Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-11-24

Sammanträde 2011-11-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt
anslutning Läs mer... till den öppna frågestunden.

Kl 18.00
Information om Söderortsvisionen och Trygghetsmätningen

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärende

3 Upphandling av ramavtal för parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten

4 Komplettering av delegationsordningen

5 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2012

6 Slutrapport till länsstyrelsen om utvecklingsmedel 2010/2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Remissärenden

7 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012

9 Riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning

10 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad 2012

11 Motion (2011:44) om en mer långsiktig arbetsmarknadspolitik

Dnr 1.5.1.388-2011
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

12 Ekonomisk månadsrapport

13 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

14 Protokoll från förvaltningsgruppen

15 Protokoll från handikapprådet

16 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

18 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

19 Protokoll från sociala delegationen

20 Anmälan av delegationsbeslut

21 Avskrivning av fordran avseende lönseskuld

22 Avskrivning i enskilt ärende

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (108 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) utses att tillsammans med ordföranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 29 november.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2011-10-27 justerats den 2 november 2011.

§3 Upphandling av ramavtal för parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av entreprenör för genomförande av park-investeringar och andra anläggningsarbeten.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning att för nämndens räkning genomföra upphandlingen och att teckna avtal med entreprenör.

Ärendet

Avtalet med nämndens entreprenör för genomförande av parkinvesteringar och övriga anläggningsarbeten löper ut den 14 maj 2012. Förvaltningen föreslår att Älvsjö stadsdelsnämnd deltar i en ny gemensam upphandling av anläggningsentreprenör tillsammans med övriga stadsdelsnämnder i söderort. Upphandlingen föreslås administreras av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat dem 7 november 2011. Dnr 2.2.1.545-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) anmälde ett särskilt uttalande som ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) anslöt sig till.

Det är positivt att flera stadsdelsnämnder samarbetar i upphandlingen av ramavtal för parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten. På så sätt blir volymen större vilket förhoppningsvis leder till ett bättre avtal. Eftersom Älvsjö stadsdelsnämnd inte kommer vara med i det fortsatta arbetet med förfrågningsunderlaget vill vi med detta uttalande skicka med följande synpunkter i det kommande arbetet.

- De arbetsfordon som används i entreprenaden ska drivas av effektiva och moderna motorer med så lite miljöpåverkan som möjligt.

- Fordonen samt övriga arbetsmaskiner ska drivas med icke fossila drivmedel.

- Den leverantören som antas ska aktivt arbeta med miljöfrågor och vara miljö- och kvalitetscertifierad.

- Leverantörens personal ska vara utbildad för uppdraget.

- Leverantören ska tillse att berörda arbetstagares löne- och arbetsvillkor ligger i nivå med kollektivavtal i branschen. Denna skyldighet gäller även mot arbetstagare anställda hos eventuella underentreprenörer.

- Avtalet ska vara möjligt att säga upp om leverantören inte sköter sitt åtagande.

§4 Komplettering av delegationsordningen

Beslut

Stadsdelsnämnden kompletterar delegationsordningen i enlighet med detta tjänsteutlåtande

Ärendet

Delegationsordningen kompletterats med utökad delegation till socialjouren vid socialförvaltningen avseende polisanmälan av brott mot underårig och vissa andra grövre brott. Delegationsordningen har även kompletterats med en punkt gällande rätten att besluta om framställan till Centrala studiestödsnämnden om ändring av betalningsmottagare av studiemedel.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 november 2011. Dnr1.1.543-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner i ärendet föreslagna tider för sammanträden 2012.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutar om tidsplan för nämndernas arbete med budget/verksamhetsplan för 2011, bokslut och verksamhetsberättelse för 2010, uppföljning av budget 2011, underlag till budget för 2012 med beräkningar för 2013 och 2014 samt budget/verksamhetsplan för 2012. Nämnderna ska planera sina sammanträden utifrån dessa datum

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2011. Dnr 1.1.547-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Slutrapport till länsstyrelsen om utvecklingsmedel 2010/2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Beslut

Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner slutrapporten om utvecklingsmedel på 470 tkr, för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld och överlämnar ärendet till länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde i september 2008, tillsyn av Älvsjö stadsdelsförvaltnings arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Förvaltningen inledde då ett utvecklingsarbete för att säkra kvalitén i socialtjänstens arbete för att komma till rätta med de brister som påpekades.

