Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-04-24

Sammanträde 2008-04-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Budget för 2009 och inriktning 2010 och 2011

Dnr: 115-2008-100

Förvaltningens förslag utgår från stadens övergripande inriktningsmål och Vision 2030. Utvecklingen av ekonomin, tillgång på arbetskraft samt medborgarnas efterfrågan på de tjänster som stadsdelsnämnden tillhandahåller är de viktigaste faktorerna för utveckling av verksamheterna. För att kunna uppfylla målen för verksamheterna inom kommunfullmäktiges beslutade ekonomiska plan, krävs effektiviseringsåtgärder om ca 12 mnkr per år under planperioden.

Handläggare: Utvecklingssekreterare Catrin Leijon, 08-508 21 079

4 Bidrag till lokala förenings- och kulturlivet under 2008

Dnr: 002-2008-004

Stadsdelsnämnden har för 2008 avsatt 200 tkr för stöd till det lokala förenings- och kulturlivet. Nämnden fördelar stödet vid ett tillfälle under året. Föreningsbidrag kan sökas av lokala föreningar som anordnar kulturaktiviteter eller som organiserar andra former av aktiviteter riktade till barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre. Den tänkta aktiviteten ska kunna ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar och ha en lokal anknytning så att bidraget kommer Älvsjös medborgare tillgodo.

Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar och frivilligorganisationer i Älvsjö att söka bidrag och det har inkommit 22 ansökningar om totalt 351 600 kronor.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till 20 av föreningarna/frivilligorganisationerna till en sammanlagd summa av 200 000 kronor


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

5 Ändringar och kompletteringar i delegationsförteckningen

Dnr: 102-2008-000

Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

Remissärenden

6 Projektdirektiv - Nytt drift- och förvaltningsuppdrag. Stadens datakommunikation

Dnr: 047-2008-006

Kommunstyrelsen har begärt yttrande med anledning av stadsledningskontorets förslag till nytt drift- och förvaltningsuppdrag gällande stadens datakommunikation. För att säkerställa att genomförandet av nya e-tjänster samtidigt med konsolidering av stadens IT-struktur ska kunna ske utan stora kommunikationsstörningar, vill staden förtydliga ansvaret för stadens datakommunikation.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ges det yttersta ansvaret för den långsiktiga planeringen och samordningen av stadens lösningar för datakommunikation. Stokabs nybildade bolag S:t Erik Kommunikation tar över ansvaret för de konsoliderade förvaltningsinterna näten och ansvarar för den operativa driften i avvaktan på att en upphandling av tjänsten genomförs.
Stadsdelsförvaltningen delar uppfattningen om behovet av en tydlig ansvarsfördelning med få aktörer. Den föreslagna uppdelningen mellan kommunstyrelsen, Stokab och S:t Erik Kommunikation, är väl anpassad och borde ge goda förutsättningar för en tydlig, säker och kostnadseffektiv leverans av datakommunikation.

Därutöver anser förvaltningen att det är viktigt att stadens fastighetsbolag, som tillhandahåller lokaler till stadens verksamheter, även har ansvar för att ansluta dessa lokaler till stadsnätet.


Handläggare: IT-chef Björn Persson, 08-508 21 038

7 Uppdatering av Stockholms stads e-strategi

Dnr: 120-2008-006

Kommunstyrelsen har begärt yttrande med anledning av stadsledningskontorets förslag till uppdatering av Stockholms stads e-strategi. Innehållet i den föreslagna e-strategin uppfyller de krav som kan ställas på ett sådant dokument. En omstrukturering av dokumentet genom en uppdelning i strategins mål respektive insatsbehov skulle öka dess tillgänglighet och livslängd.

Förvaltningen instämmer i fördelarna med att erbjuda tjänster och service tillsammans med andra offentliga verksamheter och leverantörer samt tillsammans med utförare kunna erbjuda service, som utgår från invånarens livssituation. Förvaltningen vill även framhålla att den personliga kontakten vid exempelvis medborgarkontor lämpar sig mycket väl att kombinera med den nya teknik och metodik som utvecklas för webb och/eller telefoni.


Handläggare: IT-chef Björn Persson, 08-508 21 038

8 Yttrande avseende vårdnadsbidrag i Stockholms stad

Dnr: 093-2008-006

Kommunfullmäktige har beslutat att vårdnadsbidrag ska införas 2008-07-01, under förutsättning att regeringens beslut om ny lag om kommunalt vårdnadsbidrag kommer att träda i kraft.

Stadsledningskontoret har utarbetat förslag till hur staden ska införa vårdnadsbidraget och remitterat förslaget för yttrande till stadsdelsnämnderna. Förslaget innebär att vårdnadsbidraget får tas ut helt, 3 000 kronor per barn, eller halvt, 1 500 kronor per barn. Vid halvt vårdnadsbidrag får barnet delta i offentligt finansierad förskoleverksamhet högst 25 timmar i veckan. Stadsdelsnämnderna ska ansvara för information, beslut och utbetalning.


Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget, men understryker vikten av att riktlinjer och rutiner för handläggningen av vårdnadsbidraget är framtagna inför genomförandet. Förvaltningen anser vidare att införandet av vårdnadsbidraget bör följas upp ur integrationssynpunkt. Det gäller framförallt barn med annat modersmål än svenska som behöver tillgång till språkstöd.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

9 Motion (2008:6) om att förhindra struktuell diskriminering av nyanlända genom förändringar i SFI och introduktionsprogrammet

Dnr: 105-2008-006

Kommunstyrelsen har i skrivelse 2008-03-14 hemställt om stadsdelsnämndens yttrande över Yvonne Ruwaidas (mp) motion (2008:6) förhindra strukturell diskriminering av nyanlända genom förändringar i SFI och introduktionsprogrammet. Motionen beskriver att de regler som Stockholms stad har för introduktionsprogram och introduktionsersättning för nyanlända leder till en strukturell diskriminering av personer med utländsk bakgrund.

Förvaltningens uppfattning är att en förlängd SFI-undervisning med introduktionsersättning inte behöver leda till en snabbare generell etablering till arbetsmarknaden utan skulle i vissa fall till och med kunna leda till oönskade inlåsningseffekter. Förvaltningens bedömning är därför att SFI-studier bör tidsbegränsas och slutföras inom en viss tid. De personer som inte når målen inom tidsgränsen bör hänvisas till fortsatta studier inom kommunal vuxenutbildning, där möjligheter för studier ges både på dag- som kvällstid.


Handläggare: Margareta Sabuk, 08-508 21 350

10 Motion (2008:12) om att låta upphandlade företag betala för privatiseringen

Dnr: 104-2008-006

Kommunstyrelsen har i skrivelse daterad 2008-03-14 hemställt om stadsdels-nämndens yttrande över vänsterpartiets motion (2008:12) om att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. I motionen anförs att genomförandet av stadens policy för upphandling och konkurrensutsättning generar overheadkostnader som upphandlade företag bör vara med och finansiera. De skäl som anges för en sådan delfinansiering är att skapa lika villkor för offentligt och enskilt driven verksamhet. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att kartlägga fasta och löpande kostnader, räkna ut den del av overheadkostnaden som enskild utförare ska betala samt ta fram en modell för hur overheadkostnaden ska kunna föras in i entreprenadavtalen utan att det får negativ inverkan på kvaliteten. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att som remissvar på motionen överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

Handläggare: Avdelningschef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

11 LOV att välja - lag om valfrihetssystem

Dnr: 110-2008-006

Regeringen tillsatte i mars 2007 en utredning, Frittvalutredningen, med uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad valfrihet när det gäller vård, omsorg och service inklusive särskilt boende för äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen.

