Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-05-24

Sammanträde 2012-05-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter
i direkt anslutning Läs mer...till den öppna frågestunden

Klockan 18.00
Information om 1 500 lägenheter i kvarteret Kabelverket (f d Ericsson-området)

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Komplettering och ändring i delegationsförteckningen

5 Entledigande av ledamot och val av ny ledamot i stadsdelsnämndens pensionärsråd

6 Håll Älvsjö rent - svar på skrivelse från stadsdelsnämnden

7 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453) - SoL

Dnr 2.2.2.99-2012
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Cykelplan 2012 - remiss från trafikkontoret (ref T2010-313-01743)

10 Översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshindersråd

Anmälningsärenden

11 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

12 Anmälan av delegationsbeslut

13 Protokoll från förvaltningsgruppen

14 Protokoll från pensionärsrådet

15 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

16 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

18 Frågor från nämndens ersättare och ledamöter

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (125 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) utsågs att tillsammans med ledamoten Olle Andretzky (M) justera dagens protokoll, vilket ska ske onsdagen den 30 maj.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2012-04-19 justerats den 24 april.

§3 Tertialrapport 1 Älvsjö stadsdelsnämnd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med
0,8 mnkr.

2. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag med 0,8 mnkr för utbyggnad av förskolan Citrusgården, Folkparksvägen 161.

3 Stadsdelsnämnden ansöker om medel på 250 tkr för att öka nät­verksaccess för förskolorna Snöripan, Snöripsvägen 32-34 och Akleja, Aklejavägen 19.

4 Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 maj 2012. Dnr 1.2.1-2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) meddelade att de inte deltar i beslutet.

Vice ordförande Viktor Morawski (MP) meddelade att han inte deltar i beslutet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande.

När man tittar i tertialrapport 1 som nu läggs fram får man lätt intryc­ket att det praktiskt taget inte finns några problem i Älvsjö förutom inom äldreomsorgen. Men där finns mål som är långt ifrån att nås. 2011 var bara 59 procent inom ordinärt boende nöjda med hemtjänst jämfört med målet som var 83 procent. Endast 51 procent var 2011 nöjda med vård- och omsorgsboende, jämfört med målet 83 procent. Åtgärder för förbättring är vidtagna i form av dialog.

Förvaltning och politiker har träffat Attendo Care som utlovade kraft­fulla förbättringar i sin verksamhet. Åtgärdsplaner utlovades och de ska enligt T1 följas upp i samband med verksamhetsuppföljningen samt vid ett särskilt möte. Hälften av hemtjänsttagarna och hälften av de boende inom vård- och omsorg var missnöjda, ändå sker inte snab­bare uppföljningar och kvalitetskontroller. Vi kan inte förstå varför Älvsjös äldre med vård och omsorgsbehov inte är värda snabbare och radikalare åtgärder. Med så låga resultat skulle förbättringar kunna ut­läsas redan i T1. Någon/några av förbättringarna borde ha gett snabba­re avtryck än vad som nu är fallet. Mätningar borde ha genomförts re­dan till T1, nämnden skulle ha kunnat få lugnande besked att kvaliteten ökat.

Efter det att T1 skrevs har även en träff hållits med Omsorgshuset som presenterade sin åtgärdsplan. Omsorgshuset framhöll att de märkt en markant skillnad vad gäller klagomål från 2011 då biståndsbedöm­nin­garna stramades åt. Som exempel nämndes att där de tidigare haft 45 minuter hos en kund hade de efter 2011 bara 30 minuter, men med oförändrat biståndsbeslut. Liknande tongångar framfördes av Attendo Care. Majoritetens nedskärningar för att komma tillrätta med ett hotan­de budgetunderskott 2011 bär enligt vår mening ett stort ansvar för den uppkomna situationen. Men om dessa nedskärningar finns inget beskri­vet i tertialrapporter eller bokslutet för 2011 eller i T1 för 2012.

T1 framhåller att valfriheten för brukarna i Älvsjö är stor och succes­sivt utökas. Men det saknas beskrivningar på vilket sätt valfriheten ökat. Vad vi vet finns inget annat att välja på än de gamla vanliga hem­tjänstföretagen, de redan kända förskolorna och skolorna, de äldrebo­enden som redan är etablerade osv. Valfrihet är ett vidare begrepp än att välja mellan entreprenörer eller kommunal verksamhet. För dem som inte valt men råkat åka med då en verksamhet privatiseras, är dessutom valfriheten verkligen kringskuren.

Älvsjö utmålas som tryggt. Årsmålet är att 62 procent ska känna sig trygga i bostadsområdet på kvällstid. Det anses acceptabelt att 38 pro­cent inte upplever den tryggheten. Vi vet att ungdomsgäng härjar i Älvsjö centrum. Nämnden har av och till de senaste åren haft besök av medborgare som uttalat otrygghet och rädsla. Nämnden har fått mejl från medborgare som ända sedan 2009 har upplevt hur ungdomar tra­kasserat de boende.

