Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2012-03-27

Sammanträde 2012-03-27

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Remissärenden

3 I gränslandet - Social trygghet vid gränsarbete i Norden (SOU 2011:74)

Beslutsärenden

4 Beslut om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

5 Delegationsordning för arbetsmarknadsförvaltningen

6 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) m.fl. angående Krami

7 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) m.fl. angående inventering av praktikplatser

Sekretessärenden

9 Upphandling - Alternativ utbildning i svenska för invandrare

AMN 2012-108-2.7.1
Utsändes senare

Anmälningsärenden

10 Månadsrapport för februari 2012

11 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

12 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulla Hamilton (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulla Hamilton (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras måndagen den 2 april 2012.

§3 Yttrande över I gränslandet – Social trygghet vid gränsarbete i Norden SOU 2011:74 - remiss från kommunstyrelsen (Dnr KS 001-149/2012)

Dnr AMN 2012-0062-4.0

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden hänvisar till förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen.

Ärendet

Arbetsmarknadsnämnden har av kommunstyrelsen beretts tillfälle att inkomma med yttrande avseende delbetänkandet I gränslandet - Social trygghet vid gränsarbete i Norden. I utredningen analyseras hur försäkringssystemen vid sjukdom och arbetslöshet fungerar för personer som bor i ett nordiskt land och arbetar eller studerar i ett annat.

Arbetsmarknadsförvaltningen begränsar sina synpunkter till att ställa sig bakom intentionerna i utredningen, dvs. att reglerna om samordning av social trygghet skall tillförsäkra att gränsarbetare i Norden har ett socialförsäkringsskydd som bevarar redan intjänade rättigheter och som underlättar integrationen i mottagarlandets socialförsäkringssystem. Det är viktigt att reglerna om samordning av social trygghet underlättar rörlighet för gränsarbete i Norden. Förvaltningen vill understryka vikten av en sammanfattande och tillgänglig information till den enskilde gränsarbetaren om gällande regelverk då regelverket kan vara komplicerat att sätta sig in i även i de fall då det rättsliga läget egentligen är tydligt. Detta lyfts även fram av utredaren.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§4 Beslut om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Dnr AMN 2012-0093-1.1

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa gallringsfrister för de handlingsslag som anges i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i ”Riktlinjer till arkivregler för Stockholms stad” (KFS 2007:26) fastslagit hur handlingar hos stadens myndigheter ska hanteras och gallras. I Stadsarkivets beslut 2007:12 anges hur myndigheterna har möjlighet att besluta om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse för myndighetens verksamhet.

Utifrån dessa riktlinjer och beslut har förvaltningen framtagit ett förslag till gallringsfrister för de handlingsslag som angetts.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§5 Delegationsordning för arbetsmarknadsförvaltningen

Dnr AMN 2012-0092-1.1

Arbetsmarknadsnämndens beslut

  1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att delegera förtecknade ärenden och ärendegrupper enligt bilaga till förvaltningschefen.
  2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att förvaltningschefen får rätt att vidaredelegera förtecknade ärenden och ärendegrupper till annan anställd.
  3. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att anmälan av beslut sker löpande till arbetsmarknadsnämnden om inte annat anges i delegationsförteckningen.
  4. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att ordförande, eller vid dennes frånvaro vice ordförande, på nämndens vägnar får besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Ärendet

Med delegationsbeslut avses ett beslut som egentligen ska fattas av nämnden, men där nämnden beslutat flytta över beslutanderätten till någon annan, beslutet delegeras. Detta görs formellt i ärendet delegationsordning. Eftersom nämnden ska ha det övergripande ansvaret för hela verksamheten kan ärenden som i enlighet med Kommunallagen (KL) 6 kap 34 § avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte delegeras.

Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda får inte heller delegeras om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I övriga ärenden gäller i huvudsak att nämnden själv får bedöma vad som ska delegeras.

