Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-03-22

Sammanträde 2007-03-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
S:t Erikssalen, Rangstagatan 22, Vantörs stadsdelsförvaltning

Öppen frågestund kl. 18.00. Förvaltningarna informerar om missbruksvården i respektive sta Läs mer...dsdel.
Kom och ställ frågor och lämna synpunkter till nämndens ledamöter.

Sammanträdet börjar efter frågestunden, dock tidigast kl. 18.30

2 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag- anmälan

3 Samordnade planeringsdagar för förskolor och skolor från Hannah Westermark Montenegro

Svar

4 Ljussignaler i korsningen Siljansvägen – Åmänningevägen från Lars-Olof Svensson

5 Utomhusbad (konstgjord sjö) i stadsdelen från Ulrika Sandhill

6 30 km/h på hela Sköntorpsvägen från Johan Forsberg

Beslutsärenden

7 Bemanning av EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Dnr 07-299/94 MBL-protokoll dukas
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Plan för förskoleutbyggnad i Vantör

9 Redovisning av barnomsorgen 2007 med prognos till år 2011

10 Inrättande av två nya förskoleavdelningar vid Blåsutgården- genomförandeärende

11 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2007

12 Nomineringar till kvalitetsutmärkelsen 2007

13 Ansökan om utvecklingsmedel till behandlingsinsatser

14 Ansökan om utvecklingsmedel för projekt ’Ungdomsstödjare’

15 Ansökan om projektmedel för förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld

16 Slutrapport projekt VF-teamet

17 Fastställande av kvaltitetsgarantier

Dnr 07-012/65 Del utsändes ej
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Riktlinjer för bidragsgivning till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade

19 Fullmakt i LVM-ärenden

20 Delegationsordning individ- och familjeomsorg, komplettering

21 Utveckla Gullmarsplan. Svar på skrivelse från Göran Holmström (kd), Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp)

Remissärenden

22 På väg mot ett oljefritt Sverige – från kommunstyrelsen

Dnr 007-060/2007 Del utsändes ej
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Ansökan avseende utökad serveringstid på restaurang Trevi

Dnr 309-052/2007 Del utsändes ej
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 x Skrivelse om servicetjänster i hemtjänsten - från kommunstyrelsen

25 Månadsrapport februari 2007

26 Klotter i Farsta och Vantör 2006

28 Balanslista avseende uppdrag från Vantörs, Enskede-Årsta samt EnskedeÅrsta- Vantörs stadsdelsnämnder

29 Anmälan av protokoll från lokala råd med mera

30 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m. (lista – se pärm)

31 Anmälan av beslut enligt delegationsordning (i pärm)

32 Stadsdelsdirektörens information

- PM Tillfällig stängning av Enskededalens servicehus´ matsal
- Övrigt

34 Ärenden på sluten del

Slutet sammanträde

S 1 Begäran om yttrande i ärende enligt LSS
Dnr 07-505/46

S 2 Anmälan enligt Lex Sarah, SoL kap 14 2§
Dnr 07-506/112

S 3 Anmälan enligt Lex Sarah, SoL kap 14 2 §
Dnr 07-506/113

S 4 Ärende enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

S 5 Ärende enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

S 6 Anmälan av protokoll från Sociala delegationen
Mötesinformation

Sammanträde torsdag 22 mars 2007

S:t Erikssalen, Rangstagatan 22, Vantörs stadsdelsförvaltning klockan 19.10-21.50

Ledamöter

Ersättare

Henrik Ehrenberg (kd) ordförande

Annika Davidsson (m)

Anna Lund (m)

Niklas Kristoffersson (m)

Eva Solberg (m)

Christian Jobrant (m)

Lena Kling (fp)

Mervi Mäkinen Andersson (s) ej § 37 jäv

Sonja Mogert (s)

Rosa Lundmark (v) ej § 7 jäv

Jonas Eklund (mp)

Magnus Bock (m)

Patrik Wallnäs (m)

Gustav Johansson (m)

Boris Kalanovic (m)

Peter Backlund (fp)

Claes Karlsson (kd)

Jenny Norberg (v) § § 1-6, 8-36, 38-42

Åsa Öckerman (mp)

Tjänstgörande ersättare

Rana Khosravi (s)
Lars-Göran Carlsson (s)
Jenny Norberg (v) § § 7, 37


Tjänstemän

Gillis Hammar, Lena Holmdahl, Anders Lindström, Margaretha Selin, Göran Sjödin, Ewa Wettermark, Margreth Hollbrant, Pia Bergsten, Lena Skott, Eva Munk, Birgitta Blom, Karin Wallin, Marianne Ahrnfelt, Lotta Partby, Leif Fransson, Ingrid Friberg, Kristina Goldring, Katharina Norström, Lena Rabe, Pia Korttinen, Lotta Lindh-Neville, Ulla Tunedal, Birgitta Fagerstedt, Lisbeth Johansson


Personalföreträdare

Bo Samuelsson TCO


Utses att justera

Henrik Ehrenberg (kd), Mervi Mäkinen Andersson (s), Sonja Mogert (s) § 37


Dag för justering

30 mars 2007


Sekreterare

Lisbeth Johansson

§1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg 23 X, Skrivelse om servicetjänster i hemtjänsten och 27 X, Anmälan av personalföreträdare från TCO.

§2 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamoten Mervi Mäkinen Andersson (s) samt Sonja Mogert (s), § 37, får i uppdrag att justera dagens protokoll.

Anmäldes att protokollet från nämndens sammanträde 2007-02-15 justerades den 23 februari 2007.

§3 Samordnade planeringsdagar för förskolor och skolor anmälan av medborgarförslag från Hannah Westermark Montenegro

Dnr 07- 420/84

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

§4 Ljussignaler i korsningen Siljansvägen – Åmänningevägen

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Lars-Olof Svensson.

 2. Ärendet överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för beaktande.

Ärendet

Nämnden gav den 30 januari 2007 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Lars-Olof Svensson, att korsningen Siljansvägen-Åmänningevägen bör regleras med ljussignaler då sikten försämrats efter ombyggnad.

Förvaltningen har kontaktat trafikkontoret som meddelar att sikten är god i korsningen Siljansvägen-Åmänningevägen och att det inte är aktuellt med några ljussignaler i korsningen. Förvaltningen föreslår att ärendet överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2007.

Dnr 06-320/687

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Utomhusbad (konstgjord sjö) i stadsdelen

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Ulrika Sandhill.

 2. Ärendet överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för beaktande.

Ärendet

Nämnden gav den 30 januari 2007 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Ulrika Sandhill, att det anläggs en badbassäng eller konstgjord sjö på Årstafältet. Det skulle bland annat öka attraktionen för Årstafältet och närområdet.

