Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-10-25

Sammanträde 2012-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Den öppna frågestunden börjar kl. 18.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och dis Läs mer...kutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

Information
* Stockholmsenkäten 2012

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Svar på medborgarförslag om att så ängsblommor längs med Vantörsvägen

Beslutsärenden

6 Håll Älvsjö rent - svar på återremiss från stadsdelsnämnden

7 Förlängning av entreprenadupphandlat äldreboende

8 Komplettering av delegationsordningen avseende Lex Sarah

9 Delegation avseende hyresadministration av andrahandsuthyrning som sker till Stockholms stads brukare

10 Inbjudan till seminarium om nytt nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Remissärenden

11 Förslag om gemensam förskolekö och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till i förskolan - remiss från kommunstyrelsen

12 Införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad - remiss från äldreförvaltningen

13 Den gröna promenadstaden - en strategi för utveckling av stadens parker och natur - remiss från stadsbyggnadskontoret

Omedelbar justering
Dnr 1.5.3.327-2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Betänkande nystartszoner SOU 2012:50 - remiss från kommunstyrelsen

Anmälningsärenden

15 Ekonomisk månadsrapport

16 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

17 Anmälan av funktionshinderombudsmannens årsrapport 2012

18 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen

19 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

20 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

21 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

23 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

24 Protokoll från sociala delegationen

25 Yttrande till Södertörns tingsrätt i adoptionsärende

§1 Val av justerare och dag för justering

Viktor Morawski (MP) och Torbjörn Erbe (M) utses att justera protokollet vilket ska ske onsdagen den 31 oktober.

_____________________

§2 Föredragningslistan fastställdes.

Ärende 20 - Anmälan av protokoll från rådet för funktionshindersfrågor - utgick eftersom sammanträdet hade ställts in.

____________________

§3 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2012-09-27 justerats den 3 oktober.

_____________________

§4 Svar på medborgarförslag om att så ängsblommor längs med Vantörsvägen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgar­förslaget.

Ärendet

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2012-05-29 innehåller ett förslag om att så ängsblommor på gräsmattorna längs Vantörsvägen och att gräsmattorna inte klipps förrän senare på sommaren.

Förvaltningen menar att det inte är möjligt att anlägga en äng på det sättet i en befintlig bruksgräsmatta. Den näringsrika jorden gynnar gräset som konkurrerar ut blommorna. För att lyckas måste jorden bytas ut innan ängsblommor sås. Förvaltningen anser att kostnaden för att anlägga en äng är för hög i förhållande till andra angelägna önskemål.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-24. Dnr 1.2.436-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (V)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Emelie Roxby Schüsseleder m.fl. (V).

Vi instämmer i medborgarförslaget om att en äng skulle vara ett trevligt inslag i miljön längs Vantörsvägen.

_______________________

§5 Håll Älvsjö rent – svar på återremiss från stadsdelsnämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på återremissen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har uppmanat förvaltningen att ta fram en kampanj för att locka älvsjöbor och besökare att inte skräpa ner. Förvaltningen föreslår att en kampanj utformas så att den ansluter till och förstärker trafikkontorets kampanj för minskad nedskräpning. Stadsdelsnämndens kampanj kan innehålla dels ett bredare utskick med inbjudan till vårens skräpplockardagar och städfest, dels notiser med olika teman under rubriken ”Håll Älvsjö rent” i månadsannonsen ”Hallå stockholmare” och på stadens webbplats. Enligt återremissen ska även en översyn av alla papperskorgars placering göras. Förvaltningen beräknar kostnaden för en sådan kampanj till ca 100.000 kr.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-24. Dnr 3.2.171-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§6 Förlängning av entreprenadupphandlat äldreboende

Beslut

Stadsdelsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att förlänga Stockholms stads entreprenadavtal med Carema Äldreomsorg AB avseende drift av Kristallgårdens vård- och omsorgsboende med två år för perioden 2013-11-01 – 2015-10-30.

Skriftliga reservationer från (S) resp. (V).

