Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-04-26

Sammanträde 2007-04-26

Datum
Klockan
18.00
Plats
Enskede skola, Stockholmsvägen 30, hus C, matsalen

Öppen frågestund kl 18.00

2 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

3 Medborgarförslag- anmälan

Motionsslinga med belysning i Hemskogen från Finn Larsson
Dnr 07-320/123

Underhåll boulebanan i Grynkvarnsparken från Andreas Mattsson
Dnr 07-320/133

Rusta upp boulebanan intill Årstaliden från Anders Djerf
Dnr 07-320/134

Hundrastgård i Turingeparken från Isabella Wahlberg
Dnr 016-104/2007

Farthinder på Munksundsgatan i Stureby från Thord Eriksson
Dnr 07-320/161

Parkområdet Grytet från C-G Hagström
Dnr 301-105/2007

Svar

4 Öppen förskoleverksamhet i Årsta från Anna Lytter

Beslutsärenden

5 Underlag till budget 2008 med inriktning 2009 och 2010

6 Detaljorganisation

Dnr 07-012/150 MBL-protokoll dukas
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Inrättande av två nya förskoleavdelningar vid Sjösa torg, Högdalen- genomförandeärende

Dnr 402-127/2007
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Avveckling av Sköntorps korttidshem, Sköntorpsvägen 103

Dnr 07-505/174 MBL-protokoll dukas
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Gemensam ledning av Östbergaskolan och Sturebyskolan

Dnr 07-403/135 MBL-protokoll dukas
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Verksamhetsuppföljning av Lovisagården

11 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

12 Ansökan om medel till förebyggande insatser

13 Komet i förskolan- ansökan om medel till förebyggande insatser

14 Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade

15 Ansökningar om förenings- och kulturbidrag från kulturanslaget våren 2007

Del utsändes ej
Dnr 009-087/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Riktlinjer för bidrag till föreningar som arbetar med missbruksfrågor

17 Alla barns rätt till undervisning - svar på skrivelse från Rosa Lundmark (v), Jenny Norberg (v)

18 Miljön på Vintergatans förskola - svar på skrivelse från Rosa Lundmark (v), Jenny Norberg (v)

Remissärende

19 Detaljplan för nya bostäder i del av kv. Säven i stadsdelen Årsta

21 Månadsrapport för mars 2007

22 Personalekonomiskt bokslut 2006, bilaga 3 till verksamhetsberättelsen

23 Översyn av arbetet med försörjningsstöd i Enskede-Årsta- rapport

24 Översyn av arbetet med försörjningsstöd i Vantör – rapport

25 Balanslistor - från Enskede-Årsta och Vantörs SDN samt Enskede-Årsta-Vantörs SDN

26 Anmälan av protokoll från lokala råd med mera

27 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll med mera (lista-se pärm)

28 Stadsdelsdirektörens information

- skolans och särskolans förändrade organisationstillhörighet
- övrigt

Slutet sammanträde

30 Ärende på sluten del

S1 Ingripande mot OKQ8 Globen
Dnr 06-309/737

S2 Anbudsförfrågan avseende gemensam upphandling av olika former av missbruksvård
Dnr 105-108/2007

S3 Rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL
Dnr 599-102/2007

S4 Rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL
Dnr 07-599/153

S5 Ärende enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

S6 Ärende enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

S7 Ärende enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

S8 Ärende enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

S9 Ärende enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

S10 Ärende enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

S11 Anmälan av protokoll från sociala delegationen
Mötesinformation

 

§1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg 24 X, Anmälan av protokoll från kommunfullmäktige avseende val till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

§2 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), vice ordföranden Magnus Dannqvist (s) får i uppdrag att justera dagens protokoll.

Anmäls att protokollet från nämndens sammanträde 2007-04-18 justerades den 23 april 2007.

§3 Medborgarförslag- anmälan

Motionsslinga med belysning i Hemskogen från Finn Larsson
Dnr 07-320/123

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

Underhåll boulebanan i Grynkvarnsparken från Andreas Mattsson
Dnr 07-320/133

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

Rusta upp boulebanan intill Årstaliden från Anders Djerf
Dnr 07-320/134

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

Hundrastgård i Turingeparken från Isabella Wahlberg
Dnr 016-104/2007

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

Farthinder på Munksundsgatan i Stureby från Thord Eriksson Dnr 07-320/161

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

Parkområdet Grytet från C-G Hagström
Dnr 301-105/2007

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

§4 Öppen förskoleverksamhet i Årsta

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Anna Lytter.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till att starta en öppen förskola i Årsta.

Ärendet

Nämnden gav den 15 februari 2007 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Anna Lytter, att en öppen förskoleverksamhet startas i Årsta. Det saknas en träffpunkt för föräldrar som är hemma med sina barn.

