Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-01-20

Sammanträde 2011-01-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning t Läs mer...ill den öppna frågestunden.

Klockan 18.00
Information om verksamhetsplan och budget 2011.

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

Beslutsärenden

2 Verksamhetsplan och budget 2011

3 Slutrapport till länsstyrelsen av utvecklingsmedel för kvinnojoursverksamhet och utveckling av stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

4 Verksamhetsuppföljning av Älvsjö servicehus

6 Äldreboendeplan 2011

Dnr 1.1.548-2010
Kommer senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

7 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

8 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/beroendeproblematik

9 Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

10 Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m inom stadens socialpsykiatri

11 Motion (2010:25) om en strategi mot främlingsfientlighet och rasism

Anmälningsärenden

12 Anmälan av verksamhetsuppföljning för hemtjänst i ordinärt boende utfört av Omsorgshuset AB

13 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

14 Protokoll från förvaltningsgruppen

15 Protokoll från pensionärsrådet

16 Protokoll från handikapprådet

18 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

19 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) utsågs att tillsamman med ordföranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske onsdagen den 26 januari 2011.

§2 Verksamhetsplan och budget 2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar till kommunstyrelsen verksamhetsplan och budget för år 2011 inklusive omslutningsförändringar med 92,5 mnkr.

2. Stadsdelsnämnden godkänner att följande enheter utgör resultatenheter enligt regler för ekonomisk förvaltning: Resultatenhet 1, förskolorna Akleja, Vågavilja, Långsjö, och Rödkulla
Resultatenhet 2, förskolorna Lillskogen, Matrisen, Mullegården och Solkatten
Resultatenhet 3, förskolorna Baltazar, Snöripan och Muminstugan
Resultatenhet 4, förskolorna Skogsgläntan, Trollsländan och Eken
Resultatenhet 5, förskolorna Citrusgården, Prästängen och Solängen
Resultatenhet 6, förskolorna Sjöstjärnan, Sylvester och Äppelängen samt familjedaghem i Solberga

3. Stadsdelsnämnden godkänner att följande enheter bildar en intraprenadenhet: Sjöholmsvägens gruppbostad Kvarnstugans gruppbostad Folkparksvägens gruppbostad Brännkyrka gruppbostad Sulvägens gruppbostad Folkparksvägens servicebostad Långsjöns dagliga verksamhet.

4. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 december 2010. Dnr 1.1.533-2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) lade fram ett annat förslag och föreslog att nämnden skulle besluta enligt det.

Ledamoten Sebastian Wiklund lade fram ytterligare ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2011

2 återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2011 som grund

3. samt därutöver anföra följande

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2011 präglas av fortsatta nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 367,7 Mkr mer än hos den moderatledda majoriteten till stadsdelarna. Detta skulle för 2011 betyda 9,9 Mkr mer för Älvsjö stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Detta skulle för Älvsjö stadsdelsnämnden olika verksamheter innebära följande budgetförstärkning:

Äldreomsorg 3,0 Mkr

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 0,1 Mkr

Förskola 1,6 Mkr

Verksamhet för barn och ungdom 0,8 Mkr

Kultur och föreningsverksamhet 0,3 Mkr

Individ- och familjeomsorg 2,6 Mkr

Ekonomiskt bistånd 0,8 Mkr

Stadsmiljö 0,7 Mkr

Miljöpartiets förslag till budget skulle därmed innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Under föregående mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Det är av stor vikt att andelen parkyta inte minskar i Älvsjö.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Arbetet att införskaffa elbilar ska intensifieras och komplettera den nuvarande satsningen på etanol och gas som drivmedel. Ambitionen är att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Barntätheten inom förskolan har ökat sedan den moderatledda majoriteten tog över makten, vilket har inneburit sänkt kvalitet. Barngruppernas storlek måste minska för att pedagogerna ska ha en realistisk möjlighet att göra ett bra arbete i Älvsjös förskolor. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Barngruppernas storlek behöver minskas till högst 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i storbarnsgrupperna, samtidigt som mål och indikatorer för antal barn per vuxen arbetas fram. Det är positivt att majoriteten insett att antalet förskolebarn kommer öka i Älvsjö de kommande åren. Prognosen att endast sju förskoleavdelningar behövs fram till 2015 förefaller dock vara en alltför försiktig siffra. Förvaltningen bör omgående få till uppgift att lokalisera på vilka plaster inom stadsdelen där helt nya förskolor kan etableras för att på detta sätt möta den stora ökningen av förskolebarn de kommande åren. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagoger och andelen förskolelärare ska öka.

Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav, sociala krav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som ska ställas är att inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka. År 2011 ska målet vara att 40 procent av den mat som används i stadsdelens verksamheter ska vara ekologisk. Målsättningen är att andelen ekologisk mat ska öka ytterligare de kommande åren.

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen ska öka.

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förrförra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker.

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras. En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns bra rehabiliteringsmöjligheter. Vi vill se tydligare fokus på och arbete med rehabilitering inom stadsdelens verksamheter, därför ser vi det som positivt att nämnden kommer att ha tillgång till en s.k. MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) från och med 2011.

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare.

Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Alla med hemtjänst som har mat som bistånd ska få information om rätten att få maten tillagad i hemmet. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas. En utevistelsegaranti ska införas, som gör att fler äldre får möjlighet att komma ut, besöka grönområden och känna frisk luft.

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför sänka arbetstiden för personalen. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. Åtta timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning ska införas och den s.k. fixartjänsten för äldre ska avgiftsfritt erbjudas alla över 67 år utan gräns för antal timmar.

Socialtjänsten behöver upprustas. Den sociala barn- och ungdomsvården är sedan flera år kraftigt underfinansierad. I arbetet med barn och unga är de förebyggande insatserna viktiga. Staden ska aktivt stödja föräldrar med missbruksproblem, barn till psykiskt funktionshindrade och andra barn som far illa. Resurserna till missbruksvården ska öka så att de som söker behandling ska kunna beviljas detta. Vård och behandling för personer med missbruk ska alltid utgå från den enskilde.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att alla typer av vräkningar kan undvikas. Alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort.

Allt fler försätter sig i skuldfällan. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder.

Avklarade studier i svenska för invandrare (sfi) är en förutsättning för att läsa på Komvux och för högskolestudier. Stadsdelen ska garantera sfi-elever studier till och med nivån för nationella provet. Det finns anställda inom stadsdelsnämndernas verksamheter med mycket begränsade kunskaper i svenska, exempelvis inom skolbespisningen och lokalvården. Det bör utredas om dessa grupper kan läsa sfi inom ramen för stadens kompetensprogram.

De mötesplatser som majoriteten infört för yngre ungdomar i Johan Skytteskolan och Solbergaskolan är inte tillräckligt för att möta det behov som finns hos Älvsjös ungdomar. En ökad satsning på ungdomsgårdar och stöd till det civila samhället som t.ex. idrottsföreningar och natur och friluftsorganisationer är nödvändigt.

Även nämndens egen verksamhet kan fortsätta att utvecklas och modernisera sitt arbetssätt. Att nämndhandlingarna trycks upp på papper och distribueras per post är både dåligt för miljön och kostar pengar. Förvaltningen bör få i uppdrag att utreda kostnaden och nyttan av att erbjuda nämndens ledamöter och ersättare läsplatta istället för att få nämndhandlingarna på papper i enlighet med modell från andra stadsdelsnämnder i staden.

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

  1. att anta Socialdemokraternas förslag till budget för 2011
  1. att avslå förslaget till aktivitetsplan för 2011 och att avbryta allt arbete med att upphandla, avknoppa, utmana och privatisera verksamheter
  1. att bygga upp ungdomsgårdsverksamhet med början i Solberga

  1. alla ge alla äldre i kontakt med äldreomsorgen möjlighet att påverka insatsens utformning och innehåll

  1. att stadsdelsnämnden godkänner föreliggande förslag till riktlinjer för verksamhets­plan och budget för 2011 med inriktning för 2012 och 2013 och ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en verksam­hetsplan och budget i enlighet med vad som anförs nedan

INLEDNING

Stockholm är fantastiskt. Stockholm är huvudstad i Sverige och en europeisk storstad full av aktivitet och kreativitet. Vi är stolta över att Älvsjö är en del av Stockholm. I storstaden finns utrymme att utvecklas som individ och göra egna val samtidigt som vi är beroende av varandra och av gemensamma lösningar. Vi behöver tillit till varandra när vi lämnar våra barn i förskolan och att vi kan lita på att våra äldre anhöriga har det bra på äldreboendet. I storstaden, med de små marginaler som kännetecknar vår tillvaro är vi ibland bara ett snöfall och ett T-banekaos ifrån att inte komma till jobbet eller hinna hämta barnen från skolan eller till träningen.

Vi socialdemokrater tror på politikens betydelse för allas möjlighet att bestämma om sina egna liv. Vi tror på människors förmåga att sluta sig samman och besluta om gemensamma lösningar. Det är grunden för ett civiliserat samhälle. I Stockholms finns resurserna att erbjuda alla människor en välfungerande välfärd och stöd från samhället utifrån behov. För att åstadkomma detta behövs gemensamma lösningar, inom ramen för ett offentligt finansierat system. Stockholmarna – Älvsjöborna – ska kunna välja den lösning som passar honom eller henne bäst men eftersom betalningsvilja och betalningsförmåga inte är samma sak måste vi säkerställa att valfriheten inom den kommunalt finansierade välfärden verkligen gäller alla.

Vi vill bryta alliansens negativa inställning till egen-regi-verksamhet och deras stor­skaliga satsningar på att sälja ut och avveckla denna. Vi vill satsa våra gemen­samma resurser på att behålla och utveckla kommunens egna verksamheter. Enheterna ska arbeta med en realistisk budget och kunna ta ansvar för verksamhet, ekonomi och medarbetare. Vi socialdemokrater har högre ambitioner än den moderatstyrda alliansen. Vi sätter kvalitet i välfärden först. Det handlar om barnen i förskolan, de äldres trygghet och ungdomarnas väg mot vuxenlivet. Det handlar om utsatta vuxna och barn och om oss som har det bra. Det handlar att gemensamt bygga en stadsdel – en stad – som håller ihop och som är till för alla.

Vi vill stärka kvaliteten i välfärden. En väl fungerande välfärd med hög kvalitet är viktig för att människor ska känna sig trygga och vilja bo livsvarigt i vår stadsdel. Vi vill ha en effektiv och bra service för Älvsjös invånare. Vi vill förbättra servicen så att den också når fler. Därför behövs ytterligare resurser. Vi säger fortsatt nej till den borgerliga majoritetens skattesänkningar och vår budget baserar sig på att staden återgår till 2006 års skattenivå. Socialdemokraternas budgetförslag för staden finns tillgängligt på www.stockholm.se

Socialdemokraterna satsar i sitt förslag till budget i staden, 8.3 mnkr mer till Älvsjös stadsdelsnämnd än vad alliansen gav i sitt förslag. Inom områden som är viktiga för Älvsjös barn, unga, vuxna mitt i livet och för de äldre, har vi ekonomiska förstärkningar och vi har också förslag om att stadsdelsnämnden ska ha fler verksamhetsområden att själva besluta om.

