Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-10-29

Sammanträde 2009-10-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Information om Ungdomens Hus.

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börj Läs mer...ar därefter i direkt anslutning till den öppna frågestunden, dock senast kl 19.00.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Förlängning av entreprenadavtal för vinterväghållning, barmarksrenhållning och parkskötsel

Dnr: 306-2009-300

Förvaltningen föreslår att Älvsjö stadsdelsnämnd förlänger entreprenadavtalet med Stockholm Entreprenad AB från och med 2010-10-01 till och med 2012-09-30 för de delar av park- och gatuskötseln som ligger inom nämndens ansvarsområde. Bakgrunden till detta är att förvaltningen för närvarande har ett mycket tillfredsställande samarbete med entreprenören och avser att fortsätta med en noggrann uppföljning av avtalet i avsikt att bibehålla kvaliteten. De delar av kontraktet som berör trafiknämndens ansvarsområde överlämnas till trafikkontoret för ställningstagande.

Handläggare: Christian Forssell, 08-50821083

4 Gemensam upphandling avseende skötsel av

Dnr: 305-2009-300

Nuvarande avtal för skötsel av plaskdammar löper ut 2010-04-30.
Stadsdelsförvaltningarna i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Skarpnäck planerar för en ny gemensam upphandling av entreprenör. För att förenkla administrationen av upphandlingen föreslås att samtliga beslut för de deltagande nämnderna deligeras till stadsdelsdirektören i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.


Handläggare: Mikael Martelius, 08-508 21 071

5 Verksamhetsuppföljning för hemtjänst i ordinärt boende vid Finskt Seniorboende AB

Dnr: 304-2009-600

Finskt Seniorboende AB har enligt kundvalsmodell 47 hemtjänstuppdrag i ordinärt boende vid Älvsjö stadsdelsförvaltning. En samlad bedömning är att hemtjänst-verksamheten har en tydlig brukarfokus och arbetar med ett engagerat ledarskap där medarbetarna ges goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling samt utmärks av noggrannhet och löpande förbättringsarbete. Verksamhetsuppföljningen har genomförts enligt webbaserad checklista.

Handläggare: Edit Fonad, 08-508 21 315

Remissärenden

6 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Dnr: 272-2009-006

Stadsledningskontorets har tillställt stadsdelsnämnden en begäran om yttrande över förslag till införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter.
Rökfri arbetstid ska vara införd i stadens alla verksamheter senast 2010-05-01.
Införandet av rökfri arbetstid ska ske enligt stadens gemensamma utgångspunkter, vilka nämnden kan besluta att komplettera med lokala utgångspunkter.
Förvaltningen ställer sig positiv till införande av rökfri arbetstid i stadens alla verksamheter, då den gagnar såväl brukare som medarbetare med en fräschare miljö/arbetsmiljö.


Handläggare: Avdelningschef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

7 Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden

Dnr: 293-2009-006

Stadsledningskontoret har tillställt stadsdelsnämnden en begäran om yttrande över vård- och omsorgsboenden som föreslås ingå i den tredje av de återkommande entreprenadupphandlingarna. Elva(11) vård- och omsorgsboenden föreslås ingå i den kommande centralupphandlingen. Förslaget i den del, som avser de två boendena inom nämndens ansvarsområde, grundar sig dels på nämndens aktivitetsplan, dels på en utmaning från Älvsjö Vård AB. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att som svar på kommunstyrelsens remiss överlämna
föreliggande tjänsteutlåtande, i vilket nämnden förordar att kommunstyrelsen inte antar utmaningen från Älvsjö Vård AB samt att nämnden i övrigt tillstyrker att Älvsjö sjukhem centralupphandlas enligt gällande aktivitetsplan.


Handläggare: Avdelningschef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

8 Komplettering till ärende ersättningssystem inom socialpsykiatrin

Dnr: 297-2009-006

Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till ersättningssystem inom socialpsykiatrin. Förslaget har varit ute på remiss under sommaren 2009.
I de svar som inkommit har det framkommit synpunkter på ersättningen inom boendestöd samt cirkelverksamhet. Stadsledningskontoret föreslår därför en sänkning av ersättningen i nivå ett och två inom boendestöd samt att cirkelverksamhet utgår ur förslaget om valbara insatsformer. Ersättningen för lokal- och gemensamhetsyta avseende boendestöd föreslås ändras till en månadsersättning.