Utredarens uppdrag var att undersöka förutsättningarna för att ge äldre och personer med funktionsnedsättning en utökad möjlighet att välja utförare av socialtjänstinsatser. Utredningen föreslår att en ny lag, lag om valfrihetssystem
(LOV) införs som en ny paragraf i lagen om offentlig upphandling (LOU) och som kan tillämpas på hälso- och sjukvårdstjänster och sociala tjänster. Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrensutsätta verksamhet som drivs i egen regi.
Utredaren förväntar sig att den nya lagen medför att rättsläget i valfrihetsfrågan klargörs, den enskilde får tillgång till en utökad mångfald av utförare att välja mellan och ger ökade möjligheter för småföretagare att konkurrera på lika villkor.

Förvaltningen stöder utredningens mening att förslaget gagnar möjligheten att välja utförare för den enskilde brukaren och dess närstående. Det föreslagna valfrihetssystemet kommer att frigöra administrativa resurser och medföra en administration av delvis annan kompetens än idag. I ett utvecklat valfrihets-
system blir det en tydligare profil på beställning och kvalitetsuppföljning.

Hur framgångsrikt ett sådant system kan bli beror delvis på hur följsam den enskilde kommunen är i sin förvaltning avseende kompetens, organisation, bemanning, omvärldsbevakning och kvalitetsarbete.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Catrin Leijon, 08-508 21 079

12 Yttrande avseende ny skolplan

Dnr: 119-2008-006

Utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till ny skolplan. Förslaget har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder för yttrande.

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget om ny skolplan men menar att strukturen i skolplanen bör stämma överens med strukturen i läroplanen, för att underlätta arbetet med framtagande av enhetsspecifika planeringsdokument och kvalitetsredovisningar. I förslaget nämns inget om samverkan i övergången mellan förskola och skola. Förvaltningen vill understryka vikten av att ett sådant uppdrag återfinns såväl i skolplanen som i den kommande förskoleplanen. Förvaltningen saknar också skrivningar om samverkan med fritid och socialtjänst i det brotts- och drogförebyggande arbetet.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

13 Svar på Arbetsmiljöverkets begäran om kompletterande uppgifter efter inspektion 2007-02-16 vid Älvsjö vård- och omsorgsboende

Dnr: 067-2007-504

Arbetsmiljöverket genomförde 2007-10-05 en uppföljande inspektion vid Älvsjö sjukhem och konstaterade att kartläggningen av de trånga utrymmena påbörjats men ännu inte slutförts. Arbetsmiljöverket begärde kompletterande uppgifter till den 1 december 2007. Förvaltningen fick anstånd med svaret till den 1 februari 2008 men inkom av olika skäl inte i tid med svaret, vilket förvaltningen beklagar.

Arbetsmiljöverket krävde att nämnden skulle komplettera tidigare rapportering med en kartläggning av de trånga utrymmena på Älvsjö sjukhem eller redovisa en tidsplan för denna.

Förvaltningen anser att det inte är relevant att lämna en kartläggning av utrymmen som kommer att byggas om eftersom verksamheten vid Älvsjö sjukhem evakuerats till Åsens ålderdomshem med återflyttning i september 2009.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, resultatenhetschef Åke Cronander, 08-508 21 309, 508 21 550

Anmälningsärenden

14 Hälso- och sjukvårdsinsatser vid särskilda boendeformer för äldre

Dnr: 107-2008-600

De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS) har i stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck och Älvsjö genomfört behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser i de särskilda boendeformerna. Uppföljningen har genomförts för tionde året i följd. Möjlighet till jämförelser i sin helhet i 2007-års undersökning finns mellan Hägersten-Liljehomen och Älvsjö eftersom Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck har valt att delta endast med vissa kvalitetsindikatorer, nutrition, fallrisk och hud. I undersökningen deltog totalt 2 266 personer som var inskrivna i hemsjukvården.

Resultatet visar att inom Älvsjö stadsdelsförvaltning har behovet av såväl hälso- och sjukvård som allmän omvårdnad ökat. Antalet läkemedelsordinationer, antalet inkontinenta och undernärda vårdtagare har ökat samtidigt som dokumentationen av de utförda åtgärderna minskat i förhållande till 2006 års undersökning.


Handläggare: MAS Edit Fonad, 08-508 21 315

15 Ekonomisk månadsrapport

16 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

17 Protokoll från pensionärsrådet

18 Protokoll från handikapprådet

19 Protokoll från förvaltningsgruppen

21 Protokoll från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

23 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

24 Yttrande till Södertörns tingsrätt i adoptionsärende

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket ska ske

måndagen den 28 april.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2008-04-01 justerats den 7 april.

§3 Budget för 2009 och inriktning 2010 och 2011

Stadsdelsnämnden godkänner budgetunderlaget för 2009 och inriktningen för 2010 och 2011 samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 

Ärendet

Förvaltningens förslag utgår från stadens övergripande inriktningsmål och Vision 2030. Utvecklingen av ekonomin, tillgång på arbetskraft samt medborgarnas efterfrågan på de tjänster som stadsdelsnämnden tillhandahåller är de viktigaste faktorerna för utveckling av verksamheterna. För att kunna uppfylla målen för verksamheterna inom kommunfullmäktiges beslutade ekonomiska plan, krävs effektiviseringsåtgärder om ca 12 mnkr per år under planperioden.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 mars 2008. Dnr 115-2008-100.

 

Förslag till beslut

Ledamoten Olle Andretzky (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och Kenneth Rönnquist (mp) deltog inte i beslutet.

 

Särskilt uttalande

Ordföranden Karl Bern m fl (fp), ledamoten Olle Andretzky m fl (m) och ersättaren Eva-Lena Lindfors (kd) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Målet med lokalförsörjningsplanen är bl a att skapa en långsiktig lokalplanering med ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Planen ligger till grund för att anpassa hur mycket lokaler som behövs och för vilka ändamål samt underlätta omstruktureringar i verksamheten. Under budgetperioden ökar bostadsbyggandet inom stadsdelen vilket bl.a. innebär att åldersgruppen 1 till 5 år ökar med ca 55 barn. Den redovisade lokalytan för 945 barn uppgår i snitt till 13,9 kvm per barn. En analys av samtliga förskolor utvisar att lokalytan per barn är mellan 7,0 till 21,8 kvm per barn.