Förvaltningen anför att det är trafik- och renhållningsnämnden som från och med 1 januari 2007 ansvarar för Årstafältet. Årstafältet är under planering och fler förvaltningar väntas samarbeta kring utvecklingen av fältet. Trafikkontoret avvaktar för vidare besked av kommande direktiv. Förvaltningen föreslår att ärendet överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2007.

Dnr 06-099/556

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s), Jonas Eklund (mp) lämnade följande uttalande.

Vi vill att Årstafältet ska vara ett levande fält som bidrar till en god boendemiljö i stadsdelsområdet. Ett vackert bad som är väl anlagt i harmoni med naturen kan bidra till att öka Årstafältets attraktionsvärde och därmed locka fler besökare även från andra delar av Söderort. Det är långt till Älvsjöbadet och Eriksdalsbadet som är de närmaste utomhusbaden.

Med ett bad på sommaren som kan användas som en skridskobana på vintern kan parken bli en fantastisk mötesplats för boende i alla åldrar från närliggande stadsdelar. Medborgarförslaget om ett utomhusbad på Årstafältet är därför väl värt att utreda vidare i den fortsatta utvecklingen av landskapsparken. Om det nu blir en landskapspark, efter Mikael Söderlunds planer på att avbryta planeringen och bebygga fältet.

Vi vill understryka att vårt tidigare samarbete om att etablera Årstafältet som landskapspark och rekreationsområde var blocköverskridande på både lokal och kommunal nivå. Årstafältet är unikt i sitt slag som det sista bevarade öppna kulturlandskapet i Söderort.

Vi frågar oss nu var den lokala borgerliga majoriteten står i denna fråga och förväntar oss ett klargörande besked inom en snar framtid’!

§6 30 km/h på hela Sköntorpsvägen

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Johan Forsberg.

 2. Ärendet överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för beaktande.

Ärendet

Nämnden gav den 30 januari 2007 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Johan Forsberg, att hela Sköntorpsvägen bör omfattas av 30 km/h. Nu har viss av vägen del 50 km/h och det är för hög hastighet.

Förvaltningen anför att 30-zonerna anses spara människoliv genom minskat antal allvarliga olyckor och bidrar till en lugnare trafikrytm. Bilister och fotgängare tar också större hänsyn till varandra om hastigheten är lägre. En översyn av 30-zoner har genomförts och ett år med 30-gräns i Stockholmstrafiken har medfört en betydligt högre säkerhet för fotgängare vid en olycka. Förvaltningen föreslår att ärendet överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2007.

Dnr 07-320/21

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s), Jonas Eklund (mp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Henrik Ehrenbergs (kd) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas i huvudsak som svar på medborgarförslag från Johan Forsberg.

 2. Stadsdelsnämnden uttalar som sin mening att hela Sköntorpsvägen bör omfattas av 30 km/h.

 3. Därutöver vill vi säga följande.

För att skydda liv och förbättra miljön bör 30-gränsen gälla i alla bostadsområden. Den reform som vår dåvarande rödgröna majoritet införde med 30-gräns i Stockholmstrafiken har ökat säkerheten för fotgängare vid olyckor. Medelhastigheten är däremot fortfarande för hög, varför staden måste fortsätta med insatser att få bilisterna att hålla fartgränsen. Medborgarförslaget tar upp den bristande logiken med hastighetsgränserna på Sköntorpsvägen och att bilisterna kör alldeles för fort på den sträcka där det är 50-gräns. Att ha olika hastighetsgränser på kortare sträckor i bostadsområden ger en ryckig trafikrytm och ökar osäkerheten för gångtrafikanter, inte minst barn, unga och vuxna med nedsatt rörelseförmåga. Vi anser att hela Sköntorpsvägen bör omfattas av 30-gränsen enligt medborgarförslaget och vi vill att stadsdelsnämnden ska uttala detta som sin mening till trafik- och renhållningsnämnden’.

§7 Bemanning av EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner anställningar som inte direktinplaceras enligt tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att avveckla Vantörs och Enskede-Årsta stadsdelsförvaltningar den sista juni 2007. En ny förvaltning startar den 1 juli 2007, EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. De flesta tillsvidareanställda i förvaltningarna blir direktinplacerade i den nya förvaltningen.

Förvaltningen redovisar de personer som identifierats som direkt berörda och inte blir direktinplacerade utan ska söka en ny anställning i den nya förvaltningen. Sammanlagt är cirka 200 personer berörda av att söka nytt arbete. Förvaltningen kommer att lägga fram ett ärende om förslag med ny detaljorganisation på nämndens sammanträde i april.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2007.

Dnr 07-299/94

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m), Lena Kling (fp), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Tjänstgörande ersättaren Jenny Norberg (v), ledamoten Jonas Eklund (mp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Henrik Ehrenbergs (kd) med flera yrkande.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Jenny Norberg (v), ledamoten Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

 1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag om anställ-ningar som inte direktinplaceras.

 2. Anställningar vid resursenhet/konsult- och stödgruppen i Vantör och Enskede-Årsta direktinplaceras, eftersom behovet av resursstödet inte påverkas av sammanslagningen av förvaltningarna.

Vi motsätter oss sammanslagningen av stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta och Vantör men anser att det är bra att förvaltningen förtydligar vilka tjänstemän som inte direktinplaceras, eftersom det kan lugna medarbetare som har anställningar som direktinplaceras.

Vår principiella inställning är fortfarande att organisationsförändringen som behandlas i detta ärende är följden av en sammanslagning och inte av en avveckling av två nämnder och två förvaltningar. Det står tydligt i stadens budget att förvaltningarna sammanförs från och med den första juli 2007. Syftet har inte varit att lägga ned utan att organisera om verksamheten.

Vi vill betona det vi sa i samband med inriktningsärendet om att nödvändiga resurser måste finnas för stöd och hjälp till medarbetare som under sökprocessen kan känna sig utsatta och oroliga. Eftersom flera avdelningschefer inte har fått anställning i den nya organisationen behöver deras medarbetare uppmärksammas speciellt, så att de får det stöd de behöver.

Medborgarkontoren fyller en viktig roll som förvaltningens ansikte utåt mot allmänheten och bidrar genom rådgivning och informationsverksamhet till att stärka den lokala demokratin och delaktigheten i området enligt reglementet för stadsdelsnämnderna. Vi ser därför med oro på att alla anställda vid medborgarkontoren föreslås bli ska-sökare, men reserverar oss inte i denna del eftersom de fackliga organisationerna inte har haft invändningar.