Förvaltningen håller med om att den öppna förskolan fyller en viktig funktion, den ger föräldrar möjlighet att skapa ett kontaktnät i det område som de bor. Öppen förskoleverksamhet finns i Dalen, Stureby och Östberga. Årsta är en stor stadsdel och sett hela stadsdelsområdet ökar barnantalet mest i Årsta och Johanneshov de närmaste åren. Förvaltnignen anser att det finns behov av en öppen förskola i Årsta.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 april 2007.

Dnr 05-420/674

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Rosa Lundmark (v), vice ordföranden Magnus Dannqvist (s), ledamoten Jonas Eklund (mp) lämnade följande uttalande.

Det är roligt att vara med och besluta om att medborgarförslaget om en öppen förskola i Årsta ska utredas av förvaltningen. Idag finns öppen förskoleverksamhet i Stureby, Dalen, Östberga, Högdalen och i Rågsved. Eftersom Årsta har flest barn i förskoleåldern i hela stadsdelsområdet var vi positiva till förslaget redan när det presenterades för nämnden i februari. Självklart måste behovet av förskoleplatser prioriteras men det behöver inte stå i motsatsställning till en öppen förskola i Årsta. Lokaler som är lämpliga som öppen förskola kanske inte passar som förskoleverksamhet. Likväl som planering för förskoleverksamhet och gruppbostäder beaktas i samband med nybyggnation kan hänsyn tas till behovet av öppna förskolor i planeringen’.

§5 Underlag till budget 2008 med inriktning 2009 och 2010

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. I huvudsak bifalles förvaltningens underlag för budget 2008 med inriktning 2009 och 2010.

 2. Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen.

 3. Därutöver anförs.

Stadsdelsnämnden vill uttrycka sin oro för möjligheterna att i framtiden kunna organisera ett fungerande flyktingmottagande. Redan i år kommer kostnaderna för flyktingmottagandet i Enskede-Årsta-Vantör att kosta 7 miljoner mer än de dryga 9 miljoner som finns avsatta i budget. Detta är inte hållbart på lång sikt och en anpassning av flyktingpengen ut till stadsdelarna är därför nödvändig.

Stadsdelsnämnden vill också lyfta fram vikten av att de existerande planerna för en utveckling av Högdalstopparna med omnejd realiseras inom de närmaste två åren. De budgeterade medel som finns för detta är i dag uppdelad på tre förvaltningar, vilket skapar osäkerhet kring möjligheterna att påbörja exploateringen i området. De pengar som i dag finns avsatta för Enskede-Årsta-Vantör respektive Farsta stadsdelsnämnd räcker till att förbättra miljön i området, men inte till några större investeringar i anläggningar. Nämnden vill därför påpeka vikten av att fullmäktige i kommande beslut avsätter medel för dessa investeringar enligt redan beslutad plan.

Nämnden kommer de närmaste åren att vidta en rad viktiga åtgärder för att utveckla äldreomsorgen. De statliga medel som skjuts till ger möjlighet till kvalitetsförstärkningar som är viktiga. Det bör dock påpekas att en uppräkning av ordinarie budget inom de kommande åren är av största vikt för att möjliggöra en kontinuerlig kvalitetshöjning inom både boenden och hemtjänst.

Ärendet

Nämnden ska lämna ett underlag till kommunstyrelsen inför arbetet med budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010.

Förvaltningen redovisar de satsningar som behöver prioriteras utifrån kommunfullmäktiges mål.

Förvaltningen anför bland annat att befolkningen inom stadsdelsområdet kommer att fortsätta öka under de närmaste åren. En fortsatt utbyggnad av förskola är prioriterad. Hemtjämnsten ska utveckals för att än bättre kunna tillgodose vård och omsorg för äldre. Under de närmaste åren kommer formerna för valfriheten att utvecklas inom många av stadens verksamheter. Många av stadsdelens parker behöver rustas upp under de närmaste åren.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtnade daterat den 28 mars 2007.

Dnr 07-102/163, 102-113/2007

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m), Lena Kling (fp) framlade ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Henrik Ehrenbergs (kd) med flera yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

1. Förvaltningens förslag godkänns delvis.

2. Därutöver anförs.

I stället för att centralisera skolan och sälja ut kommunala verksamheter vill vi värna om och utveckla stadsdelsnämnderna utifrån behoven i vårt område. Vi är starkt oroade över den borgerliga majoritetens planer på konkurrensutsättning och avknoppning. Talet om valfrihet skorrar falskt – istället har det visat sig att valfriheten som låter så tjusig är ett täcknamn för privatisering. Enligt finansborgarrådet finns nämligen inga gränser för hur långt utförsäljningen kan gå, förutom myndighetsutövning och strategisk ledning. Kommunens beställarkompetens, samverkan mellan myndigheter och medverkan i samhällsplaneringen kommer att förtvina om utförsäljningen får gå för långt.