Socialdemokraternas förslag till budget för de verksamheter stadsdelsnämnden har kvar efter alliansens centraliseringar av grundskolan mm, omfattar för Älvsjö stadsdelsnämnds del 496,5. För att nå våra målsättningar för Älvsjö stadsdelsnämnd lägger vi socialdemokrater en stark budget med en tydlig inriktning på en välfungerande förskoleverksamhet, bättre omsorg för de äldre och funktionshindrade och för en meningsfull verksamhet och fritid för barn och unga. Vi använder medborgarnas skattepengar till att utveckla och förbättra kvaliteten i stadsdelens verksamheter med en särskild satsning på yngre ungdomar.

Lokal demokrati

Stadsdelsnämnden ska arbeta för en levande och lokalt förankrad demokrati, uppmuntra människors engagemang och skapa fora för dialog med medborgarna kring stadens uppgifter och åtaganden. Vi vill att antalet Älvsjöbor som är delaktiga i politiska diskussioner och beslut ska öka. Medborgarna ska ha lätt att engagera sig i områdets angelägenhe­ter. Kultur, intresseföreningar, bildningsverksamhet, idrottsföreningar mm, ska ges utrymme och stöd att växa och ingå naturligt i människors vardag. Vi vill finna nya vägar och forum för att möta unga människors vilja och rätt till inflytande och delaktighet. Det ska vara enkelt att vara delaktig i diskussioner och beslutsfattande. Det politiska livet och de politiska besluten ska reflektera och stödja en sådan utveckling.

Boende och brukare ska ha delaktighet och inflytande inte bara genom att välja mellan olika utförare utan fram­förallt genom möjligheten att påverka insatser och utformningen av den verk­samhet man är i behov av. I stadsdelsnämnden tas besluten på en nivå så nära medborgarna som möjligt, vilket stärker människors möjlighet till delaktighet samtidigt som besluten tar större hänsyn till lokala förutsättningar. Genom en stark lokal förankring skapas möjligheter till effektiv förvaltning och samord­ningsvinster mellan olika verksamheter.

Socialdemokraterna vill att stadsdelsnämnderna utöver dagens ansvarsområden tillförs ansvaret för grundskolan, barmarks- och vinterväghållning, samt får större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Vidare vill vi att ansvaret för de enskilda förskolorna ska tillföras stadsdelsnämnderna. Medborgarkontoret ska ha utökade och generösa öppettider.

Mål för lokal demokrati:

? Ökat demokratiskt deltagande bland medborgarna i Älvsjö

? Ökat genomslag av medborgarperspektiv i verksamheterna

Förskoleverksamhet

För att kunna säkerställa lika möjligheter och villkor för alla barn behövs en förskola som har möjlighet att möta alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Förskolan ska aktivt stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och lust att lära. För att möjliggöra detta behöver vi fler välutbildade pedagoger och mindre barngrupper. Älvsjö växer och för att klara det fortsatt ökade behovet av förskoleplatser och klara av att erbjuda små barngrupper ska utbyggnadstakten av förskolan vara i fas med utvecklingen. Stadsdelsnämnden måste ta ansvar för att bygga ut och säkra tillgången av kommunal förskoleverksamhet inte minst i de delar av Älvsjö där nybyggnadstakten är hög. Detta ansvar ska inte överlåtas till de enskilda förskolorna.

I kvalitetsindikatorerna säger Alliansen att man vill öka andelen förskollärare med pedagogisk utbildning. Samtidigt vill de enligt aktivitetsplanen att andelen förskolor i privat regi också ska öka Vi ställer oss frågande till hur de ska klara det. Ingenstans i deras budget finns anvisningar till hur de ska kunna styra hur förskollärare med pedagogisk utbildning ska öka i privata/enskilda förskolor. De nöjer sig med uppgiften att de vill uppmuntra och öka antalet privata/enskilda förskolor.

Öppettiderna inom förskolan ska förbättras så att de även passar föräldrar som jobbar på obekväma arbetstider. Det ska finnas möjlighet att erbjuda barnomsorg nattetid. Syskonförtur och närhetsprincip ska återinföras vid val av plats i förskoleklass. Det skapar trygghet för såväl barn som föräldrar. Förskolans verksamhet ska utgå från barnperspektivet och barnens rätt att delta i verksamheten. Oavsett om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga bör det rent principiellt vara en rättighet för alla barn att delta på heltid i förskolans verksamhet. De enskilda förskolorna ska finnas med i den kommunala förskolekön.

Mål för verksamhetsområdet:

? Förskolan ska ge alla barn en god förberedelse inför skolgången

? Barngruppernas storlek ska minska med ett (1) barn i snitt till 2014

? Barnomsorgsgarantin ska uppfyllas till 100 procent, så att alla barn får förskoleplats i Älvsjö inom tre månader från ansökan

Särskilda uppdrag:

? Formerna för föräldrainflytande och kommunikation mellan förskolan och föräldrarna ska utvecklas och förbättras. Föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar till barn i behov av stöd.

? Formerna för övergången från förskola till grundskola och skolbarnomsorg ska utvecklas och förbättras både i kommunala och privata förskolor.

? Barngruppernas storlek ska minskas utan att det inverkar på antalet personal. En avstämning av barngruppernas storlek ska göras två gånger per år.

? En kontinuerlig utveckling av verksamheten ska genomföras och personalen ska erbjudas kompetensutveckling för att stimuleras och utvecklas i sitt arbete.

? Särskilda satsningar kring språkutveckling och flerspråkighet i förskolan ska genomföras.

? Förskoleverksamheten ska bidra till jämställdhet och utveckla strategier och metoder för att få med jämställdhet och genusperspektiv i det dagliga pedagogiska arbetet.

? Genomföra en uppföljning av vilka konsekvenser vårdnadsbidraget inneburit för barnen och för förskoleverksamheten

FritidsVerksamhet för barn och ungdom

Den kommunala fritidsverksamheten i Älvsjö ska säkerställa att alla barn och unga får goda möjligheter till en utvecklande och rolig fritid. Fritidsverksamheten ska vara arenor där barn och unga får möjlighet att ge uttryck för sina ambitioner, känslor och tankar i form av kultur och skapande samt idrott och rörelse. Alla ska ha tillgång till fritidsverksamheterna oberoende av bostadsområde eller föräldrars inkomst.

Älvsjö stadsdelsnämnd ska erbjuda barn och unga en bred fritidsverksamhet för olika åldrar, behov och intressen. För de minsta barnen är den öppna förskoleverksamheten och parklekarna viktiga inslag i vardagen. Den öppna förskoleverksamheten och parklekarna ska vara öppna för alla och verksamheten ska utökas med fokus på att nå fler besökare. Parklekarna ska erbjuda aktiviteter för barn i olika åldrar på ett utmanande och säkert sätt. Ett fungerande och långsiktigt underhåll av alla parklekar ska säkras. Kristallparken i Solberga ska utvecklas till en upplevelselekpark för barn. Kristallparken och alla Älvsjös övriga parker ska fortsatt vara i kommunal regi. Många Älvsjöbarn har inte möjlighet att lämna sin egen stadsdel under sommaren och därför ska alla som vill erbjudas plats på kollo eller annan sommarverksamhet anpassad efter specifika behov.

Ungdomens Hus i Älvsjö Centrum är en välfungerande träffpunkt för de äldre ungdomarna. Där skall de själva kunna forma verksamheten, skapa, umgås och utvecklas på egna villkor med stöd av anställd personal. Därutöver satsar vi på en fullgod fritidsverksamhet av ungdomsgårdskaraktär på ytterligare två platser för de yngre ungdomarna. De bägge ungdomsgårdarna som Alliansen lade ner 2006, ska återskapas.

Stadsdelsnämnden ska arbeta strategiskt med att öka demokratin för barn och unga i beslutsgångar och inflytandet över den egna vardagen. Ärenden ska vara enkla att följa och beslut ska fattas så nära dem det berör som möjligt. Genom att ge barn och unga möjlighet till ökad delaktighet och inflytande över våra gemensamma tillgångar skapar vi en gemenskap där medborgarna bryr sig om sitt samhälle och är villiga att ta ansvar för det. Möjligheterna till motion och rörelse för barn, unga och vuxna främjas genom att hålla motionsspår, promenadvägar och parker öppna, tillgängliga och trygga för alla.

Mål för verksamhetsområdet:

? Två träffpunkter av ungdomsgårdskaraktär med början i Solberga

? Ungdomars inflytande över den egna vardagen ska öka

? Alla barn som vill ska få åka på kollo

Särskilda uppdrag:

? Arbetsformer för att öka ungdomars delaktighet och inflytande över den egna vardagen ska utarbetas

? Finna platser och former för ungdomsgårdsverksamhet för yngre ungdomar i Älvsjö

Äldreomsorg

Alla äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, en trygg tillvaro och god social gemenskap. Omsorgen om Älvsjös äldre ska präglas av respekt, trygghet och kvalitet. Stadsdelsnämnden ska bedriva ett aktivt kvalitetssäkringsarbete gentemot såväl kommunal som privat äldreomsorg för att garantera att äldreomsorgen håller en hög kvalitet och att brukarna är nöjda. En självklar rätt för de äldre är att de ska ha ett reellt inflytande över sin egen vardag oavsett boendeform eller insatser. Alla som är i behov av stöd, vård och omsorg ska ha rätt att påverka vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och av vem det ska göras. Inom äldreomsorgen måste bemanningen hållas hög och medarbetarna ha hög kompetens med goda möjligheter till fort- och vidareutbildning.

Ett aktiverande och rehabiliterande arbetssätt med kvalitet och effektivitet ska prägla verksamheten. Särskilt vill vi utveckla äldres möjligheter och rätt till utevistelse och sociala aktiviteter. Vi lägger stort vikt vid maten inom äldreomsorgen. Maten ska vara god och vällagad och måltiderna ska kunna intas under trevliga former. Vi vill pröva ett hälsokökskoncept på Älvsjö servicehus som bygger på ekologiska och närproducerade råvaror och med möjlighet att beställa från en a’ la carte-meny.

Sedan 2007 har antalet anställda inom äldreomsorgen i hela staden minskats med fler än 1 300 anställda, exklusive verksamhetsövergångar och annat. I tidskriften Fokus rankning hamnar Stockholm på först plats 278 vad gäller personaltätheten inom vård- och omsorgsboenden. För få personal innebär minskat utrymme att ta hänsyn till äldres önskemål. Det innebär risk för att viktiga aktiviteter bortprioriteras. Det finns mycket kvar att arbeta med för att förbättra äldreboendet i Älvsjö. I en brukarundersökning, Nöjd Kund Index, utförd av Socialstyrelsen och publicerad i Dagens Samhälle 18 november 2010, får äldreboenden i Älvsjö det låga resultatet 67, på en skala 1-100.

