Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-04-22

Sammanträde 2010-04-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning t Läs mer...ill den öppna frågestunden, dock senast kl 19.00

Klockan 18.00
Information om resultatet av dialogen om Söderortsvisionen.
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 Älvsjö

Dnr 102-2010-1.1.
Omedelbar justering

4 Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet under 2010

Remissärenden

5 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

6 Nationella minoriteter och minoritetsspråk - Förslag till åtgärdsplan för Stockholm stad

Dnr 66-2010-1.5.1.
Omedelbar justering

7 Förslag till detaljplan för Attesten 1 m.m, Konsum Långsjö, S-Dp 2009-15849-54

8 Svar på revisionsrapport om öppenvårdsinsatser för barn och unga - styrning, uppföljning och kontroll

9 Yttrande över betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5)

Anmälningsärenden

11 Ekonomisk månadsrapport

12 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

13 Anmälan av delegationsbeslut

14 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

Protokoll 2010-04-14
Kommer senare

15 Anmälan av protokoll från handikapprådet

Protokoll 2010-04-15
Kommer senare

16 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen

Protokoll 2010-04-15
Kommer senare

17 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

19 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

20 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

21 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

22 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldra-balken (FB)

23 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (122 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (S) utses att tillsammans med ordföranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske onsdagen den 28 april.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2010-03-25 justerats den 30 mars.

§3 Nämndens arbete med underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 Älvsjö

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner underlag för budget 2011 med inriktning för 2012 och 2012 samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Omedelbar justering.

Ärendet

Älvsjö växer. Mellan 2005-2015 planeras och byggs över 2000 nya bostäder. Inflyttningen ger nya möjligheter och ställer nya krav på att utveckla förvaltningens service till medborgarna enligt stadens vision 2030. Mellan åren 2011-2013 är det viktigaste utvecklingsområdet att öka kvaliteten i verksamheterna. Parker och grönområden ska utvecklas. Arbetet med att stärka kompetensen bland chefer och effektivisera förvaltningens kostnader fortsätter. För att nå målen för verksamheterna inom kommunfullmäktiges beslutade ekonomiska plan, krävs effektiviseringsåtgärder om ca 9 mnkr per år under planperioden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 mars 2010. Dnr 102-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (M) deltog ej i beslutet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

(S), (V) och (MP) deltar inte i beslutet om budget 2011 med inriktning 2012-2013 med hänvisning till att vi har helt andra ekonomiska förutsättningar för den verksamhet vi skulle ha bedrivit om vi hade haft majoritet.

Stockholm växer. I Älvsjö förväntas fram till 2015 över 2000 nya bostäder med allt vad det innebär i ökad befolkning och högre efterfrågan på kommunala verksamheter som förskola, skola, fritidsaktiviteter, kultur, social välfärd, mötesplatser av olika slag, mm, mm. Det ämnar alliansen möta med minskade resurser och besparingar. För Älvsjös del aviseras det nedskärningar om 9 mnkr per år under de närmaste tre åren. Alliansen kallar det förvisso ”effektiviseringar” men effektiviseringen består i att göra sig av med all verksamhet som inte är myndighetsutövning. Älvsjös medborgare får finna sig i att allianspartierna betraktar dem som handelsvaror när alliansen leker affär och säljer ut den kommunala verksamheten. Köpare saknas inte, det är många entreprenörer, gamla såväl som nya, som bara väntar på att i bästa räknenissestil räkna fram hur det ska gå att plocka ut så stora vinster som möjligt på barnen i förskolan och skolan och på dem som är gamla och sjuka och/eller till någon del är i behov av vård och omsorg. Alliansens fältrop ljuder ”här va’re ett sjukhem till salu, kom och bjud på Solberga” eller ”skynda fynda, nu säljer vi ut förskolan”. Effektiviseringarna innebär också att många av stadsdelens medarbetare får avsked och tvingas se sig om efter andra jobb.

Nu får det vara nog. Kvalitén i stadsdelens verksamheter behöver nu ökas, efter mer än tre år av nedskärningar. Det gäller både förskola, stöd åt utsatta barn och familjer, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar. Många människor har farit illa under mandatperioden, som en konsekvens av den moderatledda majoritetens nedskärningar.

Förskolan

Ett fortsatt maktinnehav för alliansen kommer att betyda stora förändringar i barnomsorgen. Vi ser redan idag hur tendensen i staden går mot allt större barngrupper. Inget talar för att Älvsjös barn skonas från den försämringen. Vi är allvarligt oroade för hur det ska bli med kvaliteten i barnomsorgen när staden inte längre är huvudman. Redan idag framkommer larmrapporter som visar brister i den privatdrivna verksamheten med en personal som har lägre utbildning än den som vi i stadsdelsnämnden satt upp som eget mål.