Ungdomsproblemen har accelererat år efter år för att nu ha blommat ut med rent kriminella gäng som skrämmer inte bara medborgarna utan också ordningsmakten. Det finns vittnesmål om barn som inte vågar gå till skolan av rädsla för vad som kan hända. Men om detta finns inte ett ord i T1. Alliansen sticker huvudet i sanden och hoppas att polisen ska komma och ställa allt till rätta utan att politiken ska behöva lägga två strån i kors. Oppositionen får till och med kritik för att vilja göra parti­politik av de problem som många upplever med ungdomsgängen, när vi berättar för medborgare att vi inte anser att det enbart är en polisiär uppgift att verka för att det ska bli lugnare och tryggare i Älvsjö cent­rum.

Vi vill att politiken tar sitt ansvar för alla ungdomar, tar ett helhetsan­svar för ungdomars fritid genom att bl a bygga upp ungdomsgårdar och utöka fältassistenterna. Vi tror också att det behövs ett utökat föräldra­stöd och kan inte se annat än att det var ett missgrepp av alliansen att först flytta Nätverkshuset för att sedan undan för undan minska deras verksamhet för att slutligen lägga ner det. Nu ser vi tydligt behovet av att, som vi föreslår, återuppbygga, utveckla och stärka Nätverks­huset som familjecentral.

Barnomsorgen är ytterligare ett område där Älvsjö under de senaste åren har haft svårt att nå upp till de uppsatta målen. Förvaltningen och all annan personal gör sitt yttersta för att erbjuda service av hög kvali­tet. Men resurserna räcker inte till, de är för knappa. Socialdemokra­ter­na har under flera års tid påpekat att stadsdelens satsningar på försko­lorna inte räcker till. Överlag är barngrupperna för stora. Kvalitets­glap­pet kvarstår – dvs. skillnaden mellan den nivå på kvaliteten som för­skolan erbjuder och nivån på den kvalitet som föräldrar och barn för­väntar sig.

Årsredovisningen för 2011 innehöll många röda och gula prickar. Sär­skilt för de kvantitativa indikatorerna. Den styrande majoriteten i stadsdelsnämnden verkar förvänta sig att kvaliteten inom förskolan för 2012 kraftigt ska kunna förbättras jämfört med 2011. Enligt oss är det tyvärr inte ett alltför troligt scenario.

Andelen förskollärare var i oktober 2011 42,4 procent, då förutspåddes en snar ökning eftersom många nyrekryteringar var planerade. Nu un­der våren 2012, efter ett halvårs rekryterande, uppges andelen förskol­lärare vara 42 procent. Ingen förbättring, eventuellt en liten försäm­ring, och alltjämt långt ifrån årsmålet om 47 procent förskollärare.

På några områden har dock stadsdelen kommit närmare en måluppfyl­lelse. Men det beror då på sänkning av nivån då målet anses uppfyllt. Så har exempelvis skett inom förskoleundersökningen. År 2011 var målet 83 procent nöjda föräldrar när det gäller förskolan som en trygg och säker miljö. För 2012 är målet nere i 78 procent. Utveckling och lärande har sänkts från 82 till 78 procent. Likaså har målet sänkts för normer och värden.

Vi undrar också varför det sammanvägda indexet NFI (NöjdFöräldra­Index) inte längre finns med som mål.

Man når inte heller målet när det gäller antal barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd, eller antal barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd. Så var det även i T1 för 2011. Till detta kan läggas att tre fa­miljer med barn saknar stadigvarande bostad. Det visar att barnfattig­domen inte bara breder ut sig och ökar även i det relativt välmående Älvsjö, det indikerar att den har bitit sig fast. Eftersom SL-kortet inte ingår i försörjningsstödet uppstår inlåsningseffekter även för barnen i dessa familjer. Så späder alliansen fortsatt på barnfattigdomens nega­tiva konsekvenser för allt fler Älvsjöbarn.

Medarbetarnas sjukfrånvaro är fortsatt hög vilket vi tidigare påpekat. Det är bra att medarbetare erbjuds heltid. Det hade varit mycket bra om målsättningar om utbildning, vidareutbildning och kompetensut­veck-ling också fått målsättningar. Det hade också varit värdefullt om det funnits målsättningar i antalet genomförda medarbe­tarsamtal.

Vi ser det som en stor brist att ingen av Älvsjös egen regi-verksam­he­ter vill, eller kan, vara med och tävla om stadens kvalitetsutmärkelser. Vi frågar oss om det kan bero på åtstramningar i resurser och svårig­heter att upprätt­hålla en kvalitet som håller för den granskning en täv­lande enhet ut­sätts för. Noterbart är också den förhållandevis stora mängden klago­mål som flyter in där klagomålen inom verksamhets­området äldre och funktionsnedsatta fortfarande till största delen hand­lar om insatsernas utförande.