 

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges inriktningsmål; att stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva genom att bl a uppnå ett effektivare lokalutnyttjande ser vi det som angeläget att förvaltningen undersöker förutsättningarna och dess verksamhetsmässiga konsekvenser för att nyttja lokalerna mer effektivt.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s,) ledamoten Maj-Len Eklund (v) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Socialdemokraterna och vänstern deltar inte i beslutet om budget 2009 med inriktning 2010-2011 med hänvisning till att vi har helt andra förutsättningar för den verksamhet vi skulle ha bedrivit om vi hade haft majoritet.

 

Vi är allvarligt oroade för de försämringar som måste ske för stadsdelens invånare med de nedskärningar som måste ske när majoritetens budget visar på effektiviseringskrav om 12 miljoner kronor om året under de närmaste 3 åren för att uppfylla stadens mål. Beräkningar visar att enbart löner och priskompensationer förväntas uppgå till den summan. Det betyder stora åtstramningar och vi befarar att det bland annat är barnen som får betala det med fler barn i förskolans barngrupper.

 

Förvaltningen bedömer att behoven kommer att öka gällande stödet för personer som blir utsatta för våld i familjen liksom en viss ökning kommer att ske av antalet föräldrar som brister i omsorgen om sina barn. Detta förväntade behov av ökade insatser ska majoriteten möta med minskade resurser. Det är mycket oroande, inte minst sett ur ett barnperspektiv.

 

Noterbart är att majoriteten saknar förslag på satsningar för de äldre under planperioden. Den enda prioriterade satsningen är att utveckla olika former av förebyggande stöd för äldre i ordinärt boende i samarbete med samtliga utförare inom hemtjänsten och primärvården. I klartext torde det innebära att Älvsjös äldre även de kommande åren kommer att få det mycket svårt att få en plats i ett servicehus eller på ett sjukhem, när krafterna tryter.

 

Satsningarna på medarbetarna är liten för att inte säga obefintlig. Däremot aviseras omstruktureringar pga övergångar till enskild verksamhet, avknoppningar eller konkurrensutsättningar. Vi kan inte se annat än att det betyder att hela äldreomsorgen kommer att försvinna bort från egen regi, vilket givetvis betyder stora förändringar på personalsidan.

 

Stockholm som helhet borde kunna möta globaliseringen, de ökade kraven på välfärdstjänster, en mer kunskapsintensiv arbetsmarknad och det ökade behovet av arbetskraft med tillförsikt. Men istället för att ta tillvara stockholmarnas hårda arbete och den pågående högkonjunkturen så har den borgerliga majoriteten valt att satsa på skattesänkningar och utförsäljningar. Detta har bland annat lett till nedskärningar i grundskolan och komvux, ökande barngrupper i förskolan och minskad flexibilitet på bostadsmarknaden. I slutändan får stockholmarna en sämre kvalitet i välfärden och att hela staden förlorar i konkurrenskraft. 

Hade våra partier haft majoritet hade de ekonomiska förutsättningarna varit annorlunda.

Den borgerliga majoritetens slarv med stockholmarnas möjligheter för stora konsekvenser för oss i Älvsjö SDN.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande

enligt följande.

 

Vi konstaterar att Älvsjö stadsdelsnämnd även i denna budget har hög målsättning om ökad kvalitet i nämndens alla verksamhetsområden.

 

Vi konstaterar även att stadsdelsnämnden tvingas till nedskärningar på 12 mnkr genom så kallad effektivisering. Miljöpartiet ifrågasätter om ens innevarande års kvalitet kan bibehållas. Bristande kompensation för löne- och prisökningar kallas i dessa sammanhang för effektivisering vilket är oärligt mot stadsdelens innevånare. Med MP:s budget hade dessa ”effektiviseringar” ej behövts genomföras.

 

Det har blivit än tydligare att vår värld utsätts för miljöpåfrestningar som är större än förväntat. Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) är den globala klimateffekten troligen 4° till 5° C i stället för tidigare beräkningar på 2° C. Det är därför viktigt att stadsdelens verksamheter fortsätter att energieffektivisera, återvinna exempelvis matavfall och annat organiskt avfall. Att bedriva konsumentrådgivning är ett sätt att stötta till bra miljöval.

 

Vi anser att minst 15% av de livsmedel som serveras i stadsdelens verksamheter ska vara ekologiska.

 

Vi konstaterar att andelen förskollärare sjunker inom Älvsjö. Detta kommer troligen att fortsätta eftersom många väljer lärartjänster före förskollärartjänster eftersom löneskillnaden kvarstår till skolans fördel. Skall nämndens mål beträffande andelen förskollärare uppnås måste märkbara löneökningar accepteras. En möjlig väg till att uppnå målet är att öka satsningen på vidareutbildning av redan anställda barnskötare vilket hade varit möjligt med Mp:s större budget. Vi ser positivt på lärarhögskolans verksamhetsförlagda utbildning som vi hoppas leder till fler anställningar inom Älvsjö.

 

Vi ser positivt på de förebyggande verksamheterna som stadsdelen bedriver bland våra barn och ungdomar ofta i samarbete med föräldrar, skola, polis m fl. Ungdomens hus har här en stor betydelse för de äldre barnen. Vi beklagar nedläggningen av ungdomsgårdarna i Solberga och Långbrodal. De var viktiga mötesplatser för de yngre ungdomarna. Kontinuitet i verksamheter är viktigt för ungdomar i socialt utsatta grupper.

 

Den effektivisering som stadsdelsnämnden måste genomföra i alla verksamheter kommer att leda till en hårdare biståndsbedömning. Risken att det leder till högre sjukdomstal är överhängande. Återigen vill vi betona faran i att människor hamnar i stadsdelsarrest om inte alla som uppbär försörjningsstöd får rätt till SL-kort.

§4 Bidrag till lokala förenings- och kulturlivet under 2008

Stadsdelsnämnden beviljar bidrag till föreningar och frivilligorganisationer till en sammanlagd kostnad av 194 000 kronor enlig följande fördelning och villkor angivna i föreliggande tjänsteutlåtande:

 

1.      Integrationsföreningen Bryggan                                    20 tkr

2.      Lokala hyresgästföreningen Prästgårdsgärde                30 tkr

3.      Älvsjö AIK Fritid                                                       11 tkr

4.      SPF Brännkyrka                                                         25 tkr

5.      PRO Brännkyrka                                                          6 tkr

6.      PRO, Solberga                                                                                 10 tkr

7.      PRO Älvsjö-Herrängen                                                                    33 tkr

8.      Förtroenderådet Älvsjö servicehus                                                    11 tkr

9.      De handikappades Riksförbund (DHR) Söder om Söder   2 tkr

10.  Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening (SLDP)         1 tkr

11.  Älvsjö Konstförening                                                                            5 tkr

12.  Solberga Bollklubb                                                          3,5 tkr

13.  Älvsjö AIK Skidorientering                                                                   3,5 tkr

14.  Föreningen Herrängens gård                                            5 tkr

15.  Brännkyrkamoderaterna                                                                        3 tkr

16.  Älvsjö IOGT-NTO                                                         7 tkr

17.  Långsjö fastighetsägareförening                                        5 tkr

18    Föreningen Rädda Långsjön                                             1 tkr

19    Älvsjö fastighetsägarförening                                            2 tkr

20    Brännkyrka Hembygdsförening                                   10 tkr

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden har för 2008 avsatt 200 tkr för stöd till det lokala förenings- och kulturlivet. Nämnden fördelar stödet vid ett tillfälle under året. Föreningsbidrag kan sökas av lokala föreningar som anordnar kulturaktiviteter eller som organiserar andra former av aktiviteter riktade till barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre. Den tänkta aktiviteten ska kunna ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar och ha en lokal anknytning så att bidraget kommer Älvsjös medborgare tillgodo.                                                                                               

 

Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar och frivilligorganisationer i Älvsjö att söka bidrag och det har inkommit 22 ansökningar om totalt 351 600 kronor.