För oss är det viktigt att garantera att barnen får tillgång till en bra förskola vilket ger dem klart bättre möjligheter att lyckas under sin fortsatta skolgång. Därför måste Älvsjö stadsdel kunna garantera en förskola med god kvalitet, högklassig pedagogik och små barngrupper. Vi befarar att den borgerliga politiken med sänkta skatter och med målsättningen att privatisera verksamheten leder till att barngrupperna i förskolan kommer att utökas, att utbildning och kompetensutveckling hos personalen avstannar och att kvaliteten riskerar att försämras.

Barn och ungdom

Det är beklämmande att borgerlighetens iver att sänka skatter fått som följd att Älvsjös ungdomar fått ett betydligt sämre utbud av fritidsverksamhet. Älvsjö måste få en väl fungerande ungdomsverksamhet som täcker behovet för både yngre och äldre ungdomar. En halvhjärtad satsning från alliansens sida att försöka få de yngre ungdomarna att besöka lekparken Kristallen under sin fritid har varit osedvanligt misslyckad. Vi i (S) (V) och (MP) vill vi satsa på att återupprätta ungdomsgårdarna i Solberga och Långbrodal för de något yngre unga samtidigt som ungdomens hus kan täcka behovet för de äldre ungdomarna. Vår ambition är att göra rejäla satsningar på barn och ungdomar både för att de är värda att ha en rik fritid men också för att förebygga sociala problem. Vi vill utöka resurserna till det förebyggande arbetet, och bl a satsa på föräldrautbildning om deras viktiga roll som förebilder
när det gäller t ex minskad alkoholkonsumtion.

Äldreomsorg

Avslagen på ansökningar till servicehus har varit fortsatt högre än under föregående mandatperiod. Alliansen har avslagit oppositionens begäran att i sociala delegationen få redovisat skillnaden i avslag mellan de båda åren 2006 och 2008. Vi befarar att ännu fler kommer att få avslag på sin önskan om boende i servicehus, alliansen har ju aviserat att samtliga servicehus ska läggas ned inom en tio år. Alliansens syfte är att sänka skatterna och måste till varje pris få råd med det och därför är de kraftfulla i sina krav på att all biståndsbedömning skall ske strikt efter lagar och riktlinjer, vilket kommer att skapa oro och bekymmer bland äldre och deras anhöriga när det uppstår gränsfall.

Efter 3,5 år har alliansen äntligen fattat att deras beslut från förra mandatperioden om att lägga ner Långbrobergs servicehus var alldeles rätt. Genom att hoppa av det beslutet och göra till vallöfte 2006 att behålla Långbroberg trots att det bara bestod av 26 lägenheter har de förorsakat kostnader för Älvsjö stadsdel om miljontals kronor. Nu går alliansen ut igen med ett beslut att alla servicehus ska läggas ner inom en tioårsperiod och Långbroberg försvinner som servicehus 2010. Vad som ska hända med Älvsjö servicehus är oklart. Nedläggning, utförsäljning, omvandling till trygghetsboende, det finns inget besked mer än att allt som inte är myndighetsutövning ska konkurrensutsättas. På nämndsammanträdet i april 2008 sa Moderaterna att oppositionen kunde vara lugna ”det [kommer] inte att ske några privatiseringar inom äldreomsorgen den här mandatperioden”. Det var en lögn, Älvsjö sjukhem är redan utsatt för upphandling. I det föreliggande ärendet talas det om att Solberga sjukhem 1 och 2 ska gå samma öde till mötes. De sjukaste och svagaste människorna i vår stadsdel bjuds ut på omsorgsmarknaden där vinstintresset står högt i kurs. Vi saknar ryggrad hos alliansen, de har till oppositionen lämnat försäkringar, först att inget ska privatiseras, sedan att högst 50 procent av äldreomsorgen ska konkurrensutsättas. Varför står de inte för sina löften och försäkringar?

Våra partier vill arbeta med tydliga kvalitetsförstärkningar för de äldre. Alla äldre i kontakt med äldreomsorgen ska ha möjlighet att påverka insatsens utformning och innehåll och alla över 75 år ska ha rätt till två timmars hemtjänst per vecka med förenklad bi­ståndsbedömning. Målsättningen är att alla äldre ska få hjälp och stöd i var­dagslivet enligt sina egna önskemål.