Vi är inte imponerade av det resultat alliansen lägger fram i T1. Om Socialdemokraterna hade haft majoritet hade stadsdelsnämnden haft helt andra resurser och förutsättningar att bedriva verksamhet.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Viktor Morawski (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Miljöpartiet har inte varit med och antagit stadsdelsnämndens budget för 2012. Vi konstaterar att förvaltningen gör sitt yttersta för att med avsatta medel nå de i budgeten uppsatta målen för 2012. Om vi hade varit med och styrt i staden skulle Älvsjö stadsdelsnämnd haft en större budget att röra sig med och även andra mål för nämndens verksamhet. Av den orsaken väljer vi att inte delta i beslutet gällande tertialrap-
port I.

Särskilt uttalande

Ledamoten Emilia Roxby-Schüsseleder (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi har ett politiskt ansvar att lyfta till stadshuset att resurserna måste utökas inom vissa områden. Områden som idag är kraftigt underbud­geterade. I rapporten lyfts följande områden som är i behov av utökade resurser:

  • Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd har ökat, i förhållande till antalet hushåll.
  • Ökning av anmälningar enligt LVM.
  • Stadens brukarundersökning för äldreomsorgen visar på ett myc­ket dåligt resultat inom flera områden.
  • Sjukfrånvaron är fortsatt för hög.
  • Majoriteten har lovat heltidsanställningar och nu ser vi i tertialrap­porten att årsmålet bara är satt till mycket låga 10 procent.
  • Synpunkter och klagomål från medborgarna är fortsatt hög.
  • Och den totala prognosen visar ett underskott med 1,2 mnkr.

Om vänsterpartiets budget hade gällt så hade vi haft mer resurser. Vän­sterpartiet satsar 1,7 mnkr mer i Älvsjö jämfört med kommunfull­mäk­tige för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar och 2,1 mnkr för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri. Under­skottet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning oroar och en analys med förslag till åtgärder måste läggas fram till nämnden.

Det är dags för politikerna i Stadshuset att ta ett reellt ansvar för vår verklighet.

§4 Komplettering och ändring i delegationsförteckningen

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att komplettera och ändra delegations-förteckningen i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

Delegationsförteckningen behöver kompletteras och ändras med an­ledning av bl a att utredning och beslut om trygghetslarm sedan års­skiftet sköts av äldreförvaltningens trygghetsjour. En ny bestämmelse har den 1 maj trätt i kraft som gör det möjligt att ge barn som behöver vård att få den även om en vårdnadshavare motsätter sig det. Därut­över har ett förtydligande gjorts avseende beslut om försörjningsstöd.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 maj 2012. Dnr 1.1.248-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Entledigande av ledamot och val av ny ledamot i stadsdelsnämndens pensionärsråd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att entlediga Maj Jensen som ledamot i stadsdelsnämndens pensionärsråd.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att utse Leif Götlund till ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd.

Ärendet

Stadsdelsnämnden utsåg vid sammanträde 2011-12-15 5 ledamöter och 5 ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd i enlighet med nomineringar från de lokala pensionärsorganisationerna. PRO Solberga-Brännkyrka har nominerat en ny person, Leif Götlund, som ersättare i pensionärsrådet vilket innebär att Maj Jensen entledigas.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 april 2012. Dnr 1.1.229-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Håll Älvsjö rent – svar på skrivelse från stadsdelsnämnden

Beslut

Ärendet återremitteras.

Ärendet

Älvsjö stadsdelsförvaltning arbetar aktivt för att hålla rent i stadsdels­områdets parker och naturområden. Utöver den ordinarie vårstädnin­gen som entreprenören ska vara klar med senast 15 maj, arrangeras två olika städkampanjer för bland annat förskolor, skolor och förenin­gar. Därutöver beställer förvaltningen så kallad solstädning av vissa parker vid vackert väder. Uppmaningen ”Håll Älvjsö rent!” kommer att uppmärksammas i nämndens månadsannons i lokaltidningen och på hemsidan. För en mer omfattande informationskampanj behöver medel avsättas för detta i budgeten. Likaså behövs extra medel om generellt fler papperskorgar ska sättas upp, både för anskaffning och för tillkommande kostnader för tömning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 maj 2012. 3.2.171-2012

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet samt därutöver anföra:

Förvaltningen räknar upp olika typer av städinsatser som genomförs för att Älvsjö ska se rent och prydligt ut. Det är bra och städinsatser­na fyller en stor funktion.

Syftet med kampanjen Håll Älvsjö rent, är dock inte att stanna vid städinsatser. Syftet är att det inte ska bli så skräpigt mellan städin­satserna som nu är fallet. Kampanjen skulle locka Älvsjöbor och besökare att inte skräpa ner.

Förvaltningen skriver att det behövs resurser för att genomföra en kampanj. Vi tror att det med begränsade medel går att kontakta t ex bostadsföretag, affärsidkare, skolor, förskolor, föreningar m m, för att informera dem om det behjärtansvärda i att hålla Älvsjö rent. Ett ytterligare sätt att få gehör för ett renare Älvsjö är att genom små blänkare i våra annonser i Mitt i Söderort, bjuda in Älvsjöborna att delta i städdagarna. Det är kanske inte fler papperskorgar som behövs, det räcker till en början att göra en översyn om de pap­perskorgar som nu är uppsatta, sitter på de bästa ställena.

