Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-05-19

Sammanträde 2011-05-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter
i direkt anslutning Läs mer...till den öppna frågestunden

Klockan 18.00
Information om stadsdelsförvaltningens äldreomsorg.

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel 2011/2012 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

5 Svar på revisionsrapport om korttidsvård för äldre

6 Beslut om fortsatt delegering till utredare anställda vid bedömnings/förmedlingskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Dnr 220-2011-1.1.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

7 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

8 Anmälan av delegationsbeslut

9 Protokoll från förvaltningsgruppen

10 Protokoll från pensionärsrådet

11 Protokoll från handikapprådet

12 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

14 Frågor från nämndens ersättare och ledamöter

Slutet sammanträde

15 Protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) utses att tillsammans med ordföranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske onsdagen den 25 maj.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2011-04-19 justerats den 28 april.

§3 Tertialrapport 1 Älvsjö stadsdelsnämnd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 4,7 mnkr.

2. Stadsdelsnämnden omfördelar 0,1 mnkr från äldreomsorg till arbetsmarknadsåtgärder för feriearbetare inom demensvården.

3. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag med 1,6 mnkr för utbyggnad av förskolelokaler.

4. Stadsdelsnämnden begär budgetjustring med 426500 kr i bidrag för att öka förskolornas nätverksaccess.

5. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 maj 2011. Dnr 1.2.1.223-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) deltog inte i beslutet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

T1 som läggs fram i år fram verkar tunn. Det märks allt tydligare hur Alliansen dels skalat av stadsdelen dess verksamheter och lagt över dem i privata händer, dels återfört flera verksamheter till centrala staden.

T1 framhåller att valfriheten för brukarna i Älvsjö är stor och successivt utökas. Men inte en enda liten rad på vilket sätt valfriheten ökat. Och det hade vi inte heller väntat, vi vet att alliansens valfrihet stannar vid att verksamheterna läggs ut på entreprenad. T ex hade det varit intressant att fått ta del av hur Älvsjö vård- och omsorgsboende som nu drivs av Carema Care AB och bytt namn till Kristallgården, i realiteten har ökat valfriheten hos de boende mer än just själva namnbytet.

Flera av vård- och omsorgsboendenas lägenheter står tomma liksom flera lägenheter på Älvsjö servicehus. Biståndsbedömningen sker strikt, alliansen driver stenhårt devisen att alla äldre vill bo kvar i ordinärt boende, en tes som motbevisas av uppgiften att allt fler äldre vill få tillgång till trygghetsboenden. Alliansen förstår inte eller vill inte ta till sig att det kan vara så att det är färre som söker ett äldreboende när man redan i förväg vet att risken är stor att man får ett avslag. Därför måste de äldre som faktiskt vill ha ett tryggare boende än sin villa eller lägenhet söka sig till trygghetsboendena. De har ju inget annat val. Detta kallar alliansen en trend och avser att påskynda omvandlingen av Älvsjö servicehus till trygghetsboende. Detta är skamligt och avser mer att spegla alliansens ambitioner att klara årets budget än omtanke om ett verkligt tryggt boende för Älvsjös äldre innevånare. Förslaget att ansöka om medel för att öka bemanningen inom demensvården pekar tydligt på att den verksamheten hittills varit underbemannad.

Trots att alliansen är inne på sitt femte år i majoritetsställning har de inte kommit till rätta med problemet med alltför många barn i förskolans barngrupper, framförallt i storbarnsgrupperna. Vi undrar om det inte är ytterligare fler barn som måste vistas hela dagarna i alltför stora barngrupper än vad som redovisas i T1 eftersom antalet barn i de utökade syskongrupperna och i de renodlade femårsgrupperna inte redovisas.

Man når inte målet när det gäller antal barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd, eller antal barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd. Det visar att barnfattigdomen breder ut sig och ökar även i det relativt välmående Älvsjö. Eftersom SL-kortet inte ingår i försörjningsstödet uppstår inlåsningseffekter även för barnen i dessa familjer. Så späder alliansen med berått mod på barnfattigdomens negativa konsekvenser för allt fler Älvsjöbarn.

Till verksamhetsområdet barn och ungdom har under första tertialet 2011 inkommit inte mindre än 97 klagomål på verksamheten. Trots idogt bläddrande går det inte att finna ut på vilket sätt målet med 80 % andel ungdomar som är nöjda med mötesplatsen på Solbergaskolan respektive Johan Skytteskolan, har uppfyllts helt. Det, som så mycket annat när det gäller måluppfyllelserna, är höljt i dunkel.

Det skulle t ex vara intressant om det redovisats hur det kontrollerats att entreprenörerna följer kraven på att miljöskadliga ämnen inte ingår, eftersom det redovisas att målen uppfylls helt. Målet att parker och naturområden ska upplevas välskötta anges också vara helt uppfyllt bl a vad gäller solstädning eller vid särskilda evenemang. Solsäsongen har inte börjat, några särskilda evenemang har inte förevarit, ändå anges målet helt uppfyllt!