Införandet av nya trygghetsboenden ska inte ställas mot servicehus. Vi vill bevara och utveckla Älvsjö servicehus till ett attraktivt och tryggt boende där man kan bo livsvarigt. För den som vill bo kvar i egna hemmet så länge som möjligt ska också detta vara möjligt. Därför måste det finnas en bra hemtjänst med välutbildad och kunnig personal. I Nöjd Kund Index (se ovan) fick Älvsjö även där bara 67 som resultat. Det finns således ett stort förbättringsutrymme och kvaliteten på hemtjänsten måste höjas. I hemtjänsten är det särskilt känsligt med ombyten av personal. Även om hemtjänsten har privata utförare är det stadsdelsnämndens ansvar att se till att verksamheten organiseras så att riskerna för många personalbyten minimeras och att hemtjänstpersonalen har en adekvat utbildning.

Vi oroar oss för att dagens biståndsbedömningar hindrar äldres valfrihet och begränsar arbetssätten. Vi har förstått att antalet överklaganden av biståndsbedömningar tyvärr har ökat och vi har förgäves försökt få ut jämförelsetal på hur det ser ut. I en socialdemokratiskt styrd verksamhet ska det inte förekomma att politikerna inte får ut jämförelser på hur många avslag till ansökningar till boenden eller insatser som skett mellan olika tidsperioder.

Alla äldre över 75 år ska ha rätt till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning. System med mallar får inte användas för att de facto göra nedskärningar på beviljade insatser. På samma sätt får biståndsbeslut och mallar aldrig styra äldreomsorgspersonalens insatser och den tid insatserna ska ta i detalj. Äldre, anhöriga och berörd omsorgspersonal har bäst insikt i vilka insatser den äldre behöver för stunden. Detta är en viktig inflytandefråga som också innebär en högre kvalitet i insatserna. Anhöriga spelar en viktig roll inom äldreomsorgen och vi vill satsa på anhörigstöd, anhörigutbildning och på avlastning för de anhöriga. Både de äldre och deras anhöriga ska känna till det stöd de har rätt till enligt lagar och riktlinjer.

Tandhälsan är viktig för de äldre. Kan man inte tugga maten ordentligt så ökar risken för undernäring samtidigt som dålig tandhälsa kan leda till sämre allmänhälsa. På våra äldreboenden ska det finnas rutiner som tillförsäkrar att de som har behov av tandvård verkligen får den vård som de är berättigad till. Vidare ska det skapas säkra rutiner och fungerande system för överlämning mellan sjukvården och mellan äldreomsorgen.

För att motverka/bryta social isolering måste mötesplatser som är lätta att nå tillskapas och vi vill satsa på utveckling av lokala fixartjänster och fixarcaféer/träffpunkter. Stadens ambition att öka och förenkla för stockholmarna att sköta alltmer över Internet ska vi möta med en satsning på att göra datorer och bredband mer tillgängliga på dessa träffpunkter och andra äldreverksamheter.

Mål för verksamhetsområdet:

? Alla äldre i kontakt med äldreomsorgen ska ha möjlighet att påverka insatsens innehåll

? Personaltätheten ska öka och personalkontinuiteten ska förbättras

? Kvalitet i all omsorg ska säkras och garanteras

Särskilda uppdrag:

? De lokala pensionärsråden och förtroenderådens ställning och inflytande ska stärkas

? Inleda samverkan med Stockholms fastighetsägare för att underlätta äldres boende i det ordinarie bostadsbeståndet

? Skapa fler dagverksamheter och träffpunkter för äldre. Öka tillgängligheten för träffpunkterna så att även äldre med sämre hälsa och funktionshinder kan delta

? Bevara och utveckla Älvsjö servicehus och dess restaurang utifrån ett ”Hälsokökskoncept” med ekologisk och närproducerad mat som kan beställas från en a’ la carte-meny

? Pröva ett system med ”matcheckar” till de äldre för att möjliggöra för äldre att fortsätta gå ut och äta och träffa andra

? Delta i äldrenämndens arbete med att utforma tydliga kvalitetskriterier som innefattar så väl brukarupplevelser som professionella bedömningar och andra nyckeltal för äldreomsorgen

? Så väl verksamheter i egen regi som upphandlade verksamheter ska granskas regelbundet och noggrant utifrån kvalitetskriterierna. Verksamheter med undermålig kvalitet ska omedelbart avkrävas åtgärder. Avtal med privata utförare ska vara möjliga att sägas upp med kort varsel om utföraren bryter mot avtalet

? Kvaliteten inom äldreboenden ska utvecklas genom försök med mätning av brukartid effektiviserad schemaläggning och en översyn av administrativa rutiner

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

I ett modernt och rättvist Älvsjö ska människor med funktionsnedsättning ha möjligheten att leva ett självständigt liv. Tillgängligheten och delaktigheten i samhället ska öka, det är viktiga grundstenar för ett värdigt och aktivt liv. Det är ett gemensamt ansvar att bekämpa alla former av diskriminering. Brukarinflytandet ska stärkas. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska utgöra den självklara grunden för verksamheten. De som har en funktionsnedsättning ska bemötas med respekt, ges en god omsorg, ha en värdig vardag och möjlighet till en rik fritid. Biståndsbedömningen ska vara rättssäker och likabehandling ska råda. Lagstiftningen och inte ekonomin ska avgöra insatsen för den enskilde.

Det prioriterade arbetet handlar om fysisk tillgänglighet, delaktighet och be­mö­tande. Underhåll i gatumiljön, sommar som vinter, ska plane­ras och utföras så att särskild hänsyn tas till personer med funktionsnedsättning. Samlingslokalerna i stadsdelen ska vara utformade med tanke på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi vill skapa träffpunkter för ungdomar där de får möjligheter att öka sin aktivitet och delaktighet i samhället. För vuxna ska det finnas tillgång till individuellt anpassade och meningsfulla dagliga verksamheter. En förutsättning för delaktighet i samhället är också god tillgång till kulturaktivite­ter och en i övrigt meningsfull fritid.

Det har under hela den gångna mandatperioden byggts för få gruppbostäder och staden når inte sina egna mål. Vi vill bygga fler gruppbostäder och vill samarbeta i en central projektledning, där berörda nämnder samordnas kring uppgiften.

Älvsjö stadsdel har ett stort ansvar för att underlätta för dem som har psy­kiska funktionsnedsättningar. Det är viktigt att de kan ha en egen bostad, ett fungerande boendestöd, ett arbete eller daglig sysselsättning och en meningsfull fritid. Särskild uppmärksamhet måste riktas mot behovet av boende och daglig sysselsättning för unga psykiskt funktionshindrade. Kommun och landsting ska samverka utifrån den enskildes skiftande behov av stöd och vård.

Kostnader för gemensamhetsutrymmen i boenden ska inte finansieras genom hyran. Ledsagarservicen som syftar till att bryta den isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning ska vara individuellt anpassad och kunna användas flexibelt. Möjligheten att vara registrerad hos mer än en utförare kan öka flexibiliteten och ska därför utredas. Rätten till avlösning för anhörigvårdare bör stärkas.

Mål för verksamhetsområdet:

? Alla ska ha möjlighet till eget boende och arbete/sysselsättning

? Kvalitet i all omsorg ska säkras

? Verksamheten vid Hantverkscaféet Rondellen ska stärkas och utvecklas

Särskilda uppdrag:

? Tillgänglighetsarbetet inom det lokala handels- och serviceutbudet ska stimuleras

? Samverkan med handikapporganisationerna ska stärkas

? Intensifiera arbetet med att förebygga och bekämpa diskriminering

? Träffpunkter som ökar möjligheterna till aktivitet och delaktighet ska utvecklas

? Meningsfull och individuellt anpassad daglig verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning

INDIVID OCH FAMILJ

Barn, unga och vuxna som lever i miljöer där de riskerar att hamna snett i livet kan och ska uppmärksammas tidigt. Förebyggande och riktade insatser ska sättas in i samarbete med andra aktörer som t ex skola, släkt, ungdomsmottagning, Barn- och Ungdomspsykiatrin eller frivilliga organisationer. Tidiga insatser för barn och unga ska prioriteras. Verksamheten måste planeras och finansieras så att det inte uppstår brist på handläggare.

Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis ska öka för att förebygga, förhindra och minska droganvändningen bland unga. Ett aktivt igångsättande och stödjande av verksamma lokala föräldragrupper har visat sig bidra till en minskad alkohol- och droganvändning bland ungdomar. Därför ska sådana föräldragrupper uppmuntras och aktivts stödjas. Psykiskt funktionshindrade ska erbjudas möjligheten till praktikplats, arbete och träffpunkter. Det ska finnas öppna, icke biståndsbedömda, verksamheter tillgängliga varje dag.

Fältassistenternas uppsökande arbete är oerhört viktigt i det förebyggande arbetet bland ungdomar, inte minst för att motverka kriminalitet och missbruk. Därför vill vi satsa på fler fältassistenter. Ungdomsmottagningarna är viktiga när det gäller att främja de ungas hälsa och kunskaper avseende sexualitet, samlevnad och identitetsutveckling. Tillgängligheten till mottagningen ska vara god. Personalen ska ha god kännedom om hedersproblematik och mottagningarna ska HBT-certifieras.

Föräldraverksamhet i samverkan med mödravårdscentralen och barnavårdscentralen ska utvecklas för att tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder. I syfte att förstärka det förebyggande och icke biståndsbedömda arbetet för barn ska Nätverkshuset utvecklas som träffpunkt för småbarnsföräldrar och deras barn. Där ska finnas öppen förskola och Nätverkshuset ska samarbeta med mödravårdscentral och barnavårdscentral i samverkan med landstinget, kuratorer och socialpedagoger. Hit ska föräldrar kunna vända sig och delta i stimulerande aktiviteter för sina barn och om de behöver få hjälp av pedagoger och socialtjänst.

BUSS- utredningen (Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst) visade på att verksamheten som rör utsatta barn och ungdomar har varit underfinansierad i stadsdelarna i flera år. Många förbättringar kan genomföras utifrån denna gedigna utredning om arbetet med barn som far illa. Men enbart satsningar på individ- och familjeomsorgen är inte tillräckligt, barn som far illa finns också i förskolan, i skolan och i stadens fritidsverksamheter. Tidiga insatser inom dessa verksamheter är minst lika viktiga för att förebygga sociala problem.

I Älvsjö ska det vara möjligt att utan väntetider kunna träffa en skuldrådgivare. Vi vill förstärka arbetet med vräkningsförebyggande åtgärder. Bostaden innebär en trygghet och stabilitet i vardagen. När denna trygghet försvinner kan också flera andra bitar falla. I nära anslutning till att en person får skuldrådgivning ska det finnas ombud som ska hjälpa och stödja personer som hotas av vräkning. Att vräka barn kan inte accepteras.