Ärendet

Kristallgårdens vård- och omsorgsboende, tidigare i egenregidrift som Älvsjö sjukhem, drivs sedan 2010-11-01 på entreprenad av Carema Äldreomsorg AB (Carema) enligt avtal (dnr: 125-102/2010) mellan Stockholms stad genom kommunstyrelsen och bolaget. Entreprenadavtalet, som förvaltas av Älvsjö stadsdelsnämnd, är anbudsupphandlat att gälla till och med 2013-10-30 och kan enligt skriftlig överenskommelse mellan parterna förlängas på samma villkor i två år med möjlighet till ytterligare förlängning i två gånger två år. Överenskommelse om förlängning ska träffas senast nio månader före avtalstidens utgång. Älvsjö stadsdelsnämnd ska på begäran från kommunstyrelsen besluta om hur nämnden avser rekommendera styrelsen att agera i samband med förlängning av avtalet. Stadsdelsnämnden har 2012-09-27 (dnr:1.2.1.486-2012) beslutat godkänna förvaltningens uppföljning av entreprenadavtalet avseende driften av Kristall-gårdens vård- och omsorgsboende. Den i april 2012 genomförda uppföljningen visade att Carema följde gällande avtal på de flesta avtalspunkterna med några få undantag. Nämnden beslutade att Carema till senast 2012-11-30 ska återkomma till verksamhetsområdeschefen för äldre och funktionsnedsatta med en åtgärdsplan för att uppfylla kvarstående åtaganden. Uppföljning av att dessa åtaganden har uppfyllts kommer att göras vid 2013 avtalsuppföljning. Förvaltningen föreslår således stadsdelsnämnden att rekommendera kommunstyrelsen att förlänga stadens entreprenadavtal med Carema avseende drift av Kristallgårdens vård- och omsorgsboende med två år för perioden 2013-11-01 –

2015-10-30.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-28. Dnr 2.2.2.543-2012.

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att förlänga Stockholms stads entreprenadavtal med Carema Äldreomsorg AB avseende drift av Kristallgårdens vård- och omsorgsboende med två år för perioden 2013-11-01 – 2015-10-30.

Förslag till beslut (S)

Majvi Andersson m.fl. (S) yrkade

- avslag på förvaltningens förslag till beslut samt

- att stadsdelsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att återta Kristallgårdens vård- och omsorgsboende (tidigare Älvsjö sjukhem) i egen regi-drift

Förslag till beslut (V)

Emelie Roxby Schüsseleder (V) yrkade att nämnden beslutar

- att rekommendera kommunstyrelsen att inte förlänga entreprenadavtalet på Carema Äldreomsorg AB avseende drift av Kristallgården

- att Kristallgården återgår i kommunal drift

- att en plan för att åtgärda de brister som funnits under Caremas tid upprättas

Beslutsgång

Ordföranden ställde proposition på förslagen om att förlänga avtalet resp. att övergå till kommunal drift och förklarade att nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag om att förlänga avtalet. Ordföranden förklarade vidare att Emelie Roxby Schüsseleders yrkande om en åtgärdsplan därmed inte kan bli aktuell.

Reservation (S)

Vi var redan från början motståndare till att lägga ut Älvsjö sjukhem till centralupphandling. Det fanns från borgerligt håll inget annat skäl till upphandling än ett politiskt beslut att allt som inte är myndighetsutövning ska läggas ut. Detta är inget skäl, det är en politisk dogm.

Lika lite som det höjdes brukarröster med önskan om att få bli privatiserade höjs idag röster om önskan att få förbli privatiserade. Såvitt överblickbart har det inte tillkommit någon fördel för de boende på Kristallgården (f d Älvsjö sjukhem) med privat drift. Valfriheten för dem som har ett behov av att komma in på ett sjukhem har inte blivit större. I Älvsjö finns nu bara vård- och omsorgsboende för somatiskt sjuka, i privat drift.

Före privatiseringen hade stadsdelsnämnden en bättre insyn och tätare kontakter med verksamheten än vad det är idag efter privatiseringen. Nu sker uppföljningar efter vad som är inskrivet i avtalet med entreprenören och efter ett svårtillgängligt system som innebär att man måste ha tillgång till hela avtalet och möjlighet att borra i avtalstexten för att kunna få fram något resultat. Det innebär att den offentliga insynen blivit sämre. Kommunen har släppt ifrån sig både driften som möjligheten att snabbt kunna kontrollera boendet. Vägen för att upptäcka och ingripa vid missförhållanden har blivit längre.