Vi tror att det med relativt små medel är möjligt att väcka Älvsjö­bornas intresse för att hålla sin stadsdel ren.

Ledamoten Emilie Roxby Schüsseleder (V) föreslog att nämnden delvis skulle godkänna förvaltningens förslag till beslut samt att även boende i Älvsjö bjuds in att vara med vid städkampanjerna och att detta uppmärksammas i nämndens månadsannons i lokaltidningen och på hemsidan.

Nämnden anförde därutöver följande:

I Älvsjö anordnas årligen två olika städkampanjer för föreningar, förskolor, skolklasser och delar av förvaltningsledningen. Vi föreslår att även boende i Älvsjö ges möjlighet att vara med på detta trevliga engagemang. Ju fler som städar och samarbetar vad gäller detta, desto bättre torde effekten bli för positiv utveckling att hålla Älvsjö rent.

Beslutsgång

Ordföranden fann att nämnden beslutat återremittera ärendet.

§7 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453) – SoL

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453) för Stockholms stad.

2. Stadsdelsnämnden ger Leif Fransson, administrativ chef på socialförvaltningen eller den han i sitt ställe förordnar, fullmakt att å nämndens vägnar företräda stadsdelsförvaltningen i medbestämmandeförhandlingar.

3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Samtliga 14 stadsdelsnämnder i Stockholm och socialnämnden har tidigare gemensamt ramavtalsupphandlat enstaka platser på HVB för vuxna inom socialpsykiatrin. Den senaste upphandlingen genomfördes och administrerades av socialförvaltningen 2008 med avtalsperiod 2009-01-01--2010-12-31 med möjlighet till förlängning år 2011 och 2012. Avtalen har förlängts vid två tillfällen, efter år 2012 kan avtal inte förlängas utan en ny upphandling måste genomföras.

2009 års införande av valfrihetssystem (lag 2008:962 om valfrihetssystem) har inte förändrat behovet av HVB för vuxna inom socialpsykiatri eftersom dessa boenden inte omfattas av valfrihetssystemet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 maj 2012. Dnr 2.2.2.99-2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bernt (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordförande Viktor Morawski (MP) och ledamoten Majvi Andersson m fl (S) föreslog att nämnden i huvudsak skulle godkänna förvaltningens förslag.

Ledamoten Emilia Roxby-Schüsseleder (V) anslöt sig till Miljöpartiets och Socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordförande Viktor Morawski (MP), ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Emilia Roxby-Schüsseleder (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Vid upphandlingen ska staden förvissa sig om att de upphandlade boendena/enheterna har kollektivavtal eller tillämpar kollektivavtalsliknande villkor enligt ”vita jobb-modellen”.

§8 Förslag till förändring av resursfördelningssystem inom ekonomiskt bistånd

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

USK AB/Sweco Eurofutures har, på uppdrag av stadslednings­konto­ret, sett över resursfördelningsmodellen för ekonomiskt bistånd så att den bättre ska fånga upp behoven. Modellen bygger på sociala förut­sättningar som enligt erfarenhet och statistiska samband påverkar ris­ken för att personer ska behöva ekonomiskt bistånd. I modellen mäts de sociala behoven genom information om; arbetslöshet/sysselsätt­ning, attraktivitetsvariabel, inkomst och utbildningsnivå.

Attraktivitetsvariabeln föreslås nu få ökad betydelse i modellen ge­nom att variablerna utökas från 11 till 15. Hänsyn tas till fler av de juridiska formerna i flerfamiljshus i de lägre markvärdesvariablerna. Inkomstvariabeln föreslås minska från 4 till 2 grupper, då det numera inte är någon skillnad i risken att erhålla ekonomiskt bistånd i de olika inkomstnivåerna under 150 tkr/år.

Förslaget innebär en viss omfördelning då en del av stadsdelsnämn­derna i ytterstaden får en ökad tilldelning. För Älvsjö stadsdelsnämnd innebär förslaget en minskad andel resurser för ekonomiskt bistånd motsvarande 3,1 % jämfört med nuvarande fördelningsmodell. Till­delningen skulle dock bli något högre jämfört med förbrukningen 2011. Förvaltningen har inget att invända mot den föreslagna föränd­ringen av resursfördelningssystemet men har en viss oro kring utveck­lingen av det ekonomiska biståndet då kostnaderna översteg tilldelad budget 2011. Även prognosen för 2012 pekar på ett underskott.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 maj 2012. Dnr 1.5.1.227-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande.

Ledamoten Emilia Roxby Schüsseleder (V) anslöt sig till Socialdemo­kraternas särskilda uttalande.