Mål för verksamhetsområdet:

? Alla barn och unga som lever i riskzonen, och deras familjer, ska tidigt uppmärksammas .

I samverkan med andra aktörer ska de erbjudas tidiga insatser

? Samverkan ska öka mellan samhällets olika aktörer för att på så vis minska antalet personer i utsatta situationer

Särskilda uppdrag:

? Samverkan med polis, rättsvårdande myndigheter och psykiatrin ska öka

? Skyddade boende för våldsutsatta kvinnor och barn ska öka

? Utredningskapaciteten ska utökas och vi vill ge utökade resurser till placeringar

? Utveckla och stärka upp Nätverkshuset så att deras samarbete med mödravårdscentral och barnavårdscentral i samverkan med landstinget, kuratorer och socialpedagoger blir ett förebyggande stöd för småbarnsföräldrar och deras barn och samt för unga

Ekonomiskt bistånd

Arbetslösa både vill och kan ta ansvar för sin egen försörjning men när det är svårt att ta sig in, eller tillbaka, på arbetsmarknaden ska den enskilde få stöd. Ekonomiskt bistånd ska ges på lika villkor och den som söker ska behandlas med respekt och ärendena ska hanteras rättssäkert och med korta handläggningstider. Barnperspektivet måste alltid beaktas när behovet av ekonomiskt bistånd söks. Barnens väl och framtida möjligheter till ett gott liv måste prioriteras och vara vägledande för samtliga överväganden som görs.

Stockholm har ur ett nationellt perspektiv ett högt kostnadsläge. Det höga kostnadsläget drabbar hårdast dem som har det sämst ställt. Även personer som har ekonomiskt bistånd som sin försörjning är i behov av att kunna röra sig utanför sitt bostadsområde för att handla, söka jobb, hälsa på bekanta eller följa sina barn på deras aktiviteter. Därför vill vi att även SL-kort inkluderas i levnadsomkostnaderna så att de som får ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning inte hamnar i en påtvingad stadsdelsarrest. Personer med ett långvarigt ekonomiskt bistånd ska ha rätt till tandvård. I ett modernt samhälle bör internetuppkoppling inkluderas i bidragsnormen.

Mål för verksamhetsområdet:

? Behovet av ekonomiskt bistånd ska minska

? Alla som söker ekonomiskt bistånd ska behandlas likvärdigt

? Antalet arbetslösa med ekonomiskt bistånd som får hjälp tillbaka till arbetslivet ska öka

Särskilda uppdrag:

? Utveckla det förebyggande arbetet i stadsdelen för att minska behovet av ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsåtgärder

Den kunskap och vilja som finns hos dem som står utanför arbetsmarknaden måste tas tillvara men för den som är arbetslös kan det vara svårt att komma in på arbetsmarknaden utan stöd och hjälp. Målgruppen för stadsdelens arbetsmarknadspolitiska åtgärder är de medborgare som uppbär ekonomiskt stöd och som behöver särskilt stöd för att ta sig in, eller tillbaka, på arbetsmarknaden. Särskilt prioriterade målgrupper är ungdomar och långtidsarbetslösa. Arbetslösa med ekonomiskt bistånd ska få hjälp tillbaka till arbetslivet genom ett brett spektrum av åtgärder såsom utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp med att ordna praktikplatser. Samarbete ska ske med det lokala näringslivet. Vägen tillbaka till egen ekonomisk försörjning ska utgå från den enskildes förutsättningar.

Vi vill utöka möjligheterna för ungdomar att få sommarjobb, dels i egen verksamhet men också genom utökat samarbete med det lokala näringslivet.

Mål för verksamhetsområdet:

? Alla som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ska inom fem arbetsdagar ha en individuell handlingsplan som syftar till inträde på arbetsmarknaden

? Sommarjobb för ungdomar ska öka

Särskilt uppdrag:

? Samverkan med Jobbtorgen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänst, flyktingintroduktion och vuxenutbildning ska stärkas

Kultur – Föreningsliv – Konsumentvägledning

För att öka kvaliteten och kvantiteten av kulturupplevelser och möjligheterna till eget skapande i stadens förskolor och skolor satsar Socialdemokraterna 2 miljoner kr centralt för att återinföra särskilda kultursamordnare i stadsdelarna. Kultursamordnaren ska i Älvsjö arbeta med att stärka och utveckla det lokala kulturutbudet för barn, ungdomar och vuxna.

Vi vill säkra Älvsjöbornas möjligheter till kulturupplevelser och möjligheten att vara aktiva medborgare. Vi vill att tillgängligheten till kultur av olika slag i stadsdelen utökas och vi vill arbeta för att den fysiska tillgäng­ligheten till kulturutbudet ökar. För att utöka medborgarnas möjligheter till kultur vill socialdemokra­terna säkerställa tillgången till samlingslokaler. Barn och ungdomar ska ges möjlighet att uppleva, och själva utöva, olika former av kultur.

Stadsdelsnämnden ska utveckla verksamheten med konsumentrådgivning som är ett viktigt instrument för att söka förebygga problem som annars kan uppkomma längre fram, i första hand för individen men också för kommunen. Vi vill erbjuda medborgarna en lättillgänglig konsumentvägledning där informa­tion till barn och unga prioriteras. Invånarna ska som kon­sumenter kunna göra genomtänkta val och konsumentrådgivningen ska syfta till att ge ökad kunskap och information om alternativ, rättigheter och skyldigheter.

Mål för verksamheten:

? Kulturutbudet ska stärkas och utvecklas med fokus på barn och unga

? Samarbetet mellan det lokala kultur- och föreningslivet, skolorna och företagen ska öka

Särskilda uppdrag:

? Kultursamordnaren återinförs i syftet att stärka det lokala kulturutbudet och utbytet med skolan

? En kultursatsning ska genomföras på träffpunkterna och Ungdomens Hus

? Arbete ska inledas för att nå de barn, unga och äldre som inte själva hittar till det lokala kulturutbudet

? Stadsdelsnämnderna skall utveckla verksamheten med konsumentrådgivning

Miljö, Stadsmiljö och trygghet

Älvsjöborna ska ha en ren, fräsch och trygg miljö. Älvsjö växer och de allmänna kommunikationerna ska planeras så att människors behov av att ta sig till arbete, affärer, till nöjen, kultur och rekreation går så smidigt som möjligt och bilåkandet minskar. Medborgarna ska stimuleras till ökat engagemang i lokala miljöfrågor.

Älvsjös karaktär av småstadsidyll ska bevaras och tillkommande nybyggnationen ska smälta in den nuvarande bebyggelsen på ett behagligt sätt. Med sina grönskande små parker och sina båda skogar, Älvsjöskogen och Solbergaskogen, har Älvsjö unika möjligheter att erbjuda invånare och besökare platser för motion, rekreation och naturupplevelser. Socialdemokraterna vill göra Älvsjöskogen till naturreservat och skydda Solbergaskogen från alla former av exploatering.

Snöröjning, städning av gator och torg, samt underhållet av parker måste fungera bättre än vad det gjort den senaste mandatperioden. Vi tror att detta underlättas om frågorna om både barmarks- och vinterväghållning återförs till stadsdelsnämnderna. Äldre och sjuka med uttalat behov ska kunna få hjälp med att hindrande snövallar vid villainfarten blir bortskottad.

Arbetet med att försköna stadsdelens torg och parker och skapa fler belysta promenadstråk ska fortsätta. Genom satsningar på kultur och idrott skapas trygga platser för möten mellan människor. Vi kommer att genomföra kontinuerliga trygghetsvandringar och låta Älvsjöborna själva vara med och påverka prioriteringar i sitt område. Vi vill fortsätta arbetet med att helt eller delvis få Älvsjövägen i tun­nel.

Vi vill att Älvsjö ska vara en trygg och säker stadsdel att vistas i alla timmar på dygnet. Samarbetet inom ÄlvBrå ska fortsätta. Vi ska ha ett nära samarbete med närpoliskontoret och vi vill säkerställa att polisen besöker skolorna och fritidsverksamheterna i vårt område. Vi vill särskilt uppmärksamma de ungdomar som socialtjänsten får meddelande om och tidiga insatser måste vidtas när vi får kännedom om ungdomar som begått brottsliga handlingar.

Mål för verksamhetsområdet:

? Älvsjöborna ska uppleva ökad trygghet i sin stadsdel

? Det ska vara renare och snyggare på gator, torg och i parker

? Älvsjös park- och naturområden ska vara attraktiva, trygga och bidra till livskvaliteten för invånare och besökare

Särskilda uppdrag:

? Arbeta för framtagande av en ny resursfördelningsnyckel som tar hänsyn till stadsdelar med stora naturområden.

? Noga följa och delta i diskussioner och planering av framtida kollektivtrafikdragningar

Flyktingmottagande

Att kunna försörja sig själv är grundläggande för människans möjlighet att leva ett gott och självständigt liv. Introduktionen ska syfta till att vuxna flyktingar kommer ut i arbete så fort som möjligt och därmed får möjlighet till egen försörjning. De flyktingar som kommer till Älvsjö ska erbjudas möjligheter att inkluderas i samhället genom en kvalitativ introduktion, ett bra boende och god språkundervisning. Nyanlända flyktingar ska snabbt erbjudas ett bra boende och barn och ungdomar ska snabbt garanteras plats i förskola och skola. Flyktingarna ska bemötas med respekt.

Mål för verksamhetsområdet

? Introduktionen ska utgå från individuella förutsättningar och leda till en god integration i samhället

Särskilda uppdrag:

? På försök starta ett mentorsprogram inom flyktingmottagandet

Integration och jämställdhet

Vi vill kraftfullt motverka alla tendenser till diskriminering, segregation och utanförskap. Vi vill återuppta projektet Bryggan, eller jämförlig verksamhet, i Nätverkshuset. Ungdomens hus och ungdomsgårdarna/träffpunkterna för yngre unga ska i sin verksamhet ha integration och jämställdhet som ett av sina främsta mål. Arbetet för ökad integra­tion och jämställd­het ska framhållas i alla verksamheter i stadsdelen.

Mål för verksamhetsområdet

? Handlingsplaner för ökad jämställdhet och mångfaldsplaner ska hållas aktuella och uppdaterade

Särskilda uppdrag:

? I all ungdomsverksamhet aktivt arbeta med integrations- och jämställdhetsfrågor

Reservation

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för år 2011.

2. Förvaltningen får återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget utifrån vänsterpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige och vad som anförs här.

3. Därutöver vill vi framföra följande.

Stockholm – en stad utan gränser

Stockholm ska vara en öppen, internationell och tillgänglig stad där människor från hela världen känner sig fria och trygga. Vi vill ha ett jämlikt Stockholm och en framtid där invånarnas medbestämmande utformar resan, inte bara på valdagen, utan alla dagar året runt.