Vid uppföljning av avtalet framkommer kritik,

· det saknas en tydlig struktur för regelbunden uppföljning, utvärdering och dokumentation av all- och gruppaktiviteter,

· individuella aktiviteter i form av ”egen tid” har inte genomförts till fullo,

· det saknas en utsedd ersättare till ordinarie kontaktperson,

· skriftliga rutiner för handhavande av nycklar saknas,

· instruktioner för hjälpmedel och utrustning för t.ex. ADL-träning och sjuk-gymnastik är inte tillgängliga för personalen,

· en inventering, gruppindelning och språkutbildning samt uppföljning och utvärdering avseende personalens kunskap i svenska språket har inte ännu genomförts,

· det saknas en skriftlig rutin för hur personal ska ta del av dokumentation vid arbetspassets början samt

· tillgång till dietist saknas

Vi anser att uppföljningen avslöjat allvarliga brister inte minst när det gäller arbetsmiljö, instruktioner och utbildningsinsatser för personalen. Sammantaget utgör de risk för att de äldre på vård- och omsorgsboendet Kristallgården inte får en säker och trygg omsorg. Ett företag inom äldreomsorgen som t ex inte av egen kraft förstår att en dietist är viktig har missat något väsentligt. Omvårdnad av människor kräver något mer än bara en titt i ett avtal, det behövs insikt i verksamheten för att inse avtalets eventuella brister och vilja och kraft att åtgärda bristerna.

Vi vill återta Kristallgården i egen regi och bedriva verksamheten i syfte att garantera Älvsjös äldre omsorg och boende av hög kvalitet den dagen en vård- och omsorgsplatsplats behövs.

Reservation (V)

Då problem med att leva upp till ett avtal täcker så skilda områden som dokumentation, rutiner, personalutbildning och rekrytering ser vi ingen anledning att låta driften fortsätta. Om dokumentation av all- och gruppaktiviteter saknas kan man inte veta i vilken utsträckning dessa ägt rum. Samtidigt har individuella aktiviteter inte genomförs till fullo finns risken att omsorgen reduceras till förvaring. Detta kan inte anses värdigt.

När kommunen återtar en verksamhet är det viktigt att se till att en förändring sker och att problem som tidigare funnits åtgärdas så fort det är möjligt. Att verksamhet finns i kommunal drift är medborgarnas möjlighet att via folkvalda politiker styra och prioritera dess innehåll.

______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§7 Komplettering av delegationsordningen avseende Lex Sarah

Beslut

Delegationsordningen ändras i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

Den 1 juli infördes nya bestämmelser om Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lex Sarah utvidgades till att gälla inom hela socialtjänsten samt i verksamhet enligt LSS mm. Stadsdelsförvaltningen har tagit fram preliminära riktlinjer i avvaktan på centralt fastlagda rutiner för verksamheten.

I delegationsordningen är redan fastlagt rutiner för Lex Sarah som avser vem som mottar anmälningar och att det är sociala delegationen som har att besluta om anmälan till Socialstyrelsen.(5.1.46-47 och 6.2.3-4 ). Delegationsordningen behöver kompletteras med ytterligare en punkt i detta sammanhang. Verksamhetsområdeschefen föreslås få delegation på att besluta om en rapport enligt Lex Sarah ska anses vara ett missförhållande eller en risk för missförhållande som i så fall ska föras vidare till sociala delegationen för beslut.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-03. Dnr 1.1.528-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

________________________

§8 Delegation avseende hyresadministration av andrahandsuthyrning som sker till Stockholms stads brukare

Beslut

1. Stadsdelsnämnden delegerar till Serviceförvaltningens förvaltningschef att:

- ge anstånd på hyra i (1) månad, enligt av Servicenämnden beslutat gränssnitt, vid förfrågan från brukare eller

- ge anstånd på första månadshyran vid dubbla boendekostnader i högst (2) månader, enligt av Servicenämnden beslutat gränssnitt, vid förfrågan från brukare eller

- vid utebliven hyresinbetalning, avtala med brukare om avbetalningsplan, enligt av Servicenämnden beslutat gränssnitt, om högst tre (3) månader samt

- återbetala hyra upp till ett belopp motsvarande två (2) månadshyror vid avflyttning eller dödsfall enligt underlag från av förvaltningen utsedd behörig person.

Serviceförvaltningens förvaltningschef delegerar i sin tur beslutanderätten till namngivna personer inom serviceförvaltningens verksamhetsområde ekonomi. Serviceförvaltningens förvaltningschef ska säkerställa att namngivna personer har den kompetens som krävs för uppdraget.

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Enligt fullmäktiges beslut i budget 2012 pågår arbetet med att överföra ansvaret för hyresadministrationen av andrahandsuthyrningen till brukare i Stockholms stad till serviceförvaltningen.

Överföringen ska vara genomförd under 2012.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-26. Dnr 1.1.529-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Inbjudan till seminarium om nytt nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Beslut

Nämnden tillstyrker deltagande i seminariet för de ledamöter och ersättare som så önskar.

Ärendet

Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län i samverkan med Socialstyrelsen inbjuder politiker och ledande tjänstemän till ett kunskapsseminarium kring föreslagna nationella riktlinjer för god palliativ vård. Syftet är att få synpunkter på kunskapsstödet och diskutera konsekvenser vid ett införande.