Vi vill behålla äldreomsorgen i egen regi och därigenom behålla verksamhetens egna möjligheter att tillsammans med brukarna och deras anhöriga påverka utförande och kvalitet samt behålla möjligheterna till snabba rättelser om klagomål skulle uppstå. Rätt till utevistelse och promenader ska säkerställas. Det ska vara möjligt för den enskilde att t ex välja mellan matlådor eller hjälp att tillaga maten. Servicehusen måste vara kvar, det skapar trygghet för många och ger betydligt bättre möjligheter för par att fortsätta bo tillsammans även om den ene blir sjuk. Vi vill också att äldre som känner sig oroliga ska ha rätt till plats på äldreboende. Inte någon av Älvsjös äldre invånare skall behöva bli allvarligt sjuk innan de uppmärksammas och får stöd.

Fixartjänsten

Fixartjänsten som infördes under föregående mandatperiod då S, V och Mp gemensamt tog beslutet har Majoriteten försämrat. Älvsjös äldre uppskattade sin fixare men trots protester från dem blev han uppsagd och tjänsten köps in från annat håll. Vi ser återigen ett exempel på hur alliansens krav på skattesänkningar skapar otrygghet hos dem som har behov av hjälp och stöd och förorsakar arbetslöshet hos medarbetarna.

Med en rödgrön majoritet kommer de äldre att ha fortsatt rätt till avgiftsfri hjälp av en fixare. Många äldre blir lättade när de får hjälp med vardagliga göromål som de kan ha svårt att utföra själva. Att byta en glödlampa i taket eller hänga upp gardiner kan vara svårt och innebär ökade risker för fall och skador. Att minska antalet olyckor i de äldres hem innebär en stor vinst i minskat lidande för varje drabbad person och det är också en ekonomisk vinst för stadsdelen.

Vi anser att det är dags att gå vidare och vi vill utöka antalet timmar som de äldre kan få fixarhjälp. Vi vill också att rätten till fixarhjälp ska utökas till att gälla alla över 67 år med inriktningen att sänka åldersgränsen till 65 år. Alla ska omfattas oavsett om den enskilde har biståndsbedömd hemtjänst eller inte.

IoF, barn och ungdom

I och med att skolan inte längre sorterar under stadsdelsnämnden har mycket av det förebyggande och gemensamma arbetet kring barnen och de unga allvarligt försvårats. Våra partier vill återföra skolan till stadsdelnämnderna.

Stödet för personer som blir utsatta för våld i familjen behöver öka liksom stödet för föräldrar som brister i omsorgen om sina barn. Våra partiers budgetar innehåller ökade resurser för detta arbete.

Socialpsykiatri

Det är oroande med den anpassning som den borgerliga alliansens s.k. valfrihet kommer att medföra under planperioden. Vi befarar att det kommer att uppstå splittring av den kontinuitet i omsorgen som finns idag.

Personer med psykisk funktionsnedsättning är ofta sköra personer med ökad känslighet och det är oerhört viktigt med en sammanhållande vård- och omsorgskedja som bygger på kontinuitet och trygghet. Kännetecknade för en god socialpsykiatri är att bygga på långvariga och bärande relationer mellan brukare och personal. Det är viktigt är att de olika verksamheterna inom Älvsjö stadsdel – som Rondellens dagliga verksamhet, boendestödjarna och biståndsbedömarna – finns inom den kommunala verksamheten för att säkerställa att arbetet till ESL (ett självständigt liv) står i centrum i stället för att privata utförares ekonomiska intressen får styra. Älvsjö stadsdel behöver stärka socialpsykiatrin och samverkan med brukar- och anhörigföreningar samt med landstinget och deras olika verksamheter.

Demokrati

Istället för att arbeta för att flytta besluten närmare dem det berör och öka insynen i beslutsprocesserna i syfte att ge medborgarna möjligheter till ökat inflytande, präglas den borgerliga politiken av privatiseringshysteri och centralstyrning. Detta flyttar bort besluten från medborgare och medarbetare och försvårar möjligheter till medbestämmande och insyn.

För oss är det viktigt att skapa ett samhälle där medborgarna har inflytande över de beslut som berör dem, att ge dem möjlighet att vara en del av samhället de lever och verkar i. För att detta ska ske måste den politiska ledningen vara tydlig med att demokratiarbete är viktigt. Det utåtriktade informationsarbetet och kontakterna mellan beslutsfattare och medborgare måste utvecklas och nya mötesplatser tillskapas.