Vänsterpartiet vill ha en stad i balans, miljömässigt, socialt och ekonomiskt. I vår budget satsar vi förebyggande, långsiktigt, jämställt och klimatvänligt. Främlingsfientlighet, rasism och diskriminering bekämpas. Jämställdhet genomsyrar alla verksamheter och all statistik är könsbaserad. Vi vill öka de boendes deltagande i den lokala demokratin och vill därför bland annat flytta tillbaka ansvar för skolan till stadsdelsnämnderna, närmare medborgarna. Granskningen ska vara hårdare och avtalen ska sägas upp för privata utförare som inte uppfyller kraven. Alla verksamheter som betalas av Stockholms stad ska ha mycket god kvalitet. Det förutsätter bra arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och stort medbestämmande.

Vår budget innebär en halv miljard kronor mer till stadsdelsnämnderna jämfört med den borgerliga majoriteten. Vi satsar nära 70 mnkr för att erbjuda rätt till heltid, kortare arbetstid i äldreomsorgen och högre lön för lågavlönade. Dessutom har vi 10 mnkr mer i investeringar i grönområden. I staden totalt satsar vi en halv miljard mer på utbildning. 2011 har vi en kommunal inkomstskatt med 18:08 per skattekrona, vilket gör att vi återfår 2006 års skattesats.

Vänsterpartiet vill investera tre miljarder kronor av stadens kapital i personal och jämställdhet, rättvisa och demokrati samt miljö och framtid. Vi vill satsa på personalutbildning, ersättning för vikarier vid utbildning, kortare arbetstid, göra alla sjöar badbara, restaurera våtmarker, inrätta en fond för klimatsmarta investeringar i fastigheter m.m. Andelen ekologisk mat ska öka till 40 procent med fokus på vegetarisk mat.

Vi vill bygga 20 000 lägenheter. Bostadsbristen för gruppbostäder ska bort och fler billiga hyresrätter byggas så att unga och hemlösa kan få en bostad som de har råd med. Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad. I vår vision har vi ett miljörättvist Stockholm där var och ens miljöpåverkan inte är högre än vad jordens begränsade resurser tillåter i ett globalt perspektiv. Den luft vi andas och det vatten vi använder ska bli bättre, genom att fler väljer cykel och kollektivtrafik före bil. Vi vill inrätta nio naturreservat fram till 2014.

Stadsdelsnämnderna - det viktigaste verktyget för lokal demokrati

Vänsterpartiets mål för stadsdelsnämnderna

? Öka den lokala demokratin och invånarnas delaktighet i utvecklingen

? Prioritera förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga

? Höj kvaliteten och förbättra servicen i gemensamma verksamheter

Stadsdelsnämnderna är det viktigaste verktyget för att öka vår lokala demokrati, eftersom det mesta av stadens verksamheter som vänder sig direkt till invånarna finns i stadsdelarna. Där ges stockholmarna tillfällen att träffa sina lokala politiker, vare sig det är i mataffären, på föräldramötet, stadsdelsnämndens öppna möte eller i busskön.

Vår politik är att utveckla stadsdelsnämnderna och öka invånarnas delaktighet i den lokala demokratin. Vi vill utveckla arbetet med deltagande demokrati. Om vi skulle styra skulle stadsdelsnämnderna återfå områdesansvaret för skolan, för arbetsmarknadsåtgärder samt för stadsmiljöverksamhet som tidigare centraliserats. Om välfärden ska fördelas på ett mer rättvist sätt måste stadsdelsnämnderna få ökade resurser.

De vinster som görs på grund av effektiviseringar, till exempel sänkt sjukfrånvaro och e-tjänster ska behållas i verksamheterna och användas till att höja kvaliteten och inte till att sänka skatten. En viss procent ska sättas av till en pott som brukarna har inflytande över.

Älvsjö

Stadsdelsnämndernas verksamhet är mycket viktig för stockholmarnas välfärd, från de yngsta förskolebarnen till de allra äldsta invånarna. En väl utbyggd förskola och äldreomsorg av mycket god kvalitet är grundläggande för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Den alltmer omfattande privata driften av verksamhet kräver utökad uppföljning och kontroll.

Med vänsterpartiets budget får Älvsjö 13,8 mnkr mer än den borgerliga majoritetens budget i kommunfullmäktige.

Förskolan

Vänsterpartiet satsar 3,9 mnkr mer i Älvsjö jämfört med KF:s budget.

§ Höjd schablon och socioekonomiskt tillägg med ytterligare 1 % för att minska barngrupperna

§ Höjt socioekonomiskt tillägg med ytterligare 1 % för utökat arbetet med modersmål, språkstöd och särskilda behov

§ Ytterligare socioekonomisk omfördelning till 2006-.års nivå

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för förskolan

? Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt

? Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras

? Barns förmåga att uttrycka sig i olika former ska uppmuntras och utvecklas

? Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete

Alla barn ska ha rätt att gå i förskola. Förskolan lägger, tillsammans med föräldrarna, grunden till flerspråkighet för barn med annat modersmål än svenska. Vårdnadsbidraget ska tas bort. Det är en kvinnofälla och minskar möjligheterna för barn i familjer som inte är etablerade på arbetsmarknaden att lära sig svenska inför skolstart. I vår budget ger vi mer till områden där barn har större behov, för att främja likvärdighet och motverka skillnader i uppväxtvillkor. Idag är det för stora skillnader i kvalitet mellan förskolorna enligt förskoleinspektörerna.

Kommunala förskolor ska finnas på gångavstånd från hemmet. Det ökande antalet skolor som förskolorna ska samverka med har gjort det svårare att ge alla barn en organiserad övergång mellan förskola och skola. Det är ett negativt resultat av det så kallade fria skolvalet.

Möjligheten att ha en helhetssyn på barns bästa är störst om grundskolan återförs till stadsdelsnämnderna. Då kan samverkan mellan förskolan och skolan utifrån det livslånga lärandet återupptas i full skala. Ett gott stöd ska ges till barn med särskilda behov och de ska garanteras en väl förberedd övergång till skolan. Alla barn och föräldrar ska kunna vara delaktiga i demokratiska processer i förskolan. Genusperspektivet ska integreras i det pedagogiska arbetet. Handledning och kompetensutveckling inom genuspedagogik ska finnas.

Förskolan ska arbeta med miljöfrågor och matlagning i egna kök eftersträvas. Brandsäkerheten ska uppmärksammas. Alla barn ska kunna lära sig simma, cykla och åka skridskor och regelbundet få ta del av professionell kultur. Personalen ska få utbildning om risk- och skyddsfaktorer samt om hedersrelaterat liv.

Verksamhet för barn och ungdom

Vänsterpartiet satsar 0,4 mnkr mer i Älvsjö jämfört med KF:s budget.

§ Fler öppna förskolor och parklekar med generösa öppettider

§ Fler mötesplatser för ungdomar och inleda ett utredningsarbete för hur förvaltningen ska kunna återetablera de nedlagda fritidsgårdarna. Solberga bör prioriteras.

§ Sänkt avgift med 10 procent för sommarkollo

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

? Alla ungdomar ska ha nära till icke-kommersiella och tillgängliga mötesplatser

? Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras i stadsdelarna

? Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar

Barn och unga har rätt till en kreativ fritid som uppmuntrar eget skapande och medbestämmande. Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar. Parklekar och öppna förskolor behöver byggas ut. Utomhuspedagogiken ska utvecklas och personalen ha adekvat utbildning.

Resursfördelning och genuspedagogik ska säkra att verksamheten är lika attraktiv för flickor som för pojkar. Motion och rörelse ska främjas. Personalen ska ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer när det gäller droger, kriminalitet och hedersrelaterat liv. Ungdomsråd med egen budget eller andra former av verkligt ungdomsinflytande ska finnas.

Kolloplats ska finnas för alla barn 9-16 år som söker kollo. Sänkta avgifter för kollo gör det möjligt för fler barn i familjer med låga inkomster att kunna vara med. Barn med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att vara med i ordinarie fritidsverksamhet.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiet satsar 0,9 mnkr mer i Älvsjö jämfört med KF:s budget.

§ Ökat stöd till kultur- och föreningsverksamhet

§ Kultursekreterare/funktion i alla stadsdelsnämnder

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

? Kulturen och föreningslivet ska stödjas

? Alla barn och unga ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet

? Alla har lika rätt till kultur oavsett kön, funktionsnedsättning eller inkomst

Stadens kulturpolitik ska stärkas där den är som svagast och det är framförallt i förorterna. Kultur- och föreningsverksamhet spelar en viktig roll för att minska klyftorna i staden. Kultursekreterare ska hjälpa verksamheterna att kunna ta del av kultur i olika former.

Barn, unga och äldre ska få mer tillgång till kultur och även inflytande över hur pengarna används. Genom att vi återinför SL-kortet i normen för ekonomiskt bistånd kan fler besöka Stadsmuseet och Kulturhuset. Konsumentvägledning ska finnas med riktade insatser till ungdomar. En hållbar och hälsosam livsstil ska främjas. Konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel – Stockholm ska bli en föregångare som Fair Trade City.

Föreningslivet behöver samlingslokaler som kan hyras till rimliga priser. Behovet att utöka antalet föreningstavlor inventeras. Anslagen till föreningar fördelas jämställt och i förorterna ges ökade anslag. Huvuddelen av stödet till etniska organisationer överförs från kulturnämnden till stadsdelsnämnderna, som har största kunskapen om föreningslivet inom detta område.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet satsar 3,0 mnkr mer i Älvsjö jämfört med KF:s budget samt resurser för demensvård och kortare arbetstid i centrala medelsreserven

§ Höjd ersättning för dagverksamhet med 2 %

§ Höjd hemtjänstpeng med ytterligare 2 %

§ Alla över 75 år får hemtjänst två timmar per veckan med enkel biståndsbedömning

§ Utökning av fixartjänsten så att även äldre mellan 67 och 75 år kan få hjälp

§ God omsorg genom höjd bemanning i demensboenden

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

? Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen

? Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i ett vård- och omsorgsboende

? Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov

Äldre är medborgare med behov och inte kunder på en äldremarknad. Kommunal hemtjänst och kommunala boendealternativ ska finnas i alla stadsdelsnämnder. Konkurrensutsättningen stoppas. Äldreomsorgen ska utgå från genusperspektiv och anti-diskriminering. Äldres rättigheter ska stärkas utifrån en helhetssyn. Äldre ska ha verkligt inflytande över innehållet i omsorgen och boendet. Erfarenheter ska tas tillvara till exempel genom förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd. Råden ska ges goda förutsättningar till insyn och påverkan.