Slutligen vill vi framhålla att vi tar avstånd från de neddragningar som planeras inom administrationen, eftersom vi befarar att servicen till medborgarna kommer att kraftigt försämras och att många duktiga medarbetare blir övertaliga och kanske arbetslösa. Vi ser inte administratörer som ett onödigt ont utan som en förutsättning för att övriga medarbetare som arbetar i verksamheterna ska kunna göra sitt jobb på bästa sätt. Vi motsätter oss denna nedskärningspolitik som ljuder falskt i den arbetslinje som de borgerliga partierna står för’.

Ledamoten Rosa Lundmark (v) deltog ej i ärendets handläggning.

§8 Plan för förskoleutbyggnad i Vantör

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningen får i uppdrag att planera förskoleutbyggnad enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja projektering för återuppbyggnad av förskola/skola med 4 -5 förskoleavdelningar på fastigheten Trollesundsvägen 55.

 3. Förvaltningen får i uppdrag att hos SISAB återta beställning av förskolepaviljong avseende Rågsved, beslut i Vantörs stadsdelsnämnd 2006-11-21 (dnr 402-443/2006).

Ärendet

Förvaltningen presenterar förslag på lokallösningar för att klara behovet av förskoleplatser i Vantör på kort och lång sikt, för att nämnden ska kunna tillgodose barnomsorgsgarantin och kommunfullmäktiges mål för barngruppers storlek.

Förvaltningen uppskattar att cirka 11 nya avdelningar bör inrättas under perioden 2008- 2010 med start från höstterminen 2007, störst är behovet i Bandhagen/Högdalen. Ärendet innefattar bland annat förslag på projektering av en ny förskola, med 4 alternativt 5 avdelningar, på Trollesundsvägen 55 i Bandhagen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2007.

Dnr 402-067/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m), Lena Kling (fp) lämnade följande uttalande.

Nämnden välkomnar ett arbetssätt som möjliggör en större flexibilitet i stadsdelens möjligheter att möta behovet av barnomsorgsplatser. Erfarenheterna visar att vi inte klarar av att hålla barnomsorgsgarantin om planeringen av antalet platser enbart utgår från USK:s statistiska prognoser. Förvaltningen måste dessutom noga följa utvecklingen av nya byggprojekt och tendenser när det gäller åldersstrukturen i området.

I planeringen av barnomsorgsutbyggnaden måste förvaltningen hålla en tät dialog med de aktörer i området som bedriver verksamhet i enskild regi. Det är viktigt att i planeringen ha med deras intresse och förmåga att bygga ut befintliga eller starta nya verksamheter. Enskilda aktörer kan numera också söka kommunala stimulansbidrag för att bygga ut antalet förskoleplatser.

Nämnden förutsätter också att förvaltningen samarbetar med arbetsförmedlingen när det gäller rekryteringen av nya familjedaghem’.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s) lämnade följande uttalande.

Den totala inskrivningen i förskolan är 86 procent i Enskede-Årsta och 83 procent i Vantör enligt statistik 2005-12-31 från USK, Det innebär att barnen i Vantör i lägre grad än i Enskede-Årsta tar del av den pedagogiska verksamheten i förskolan, vilket kan medföra att barnen i Vantör är sämre rustade när de börjar skolan. Eftersom förskolan inte bara är till för att ordna barntillsynen utan också för att stimulera barnens utveckling bör informationsinsatser göras för att informera föräldrar om förskolans pedagogiska roll, främst vad gäller språkutveckling. Andelen inskrivna varierar givetvis inbördes i stadsdelarna i Enskede-Årsta och Vantör, och därför bör informationen riktas till de områden där inskrivningsgraden är lägst’.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§9 Redovisning av barnomsorgen 2007 med prognos till år 2011

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Redovisning av barnomsorgen 2007 med prognos till 2011 godkännes.

Ärendet

För att kunna planera för framtida behov av förskoleplatser har förvaltningen tagit fram en prognos för barnantalsutvecklingen fram till 2011. Befolkningsprognosen visar att antalet förskolebarn, 1-5 år, i Enskede-Årsta stadsdelsområde förväntas öka med cirka 110 barn under perioden fram till 2011.

Inom vissa delområden beräknas antalet platser relativt väl svara mot efterfrågan medan det i andra områden kommer att finnas en brist på platser under planperioden fram till 2011. Förvaltningen bedömer att befolkningsprognosen för stadsdelsområdet som helhet stämmer väl och visar den mest sannolika utvecklingen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 februari 2007.

Dnr 07-402/93

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m), Lena Kling (fp) lämnade följande uttalande.

Nämnden välkomnar ett arbetssätt som möjliggör en större flexibilitet i stadsdelens möjligheter att möta behovet av barnomsorgsplatser. Erfarenheterna visar att vi inte klarar av att hålla barnomsorgsgarantin om planeringen av antalet platser enbart utgår från USK:s statistiska prognoser. Förvaltningen måste dessutom noga följa utvecklingen av nya byggprojekt och tendenser när det gäller åldersstrukturen i området.

I planeringen av barnomsorgsutbyggnaden måste förvaltningen hålla en tät dialog med de aktörer i området som bedriver verksamhet i enskild regi. Det är viktigt att i planeringen ha med deras intresse och förmåga att bygga ut befintliga eller starta nya verksamheter. Enskilda aktörer kan numera också söka kommunala stimulansbidrag för att bygga ut antalet förskoleplatser.

Nämnden förutsätter också att förvaltningen samarbetar med arbetsförmedlingen när det gäller rekryteringen av nya familjedaghem.

I ärendet beskrivs hur några områden inom stadsdelen förväntas ha ett underskott av barnomsorgsplatser under åren fram till 2011. Nämnden förutsätter att en kommande planering av utbyggnaden av barnomsorgen innehåller förslag på hur dessa underskott ska hanteras så att stadsdelen lever upp till barnomsorgsgarantin’.

§10 Inrättande av två nya förskoleavdelningar vid Blåsutgården- genomförandeärende

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bygga om lokal med adress Blåsutvägen 38 till ny förskola, i enlighet med offert från Stockholmshem.

Ärendet

Förvaltningen fick den 21 september 2006 i uppdrag att utreda om lokalen Blåsutvägen 38 lämpar sig som förskola med två avdelningar.

I syfte att uppfylla barnomsorgsgarantin och tillgodose det ökande barnatalet i området till följd av nybyggnation, föreslår förvaltningen att lokalen vid Blåsutvägen 38 tas i bruk som förskola med två avdelningar. Lokalens yta är cirka 320 kvm och inrymmer efter ombyggnad två avdelningar i anslutning till den befintliga förskolan med samma adress. Lokalen beräknas stå klar för inflyttning till våren 2008.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 februari 2007.