Seminariet äger rum fredagen den 7 december 2012, kl 9-16 i Stockholm och anmälan ska göras senast den 19 november. Seminariet är kostnadsfritt, men för deltagande förtroendevald utges dagsarvode om 570 kr, vilket ska tillstyrkas av nämnden. Medel finns tillgängliga i budgeten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-03.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Förslag om gemensam förskolekö och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till i skolan – remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat förslag om gemensam förskolekö och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till i förskolan bl.a. till stadens stadsdelsnämnder. Förvaltningen är i huvudsak positiv till de föreslagna förändringarna.

För att underlätta för föräldrar och för att förbättra planeringsförutsättningarna för staden och förskolorna föreslås att såväl kommunala som fristående förskolor ska vara valbara på www.stockholm.se via e-tjänsten Min barnomsorg. Fristående förskolor ska kunna fortsätta ha sina egna köregler och hantera sin egen kö, men köreglerna måste tydligt framgå på Jämför service och i anslutning till webbansökan. För att möjliggöra en bättre planering och snabbare handläggning gentemot föräldrar ska det bara bli möjligt att ställa sig i kö till maximalt 5 förskolor. Alla som står i kö kommer dessutom med jämna mellanrum uppmanas att bekräfta sina köval. För att göra fördelningen av de 30 timmar, som barn till föräldralediga har rätt till i förskolan, mer flexibel föreslås att tiden ska kunna förläggas mellan kl. 8.00-9.00 och kl. 14.00-16.00 fyra eller fem dagar per vecka. Barnets tider ska regleras terminsvis så att förskolan kan planera sin verksamhet och bemanning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-03. Dnr 1.5.1.385-2012.

Förslag till beslut (V)

Emelie Roxby Schüsseleder (V) yrkade följande.

1. Nämnden beslutar delvis enligt förvaltningens förslag.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi saknar en analys av vilka faktorer som styr föräldrars val av förskola i ett system som kräver så pass stor organisation, planering och tid både på förvaltnings- som förskolenivå. Aktiva föräldrar besöker gärna olika förskolor – i tron om att de får välja – men i realiteten styrs valet av en förskolas populäritet (och hur många som står i kö) och inte hur pass effektivt ett system är vad gäller planering.

Det behöver även tas i beaktande att alla familjer inte har tillgång till en dator hemma, vilket det nu verkar förutsättas vid bland annat själva ansökningsförfarandet.

Att alla förskolebarn har rätt till 35 timmars förskola är även ett bättre förslag än att försöka göra dagens system mer flexibelt med 30 timmars vecka. Barnens behov av en pedagogisk verksamhet och den individuella familjens behov måste sättas i första rummet.

För oss är det även självklart att alla fristående förskolor som finansieras av skattepengar ska följa stadens köregler och vara med i den gemensamma kön. Nu ska de fristående förskolorna visserligen vara med i samma söksystem som staden har, men får fortsätta att ha egna köregler och urvalsgrunder, vilka kan stå i motsättning till stadens köregler. Vi anser inte att detta är acceptabelt.

Enligt stadsledningskontoret tillåter inte lagen tvångsanslutning av fristående förskolor till en gemensam kö med enhetliga köregler. Samtidigt redovisas i ärendet att flera kranskommuner har gemensam kö och politiska beslut om att alla förskolor måste följa kommunens köregler. Kan Solna, Nacka och Sollentuna så borde Stockholms stad kunna införa en gemensam kö med gemensamma köregler för alla förskolor.

Beslutsgång

Ordföranden ställde proposition på framlagda förslag till beslut och förklarade att nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande (S)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Majvi Andersson m.fl. (S).

Stadsledningskontorets föreslår att alla förskolor ska vara sökbara via e-tjänst och att föräldrarna även ska kunna sköta fler ärenden, bland annat uppsägning av förskoleplatsen, via denna e-tjänst. För att kunna använda en sådan tjänst krävs inte bara tillgång till dator och Internet utan även e-legitimation eller motsvarande. Vi misstänker att detta kan innebära svårigheter för en del föräldrar. Därför är det viktigt att föräldrar även fortsättningsvis erbjuds möjlighet att sköta ärenden via t ex blanketter eller motsvarande direkt till förskolan.

Det är viktigt att även barn som har föräldrar som är föräldralediga för syskon har möjlighet att delta i den pedagogiska verksamheten.

