Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-03-25

Sammanträde 2010-03-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning t Läs mer...ill den öppna frågestunden, dock senast kl 19.00.

Klockan 18.00
Information om biståndsbedömd hemtjänst och samverkansprojektet Goda relationer - grunden för samverkan i Älvsjö
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av tidigare protokoll

Beslutsärenden

3 Ändringar i delegationsförteckningen

4 Lokala naturvårdsbidrag - ansökan till länsstyrelsen

Dnr 46-2010-3.1.
Omedelbar protokolljustering

5 Slutrapport och utvärdering av kvinnofridsprojektet Athena

6 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

Remissärenden

7 Motion om ekoism framför egoism - källsortera nu

8 Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg

9 Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd

10 Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa

11 Alkoholserveringstillstånd för Mässrestauranger, Mässgatan 1, Älvsjö

Dnr 63-2010-1.5.2.
Omedelbar justering

Anmälningsärenden

12 Ekonomisk månadsrapport

13 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

14 Anmälan av delegationsbeslut

15 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

16 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen

17 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

19 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

20 Protokoll från sociala delegationen

2010-02-03, 2010-02-11 och 2010-03-11

21 Överflyttning av vårdnaden till särskilt förordnade vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (121 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (S) utsågs att tillsammans med ledamoten Olle Andretzky (M) justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 30 mars.

§2 Anmälan av tidigare protokoll

Anmäldes att protokoll 2010-02-11 justerats den 16 februari.

§3 Ändringar i delegationsförteckningen

Beslut

Delegationsbestämmelserna ändras i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

Resultatenheten Solberga vård- och omsorgsboenden upplöstes i samband med att nämnden beslutade om verksamhetsplanen för 2010 och den nya organisationen trädde i kraft den 15 februari. Den nya organisationen medför ändringar i beslutsordningen i delegationsförteckningen.

Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever har ersatts av diskrimineringslagen och ändring i skollagen, vilket betyder att hänvisningarna i delegationsförteckningen måste anpassas till den nya lagstiftningen på området.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2009. Dnr 067-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Lokala naturvårdsbidrag – ansökan till länsstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker hos länsstyrelsen om lokala naturvårdsbidrag i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunerna har i år möjlighet att hos länsstyrelsen söka medel för lokala naturvårdsprojekt. Kommunen kan ansöka om högst 50% av projektets totala kostnader. Förvaltningen har tagit fram två ansökningar. Den egna finansieringen av dessa föreslås bestå av dels eget arbete, dels de nycklade parkinvesteringsmedlen. Den första ansökan avser upprustning av Långsjöns strandpromenad och gångbryggor m.fl. åtgärder till en kostnad av 120.000 kr, varav 60.000 kr söks som bidrag. Den andra ansökan gäller parken vid Herrängens gård som fått namnet Sjöhagen. Genom en ny detaljplan har skötseln nyligen övergått till stadsdelsförvaltningen och för den kulturhistoriska parken finns behov av att upprätta skötselplan och vårdprogram. Kostnaden beräknas till 150.000 kr varav 75.000 kr söks som bidrag.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 mars 2010. Dnr 046-2010-3.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Slutrapport och utvärdering av kvinnofridsprojektet Athena

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning och översänder dokumentationen till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat en slutrapport över kvinnofridsprojektet Athena, som pågick från hösten 2006 till hösten 2009. Av rapporten framgår att projektet nått sina mål att ge stöd till de våldsutsatta kvinnorna och till barnen som bevittnat våld. Också målet om kompetensutveckling av personalen har uppnåtts. Däremot lyckades inte projektet utveckla stödet till de våldsutövande männen så som det var tänkt.

I den utvärdering som gjorts av stödet till kvinnorna framkommer att kvinnostödet varit mångfacetterat och innehållit stödsamtal, vägledning och rådgivning, prak­tiskt stöd samt samverkan med andra organisationer och myndigheter. Kvinnorna själva anser sig ha fått ett mycket gott stöd som gett möjlighet till förändring och stöd när det behövts. Kvinnorna uppskattade att stödet hade så stor spännvidd och gavs i den egna livsmiljön.

Insatsen kvinnostöd har permanentats från den 1 januari 2010 i det nya kvinno­fridsteam som inrättats och är förlagt till Hägersten-Liljeholmen. Kvinnostödet finansieras och sam­nyttjas av stads­delsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 17 februari 2010. Dnr 055-2010-1.2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

Beslut

Älvsjö stadsdelsnämnd utser från och med den 25 mars, följande chefer till verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

1. enhetschefen för Solberga sjukhem enhet 1

2. enhetschefen för Solberga sjukhem enhet 2

3. enhetschefen för Älvsjö servicehus

4. enhetschefen för Älvsjö sjukhem

Omedelbar justering.

