttrande.

Förvaltningen stödjer stadsledningskontorets förslag och föreslår att stadsdelsnämnden åberopar tjänsteutlåtandet som svar på kommunstyrelsens remiss. I övrigt framgår förvaltningens synpunkter nedan i detta tjänsteutlåtande.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

9 Ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem

Dnr: 295-2007-504

Kommunstyrelsen har tillsänt stadsdelsnämnderna, äldrenämnden och fackförbunden en remiss angående stadsledningskontorets förslag till ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden (exklusive servicehus, korttidsvård och profilboenden) i ett valfrihetssystem.

Stadsledningskontoret föreslår en modell för ersättning i ett valfrihetssystem avseenden vård- och omsorgsboenden för äldre personer som bygger på en fast ersättning i tre nivåer samt en metod för att mäta vårdbehovet för den enskilde.

Ersättningen föreslås täcka alla kostnader, exkl. hyra, där en schablonersättning föreslås avseende verksamhets- och lokalytor till privata utförare. Förslaget innebär inte någon förändring av nuvarande resursfördelningssystem till stadsdelsnämnderna. För att få ett fungerande valfrihetssystem med konkurrens på lika villkor har stadsledningskontoret sett det som viktigt att de vård- och omsorgsboenden som drivs i egen regi har, i så stor utsträckning som möjligt, samma villkor och förutsättningar som de privata utförarna.

Stadsdelsförvaltningen anser att stadsledningskontorets förslag till ersättningssystem är genomtänkt utifrån både dess för- som nackdelar.
Förvaltningens bedömning är att det presenterade förslaget till ersättningsmodell innebär att stadens äldre personer kommer att få större reell valfrihet och att insatserna blir bättre anpassade till de äldres individuella vårdtyngd.

Förvaltningen håller dock med stadsledningskontoret om att en stor kommun som Stockholm löper risk att göra avvikande bedömningar av vårdbehov eftersom de ska utföras av olika personer.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

10 Yttrande till länsstyrelsen om Solberga korttidsboende

Dnr: 445-2006-504

Länsstyrelsen begär ett nytt yttrande där nämnden beskriver hur bristerna vid Solberga korttidsboende ska åtgärdas avseende bostadsstandard, enhetens storlek och blandad målgrupp.

Stadsdelsnämndens mening är att tolkningen av regeringens bedömning enligt nationella utvecklingsplanen inte är glasklar utan har ett visst tolkningsutrymme.
Stadsdelsnämnden, likväl som staden i övrigt, efterfrågar fler korttidsplatser än de som är tillgängliga idag varför en snabb omvandling av dessa till enkelrum kraftigt skulle försämra möjligheterna till att avlasta anhöriga genom korttidsplatser och växelvård. I detta fall pekar också regeringen på att biståndsbedömningen bör genomföras så att den enskilde kan få tillgång till en korttidsplats utan onödigt dröjsmål.

Vad gäller dagvården har brukare och anhöriga enbart haft goda erfarenheter av att flertalet av dem senare dem kan få plats på vård- och omsorgsboendet varför nämnden inte delar länsstyrelsens kritik i detta fall.Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

Anmälningsärenden

11 Ekonomisk månadsrapport

14 Handikapprådets protokoll

15 Förvaltningsgruppens protokoll

16 Protokoll från ungdomsrådet

17 Anmälan av protokoll från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

19 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

20 Anmälan av sociala delegationens protokoll

21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 30 oktober.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2007-09-17 justerats den 20 september.

§3 Avveckling av fyra kommunala förskolor inför avknoppning

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att fr o m 2008-01-01, avveckla de

kommunala förskolorna Bullerbyn Johan Skyttes väg 325, Ekbacken Svartlösavägen 128, Fantasia Vantörsvägen 225 och Vindleken Långsjövägen 12, under förutsättning att utbildningsnämnden beviljar anordnaren tillstånd att bedriva förskoleverksamhet i enskild regi.

 

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att teckna nöd-

vändiga avtal med anordnaren.