Ekonomiskt bistånd/Arbetsmarknadsåtgärder

Antalet hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd ökar. Vi erinrar oss alliansens vallöfte om att ingen skulle behöva vara arbetslös mer än 5 dagar även om det var ett löfte som de själva insett var förhastat. Jobbtorgen har inte visat sig vara så effektiva på att skaffa fram jobb. På grund av rådande konjunkturläge ökar dessvärre arbetslösheten och alliansen står tomhänt och ser på.

Den jobbpolitik de rödgröna företräder tar bland annat sikte på att skapa möjligheter för unga att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi satsar t ex på sommarjobb för fler ungdomar.

Vår uppfattning är att även personer med ekonomiskt bistånd har be­hov av att röra sig utanför sitt bostadsområde för att söka jobb, handla och upp­rätthålla ett normalt socialt liv vilket är viktigt inte minst ur barnperspektivet. Därför skall SL-kortet inkluderas i lev­nadsomkost­naderna.

Upphandling/privatisering

Verksamhetens innehåll och dess betydelse för invånarna ska vara utgångspunkten vid organiseringen av den offentliga sektorn. Men det är tydligt att alliansen med moderaterna i spetsen sätter formen och ideologiska låsningar framför välfärdens kvalitet. Med nuvarande policys dikterade av stadens borgerliga majoritet är det omöjligt för stadsdelarna och dess personal att planera och utveckla verksamheten.

Vi välkomnar mångfald i välfärden. Men mångfald uppnås inte genom att privatisera väl fungerande kommunal verksamhet. Vidare anser vi att det är orimligt att privatisera kommunal verksamhet utan någon som helst ekonomisk kompensation för verksamhetens immateriella tillgångar, exempelvis varunamn och personalens kompetens.

Det vägledande vid konkurrensutsättning av verksamhet i vår stadsdel måste alltid vara Älvsjös invånares bästa. Vi motsätter oss konkurrensutsättning som drivs av ideologisk rigiditet och som därmed riskerar att i förlängningen ge Älvsjöborna sämre välfärd. Vidare är det för oss självklart att – när och om upphandling ska ske – ställa sociala krav och miljökrav för att på så sätt använda upphandlingen som ett redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Utmaningsrätten innebär att vem som helst när som helst kan kräva privatisering av väl fungerande kommunal välfärd. Utmaningsrätten skapar oro och otrygghet bland barnen i skolan och deras föräldrar, bland de äldre och hos alla andra som brukar vår gemensamma välfärd och inte minst bland våra medarbetare ute i verksamheterna. Vi vill ge Älvsjös invånare och Älvsjös medarbetare trygghet och arbetsro. Vi säger bort med utmaningsrätten.

Kultur och föreningsverksamhet

Den moderatstyrda majoriteten har kraftigt försämrat utgångsläget att erbjuda ett varierat utbud av kultur och fritidsaktiviteter, särskilt för barn och unga genom att ta bort två fritidsgårdar varav Solberga var specialbyggd just som ungdomsgård. Solbergas ungdomar bor till största delen i lägenheter med små möjligheter till att hemma öva på musikinstrument eller ha utrymme för mer platskrävande aktiviteter. Mot den bakgrunden ter sig alliansens tal om satsningar endast som ihåligt och tomt prat.

Våra partier vill satsa stort på barn och ungdomars fritid. Vi vill utöka kultursekreterarens uppdrag att lyfta fram och samordna kultur- och föreningslivet och ge det plats i stadsdelens verksamhet. Vi vill arbeta för bättre hyresvillkor och lägre lokalhyror samt verka för ett bredare kulturutbud som är tillgängligt för alla.

Medarbetarna

Under innevarande mandatperiod har satsningarna på medarbetarna varit praktiskt taget obefintlig. Den satsning som har varit mest framträdande har bestått i att förmå medarbetarna att starta eget, utmana sitt eget arbete och att avknoppa sig från kommunen. Medarbetarna lever under ett ständigt hot om uppsägning eftersom alliansens plan är att konkurrensutsatta allt. Flera har också förlorat sina anställningar.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög. Det är förvånande att alliansen inte kan inse kopplingen mellan vad som sker när medarbetare tvingas arbeta under ständiga krav att pressas över sin förmåga vid ytterligare effektiviseringsåtgärder och hot om att bli uppsagda vid en privatisering, och fortsatt hög sjukfrånvaro.

I våra tre partiers politik framhålls alltid medarbetarnas arbete, utbildning och personliga engagemang som framgångsfaktorer för ett lyckat kvalitetstänkande i stadens verksamheter. Vi vill satsa på utbildning, vidareutbildning och kompetenshöjande åtgärder för medarbetarna.