Personaltäthet, kontinuitet, dokumentation och utbildning måste förbättras. Bemanningen på demensboenden utökas, så att demenssjuka aldrig riskerar att lämnas ensamma. Hemtjänsten får mer resurser för att kunna uppfylla sitt uppdrag. Arbetsmiljön ska vara så god att våra anställda orkar arbeta kvar till 65 år. Vi satsar därför på rätt till heltid samt sju timmars arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning på arbetstid.

Förebyggande insatser är viktiga. Det sociala innehållet i äldreomsorgen utökas genom mer kultur och rörelse. För att äldre ska kunna röra sig ute krävs bättre tillgänglighet. Äldre ska ha en individuell genomförandeplan med sociala aktiviteter utifrån individens behov. Kvaliteten i dagverksamheter ska höjas. Maten bör i möjligaste mån lagas på plats i hemmet och i äldreboenden, för att stimulera matlust, hälsa och välmående. Munhälsan ska uppmärksammas.

Kvinnor ska få lika mycket stöd som män. Anhörigstöd ska vara frivilligt och inte en följd av brister i samhället. Hemtjänst ska finnas på olika språk.

Nedläggningen av servicehusen stoppas. Tillsammans med kollektivhus, seniorboende, trygghetsboende och vård- och omsorgsboende ger servicehus bra möjligheter för äldre att få ett boende som passar. Höga kostnader för trygghetsboende jämfört med servicehus innebär sannolikt att äldre med låg inkomst inte har råd att bo i trygghetsboende, vilket är oacceptabelt.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiet satsar 1,2 mnkr mer i Älvsjö jämfört med KF:s budget.

§ Höjd schablon med 1,5 % mer för barn- och vuxenboende, daglig verksamhet och korttidshem

§ Höjd peng för hemtjänst, ledsagning och avlösning med ytterligare 2 %

§ Utbildning om FN-konventionen om rättigheter för funktionsnedsatta

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med funktionsnedsättningar

? Barn och vuxna, flickor/kvinnor och pojkar/män, ska få stöd och service av god kvalitet

? Bostad, stöd, daglig sysselsättning och arbete ska byggas ut

? Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Personer med funktionsnedsättningar är medborgare med behov och inte kunder på en marknad. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till privatisering av sin egen gruppbostad, vilket är förhållandena idag. Konkurrensutsättningen stoppas.

För att klara en god och jämställd omsorg, stöd och service krävs att bemanningen är tillräcklig och att insatser samordnas. Rätten till inflytande är grundläggande. Vi vill ta fram ett nytt system för att öka brukarnas inflytande och som inte bygger på konkurrensutsättning.

Rätten till bostad är grundläggande men idag är bristen på både gruppbostäder och servicebostäder akut. Förutsättningar att bygga särskilda boenden ska därför noga prövas i alla projekt utifrån hela stadens behov. Det behövs ett nytänkande när det gäller bostäder och dagverksamheter för yngre personer. Storleken och utformningen av bostäder ska anpassas till behoven för olika funktionsnedsättningar. Gemensamma ytor ska inte belasta hyran i gruppbostäder, eftersom merkostnader pga. funktionsnedsättning inte ska belasta hyran.

Med pedagogisk utveckling, individuella planer enligt LSS och mål för självständighet kan fler personer i gruppbostad utvecklas. Brukarråd och brukarrevisioner ska utökas. Heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska finnas i tillräcklig omfattning.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Vänsterpartiet satsar 2 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktiges budget, varav 0,7 mnkr för barn och unga, 0,9 mnkr för vuxna inkl kvinnofrid samt 0,4 mnkr till socialpsykiatri.

§ Enheter som arbetar med stödinsatser mot våld i nära relationer

§ Stärk den sociala barnavården och inrätta familjecentraler

§ Stärk missbruksvården och arbetet med att hemlösa ska få bostad

§ Ökat boendestöd och sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

? Förebyggande och tidiga insatser för flickor och pojkar ska utökas

? Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Socialtjänsten baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Alla som söker stöd ska få ett gott bemötande. Förändringar ska beslutas i samverkan med brukarorganisationer och lokala handikapprådet så tidigt som möjligt i beslutsprocessen. Alla stadsdelsnämnder ska ha enheter som arbetar med stödinsatser mot våld i nära relationer, vilket omfattar mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i nära relationer. Det ska vara lätt att få hjälp och stöd akut och i en vårdkedja för att säkra stödet så länge det behövs.

Förebyggande och tidiga insatser för att minska barnfattigdom och barns ohälsa prioriteras, exempelvis genom att starta familjecentraler. Föräldrautbildning och gruppstöd för barn till föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa erbjuds. Utbildning om risk- och skyddsfaktorer ges i samverkan med förskola, skola och landstinget. Barn i familjehem får utökat stöd. Budgeten för barnavården förstärks så att den ökar med 100 mnkr under en mandatperiod.

Hemlösheten ska bort genom en stor satsning i hela staden, där stadsdelsnämnderna spelar en viktig roll. Narkotikan ska bekämpas och Stockholms Tobaks- Alkohol- och Narkotikapolitiska program förverkligas. Drogförebyggande arbete utökas. Samverkan med vårdcentralerna utvecklas. Samordnade vårdplaner i dialog med den enskilde ska utvecklas för att tillgodose samlade behov. Sprututbyte ska genomföras. Öppenvård för kvinnors behov ska finnas. Människor med psykiska funktionsnedsättningar ska få stöd i boende, sysselsättning och fritid. Planer för boende ska göras för alla som idag bor på hem för vård eller boende.

Stadsmiljö med Agenda 21

Vänsterpartiet satsar 0,6 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfullmäktiges

§ Agenda-21-verksamhet och lokal demokrati i stadsmiljöfrågor

§ Upprustning och bättre skötsel av parker och grönområden särskilt i de områden där det har blivit eftersatt

§ Älvsjöskogen och Solbergaskogen blir naturreservat

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för stadsmiljö med Agenda 21

? Utveckla och stärka medborgarnas inflytande i Agenda 21-arbetet, stadsmiljöfrågor och lokala planprocesser

? Alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker

Lokala strategier för hållbar utveckling utvecklas för en miljöpåverkan inom ett rättvist miljöutrymme. Den demokratiska delen av Agenda 21 fördjupas genom ökat medborgarinflytande om trafik, parker och stadsplanering. En lokal Agenda 21-funktion inrättas. Barn och unga ska få säga sin mening innan beslut fattas om frågor som rör deras vardag, exempelvis planer att bygga bostäder på skolans mark. Staden ska i ökad utsträckning arbeta med områdesplanering och omvänd planprocess. När människor är delaktiga blir planeringen bättre och antalet överklaganden minskar. Därmed går byggprocessen smidigare och det blir lättare att klara målen.

Stadsmiljön ska vara trygg och vacker med bra möjligheter till spontanidrott och rörelse. Otrygga offentliga platser ska kartläggas och åtgärdas i samverkan med boende och berörda förvaltningar. Vi ska ha nära till parker och grönområden med hög kvalitet. Bostadsnära grönområden är grundläggande för en god folkhälsa. Parkprogrammet ska genomföras. Våra grönområden ska förvaltas på ett bra sätt genom att följa skötselplanerna.

Fastighetsnära insamling och återbruk ska uppmuntras genom information och råd.

Flyktingmottagande

§ Uppsökande verksamhet för att barn till avvisningshotade och gömda ska kunna gå i förskola och skola

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för flyktingmottagandet

? Flyktingars möjlighet att få en fast bostad i staden ska öka

? Barn och vuxna flyktingar ska få god hjälp att komma in i samhället

? Barns behov ska alltid uppmärksammas

Det är skamligt att flyktingar som får en fristad i Sverige inte har ett tryggt boende. Staden måste ta ett samlat grepp för att ta fram bostäder. Att det finns hemlösa barn är inte förenligt med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn ska ha egna handlingsplaner för att säkra möjligheten till ett tryggt hem, pedagogisk förskola, bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade och gömda sökas upp så att de får tillgång till förskola och skola.

När staten den 1 december 2010 övertar ansvaret för introduktionen återstår ett ansvar för staden när det gäller svenska för invandrare och samhällsinformation. Stadsdelsnämndernas ansvar minskar. Flyktingarna ska få god praktisk och social hjälp för att snabbt komma in i samhället. Vuxna måste få jobb och barnen börja i förskola och skola. Ett barnperspektiv ska alltid finnas med. Flyktingar med nedsatt arbetsförmåga ska få det stöd de behöver.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartiet satsar 1,1 mnkr mer i Älvsjö än kommunfullmäktiges budget.

§ Fler budget- och skuldrådgivare för att korta de långa köerna

§ SL-kortet återinförs och Internetuppkoppling införs i normen för ekonomiskt bistånd

§ Ökat barnperspektiv i handläggningen

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd

? Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

? Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Alla människor har rätt till social och ekonomisk trygghet. Vi står för en solidarisk socialpolitik och vill modernisera stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd och bland annat införa rätt till Internetuppkoppling i normen. Nuvarande riktlinjer slår hårt mot utsatta människor. Försämringar i sjukförsäkring och a-kassa tvingar folk att söka försörjningsstöd.

Handläggningen ska ta hänsyn till barn- och genusperspektiv, ensamma föräldrars situation samt om det finns ett långvarigt behov av bistånd. Med vår politik återinför vi också SL-kortet i normen och de fattigaste slipper den stadsdelsarrest som den borgerliga majoriteten har infört. Barnkonsekvensanalyser ska genomföras exempelvis när det uppstår hyres- och elskulder. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att inga barnfamiljer vräks av ekonomiska skäl. Ingen ska utsättas för att elen stängs av i deras hem.

Alla som har behov ska erbjudas budget- och skuldrådgivning inom en månad. De som får mer än tillfälligt försörjningsstöd har rätt till en personlig handlingsplan. Stödet till ensamstående unga mammor som behöver särskilda insatser ska öka. Resurser ska fördelas i ett särskilt anslag, så att övriga verksamheter inte trängs ut när behoven av ekonomiskt bistånd ökar.


Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet satsar 0,7 mnkr mer i Älvsjö än kommunfullmäktiges budget.

§ Sociala kooperativ startas i minst fem stadsdelsnämnder

§ Fördubbla antalet sommarjobb för ungdomar

§ Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

? Kvinnor och män ska erbjudas insatser utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

? Fler unga kvinnor och män, fler med utomnordisk bakgrund samt fler med funktionsnedsättningar ska ha arbete eller utbildning

? Fler flickor och pojkar ska ha sommarjobb

? Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Arbete och självförsörjning är grundläggande för att kvinnor och män ska kunna leva ett självständigt liv. Vår politik innebär fler kommunala jobb. Vissa av de nya jobben ska vara traineeanställningar för unga och personer med funktionsnedsättningar.

Ingen ungdom eller ung vuxen ska vara långtidsarbetslös. Fler flickor och pojkar ska få sommarjobb. De som har svårt att på egen hand skaffa sommarjobb ska få hjälp att söka och ska kunna få sommarjobb via staden.