 

Ärendet

 

Stadsdelsnämnderna har kommunfullmäktiges uppdrag att aktivt arbeta med att stödja och uppmuntra personal att knoppa av sin verksamhet för att driva den i enskild regi. Förskolecheferna Berit Ahlin och Inger Wistedt inkom 2007-09-28 med en formell begäran om att få knoppa av fyra av sina sju förskolor. Dessa förskolor är Bullerbyn på Johan Skyttes väg 325., Ekbacken på Svartlösavägen 128, Fantasia på Vantörsvägen 225 och Vindleken på Långsjövägen 12.

 

Förvaltningen bedömer att förskoleenheterna har goda ekonomiska förutsättningar och en väl fungerande verksamhet med god kvalitet. Av personalen ställer sig 88 % positiv till en avknoppning. Av de föräldrar som svarat på förfrågan har 84 % ställt sig positiv eller neutral till avknoppning och har för avsikt att låta barnen gå kvar på förskolan. Förvaltningen gör därmed bedömningen att en avknoppning är möjlig att genomföra utan några allvarliga hinder och föreslår att stadsdelsnämnden fr o m 2008-01-01 avvecklar de fyra förskolorna, under förutsättning att utbildningsnämnden beviljar anordnaren tillstånd att bedriva förskoleverksamhet i enskild regi.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 oktober. 2007. Dnr 100-2007-402.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) och ledamoten Olle Andretzky m fl (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s) föreslog i första hand att ärendet skulle återremitteras och om inte detta vinner gehör att förvaltningens förslag skulle avslås.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde att han lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

Beslutsgång

Ordföranden tog först upp frågan om återremiss och fann att ärendet skulle avgöras idag.

 

Omröstning

Omröstning begärdes.  Den som anser att ärendet skall avgöras idag röstar ja och den som anser att ärendet skall återremitteras röstar nej.

 

Omröstningen utföll med 6 ja och 5 nej.

 

´Ja´ röstade: Karl Bern (fp), Olle Andretzky (m), Torbjörn Erbe (m), Inger Braun (m), Lollo Lindahl (m) och Pär Hommerberg (fp).

 

´Nej´ röstade: Majvi Andersson (s), Svante Haggren (s), Gun Högbacke (s), Maj-Len Eklund (v) och Kenneth Rönnquist (mp).

 

Nämnden hade alltså beslutat att ärendet skulle avgöras idag.

 

Ordföranden ställde sedan de två förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Omröstning

Omröstning begärdes. Den som stöder förvaltningens förslag röstar ja. Den som anser att förvaltningens förslag skall avslås röstar nej.

 

Omröstningen utföll med 6 ja och 4 nej.

 

´Ja´ röstade: Karl Bern (fp), Olle Andretzky (m), Torbjörn Erbe (m), Inger Braun (m), Lollo Lindahl (m) och Pär Hommerberg (fp).

 

´Nej´ röstade: Majvi Andersson (s), Svante Haggren (s), Gun Högbacke (s), Maj-Len Eklund (v).

 

Nämnden hade alltså beslutat att ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

Stadsdelsnämnden beslutar att återremittera ärendet och om detta inte vinner gehör avslå förvaltningens förslag till beslut.

 

Vi motsätter oss avknoppning av förskolorna Bullerbyn, Ekbacken, Fantasia och Vindleken. Vi anser att ärendet inte är tillräckligt utrett. Bland annat saknas uppgifter om vad som ska ingå i de ekonomiska förutsättningarna. Det framgår i ärendet att förvaltningen föreslår att endast ta betalt för fast och lös egendom. Inte ett ord om att sätta ett pris på marknadsvärdet av den goodwill en väl inarbetad verksamhet har, värdet på övertagandet av ”kundunderlaget” d.v.s. barnen som kommer att gå kvar på förskolorna, eller värdet av att ta över ledning och personal som stadsdelen satsat resurser på i form av vidare­utbildning och kompetenshöjningar.