§4 Bidrag till det lokala förenings- och kulturlivet under 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden beviljar bidrag till föreningar och frivilligorganisationer till en sammanlagd kostnad av 80 000 kronor enlig följande fördelning och villkor angivna i föreliggande tjänsteutlåtande:

1. Älvsjö AIK Fritid 10 tkr

2. SMU i Älvsjö (Svenska Missionskyrkans Ungdom) 8 tkr

3. Manuk 1 tkr

4. PRO Brännkyrka 5 tkr

5. PRO Älvsjö-Herrängen 6,5 tkr

6. Förtroenderådet Älvsjö servicehus 5 tkr

7. Intresseföreningen Blomserfonden Liseberg 5 tkr

8. Cykelföreningen Pinglorna 0

9. De handikappades Riksförbund (DHR) Söder om Söder 1 tkr

10. Café Hållihop 2 tkr

11. Midimo Handikappförening 0

12. Solberga Bollklubb 4 tkr

13. Föreningen Herrängens gård 5 tkr

14. Musikklubben Herrängens gård/Skärholmens gård 7 tkr

15. Brännkyrkamoderaterna 4,5 tkr

16. Älvsjö Konstförening 2 tkr

17. Älvsjö IOGT-NTO 4 tkr

18. Långsjö fastighetsägareförening 2 tkr

19. Långbro Villaförening 2 tkr

20. Romer i samhället 5 tkr

21. Reform och autenticitet i Stockholm (RAFS) 1 tkr

22. Arbetsgrupp ur Brännkyrka föreningsråd 0

Ärendet

Stadsdelsnämnden har för 2010 avsatt 80 tkr för stöd till det lokala förenings- och kulturlivet. Nämnden fördelar stödet vid ett tillfälle under året. Föreningsbidrag kan sökas av lokala föreningar som anordnar kulturaktiviteter eller som organiserar andra former av aktiviteter riktade till barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre. Den tänkta aktiviteten ska kunna ses som ett komplement till nämndens verksamhetsansvar och ha en lokal anknytning så att bidraget kommer Älvsjös medborgare tillgodo.

Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar och frivilligorganisationer i Älvsjö att söka bidrag och det har inkommit 22 ansökningar om totalt 443 500 kronor.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till 18 av föreningarna/frivilligorganisationerna till en sammanlagd summa av 80 000 kronor.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 april 2010. Dnr 012-2010-5.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) lade delvis fram ett annat förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Omröstning begärdes och verkställdes.

Ledamot som ställer sig bakom ordförandens förslag till beslut röstar ja.

Ledamot som ej ställer sig bakom ordförandens förslag till beslut röstar nej.

Omröstningen utföll med 6 ja-röster - ordföranden Karl Bern (FP), ledamoten Olle Andretzky (M), tjänstgörande ersättaren Lollo Lindahl (M), tjänstgörande ersättaren Björn Gülich (M), ersättaren Jane Gustavsson (M) och tjänstgörande ersättaren Tomas Lindborg (M) mot 5 nej-röster – vice ordföranden Majvi Andersson (S), ledamoten Gun Högbacke (S), ledamoten Bo Sehlin (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP).

Ordföranden fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kennerth Rönnquist (MP) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att avslå förvaltningens förslag till beslut att bevilja Brännkyrkamoderaterna 4500 kronor. Vi föreslår att stadsdelsnämnden beviljar bidrag till föreningar och frivilligorganisationer till en sammanlagd kostnad av 80000 kronor enligt följande fördelning och villkor angivna i tjänsteutlåtandet

 1. Älvsjö AIK Fritid 11,0 tkr
 2. SMU i Älvsjö (Svenska Missionskyrkans Ungdom) 8,0 tkr
 3. Manuk 1,0tkr
 4. PRO Brännkyrka 5,0tkr
 5. PRO Älvsjö-Herrängen 7,0tkr
 6. Förtroenderådet Älvsjö Servicehus 5,5 tkr
 7. Intresseföreningen Blomsterfonden Liseberg 5,5 tkr
 8. Cykelföreningen Pinglorna 0
 9. De Handikappades Riksförbund (DHR) Söder om Söder 1,0 tkr
 10. Café Hållihop 3,0 tkr
 11. Midimo Handikappförening 0
 12. Solberga Bollklubb 4,0 tkr
 13. Föreningen Herrängens Gård 5,0 tkr
 14. Musikklubben Herrängens Gård/Skärholmens Gård 7,0 tkr
 15. Brännkyrkamoderaterna 0
 16. Älvsjö Konstförening 3,0 tkr
 17. Älvsjö IOGT-NTO 4,0 tkr
 18. Långsjö Fastighetsägareförening 2,0 tkr
 19. Långbro Villaförening 2,0 tkr
 20. Romer i samhället 5,0 tkr
 21. Reform och autenticitet i Stockholm (RAFS) 1,0 tkr
 22. Arbetsgrupp ur Brännkyrka föreningsråd 0