 

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till 20 av föreningarna/frivilligorganisationerna till en sammanlagd summa av 194 000 kronor.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2008. Dnr 004-2008-002.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag förutom att bevilja Älvsjö fastighetsägarförening 6 000 kronor för textning av filmen ”I Brännkyrkabygd del 2” eftersom Älvsjö fastighetsägarförening inte äger denna film.

 

 

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag till beslut.

§5 Ändringar och kompletteringar i delegationsförteckningen

Stadsdelsnämnden beslutar att delegationsförteckningen ändras och kompletteras i enlighet med förvaltningens förslag.

 

Ärendet

Delegationsförteckningen behöver ändras med anledning av bl. a. att kommunstyrelsen fattat beslut om nya riktlinjer för direktupphandling. Riktlinjerna är stadsgemensamma och rekommenderade beloppsgränser för direktupphandling av varor och tjänster beslutades av stadsdelsnämnden 2008-01-24. Förvaltningen föreslår att beloppsgränserna för direktupphandling av varor och tjänster i delegationsförteckningen ändras i enlighet med de av stadsdelsnämnden tidigare beslutade beloppsgränserna.

 

Förvaltningen föreslår vidare att delegationsförteckningen kompletteras med en bestämmelse angående rättning av personuppgifter samt att avsnittet om förskoleklass, skola och obligatorisk särskola utgår eftersom skolan överförts till utbildningsnämnden. Dessutom föreslår förvaltningen ändring av beslutsnivå i två fall.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 mars 2008. Dnr 102-2008-000.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§6 Projektdirektiv - Nytt drift- och förvaltningsuppdrag. Stadens datakommunikation

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remiss, Projektdirektiv – Nytt drift- och förvaltningsuppdrag, överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande med anledning av stadsledningskontorets förslag till nytt drift- och förvaltningsuppdrag gällande stadens datakommunikation. För att säkerställa att genomförandet av nya e-tjänster samtidigt med konsolidering av stadens IT-struktur ska kunna ske utan stora kommunikationsstörningar, vill staden förtydliga ansvaret för stadens datakommunikation.

 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ges det yttersta ansvaret för den långsiktiga planeringen och samordningen av stadens lösningar för datakommunikation. Stokabs nybildade bolag S:t Erik Kommunikation tar över ansvaret för de konsoliderade förvaltnings-interna näten och ansvarar för den operativa driften i avvaktan på att en upphandling av tjänsten genomförs.

 

Stadsdelsförvaltningen delar uppfattningen om behovet av en tydlig ansvarfördelning med få aktörer. Den föreslagna uppdelningen mellan

kommunstyrelsen, Stokab och S:t Erik Kommunikation är väl anpassad och borde ge goda förutsättningar för en tydlig, säker och kostnadseffektiv leverans av datakommunikation.

 

Därutöver anser förvaltningen att det är viktigt att stadens fastighetsbolag, som tillhandahåller lokaler till stadens verksamheter, även har ansvar för att ansluta dessa lokaler till stadsnätet.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) ställde sig delvis bakom förvaltningens förslag.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställe förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

  1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas delvis som yttrande till kommunstyrelsen.
  2. Därutöver vill vi framföra följande.

 

Det behövs en gemensam grundläggande kommunikationstjänst med ett övergripande stadsnät som förvaltningar och bolag kan använda för att kommunicera med varandra och för att nå Internet. Ansvaret för den strategiska datakommunikationen bör ligga så samlat som möjligt i staden. Allt kan dock inte centraliseras eftersom specifika behov behöver lösas inom den egna verksamheten.

 

Vi kan inte se att stadsledningskontorets utredning visar att konkurrensutsättning skulle ge ökad kvalitet eller minskade kostnader. Vi är inte heller övertygade om att den operativa nivån måste centraliseras för att öka kvaliteten och säkerheten.

 

Vi bedömer att servicen till den egna verksamheten försämras vid en centralisering av det operativa ansvaret. Driftsstopp måste åtgärdas på kortast möjliga tid, eftersom många enheter behöver datorstöd dygnet runt. Frågan om att ha kvar IT-tekniker på förvaltningarna bör därför utredas vidare, där för- och nackdelar redovisas på ett tydligt sätt. Vikten av den kunskap som våra egna IT-tekniker har om både verksamheten och de personer som arbetar med IT i våra verksamheter och var och ens problem vid datoranvändande ska inte underskattas för att kunna ge en snabb och effektiv hjälp.

 

Vi anser också att medarbetarnas inflytande vid utvecklingen av verktyg och system behöver beaktas så att dessa verkligen svarar mot användarnas behov. Det är en viktig arbetsmiljöfråga för alla medarbetare som använder stadens IT-system. Hur kopplingen till verksamhetens behov och medarbetarnas inflytande ska säkras behöver därför förtydligas.

§7 Uppdatering av Stockholms stads e-strategi

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remiss, Uppdatering av

Stockholms stads e-strategi, överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande med anledning av stadsledningskontorets förslag till uppdatering av Stockholms stads e-strategi.

Innehållet i den föreslagna e-strategin uppfyller de krav som kan ställas på ett sådant dokument. En omstrukturering av dokumentet genom en uppdelning i strategins mål respektive insatsbehov skulle öka dess tillgänglighet och livslängd.

 

Förvaltningen instämmer i fördelarna med att erbjuda tjänster och service tillsamman med andra offentliga verksamheter och leverantörer samt tillsammans med utförare kunna erbjuda service, som utgår från invånarens livssituation. Förvaltningen vill även framhålla att den personliga kontakten vid exempelvis medborgarkontor lämpar sig mycket väl att kombinera med den nya teknik och metodik som utvecklas för webb och/eller telefoni.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) ställde sig delvis bakom förvaltningens förslag.

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande.

 

Förslag till beslut        

 

  1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas delvis som yttrande över remissen till kommunstyrelsen
  2. Därutöver framföra följande.

 

Vi vill gärna uppdatera stadens e-strategi, men utifrån andra grundläggande målsättningar än vad som framgår i det remitterade förslaget. Vi vill att e-strategin ska vara ett stöd för att öka demokratin, förbättra välfärden och att utveckla användarvänliga IT-system som underlättar för anställda i arbetet och i kontakten med invånarna. Vi ser IT som ett redskap för att utveckla samhället i en ekologiskt hållbar riktning och vill använda vinsterna av teknikutvecklingen till att öka kvaliteten i verksamheterna och inte till att sänka skatten.