 

I ärendet framgår också att det finns tveksamheter från både föräldrar och personal till avknoppningen. I en så stor förändring som det här är fråga om borde en större överens­stämmelse råda.

 

Vi saknar konsekvensbeskrivningar på vad det kommer att innebära för stadsdelens egen del när det gäller den egna driften av kvarvarande förskolor. Det är ingen hemlighet att de förskolor som nu föreslås avknoppas är de med låga hyreskostnader. Det torde innebära att kostnaderna för den egna verksamheten kommer att stiga. Vi måste få en genomlysning av hur det påverkar den egna verksamheten inte bara kostnadsmässigt. Vi vill också se förslag till lösningar, t ex om avgifterna ska höjas, barnantalet i grupperna öka, eller om det kommer att bli nedskärningar av personal.

 

Alliansens iver att sälja ut våra gemensamma tillgångar är mycket stor. Så stor att de satsar en hel del resurser på att hjälpa dem som av en eller annan anledning vill ta över någon del av den offentliga verksamheten. Redan här i förberedelsearbetet för avknopp­ningar o d läggs en hel del av våra gemensamma tillgångar ned som stöd till enskilda medborgare. Flertalet exempel på de avknoppningar som skett hitintills har visat att kommuner inte värderat på rätt sätt och således inte tagit ut marknadsmässiga ersätt­ningar och lagligheten i detta kommer att utredas. Det finns också uppfattningar hos juristerna på SKL som ifrågasätter om det över­huvudtaget går att privatisera kommunala kärnverksamheter. Kommunen såväl som regeringen har också initierat utredningar för att utröna om det är fullt lagligt att genomföra avknoppningar så som hitintills skett. Alliansen i stadshuset har också uttalat att avknoppningar inte bör ske så länge utredningarna pågår.

 

Då underlaget i ärendet inte är tillfyllest och då rättsläget är oklart förslår vi att ärendet återemitteras och om detta inte vinner gehör, att förvaltningens förslag till beslut avslås.

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att inte avveckla de fyra kommunala förskolorna utan att dessa bibehålls i kommunal regi
  2. Därutöver anföra följande

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har startat en utredning kring avknoppning och dess laglighet och vad gäller att verksamheter säljs till underpris, den utredningen är ännu inte klar.

 

Att låta anställda köpa kommunala förskolor innebär att kommunen säljer sin verksamhet till ett underpris, en verksamhet som medborgarna i generationer har varit med om att bygga upp. Man betalar för inventarier men inte för ”kundkretsen”, kvaliteten i verksamheten eller det ”varumärke” som byggts upp av våra skattepengar. Den borgerliga politiken ger den som av- knoppar rätten att välja russinen ur kakan och lämna kvar dyra förskolelokaler  i kommunen. Genom att nu släppa ifrån sig billiga lokaler minskar möjligheten till en bra lokalplanering i stadsdelen.

 

En avknoppning innebär en genväg till privat företagsamhet under förmånliga villkor som gynnar den som avknoppar i jämförelse med andra privata förskolor som startas från grunden. Vi klandrar inte de anställda som väljer att avknoppa eftersom många inte har något annat val. Nuvarande majoritet har klart uttalat att de vill gynna privata alternativ och om man inte av- knoppar så kan någon helt utomstående ta över verksamheten genom utmaningsrätten.

 

Att föräldrar ställer sig positiva till avknoppning är inte svårt att förstå, om man trivs med sin förskola så flyttar man inte barnet för att driftsformen ändrar. Inte heller anställda som trivs på sin arbetsplats bryter upp utan vidare.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har startat en utredning kring avknoppning och dess laglighet och vad gäller att verksamheter säljs till underpris, den utredningen är ännu inte klar.

 

Det liggande förslaget innebär inte konkurrensneutralitet. Förskolor med gynnsamma hyror vinner på avknoppning. Andra konkurrenter missgynnas därför. Det finns ingen klausul som förhindrar att verksamheten säljs vidare.