Den så kallade 30-timmarsverksamheten är viktig. Den innebär att barn har möjlighet att delta i den pedagogiska verksamheten även om föräldrarna är föräldralediga för att ta hand om yngre syskon. Förslaget om ett mer flexibelt uttag av dessa 30 timmar är välkommet. Inte bara för att det passar föräldrar som studerar eller är egenföretagare. Förslaget medför sannolikt att föräldrar som förvärvsarbetar kan bibehålla kontakten med förskolan genom att sköta lämning eller hämtning.

Av naturliga skäl måste förskolan ges möjlighet att planera verksamheten, personalbehov och så vidare. Stadsledningskontoret föreslår att barnets närvarotider regleras terminsvis. Vi har förståelse för att förskolan har behov att kunna planera verksamhet och schemaläggning. Men samtidigt måste det finnas rum för flexibilitet även här. Mycket kan hända på ett halvår. Nytt jobb, ändrad schemaläggning eller förändrad sysselsättningsgrad. Vi anser att även här måste det bästa för barnet avgöra. Om något oförutsett uppstår mitt i terminen måste barnets närvaro kunna förändras. Vi tror att detta är något som föräldrarna klarar av att göra upp på egen hand med förskolan.

Vi Socialdemokrater har länge drivit frågan om en gemensam kö för alla förskolor oavsett deras driftsform. Men alliansen har sagt nej till det förslaget. Vi förstår inte varför, andra kommuner har gemensam kö efter vad vi erfarit. En gemensam kö skulle underlätta för föräldrarna vid sökandet av förskoleplats.

Alla förskolor ska ha skyldighet ta emot ”garantibarn”. Det är föräldrarna som ska ha rätt och möjlighet att välja förskola, förskolan ska inte kunna välja bort barn.

_____________________

§11 Införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad – remiss från äldreförvaltningen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande inlämnades av (S) och (MP).

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde i budget 2012 att äldreförvaltningen skulle ta fram värdighetsgarantier för äldreomsorgen. Att införa värdighetsgarantier innebär att ge konkreta utfästelser om hur äldreomsorgen ska bedrivas på en övergripande nivå. Värdighetsgarantierna ska gälla all verksamhet såväl inom myndighetsutövning som inom de verksamheter som utför äldreomsorg, oavsett driftsform.

Allt arbete inom äldreomsorgen ska utgå från den enskildes behov och hur hennes/hans välbefinnande, trygghet och meningsfullhet kan stärkas.

Förvaltningen ställer sig positivt till förslaget om införandet av värdighetsgarantier för äldreomsorgen inom Stockholms stad. Förvaltningen framhåller vidare vikten av att värdighetsgarantierna görs kända bland alla brukare och personal inom äldreomsorgen samt att garantierna implementeras i det dagliga arbetet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-26. Dnr 1.5.1.440-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (S)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Majvi Andersson m.fl. (S).

Det kan tyckas positivt att värdighetsgarantier införs i Stockholms stad. Sett ur aspekten att äldreomsorgen nu under flera år har varit föremål för debatt, undersökningar, forskningsinsatser, omorganisationer, effektiviseringar, kvalitetsdiskussioner, privatiseringsiver, upphandlingar, avtalstecknande, osv, är det dock märkligt att man nu, i nådens år 2012, landar i att skriva ner några regler och kalla dem för värdighetsgarantier. Vi har alltså inte nått så långt att vi kan lita på att äldrevården sker på ett värdigt sätt om inte det finns särskilda skriftliga anvisningar på vad som ska garantera värdigheten för den äldre.

Basalt för all vård och omsorg är att det finns tillräckligt många medarbetare som kan utföra en värdig vård och omsorg, som kan låta toalettbesöket ta den tid som behövs, som byter blöjan direkt den är använd och inte efter fyllnadsgrad, som klarar av att servera god och vällagad mat i en trevlig miljö, som sitter ner och tar sig tid för ett samtal, som hinner upprätthålla personlig kontakt över dagen, osv. Finge äldreomsorgen de resurser som krävs för att uppfylla detta skulle redan det vara en värdighetsgaranti.

Biståndsbedömningen sker nu, och kommer fortsatt att ske, med budgethållning framför ögonen. Hur är det tänkt att värdighetsgarantiernas generösa skrivning, att de ska präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet, ska uppfyllas när budgeten måste hållas. Hur ska värdighetsgarantierna kunna ge ett mervärde för den enskilde äldre som utlovas makt att påverka omsorgen utifrån egna personliga önskemål, i ett läge där många stadsdelar måste hålla igen därför att resurserna inte räcker till för att tillgodose personliga önskemål utöver vad lagen stadgar?