Förslaget innebär minskade kostnader för stadsdelsnämnden avseende boendestödet. Förslaget kan dock innebära svårigheter för utförare som har flertalet brukare med många beviljade timmar inom nivåerna ett och två. Vidare får inte nämnden full kostnadstäckning för den kommunala utförarens lokaler enligt det nya förslaget.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Susanne Aplehag Balotis, 08-508 21 079

Anmälningsärenden

9 Ekonomisk månadsrapport

11 Anmälan av delegationsbeslut

12 Protokoll från pensionärsrådet

13 Protokoll från handikapprådet

14 Protokoll från förvaltningsgruppen

15 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö och planfrågor

17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

18 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

19 Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Dnr: 318-2009-103

Handläggare: Avdelningschef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (S) utses att tillsammans med ordföranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 3 november.

 

Två paragrafer har tillkommit på grund av tilläggsärenden. § 15  Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och plan-frågor samt § 19 Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och stöd och service för personer med funktionsnedsättning.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2009-09-17 justerats den 22 september.

§3 Förlängning av entreprenadavtal för vinterväghållning, barmarksrenhållning och parkskötsel

1.      Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar att förlänga avtalet med Stockholm Entreprenad AB, i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 

2.   Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet till trafikkontoret för

      ställningstagande i de delar som avser gatumark.

 

3.      Älvsjö stadsdelsnämnd  uppdrar till stadsdelsdirektören att teckna

förlängningsavtal.

 

Ärendet

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden förlänger entreprenadavtalet med Stockholm Entreprenad AB från och med 2010-10-01 till och med 2012-09-30 för de delar av park- och gatuskötseln som ligger inom nämndens ansvarsområde. Bakgrunden till detta är att förvaltningen för närvarande har ett mycket tillfredsställande samarbete med entreprenören och avser att fortsätta med en noggrann uppföljning av avtalet i avsikt att bibehålla kvaliteten. De delar av kontraktet som berör trafiknämndens ansvarsområde överlämnas till trafikkontoret för ställningstagande.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 oktober 2009. Dnr 306-2009-300.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§4 Gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark

1.      Älvsjö stadsdelsnämnd beslutar att delta i en gemensam upphand-

ling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark.

 

2.      Älvsjö stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsdirektören vid Skarp-

näcks stadsdelsförvaltning att fatta samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedd leverantör samt att besluta i övriga frågor som rör avtalet under avtalsperioden.

 

Ärendet

Nuvarande avtal för skötsel av plaskdammar löper ut 2010-04-30. Stadsdelsförvaltningarna i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Skarpnäck planerar för en ny gemensam upphandling av entreprenör. För att förenkla administrationen av upphandlingen föreslås att samtliga beslut för de deltagande nämnderna delegeras till stadsdelsdirektören i Skarpnäcks stadsdels-förvaltning.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2009. Dnr 305-2009-300.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Verksamhetsuppföljning för hemtjänst i ordinärt boende vid Finskt Seniorboende AB

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av hemtjänst i ordinärt boende utfört av Finskt Seniorboende AB.

 

Ärendet

Finskt Seniorboende AB har enligt kundvalsmodell 47 hemtjänstuppdrag i ordinärt boende vid Älvsjö stadsdelsförvaltning. En samlad bedömning är att hemtjänstverksamheten har en tydlig brukarfokus och arbetar med ett engagerat ledarskap där medarbetarna ges goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling samt utmärks av noggrannhet och löpande förbättringsarbete. Verksamhetsuppföljningen har genomförts enligt webbaserad checklista.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 oktober 2009. Dnr 304-2009-600.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på kommunstyrelsens remiss överlämna föreliggande tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Stadsledningskontorets har tillställt stadsdelsnämnden en begäran om yttrande över förslag till införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter. Rökfri arbetstid ska vara införd i stadens alla verksamheter senast 2010-05-01. Införandet av rökfri arbetstid ska ske enligt stadens gemensamma utgångspunkter, vilka nämnden kan besluta att komplettera med lokala utgångspunkter.