 

Att låta anställda köpa kommunala förskolor innebär att kommunen säljer sin verksamhet till underpris. Man betalar för inventarier men inte för ”kundkretsen”, kvaliteten i verksamheten eller det ”varumärke” som byggts upp av våra skattepengar. Den borgerliga politiken ger den som avknoppar rätten att välja russinen ur kakan och lämna kvar dyra förskolelokaler i kommunen. Genom att nu släppa ifrån sig billiga lokaler minskar möjligheten till en bra lokalplanering i stadsdelen.

 

En avknoppning innebär en genväg till privat företagsamhet under förmånliga villkor som gynnar den som avknoppar i jämförelse med andra privata förskolor som startas från grunden. Vi klandrar inte de anställda som väljer att avknoppa eftersom många inte har något annat val. Nuvarande majoritet har klart uttalat att de vill gynna privata alternativ och om man inte avknoppar så kan någon helt utomstående ta över verksamheten genom utmaningsrätten.

 

Att föräldrar ställer sig positiva till avknoppning är inte svårt att förstå, om man trivs med sin förskola så flyttar man inte barnet för att driftsformen ändrar. Inte heller anställda som trivs på sin arbetsplats bryter upp utan vidare.

 

Förvaltningen har inte visat vad kostnaden blir för kvarvarande verksamheter. Har förvaltningen råd att driva förskola i fortsättningen med samma kvalitet som de avknoppade när möjligheterna till att fördela lokalkostnaderna blir begränsade.

 

§4 Överföring av ansvar för administrationen av den gemensamma upphandlingen av platser vid sommargårdar (kollo) 2008 och 2009 för samtliga stadsdelsnämnden i Stockholms stad

Stadsdelsnämnden uppdrar till stadsdelsdirektören i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att anta och teckna avtal med utförare samt vårda avtalen för stadsdelsnämndens räkning.

 

Ärendet

 

Stadsdelsnämnderna i Stockholm har beslutat genomföra en gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) för år 2008 och 2009. Enligt tidigare beslut ska upphandlingen administreras av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och stadsdelsdirektören i Rinkeby-Kista har i uppdrag att anta och teckna avtal med utförare och vårda avtalen för stadsdelsnämndernas räkning. Förutsättningarna för att administrationen ska ske vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har förändrats och administrationen av kolloupphandlingen föreslås därför flyttas till Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och att stadsdelsdirektören i Skarpnäck får i uppdrag att anta och teckna avtal med utförare samt vårda avtalen för stadsdelsnämndens räkning.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 september 2007. Dnr 255-2007-105.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§5 Ombyggnation av Älvsjö sjukhem

1.      Stadsdelsnämnden fattar genomförandebeslut avseende ombyggnation

av Älvsjö vård- och omsorgsboende i enlighet med detta utlåtande.

 

2.      Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om genomförande samt

 

·        om stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre med 0,1 mnkr för varje ombyggd lägenhet, sammanlagt 3,5 mnkr.

·        om bidrag till tomställnings- och evakueringskostnader med 6 268 tkr.

 

Ärendet

För att tillmötesgå länsstyrelsens krav och stadens krav enligt äldreomsorgsplanen på en fullvärdig boendestandard för äldre i särskilt boende, föreslås att nämnden fattar genomförandebeslut för en ombyggnad av enhet 1 (dvs avdelningarna 14, 16b och 16c) vid Älvsjö vård och omsorgsboende. Alternativet är att lägga ned platserna och frånträda lokalerna vilket skulle medföra en platsbrist i sydvästra området som i dagsläget inte kan kompenseras.

 

Ombyggnationen medför en minskning av antalet vårdplatser inom berörda avdelningar, från 46 platser till 35 platser. Ombyggnationen medför dock en ökad flexibilitet i utbudet av omsorgsplatser på äldreboendet där gruppboenden kan tillskapas om behov av detta föreligger.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 307-2007-504.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Verksamhetsuppföljning vid Älvsjö sjukhem

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Älvsjö sjukhem.