§5 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Beslut

Stadelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Äldreomsorgen i staden har utvecklats, bland annat genom att valfriheten har införts inom vård- och omsorgsboenden och dagverksamhet samt möjlighet till korttidsvård utomlands. Förändringar inom verksamhetsområdet innebär att det finns ett behov av att revidera nuvarande riktlinjer

Riktlinjerna tar upp lämplig lagtext, handläggning av ärenden, dokumentation i samband med handläggning av ärenden, stöd och hjälp för den som bor i ordinärt boende, boenden för äldre, stöd till närstående och handläggning enligt LSS för personer 65 år och äldre.

Förvaltningen anser att förslaget till reviderade riktlinjer ger en grund för handläggningen av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen, men att delar i förslaget behöver förtydligas eller korrigeras. Vad avser synpunkter på dessa, redovisas de i ärendet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 mars. Dnr 065-2010-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och anmälde därutöver ett särskilt uttalande.

Vice ordföranden Majvi Andersson (S) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag samt därutöver ett tillägg.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

Enligt punkt 5.4.2 ska biståndshandläggaren även ha en konsumentrådgivande funktion. Vår uppfattning är att konsumentrådgivande funktion ersätts med att biståndshandläggaren har ett informationsansvar i enlighet med lagens intentioner.

Vi anser att begreppet konsumentrådgivande funktion inte är relevant utifrån de regler som i övrigt gäller för biståndshandläggarna. Av regelverket framgår att biståndshandläggare inte får rekommendera eller av något skäl anföra att ett en enskild verksamhet inte bör sökas eller efterfrågas. Det är mer relevant att biståndshandläggarnas informationsansvar enligt lagen förtydligas under stycket 5.4.2.

Det är mycket otillfredsställande att den särskilda boendeformen servicehus vare sig omfattas av valfrihetssystemet vilket gör att den enskilde genom biståndsbeslut därmed saknar rätt att välja servicehusboende, eller att servicehusen inte omfattas av köhanteringssystemets regler.

Det borgerliga beslutet om att servicehusen inte ska ingå i stadens valfrihetssystem för boende är att begränsa valfriheten för de äldre med behov av särskilt boende. Servicehusen ska självklart ingå i valfrihetssystemet och omfattas av samma regelverk som de särskilda boendena i övrigt.

Vi yrkar att det tidigare borgerliga beslutet att lägga ned servicehusen måste underställas fullmäktige för ett nytt beslut där det ska slås fast att servicehus ska finnas kvar som boendeform i Stockholm.

Med denna förändring kommer staden då bättre kunna möta fler äldre par där den ena partnern har ett större vårdbehov och den andra i övrigt är frisk. Idag är dessa par tvungna att separera då de inte kan följas åt till ett renodlat vård- och omsorgsboende.

Särskilt uttalande

Ordföranden Karl Bern m fl (FP), ledamoten Olle Andretzky m fl (M) och ersättaren Andreas Rosenblad (KD) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Förutsatt att FP, M och KD vinner höstens kommunalval så kommer vi gemensamt att införa parboendegaranti.

Äldre par måste ha rätt att fortsätta leva tillsammans. Vi vill därför införa en parboendegaranti som innebär att par får fortsätta leva tillsammans även när den ena i relationen behöver komma till någon form av äldreboende. Det betyder att även den som inte har biståndsbedömt behov av särskilt boende ska ha möjlighet att flytta med sin partner.

Vi vill förändra biståndsbedömningen så att man inte skiljer på par som vill fortsätta att bo tillsammans då den ena har bedömts för särskilt boende.

§6 Nationella minoriteter och minoritetsspråk – Förslag till åtgärdsplan för Stockholm stad

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Omedelbar justering.

Ärendet

Den 1 januari 2010 trädde en ny lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den nya lagen medför att Stockholms stad kommer att ingå i förvaltningsområdet för finska språket, vilket innebär att enskilda har rätt att använda finska i kontakten med staden. Enskilda har även rätt att använda samiska och meänkieli (tornedalsfinska), under förutsättning att ärendet kan handläggas av personal som behärskar språket.