Remissen är svår för lekmän att tränga igenom. Vi känner en stor tveksamhet inför den föreslagna modellen. Vi tycker oss kunna utläsa att förändringarna som föreslås, syftar till att strama åt möjligheterna att få ekonomiskt bistånd. Den enskilda individen eller familjen som hamnar i ekonomisk knipa kommer i ännu högre utsträckning än i dag tvingas uttömma alla upptänkliga möjligheter inom sitt sociala nätverk för att få hjälp innan ett ekonomiskt bistånd kan komma ifrå­ga. Attraktionsvariabeln som mått på vilken hjälp som kan fås av det sociala nätverket behöver förtydligas för att uppfattas som trovärdigt. Det tveksamt om markvärdesökning är en bra grund för budgeterin­gen av försörjningsstödet.

Det behövs analyser innan det går att dra säkra slutsatser om vid vil­ka inkomstgränser skillnaderna i risken att ha ekonomiskt bistånd märks. (Vi ifrågasätter om man verkligen ska tala om en risk. Ett neu­tralare uttryckssätt vore önskvärt enligt vår mening.) Det finns en risk att en förändring i inkomstklasserna kan bli missvisande i områden med stora hushåll och detta måste noga beaktas.

Stockholms bostadskarta ritas om efter de stora utförsäljningarna av allmännyttan till privata fastighetsägare och omvandlingarna av all­männyttan till bostadsrätter. Hänsyn måste därför tas till omfördel­ningarna mellan allmännyttan och privata fastighetsägare respektive bostadsrättsföreningar. Att privata fastighetsägare har inkomstkrav påverkar hyresgästernas sammansättning och därmed underlaget för resursfördelningssystemet, men först efter en mer än fyra år torde de flesta hyresgäster ha bytts ut.

När det gäller den del av allmännyttan som omvandlats till bostads­rätter är förändringen mer svårbedömd utifrån hur snabbt den påver­kar resursfördelningen, eftersom en del bor kvar som hyresgäster hos bostadsrättsföreningen och en del väljer att flytta istället för att bli hyresgäster hos sina forna grannar. Helt klart är att befolkningssam­mansättningen ändras även i dessa fastigheter, eftersom en hel del säljer sina lägenheter ganska snabbt och då till högre priser än de själ­va betalat. När hyresgästerna flyttar säljs antagligen deras lägen­heter som bostadsrätter, och på sikt minskar hyresrätterna ytterligare i an­tal.

Det nya förslaget kommer att ge Älvsjö en minskad andel resurser för ekonomiskt bistånd. Det är oroväckande. Förvaltningen pekar på att prognosen för Älvsjö redan med nuvarande tilldelning pekar mot ett underskott. Stadsdelar som förlorar på förslaget om uppdaterat mark­värde är Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Rinkeby-Kista men alla tre stadsdelarna har större andel bidragstagare med låg utbildning och låg inkomst än andra stadsdelar som vinner på förslaget trots hög an­del invånare med hög utbildning och lägre risk för ekonomiskt bi­stånd. Vi ifrågasätter om det är en rättvisande modell som kan ge ett sådant utfall.

Systemet för försörjningsstöd måste kunna förstås av alla och upple­vas rättvist. Det måste ge likabehandling av alla invånare som är i be­hov av stödet och ge förutsättningar för att de som är i behov av ett ekonomiskt grundskydd verkligen får det. Barnperspektivet måste alltid beaktas.

För övrigt anser vi att ekonomiskt bistånd ska återgå till att vara en egen budgetpost skild från övrig verksamhet i stadsdelsnämndernas budget. Det är inte rimligt att eventuella underskott inom ekonomiskt bistånd ska ha påverkan på övriga verksamheter. När människor har rätt till försörjningsstöd ska det betalas ut, stadsdelsnämndernas rå­dighet ska inte begränsas. Resursfördelningssystem uppdateras inte så ofta att de alltid behåller sin träffsäkerhet i förmågan att fördela resurser så att det motsvarar behoven i varje stadsdelsområde.

Vi vill härutöver framhålla vikten av att staden satsar på en offensiv näringspolitik, utbildning och arbetsmarknadsinsatser, allt i syfte att minska människors behov av försörjningsstöd.

§9 Cykelplan 2012 – remiss från trafikkontoret (ref T2010-313-01743)

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Trafikkontoret har tagit fram ett förslag till ny Cykelplan. Den fogar samman de befintliga inner- och ytterstadsplanerna, fokuserar på pendlingscyklister och prioriterar regionala stråk.

Förvaltningen anser att förslaget till Cykelplan är bra. Den ansluter till andra styrdokument och tar upp många viktiga aspekter, som har bety­delse för att göra cykeltrafiken attraktivare och säkrare. Förvaltnin­gens synpunkter handlar bland annat om saknade länkar i stråken, skötseln av cykelgaraget, samt drift och underhåll av pendlingsstrå­ken.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 maj 2012. Dnr 1.5.3.184-2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) samt ledamöterna Olle Andretzky (M) och Evy Kjellberg (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Emilia Roxby Schüsseleder (V) yrkade att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Emilia Roxby Schüsseleder (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Det är på tiden att Stockholm stad får en ambitiös cykelplan, och stora delar av förslaget är också bra. Biltrafiken måste minska och ersättas med cykling och spårtrafik för att vi ska få en hållbar stad. Nu gäller det att ta fram tillräckliga resurser så att planen kan för­verkligas så fort som möjligt.