Vid klagomål förvandlas de föreslagna värdighetsgarantierna till ett slag i luften. Den enskilde kan inte få någon ersättning hur flagrant brottet mot värdighetsgarantierna är. Man får ett samtal och den numera nästan mekaniskt upprepade repliken: ”Är du inte nöjd kan du byta utförare.” Och den repliken är allt annat än värdig.

Särskilt uttalande (MP)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Viktor Morawski m.fl. (MP).

Miljöpartiet ser positivt på att arbetet utifrån stadens värdegrund för äldreomsorgen förankras i en systematisk arbetsprocess och preciseras genom ett antal s.k. värdighetsgarantier. Dessa bör lämpligen kunna ingå som kvalitetsgarantier i stadens system för integrerade ledning och styrning. De utfästelser som sker genom värdighetsgarantierna bör kunna följas upp med hjälp av genomtänkta indikatorer.

Det är bra att ambitiösa fortbildningssatsningar genomförs för att förverkliga de äldres delaktighet i utredning, valmöjligheter och rätt att påverka när och hur stödinsatser ges.

Men samtidigt vet vi att många äldre är svårt sjuka och att deras vardagstillvaro i hög grad – och ofta under ganska lång tid – präglas av sjukvårdande insatser. Det finns all anledning att rikta ökad uppmärksamhet mot att säkerställa tillräcklig professionell medicinsk kompetens i stadens äldreomsorg.

Ett värdigt liv innebär även att ha god aptit och att få i sig tillräckligt med mat och vätska, att kunna undvika att ramla samt att slippa trycksår. Då vi dessutom ser att antalet äldre med demenssjukdom ökar, går det inte att blunda för att resursfrågorna – alltså behov av rimlig medelstilldelning inom äldreomsorgen – är av avgörande betydelse för ett värdigt åldrande även för de mest sjuka äldre.

_____________________

§12 Den gröna promenadstaden, en strategi för utveckling av stadens parker och natur – remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande inlämnades av (S) och (V).

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till övergripande mål samt strategier och vägledning för planering, utveckling och skötsel av Stockholms parker och natur. Den gröna promenadstaden är ett tillägg till stadens översiktsplan Promenadstaden. Den kommer att kompletteras med en ny version av Stockholms parkprogram, som blir en konkretisering av strategin i Den gröna promenadstaden.

Förvaltningen anser att Den gröna promenadstaden på ett bra sätt lyfter fram och stärker de gröna värdena i översiktsplaneringen. Den innehåller en relevant analys av hur parker och naturområden kan utvecklas och förbättras för att möta den växande stadens behov. För att förverkliga målen i denna strategi krävs dock kraftiga förstärkningar av såväl investerings- som driftsbudget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-04. Dnr 1.5.3.327-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (S)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Majvi Andersson m.fl. (S).

Förvaltningen har ett mycket bra svar som vi instämmer i. Dock vill vi kraftigt understryka att Solbergaskogen skall skyddas och bevaras från all exploatering. Att ha en sådan fantastisk naturmark så nära inpå staden är ovärderligt. Den lilla Solbergaskogen med sin stora artrikedom i både flora och fauna är unik.

Den gröna promenadstadens alla små och stora parker kommer att lätta upp stadsmiljön och fylla viktiga funktioner för stadsmiljöns skönhet och invånarnas behov av rekreationsytor. Solbergaskogen bjuder på annorlunda, rustikare och vildare miljöer, ett viktigt komplement till det iordningställda och tillrättalagda. Därför är det viktigt att bevara Solbergaskogen för framtiden och skydda den från alla former av exploatering.

Särskilt uttalande (V)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Emelie Roxby Schüsseleder och Clara Norberg Averbo (V).

Vi stödjer förvaltningens förslag till beslut med tillägg att Solbergaskogen och andra mindre skogar med stor artrikedom måste skyddas från all typ av exploatering. En mindre skog är inte mindre värd att bevara och skyddas än en större skog. Detta är viktigt att påpeka, eftersom ”Den gröna promenadstaden” helt saknar text rörande relationen till biltrafik, vägar och bebyggelse, samtidigt som just dessa faktorer tillmätts allt större inflytande vid de senaste årens exploatering.

____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§13 Betänkande nystartszoner SOU 2012:50 - remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande inlämnades av (S).

Ärendet

Regeringens utredning om nystartszoner föreslår skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap. Syftet med nystartszoner är att de ska skapa jobb och öka sysselsättningen i dessa områden. I Stockholms stad föreslås endast ett område, Rinkeby.