Dnr 06-402/492

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Nominering till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2007

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förskoleområde Stureby – Östberga nomineras att delta i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2007 i klassen förskola.

Ärendet

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse syftar till att lyfta fram goda exempel, belöna ett bra kvalitetsarbete och en god kvalitetsutveckling. Stockholms stads modell för verksamhetsutveckling utgår från stadens kvalitetsstrategi. Strategin är enheternas redskap för att systematiskt förbättra verksamheten. De enheter som anmäls till kvalitetsutmärkelsen ska vara nominerade av sin nämnd.

Förvaltningen föreslår att förskoleområde Stureby-Östberga nomineras i klassen förskola till årets kvalitetsutmärkelse. Verksamheten omfattar förskolorna Kotten, Långåkerstorpet och Rothugget i Stureby respektive Gläntan, Treklövern och Ädelstenen i Östberga.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 mars 2007.

Dnr 07-099/81

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§12 Nomineringar till kvalitetsutmärkelsen 2007

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Mårtensgården, kategori äldreomsorg, samt Fritiden Vantör, kategori övrig, nomineras att delta i kvalitetsutmärkelsen 2007.

Ärendet

Kvalitetsutmärkelsen bygger på stadens strategi för kvalitetsutveckling och syftar till att lyfta fram goda exempel och belöna enheter som bedriver att gott kvalitetsarbete inom sina verksamheter. Tävlingsbidragen, dvs. tävlande enheter, ska nomineras av nämnd/bolagsstyrelse.

De tävlande enheterna ska beskriva sina verksamheter utifrån ett antal givna utvärderingsfrågor och dessa underlag lämnas tillsammans med nominerade nämnds beslut. Från Vantörs stadsdelsförvaltning föreslås äldreboendet Mårtensgården och Fritiden Vantör nomineras att delta.

Fritiden Vantör innefattar fritidsgårdar i Örby, Hagsätra, Högdalen och Rågsved samt parklekarna Bandängen och Rågdalen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2007.

Dnr 000-065/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§13 Ansökan om utvecklingsmedel till behandlingsinsatser

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Ansökan görs hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel med 400. 000 kr för att finansiera en samordnarfunktion på Gullmarsplans beroendemottagning under ett år. Syftet är att utveckla samverkansmodeller kring insatser i öppenvård för personer med missbruks- och beroendeproblematik.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder kommuner att ansöka om utvecklingsmedel för att utveckla öppenvårdsinsatser för ungdomar och vuxna med missbruksproblem.

Förvaltningen vill söka utvecklingsmedel för en samordnarfunktion på Gullmarsplans beroendemottagning. Samordnaren ska också se över utbudet av öppenvårdsinsatser och möjligheterna till samutnyttjande av resurserna i syfte att stärka vårdkedjan för den enskilde missbrukaren i stadsdelsområdena Skarpnäck, Farsta och EnskedeÅrsta-Vantör.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2007.

Dnr 06-502/724

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om utvecklingsmedel för projekt ’Ungdomsstödjare’

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Ansökan görs hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel med 450. 000 kr för ett två-årigt projekt ’Ungdomsstödjare’.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län inbjuder kommuner att ansöka om utvecklingsmedel avsedda för behandlingsinsatser inom ungdom- och missbruksvård.

Förvaltningarna Vantör och Enskede-Årsta har gjort satsningar för att ungdomar ska kunna bo kvar i sin hemmiljö. Strävan är att kunna erbjuda flera olika insatser för att stärka den enskildes möjligheter att kunna stanna kvar i sin hemmiljö. Projektet Ungdomsstöd ska riktas till ungdomar i åldrarna 12-20 år. Behandlingsinsatsen ska utgå från en helhetssyn på den unges komplexa vårdbehov.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 februari 2007.

Dnr 06-502/724

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om projektmedel för förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om 230 000 kr för att vidareutveckla det förebyggande arbetet mot så kallat hedersrelaterat våld inom ramen för ungdomsmottagningens verksamhet.

Ärendet

Förvaltningen ansökte om och beviljades projektmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms län 2005 och 2006 för att utveckla arbetet mot s.k. hedersrelaterat våld inom ramen för ungdomsmottagningens verksamhet.

Rågsveds ungdomsmottagning är beläget i ett invandrartätt område och möter ungdomar och familjer med olika kulturell bakgrund där s.k. hedersrelaterat våld förekommer. Mottagningen har med de tidigare beviljade projektmedlen utvecklat metoder för att arbeta med samtliga ungdomar i årskurs 9. Syftet med förnyad ansökan är att fortsätta detta arbete för att nå fler ungdomar och vuxna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 februari jämte PM daterad den 21 mars 2007.

Dnr 502-057/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s), Jonas Eklund (mp) lämnade följande uttalande.

Det är positivt att ungdomsmottagningen arbetar med att utveckla det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat hot och våld, och vi ser fram emot en redovisning av hur metodutvecklingen påverkat situationen för de utsatta barnen och ungdomarna’.

§16 Slutrapport projekt VF-teamet

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden godkänner förvaltningens slutrapport och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 2. Nämnden hemställer om att resterande projektmedel om 100 tkr utbetalas till Vantörs stadsdelsförvaltning, pg 5 55 10-2 med angivande av konto 130 1300 210.

Ärendet

Inom ramen för den statliga satsningen på missbrukarvården fördelade Länsstyrelsen i Stockholms län 10,2 mnkr år 2005 i form av utvecklingsmedel till vårdkedjor inom missburkarvården. Förvaltningen beviljades 500 tkr till projektet ’VF-teamet’ (teamet för villkorligt frigivna) för perioden 2006-01-01- 2006-12-31.

Syftet med projektet har varit att vidareutveckla det påbörjade teamarbetet med målgruppen narkotikamissbrukare dömda till kriminalvård för att åstadkomma en mer komplett och välfungerande vårdkedja. Projektet är från och med 2007-01-01 integrerat i ordinarie verksamhet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2007.

Dnr 502-066/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s), Jonas Eklund (mp) lämnade följande uttalande.

Vantör har en omvittnat god missbrukarvård och vi är glada för att det avslutade projektet har bidragit till att ytterligare stärka vårdkedjan för narkotikamissbrukare dömda till kriminalvård. Det är viktigt för självkänslan att inte bli skickad mellan olika handläggare, inte minst gäller det ekonomiskt bistånd. Att en bidragshandläggare ingår i teamet är därför positivt, eftersom en ordnad ekonomi är avgörande för att livet som drogfri och laglydig ska fungera fullt ut. Deltagandet i teamet är ett gott exempel på att arbetet med ekonomiskt bistånd kan bidra till att hjälpa den enskilde till ett självständigt liv’.