Förslag till riktlinjer fokuserar på de skyldigheter staden har som del i förvaltningsområdet för finska. Varje nämnd ansvarar för att organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att det finns beredskap och rutiner för att bemöta önskemål från enskilda att använda finska språket.

Förvaltningen anser att förslaget till åtgärdsplan för Stockholms stad är väl bearbetat och att nämndernas ansvarsområden tydligt framgår. Vidare kommer förvaltningen att vidta behövliga åtgärder för att tillmötesgå invånarnas önskemål om att använda det finska språket.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 mars 2010. Dnr 066-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Förslag till detaljplan för Attesten 1 m.m, Konsum Långsjö, S-Dp 2009-15849-54

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Omedelbar justering.

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig Konsumbutik i Långsjö för att klara tillkommande konkurrens från kringliggande etableringar. Sex nya bostäder byggs ovanpå den utbyggda butiken, på samma sätt som den befintliga butiken.

Förvaltningen ser positivt på förslaget att bygga ut butiken för att möjliggöra att en livsmedelsbutik finns kvar i Långsjö-Herrängen. Det finns också ett behov av nya lägenheter i området och det är viktigt att de tillgänglighetsanpassas. Planförslaget innebär att en del parkmark överförs till kvartersmark och därför bör träden närmast Svart­lösa­vägen skyddas med särskild bestämmelse. För att förbättra trafiksituationen på Snöripsvägen och uppmuntra till parkering på Svartlösavägen anser förvaltningen att butikens entré kan vändas mer mot Svartlösavägen än i planförslaget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den30 mars 2010. Dnr 074-2010-1.5.3.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Svar på revisionsrapport om öppenvårdsinsatser för barn och unga – styrning, uppföljning och kontroll

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på revisionsrapporten.

Ärendet

Revisionskontoret har granskat stadens öppenvårdsinsatser för barn och unga i sex stadsdelsnämnder, däribland Älvsjö. Utöver detta har socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden granskats med avseende på den centrala uppföljningen av upphandlade utförare.

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att nämndernas styrning, uppföljning och kontroll inte är helt tillräcklig för att säkerställa en rättssäker handläggning och ändamålsenlig öppenvårdsverksamhet.

Förvaltningen instämmer i revisorernas synpunkter om att det finns flera utvecklings- och förbättringsområden och att det måste finnas verktyg som är enhetliga över staden, för att kunna mäta och följa upp kvaliteten på öppenvårdsinsatserna. Förvaltningen har tagit till sig revisorernas kritik och i ärendet redovisas vilka åtgärder som vidtagits eller planeras.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 april 2010. Dnr 083-2010-1.4.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Maj-Len Eklund (V), vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Revisionskontoret har granskat stadens öppenvårdsinsatser för barn och unga däribland Älvsjö stadsdelsnämnd.


Revisionskontoret har konstaterat att nämndens styrning, uppföljning och kontroll inte är tillräckligt och inte heller säkerställer rättssäkerheten, vilket är allvarligt. I rapporten framkommer bl a att år 2008 var Älvsjö´s andel av öppenvård 59 % vilket ska ställas i relation till kommunfullmäktiges mål på 70 %. När det gäller genomförandeplaner fanns det upprättade planer i endast 13 % och i endast 10 % hade den enskilde varit delaktig. Det i sin tur har påverkat och begränsat möjligheterna till en systematiserad uppföljning. Av något skäl som inte framgår tycks det vara svårare att rekrytera kontaktpersoner i Älvsjö än i staden för övrigt, vilket behöver undersökas närmare för att rätta åtgärder kan sättas in. Det revisionen också pekar på är att det för 50 % saknades påskrivna försäkringar av uppdragstagarna samt att det i Älvsjö inte fanns några kontroller i belastningsregistret.

Under 2009 har antalet placeringar av barn/ungdomar ökat i stadsdelen (där öppenvård inte varit ett möjligt alternativ) vilket lett till en hög belastning på enheten individ och familj dessutom har komplexiteten i ärendena ökat och genom det även kraven på handläggarna. Vi befarar att handläggarna i för stor utsträckning fått lägga ner sin arbetstid på att försöka hitta de s.k kostnadseffektivaste placeringarna och insatserna och att det återspeglar sig i den kritik som återfinns i revisionsrapporten. En annan förklaring hittar man också i det som förvaltningen svarar i sitt uttalande att det i Älvsjö finns faktorer som kan reducera utrymmet och tillgången för att genomföra öppenvårdsinsatser.