Förvaltningen är positiv till åtgärder för ökad sysselsättning, men har ingen uppfattning i frågan om nystartszoner är en bra åtgärd för att nå det målet. Förvaltningen framför dock att det behövs en analys av tillgången på lämpliga företagslokaler i nystartszonerna. Vidare framhåller förvaltningen behovet av åtgärder mot obalansen mellan norra och södra Stockholmsregionen när det gäller arbetstillfällen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-02. Dnr 1.5.1.489-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (S)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Majvi Andersson m.fl. (S).

Socialdemokraterna anser att åtgärder för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen är viktiga. Vi anser dock att förslaget med att skapa nystartszoner sannolikt har låg träffsäkerhet och dessutom i viss utsträckning överlappar flera av de former för anställningsstöd som vi har i dag. Förslaget har flera uppenbara brister.

Nystartszonerna är grova generaliserande indelningar. Skapade efter bostadsområde och inte efter individers egentliga behov. Detta innebär att personer som har eller skulle få en anställning på den reguljära arbetsmarknaden kommer att omfattas av den lägre arbetsgivaravgiften. Detta innebär i sin tur en ineffektiv subvention med garanterade dödviktsförluster. Socialdemokraterna förespråkar att arbetsmarknadspolitiken utformas utifrån individuella behov.

Nystartszoner snedvrider konkurrensen mellan företag. Företag med dålig lönsamhet kan välja att flytta sin verksamhet till nystartszoner, det blir då snarare en omflyttning av befintliga jobb än skapandet av nya. På lite längre sikt riskerar subventionen att hålla lågproduktiva företag vid liv med sämre produktivitetsutveckling som följd. Det i sin tur kan ge en lägre tillväxt och en sämre reallöneutveckling som följd.

Socialdemokraterna vill istället att arbetsmarknadspolitiska program ska ges utifrån individuella behov. Vi anser att en ökad aktivitet inom de arbetsmarknadspolitiska garantierna är ett av de mest angelägna behoven. Detta måste kompletteras med en genomgripande kvalitetshöjning i insatserna. Antalet subventionerade anställningar, permanenta och tillfälliga, bör öka kraftigt.

Vi anser även att utbildning är ett av de viktigaste verktygen för att lösa utmaningarna på arbetsmarknaden. Det ska ske i form av arbetsmarknadsutbildningar men även inom det reguljära utbildningssystemet.

Ett uppenbart problem med nystartszoner är huruvida reformen bidrar till ökad integration även i de fall den leder till sysselsättning. Detta eftersom sysselsättningen är beroende av att arbetstagaren bor och arbetar inom nystartszonen. Individens arbetsmarknad begränsas alltså geografiskt. Vi anser tvärt om att integrationen och segregationen förutsätter en ökad geografisk rörlighet.

Det finns ett klarlagt positivt samband mellan svartjobb och arbetslöshet. Tillgången på svartjobb medför en högre arbetslöshet. Detta samband har bland annat påvisats av IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering). Sambandet innebär att insatser mot svartarbete medför att individer som tidigare accepterat sin ”arbetslöshet” istället söker sig ut på den reguljära arbetsmarknaden. Om de där möter åtgärder i form av arbetsmarknadspolitik, utbildning och subventionerade sysselsättningar kommer sysselsättningsgraden att öka.

_____________________

§14 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde för det ekonomiska utfallet till och med september månad.

____________________

§15 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes förteckning över inkomna ärenden, klagomål och synpunkter under perioden 2012-09-10 till 2012-10-07.

Dnr 1.6.499-2012

___________________

§16 Anmälan av funktionshinderombudsmannens årsrapport 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger redovisad årsrapport till handlingarna.

Ärendet

Kommunstyrelsen har beslutat överlämna funktionshinder-ombudsmannens årsrapport till stadens nämnder och styrelser för kännedom.

Nämnden önskar framöver få en uppföljning av hur situationen ser ut för funktionshindrade inom stadsdelen vad gäller bostad, tillgänglighet och arbete.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§17 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppen 2012-10-18 anmäldes och lades till handlingarna.

___________________

§18 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådet sammanträde 2012-10-18 anmäldes och lades till handlingarna.

____________________

§19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppens sammanträde 2012-10-03 anmäldes och lades till handlingarna.

_____________________

§20 Övrigt verksamheten

Besök hos ordföranden

Lars Arvidsson informerade om att förvaltningen besökt ordföranden Karl Bern som är på bättringsvägen.

Planeringsdag 8 november

Inbjudan till planeringsdag den 8 november har gått ut till nämnden. Anmälan görs till nämndsekreteraren.

