Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-05-21

Sammanträde 2015-05-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

a/ Byggnation av lekpark och utegym i Långbro park
Dnr 1.2.4.122-2015

b/ Underlättande av framkomlighet
Dnr 1.2.4.124-2015

c/ Fler kreativa, fantasifulla lekplatser i Älvsjö
Dnr 1.2.4.121-2015

6 Svar på medborgarförslag om konstgräs på mindre bollplaner i Solberga

Beslutsärenden

7 Tertialrapport 1

8 Inriktningsärende för inrättande av förskola i kvarteret Sandaletten i Solberga

9 Förordnande av rättegångsombud vid stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr 1.2.5.158-2015 (15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

10 Riktlinjer för barnomsorg på obekväm tid - remiss från kommunstyrelsen, KS 01360/2014

11 Motion om hedersvåld (SD) - remiss från kommunstyrelsen, KS 269/2015

Anmälningsärenden

12 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

13 Redovisning av delegationsbeslut

14 Protokoll från pensionärsrådet

15 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

16 Protokoll från förvaltningsgruppen

17 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

18 Information från förvaltningen

19 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

20 Protokoll från sociala delegationen

21 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av jourhemsverksamhet för Stockholms stad

Dnr 2.2.2.148-2015
Omedelbar justering

22 Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§6 Svar på medborgarförslag om konstgräs på mindre bollplaner i Solberga

§7 Tertialrapport 1 2015 för Älvsjö stadsdelsnämnd

§8 Inriktningsärende för inrättande av förskola i kvarteret Sandaletten i Solberga

§9 Förordnande av rättegångsombud vid stadsledningskontorets juridiska avdelning

§12 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§13 Redovisning av delegationsbeslut

§14 Protokoll från pensionärsrådet

§15 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§16 Protokoll från förvaltningsgruppen

§17 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§18 Information från förvaltningen

§19 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§20 Protokoll från sociala delegationen