Slutmålet är 2030. Dit är det långt. Vi vill ha etappmål för åren 2015, 2020 och 2025 för bättre överskådlighet och motivation.

Trafiksäkerhetsbristerna måste ha högsta prioritet och vi anser att sta­den måste införa en nollvision för dödsolyckor i trafiken för cyklister. Det föreslagna målet i cykelplanen att risken att dödas eller skadas svårt i en bilolycka ska minska är för lågt och för svävande.

Det är bra att cykelplanen lyfter fram att det faktiskt råder konflikter mellan olika trafikslag och att kantstensparkeringar eller körfält för bilar kan behöva användas för nya breddade eller säkrade cykelstråk. Att ta av gatorna och göra till cykelstråk är i linje med vår trafikpo­litik.

Cykelbanorna i ytterstaden måste ha samma standard och underhåll som cykelbanorna i innerstaden, allt annat är strukturell diskrimine­ring. En höjd ambitionsnivå i ytterstaden kräver givetvis också höjda anslag i budgeten.

Lånecykelsystemet är utmärkt och måste byggas ut i förorterna med samma prioritet som i innerstaden.

De lagändringar som skissas i planen om att göra det tillåtet för cyk­lister att köra mot enkelriktat och köra mot rött ljus vid högersväng är för dåligt underbyggda. Det krävs konsekvensbeskrivningar innan vi kan ta ställning till förslagen.

Särskilt uttalande

Ordföranden Karl Bern (FP) samt ledamöterna Olle Andretzky (M) och Evy Kjellberg (C) anmälde ett särskilt uttalande.

Centerpartiet, Nya Moderaterna och Folkpartiet ser mycket positivt på att det avsatts en miljard kronor till cykling och att det nu finns ett förslag till en cykelplan 2012. Eftersom Stockholm i decennier byggts för bilar kan nu cykelplanen visa på konstruktiva lösningar för hur cykeln ska kunna underlätta övergången från det bilburna sam­hället till framtidens cykel- och promenadstad.

På senare år har cyklandet ökat väsentligt, men ännu har Stockholm en bit kvar för att bli en cykelstad i världsklass. Målsättningen att an­delen resor med cykel under högtrafik, från nuvarande 8 % till 15 % t.o.m. 2030, bör kunna höjas. Pendlingsstråken ska enligt planen få högre standard. På sikt bör dessa få planskilda korsningar. Innan det­ta uppnåtts måste motorfordon av olika slag, cyklister och gångtra­fi­kanter samsas.

Planen tar huvudsakligen upp problematiken motorfordon – cyklister och väldigt lite om fotgängare – cyklister. I planen sägs bl.a. att gatan bör rödmålas där cykelbanor korsar körbanorna. Detta är bra men det är minst lika viktigt att övergångsställen som korsar cykelbanor röd­målas eller på annat sätt markeras så att fotgängarna uppmärksammas av cyklisterna samtidigt som fotgängarna observerar cykelbanan.

Skyltningen, såväl hänvisningsskyltar som cykelfältsmarkeringar, måste bli bättre. Staden bör verka för att märket ”cykeln” målas i färdriktningen i stället för tvärs över cykelbanan som nu är fallet. Ofta kan man se ovana cyklister vingla hit och dit och t.o.m. köra på fel sida då det är otydligt på vilken sida man ska cykla. Komplettera även ”cykelmålningen” med en kraftig målad pil i färdriktningen på cykelbanan.

Utbyggnaden av cykelställ måste prioriteras så att alla kan parkera lagligt, tryggt och säkert. Att ha cyklat en lång väg och sedan inte kunna bli av med cykeln vid målet är inte godtagbart. P-platser för motorfordon kan göras om till parkeringsplatser för cyklar om man inte kan lösa det på annat sätt. En bil som lämnas hemma och inte belastar P-mark kan ge plats för ca 10 cyklar. Fastighetsägare och arbetsgivare bör uppmuntras till att skapa cykelplatser både inom- och utomhus. Cykelnormen för parkeringsplatser för cyklar kan be­höva ses över vid nybyggen.

Att bygga cykelgarage som t.ex. i Älvsjö centrum bör kunna göras på fler ställen. För att öka tryggheten och servicen bör man i cykelga­ra­gen planera in utrymme för en cykelreparatör/-affär och ev. annan ”miniservice” . Med andra aktiviteter i cykelgaragen förhindras/mins­kas risken för sabotage, stöld och annan ”ljusskygg” verksamhet. An­svaret för skötsel och städning måste klargöras. Nolltolerans mot klotter är ett måste.

Tillsammans med SL m.fl. bör möjligheten att ta med sig cykeln på
t-bana, pendeltåg, båt etc. kunna öka.

Lånecyklar är ett annat sätt att kunna ”kombiåka” på olika sätt till ett lågt pris. I dag finns det för få lånecyklar. Därför är det viktigt att tra­fikkontoret ser över möjligheterna hur man kan underlätta en utbygg­nad av nuvarande system och lösa de kontraktsproblem som finns.