Paragraden förklarades omedelbart justerad

§17 Fastställande av kvaltitetsgarantier

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Kvalitetsgarantier fastställs för Enskede- Årstas enheter.

 2. Nämnden anför därutöver:

Tanken med kvalitetsgarantier är att stimulera och utveckla stadens verksamheter genom ett strukturerat kvalitetsarbete. Syftet med kvalitetsgarantierna är att brukarna ska informeras om vilken verksamhet enheterna åtar sig att genomföra och vilken kvalitet brukarna ska få, hur rättelse/kompensation görs om verksamheten inte når upp till sina åtaganden, samt hur klagomål och synpunkter hanteras.

Kvalitetsgarantierna ska också ge nämnden och förvaltningsledningen värdefull information om den kvalitetsnivå som enheterna anser sig kunna erbjuda med givna resurser. Kvalitetsgarantierna är därför ett viktigt beslutsunderlag vid nämndens styrning och prioritering av resurser. Kvalitetsgarantierna ska också ligga som grund för dialog mellan enhet, förvaltningsledningen och nämnden om åtaganden och resursutnyttjande.

Förutsättningen för att en enhet ska kunna ta fram fungerande kvalitetsgarantier är en väl utvecklad dialog inom enheten, med brukarna och mellan enhetschef och förvaltningsledning.

Vi tror att det går att vidareutveckla kvalitetsgarantierna när den nya förvaltningen för Enskede-Årsta-Vantör utarbetar nya sådana.

Stadsdelsnämnden tror att några av garantierna går att utveckla så att de blir tydligare och mer direkta i sina åtaganden, vilket också möjliggör en utveckling av garantiernas kompensationsdel. Enheterna uppmanas fundera över vilka direkta och mätbara garantier som kan komplettera dagens mer generella, och på vilket sätt brukarna konkret kan kompenseras om vi inte kan leva upp till de fastställda garantierna.

Enheterna uppmanas också att titta närmare på garantiernas formuleringar om normer och värden. De enheter som i dag saknar en sådan rubrik bör arbeta in en sådan och värderingar bör inte förväxlas med exempelvis kunskaps- eller utvecklingsmål.

För att nämnden inför nästa omgång ska få ett bättre beslutsunderlag om kvalitetsgarantierna vill vi att förvaltningsledningen kompletterar beslutsunderlaget så att det finnas redovisat hur kvalitetsgarantierna har tagits fram.

För att nämnden ska kunna göra en bedömning om kvalitetsnivån i relation till resurser och säkerställa kvaliteten över hela verksamheten (likvärdighet) måste beslutsunderlaget innehålla förvaltningens bedömning av verksamheternas kvalitetsnivå och kvalitetsgarantier i förhållande till nämndens verksamhetsplan.

Ärendet

Enskede-Årstas enheter har sett över kvalitetsgarantierna i samband med verksamhetsplaneringen för 2007. I några fall har smärre revideringar gjorts. Kvalitetsgarantierna ska ge nämnd, förvaltningsledning och brukare värdefull information om den kvalitetsnivå som enheterna anser sig kunna erbjuda med givna resurser. Kvalitetsgarantierna ger nämnden information för vidare styrning och prioritering av resurser.

Förvaltningsledningen har stämt av stämt av att garantierna överensstämmer med nämndens mål 2007. Nämnden måste fastställa garantierna innan enheterna kan offentliggöra dessa.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 mars 2007.

Dnr 07-012/65

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag jämte tillägg.

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s), Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Henrik Ehrenbergs (kd) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

Kvalitetsgarantier fastställs för Enskede-Årstas enheter.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s), Jonas Eklund (mp) lämnade följande uttalande.

Vid läsningen av kvalitetsgarantierna kan vi konstatera att det saknas jämställdhetsmål i ett antal verksamheter. Vi anser det önskvärt att genusperspektivet genomgående finns med i kvalitetsgarantierna.

Särskilt i förskolan då värderingar och beteenden grundläggs anser vi det angeläget att ha med konkreta jämställdhetsmål så att flickor och pojkar erbjuds samma aktiviteter. Flickor och pojkar ska också ges lika stort inflytande och utrymme i verksamheten och samma möjlighet till en mångsidig utveckling.

Det är bra att försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder har tagit med barnperspektivet i sin garanti. Det är också glädjande att några enheter inom äldreomsorgen har med utevistelser och kulturaktiviteter och uppmärksammar matens och måltidsstundens betydelse. Självklart skulle vi önska att resurserna tillåter alla enheter inom äldreomsorgen att göra detsamma.

Garantierna visar också att brukarinflytandet är väl utvecklat främst inom de pedagogiska verksamheterna och individ- och familjeomsorgen. Vi skulle gärna se att inflytande som kvalitetsaspekt lyfts fram även inom äldreomsorgens garantier samt inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar’.

§18 Riktlinjer för bidragsgivning till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Riktlinjer för bidragsgivning till föreningar godkännes.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att snarast återkomma till nämnden med förslag till riktlinjer för bidragsgivning till föreningar som bedriver verksamhet med inriktning på barn, ungdomar och missbruk.

 3. Nämnden anför därutöver.

I verksamhetsplanen för första halvåret 2007 anges att föreningar som bedriver verksamhet med inriktning på barn, ungdomar och missbruk ska ha rätt att söka om medel för sin verksamhet. Det är viktigt att all bidragsgivning i stadsdelen är reglerad så att det finns tydliga riktlinjer för alla former av ansökningar. I detta ärende hanteras verksamhet som riktar sig till äldre och funktionshindrade, men nämnden bör också fatta beslut om liknande riktlinjer för övrig bidragsgivning.

Den tidsplan som finns i förslaget till beslut är bra för ansökningar som inkommer 2007. Däremot är det rimligt att föreningarna inför år 2008 kan få besked i rimlig tid om deras ansökningar beviljats eller inte. Sista dag för ansökan måste därför ändras inför 2008 års ansökningsomgång så att ett besked kan ges i så nära anslutning till nämndens beslut om verksamhetsplan som möjligt.

Nämnden vill också poängtera att det ska vara möjligt för förvaltning och nämnd att vara flexibla om en ansökan inlämnas efter sista ansökningsdatum. Särskilt bör detta gälla föreningar som ansöker om verksamhetsbidrag för första gången.

Nämnden vill också påpeka att denna möjlighet att söka verksamhetsbidrag kraftigt förbättrar möjligheten för många föreningar i den nya stadsdelen att få finansiering för viktig verksamhet, vid sidan av det ordinarie föreningsstödet som finns i nämndens budget varje år. Nämnden hoppas också att denna möjlighet ska leda till en levande dialog och ett närmare samarbete mellan kommunal verksamhet och föreningsdriven verksamhet.