Digital information som produceras inom stadens förvaltningar och riktar sig till Stockholmarna eller andra externa avnämare bör så långt det är möjligt vara plattformsoberoende d.v.s fungera likvärdigt inom såväl Windows-, som Mac OS- och Linuxmiljö.

 

Förslaget om en uppdatering av e-strategin som nu presenteras har ett helt annat syfte, eftersom strategin har skrivits om för att stödja marknadsanpassningen av stadens verksamhet enligt ”vision 2030”. Målet är inte längre att öka dialogen mellan de politiskt förtroendevalda och kommuninvånarna. I fokus står nu samverkan med entreprenörer och leverantörer och stockholmaren som en kund på en marknad. Frågor om integritet och sekretess berörs marginellt och det framgår inte heller om de privata aktörerna ska betala för IT-servicen.

 

En radikal e-strategi skulle däremot ha målet att demokratisera datoranvändningen. Publika datorer skulle även vara tillgängliga på förskolor, skolor, servicehus och andra kommunala verksamheter. Fortfarande är det färre äldre, kvinnor och lågavlönade som använder Internet. Hushåll med försörjningsstöd nekas bistånd till bredband, vilket ger deras barn sämre möjlighet i skolan jämfört med barn i andra familjer. Personal i äldreomsorg, förskola och andra fältverksamheter har sämre tillgång till IT än andra anställda, vilket måste lösas.

 

Vi anser att e-strategin även bör innehålla riktlinjer för utveckling av e-demokratin, så att staden inte bygger nya hinder för dem som idag står utanför, samtidigt som de som idag är delaktiga får det ännu lättare att göra sin röst hörd.

 

Självklart ska staden erbjuda e-tjänster, men det ska styras av invånarnas behov och inte enbart för att spara pengar. Vi efterlyser därför en kartläggning av önskemål om e-tjänster hos olika grupper av stockholmare. När e-tjänster utvecklas ska konceptet ”Design för alla” vara utgångspunkt, så att tjänsterna passar äldre, ovana användare samt de som har läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsnedsättningar. Medarbetarna ska vara delaktiga i arbetet, eftersom e-tjänster kan medföra ökat natt- och skiftarbete som inverkar negativt på hälsan

 

För de som inte använder datorer ska ordinarie tjänster finnas kvar. Vi tror inte att de kontaktcenter som byggs upp helt kan ersätta den personliga service som medborgarkontoren har erbjudit. Vi anser också att risken med trådlös teknik måste uppmärksammas i en uppdaterad e-strategi och att staden ska söka lösningar som minimerar strålningsrisken.

§8 Yttrande avseende vårdnadsbidrag i Stockholms stad

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

 

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att vårdnadsbidrag ska införas 2008-07-01, under förutsättning att regeringens beslut om ny lag om kommunalt vårdnadsbidrag kommer att träda i kraft.

 

Stadsledningskontoret har utarbetat förslag till hur staden ska införa vårdnadsbidraget och remitterat förslaget för yttrande till stadsdelsnämnderna. Förslaget innebär att vårdnadsbidraget får tas ut helt,

3 000 kronor per barn, eller halvt, 1 500 kronor per barn. Vid halvt vårdnadsbidrag får barnet delta i offentligt finansierad förskoleverksamhet högst 25 timmar i veckan. Stadsdelsnämnderna ska ansvara för information, beslut och utbetalning.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2008. Dnr 093-2008-006.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s) och ledamoten Maj-Len Eklund (v) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s) och ledamoten Maj-Len Eklund (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

 

 

 

Förslag till beslut

Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar

 

Att           avslå förvaltningens förslag till beslut

Att           därutöver anföra

 

Vi motsätter oss att vårdnadsbidrag införs i Stockholm. Det finns flera starka skäl att inte införa vårdnadsbidraget. Dessutom saknas såväl tillräckliga underlag i ärendet som en konsekvensbeskrivning. Kända exempel refereras inte ens vilket är slarvigt och oseriöst.

 

Sett ur barnens perspektiv är ett vårdnadsbidrag inte barnvänligt. I praktiken innebär införande av ett vårdnadsbidrag att man motarbetar barnets rätt till båda föräldrarna och till en pedagogisk utveckling likvärdig andra barns. Samtidigt drar det resurser från kommunens verksamhet och därmed från förskoleverksamheten vilket riskerar att barngruppernas storlek ökar ytterligare.

 

Ett vårdnadsbidrag kommer att föra människor längre bort från arbetsmarknaden. Människors arbete är grunden för ett jämställt och jämlikt samhälle med höga välfärdsambitioner. Men arbetslinjen handlar också om individens frihet, möjligheten att kunna försörja sig och sin familj. Vårdnadsbidraget innebär ett riktat bidrag som både i teorin och i praktiken användas för att människor inte ska arbeta och riskerar att grupper som redan idag står långt från arbetsmarknaden förs ännu längre bort från densamma.

 

Den borgerliga majoriteten vill dessutom inrätta ett vårdnadsbidrag för deltid. Som vi ser det saknar vårdnadsbidraget – till skillnad från föräldraförsäkringen – koppling till arbete och utveckling. Den borgerliga majoriteten väljer genom vårdnadsbidraget att prioritera bidrag före arbete.

 

Sverige har under många år framöver en demografisk utveckling där färre får försörja fler. Om vårdnadsbidraget införs riskerar det att leda till att färre arbetar och att arbetslinjen urholkas. Dessutom blir det ett minskat skatteunderlag som kan finansiera vår gemensamma välfärd.

 

Vårdnadsbidraget minskar jämställdheten i samhället. De exempel som finns där vårdnadsbidrag använts visar att det så gott som enbart är kvinnor som är mottagare av bidraget (i Norge var mottagarna till 96 procent kvinnor och i Nacka var 63 av 66 sökanden kvinnor år 2006). Mottagare av vårdnadsbidrag får lägre livsinkomst än om de skulle arbeta vilket påverkar framtida pensioner i negativ riktning. Dessutom förvärrar det situationen på en redan idag ojämställd arbetsmarknad där kvinnor kommer allt längre bort från arbetsmarknaden. Vi vill istället se ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

 

Ärendet om vårdnadsbidraget är undermåligt berett. Trots att vårdnadsbidrag har införts på försök på några håll nämns inte dessa. Stadsledningskontoret nämner också själva att de har stora svårigheter att överblicka vilka kostnader vårdnadsbidraget kommer att innebära för kommunen. Att fatta beslut på ett sådant underlag är slarvigt och oseriöst och ett ansvarslöst spel med skattebetalarnas pengar.

 

Särskilt uttalande

Ordföranden Karl Bern m fl (fp), ledamoten Olle Andretzky m fl (m) och ersättaren Eva-Lena Lindfors (kd) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vårdnadsbidraget är en mycket efterlängtad valfrihetsreform som ger familjer mer makt över sin egen vardag och mer tid tillsammans. En attitydundersökning genomförd av utrednings- och statistikkontoret (USK) visar att stockholmsföräldrarna är positiva till vårdnadsbidraget. Stockholmarna efterfrågar större valfrihet, mer inflytande och mer flexibla lösningar, även inom barnomsorgen. Vårdnadsbidraget är en del av stadens arbete med att ge dem detta.

