Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-05-22

Sammanträde 2014-05-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

5 Anmälan av medborgarförslag om fritidsgård på Älvsjö idrottsplats

7 Remiss av departementspromemorian Samordnat ansvar för vissa familjefrågor - remiss från kommunstyrelsen, KS001-563/2014

8 Förslag till strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 - remiss från trafikkontoret, T2014-0277

Anmälningsärenden

9 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

10 Redovisning av delegationsbeslut

11 Protokoll från förvaltningsgruppen

12 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

14 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

15 Protokoll från sociala delegationen

16 Nedläggning av faderskapsutredning

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (323 kb)

§1 Val av ordförande och justerare samt dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Anmälan av medborgarförslag om fritidsgård på Älvsjö

§7 Remiss av departementspromemorian Samordnat ansvar för vissa familjefrågor - remiss från kommunstyrelsen, KS001-563/2014

§8 Förslag till strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 - remiss från trafikkontoret, T2014-0277

§9 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§10 Redovisning av delegationsbeslut

§11 Protokoll från förvaltningsgruppen

§12 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§13 Övrigt verksamheten

§14 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§15 Protokoll från sociala delegationen