Ärendet

Nämnden kan bevilja ekonomiskt bidrag till utomstående organisationer, föreningar och klubbar vars verksamhet kompletterar och stödjer nämndens ordinarie verksamhet riktad till äldre personer och personer med funktionshinder.

Bidrag beviljas endast till verksamheter inom stadsdelarna Enskede-Årsta och Vantör eller till regionala verksamheter där stadsdelarna ingår om viss andel av medlemmarna bor inom stadsdelsområdet. Hänsyn ska tas till andelen EnskedeÅrsta-Vantörbor inom föreningen vid fördelningen av bidrag. Bidrag söks för ett år i taget och ska avse verksamhet under det kalenderår ansökan görs. En redovisning av hur bidraget har använts ska lämnas till förvaltningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 februari 2007.

Dnr 07-599/86

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag jämte tillägg.

Ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Henrik Ehrenbergs (kd) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

Riktlinjer för bidragsgivning till föreningar godkännes.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) lämnade följande uttalande.

Att felaktiga uppgifter eller stora avvikelser från planerad verksamhet kan medföra återbetalningsskyldighet är fullt rimligt. Däremot är det tveksamt att besluta om avstängning från bidragsgivning eftersom förhållanden som påverkat avvikelser eller felaktiga uppgifter kan ändras snabbt, exempelvis genom en ny styrelse. Organisationen bör därmed kunna få en ny chans att beviljas bidrag, om de kan visa förändrade förhållanden’.

§19 Fullmakt i LVM-ärenden

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Sektionschef Åsa Malmgren får i uppdrag att själv eller genom henne befullmäktigat ombud föra nämndens talan i domstol i LVM-mål.

 2. Fullmakten gäller 2007-03-01 - 2007-06-30.

Ärendet

Missbrukssektionen inom Vantörs stadsdelsförvaltning har haft fullmakt från Vantörs stadsdelsnämnd som har gett ombud rätt att företräda nämnden i domstol.

Förvaltningen har ansett att det vid rättegångar avseende lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) funnits behov att använda andra ombud än Stockholms stads juridiska avdelning. Förvaltningen föreslår att Åsa Malmgren får rätt att föra nämndens talan i ovanstående mål, till och med den 30 juni 2007.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 februari 2007.

Dnr 502-079/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§20 Delegationsordning individ- och familjeomsorg, komplettering

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden godkänner de ärendegrupper som tillförs delegationsordningen avseende folköl- och tobaksärenden samt dödsboärenden.

 2. Nämnden medger att stadsdelsdirektören i sin tur vidaredelegerar sin beslutanderätt till annan anställd i kommunen.

Ärendet

Nämnden fastställde den 8 januari 2007 delegationsordning för Vantörs respektive Enskede-Årsta stadsdelsförvaltningar. Ärendegrupper för folköl- och tobaksärenden och dödsboärenden kom inte med i delegationsordningen.

Folköl- och tobakstillsynen samt i vissa beslut om sanktioner åvilar stadsdelsnämnderna. Preventionscentrum Stockholm har lämnat förslag på delegationsordning som nämnden rekommenderas anta.

Enligt ärvdabalkens bestämmelser är det socialnämnden som åläggs en rad åtgärder avseende handläggning av dödsboanmälan och dödsboförvaltning.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 mars 2007.

Dnr 06-002/709

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Utveckla Gullmarsplan. Svar på skrivelse från Göran Holmström (kd), Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp)

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen.

 2. Nämnden överlämnar förslaget med tillstyrkan till kommunfullmäktige.

Ärendet

Enskede-Årsta stadsdelsnämnd beslutade den 14 december 2006 att överlämna en skrivelse till förvaltningen för beredning om att utveckla Gullmarsplan från Göran Holmström (kd), Anders Hellström (m) och Hans Larsson (fp). I skrivelsen framförs bland annat att boende, handlare, pendlare och besökare vid Gullmarsplan upplever förnyelse i området. Vidare framförs att det finns skäl att studera hur trafiken förändrats omkring Gullmarsplan till följd av att Södra länken tagits i bruk. Möjligen har ytor som tidigare varit trafikstörda nu blivit möjliga att bebygga med bostäder.

Förvaltningen instämmer i att situationen för såväl boende, pendlare och biltrafikanter behöver förbättras. Gullmarsplan byggdes om 2004 med tanken om att återskapa torget. Förvaltningen ser positivt till att ett programarbete för att utveckla Gullmarsplan påbörjas. Förvaltningen finner det angeläget att Gullmarsplan och närliggande områden ses i ett helhetsperspektiv där förvaltningen, fackförvaltningar och andra aktörer vidtar åtgärder för att nå ett gemensamt mål om en funktionell, vacker och trygg miljö.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 februari 2007.

Dnr 06-004/699

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s), Jonas Eklund (mp) lämnade följande uttalande.

Ett programarbete för att utveckla Gullmarsplan är positivt men förbättrar inte missbrukssituationen och tryggheten i området på kort sikt. Sociala problem kan inte byggas bort och bilarna försvinner inte bara för att man ordnar fler parkeringsplatser. Vi anser inte heller att det är acceptabelt att bygga på grönytor mer än i en marginell omfattning. Det är angeläget att förvaltningen har en fortgående dialog om sociala och andra insatser i området i samverkan med polisen, berörda förvaltningar och bolag, handlare, hyresgästföreningen med flera intressenter’.

§22 På väg mot ett oljefritt Sverige

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över på väg mot ett oljefritt Sverige. ’Kommissionen mot oljeberoende’ tillsattes av regeringen 2005 med uppdrag att presentera konkreta förslag som till 2020 kan minska Sveriges beroende av olja.

Förvaltningen anför att kommissionens slutsatser har direkt relevans för alla stadens verksamheter. Staden kan med rapporten som grund bland annat se över kraven i samband med upphandling på ett sätt som bidrar till ett minskat oljeberoende. Stockholms stad kan och bör ta ett större ansvar för att bidra till ett minskat oljeberoende. Förvaltningen betaktar rapporten som ett värdefullt redskap i stadens fortsatta arbete med att utveckla en modern och långsiktigt hållbar storstad.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2007.

Dnr 007-060/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Rosa Lundmark (v) lämnade följande uttalande.

Eftersom den borgerliga majoriteten beslutat att förvaltningarnas kompetenta miljö- och agenda 21-samordnare inte längre behövs så blir det tyvärr svårt för stadsdelsnämnden att bidra i det här angelägna arbetet. Samordnarnas arbetsuppgifter är ju just att hjälpa verksamheterna och medborgarna med tips och råd om energieffektivisering och andra miljöåtgärder som kan bidra till att minska oljeberoendet.