 

Vårdnadsbidraget gör det möjligt för både män och kvinnor att bättre kombinera arbetsliv med familjeliv. Det är vidare positivt att vårdnadsbidraget kan tas ut både helt och halvt, så att de föräldrar som önskar kan gå ner i arbetstid och få mer tid tillsammans med sina barn.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vi i Miljöpartiet är positiva till grundtanken om att få mer tid med sina barn. Ett bra samhälle ska kunna tillgodose sådana grundläggande mänskliga värden. Många småbarnsföräldrar upplever i dag stark stress över att de inte i den utsträckning de vill kan vara tillsammans med sina barn under de viktiga småbarnsåren. I dag finns en möjlighet till deltidsarbete under den tid barnen är små. I realiteten är dock denna möjlighet starkt begränsad för många människor på grund av att man inte har råd att gå ned i lön.

 

Men vi anser att ersättningen blir alldeles för låg i det förslag som nu är ute på remiss. Risken är stor att det blir en kvinnofälla. Om man i stället införde t ex en generell arbetstidsförkortning och återinförde friåret skulle både mammor och pappor kunna få mer tid med sina barn.

 

Mp har i övrigt ett eget alternativ till barnomsorg tvåfamiljssystem.

 

Två familjer tillsammans tar ansvar för familjernas respektive barn. Föräldrarna turas helt enkelt om med omsorgen av barnen i sina hem enligt ett schema som de inblandade kommer överens om. Föräldrarna anställs och får barnskötarlön av Stockholms stad. På så sätt kan föräldrarna i de två familjerna arbeta i sina ordinarie arbeten motsvarande fyra dagar i veckan. Barnen får vara tillsammans med sina föräldrar och andra vuxna i familjens nätverk i avvaktan på förskoleplats och köerna kortas. Trycket på förskolan minskar och en minskning av barngrupperna kan genomföras. Eftersom båda föräldrarna ingår i systemet främjar det också jämställdheten.

Föräldrarna är alltså kommunala dagbarnvårdare för egna barn. De får en ersättning som är beskattad, pensionsgrundande och på en högre nivå än det av regeringen aviserade vårdnadsbidraget.

§9 Motion (2008:6) om att förhindra struktuell diskriminering av nyanlända genom förändringar i SFI och introduktionsprogrammet

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 

Ärendet

 

Kommunstyrelsen har i skrivelse 2008-03-14 hemställt om stadsdelsnämndens yttrande över Yvonne Ruwaidas (mp) motion (2008:6) förhindra strukturell diskriminering av nyanlända genom förändringar i SFI. Motionen beskriver att de regler som Stockholms stad har för introduktionsprogram och introduktionsersättning för nyanlända leder till en strukturell diskriminering av personer med utländsk bakgrund.

 

Förvaltningens uppfattning är att en förlängd SFI-undervisning med introduktionsersättning inte behöver leda till en snabbare generell etablering till arbetsmarknaden utan skulle i vissa fall till och med kunna leda till oönskade inläsningseffekter. Förvaltningens bedömning är därför att SFI-studier bör tidsbegränsas och slutföras inom en viss tid. De personer som inte når målen inom tidsgränsen bör hänvisas till fortsatta studier inom kommunal vuxenutbildning, där möjligheter för studier ges både på dag- som kvällstid.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vi stöder motionären Yvonne Ruwaida:s (mp) yrkanden. Det är essentiellt att SFI tillförs ökat anslag för att höja undervisningskvalitén och öka andelen behöriga lärare.

§10 Motion (2008:12) om att låta upphandlade företag betala för privatiseringen

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen avseende motion (2008:12) överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har i skrivelse daterad 2008-03-14 hemställt om stadsdelsnämndens yttrande över vänsterpartiets motion (2008:12) om att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. I motionen anförs att genomförandet av stadens policy för upphandling och konkurrensutsättning generar overheadkostnader som upphandlade företag bör vara med och finansiera. De skäl som anges för en sådan delfinansiering är att skapa lika villkor för offentligt och enskilt driven verksamhet. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att kartlägga fasta och löpande kostnader, räkna ut den del av overheadkostnaden som enskild utförare ska betala samt ta fram en modell för hur overheadkostnaden ska kunna föras in i entreprenadavtalen utan att det får negativ inverkan på kvaliteten. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att som remissvar på motionen överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2008. Dnr 104-2008-006.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

  

Att tydliggöra för medborgarna hur mycket av våra skattemedel som går åt till privatisering istället för till verksamhet är för oss en mycket berättigad fråga.

 

Idag påförs stadsdelen fler arbetsuppgifter bl.a. det nya köhanteringssystemet inom äldreomsorgen, som även omfattar privata utförare och betalas helt och hållet av kommunen.

 

Samma förhållande gäller för de kostnader som uppstår när information om privata utförare läggs ut på stadens hemsida. Kommunen står alltså i slutändan för marknadsföringen av de privata vård- och omsorgsboenden utan att kunna ta betalt för den servicen!

 

Den fasta ersättningen tar inte heller hänsyn till de ökade kostnaderna för att regelbundet upphandla och följa upp entreprenader eller till de ökade kostnaderna för de stödprocesser som krävs för att äldre ska få plats på ett vård- och omsorgsboende.

 

Information ska även ges till medborgarna om vilka privata utförare som finns, men de betalar inte för den servicen.

 

§11 LOV att välja - lag om valfrihetssystem

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 

Ärendet

Regeringen tillsatte i mars 2007 en utredning, Frittvalutredningen, med uppdrag att utreda förutsättningarna för ökad valfrihet när det gäller vård, omsorg och service inklusive särskilt boende för äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen.

 

Utredarens uppdrag var att undersöka förutsättningarna för att ge äldre och personer med funktionsnedsättning en utökad möjlighet att välja utförare av socialtjänstinsatser. Utredningen föreslår att en ny lag, lag om valfrihetssystem(LOV) införs som en ny paragraf i lagen om offentlig upphandling (LOU) och som kan tillämpas på hälso- och sjukvårdstjänster och sociala tjänster. Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrensutsätta verksamhet som drivs i egen regi.

 

Utredaren förväntar sig att den nya lagen medför att rättsläget i valfrihetsfrågan klargörs, den enskilde får tillgång till en utökad mångfald av utförare att välja mellan och ger ökade möjligheter för småföretagare att konkurrera på lika villkor.

 

Förvaltningen stöder utredningens mening att förslaget gagnar möjligheten att välja utförare för den enskilde brukaren och dess närstående. Det föreslagna valfrihetssystemet kommer att frigöra administrativa resurser och medföra en administration av delvis annan kompetens än idag. I ett utvecklat valfrihetssystem blir det en tydligare profil på beställning och kvalitetsuppföljning.

 

Hur framgångsrikt ett sådant system kan bli beror delvis på hur följsam den enskilde kommunen är i sin förvaltning avseende kompetens, organisation, bemanning, omvärldsbevakning och kvalitetsarbete.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 april 2008. Dnr 110-2008-006.