Sjukskrivning

Lars Arvidsson informerade om att Eva Frykler verksamhetsområdeschef, är sjukskriven en tid framöver.

Familjerätten

Lars Arvidsson informerade om att familjerätten i Älvsjö kommer att samarbeta med Skärholmen samt Hägersten/Liljeholmens stadsdelar från den 1 februari. Myndighetsansvaret kvarligger på nämnden i Älvsjö.

Riktlinjer om mutor och representation

Med anledning av lagändringar har riktlinjer om mutor och representation uppdaterats. Nya riktlinjer från stadsledningskontoret samt vägledning om mutor och jäv från SKL (Sveriges kommuner och landsting) delgavs nämnden för kännedom.

Trygghetsvandring

Det blir trygghetsvandring i Älvsjö den 12 november och två ledamöter från nämnden inbjuds att deltaga.

Älvsjöfest

Det blir Älvsjöfest för stadsdelens anställda och förtroendevalda den 6 december.

____________________

§21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Pensionärsrådet

Majvi Andersson (S) hade föregående sammanträde ställt en fråga till förvaltningen om hanteringen av pensionärsrådets protokoll. Margareta Hamrén lämnade besked om att pensionärsrådets och även funktionshinderrådets protokoll i fortsättningen kommer att mailas till nämnden så snart det är klart. Nämnden ges därmed får bättre möjligheter att ta del av rådens ev. synpunkter. Nämnden önskar också framöver få protokollen tillgängliga på Insyn inför sammanträdet.

Anhörigdag i stadshuset

Olle Andretzky (M) informerade om att han deltagit i anhörigdagen i stadshuset den 13 oktober. Det informerades bl.a. om Gapet - en ny mötesplats på nätet för anhöriga, som används på Södermalm. Förvaltningen uppmanades titta på om det kan vara något även för Älvsjö.

ILS

Majvi Andersson (S) framförde att ILS informationen som anordnades av staden var bra, även stadsdelsförvaltningen har tidigare anordnat bra information om samma ämne.

Hemtjänsten

Majvi Andersson (S) framförde synpunkter och frågor om hemtjänsten i Älvsjö enligt följande.

I informationen i Mitt i Söderort inför sammanträde i stadsdelsnämnden den 25 oktober, kan vi under rubriken ”Hemtjänsten i Älvsjö ska bli bättre” läsa följande: ”Hemtjänstutförarna, som alla är privata, måste bli bättre på att tillgodose den enskildes behov och önskemål. Personalens kompetens är en annan viktig fråga som företagen måste komma tillrätta med.”

Här tvår alliansen sina händer. Dels poängteras att alla hemtjänstutförarna är privata, stadsdelen har ingen hemtjänst i egen-regi att svara för. Dels nämns inget om att hemtjänstutförarna gör det arbete som blivit biståndsbedömt att de ska utföra hos den enskilde. Ett av hemtjänstföretagen har vittnat om hur neddragningar skedde 2011 så att insatser som dittills tagit 45 minuter därefter skulle utföras på 30 minuter. Ett annat företag berättar att t ex ett besök till lunch som inkluderar matlagning får ta 20 minuter. Det är biståndsbedömningen som ligger till grund för de insatser hemtjänsten gör och biståndsbedömarna har i sitt arbete inte bara att ta hänsyn till vad den enskilde brukaren har för behov, biståndsbedömarna har också en skyldighet att hålla alliansens budget.

I informationen krävs också att företagen måste komma tillrätta med personalens kompetens. Vi undrar om det inte i avtalen med utförarna står inskrivet att personalen ska ha adekvat utbildning. Har det skett kontroller och uppföljningar av hemtjänstföretagen som visar att kompetensen är för låg hos personalen? Här väcks frågan om något av företagen bryter mot avtalet i den, eller i någon annan del?

Vilket eget ansvar anser alliansen att de har för att hemtjänsten i Älvsjö ska bli bättre?

Har det kontrollerats och följts upp med varje enskild utförare att inget brott sker mot avtalet?

Vilka åtgärder kommer alliansen att vidta för att tillse att tillräckliga resurser finns för att hemtjänsten ska kunna satsa mer på utbildning.

Olle Andretzky (M) lämnade vissa besked, men Majvi Andersson (S) önskar ett mer uttömmande svar till nästkommande sammanträde.

Skyltning i Älvsjö

Anita Lundin (M) menar att det är angeläget att stadsdelen har en bra skyltning. Stadsdelsdirektören svarade att Älvsjö nyligen sett över skyltningen och att området runt station ska kompletteras så snart bygget är klart.

___________________