Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-09-30

Sammanträde 2010-09-30

Datum
Klockan
18.00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Klockan 18.00
Information om förskolan Sylvesters kvalitetsarbete
Medborgarna är välkom Läs mer...na att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll 2010-08-26

Beslutsärenden

3 Tertialrapport 2 Älvsjö

4 Ändring i delegationsordningen

Anmälningsärenden

5 Slutrapport - Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

6 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

7 Anmälan av delegationsbeslut

8 Protokoll från förvaltningsgruppen

9 Protokoll från pensionärsrådet

11 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

12 Protokoll från sociala delegationen

2010-08-26, 2010-09-08 och 2010-09-15

13 Upphandling av ramavtal för städtjänster för stadsdelsnämnderna Farsta, Skarpnäck och Älvsjö - förfrågningsunderlag

Dnr 329-2010-2.2.2.
Omedelbar justering

14 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 p föräldrabalken (FP)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (S) utses att tillsammans med ordföranden Karl Bern (FP) vilket ska ske fredagen den 8 oktober.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2010-08-26 justerats den 31 augusti.

§3 Tertialrapport 2 Älvsjö

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 2 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 26,0 mnkr.

2. Stadsdelsnämnden begär 1,4 mnkr i tillfälligt bidrag för tomgångs-hyror i samband med omvandlingen av Långbrobergs servicehus till trygghetsboende.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 september 2010. Dnr 321-2010-1.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) deltog inte i beslutet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Med sorg i hjärtat ser vi hur verksamheterna får allt mindre resurser. Allt sedan Alliansen tillträdde har den ena nedskärningen efter den andra skett. De äldre som är i behov av vård och omsorg har fått finna sig i strikta bedömningar, barn och unga som är i behov av samhällets hjälp och stöd har synats under lupp, de funktionsnedsatta har tvingats in i ett valfrihetssystem som av många upplevs som en extra börda för redan sköra människor, medarbetarna har pressats allt hårdare i en ännu mer effektiviserad verksamhet, medborgarna har fått en sämre service med allt snävare öppettider av Medborgarkontoret.

T2 som alliansen nu lägger fram visar att dessa grupper får finna sig i ytterligare nedskärningar. För de gamla och sjuka på Älvsjö sjukhem har Alliansen gett upp hoppet om sig själva att kunna klara de problem som uppstått. Dessa gamla, sjuka människor tar Alliansen sin hand från genom att privatisera Älvsjö sjukhem. Alliansen för en strutspolitik och visar omtanke om en stor entreprenör som nu fått en ytterligare möjlighet att öka på sin vinst istället för omtanke om de äldre som är i behov av vård och omsorg.

Siffrorna pekar på ett stort minus. Återigen har Alliansen visat att de inte kan hålla en budget i balans utan att kräva stora uppoffringar av barn, unga och äldre i form av minskat stöd, service, vård och omsorg.

För övrigt är tertialrapporterna röriga, svåra och i vissa fall helt förvillande att läsa. KFs mål blandas med stadsdelsnämndens mål. Ett exempel på rent vilseledande information är att det på flera ställen redovisas att målen är helt uppfyllda trots att brukarenkäterna fortfarande avvaktas.

§4 Ändring i delegationsordningen

Beslut

Delegationsordningen ändras och kompletteras i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

I tertialrapport 2 för i år uppvisar enheten för äldre och funktions-nedsatta ett underskott. Enligt befolkningsprognosen minskar antalet äldre i staden och därmed borde insatser för äldre sjunka vilket inte skett i den omfattning som budgeten kräver. För att säkra likställig-heten och se till att gällande riktlinjer följs föreslås ändringar i gällan-de delegationsordnig.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 september 2010. Dnr 331-2010-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Under den gångna mandatperioden har ledamöterna i sociala delegationen inte fått hemsänt allt underlag inför sina sammanträden. På förslag av majoriteten har inte de ärenden som fattas av tjänstemännen på delegation och sedan anmäls i sociala delegationen, skickats ut. Dessa ärenden har tillhandahållits på sammanträdena endast i en pärm som gått runt bland ledamöterna. Detta har varit mycket otillfredsställande och det finns en risk att samtliga ledamöter i den sociala delegationen inte till fullo har hunnit sätta sig in i alla ärenden eller skapa sig en bild av vilka ärenden som är aktuella eller hur de biståndsbedöms. Som exempel har oppositionen begärt att få en jämförande redovisning mellan åren 2006 och 2009 av antalet ansökningar till boende på servicehus och antalet avslag på detta, men majoriteten har inte velat se en sådan redovisning och sagt nej till detta.

§5 Slutrapport – Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat projektet Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående i en slutrapport daterad 2010-09-01. Dnr 327-2010-1.2.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S), ledamoten Maj-Len Eklund (V) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Vi har med stort intresse tagit del av slutrapporten Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Projektet är viktigt och det har genomförts på ett seriöst och ambitiöst sätt och lyft fram såväl behov som möjligheter och åtgärder för stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Rapporten lyfter fram att deltagarantalet inte varit så stort som förväntat vid de anordnade träffarna och att orsakerna kan vara t ex det geografiska läget av Fixarfiket. Det hade varit intressant med en belysning av frågan om de anhöriga är så trötta och slutkörda att en anhörigträff – om än aldrig så intressant, lärorik, avkopplande – upplevs som ytterligare en börda i en redan pressad situation.

Vi utgår från att mycket av arbetet med stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående, i fortsättningen kommer att minska eftersom dels den borgerliga alliansen betonar att t ex oro och ängslan ska kunna ligga till grund för biståndsbeslut att få flytta in i servicehus eller omsorgsboende, dels att alliansen i valrörelsen 2010 lovade att införa en parboendegaranti. Detta sammantaget torde innebära att fler äldre par kan komma till ett äldreboende där stöd och hjälp på plats i allra högsta grad kommer att förbättra situationen för dem som stöder och vårdar en närstående.

§6 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

Bilaga § 6.

§7 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i september till handlingarna.

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i september anmäldes och lades till handlingarna.

Bilaga § 7.

§8 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2010-09-23 anmäldes och lades till handlingarna.

§9 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2010-09-23 anmäldes och lades till handlingarna.

§10 Övrigt från verksamheten

Information från förvaltningen

Spårväg Syd

SL har bjudit in till samrådsmöte om Spårväg Syd tisdagen den 26 oktober kl 19.00 – 21.00.

Friskvårdssatsning

Förvaltningsledningen har utmanat alla enheter i en stegräknartävling under oktober och november. Även politikerna har antagit utmaningen och deltar i tävlingen.

§11 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Pär Hommerbergs (FP) föreslag, att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra Solbergaskogen till naturreservat, som bordlades vid sammanträdet den 26 augusti togs upp på nytt.

Nämnden beslutade att uppdra till förvaltningen att utreda förut-sättningarna för att göra Solbergaskogen till naturreservat.

§12 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2010-08-26, 2010-09-08 och 2010-09-15 anmäldes och lades till handlingarna.