Ärendet

Där hälso- och sjukvård bedrivs ska det enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen finnas en verksamhetschef. I den kommunala hälso- och sjukvården är dock verksamhetschefens ledningsansvar begränsat av det ansvar som åvilar MAS.

I ärendet föreslår förvaltningen att enhetscheferna inom Solberga sjukhem enhet 1, Solberga sjukhem enhet 2, Älvsjö sjukhem och Älvsjö servicehus utses till verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2010. Dnr 087-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Motion om ekoism framför egoism - källsortera nu!

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen är positiv till att frågan om källsortering uppmärksammas. När det gäller farligt avfall och elavfall saknas en fast miljöstation i Älvsjö. För att förbättra servicen till framför allt de medborgare som inte har bil skulle det vara önskvärt med en fast miljöstation i Älvsjö eller tätare besök av den mobila miljöstationen. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstationerna. De miljöstugor som föreslås i motionen kan inte finansieras via avfallstaxan och det är på grund av markbrist svårt att hitta lämpliga platser för dem. För att göra det mer lönsamt att källsortera föreslår förvaltningen att möjligheterna att införa en viktbaserad taxa istället för dagens volymbaserade taxa utreds.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2010. Dnr 303-2009-006.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Majvi Andersson (FP) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) reserverade sig mot nämndens beslut.

§8 Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Efter ändring i lydelsen av bestämmelsen i 5 kap.10 § socialtjänstlagen, SoL, att socialnämnden ska erbjuda stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, uppdrog kommunfullmäktige, i budget 2009, åt äldrenämnden att utarbeta en anhörigpolicy. Äldreförvaltningen har tagit fram ett förslag till en övergripande anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg samt en stödplan för anhörigvårdare.

Förvaltningen anser i huvudsak att anhörigpolicyn utgör en bra grund och ”checklista” för vad som den anhörige ska få/ges information om, men önskar förtydliganden i vissa delar. Bland annat ett förtydligande av vem som kan söka biståndsinsatserna. Vad avser några enskilda delar av förslaget, har förvaltningen synpunkter som redovisas i ärendet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2010. Dnr 042-2010-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Maj-Len Eklund (V), vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) lade fram ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (V), vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Vi föreslår att

stadsdelsnämnden antar förvaltningens förslag till svar på remissen samt att förslaget till anhörig/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg kompletteras med följande förtydliganden och tillägg.

Förutom avlastning och avlösning i hemmet tycks stödet som erbjuds anhörigvårdare till äldre till stor del vara inriktat på att träffa andra i samma situation, utflykter, kontakt med frivilligorganisationer osv. Sådana verksamheter kan säkert vara positiva för en del anhörigvårdare. I synnerhet kanske för anhörigvårdare som själva har hemtjänst och som behöver hjälp med att bryta den ensamhet och isolering som vårdandet och ansvaret innebär.

Men anhöriga som sammanbor och vårdar en äldre närstående utgör ingen enhetlig grupp. Gruppsamtal och mer hemtjänst till den som vårdas är för många inget alternativ. Därför måste stödet till de anhöriga utvecklas på andra sätt.

En bra dagverksamhet kan utgöra en god avlastning. Men då måste dagverksamheterna utvecklas och få olika inriktning för att täcka in olika intressen och olika behov. Dagverksamheter för dementa måste utvecklas till att inriktas på de olika diagnoserna och deras skilda behov. Varje stadsdelsnämnd ska inte behöva utveckla alla typer av verksamheter. All dagverksamhet ska vara möjlig att söka i hela kommunen oavsett vilken stadsdel man bor i och information om de olika verksamheterna behöver nå fram till de anhöriga. Där råder det en brist idag.

Fler möjligheter till avlastning på boenden som till exempel det kommunövergripande Pensionat Hornskroken bör skapas. Avlastningsboendena ska göras attraktiva och profileras för att tillgodose olika behov och intressen. Ingen ska kunna avvisas av medicinska skäl.

Alla anhörigvårdare ska ha rätt till samtal med psykolog eller kurator.

§9 Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Efter att förändringar har skett i lagstiftningen samt i omvärlden som påverkar arbetet med ekonomiskt bistånd har socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram ett förslag på reviderade riktlinjer.

Riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd innehåller anvisningar för arbetet med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen och utgår från lagstiftning, rättspraxis och beslut om tillämpningar i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Syftet med riktlinjerna är likabehandling i staden när det gäller bidragsnivåer, krav på den enskilde och insatser som erbjuds från socialtjänstens sida.

Förvaltningen anser att förslaget till reviderade riktlinjer är tydligt utformat och ger en bra grund för handläggningen av ekonomsikt bistånd och innehåller förtydliganden på flera punkter. Synpunkter avseende förslaget redovisas i ärendet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2010. Dnr 043-2010-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Maj-Len Eklund (V), vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) lade fram ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (V), vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

  1. Stadsdelsnämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till beslut
  2. Därutöver framföra följande.

Vi välkomnar särskilt de förändringar som stärker barnperspektivet, kvinnofridsperspektivet och rättsäkerheten och de förslag som innebär en realistisk anpassning till rådande förhållanden på arbetsmarknaden. Därutöver vill vi föreslå att arbetslösa ska kunna läsa in grundskolan med försörjningsstöd, vilket tidigare har funnits i riktlinjerna. Det finns önskemål inom jobbtorgen om ökade möjligheter att arbetslösa ska få studera med försörjningsstöd, särskilt i stadsdelsområden där arbetslösa har låg grundutbildning. Vi anser i motsats till vad riktlinjerna antyder att korta, tidsbegränsade kurser som beviljas med försörjningsstöd många gånger inte leder till ett hållbart arbete utan ger en inlåsningseffekt i rundgång mellan enkla arbeten och försörjningsstöd.

När det gäller skolkort hos SL anser vi inte att behovet ska anses vara tillgodosett genom det extra tillägg till studiebidraget som gymnasieelever i familjer med låga inkomster har rätt till. Detta tillägg kan behövas för att täcka andra omkostnader som försörjningsstödet inte täcker. Vi delar uppfattningen att vårdnadsbidrag inte ska godtas som ett hinder för att stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid men konstaterar att det visar att vårdnadsbidraget inte kan användas av alla familjer, till skillnad från en utbyggd föräldraförsäkring.

Självfallet är det viktigt med noggrannhet i handläggningen, men för att kunna upprätthålla detta krävs tillräckligt med personal. Det är viktigt att handläggningen av ekonomiskt bistånd inte bara handlar om kontroll utan lika mycket om att tid ska finnas för stöd och råd och nödvändigt socialt arbete. Om personalen är pressad av hög arbetsbelastning ökar risken för fel.

Vi vill betona vikten av att hembesök i samband med nybesök görs med respekt för den enskildes utsatta situation, eftersom vi vet att personer kan uppleva en sådan situation som kränkande.

Förslaget att hembesök ska göras innan första hyran beviljas får inte leda till risk för hyresskuld.

Vi instämmer helhjärtat i förslaget att beräkningarna för en skälig nivå för energiförbrukning ska tas bort från riktlinjerna, och noterar samtidigt att Konsumentverket har höjt den beräknade förbrukningen.

När nödprövning görs för barnfamiljer måste barnets behov alltid vara i fokus och familjens situation ses i ett helhetsperspektiv. När det gäller behandling av spelberoende med flera utgår vi ifrån att landstinget är berett att ta det ansvar som anges i riktlinjerna, så att den enskilda personen inte blir utan behandling när det finns ett behov. Beträffande ledighet från arbetssökarverksamhet eller praktik i samband med helgdagar är det viktigt att inte inskränkningar görs som kan uppfattas som diskriminering.

§10 Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Omedelbar justering.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Riktlinjerna omfattar bl.a. samverkansformer och samverkansområden med förslag till samverkansöverenskommelse mellan stadens skolor och stadsdelsnämndernas verksamheter. Älvsjö stadsdelsförvaltning har sedan våren 2009 en överenskommelse med de kommunala grundskolorna i stadsdelen.

Förvaltningen är i stort positiv till de föreslagna riktlinjerna och instämmer i vikten av en fungerande samverkan. Det måste dock vara resultatet av samverkan som ska stå i fokus medan det i förslaget snarare är formerna som blivit det centrala. Att de enskilt drivna verksamheterna ska involveras är bra, men det behövs ytterligare förtydliganden om hur det stora antalet samarbetspartners ska hanteras i praktiken.

Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2010. Dnr 050-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Maj-Len Eklund (V), vice ordförande Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till remissvar men vill därutöver göra följande tillägg.

Den moderatstyrda majoriteten valde att centralisera grundskolan och slog därmed sönder den samverkan som fram till dess fanns mellan skolorna och stadsdelarna. Det är under all kritik att majoriteten därefter har låtit det gå tre år innan dessa riktlinjer för samverkan tagits fram.