Förvaltningen ställer sig positiv till införande av rökfri arbetstid i stadens alla verksamheter, då den gagnar såväl brukare som medarbetare med en fräschare miljö/arbetsmiljö.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2009. Dnr 272-209-006.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Att Stockholms stad ska införa rökfri arbetstid är ett förslag som det är lätt att sympatisera med. Frågan är hur det fullt ut ska låta sig göras. Det finns ju bland brukarna människor som röker och det innebär att rökfriheten egentligen inte blir knuten till arbetstiden utan det blir mer ett förbud för den anställde att själv röka under arbetstid.

 

Staden bör kräva av övriga utförare att de inför rökfri arbetstid. Staden har ett ansvar för att även brukare som valt annan utförare har rätt att slippa röklukt i sitt hem och i sin omsorgssituation.

 

Medarbetarna som vill sluta röka måste få fullvärdigt stöd för att klara detta. Som ansvarsfulla arbetsgivare måste staden och övriga utförare se till att medarbetarna har reella möjligheter att ta välbehövliga pauser i arbetet. De hälsovinster som man förhoppningsvis uppnår genom att medarbetarna röker mindre får inte omintetgöras genom att möjligheterna till pauser minskas. Pauser bör istället uppmuntras så att medarbetarna kan koppla av små korta stunder under hela arbetstiden.

 

Vi utgår från att införandet av rökfri arbetstid inte sker utan föregående förhandlingar med de fackliga organisationerna.

 

§7 Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden

1.      Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på kommunstyrelsens re-

miss överlämna föreliggande tjänsteutlåtande.

 

2.   Omedelbar justering.

 

Ärendet

Stadsledningskontoret har tillställt stadsdelsnämnden en begäran om yttrande över vård- och omsorgsboenden som föreslås ingå i den tredje av de återkommande entreprenadupphandlingarna. Elva(11) vård- och omsorgsboenden föreslås ingå i den kommande centralupphandlingen. Förslaget i den del, som avser de två boendena inom nämndens ansvarsområde, grundar sig dels på nämndens aktivitetsplan, dels på en utmaning från Älvsjö Vård AB. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att som svar på kommunstyrelsens remiss överlämna

föreliggande tjänsteutlåtande, i vilket nämnden förordar att kommunstyrelsen inte antar utmaningen från Älvsjö Vård AB samt att nämnden i övrigt tillstyrker att Älvsjö sjukhem centralupphandlas enligt gällande aktivitetsplan.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2009-09-29. Dnr 293-2009-006.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson (S) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

 

Att avslå förvaltningens förslag till beslut

 

Vi känner en djup tillfredsställelse med förvaltningens förslag att inte anta utmaningen som lämnats för Älvsjö sjukhem och Solberga sjukhem.

 

Vårt förslag är att inte lämna ut vare sig Älvsjö sjukhem eller Solberga sjukhem till centralupphandling. Alltsedan den moderatstyrda alliansen beslutade att anta en aktivitetsplan för hur den kommunala verksamheten inom bl a äldreomsorgen ska tvångsupphandlas har vi inom oppositionen verkat för att planen inte ska genomföras. Vi vill avbryta alliansens näst intill fundamentalistiska krav på att avknoppa, utmana och konkurrensutsätta alla kommunala verksamheter inom Älvsjö stadsdelsnämndsområde.

 

Vi vill bryta alliansens negativa inställning till kommunal verksamhet och deras storskaliga satsningar på att sälja ut och avveckla allas våra gemensamma tillgångar. Vi vill inte veta av att gamla, sjuka och även dementa människor ska kränkas genom att bli föremål för bolagsdirektörers beräkningar om vilken vinst de kan tänkas ge sina sista levnadsår under förevändning att de som kunder på en äldreomsorgsmarknad får rätt att välja utförare till den vård de är i behov av. Ett val som dessutom inte består av något annat än att välja en entreprenör.

 

Vi inom den nuvarande oppositionen vill istället satsa de gemensamma resurser som tilldelats Älvsjö SDN på att behålla och utveckla stadsdelens kommunala verksamheter.