Medarbetarnas sjukfrånvaro är fortsatt hög. Man hoppas att rehabiliteringsarbetet ska sänka sjuktalen men är osäkra på hur korttidsfrånvaron kommer att utvecklas. Några övriga resultat eller siffror redovisas inte vad gäller medarbetarna av en allians som gärna framhåller att deras avsikt är att vara en arbetsgivare i världsklass.

Målet att hemlösheten ska minska uppfylls inte och förvaltningen bedömer att det framförallt gäller personer som inte etablerat sig på ”bostadsmarknaden”. Detta är inte annat än en konsekvens av Alliansens bostadspolitik, de har ju sett till att antalet hyreslägenheter i Älvsjö och hela Stockholm, kraftigt har minskat genom att hyresrätterna omvandlats till bostadsrätter. Det är obegripligt att Alliansen inte bättre kan överblicka de konsekvenser deras bostadspolitik medför för människor som saknar möjligheter att ta lån för köp av en bostad.

Vi är inte imponerade av det resultat alliansen lägger fram i T1. Om vi hade haft majoritet hade stadsdelsnämnden haft fler verksamheter och betydligt bättre ekonomiska förutsättningar för att bedriva dem.

Särskilt uttalande

Sebastian Wiklund (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Kontoret lyckas väl med att uppnå KF:s mål som satts upp av den borgerliga majoriteten. Men tertial rapporten blir allt magrare och det beror på att mer pengar och makt flyttas till centrala nämnder.

Den enda rödmarkerade delen är sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron representeras framför allt av korttidsfrånvaro. Stadsdelsförvaltningen har fullt av arbetstagare med tunga arbetsuppgifter med obekväma arbetstider. Dessa jobb bemannas framför allt av kvinnor och därmed är de till råga på allt lågavlönade. Utöver god företagshälsovård tycker Vänsterpartiet att de vinster som görs genom effektiviseringar, till exempel när sjukfrånvaro sänks och e-tjänster förenklar verksamheten, ska behållas i verksamheterna och användas till att höja kvaliteten och inte till att sänka skatten. Dessutom behöver arbetstiden med tiden kortas ned med full lön, framför allt för dem med slitsamma yrken.

Om vänsterpartiets budget hade gällt så hade vi haft mer resurser. Detta av två skäl, det ena är att vi förordar ett högre skatteuttag på rika personer, det andra är att vi vill att stadsdelsförvaltningen ska få mer resurser så att makten decentraliseras istället för som nu; centraliseras. Med de extra medel som vi hade tillfört hade vi kunna sätta medborgarna i centrum. Vi hade då sett till att öppna förskolans öppettider inte halverats, vi hade inte skurit ned på familjebehandlare, vi hade inlett arbete för att skapa ordentliga mötesplatser för unga från 13 år, vi hade kunna bedriva äldreomsorg som både ska ha god kvalité vara kostnadseffektiv. Vi hade även haft mer resurser till att minska barngrupperna och öka personaltillströmingen till förskolorna.

§4 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel 2011/2012 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Beslut

Stadsdelsnämnden ansöker hos länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel på 535 tkr, för fortsatt utveckling av stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld under tiden

2011-11-01 – 2012-10-31.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde 2008, tillsyn av Älvsjö stadsdelsförvaltnings arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Förvaltningen inledde då ett utvecklingsarbete för att säkra kvalitén i arbetet för att komma till rätta med de brister som påpekades. I samband med detta ansökte stadsdelsnämnden hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel, för att vidareutveckla och implementera Handlingsplanen för kvinnofrid och mot våld i nära relationer. Länsstyrelsen beviljade 500 tkr för tiden 2009/2010. Därefter har länsstyrelsen beviljat utvecklingsmedel om 470 tkr för tiden 2010-11-01 – 2011-10-31.

Älvsjö stadsdelsförvaltning befinner sig i en intensiv utvecklingsfas vad gäller arbetet mot våld i nära relationer. Utvecklingsarbetet har pågått ca 1,5 år men har påverkats av personalomsättning på strategiska funktioner och behöver därför fortgå i projektform ytterligare ett år för att få ordentligt genomslag i organisationen. Stadsdelsnämnden ansöker därför hos länsstyrelsen om ytterligare utvecklingsmedel om 535 tkr för tiden 2011-11-01- 2012-10-31.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 april 2011. Dnr 2.1.204-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Svar på revisionsrapport om korttidsvård för äldre

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på revisionsrapport om korttidsvård för äldre.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma i

oktober med en rapport om hur de brister som äldreomsorgs-inspektörerna påtalat åtgärdats.

Ärendet

Äldreomsorgsinspektörerna har under december år 2010 och januari 2011 granskat korttidsvården i flera stadsdelsnämnder, däribland Älvsjö. Fokus för inspektörernas arbete är att beskriva och bedöma kvaliteten utifrån de äldres perspektiv. Granskningen har genomförts i såväl kommunala som entreprenaddrivna enheter och även i verksamhet i privat regi som ingår i avtalet om köp av enstaka platser.