Efter arbetsmarknadsnämndens första verksamhetsår har en genomgång av nämndens delegationsordning genomförts. Detta för att komplettera, uppdatera och ändra så att det stämmer överrens med rådande lagar, regler och organisation inom förvaltningen. Utifrån denna genomgång föreslås nu en reviderad delegationsordning.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§6 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) m.fl. angående Krami

Dnr AMN 2012-0073-8.0

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

En skrivelse om Krami har inkommit till arbetsmarknadsnämnden från Karin Rågsjö (V), Daniels Söderberg Talebi (V) samt Sara Pettigrew (MP).

De anser att det är olyckligt att förvaltningen har planer på att lägga ner kvinnodelen i Krami mot bakgrund av de särskilda svårigheter det kan vara för tidigare kriminella att få ett arbete.

Förvaltningen ges i uppdrag att skyndsamt återkomma med en redovisning av merkostnaden för kvinnoverksamheten vid Krami, förvaltningens övervägande om varför kvinnor vid Krami inte ska få det männen får, en konsekvensbeskrivning av nedläggning eller flytt av verksamheten samt en redovisning av hur kvinnorna på Krami värderar verksamheten.

Förvaltningen redovisar att det pågår förhandlingar om ett nytt avtal mellan kriminalvården, staden och arbetsförmedlingen avseende verksamheten vid Krami. Förhandlingarna är inte avslutade. Underhand har dock kriminalvården bedömt att deras behov av särskilda platser för kvinnor uppgår till två platser. Vid Jobbtorgen kan ett visst behov finnas för kvinnor med socialmedicinska hinder, men för denna grupp har förvaltningen även andra insatser att erbjuda.

Merkostnaden för kvinnoverksamheten vid Start bedömer förvaltningen till 1,6 mnkr.

Den dialog som förts mellan de tre avtalsparterna har resulterat i en samstämmig bedömning att det inte är möjligt att i nuläget bedriva en verksamhet inom Krami som enbart vänder sig till kvinnor. De kvinnor som ändå blir aktuella bör kunna erbjudas verksamhet inom Krami på samma sätt som män – men detta måste organiseras på annat sätt än genom en särskild kvinnoverksamhet.

Av de brukarundersökningar som Krami genomfört framgår att brukarna är mycket nöjda med verksamheten. Av 24 inkomna enkätsvar vid den senaste undersökningen har alla 24 visat att eleverna tycker att de fått den hjälp de förväntat sig och 22 av 24 anser att de blivit mycket bra bemötta i verksamheten.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 mars 2012.


Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C)lämnade följande särskilda uttalande.

Vi håller med om att KRAMI är en viktig verksamhet för Stockholms stad och noterar att diskussioner pågår mellan Arbetsmarknadsförvaltningen, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen varför vi avvaktar resultatet av dessa diskussioner.

§7 Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) m.fl. angående inventering av praktikplatser

Dnr AMN 2012-0072-4.0

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Karin Rågsjö (V) har inkommit med en skrivelse om behovet av uppföljning av praktikplatser. I skrivelsen ges förvaltningen i uppdrag att återkomma med svar på fyra specifika frågor som gäller sammanställning av arbetsgivare som tar emot praktikanter, praktikanternas feedback på praktiken, vilka praktikplaceringar som lett till arbete samt stadens kostnader för dem som haft praktikplats.

Förvaltningen framhåller inledningsvis att praktik är en viktig insats för många aspiranter på jobbtorg. Syftet med praktiken kan dock variera utifrån den enskildes behov och målet är inte alltid en anställning just på praktikplatsen.

Av förvaltningens svar framgår att det under våren 2012 kommer att införas en rutin för att följa upp vilka arbetsgivare som tar emot praktikanter. En redovisning av alla enskilda aspiranters feedback på sin praktikplacering kräver en sammanställning av uppgifter som finns i enskilda praktikrapporter. För att få veta vilka praktikplaceringar som lett till arbete på just den praktikplatsen krävs att samtliga arbetsgivare tillfrågas om detta. Som nämnts kan dock syftet med en praktikplacering vara annat än att praktiken ska leda direkt till arbete. Det är därför viktigt att i första hand följa upp praktikplatserna utifrån syftet med praktikplaceringen.