 

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag till beslut enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar

 

Att           avslå förvaltningens förslag till beslut

Att           därutöver anföra

 

 

Vi ser med stor oro på hur privatisering av vård, omsorg och service inklusive särskilt boende för äldre och personer med funktionsnedsättning breder ut sig alltmer.

 

Vi delar inte förvaltningens yttrande att förslaget gagnar möjligheten att välja utförare. Det finns inte heller någon stor efterfrågan på utförare som motiverar snabbheten i att lägga ut vård och omsorg på ännu fler utförare. I nuläget synes lagförslaget enbart verka för att all vård och omsorgsverksamhet ska bli föremål för privatisering. Var finns då valfriheten för den enskilde som vill välja vård i kommunal regi. Allt pekar på att de enda som kommer att få verklig valfrihet är de företag som är intresserade av att etablera sig inom vård och omsorg. Att peka på att det föreslagna valfrihetssystemet frigör administrativa resurser visar med tydlighet att grundtanken är att spara pengar och inte att förbättra vården för de äldre.

 

Vi ser en oroande utveckling av den privatiseringsvåg som råder inom vårdområdet. Att öka mångfalden av utförare där man ska ge småföretagare och även enskilda möjlighet att starta verksamhet inom vården kommer att skapa grogrund för mindre nogräknade företag att etablera sig inom området. Ju fler utövare som kommer in på marknaden dess mindre förmåga har övervakande myndighet att kontrollera verksamheterna. Vilken myndighet kommer att ha resurserna att bevaka att vård- och omsorgstagarna får sina rättigheter tillgodosedda? De är själva i många fall inte kapabla att göra sina röster hörda och det är sorgligt och skamligt att reducera vårdbehövande människor till enkla handelsvaror.

 

Vi vill framhålla vikten av att i största möjliga utsträckning behålla vård- och omsorgsverksamheten i egen regi. Det kan vara till fördel för vård- och omsorgstagare om ett privatföretag kan erbjuda en verksamhet med ett koncept som ligger utanför kommunens kapacitet men det får aldrig bli så att privata företag enbart erbjuder exakt samma sak som kommunen men för en billigare penning så att det skramlar ner vinster i företagarnas fickor. Det är i egen regiverksamheten det finns möjligheter att arbeta för ökade kvalitetskrav.

 

För övrigt instämmer vi i lokala pensionärsrådets särskilda uttalande i protokoll 080417.

§12 Yttrande avseende ny skolplan

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

 

Ärendet

Utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till ny skolplan. Förslaget har remitterats till samtliga stadsdelsnämnder för yttrande.

 

Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget om ny skolplan men menar att strukturen i skolplanen bör stämma överens med strukturen i läroplanen, för att underlätta arbetet med framtagandet av enhetsspecifika planeringsdokument och kvalitetsredovisningar. I förslaget nämns inget om samverkan i övergången mellan förskola och skola. Förvaltningen vill understryka vikten av att ett sådant uppdrag återfinns såväl i skolplanen som i den kommande förskoleplanen. Förvaltningen saknar också skrivningar om samverkan med fritid och socialtjänst i det brotts- och drogförebyggande arbetet.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 april 2008. Dnr 119-2008-006.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s) och ledamoten Maj-Len Eklund (v) ställde sig i huvudsak bakom förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) ställde sig delvis bakom förvaltningens förslag.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden Karl Bern (fp) ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

 

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s) och ledamoten Maj-Len Eklund (v) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar

 

att            i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

att            därutöver anföra

 

Skolplanen för Stockholms skolor är ett viktigt och vägledande dokument. För att skolplanen ska kunna vara ett styrdokument till dem som arbetar inom stadens utbildningsverksamheter krävs att den är hållbar över tid. Vi önskar därför att det tas initiativ till samtal och överenskommelse över partigränserna för att skolplanen ska vara ett väl förankrat, långsiktigt och stabilt dokument.

 

I förslaget till ny skolplan saknar vi flera delar som är viktiga för såväl lärare, som för elever och föräldrar. För att skolorna ska ha möjligheten att arbeta med barnens kunskapsutveckling måste det finnas en strategi hur detta ska gå till. Skolplanen ger inte uttryck för vikten av uppdraget för skolan att ta tillvara barnens nyfikenhet och kreativitet på så sätt att de utvecklas i skolan. I detta arbete är personalens möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning viktigt, ett område som måste stärkas i förslaget till ny skolplan.

 

Det tidigare samarbetet mellan förskola och skola på lokal nivå, har komplicerats av att grundskolan numera är centralt placerad under Utbildningsnämnden. Därför är det synnerligen angeläget att arbetet med integrering och övergång mellan förskola och grundskola ska finnas med och bör skrivas in i den nya skolplanen. Även vikten av det lokala samarbetet mellan skola och föräldrar, socialtjänst, polis och fritidsverksamheter är något som bör slås fast i skolplanen. Trots stora ord om ett utökat arbete mot mobbning saknas tydlighet kring hur man på ett preventivt sätt ska arbeta kring dessa frågor i Stockholms skolor. Även när det gäller samarbetet och dialogen med hemmen och elevernas inflytande i skolan saknas riktlinjer. Utöver detta motsätter vi oss att elevernas frånvaro ska redovisas i betygen.

 

Vi vet att skolorna i Stockholm lider av stora problem på grund av de besparingar den borgerliga majoriteten har beslutat att genomföra. Därför måste stadens utbildningsverksamhet tillföras ökade resurser så att verksamheten har möjlighet att utvecklas i den riktning en skolplan slår fast. Som vi ser det har skapandet av Utbildningsförvaltningen haft som följd att arbetet med att sätta eleverna i centrum har försvårats. Antalet aktörer som verkar kring eleven har utökats och stressmoment, som från elevens sida är krav på val av skola och utförare och från skolans sida är en kamp om eleverna och därmed resurserna och – för de fristående skolorna – ett vinstkrav för verksamheten, riskerar att leda till en försämring av individperspektivet.

 

De enskilt drivna verksamheterna – fristående skolor – ägnas ringa uppmärksamhet i skolplanen. Skolplanen borde hårdare slå fast kravet att alla skolor, oavsett driftsform, är tvingade att följa skolplanen i alla dess delar.

 

En friskola ska inte kunna välja bort elever på grund av att de t ex kommer från ”fel” område eller har något funktionshinder eller socialt hiner.