Målet med arbetsmarknadsinsatserna är att hjälpa människor till en långsiktig anställning. Arbetsträning ska erbjudas som förberedelse till praktik och andra insatser. Offentligt skyddat arbete är en möjlighet att komma vidare efter arbetsträning. Sociala kooperativ är ett alternativ för vissa hemlösa, psykiskt funktionsnedsatta och personer som rehabiliteras efter missbruk. Fem stadsdelsnämnder får ansvaret att samordna starten av fem kooperativ i samverkan med brukarorganisationer. Kooperativen är en resurs för hela staden.

Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) anslöt sig till Kommunals erinran angående budget och verksamhetsplan för Älvsjö 2011 enligt följande.

Förvaltningen beskriver att äldreomsorgen ska präglas av hög kvalitet. Inom vård- och omsorgsboenden ska rehabilitering, mat och måltidssituationer samt en uppvärdering av det sociala innehållet prioriteras, detta mot att vårdnivåerna endast ökar med 0,83 %. Det synes oss märkligt hur den ekvation ska gå ihop när förvaltningen ständigt tvingas till neddragning av personal, relaterat till en svåröverskådlig ekonomisk situation grundad på växlande vårdnivåer från månad till månad, vilket tvingar förvaltningen att övergå till att anställa personal på endast AVA-anställningar. Kommunal förklarar sig oenig med arbetsgivaren till att försämra anställningsförhållanden för medarbetarna inom äldreomsorgen. Det skapar otrygghet som ger en dålig arbetsmiljö. Förvaltningen borde istället arbeta för ett mer överskådligt ekonomiskt tänkande som kan lägga grunden för en tryggare anställningsform för medarbetarna som därmed genererar en bättre arbetsmiljö och som då med automatik höjer kvaliteten i verksamheten.

Stockholms stad vill vara en attraktiv arbetsgivare och det förutsätter att man erbjuder medarbetarna trygga tillsvidareanställningar samt att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Att som i nuläget föredra AVA-anställningar med hänvisning till växlande vårdnivåer är att göra det lätt för sig och negligera det verkliga ansvaret, att arbeta fram en hållbar ekonomi inom ramen för den budget som givits av politiken.

Sjukfrånvaron ska fortsätta att sjunka och för att nå detta initieras en bred friskvårdssatsning som varje enhet ska genomföra. Vilka resurser avsätts för denna friskvårdsatsning? Denna strategi riskerar att utmynna i ingenting eftersom verksamheterna i nuläget har så knappa resurser.

· Vi yrkar att biståndsbedömningen ska göras utifrån socialtjänstlagen istället för utifrån stadsdelens ekonomi.

· Vi yrkar att förvaltningen tar ett övergripande ansvar för friskvårdssatsningen för att det ska bli ett garanterat bra resultat.

§3 Slutrapport till länsstyrelsen av utvecklingsmedel för kvinnojoursverksamhet och utveckling av stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Beslut

Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner slutrapporten av utvecklingsmedel på 500 tkr, för kvinnojoursverksamhet och utveckling av stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnad våld och överlämnar ärendet till länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde 2008 tillsyn av Älvsjö stadsdelsförvaltnings arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Vid tillsynen påpekades att stadsdelsförvaltningens Handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer behövde revideras och implementeras, att kunskapsnivån hos personal behövde höjas samt att rutiner i arbetet mot våld i nära relationer skulle tas fram.

Nämnden ansökte 2009-08-28 hos länsstyrelsen om särskilda utvecklingsmedel för ett kvinnofridsprojekt. Länsstyrelsen beviljade projektmedel om 500 tkr under tiden 2009-11-01 till 2010-10-31.

En projektledare anställdes i februari 2010. I detta ärende redovisas hur kvinnofridsprojektet bedrivits och hur medlen använts.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 december 2010. Dnr 2.1.551-2010.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sebastian Wiklund (V), ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och vice ordföranden Viktor Morawski (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Projektet har varit mycket lyckat på många sätt och viss. Det visar att ansträngningar för att lyfta frågor lönar sig och att vi kan förändra samhället i den riktning vi vill. Kvinnofridsprojektet har inlett ett mycket viktigt arbete och en stor vinst med det är att nuvarande personal är utbildade inom frågorna för att kunna möta drabbade personer på ett professionellt sätt. Detta välkomnas.

Men utbildning är en färskvara och måste ske kontinuerligt och för att åstadkomma en förändring kring ett problem som det ovanstående så behöver en bred grupp anställda lära känna problematiken. Därför behöver detta arbete fortsätta. Det måste fortsätta för att det råder ganska hög omsättning på anställda i kommunen och dessutom kommer det hela tiden nya rön och metoder och synsätt på problematiken. En annan del är att även beakta hedersrelaterat våld. Denna fråga är fortfarande ny och det gör att kunskapen och utbildning kring i synnerhet dessa frågor behövs uppdateras kontinuerligt.

Vi ska också komma ihåg att projektet än så läng har lyckats utbilda personer som möter drabbade personer. Än så länge finns det inge statistik på att våldet är på väg ned. Detta menar vi måste vara ett långsiktigt mål och självaste orsaken till att ett kvinnofridsprojekt initierats.

Med anledning av nyttan med ett sådant projekt måste vi också uttrycka en oro när vi ser att om det inte finns projektmedel kvar så löper projektet stor risk att avvecklas i sin nuvarande aktiva form. Det krävs politisk vilja för att förändra samhället till det bättre.

§4 Verksamhetsuppföljning av Älvsjö servicehus

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av verksamheten vid Älvsjö servicehus.

Ärendet

Älvsjö servicehus har 93 lägenheter för serviceboende varav 2 lägenheter för korttidsvistelse därutöver finns en dagverksamhet för 12 daggäster. Enheten har 60 boende från Älvsjö och övriga boende kommer från olika stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Verksamheten leds av enhetschef på plats. Utöver omsorgspersonal finns två sjuksköterskor, en arbetsterapeut och en sjukgymnast och administrativ personal på enheten. Sjuksköterskorna finns på plats på servicehuset dagtid från måndag till fredag och under övrig tid ansvarar sjukhemmets sjuksköterskor för hemsjukvården. Älvsjö vårdcentral ansvarar för läkarinsatserna under vardagar dagtid och Cureras läkarteam anlitas under kvällar, nätter och helger. Personalomsättningen är låg.

Ingen Lex Maria anmälan men två Lex Sarah anmälan har gjorts under året. Lex Sarah anmälningarna handlade om ett larm som inte hade besvarats och om utebliven hjälpinsats med frukost och personlig hygien. Det finns ett integrerat ledningssystem för kvalitet enligt SoL och HSL men implementering och utveckling krävs. En ny uppföljning av verksamheten görs 2011.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 december 2010. Dnr 1.2.1.523-2010.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 System för intern kontroll

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till system för intern kontroll.

Ärendet

Nämndens ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen. Nämnden ansvarar för att ett system för intern kontroll upprättas. Systemet innehåller förvaltningsövergripande anvisningar för hur internkontrollarbetet ska bedrivas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 december 2010.Dmnr 1.1.549-2010.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Reviderad äldreboendeplan ör region Västra Söderort

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens reviderade äldreboendeplan och överlämnar den till äldreförvaltningen.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningarna Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen har reviderat den gemensamma äldreboendeplanen för Västra Söderort, enligt uppdrag från äldreförvaltningen.

Antalet äldre över 80 år minskar fram till år 2018 för att därefter öka. I Västra Söderort finns ett brett utbud av olika boendeformer för äldre som drivs i såväl egen regi som på entreprenad och av privata utförare. Förvaltningarnas samlade bedömning är att utbudet av vård- och omsorgsboende kan tillgodose behovet under de närmaste åren. Seniorboende och trygghetsboende samt en alltmer utvecklad hemtjänst med specialteam, hemsjukvård och tillgång till dagverksamhet kan komma att innebära ett minskat behov av vård- och omsorgsboende.

Förvaltningarna ställer sig positiva till en fortsatt omstrukturering av lämpliga servicehus till trygghetsboende. Trygghetsboende är en ny boendeform utan krav på biståndsbeslut, som på ett bra sätt kan tillgodose äldres behov av trygghet, social samvaro och självständighet. I takt med införande av trygghetsboende kan efterfrågan på servicehusboende komma att minska.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den10 januari 2011. Dnr 1.1.548-2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt

förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S), vice ordföranden Viktor Morawski (MP) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) föreslog att nämnden i huvudsak skulle godkänna förvaltningens förslag med ett tillägg.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S), vice ordföranden Viktor Morawski (MP) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till

äldreboendeplan.

Att därutöver anföra

Äldreboendeplanen tillstyrker inte att servicebostäder omvandlas till trygghetsboende och det är bra. Vi motsätter oss en omvandling av Älvsjö servicehus till trygghetsboende.

I planen finns ingen beskrivning på vilka konsekvenser en nedläggning av Älvsjö servicehus skulle ha för de äldre i stadsdelen. Inget talar heller för att ett minskat antal äldre står i proportion till att det skulle behövas färre antal servicehuslägenheter framöver. Efterfrågan på servicehus kvarstår och behöver finnas i generös omfattning för att kunna skapa valmöjlighet bland olika boendeformer. Bedömningen ska vara generös för medborgare med behov. Trygghetsboende är bra som komplement till andra boendeformer men de ska finnas som en del av en välfärd i världsklass. Trygghetsboenden ska inte användas för att göra besparingar, beskära budget och vältra över kostnader på den enskilde.

Trygghetsboenden kan inte jämföras med servicehus när det gäller stöd och service för de äldre. På servicehuset finns förutom dygnet-runt-personal upp till sjuksköterskenivå även rehabiliteringsmöjligheter och larm, möjligheter till fotvård och hårvård samt rätt att äta i restaurangen eller få maten serverad på rummet, mm. I ett trygghetsboende vet vi att den äldre bara tillförsäkras ett larm och någon som kan hjälpa till att ordna social samvaro samt att det ska gå att äta på plats eller någonstans i närheten. På ett trygghetsboende ska man kunna klara sig själv.

Införandet av trygghetsboende sparar pengar åt staden, dels genom att behovet av vård- och omsorgsboende skjuts upp dels genom att de äldre själva får bära en större del av kostnaderna. I det omvandlade servicehuset Väduren är hyran färdigförhandlad och där kostar nu en tvårummare på 61 kvm 9 054 kr/mån som trygghetsboende jämfört med 5 736 kr kr/mån som servicehusboende, en ökning av hyran med 37 procent. För en trerummare på 92 kvm blir den nya hyran 11 828 kr/mån. Utöver hyran betalar också de boende för bland annat vård, larm och fritidsaktiviteter som tidigare ingick i hyran.

Trygghetsboenden kan vara dyra för de gamla. Det riskerar i sin tur att utestänga många fattiga äldre från den trygghet de vill ha och behöver. I praktiken innebär det en kraftigt beskuren välfärd och valfrihet. Fattigpensionärer, som framför allt är äldre kvinnor, har inte råd att bo där. Man ökar kanske valfriheten för en liten grupp, men de som inte har råd tvingas bo kvar i egna boendet och leva som fångar i sina hem med hemtjänst och larm när servicehusen omvandlas eller försvinner.