Förvaltningen har inte tillgång till några uppgifter om stadens kostnader för praktikanterna under praktikplaceringen. Tillgång till dessa uppgifter har bara stadsdelsnämnderna. Förvaltningen framhåller dock att jobbtorgen strävar efter att praktikplaceringar i största möjliga utsträckning ska göras i samverkan med arbetsförmedlingen för att minska kostnaderna för försörjningsstöd under praktiktiden.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) samt ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) lämnade följande särskilda uttalande.

Praktik är ett viktigt inslag i de insatser som erbjuds inom Jobbtorg. Förvaltningen beskriver de olika insatser som görs för dessa personer. Oppositionen menar att detta är mycket bra. Men menar vidare att det råder brister i möjligheten till uppföljning.

Uppföljning och utvärdering är ett verktyg för att kunna se utvecklingen och hitta eventuella förbättringsåtgärder. Att upprätta en rutin leder förhoppningsvis till bättre uppföljning.

Vi konstaterar att förvaltningen inte har tillgång till ett system för stadens kostnader för praktikplatserna. Vi ser detta som en brist på kontroll för en, för staden, stor budgetpost.

Stockholm har ett stort ansvar för de praktikanter som finns på praktik. Det handlar dels om rättsäkerhet men kanske allra viktigast, att kunna följa upp de insatser som staden gör och kunna dra slutsatser vilka effekter dessa insatser har.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Miljöpartiet de gröna anser att praktikplatser kan vara en bra väg in på arbetsmarknaden, antingen genom att leda till anställning, eller som ett sätt att dokumentera, öva och utveckla sin kompetens, för att sedan kunna gå vidare till andra anställningar.

Men det är en verksamhet som det är av yttersta vikt att vi kvalitetssäkrar, för att försäkra oss om att ingen som deltar i stadens arbetsmarknadsåtgärder utnyttjas som gratis arbetskraft, eller behöver delta i åtgärder som inte leder till de uppsatta målen med praktikperioden. Det är självklart så att praktiken kan syfta till olika saker – detta bör då vara mycket tydligt innan praktiken påbörjas, för alla inblandade.

Vi välkomnar de satsningar som är på gång för att kvalitetssäkra aspiranternas lärande, och för att bättre kunna följa upp praktik. Vi ser också att staden skulle behöva ett gemensamt, övergripande arbete med att säkerställa praktikplatsernas kvalité, och för att följa upp vad insatserna faktiskt leder till. Med flera tusen praktikplaceringar per år behöver detta systematiseras på ett sätt som också möjliggör att åskådliggöra eventuella missbruk av systemet från oseriösa arbetsgivare, och som säkerställer att de åtgärder vi använder oss av faktiskt leder till målen.

§8 Kvalitetsgarantier för arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter 2012

Dnr AMN 2012-0094-1.2

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för år 2012 för de av nämndens verksamheter som vänder sig till brukare och invånare.

Ärendet

I detta ärende föreslås att arbetsmarknadsnämnden godkänner kvalitetsgarantier för år 2012 för 16 enheter. Som ett led i stadens kvalitetssystem ska de av nämndens verksamheter som vänder sig till brukare och invånare ha en kvalitetsgaranti. Kvalitetsgarantierna baseras på enheternas åtaganden utifrån kommunfullmäktiges och arbetsmarknadsnämndens mål. Garantin tydliggör verksamhetens innehåll för brukarna och var man kan lämna synpunkter eller klagomål när man inte är nöjd. Garantierna och systemet för synpunkter och klagomål är en viktig del i enhetens förbättringsarbete. Kvalitetsarbetet liksom garantierna följs upp och redovisas i nämndens verksamhetsberättelse. Kvalitetsgarantierna har arbetats fram inom respektive enhet.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C)lämnade följande särskilda uttalande.

