Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-04-25

Sammanträde 2019-04-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

5 Underlag för budget 2020 med inriktning 2021-2022

6 Delegation avseende återsökning av statsbidrag samt överklagande av avslagsbeslut eller dom i ärende eller mål om återsökning av statsbidrag

8 Boendeplan för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL

Remissärenden

10 Ansökan om serveringstillstånd från ICA Älvsjö/Captains Corner

Svar på remiss från socialförvaltningen, SoN 9.1.1-3780/2019
Omedelbar justering
2019/00123

11 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län

12 Förändringar i SL-trafiken 2019/2020

Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/302
Omedelbar justering
2019/00077

Anmälningsärenden

13 Ekonomiska månadsrapporter

14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

15 Redovisning till IVO av verkställda/ej verställda beslut

16 Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer med mera

17 Medborgarbudget

18 Protokoll från funktionshinderrådet

19 Protokoll från pensionärsrådet

20 Protokoll från förvaltningsgruppen

21 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

22 Information från förvaltningen

24 Anmälan om ordförandebeslut enligt LVU

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

27 Protokoll från sociala delegationen

2019-02-28, 2019-03-07, 2019-03-28, 2019-04-17

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Underlag för budget 2020 med inriktning 2021-2022 ÄLV 2019/121

§6 Delegation avseende återsökning av statsbidrag samt överklagande av avslagsbeslut eller dom i ärende eller mål om återsökning av statsbidrag ÄLV 2019/114

§8 Boendeplan för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL ÄLV 2019/60

§10 Ansökan om serveringstillstånd från ICA Älvsjö/Captains Corner Svar på remiss från socialförvaltningen, SoN 9.1.1-3780/2019 ÄLV 2019/123

§11 Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/182 ÄLV 2019/115

§12 Förändringar i SL-trafiken 2019-2020 Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2019/302 ÄLV 2019/77

§13 Ekonomiska månadsrapporter ÄLV 2019/136

§14 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter ÄLV 2018/84

§15 Redovisning av verkställda och ej verkställda beslut till IVO enligt SoL och LSS, kvartal 1/2019 ÄLV 2019/112

§16 Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer med mera Kontorsutlåtande ÄLV 2019/33

§17 Medborgarbudget ÄLV 2019/129

§18 Protokoll från funktionshinderrådet

§19 Protokoll från pensionärsrådet

§20 Protokoll från förvaltningsgruppen

§21 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§22 Information från förvaltningen

§23 Frågor från nämnden