Vi vill också framhålla att sockerrörsbaserad etanol som produceras i tropikerna är billigare och miljövänligare än spannmålsbaserad etanol som produceras i Sverige. För att nå målet om ett oljefritt Sverige är det därför bättre att handla etanol exempelvis från Brasilien än att göra en stor satsning på att bygga ut den spannmålsbaserade etanolen. Den svenska strategin för produktion av inhemska biodrivmedel bör snarare inriktas på etanol som produceras av cellulosa. En ökad handel med den sockerrörsbaserade etanolen kräver dock på sikt att nya styrmedel införs för att skydda känsliga ekosystem och fattiga bönder i Syd’.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jonas Eklund (mp) lämnade följande uttalande.

Eftersom stadsdelsnämndens borgerliga majoritet beslutat att förvaltningarnas kompetenta miljö- och Agenda 21-samordnare inte längre behövs blir det tyvärr svårt för stadsdelsnämnden att bidra i arbetet mot oljeberoendet. Några av samordnarnas viktigaste arbetsuppgifter var ju att hjälpa verksamheterna respektive medborgarna med tips och råd om energieffektivisering och andra miljöåtgärder som kan minska användningen av fossila bränslen. Miljöpartiet de Gröna vill att stadsdelsnämnderna ska satsa mer på den verksamheten, inte avveckla den! Att det finns egen miljökompetens hos stadsdelsförvaltningarna är dessutom särskilt angeläget just nu, då miljö- och hälsoskyddsförvaltningens personal skärs ner drastiskt’.

§23 Ansökan avseende utökad serveringstid på restaurang Trevi

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden tillstyrker att restaurang Trevi får tillstånd till utökad serveringstid till kl. 03.00 i restaurangen under fredagar och lördagar samt utökad serveringstid till 00.00 varje dag i uteserveringen, enligt ansökan.

 2. Nämnden beviljar den utökade serveringstiden under ett år, med omprövning av beslutet efter ett år.

 3. Därutöver anförs följande.

Vi anser att det är viktigt att företagsverksamhet ute i förorterna runt Stockholms innerstad kan drivas med samma konkurrensvillkor som inne i Stockholms city.

Restaurang Trevi har sedan april 2006 haft en fortsatt välfungerande verksamhet, där hänsyn har tagits till boende i närområdet. Vad vi förstår har inga klagomål över restaurangen eller uteserveringen framkommit. Eftersom den utökande serveringstiden föreslås omprövas efter ett år och villkoras av två förordnade ordningsvakter under den förlängda öppethållningstiden på fredagar och lördagar anser vi att ansökan bör tillstyrkas.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har begärt nämndens yttrande om utökad serveringstid för restaurang Trevi i Hagsätra centrum.

Nämnden är remissinstans när det gäller tillstånd att servera alkohol på restauranger i stadsdelen.

Förvaltningens bedömning utifrån sociala aspekter är att restaurangen fungerat bra under året. Ett förlängt öppethållande kan komma att innebära problem i form av störningar och bråk i samband med att restaurangen stänger. Därför är det lämpligt med prövotid på ett år och två förordande ordningsvakter för att förebygga eventuella incidenter.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 februari 2007.

Dnr 309-052/2007

Förslag till beslut

Ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s), Annika Davidsson m.fl. (m) framlade ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Lena Kling (fp) framlade ytterligare ett förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Mervi Mäkinen Anderssons (m) med flera yrkande.

Reservation

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Nämnden tillstyrker att restaurang Trevi får tillstånd till utökad serveringstid till kl. 03.00 i restaurangen under fredags- och lördagskvällar på försök under ett år, med omprövning av beslutet efter ett år.

 2. Nämnden avstyrker ansökan om utökad serveringstid till 00.00 i uteserveringen alla dagar.

Reservation

Ledamoten Lena Kling (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

Restaurang Trevi beviljas inte utökat serveringstillstånd på helger och vardagar.

§24 Skrivelse om servicetjänster i hemtjänsten - från kommunstyrelsen

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Ärendet återremitteras för att stadsdelsnämndens pensionärsråd ska beredas tillfälle att yttra sig i ärendet.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande om servicetjänster. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att servicetjänster kan utföras som en del i stadsdelsnämndernas förebyggande insatser till äldre under år 2007. Servicetjänster ska tillhandahållas kostnadsfritt till kommuninnevånare som fyllt 75 år som inte har annan hemtjänst. Äldrenämnden föreslås följa verksamheten och utvärdera densamma.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 mars 2007.

Dnr 07-504/128

Beslutsgång

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) yrkade med instämmande av övriga ledamöter att ärendet skulle återremitteras.

§26 Månadsrapport februari 2007

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Ärendet

Månadsrapporten bygger på ett periodiserat utfall tom februari 2007. Prognosen visar på ett sammantaget underskott om 14,5 mnkr efter resultatöverföringar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 mars 2007.

Dnr 002-081/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Mervi Mäkinen Andersson m.fl. (s), Jonas Eklund (mp) lämnade följande uttalande.

Placeringar inom äldreomsorgen har ökat med 15-20 platser mer än budgeterat, vilket är en utveckling som vi varnade för i samband med beslutet om verksamhetsplanen. Vi utgår från att de åtgärder som vidtas av den borgerliga majoriteten inte försämrar kvaliteten och möjligheterna att få en plats i vård- och omsorgsboende. Med våra partiers budget hade stadsdelsnämnderna fått betydligt mer till äldreomsorgen än med majoritetens budget.

Det är positivt att antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat om det innebär att de har fått arbete eller annan försörjning. Däremot är det skamligt att SL-kortet inte längre ingår i normen som en självklar del av skälig levnadsnivå. Den del av minskningen av det utbetalda bidraget som avser SL-kort beklagar vi djupt.

Med en rättvisare resursfördelningsmodell skulle Vantör ha fått ytterligare ett antal miljoner i fördelning, vilket mer skulle motsvara behovet än dagens fördelning och minska underskottet’.

§27 Klotter i Farsta och Vantör 2006- Anmälan av frivilligsamordnarens rapport

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

De lokala brottsförebyggande råden i Farsta och Vantör har haft klotterfrågan på programmet i flera år. Frivilligsamordnaren vid båda råden har sammanställt en rapport i frågan.

Förvaltningen anser att diskussionen om klotter är angelägen. Brottsförebyggande rådets arbete med detta är därför mycket värdefullt. Att årligen få en lägesbeskrivning utgör ett gott stöd för nämnd, allmänhet, företagare och förvaltning att kunna arbeta konstruktivt med frågan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2007.