§7 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Mot bakgrund av förändrad lagstiftning och utveckling av praxis samt nya rutiner för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, har socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram ett förslag på reviderade riktlinjer.

Förvaltningen anser att förslaget ger en bra grund för handläggning av insatser samt ger bättre förutsättningar för lika bedömningar i staden. Synpunkter avseende förslaget redovisas i ärendet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 december 2010. Dnr 1.5.1.449-2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S), vice ordföranden Viktor Morawski (MP) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) lade fram ett annat förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S), vice ordföranden Viktor Morawski (MP) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner, med nedanstående ändringar, förslaget till revidering av nuvarande riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Förslaget ansluter i sin helhet till det förslag till beslut som oppositionen lagt i Social- och arbetsmarknadsnämnden.

Det är bra att det klargörs i revideringen av riktlinjerna att syftet är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling i staden. Allt för många rapporter om åtstramade bedömningar har kommit in, vilket till slut fått till följd att det sker kränkningar av den enskilde. Därför är det riktigt att lagstiftningen har setts över, för det behövs verkligen ökad tydlighet och bättre förutsättningar för lika bedömning.

Det är bra att barnperspektivet stärks, att det görs förtydliganden om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals. Detsamma gäller att en självklar utgångspunkt är FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi välkomnar också skrivningarna som möjliggör ledsagning vid exempelvis matinköp eller bankbesök. Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning, därför blir det naturligt att den ska kunna användas flexibelt. Vi anser att den enskilde ska själv ha rätt att bestämma vad ledsagningen ska användas till. Vilken typ av affär som den enskilde önskar besöka bör därför inte detaljstyras i riktlinjerna.

En viktig sak att skriva in tydligt i riktlinjerna är att funktionshindrade inte ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Idag är det dessutom skillnader i handläggning mellan stadsdelsnämnderna, vilket åsidosätter likställighetsprincipen. Det gäller t.ex. så kallade LSS-bostäder, där den borgerliga majoriteten beslutat att hyra ska tas ut för gemenskapsutrymmen som kök och vardagsrum. Men dessa är en del av den biståndsbedömda insatsen och ska inte innebära ytterligare kostnader för den enskilde.

Rätten till avlösning när anhöriga vårdar en enskild under alla tider på dygnet bör stärkas mer än i det nu liggande förslaget. Nu föreslås en minskning till 16 timmar i månaden (från tidigare 4 timmar i veckan vilket motsvarar 17,5 timmar i månaden). Snarare borde rätten till avlösning utökas till fler än fyra timmar per vecka. Däremot är det positivt att öka flexibiliteten och räkna timmarna per månad istället för per vecka.

Att föra in formuleringar om ”arbetslinjen” i riktlinjerna har med en välvillig tolkning att göra med önskan om att underlätta för personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. I dag är diskriminering av funktionshindrade ett allvarligt problem. Men risken är påtaglig att formuleringarna snarare uppfattas som kravpolitik, inte minst med tanke på de försämringar i sjukförsäkringen som de borgerliga genomförde under den senaste mandatperioden. Skrivningarna bör ändras och det bör förtydligas att utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Barn med funktionsnedsättning som placeras i familjehem bör ha tillgång till ”egen” familjevårdsinspektör, som enbart ser till barnets intressen medan en annan inspektör ansvarar för familjehemmets utbildning och ersättning etc.

§8 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/beroendeproblematik

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Efter att förändringar har skett i lagstiftningen samt inom missbruksvården som påverkar arbetet, har socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram ett förslag på reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruk-/beroendeproblematik.

Förvaltningen anser att förslaget till reviderade riktlinjer är tydligt utformat och ger en bra grund för handläggningen av insatser för målgruppen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 december 2010. Dnr 1.5.1.448-2010.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har mot bakgrund av revisionskontorets synpunkter gjort förtydliganden i förslaget till nya riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter.

Förvaltningen anser att förslaget till reviderade riktlinjer är tydligt utformat och ger en bra grund för handläggningen av försöks- och träningslägenheter och innehåller förtydliganden på flera punkter.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 december 2010. Dnr 1.2.1.458-2010.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Rätten till en bostad är en mänsklig rättighet som idag 3000 hemlösa saknar i Stockholm. Riktlinjer för att förmedla och administrera dessa lägenheter är nödvändiga som vägledning för staden som helhet.

Det behövs en dialog med de kvinnor och män som kommer in i systemet för försöks- och träningslägenheter. De vet alla att de har ”allas ögon” på sig och pressen är hård. Att bli av med sin lägenhet, sin trygghet, kan gå snabbt. Därför måste alltid hanteringen ställas i paritet med den individ som berörs. Stöd, uppmuntran, feedback, råd och möjligheten till ett värdigt liv är grundbulten. Ges inte de förutsättningarna försvåras möjligheten till en egen bostad.3000 hemlösa vet att de har en lång väg att gå innan de kan stänga sin egen dörr. Housing First känns långt borta. Det behövs en total genomlysning av olika boendelösningar samt strukturen för hela arbetet med dem som av sociala skäl saknar bostad, här är de hemlösa en majoritet.

§10 Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m inom stadens socialpsykiatri

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Efter att förändringar har skett i lagstiftningen samt ändrade rutiner vid utredning av behov av insatser har socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram ett förslag på reviderade riktlinjer.

Förvaltningen anser att förslaget till reviderade riktlinjer är tydligt utformat och ger en bra grund för handläggningen av insatser inom socialpsykiatrin och innehåller flera förtydliganden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 december 2010. Dnr 1.5.1.447-2010.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Motion (2010:25) om en strategi mot främlingsfientlighet och rasism

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta yttrande som svar på remissen.

Vi håller med motionären om att främlingsfientlighet och rasism skall bekämpas med alla till buds stående medel.

Älvsjö stadsdelsnämnd arbetar redan målmedvetet för alla medborgares lika värde. Detta genomsyrar nämndens alla verksamheter och är kopplat till diskrimineringslagen och annan gällande lagstiftning.

Till verksamhetsplanen fogas en jämställdhets och mångfaldsplan som skall göras känd för alla medarbetare. Av denna plan framgår tydligt nämndens förhållningssätt till människors lika värde.

Som ett exempel på hur vi arbetar för att motverka främlingsfientlighet och rasism vill vi nämna verksamheten ”Ungdomens hus” som förlagts i en lokal på Prästgårdsgärde, där en viss invandrartäthet råder. Här träffas ungdomar från hela Älvsjö och umgås och utövar alla slags ungdomsaktiviteter under kompetent ledning. Verksamheten har blivit en succé,

Ett antal av de borgliga ledamöterna i stadsdelsnämnden har andra uppdrag i stadens nämnder och bolag och är av den uppfattningen att staden arbetar målmedvetet för alla medborgares lika rättigheter och lika värde.

Med hänsyn till vad som anförts är vår uppfattning att staden redan målmedvetet arbetar för alla människors lika rättigheter och lika värde, varför utarbetandet av en strategi i enlighet med motionärens yrkande inte synes behövas.

Med hänsyn till vad som anförts är motionen besvarad.

Ärendet

Förvaltningen är positiv till att staden utarbetar en strategi för hur staden ska arbeta mot främlingsfientlighet och rasism och för ökad tolerans och respekt. Förvaltningen är ense med förslagsställaren om att det är viktigt att värna demokratin och alla människors lika värde och håller med om att det är oroväckande att främlingsfientligheten ökat i samhället.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 december 2010. Dnr 1.5.1.506-2010.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern m fl (FP), ledamoten Olle Andretzky m fl (M) och ledamoten Evy Kjellberg (C) lade fram ett förslag till yttrande och föreslog att nämnden skulle besluta enligt det.

Vice ordförande Viktor Morawski (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) reserverade sig mot nämndens beslut.

§12 Anmälan av verksamhetsuppföljning för hemtjänst i ordinärt boende utfört av Omsorgshuset AB

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger verksamhetsuppföljning för hemtjänst i ordinärt boende till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden verksamhetsuppföljning för hemtjänst i ordinärt boende utfört av Omsorgshuset AB och lades till handlingarna.

§13 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter. Dnr 1.6.36-2011.

§14 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2011-01-13 anmäldes och lades till handlingarna.

§15 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2011-01-13 anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2011-01-13 anmäldes och lades till handlingarna

§17 Övrigt från verksamheten

T f stadsdelsdirektören, Göran Sjödin, informerade om att en av förskolecheferna, Maria Andersen, nominerats till Årets ung chef av Stockholms stad.

§18 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Sebastian Wiklund (V) anmälde två skrivelser enligt följande.

Angående begränsade öppettider på öppna förskolan i Älvsjö

Vi har hörsammat klagomål från medborgare om att tiderna på öppna förskolan kraftigt har skurits ned. Vi beklagar detta och tycker det är synd att småbarnsföräldrars möjlighet till att träffas nu har begränsats. Vi hoppas detta är tillfälligt och ser fram emot att förvaltningen genast kommer med ett förslag på hur detta ska åtgärdas.

Enligt förvaltningen kommer öppna förskolans öppettider att utökas så snart personalsituationen är löst.

En långsiktig strategi för förskolor i Älvsjö

Vi glädjes åt att Älvsjö blir populärare för småbarnsföräldrar. Det ställer emellertid krav på att förvaltningen tillhandahåller utlovad service. Därför planeras för fler förskolor som vi kunde läsa om i förra nämnden. Vi är dock oroliga över att aktuella förskolor byggs med paviljonger då tillståndet för att ha den upprättad endast är10-15 år. Rimligtvis behövs riktiga hus byggas. Vi förslår därför att stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för planeringen av förskolor i Älvsjö.

Förvaltningen kommer att ta fram en långsiktig plan för förskoleverksamheten i samband med flerårsbudgeten som nämnden ska besluta om i april.

Torbjörn Erbe m fl (M), Karl Bern m fl (FP) och Evy Kjellberg (C) lade fram ett förslag med uppdrag till förvaltningen enligt nedan som övriga partier anslöt sig till.

Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med ansvariga se över risker som föreligger p g a bristfällig snöröjning och halkbekämpning på gångbanor, cykelvägar, torg m m och s k kompletteringsröjning bl a för brandposter, infarter, övergångsställen och farliga snöhögar som skymmer sikt i korsningar, övergångsställen, busshållplatser m m. Det är brådskande varför förvaltningen och ansvarig ges i uppdrag att snarast återkomma med en redovisning av de allvarligaste bristerna och förslag på åtgärder för att i möjligaste mån snabbt minska skaderisker. Lämplig tid kan vara svar inom två veckor.

§19 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2010-12-16 anmäldes och lades till handlingarna.