 

Ärendet

Älvsjö sjukhem är en verksamhet har 80 platser för äldre personer med somatiska sjukdomar. Verksamhetsuppföljningen visar märkbara förbättringar i kvalitetsarbetet inom vården och omvårdnaden där de boendes behov är fokus. Boendet har olika standard vilket påverkar vårdtagarnas autonomitet i vården och omvårdnaden positivt/negativt. Tryggheten garanteras genom att det finns tillgång till personal under dygnets alla timmar.  Ledningen är engagerad och erbjuder en god och säker vård med utbildad personal. Inga anmälningar gällande Lex Sarah till länsstyrelsen eller Lex Maria till Socialstyrelsen har förekommit under året. Dokumentation, såväl den sociala som den för hälso- och sjukvården, förs via datasystem och är under utveckling. Genomförandeplanerna avseende den sociala dokumentationen behöver utarbetas/utvärderas och riskbedömningar avseende undernäring och trycksår genomföras och dokumenteras.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 september 2007. Dnr 064-2007-504.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Yttrande avseende intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

 

Ärendet

Kommunfullmäktige har 2002 antagit stadens regelverk vid placering inom förskolan ”Intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg”. För att möjliggöra e-tjänster där föräldrar kan få information om det utbud som finns inom förskola och familjedaghem, ansöka om förskoleplats, följa sin köplacering och förstå varför inte en plats erbjuds krävs ett regelverk som är enkelt och tydligt. Stadsledningskontoret har därför utarbetat ett förslag till nya intagnings- och kvargåenderegler för plats i stadens förskoleverksamhet.

 

Förvaltningen ställer sig i huvudsak bakom de föreslagna förändringarna i regelsystemet men pekar också på behovet av vissa förtydliganden och förändringar i förslaget.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 oktober 2007. Dnr 288-2007-402.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) och ledamoten Olle Andretzky m fl (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) föreslog att ärendet skulle återremitteras.

 

Beslutsgång

Ordföranden tog först upp frågan om återremiss och fann att ärendet skall avgöras idag. Nämnden beslutade därefter enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

 

 

 

Förslag till beslut

 

Stadsdelsnämnden beslutar att återremittera ärendet och anför därutöver följande.

 

Vi ser positivt på en möjlighet till ett förenklat ansökningsförfarande kring plats i förskola och skolbarnsomsorg. En utveckling mot ett mer transparent och lätthanterligt system är bra, men det får inte ske på ett sådant sätt att vissa missgynnas av ett nytt system. Det är också positivt att så många fristående förskolor som möjligt deltar i stadens kösystem.

 

Systemet ska inte bygga på att ett kösystem där längst kötid ska vara det avgörande huruvida man får förskoleplats eller inte. Det system som nu råder, där barn får plats utifrån ålder ska även fortsättningsvis användas. Ett sådant system, där äldre barn går före yngre, har dels pedagogiska fördelar, dels är det rättvisare av planeringssynpunkt för t ex föräldrar som flyttat till Stockholm. Ett system som endast premierar kötid kommer att missgynna personer som inte har möjlighet, på grund av praktiska eller kunskapsmässiga skäl, att ställa sina barn i kö i tidig ålder.

 

Vi ser även risker med ett system som enbart baserar sig på ansökningar via Internet. Det är inte acceptabelt att några premieras medan andra får problem, bara för att de inte har tillgång eller kunskap om Internet. Under en övergångsperiod måste möjligheten att ställa sig i kö, ansöka om plats, vara möjligt även via en blankett.

 

I samband med att staden byter system behövs extra informationsinsatser sättas in för att ingen ska hamna mellan stolarna i och med de nya turordningarna. Stadsdelarna måste vara behjälpliga med tydlig information om hur intagningsreglerna fungerar. Dessutom måste staden vara behjälplig med information om de olika förskolor som finns att välja mellan. Systemet bör även utvärderas kontinuerligt så att förändringar kan göras om man ser att vissa invånare missgynnas eller inte är delaktiga i valen.