Förvaltningen instämmer i huvudsak i äldreomsorgsinspektörernas bedömning. Flera brister har redan åtgärdats och arbete har påbörjats för att förbättra kvaliteten utifrån de synpunkter som har framförts i rapporten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 maj 2011. Dnr 1.6.188-2011.

Förslag till beslut

Ledamoten Torbjörn Erbe (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom Torbjörn Erbes (M) förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Revisionsrapporten om korttidsvård för äldre är bitvis tung att läsa och då inte på grund av språket utan på grund av innehållet. Vi upplever det mycket allvarligt att äldreomsorgsinspektörerna gör bedömningen att kommunalt drivna Solberga vård- och omsorgsboende inte lever upp till ledorden respektfullt, hänsynsfullt, lyhört och flexibelt bemötande i korttidsboendet. Detsamma gäller också det privata korttidsboendet vid Kristallgården (f d Älvsjö vård- och omsorgsboende). Det bör noteras att den verksamheten privatiserades först den 1 november då Carema Care AB tog över. Vi frågar oss hur det kan komma sig att Älvsjös äldre som är i behov av vård i korttidsboende, ska behöva uppleva ett bemötande som renderas sådan kritik från äldreomsorgsinspektörerna.

På Solberga kan de äldre inte välja mat eller dryck vid måltiderna. Måltidssituationerna på såväl Solberga som Kristallgården verkar också lämna mycket i övrigt att önska. Frågan man ställer sig och som borde besvaras är varför det blivit så. I fem år har vi nu hört att Alliansen är noga med måltiderna och måltidssituationen. Varför slår det inte igenom i verksamheterna. Vi befarar att det beror på resursbrist.

Kritik riktas också mot dokumentationen och bristfälligheter i journalanteckningar. Varför är det så svårt att komma till rätta med den problematiken. Vi befarar att det beror på resursbrist.

Vi befarar att det är de beordrade besparingsåtgärderna som gått så längt att det går ut över de äldre på det sätt som äldreomsorgs-inspektörerna beskrivit. Förra mandatperioden hade äldreomsorgen stora underskott och Alliansen vidtog åtgärder bl a att i flera omgångar göra personalinskränkningar. Det kan finnas anledning att anta att det i samband med detta uppstått uppsägningar av fast personal, underbemanning, brist på vidareutbildning och kompetensutveckling som inverkat menligt på verksamheten.

§6 Beslut om fortsatt delegering till utredare anställda vid bedömnings/förmedlingskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet vid socialförvaltningen får fortsatt rätt att för stadsdelsnämndernas räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS samt matchning av grupp- och servicebostäder. Denna fortsatta delegering ska gälla från 2011-05-01 och tills vidare.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 maj 2011. Dnr 220-2011-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter. Dnr 1.6.237-2011.

§8 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i maj 2011 till handlingarna.

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i maj anmäldes och lades till handlingarna. Dnr 1.2.1.229-2011

§9 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2011-05-12 anmäldes och lades till handlingarna.

§10 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 12 maj anmäldes och lades till handlingarna.

§11 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från handikapprådet sammanträde den 12 maj anmäldes och lades till handlingarna.

§12 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor den 27 april 2011 anmäldes och lades till handlingarna.

§13 Övrigt från verksamheten

T.F. stadsdelsdirektören informerade om följande.

Ny stadsdelsdirektör

Lars Arvidsson, f.n. kommundirektör i Upplands-Bro kommun, har utsetts till ny stadsdelsdirektör i Älvsjö. Han börjar den 1 augusti.

Ekonomichefen och verksamhetsområdeschefen för vuxna, funktionsnedsatta och äldre slutar

Carolina Berglund slutar den 31 juli och Eva Folke den 15 augusti.

Nya enhetschefer

Den första juni börjar Anette Strömberg som ny enhetschef för äldre och funktionsnedsatta och den 1 augusti börjar Heléne Ghomri som efterträder Christina Berends som enhetschef för barn och familj.

§14 Frågor från nämndens ersättare och ledamöter

Majvi Andersson (S) tog upp att det är fullt med sopor och skräp utanför ingången till Älvsjö station igen, vilket ger ett dåligt intryck på alla resande och besökande till Älvsjö och Stockholmsmässan. SL och Pressbyrån har tidigare meddelat att de skulle ordna med sophanteringen men det verkar inte fungera.

Majvi Andersson (S) informerade även om att sandsopningen som skulle vara klar senast den 15 maj i ytterstaden inte har fungerat på Solberga Hagväg. Det är fortfarande fullt med sand både på vägen och trottoaren.

Karl Bern (FP) anmälde en skrivelse om parkeringsmöjligheter i Älvsjös nya centrum som han ville att nämnden skulle godkänna och skicka till Stockholm Stads Parkering AB. Nämnden föreslog vissa förändringar i skrivelsen och beslutade att ta upp den vid samman-trädet den 16 juni.

§15 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 19 och 29 april 2011 anmäldes och lades till handlingarna.