I samband med detta ansökte stadsdelsnämnden hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel. Länsstyrelsen beviljade 500 tkr för tiden 2009-11-01 – 2010-10-31, samt ytterligare 470 tkr för tiden 2010-11-01 – 2011-10-31. Förvaltningens enheter befinner sig i en intensiv arbetsfas vad gäller arbetet mot våld i nära relationer. En mängd insatser har skett enligt projektplanen och en tredje etapp har beviljats av länsstyrelsen för att inrätta en kvinnofridssamordnare under tiden 2011-11-01 – 2012-10-31.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2011. Dnr 2.1.150-2010.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sebastian Wiklund (S) anmälde ett särskilt uttalande som ledamoten Majvi Andersson m fl (S) anslöt sig till.

Rapporten visar att implementeringsfasen har blivit längre än vad som bedömts vid projektstart vad gäller de styrdokument som tagits fram i projektet på grund av personalomsättning. Detta visar hur betydelse-fullt det är att detta arbete sker kontinuerligt då implementeringsfasen är central för att åstadkomma en förändring.

I rapporten lyfts även fram att en höjning av kunskaps- och medvetandenivån i dessa frågor är en långsiktig process. Det är därför viktigt att detta arbetas in i det kontinuerliga arbetet för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

§7 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i skrivelse daterad 2011-09-06 hemställt om stadsdelsnämndens yttrande över styrelsens förslag till . Programmet har tagits fram med anledning av att nu gällande kommunikationspolicy slutar gälla vid årsskiftet 2011/2012 och att visionen om ett Stockholm i världsklass har tillkommit sedan förra styrdokumentet skrevs. Programmet styr genom mål, förslag till indikatorer och nyckeltal samt koppling till visionen, mot en önskvärd utveckling av stadens kommunikation. En väl utvecklad och tydlig kommunikation kan bidra till att verksamheterna når sina mål, likväl som att deras utveckling också är avgörande för staden som arbets- och uppdragsgivare. Förvaltningen ställer sig bakom målen för kommunikationen till 2015; mål som syftar till ett gemensamt varumärke för Stockholms stad och en intern kommunikation som engagerar och skapar samhörighet och stolthet hos stadens medarbetare. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att som remissvar överlämna föreliggande tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

Stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 14 oktober 2011. Dnr 1.5.1.424-2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) hade ett annat förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

att avstyrka förslaget till kommunikationsprogram

samt att därutöver anföra

Kommunikationsplan är bra för att förtydliga vad staden kan erbjuda och stärka medborgarnas kunskaper om staden. Staden ska vara en informerande stad. Men staden får inte kommunicera sitt budskap som ett företag. Stadens uppgift är att ge de rättigheter till medborgarna som de har betalat genom skatt för att bli genomföra. Staden är till för medborgarna och medborgarna måste kunna få möjlighet att göra objektiva bedömningar av hur verksamheter sköts. På samma sätt är medborgarna ansvariga för att ta till sig information för att var fjärde år göra bedömningen om huruvida de styrande skött sitt uppdrag eller inte. Kommunikationen, i en stad, måste därför vara till för att informera medborgare inte för att skydda staden som sådan. Något sådant egenvärde finns inte i en demokratiskt styrd organisation. Vi saknar en analys av detta i kommunikationsplanen.

Vi ställer oss också mycket kritiska till målet “attityden till visionen om ett Stockholm i världsklass och den växande staden är positiv”. Som ett nytt nyckeltal anges ”andel medarbetare som har en positiv attityd till visionen” – en vision som är den styrande alliansens politiska dokument. Vi tycker inte att det hör hemma i stadens kommunikationsplan.

Dessutom tycker vi att det ska finnas med en riskanalys över hur meddelarskyddet bevaras och förstärks. Det är en mycket västäntlig kommunikationsmöjlighet som verkligen hör till en demokratisk organisation. Och även om detta är reglerat på annat håll så vet vi att meddelarskyddet förstärks eller försvagas beroende på organisationens signaler av tolerans och uppmuntran av detta.

Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Det är bra att staden har ett Kommunikationsprogram och att målsättningen för programmet är att stadens kommunikation ska vara tillgänglig och tydlig. Även när staden brister i målsättningen att vara en stad i världsklass, eller kanske framförallt då, är det viktigt att kommunikationen är tillgänglig och tydlig. I förslaget läggs bland annat fram ett antal nya mål och indikatorer. Vi vill påpeka att det kan vara ganska svårt att vid de återkommande uppföljningarna av målen förstå hur indikatorerna ska tolkas i det system som nu tillämpas.