För att underlätta för cyklisternas framkomlighet bör cyklister kunna få köra mot enkelriktat samt svänga höger trots att signalljusen lyser rött. Detta bör gälla vissa, lämpliga, väl skyltade gator och korsnin­gar. ”Grön våg” bör införas på fler ställen.

Självklart ska cyklister såväl som förare av motorfordon och gång­trafikanter följa trafikreglerna och visa vett och hänsyn.

Samtidigt vill vi understryka vad förvaltningen skriver om behovet av cykelbana över järnvägen, Västberga Allé samt Älvsjö centrum under järnvägen mot Örby.

Cykelbanorna utmed Svartlösavägen måste förlängas från Långbro­dalsvägen till Långsjöbadet och Svartlösavägens slut då många barn, ungdomar och vuxna cyklar till badet. För barnen från Långsjöhöjden används Svartlösavägen flitigt som skolväg.

Med Stockholms stads Cykelreseplaneraren kan cyklister få hjälp att förenkla sitt vägval. Produkten borde kunna förbättras på ett antal punkter:

- Det saknas beräkning av energisnålaste väg. För en cyklist är det trevligt om man kan hitta en väg som saknar större backar. Dessa backar är i Stockholmsområdet främst berg och broar. Ett bra exempel på energisnål väg är att inkludera den nya Årstabron i rutten. En sökning med planeraren i dag av en väg mellan Älvsjö station och Slussen ger: upp till E4 genom Solberga, E4:an till Hornstull samt Hornsgatan. Tre jobbiga partier i form av Nybo­hovsbacken, Liljeholmsbron och Hornsgatspuckeln.

- Lämpliga lokalgator benämns i remissen som lokalstråk. Dessa stråk bör i planeraren visas som streckade gator. Ett exempel på detta är sträckan Årstabergsvägen fram till Årstabron. Genom att dessa streckade vägar finns kan sedan planeraren lättare hitta bra vägval.

- Olämpliga vägar bör också definieras i systemet. Med detta menar vi exempelvis dagens utformning av Västberga Allé som norrut är klart olämplig för cykelåkning, med andra ord trafikfarlig.

Om man då får allt detta i reseplaneraren kan nyttan för cyklisten bli enorm. Cykelolyckor kan minska och genom att leda cyklisterna till mer ”avskilda” sträckor kan man få en jämnare fördelning av cykel­trafiken. Så förbättra produkten och gör reklam för den! Det är inte bara infrastruktur som behövs utan även mjukvara för att användare (= cyklister) ska kunna nyttiggöra sig av investeringen. Det kan till och med vara så att verktyget fortlöpande kan vara till hjälp för tra­fikplanerare och trafiktekniker. Man kanske till och med ska lägga in cykelinformation i SL:s ordinarie reseplanerare?

Särskilt uttalande

Vice ordförande Viktor Morawski (MP) anmälde ett särskilt uttalande som ledamoten Majvi Andersson m fl (S) anslöt sig till.

Förvaltningen har gjort ett mycket bra och väl avvägt svar på cykel­plan 2012. Vi instämmer särskilt starkt i vikten av att underlätta möj­ligheten att cykla till skolan och därigenom minska biltrafiken i sam­band med hämtning och lämning. Vi instämmer helt i förvaltningens resonemang om saknade stråk och resonemanget gällande bron från Västberga till Liseberg, som bör utgöra pendelstråk och renoveras för att på ett bättre sätt anpassas för cyklister.

Förslaget till cykelplan tar upp många viktiga aspekter men avgöran­de för att den ska kunna förverkligas är att det skjuts till tillräckligt med resurser och att cykeln prioriteras i trafikrummet, vilket kommer vara helt nödvändigt. Att planen långsiktig är bra, men vi vill betona vikten av att insatser görs snabbt. Vi tycker också att ambitionen att alla resor som sker med cykel i högtrafik ska vara minst 15 % perso­ner är för lågt satt. I dagsläget cyklar till exempel 55 % av Köpen­hamnsborna till arbetet eller studierna.

Det finns mycket bra i cykelplanen. Vi ser dock en viss överbetoning i snabbheten i framkomlighet och att man till viss del glömmer bort att ett attraktivt cyklande inte enbart är att det ska gå snabbt. Att vä­garna är trevliga, vackra, tilltalande och säkra kan vara ett minst lika stort dragplåster för att börja cykla. Olika människor är också olika cyklister.

Pendlingsstråk bör kunna följa vägar och tunnelbana, men inte bara. Det är också viktigt att de med fördel dras så att luften inte är för då­lig. Att cyklister besväras av bilism, inte bara för att det är trångt och ibland farligt, utan också för att avgaser gör luften dålig och illaluk­tande är en beskrivning som inte alls finns nämnd i planen. Inte heller att sträckor där partikelhalten är hög gör att luften är direkt hälsovåd­lig.