Vi noterar att KRAMI i sin kvalitetsgaranti under rubriken Rättelse förbinder sig att redovisa inkomna klagomål till nämnden. Vi önskar samma skrivelse i samtliga kvalitetsgarantier. Vi vill härmed ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en modell för hur inkomna klagomål kan redovisas till nämnden och vad som är ett lämpligt tidsintervall för dessa redovisningar. Vi önskar även liknande redovisningar från de externa aktörerna.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Kvalitetsgarantier är svårt att validera och översätta till generell kvalité. Som nyss anländ till Sverige eller som elev efter ”hackig” skolgång är det inte lätt att vända sig till rektorer eller andra högt upp i hierarkin. De många utförarna inom SFI samt Komvux gör det svårt att följa upp klagomål etc.

Det väsentliga är att är att föra över erfarenheter direkt från elev via verksamheten till ansvariga inom förvaltningen. För det krävs en tydlig uppföljning där eleverna/aspiranterna kan känna sig fria att lämna synpunkter.

§9 Upphandling – Alternativ utbildning i svenska för invandrare

AMN 2012-108-2.7.1

Arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av alternativ utbildning i svenska för invandrare.

2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att i rubricerad upphandling ge arbetsmarknadsförvaltningens direktör i uppdrag att å nämndens vägnar fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med vald utförare.

3. Arbetsmarknadsförvaltningens direktör anmäler i nämnden upphandlingsrapport och tilldelningsbeslut efter avslutad upphandling.

4. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Bland de sökande till svenskundervisning för invandare (sfi) finns det personer som på grund av posttraumatiskt stressyndrom, annan psykosocial problematik eller av andra anledningar har stora koncentrationsstörningar inte kan delta i reguljär sfi. Staden erbjuder denna målgrupp stödinsatser i form av alternativ sfi. Verksamheten bedrivs av Utbildningsborgen AB. Avtalet går ut den 30 juni 2012 varför en ny upphandling ska göras.

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), ledamoten Gulan Avci (FP), ledamoten Kristian Ljungblad (C), ledamoten Karin Gustafsson m.fl. (S) samt ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) förslag till beslut.


Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

  1. Arbetsmarknadsnämnden avslår upphandling av alternativ utbildning i Svenska för invandrare
  2. Arbetsmarknadsnämnden ger i uppdrag till arbetsmarknadsförvaltningen att återkomma med en handlingsplan för hur verksamheten kan byggas upp inom den kommunala SFI undervisningen. Detta till nästa nämndsammanträde.
  3. I övrigt anföra

Idag är 84,4 % av svenskundervisningen utlagd på privata aktörer. Det finns ingen utvärdering eller analys som pekar på att det är optimalt att lägga ut så mycket av svenskundervisningen på privata aktörer. Upphandlingen ligger därför helt i linje med alliansens agenda att av ideologiska skäl sälja ut till varje pris helt utan oberoende analys och utvärdering. Sverige ligger långt fram vad gäller privatisering av välfärden. Albanien och Azerbadjan ligger före oss.

Särskilt uttalande

Ledamoten Sara Pettigrew m.fl. (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Upphandlingen av SFI är viktig och angelägen, och Miljöpartiet har inget att invända mot upphandlingsunderlaget i stort. Däremot anser vi att stadens upphandlingar i stort behöver bli bättre på att ställa mer långtgående krav på miljö- och likabehandlingarbete hos de som vinner upphandlingar med staden.

Som upphandlare av stora verksamheter har staden möjlighet att påverka de många aktörer som driver verksamheter för staden. Miljöpartiet anser att krav om minskad miljöpåverkan, och nolltolerans mot diskriminering bör vara grundläggande krav på alla som önskar lägga bud att driva verksamhet för stadens räkning. Dessutom behöver krav skrivas in som möjliggör att avtalet bryts om dessa krav upprätthålls. Eftersom alla försök att forma en mer grundlig central policy för upphandling i Stockholm hitintills har stoppats av den moderatledda majoriteten med hänvisning till att man måste visa hänsyn till olika verksamheters skiftande behov bör en sådan policy tas fram för verksamhet som upphandlas för arbetsmarknadsnämndens räkning.