Dnr 305-038/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) lämnade följande uttalande.

Det är spännande att ta del av frivilligsamordnarens rapport och roligt att konstatera att våra skolor inte är särskilt utsatta för klotter. Samtidigt är det trist att läsa hur dåliga exempelvis Fortum är på att ta bort klotter.

Frivilligsamordnarens förslag om fortsatta insatser är bra utgångspunkter för det fortsatta arbetet. Det är viktigt att komma ihåg att ungdomar klottrar för att de har behov av att ingå i en gemenskap och känna att de är någon. Men det är på många sätt en farlig sysselsättning som måste motverkas, exempelvis genom att skol- och fritidspersonal och föräldrar får utbildning om riskfaktorer för ungdomar att hamna snett i livet, där klotter är en sådan faktor.

Det är också intressant att läsa om de graffitimålningar som funnits länge i området och som förskonats från klotter. Graffiti är ju en konstform som måste skiljas från klotter som är olagligt. Frivilligsamordnarens reflektioner om att kan vara dags att göra ett prov med ordnad graffiti på andra objekt förtjänar definitivt att diskuteras vidare’.

§28 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer för äldre år 2006

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/ kvalitetsindikatorer i särskilda boenden för äldre i stadsdelarna Liljeholmen, Vantör och Älvsjö har genomförts. Resultatet visat att det av 1189 personer i särskilda boenden var 1057 som fick sjukvårdsinsatser.

Förvaltningen anför bland annat att prioriterade områden varit nutrition, trycksårsprevention, individuell utprovning av inkontinenshjälpmedel, fallprevention och förebyggande av smittspridning. Förvaltningen kan notera att det inom vissa prioriterade områden skett en kvalitetsökning i Vantör jämfört med 2005.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 februari 2007.

Dnr 506-030/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§29 Balanslista avseende uppdrag från Vantörs, Enskede-Årsta samt EnskedeÅrsta- Vantörs stadsdelsnämnder

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Balanslistorna redovisar de skrivelser, uppdrag och frågor som nämnden lämnat till förvaltningarna.

§30 Anmälan av personalföreträdare EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Anmäldes att Bo Samuelsson, Lärarförbundet, utsetts till företrädare för TCO i stadsdelen, skrivelse daterad den 21 mars 2007.

Dnr 07-206/157

§31 Anmälan av protokoll från lokala råd med mera

Anmäldes protokoll från förskole- skolrådets möte den 7 februari 2007, Enskede-Årsta.

Anmäldes protokoll från Enskede-Årsta förvaltningsgrupp den 6 mars 2007 och Vantörs förvaltningsgrupp den 15 mars 2007.

§32 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll med mera

Anmäldes inkomna skrivelser, protokoll med mera, bilaga § 32.

Förvaltningarna får i uppdrag att vidta åtgärder som föranleds av anmälan.

§33 Anmälan av skrivelser från Rosa Lundmark m.fl. (v) samt Jonas Eklund m.fl. (mp)

Anmäldes skrivelse från Rosa Lundmark m.fl. (v) samt Jonas Eklund m.fl. (mp) om handläggning av ekonomiskt bistånd till SL-kort. I skrivelsen sägs bland annat att för vår tidigare rödgröna majoritet var det självklart att SL-kortet skulle ingå i normen för försörjningsstöd för att garantera alla stockholmare en skälig levnadsnivå. Förvaltningen får lämna en redogörelse senast i samband med tertialrapport 1 om olika frågor avseende SL-kort.

Dnr 07-502/154

Anmäldes skrivelse från Rosa Lundmark (v), Jenny Norberg (v) om miljön vid Vintergatans förskola, att det inte gjorts någon mätning av luftkvaliteten vid den nybyggda förskolan Vintergatan på Sandfjärdsgatan 28. Förvaltningen får vidta vissa åtgärder innan barnen börjar på förskolan.

Dnr 07-310/155

Anmäldes skrivelse från Rosa Lundmark (v), Jenny Norberg (v) om kvalifikationer för familjedaghem. Förvaltningen får redogöra för vilka kriterier/krav som gäller i förvaltningen för start av familjedaghem och hur dessa följs upp.

Dnr 07-402/156

Skrivelserna överlämnas till förvaltningen för beredning.

§34 Anmälan av beslut enligt delegationsordning

Anmäldes följande;

Vantör- avgiftsnedsättning äldre och handikappomsorg, dödsboanmälan, uppsägning av ej utnyttjad plats i förskola.

Enskede-Årsta- avskrivning av tillsynsärenden, varningar enligt alkohollagen, godkännande av planeringsresor, MBL-protokoll avseende förvaltningsledning.

§35 Stadsdelsdirektörens information

Gillis Hammars information:

- PM Enskededalens restaurang stängs tillfälligt från den 1 april 2007

- PM information om planerad bebyggelse vid Årstafältet

- lägesrapport om Sköntorps korttidshem

- ärendet om Åsens äldreboende har återremitterats till förvaltningen

Nämnden beslutade om sociala delegationens utbildning den 26 april 2007 med början kl. 13.00.

§36 Nämndens frågor

Frågor som ställdes: ytterligare information om läget vid Gullmarsplan, redogörelse om ökad flyktingtillströmning och situationen i Östberga.

§37 Begäran om yttrande i ärende enligt LSS

EnskdedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Länsstyrelsen begär i remiss nämndens yttrande över inkommen skrivelse om handläggning i ett enskilt ärende enligt LSS.

Förvaltningen redogör för hur ärendet har handlagts på enheten och bemöter de synpunkter som framkommer i skrivelsen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 februari 2007.

Dnr 07-505/46

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

Ledamoten Mervi Mäkinen Andersson (s) deltog ej i ärendets handläggning.

§38 Anmälan enligt Lex Sarah, SoL kap 14 2§

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Utredningen godkännes och lägges till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes inträffad händelse på Enskede servicehus enligt Lex Sarah, SoL 14 kap 2 §. Förvaltningen redogör för ärendet. Utredningen avslutas och nämnden behöver inte underrätta länsstyrelsen med anledning av de åtgärder som vidtagits för att undanröja risken för fortsatta missförhållanden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2007.

Dnr 07-506/112

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§39 Anmälan enligt Lex Sarah, SoL kap 14 2 §

EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Utredningen godkännes och lägges till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes inträffad händelse på assistansenheten Enskede Årsta enligt Lex Sarah, SoL 14 kap 2 §. Förvaltningen redogör för ärendet. Utredningen avslutas och nämnden behöver inte underrätta länsstyrelsen med anledning av de åtgärder som vidtagits för att undanröja risken för fortsatta missförhållanden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2007.

Dnr 07-506/113

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.