 

 

§8 Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Staden ska varje mandatperiod fastställa handlingsprogram för räddningstjänsten och för det förebyggande arbetet. Föreliggande förslag har utarbetats inom stadsledningskontoret och kommunstyrelsen har remitterat ärendet till stadsdelsnämnden för yttrande.  

 

Förvaltningen stödjer stadsledningskontorets förslag och föreslår att stadsdelsnämnden åberopar tjänsteutlåtandet som svar på kommunstyrelsens remiss.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober 2007. Dnr 274-2007-004.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden i ett valfrihetssystem

Stadsdelsnämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår en modell för ersättning i ett valfrihetssystem avseenden vård- och omsorgsboenden för äldre personer som bygger på en fast ersättning i tre nivåer samt en metod för att mäta vårdbehovet för den enskilde.

 

Ersättningen föreslås täcka alla kostnader, exkl. hyra, där en schablonersättning föreslås avseende verksamhets- och lokalytor till privata utförare. Förslaget innebär inte någon förändring av nuvarande resursfördelningssystem till stadsdelsnämnderna. För att få ett fungerande valfrihetssystem med konkurrens på lika villkor har stadsledningskontoret sett det som viktigt att de vård- och omsorgsboenden som drivs i egen regi har, i så stor utsträckning som möjligt, samma villkor och förutsättningar som de privata utförarna.

 

Stadsdelsförvaltningen anser att stadsledningskontorets förslag till ersättningssystem är genomtänkt utifrån både dess för- som nackdelar. Förvaltningens bedömning är att det presenterade förslaget till ersättningsmodell innebär att stadens äldre personer kommer att få större reell valfrihet och att insatserna blir bättre anpassade till de äldres individuella vårdtyngd.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2007. Dnr 295-2007-504.

 

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) och ledamoten Olle Andretzky m fl (m) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) föreslog att nämnden i huvudsak skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag med ett tillägg.

 

Ledamoten Majvi Andersson m fl (s) och ledamoten Maj-Len Eklund (v) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

 

 

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag.

 

Förslag till beslut

 

Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

till beslut samt anför därutöver följande.   

 

Först vill vi konstatera att vi idag skall fatta ett beslut om en ersättningsmodell för vård- och omsorgsboenden när själva beslutet om att införa det så kallade valfrihetssystemet ännu inte är fattat. Det är märkligt.

 

Det är anmärkningsvärt att språkfaktorn saknas i bedömningarna av vårdbehov, eftersom vår bedömning är att detta är underlag för en så kallad ”vårdpeng”. Vi föreslår att hänsyn ska tas till språkfaktorn.

 

Det mest angelägna för de äldre är inte att ha en lång lista av företag att välja på utan att få omvårdnad, omsorg och service med hög kvalité. Kundvalssystemet ökar inte antalet anställda trots att vi vet att mer personal i äldreomsorgen är bland det viktigaste för att få en god kvalitet.

 

Om systemet skall genomföras inom den tidplan som föreslås kommer ett omfattande arbete behöva göras utan att stadsdelen får ekonomisk kompensation. Arbetet med att nivåsätta personer beräknas ta 4-5 månader, vilket kan leda till att andra biståndsbedömningar kommer att få länge väntetider. Detta vore mycket olyckligt.

 

De vårdbehovsmätningar som föreslås kan vara bra, men det är viktigt att en kontinuerlig utvärdering sker av de mätinstrument som används.

 

Särskilt uttalande

Majvi Andersson m fl (s) och ledamoten Maj-Len Eklund (v) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Det är inte görligt att ta ställning till ett förslag till ersättningsmodell utan att ha en helhetssyn på hur äldreomsorgen ska organiseras och ersättas framtidsvis. Av förslaget framgår inte på vilket sätt stadsdelarnas ekonomi och verksamhet påverkas av den föreslagna modellen. Vi saknar en genomlysning av till exempel de extra kostnader som ersättningssystemet ger till stadsdelarna för kvalitetsmätningar, biståndsbedömning, etc.