 

Reservation

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Föreslag till beslut:

 

1        Att delvis bifalla förvaltningens förslag till remissvar

2        Att därutöver anföra följande:

 

Skolan är en plats där man växer som människa. Stockholms skolor ska garantera en skolgång som är meningsfull, begriplig och hanterbar för alla elever. Vi ser positivt på förslaget till en ny skolplan där man inser vikten av modersmålsundervisning och extra stöd för läxläsning. Det är också bra att man lyfter fram behovet av elevvårdsteam tydligare i skolplanen och att skolorna tar sitt ansvar genom att samarbeta kring flyktingbarn. Arbetet mot mobbing måste också prioriteras. Det är av yttersta vikt att skolan ger eleverna goda kunskaper inför de dilemman som elever kommer att möta i framtiden. Vi står inför tider då miljöfrågorna, hushållning med knappa resurser och rättvis fördelning av resurserna på global nivå kommer att bli allt viktigare. Om inte barn och ungdomar förbereds för att hantera detta känslomässigt och kunskapsmässigt i skolan, när ska de då lära sig ett hållbart förhållningssätt? Skolan bör alltså mycket medvetet arbeta dels med att förmedla faktakunskaper om miljö och globala frågor, dels med att stimulera eleverna att bättre hantera sina attityder vad gäller konsumtionsmönster, eget ansvar för miljöfrågorna och den globalt hållbara utvecklingen, m m. Med attitydfrågorna kan man arbeta t ex med värderingsövningar. Eleverna bör ha goda kunskaper kring en rättvis hållbar utveckling som innebär att eleverna förstår hur våra naturliga, ekonomiska och sociala resurser kan fördelas långsiktigt och rättvist.

 

Varje elev behöver bli sedd, få utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar och behov. För att kunna se och lyfta varje individ krävs större pedagogisk mångfald och lokal frihet att utforma arbetet på det sätt som passar just den skolan och just de eleverna. Då är skolan fri att fokusera på kunskaper och kan hitta kreativa sätt att utveckla undervisningen.

 

En kompetensskola

 

I skolan ska alla elever ges förutsättningar för att utveckla en interkulturell kompetens av attityder, kunskap och färdigheter för ett aktivt medborgarskap i ett mångkulturellt samhälle. Samhället blir alltmer differentierat och individualiserat. Det ställer extra krav på skolan att utveckla kompetenser hos elever som möjliggör en hantering av detta.

 

Det är också viktigt att skolan är bra på att följa upp eleverna kunskapsutveckling och kontinuerligt gör avstämningar så att alla elever får en möjlighet att påverka sin egen skolgång och sitt lärande. Skolorna ska göra detta på ett sätt som inte ökar stressen och stigmatiseringen av elever.

 

Likabehandling och hälsa

                     

Skolan ska avsätta tid för att eleverna ska lära sig konstruktiva sätt att lösa konflikter och hantera känslor. Detta är livsviktiga färdigheter som motverkar mobbning.

 

Alla Stockholms skolor ska ha en likabehandlingsplan

 

Stockholms elever ska ha god tillgång till psykologer, kuratorer och studie- och yrkesvägledare förutom den lagstiftade skolhälsovården.  Elevhälsoarbetet ska skapa tillit till den egna förmågan utifrån de olika förutsättningar och behov eleverna har.

 

 

 

Skolan i samhället

 

Skolan ska skapa och upprätthålla goda relationer med kulturliv, bibliotek och näringsliv.

 

Stockholms skolor ska utvecklas till att vara klimatneutrala. Det finns förutom de ekologiska vinsterna en enorm pedagogisk potential i en satsning mot detta.

 

Pluralismen i Stockholm är en tillgång och skolan ska ta tillvara på den som en resurs.

 

Olika skolformer

 

Alla barn är olika. En pedagogik och skola som passar ett barn kanske inte passar ett annat. Därför ska det finnas både kommunala och fristående förskolor och skolor så att barn tillsammans med föräldrar kan välja det som passar dem.

 

Vuxenutbildningen och SFI är oerhört viktiga verksamheter där kvaliteten ska höjas. Undervisningsmiljöer och arbetssätt ska utvecklas som i högre grad möter individuella behov. Livschanser innebär bland annat att det aldrig ska vara för sent att utbilda eller vidareutbilda sig.

 

§13 Svar på Arbetsmiljöverkets begäran om kompletterande uppgifter efter inspektion 2007-02-16 vid Älvsjö vård- och omsorgsboende

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar till Arbetsmiljöverket.

 

Ärendet

Arbetsmiljöverket genomförde 2007-10-05 en uppföljande inspektion vid Älvsjö sjukhem och konstaterade att kartläggningen av de trånga utrymmena påbörjats men ännu inte slutförts. Arbetsmiljöverket begärde kompletterande uppgifter till den 1 december 2007. Förvaltningen fick anstånd med svaret till den 1 februari 2008 men inkom av olika skäl inte i tid med svaret, vilket förvaltningen beklagar.

 

Arbetsmiljöverket krävde att nämnden skulle komplettera tidigare rapportering med en kartläggning av de trånga utrymmena på Älvsjö sjukhem eller redovisa en tidsplan för denna.

 

Förvaltningen anser att det inte är relevant att lämna en kartläggning av utrymmen som kommer att byggas om eftersom verksamheten vid Älvsjö sjukhem evakuerats till Åsens ålderdomshem med återflyttning i september 2009.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 april 2008. Dnr 067-2008-504.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Hälso- och sjukvårdsinsatser vid särskilda boendeformer för äldre

1.      Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning avseende  hälso- och sjukvårdinsatserna vid de särskilda boendeformerna för äldre.

 

2.      Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att se till att vård- och omsorgsboendena i stadsdelen följer fullmäktiges beslut avseende nutrition, inkontinens, trycksår och fallrisk samt MAS:ens riktlinjer.

 

Ärendet

De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna (MAS) har i stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck och Älvsjö genomfört behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser i de särskilda boendeformerna. Uppföljningen har genomförts för tionde året i rad.

 

Resultatet visar att inom Älvsjö stadsdelsförvaltning har behovet av såväl hälso- och sjukvård som allmän omvårdnad ökat. Antalet läkemedelsordinationer, antalet inkontinenta och undernärda, vårdtagare har ökat samtidigt som dokumentationen av de utförda åtgärderna minskat i förhållande till 2006 års undersökning.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag 

 

§15 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet för mars månad.

 

§16 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas v de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

 

Bilaga 16.

§17 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2008-03-27 anmäldes och lades till handlingarna.

§18 Protokoll från handikapprådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2008-03-27 anmäldes och lades till handlingarna.

§19 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2008-03-27

anmäldes och lades till handlingarna.

§20 Protokoll från ungdomsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från ungdomsrådets sammanträde 2008-04-03 anmäldes och lades till handligarna.

§21 Protokoll från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från möte med den tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor anmäldes och lades till handlingarna.

 

§22 Övrigt från verksamheten

Förvaltningen informerade om följande.

 

Stoppa langningen

Stockholms stads Preventionscentrum har tillsammans med stadsdelarna och flera kranskommuner genomfört omfattande kampanjer i flera år mot ungas alkoholdrickande veckorna kring Valborg. I år strävar förvaltningen efter att få en större lokal förankring i området och utökar även kampanjen tidsmässigt så att den sträcker sig från valborgsmässoveckan fram till skolavslutningsveckan.  Flygbladsutdelningen kommer att ske vid Älvsjö station.

 

Förvaltningen ser gärna att politiker deltar i flygbladsutredningen och anmäler sig enligt det schema som delats ut.

§23 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Inga frågor från nämnden ledamöter och ersättare.

§24 Yttrande till Södertörns tingsrätt i adoptionsärende