Att tidigt se barn som far illa i hemmiljö eller inom förskola och skola är avgörande. Ju tidigare ett barn kan få hjälp och stöd desto större är förutsättningarna för barnets positiva utveckling. Det är därför av högsta vikt att det finns en strukturerad och välfungerande samverkan mellan stadsdelarna och stadens skolor, inklusive förskolorna. Det räcker dock inte med riktlinjer, det behövs också goda förutsättningar. Dessa förutsättningar försvagas just nu av majoriteten såväl i staden som i riksdagen då kommunerna förväntas att spara sig ur krisen och sparbetingen här i Älvsjö drabbar såväl enheterna för fritid som för individ och familj. Även Socialtjänsten centralt och till exempel Maria Ungdom har fått minskade resurser.

Det är också oroande att samverkan med de fristående skolorna fungerar sämre. Att gå i skolan är obligatoriskt, och det är därför av största vikt att s.k. fristående skolor verkar under samma villkor som kommunala skolor. Barn som av sina föräldrar placerats i fristående skola har rätt till samma skyddsnät som barn i kommunala skolor.

§11 Alkoholserveringstillstånd för Mässrestauranger, Mässgatan 1, Älvsjö

Beslut

Stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan om serveringstillstånd.

Omedelbar justering.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens tillståndsenhet har

remitterat en ansökan om tillstånd för alkoholservering till slutna

sällskap för Stockholmsmässan Älvsjö Gård, Mässvägen 1.

Förvaltningen kan inte se något skäl till att den aktuella restaurangen

inte ska få servera alkohol och föreslår därför att stadsdelsnämnden tillstyrker ansökan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2010. Dnr 063-2010-1.5.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet till och med februari månad.

§13 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

Bilaga § 13.

§14 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i februari 2010 till handlingarna.

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i februari anmäldes och lades till handlingarna.

Bilaga § 14.

§15 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2010-03-18 anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppen 2010-03-18 anmäldes och lades till handlingarna.

§17 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2010-02-17 anmäldes och lades till handlingarna.

§18 Övrigt från verksamheten

Stadsdelsdirektören informerade om följande.

Älvsjö centrum

Den 29 mars fattar kommunfullmäktige beslut om detaljplanen för Älvsjö centrum. Den 6 april stängs infartsparkeringen.

Svar på skrivelse från oppositionen om ungdomsproblem i Älvsjö

Stadsdelsdirektören informerade om hur samarbetet mellan skola, socialtjänst, fritid, polis och fältassistenter fungerar och att framförallt mötesplatsen på Johan Skytteskolan inneburit att samarbetet med skolan har utvecklats. Motsvarande samarbete har kommit igång med Solbergakolan, som har anställt en fritidsledare som är ansvarig för rast- och eftermiddagsverksamheten vilket inneburit att eleverna i högre utsträckning är kvar på skolan på eftermiddagen. För att mötesplatsen ska kunna ha öppet även kvällstid kommer stadsdelen att bidra med ytterligare 30 timmars fritidsledare.

Svar på skrivelse från oppositionen om hur försäkringskassan långa handläggningstider påverkar socialtjänsten

Handläggningstiderna vid försäkringskassan har alltid varit långa och har inte varit längre än tidigare under 2009. Personer som väntar på beslut från försäkringskassan om t ex bostadstillägg eller sjukersättning får försörjningsstöd mot återkrav i avvaktan beslut från försäkringskassan.

Svar på skrivelse från oppositionen om uppföljning av väntetider för att söka ekonomiskt bistånd

Målet är att väntetiden för nybesök ska vara högst två veckor och det har visat sig att enheten som arbetar med försörjningsstöd klarar målet. I akuta fall kan man få träffa en socialsekreterare samma dag eller

nästa dag.

Skrivelse om vattenparken i Sjöängen

Nämnden ställde sig bakom en skrivelse till exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden med begäran om att Sjöängen undantas från kommande exploatering och bevaras som ett rekreationsområde.

§19 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Pär Hommerberg (FP) undrade vad som hänt med nämndens krav att Älvsjöskogen ska bli naturreservat.

Förvaltningen återkommer.

Göran Wrene (S) framförde att han tycker att det är angeläget att framföra till trafikkontoret att sandsopning av gång- och cykelbanor ska prioriteras. Torbjörn Erbe (M) meddelade att gång- och cykelbanor redan är prioriterade.

Majvi Andersson (S) ställde frågan om det är aktuellt med indragning av sjukgymnast på servicehuset i samband med de personalnedragningar som genomförs.