Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-12-11

Sammanträde 2014-12-11

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4, Gotland, ingång från baksidan med adress Palmfeltsvägen 19 C

Öppet forum
Torsdag den 4 december 2014 kl 18:30
Tema
Stadsbyggnadsplaner i stadsdelen Läs mer...samt information om EU-projektet ICEC

Information om planerna för Årstastråket samt övrig stadsbyggnadsplanering.
Information om EU-projektet ICEC

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

4 Säker strålmiljö i skolan - svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

5 Månadsrapport för november 2014 (utsändes senare)

6 Inrättande av ny förskola i kv. Glavsfjorden - inriktningsärende

7 Policy och riktlinjer för representation och gåvor samt jäv

8 Föreningsbidrag år 2015 till föreningar och organisationer med verksamhet inom äldreomsorg

9 Föreningsbidrag år 2015 till föreningar och organsiationer med verksamhet inom socialpsykiatri och funktionshinder

10 Föreningsbidrag år 2015, till föreningar och organisationer med verksamhet inom individ- och familjeomsorg, vuxna

11 Föreningsbidrag 2015, till föreningar och organisationer med verksamhet för barn- och unga

12 Uppföljning inom äldreomsorgen- Rågsveds servicehus.

13 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Olivia Omsorg AB (Olivia grupp och servicebostäder)

14 Slutrapport - Relationsvåldscentrum

15 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) tillägg till beslut 2014-08-21

16 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna skrivelser m.m. B. Tjänstemannabeslut (se pärm) C. Protokoll från Pensionärsrådet, (utsändes senare) D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare) E. Protokoll från Förvaltningsgruppen (utsändes senare) F. Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till förvaltningen

18 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

19 Samråd om förslag till detaljplan för del av Örby 4:1 m m invid kv Reflexen i stadsdelen Högdalen S-Dp-2013-14539 - svar till stadsbyggnadskontoret

20 Förslag till detaljplan för Kv. Åstorp 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden S-Dp 2013-11114- svar till stadsbyggnadskontoret

Dnr 646-2014-1.5.3.

Slutet sammanträde
21-27