Vi i oppositionen uttryckte vår oro i årsredovisningen av 2009 och har i våra budgetförslag för 2010 avsatt mer medel för barn och unga i vår stadsdel. Konstateras kan att i alliansens Älvsjö är de allra mest behövande som fått minskat stöd och sämre service och får betala ett svidande pris för de borgerliga skattesänkningarna.

§9 Yttrande över betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5)

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5) för yttrande. Betänkande kompletterar betänkandet Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas (SOU 2007:34).

Utredningen föreslår att alla barn och ungdomar som vistas i landet ska ha rätt till utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg även om de saknar tillstånd för sin vistelse i landet. Barn, föräldrar, personal och beslutsfattare får klara och tydliga regler att förhålla sig till och detta medför ökad rättssäkerhet för den enskilde individen. Målgruppen ska ha rätt till utbildning i samtliga skolformer. Skolplikt föreligger däremot inte. Rätten till skolgång föreslås gälla också i fristående skolor, enskilt driven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Kostnader föreslås bli ersatta med ett särskilt statsbidrag efter ansökan av kommunerna. Både offentliga och enskilda huvudmän föreslås bli ersättningsberättigade.

Förvaltningen instämmer i utredningens förslag i alla dess delar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2010. Dnr 058-2010-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Vi tar starkt avstånd från idén att polisen ska hämta barn som ska utvisas/avvisas, i skolan och förskolan. Barn i familjer som håller sig undan verkställighet ska ha rätt till utbildning inom det offentliga skolväsendet på huvudsakligen samma villkor som barn som är bosatta i Sverige och dessa barn ska få delta i offentligt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnomsorg på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige. Detsamma ska i så stor utsträckning som möjligt också gälla barn i familjer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om uppehållstillstånd. Om den rätten ska erkännas kan det inte samtidigt finnas möjlighet för polis och rättsväsende att i den frågan uppsöka och hämta barn i skolan och förskolan. Detsamma bör gälla barnets familj och innefatta vägen till och från skolan. Sverige har sett situationer där civilklädd polis väntar utanför skolan för att hämta barn i familjer som fått avslag på asylansökan. Vi tar avstånd från detta. Inte för att förhindra att beslut verkställs, men för att barnets rätt till skola måste gå först.

§11 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet t.o.m. mars månad.

§12 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

Bilaga § 12.

§13 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i mars 2010 till handlingarna.

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i mars anmäldes och lades till handlingarna.

Bilaga § 13.

§14 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2010-04-15 anmäldes och lades till handlingarna.

§15 Anmälan av protokoll från handikapprådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde den 15 april anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppen 2010-04-15 anmäldes och lades till handlingarna.

§17 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik- miljö- och planfrågor 2010-03-31 anmäldes och lades till handlingarna.

§18 Övrigt från verksamheten

Stadsdelsdirektören informerade om följande.

Parkleken Kristallen

Det har kommit önskemål om att parkleken Kristallen ska utöka öppettiderna under helger. Diskussioner pågår om att ändra personalens arbetstider för att tillmötesgå medborgarnas önskemål.

Rökfri arbetstid

Den 1 maj införs rökfri arbetstid vid alla verksamheter i förvaltningen.

Älvsjöskogen

Förvaltningen har utarbetat en skrivelse om att göra Älvsjöskogen till naturreservat.

Nämnden ställde sig bakom skrivelsen och beslutade att sända den till stadsbyggnadsnämnden.

Skrivelse från Sveriges Romska Ungdomsdelegation

Nämnden har idag fått en skrivelse från Sveriges Romska Ungdomsdelegation som vill ha ett samarbete om framförallt den romska ungdomsgruppen i stadsdelen.

Förvaltningen har haft inledande diskussioner med företrädare för delegationen.

§19 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Majvi Andersson (S) ställde ett antal frågor om parkleken Kristallen med anledning av att oroliga föräldrar kontaktat henne. Föräldrarna är oroliga över de försämrade öppettider som planeras i parkleken Kristallen. Enligt uppgift kommer Kristallen att ha stängt måndagar och om någon av personalen blir sjuk eller har semester kommer ingen vikarie att sättas in under sommaren.

Enligt förvaltningen pågår en verksamhetsutveckling och översyn av öppettiderna vid parkleken Kristallen. Förvaltningen återkommer med besked.

Majvi Andersson (S) framförde önskemål om att nämnden skulle verka för ett övergångsställe i korsningen Folkparksvägen/Kristallvägen i anslutning till busshållplatsen mellan Kristallvägen och Safirgränd. Frågan tas upp i tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor.