Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2019-06-18

Sammanträde 2019-06-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Glasbruket, Hantverkargatan 3D

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Sekretessärenden

4 Nelson Mandela-priset 2019

AMN 2019-0098-1.3
Omedelbar justering
Ärendet dukas vid nämndens sammanträde

Remissärenden

5 Yttrande över Remiss av Motion om en handlingsplan för enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna

6 Yttrande över Stadsrevisionens årsrapport och revisionsberättelse för arbetsmarknadsnämnden 2018

7 Yttrande över Remiss av Policy för sociala medier i Stockholms stad.

8 Yttrande över Remiss av Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad

Beslutsärenden

9 Förslag till inriktning för Stockholms stads integrationspakt

Anmälningsärenden

10 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm

11 Månadsrapport för maj 2019

AMN 2018-0482-1.2.1
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälningar

a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor

c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

d) Anmälan av inkomna och upprättade ärenden samt handlingar

e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

13 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Nelson Mandela-priset 2019 AMN 2019-0098-1.3

§5 Yttrande över Remiss av Motion om en handlingsplan för enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna AMN 2019-0062-1.6

§6 Yttrande över Stadsrevisionens årsrapport och revisionsberättelse för arbetsmarknadsnämnden 2018 AMN 2019-0139-1.6

§7 Yttrande över Remiss av Policy för sociala medier i Stockholms stad AMN 2019-0157-1.6

§8 Yttrande över Remiss av Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad AMN 2019-0160-1.6

§9 Förslag till inriktning för Stockholms stads integrationspakt AMN 2019-0178-1.3

§10 Anmälan enligt Lex Sarah i egen regi inom Jobbtorg Stockholm AMN 2019-0178-1.3

§11 Månadsrapport för maj 2019

§14 Förvaltningsinformation