 

Älvsjö SDN ska erbjuda en äldreomsorg där alla möts med respekt, där man är trygg och kan behålla sin värdighet. Ingen ska behöva känna att man blivit utlämnad och såld på en privat marknad. Ingen ska behöva oroa sig för att göra ett dåligt val på en privat marknad. Älvsjö SDN ska kunna garantera att de båda sjukhemmen Solberga och Älvsjö kommer att drivas i egen regi med hög kvalitet och vara ett fullgott boende den dagen en sjukhemsplats behövs.

 

Grunden när det gäller högkvalitativ vård och omsorg för äldre är att det finns ett gott ledarskap och att personalen har en adekvat utbildning, erhåller kontinuerlig kompetensutveckling och har en bra arbetsmiljö. För att uppnå det behövs låglönesatsningar, rätt till heltidsjobb och en tillfredsställande personaltäthet dygnet runt. Det krävs också att verksamheten har en ständigt pågående metodutveckling och satsning på ledarutveckling för che­ferna. Inget av detta kan garanteras om sjukhemmen upphandlas och går över i privata händer.

 

Vi instämmer till fullo i det yttrandet som Älvsjö SDNs pensionärsråd (SPR) lagt i protokoll från sammanträde den 22 oktober 2009. Ur protokollet: ”Man talar i stora ordalag om valfrihet i vården men var hamnar valfriheten om vi medborgare blir hänvisade till privata vårdgivare med riskkapitalbolag som ägare. Vi medborgare som vill ha valfriheten att välja vård som bedrivs i kommunal regi blir därmed bedragna. SPR förordar därför att båda sjukhemmen Solberga respektive Älvsjö sjukhem behålls i egen regi. Med enbart privata vårdgivare blir annars valfriheten en chimär.”

 

Vidare instämmer vi i Kommunals förhandlingsteam i Älvsjö särskilda uttalande som bifogats protokollet från förvaltningsgruppens möte den 22 oktober 2009.

 

På nämndens sammanträde i april 2008 gav Moderaterna ett löfte att inget av Älvsjös äldreboenden skulle konkurrensutsättas under innevarande mandatperiod. Vi noterar att det löftet uppenbarligen inte var av något som helst värde.

 

§8 Komplettering till ärende ersättningssystem inom socialpsykiatrin

1.      Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på   

 remissen.

 

2.    Omedelbar justering.

 

Ärendet

Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till ersättningssystem inom socialpsykiatrin. Förslaget har varit ute på remiss under sommaren 2009.

I de svar som inkommit har det framkommit synpunkter på ersättningen inom boendestöd samt cirkelverksamhet. Stadsledningskontoret föreslår därför en sänkning av ersättningen i nivå ett och två inom boendestöd samt att cirkelverksamhet utgår ur förslaget om valbara insatsformer. Ersättningen för lokal- och gemensamhetsyta avseende boendestöd föreslås ändras till en månadsersättning.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2009. Dnr 279-2009-006.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

 

Särskilt uttalande

Ledamoten Maj-Len Eklund (V), vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Förslaget till komplettering av ersättningssystem visar på alliansens bristande kunskap och förståelse för de brukare som är i behov av socialpsykiatrins insatser. Den påtagliga risk som finns med förslaget är att verksamheten helt väljer bort boendestöd och cirkelverksamhet, eftersom utförarna inte får ekonomisk bärighet om timmarna bedöms vara för få vilket i sin tur kan få betydande konsekvenser för den enskilde brukaren.

 

Som vi tidigare påpekat så passar varje form av pengsystem dåligt inom socialpsykiatrisk verksamhet och att mäta innehåll i antal timmar är inte det mest kostnadseffektiva. När det gäller psykiskt sköra människor med olika psykiatriska sjukdomstillstånd, går det inte att ensidigt fokusera antalet timmar eftersom alla insatser som görs syftar till att få bärande och utvecklande relationer. Det innebär att man behöver anpassa sig efter brukarens behov och då kan en insatstid på 2-3 timmar i månaden vara av oerhörd betydelse. Detta för att stärka den bärande relationen, men även ur ett förebyggande syfte då det kan innebära att man för- hindrar ett återinsjuknande i en psykos. Eftersom ett deltagande i en cirkelverksamhet kanske är den enda verksamheten som brukaren deltar i är det förödande att lyfta bort detta som ett möjligt val. Brukarens valfrihet riskerar att helt undanröjas.

 

Som vi tidigare påpekat är socialpsykiatrin en komplex verksamhet med uppgift att hjälpa och stödja sköra människor med stort behov av långsiktighet. Pengförslaget är nära förbundet med pågående konkurrensutsättning, vilket är förödande ur brukarperspektiv då det bygger på att splittra upp verksamheten i stället för att se till en helhet och kontinuitet. Och det är just helhet och kontinuitet som är så viktiga för den här gruppen. Socialpsykiatrin passar sällsynt dåligt för system som bygger på marknadens principer utan sammanhållning då integrerade verksamheter har stora fördelar när det gäller att skapa trygghet och kontinuitet för individen.

 

Socialpsykiatrins uppdrag är att stödja individen men vi ser inte att förslaget på något sätt ökar stödet och möjligheter till återhämtning.

 

I övrigt hänvisar vi till oppositionens förslag och skrivning när ärendet var uppe i stadsdelsnämnden den 27 augusti 2009.

§9 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet t.o.m. september månad.

§10 Inkomna handlingar, klagomål, och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

 

 

Bilaga § 10.

 

§11 Anmälan av delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjäns-teman enligt delegation i september 2009 till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i september anmäldes och lades till handlingarna.

 

 

 

 

 

Bilaga § 11.

§12 Protokoll från pensionärsrådet

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2009-10-22 anmäldes och lades till handlingarna.

§14 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppen 2009-10-22 anmäldes och lades till handlingarna.

§15 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö-, och planfrågor 2009-09-23 anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Övrigt från verksamheten

Rolf Johansson, AFA Försäkring, informerade om projektet Vård i annans hem som Älvsjö stadsdelsförvaltning deltar i tillsammans med fem andra organisationer. Projektet bedrivs på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med de fackliga organisationerna.

 

Projektet ska resultera i ett s.k. processverktyg. Förhoppningen är att processverktyget ska förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom vård i annans hem och därmed minska antalet arbetsskador och sjukdomar.

 

Stadsdelsdirektören påminde om planeringsdagen för nämnd och förvaltning tisdagen den 10 november.

 

Medborgardialogen om Söderortsvisionen på medborgarkontoret är flyttad till torsdagen den 26 november kl 18 – 20.

 

Gruppledarmötet den 2 december förläggs till Ungdomens hus. Samtliga ledamöter och ersättare välkomna. Mötet börjar kl 16.00.

 

På nämndsammanträdet den 17 december informerar närpolischefen och chefen för lokalkontoret.

 

§17 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Både Karl Bern (FP) och Maj-Len Eklund (V) tog upp problemet med att det nu inte längre finns någon postservice i Solberga, vilket försvårar för många äldre i området. Solbergaborna ska i fortsättningen sköta sina postärenden vid Karusellplan vilket innebär många byten för dem som måste åka med kommunala färdmedel. Dessutom kommer ett stort antal brevlådor att försvinna i området.

 

En enig nämnd beslutade att uppdra till ordförande och vice ordförande att skriva till posten och kräva att åtgärder vidtas för att förse solbergaborna med postservice i bostadsområdet. 

 

Torbjörn Erbe (FP) anmälde en skrivelse med anledning av att enligt planerna för nya Älvsjö centrum kommer de flesta parkeringsplatser som finns utanför stadsdelsförvaltningen att försvinna. Detta innebär att tillgängligheten för de som kommer med bil och inte kan använda handikapplatserna begränsas.

 

Nämnden beslutade att uppdra till förvaltningen att se över problemet och återkomma med förslag på lösning så att möjligheten att besöka förvaltningen, polisen eller biblioteket inte försvåras.

§18 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2009-09-17 och 2009-10-15 anmäldes och lades till handlingarna.

§19 Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och stöd och service för personer med funktionsnedsättning