En stor del av stadens verksamheter är utlagda på privata händer som t ex äldreomsorgen som till ca 70 procent drivs av privata aktörer. Samma krav som vi ställer på staden måste också ställas på alla andra utförare när det gäller kommunikation. I kommande upphandlingar bör kravspecifikationer om att i alla tillämpliga delar följa stadens kommunikationsprogram skrivas in.

Vidare bör barnperspektivet beaktas och kommunikationsprogrammet anpassas så att det lätt kan förstås av barn och unga.


§9 Riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förslaget till riktlinjer anger mål för stadens budget- och skuldrådgivning och hur denna ska effektiviseras och utvecklas för att svara mot lagstiftning och efterfrågan. Stadens nämnder och styrelser ska utifrån dessa riktlinjers mål och invånarnas behov organisera och utveckla budget- och skuldrådgivningen.

Förvaltningen ser positivt på att riktlinjer för budget- och skuldrådgivning har arbetats fram. Dessa utgör ett bra stöd för stadens budget- skuldrådgivare samt förutsättning för lika hantering av ärenden över staden. Synpunkter avseende förslaget redovisas i ärendet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 november 2011. Dnr 1.5.1.400-2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) förslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

att nämnden beslutar att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag

att väntetiden till det första mötet med budget- och skuldrådgivaren inte bör överstiga en månad.

att därutöver anföra följande.

Vi ser positivt på att det tas fram riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning. Förvaltningen har framfört synpunkter som vi i allt väsentligt instämmer i.

Särskilt vill vi lyfta fram barnperspektivet. Det är angeläget att det i riktlinjerna anges att barnfamiljer ska vara en prioriterad grupp som alltid ska få förtur till budget- och skuldrådgivningen.

Personer med stora skulder och tilltrasslad ekonomi befinner sig i en svår situation som ofta innebär stark ångest och oro. Många gånger kan en handlingsförlamning ha inträtt och skuldberget liksom ångesten och oron ökar. Vi menar att det inte är rimligt att behöva vänta på ett första samtal i tre månader som i förslaget anges som maxgräns. Vi föreslår en att gränsen sätts vid max en månad.

Det är vidare nödvändigt att stadsdelarna tillförs resurser så att budget- och skuldrådgivningen snabbt kan byggas upp och bemannas med medarbetare med för verksamheten helt adekvat utbildning och erfarenhet. Ökade krav kommer att ställas på ytterligare resurser och kompetenser inte minst för att efterfrågan riskerar att öka på en professionell budget- och skuldrådgivning till enskilda näringsidkare.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Det är bra att riktlinjer tas fram för att säkerställa likabehandling i staden. Det också klokt med mål om att budget- och skuldrådgivningen ska medverka till att förebygga överskuldsättning och bidra till att motverka hemlöshet. Men målen skulle behöva förtydligas och helst kopplas till indikatorer som kan följas upp i stadens integrerade ledningssystem (ILS). Det vill säga att man faktiskt mäter resultatet av insatserna.

Det står i förslaget till riktlinjer att det är viktigt att råd och stöd kan erbjudas inom rimlig tid, följt av att ”väntetiden inte bör överstiga tre månader”. Tre månader en orimligt lång tid för den som redan är allvarligt skuldsatt – det är en tid som kan betyda väldigt mycket för att förhindra ännu allvarligare följder. Två veckor eller maximalt en månads väntetid skulle vara mycket rimligare. Dessutom används uttrycket ”bör”, när man i stället borde säga att väntetiden inte ”ska” överstiga en viss tid.

§10 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Stadens kvalitetsarbete har utvecklats sedan år 1999 och är numer integrerad i stadens styrsystem ILS (integrerad ledning och styrning). Genom ett systematiskt kvalitetsarbete ska, utifrån givna resurser, största möjliga nytta, i förhållande till förväntat relevant resultat, åstadkommas för stockholmarna. Syftet med stadens program för kvalitetsutveckling är att säkerställa ett systematiskt och strukturerat arbetssätt för att få till stånd en ständig utveckling och förbättring av stadens verksamheter.

Förvaltningen anser att förslaget på nytt program för kvalitetsutveckling mycket väl belyser de olika processer som staden har att arbeta efter för att kunna följa upp och utveckla de olika verksamheterna. Ett utvecklingsområde som förvaltningen vill lyfta är vikten av att stadens olika handlingsprogram och kvalitetshöjande satsningar kontinuerligt integreras med målstrukturen i stadens i ILS. Detta sker redan i dag i viss utsträckning, men inte fullt ut.

Stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 04 november 2011. Dnr 1.5.1.390-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Bo Sehlin m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Förvaltningen har skrivit ett bra tjänsteutlåtande. Utöver vad som anges i tjänsteskrivelsen vill vi understryka följande:

Målstrukturen för stadens verksamheter samt beskrivning och uppföljning av förväntat resultat är tydligt beskrivet. Förutom detta finns krav att formulera kvalitetsgarantier.

I beskrivningen av vilka som berörs av program för kvalitetsutveckling nämns att även verksamheter som bedrivs på entreprenad omfattas. Problemet är att detta ska beskrivas i avtalet mellan utföraren och staden. Avtalen följs inte upp av stadsdelen och gör det omöjligt att jämföra olika verksamheter med olika driftsformer, med varandra.

Vi anser att samma krav som ställs på de egna verksamheterna, vad gäller målstruktur, beskrivning och uppföljning av förväntat resultat samt utformning av kvalitetsgarantier, även ska ställas på entreprenader.

§11 Motion (2011:44) om en mer långsiktig arbetsmarknadspolitik

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat motion (2011:44) av Karin Wanngård m.fl. (S) om en mer långsiktig arbetsmarknadspolitik till bl.a. Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Motionärerna yrkar att

· Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd omformuleras så att fokus ska ligga på att undanröja försörjningshinder på ett långsiktigt sätt, som tar hänsyn till förutsättningarna för varje individ

· Ett kunskapslyft genomförs bland jobbtorgens aspiranter, genom att fler platser erbjuds inom arbetsmarknads- och vuxenutbildning

· Jobbtorgens målgrupper renodlas, så att enbart personer som har en rimlig chans att få jobb skrivs in

· Långtidsarbetslösheten bland unga avskaffas, genom att dessa erbjuds utbildning, tillfälliga anställningar eller praktikplatser inom staden.

Förvaltningen anser att det redan idag finns möjligheter att göra individuella planer som är långsiktiga med nu gällande riktlinjer i samarbete med bidragstagaren, arbetsförmedling, Jobbtorg och socialtjänsten där individen hittar hållbara sätt att försörja sig, eftersom ekonomiskt bistånd är avsett att vara en tillfällig lösning. Utifrån detta menar förvaltningen att riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd från 2010-05-24 inte behöver revideras.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2011. Dnr 1.5.1.388-2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Sebastian Wiklund (V) reserverade sig mot nämndens beslut.

§12 Ekonomisk månadsrapport

T.f. ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet till och med oktober månad.

§13 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter. Dnr 1.6.548-2011.

Bilaga § 13.

§14 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2011-11-17 anmäldes och lades till handlingarna

§15 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2011-11-17 anmäldes och lades till handlingarna.

§16 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2011-11-09 anmäldes och lades till handlingarna.

§17 Övrigt från verksamheten

Ipad

Förvaltningen informerade om planerna på att tillhandahålla Ipads till nämndens ledamöter och ersättare för att de ska få digital tillgång till nämndhandlingar via läsplatta.

Mullegården

I början av december flyttar förskolan Mullegården till större lokaler i f d Ericssons lokaler på Älvsjövägen. Invigning den 13 december.

Beslut om uppbyggnad av den nedbrunna förskolan fattas den 30 november av kommunstyrelsens ekonomiutskott.

§18 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Ledamoten Sebastian Wiklund (V) anmälde en skrivelse ”Hur arbetar förvaltningen med hbt-frågor? ” som övriga ledamöter i nämnden ställde sig bakom.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) anmälde en skrivelse med förslag på åtgärder för att förstärka uppföljningen och kontrollen av äldreomsorgen.

Ledamoten Olle Andretzky (M) informerade om att revisionskontoret har granskat om det finns en fungerande samverkan kring barn som far illa eller som riskerar att fara illa i fyra stadsdelsnämnder. Olle Andretzky undrade hur samverkan fungerar i Älvsjö och poängterade att det är viktigt att även de privata förskolorna ingår i samverkan.

Med anledning av att en medborgare under frågestunden framfört att tiden för frågor från allmänheten ibland blir väldigt kort på grund av information undrade ersättaren Emelie Roxby-Schüsseleder om det inte är möjligt att börja med frågestunden för att säkerställa att medborgarna får tillräckligt med utrymme för sina frågor.

§19 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 27 oktober och 17 november anmäldes och lades till handlingarna.