Det är positivt med satsningar på pendelstråk och fler cykelbanor vil­ket kommer att underlätta för cyklister i trafiken. Det finns en ut­märkt cykelkarta för Stockholm som på många sätt underlättar för mer cykling i staden. Cykelkartan visar också på ett tydligt sätt att många av dagens cykelbanor inte är sammankopplade, vilket innebär att cyklister idag är tvungna att mellan cykelbanorna ta sig fram på vägar tillsammans med bilar och lastbilar. Detta är något som måste arbetas bort under de kommande åren.

Vi vill att det snarast ska bli möjligt att cykla i båda riktningar, även där det är enkelriktat. Det ses som en möjlighet i planen och är en åt­gärd som skulle betyda mycket. För att ytterligare stimulera till ökat cykelanvändande borde ytterstaden förses med lånecyklar efter sam­ma system som nu tillämpas i innerstaden.

Att dialog ska ske med medborgarna är viktigt. Att man utvecklar ap­par (program för telefoner, läs- och surfplattor) för snabb kontakt och kunna påtala förbättringsbehov är bra, men självklart måste det också finnas alternativa sätt att ta kontakt.

Slutligen anser vi också att man inte bara bör ha kampanjer för att få stadens egna anställda att cykla till jobbet och vid tjänsteärenden. Det borde också i hög grad gälla stadens politiker.

§10 Översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshindersråd

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen om motion om en översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshindersråd.

Ärendet

Kaj Nordquist (S) har inlämnat en motion om en översyn i syfte att ef­fektivisera stadens funktionshinderråd. Genom att en sammanträdes­plan läggs för råden, menar Kaj Nordquist (S) att de i ett tidigare ske­de än idag kan komma in och diskutera frågor.

Förvaltningen instämmer i det som lyfts i skrivelsen och anser att rå­den än mer än vad som görs i dagsläget, vid frågor där de är särskilt berörda, bör utgöra en referensgrupp.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 maj 2012. Dnr 1.5.2.153-2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) samt ledamoten Majvi Andersson m fl (S) föreslog att nämnden skulle bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

§11 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden förteckning över inkomna handlingar, klagomål och synpunkter. Dnr 1.6.250-2012

Bilaga § 11.

§12 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i april till handlingarna.

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i maj 2012 anmäldes och lades till handlingarna. Dnr 1.2.1.229-2011

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Bilaga § 12.

§13 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2012-05-15 anmäldes och lades till handlingarna.

§14 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2012-05-15 anmäldes och lades till handlingarna.

§15 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde 2012-05-15 anmäldes och lades till handlingarna.

§17 Övrigt från verksamheten

Förvaltningschefen Lars Arvidsson informerade om följande:

- Med anledning av de ”stökigheter” som förevarit i Älvsjö framhöll förvaltningschefen att det är viktigt att skilja på kriminell verksamhet och ungdomars mer allmänna ”stök”. Den rent kriminella verksamheten kräver polisiära insatser.

- Beställarenheten för äldre och funktionshindrade kommer att delas upp i två enheter.

- Under uppförandet av cykelgaraget i Älvsjö centrum är det PEAB som ansvarar för att klotter tas bort. När garaget är färdigbyggt tar trafikkontoret över det ansvaret.

Göran Sjödin, verksamhetsområdeschef för barn, ungdom och vuxna, informerade om följande:

- Förskoleutbyggnaden i Älvsjö. Upp- och utbyggnad av Mullegården pågår enligt plan.

- Den senaste förskoleundersökningen visar att resultatet för Älvsjös del har förbättrats, jämfört med undersökningen 2011.

§18 Frågor från nämndens ersättare och ledamöter

Ledamoten Emilie Roxby Schüsseleder (V) anmälde en skrivelse med förslag till beslut med anledning av oroligheterna i Älvsjö centrum. Vice ordförande Viktor Morawski (MP) och ledamoten Majvi Andersson m fl (S) ställde sig bakom Vänsterpartiets förslag till beslut.

Beslut

Skrivelsen inges till förvaltningen.

Förslag till beslut

Vice ordförande Viktor Morawski (MP), ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Emilie Roxby Schüsseleder (V) föreslog att nämnden skulle bifalla förslaget.

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle avslå förslaget.

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att skrivelsen skulle inlämnas till förvaltningen.

Beslutsgång

Ordföranden Karl Bern (FP) ställde förslagen om bifall eller avslag mot varandra och fann att nämnden hade avslagit förslaget.

Votering begärdes och genomfördes. Voteringen utföll med 6 röster för att avslå förslaget och 5 röster för att bifalla förslaget.

Ordföranden fann att nämnden hade avslagit Miljöpartiet de grönas, Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till beslut.

Ordföranden fann att nämnden beslutat att skrivelsen skulle inges till förvaltningen.

Reservation

Vice ordförande Viktor Morawski (MP), ledamoten Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Emilie Roxby Schüsseleder (V) reserverade sig mot beslutet att avslå Miljöpartiet de grönas, Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till beslut.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) anmälde en skrivelse med anledning av de accelererande ungdomsproblemen i Älvsjö.

Beslut

Nämnden beslutade att skrivelsen inlämnas till förvaltningen för beredning.