 

I förvaltningens förslag till beslut påpekas för- och nackdelar. Förvaltningen har funnit endast två fördelar men hela sju nackdelar med förslaget. Förvaltningen gör bedömningen att förslaget till ersättningsmodell ger större valfrihet och bättre anpassade insatser i förhållande till de äldres individuella vårdtyngd, under förutsättning att det finns verklighetsförankrade ersättningsnivåer oavsett regiform, att likvärdiga vårdbehovsbedömningar görs över hela staden, att det finns boendeformer med olika inriktning utifrån de äldres individuella behov samt en bra spridning på efterfrågan av platser. Men detta belyses inte i förslaget.

 

Om en ny ersättningsmodell ska kunna bli föremål för en seriös prövning och hantering i ett remissförfarande måste givetvis även förslag till hur äldreomsorgen ska organiseras vara med i remissunderlaget. Förslaget till ersättningsmodell är ju bara en del av en omfattande omorganisation av äldreomsorgen i Stockholm och självfallet borde förslagen behandlas i sin helhet.

 

Oavsett vilken modell man använder som ersättningssystem måste man utgå från att det inte skall vara kostnadsdrivande och att den enskilde vårdtagaren skall få bistånd efter beslutade riktlinjer. Den föreslagna modellen tar sin ansats i en planerad försäljning och privatisering av stadens vård- och omsorgsboenden. Det redovisas inga effekter för den enskilda omsorgstagaren.

 

Vi vill framhålla att om/när en enskild entreprenör tar över en verksamhet bör denne överta både verksamhet och lokalkostnader, vilket ska ligga med i entreprenörens anbud vid upphandlingen. Vidare är det viktigt att verksamheterna inte upphandlas centralt utan all eventuell upphandling sker ute i stadsdelarna samt att egen-regi- verksamheten alltid ska få vara med och lägga ett bud vid alla upphandlingar.

§10 Yttrande till länsstyrelsen om Solberga korttidsboende

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar till länsstyrelsen.

 

Ärendet

Länsstyrelsen begär ett nytt yttrande där nämnden beskriver hur bristerna vid Solberga korttidsboende ska åtgärdas avseende bostadsstandard, enhetens storlek och blandad målgrupp.

 

Stadsdelsnämndens mening är att tolkningen av regeringens bedömning enligt nationella utvecklingsplanen inte är glasklar utan har ett visst tolkningsutrymme. Stadsdelsnämnden, likväl som staden i övrigt, efterfrågar fler korttidsplatser än de som är tillgängliga idag varför en snabb omvandling av dessa till enkelrum kraftigt skulle försämra möjligheterna till att avlasta anhöriga genom korttidsplatser och växelvård. I detta fall pekar också regeringen på att biståndsbedömningen bör genomföras så att den enskilde kan få tillgång till en korttidsplats utan onödigt dröjsmål.

 

Vad gäller dagvården har brukare och anhöriga enbart haft goda erfarenheter och flertalet av dem kan senare få plats vid vård- och omsorgsboendet varför nämnden inte delar länsstyrelsens kritik i detta fall.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 oktober 2007. Dnr 445-2007-504.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§11 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet för

september månad.

§12 Inkomna handlingar, medborgarförslag klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, medborgarförslag, klagomål och synpunkter.

 

 

 

Bilaga § 12.

§13 Pensionärsrådets protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2007-10-28 anmäldes och lades till handlingarna.

§14 Handikapprådets protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2007-10-18 anmäldes och lades till handlingarna.

§15 Förvaltningsgruppens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 18 oktober anmäldes och lades till handlingarna.              

§16 Protokoll från ungdomsrådet

§17 Anmälan av protokoll från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från möte med den tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2007-09-12 anmäldes och lades till handlingarna.

 

§18 Övrigt från verksamheten

Inget övrigt från verksamheten.

§19 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Inga frågor från nämndens ledamöter och ersättare.

§20 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 12 september och den 11 oktober anmäldes och lades till handlingarna.

§21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 §