§10 Månadsrapport för februari 2012

1. Arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten och beslutar att lägga den till handlingarna

Särskilt uttalande

Vice ordförande Karin Rågsjö (V) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är oroande att arbetslösheten i ungdomsgruppen inte går ner nämnvärt. Det behövs fler kraftfulla insatser exempelvis inom utbildning för att få ut fler unga på arbetsmarknaden.

Varslen ökar vilket visar att även Stockholm drabbas av den lågkonjunktur som finns i övriga Europa.

Det krävs att Stockholm vässar sitt arbete mot arbetslösheten inför en kraftig lågkonjunktur. Statens egna verksamheter inom förskola och äldreomsorg är områden där det behövs utbildad arbetskraft.

84,4 % av svenskundervisningen är utlagd på privata aktörer. Två tredjedelar av Komvux är utlagd på privata aktörer. I paritet med detta har inte betyg eller kvalité höjts på verksamheten.

Vad är egentligen målsättningen med att lägga ut så mycket verksamhet på privata aktörer? Valfrihet? Kanske är det dags att göra en större utvärdering av detta. Hur eleverna uppfattar valfriheten och kvalitén.

§11 Anmälningsärenden

Arbetsmarknadsnämnden lägger följande ärenden till handlingarna:

a) Arbetsmarknadsnämndens protokoll från den 6 februari, justerat den 13 februari 2012

b) Protokoll från möte med rådet för funktionshinderfrågor den 21 mars 2012, justeras den 11 april 2012.

c) Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området ekonomi/upphandling med dnr 2011-001-2.7.2, 2012-082-2.7.3, 2012-053-7.0 samt 2012-086-2.7.3, inom området vuxenutbildning med dnr 2012-0113-6.0 samt inom området personal med dnr 2011-174-2.5, 2011-173-2.5, 2011-198-2.5, 2011-090-2.5, 2012-0110-5.0, 2012-0090, 2012-0052-4.0, 2012-0064-2.5.8, 2012-0113-6.0.

d) Till nämnden inkomna handlingar till och med den 12 mars 2012.

e) Protokoll från förvaltningsgruppens möte den 21 mars 2012 justerat den 22 mars 2012.

§12 Nämndens frågor

En skrivelse angående utvärdering av Jobbtorgen överlämnades från vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Karin Gustafsson (S) samt ledamoten Sara Pettigrew (MP) till nämnden för beredning.

En skrivelse angående arbetsmarknadsstatistik uppdelat på kön samt information om arbetsmarknadsinsatser för kvinnor med låg utbildningsnivå överlämnades från vice ordföranden Karin Rågsjö (V) samt ersättaren Daniel Söderberg Talebi (V) till nämnden för beredning.

En skrivelse angående integrerat tillgänglighetsarbete överlämnades från ledamoten Sara Pettigrew (MP) till nämnden för beredning.

En skrivelse angående Krami överlämnades från vice ordförande Karin Rågsjö (V) till nämnden för beredning.

§13 Förvaltningsinformation

Förvaltningschef Charlotte Svensson lämnade följande information:

- En redovisning av förvaltningens arbete med insatser för ungdomar har presenterats för andra kommuner vid en konferens. Redovisningen finns även återgiven i rapporten ”Med i matchen”.

- Förvaltningens egenregiverksamhet har flyttat in i nya lokaler på Bolidenvägen.

- Vid SKL:s näringslivsdagar deltog Helene Bengtson och Lars Ahlenius för att delge hur förvaltningen arbetar med funktionshindersfrågor.

- Vid den årliga nationella vuxenutbildningskonferensen deltog Lars Brandt och Elisabeth Ryde för att berätta om förvaltningens tjänst konsession avseende vuxenutbildning.

______________________