Genom sammanslagning av stadsdelsnämnder och centralisering av verksamheter är det tydligt att den borgerliga majoriteten inte har för avsikt att utveckla demokratin i Stockholms stad. Istället för att arbeta för att flytta besluten närmare dem de berör, för att öka insyn och transparens i beslutsprocesser och för att ge medborgarna möjligheter till ökat inflytande präglas politiken av centralisering, flytt av beslut och bortprioriteringar av utåtriktat informationsarbete.

Istället för att minska demokratin genom att minska antalet stadsdelsnämnder och göra hundratals anställda övertaliga vill vi utveckla den lokala demokratin och fortsätta förra periodens arbete med att göra brukare och medarbetare mer delaktiga i utvecklingen av verksamheterna. Vi menar att staden ska stödja och fortsätta utvecklingen av ett fördjupat medborgarinflytande samt ett brukarinflytande i verksamheter där det inte är så väl utbyggt. Det kan göras genom erfarenhetsutbyte, brukarrevisioner och modeller som ger ett ökat inflytande över budget och verksamhet. För oss är det viktigt att skapa ett samhälle där medborgarna har inflytande över de beslut som berör dem, att ge dem möjlighet att vara en del av samhället de lever och verkar i. För att detta ska ske måste den politiska ledningen vara tydlig med att demokratiarbete är viktigt. Det utåtriktade informationsarbetet och kontakterna mellan beslutsfattare och medborgare måste utvecklas och nya former och platser för möten både mellan medborgare och mellan medborgare och beslutsfattare måste utvecklas.

Det är genom ständig demokratiutveckling man skapar förutsättningar för legitimitet och fortsatt förtroende för det demokratiska politiska system som vi har. Inte minst i tider då politikerförakt och svikande valdeltagande är detta viktigt. Genom den borgerliga majoritetens bristande ambition vad gäller arbetet med demokrati kommer dessa två förödande konsekvenser att fördjupas.

Vi välkomnar mångfald i välfärden. Många av våra kommunala verksamheter har idag olika inriktningar inom förskolan, skolan och omsorgen. Det vägledande vid konkurrensutsättning av verksamhet måste alltid vara Stockholms invånares bästa. Vi motsätter oss konkurrensutsättning när den drivs av ideologisk rigiditet och som därmed riskerar att ge stockholmarna sämre och dyrare välfärd. Vidare är det för oss självklart att ställa sociala krav, miljökrav och krav på meddelarfrihet för de anställda för att på så sätt använda upphandlingen som ett redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Utmaningsrätten innebär att vem som helst när som helst kan kräva privatisering av väl fungerande kommunal välfärd. Utmaningsrätten kommer att skapa oro och otrygghet bland barnen i skolan, bland våra äldre och alla andra som brukar vår gemensamma välfärd. Vi vill ge stadens invånare och stadens medarbetare arbetsro och trygghet. Därför säger vi nej till utmaningsrätten.

Miljömedvetandet ökar i samhället, men Stockholms borgerliga majoritet stoppar huvudet i sanden. Alla resurser till lokalt Agenda 21- och miljöarbete i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har stoppats, samtidigt som miljöförvaltningens personal skärs ner drastiskt. Vi vill att stadsdelsförvaltningen ska skaffa sig den kompetens som behövs för att både minimera de egna verksamheternas miljöpåverkan och samarbeta med engagerade invånare för en bättre miljö i stadsdelen. Enskede-Årsta-Vantör bör ha ett strukturerat miljöarbete som bygger på en miljöpolicy.

Istället för att låta trängselavgifterna bara gå till vägbyggen vill vi satsa på kollektivtrafiken, exempelvis att bygga ut tunnelbanan till Älvsjö. Vi vill värna om våra fina naturområden, bland annat Årstafältet, Årstaskogen, Rågsveds friområde och Högdalstopparna. Många boende, både i Vantör och Farsta, har exempelvis varit med och tagit fram förslag till utveckling av Högdalstopparna. Utvecklingen av Högdalstopparna ska inte ingå i ordinarie investeringsbudget så som föreslås utan ska ligga som ett eget stadsövergripande projekt på de centrala nämnderna tillsammans med stadsdelsnämnden. Vi är därför oroade över att enbart Årstafältet lyfts fram som en satsning under kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Vi välkomnar att det ska tas fram en parkplan även för Enskede-Årsta och förutsätter att den tas fram i djup samverkan med befolkningen på samma sätt som Vantörs parkplan togs fram.

Vår tidigare rödgröna majoritet gjorde stora satsningar på kompetensutveckling och arbetsmarknadsinsatser genom Kompetensfonden. Bland annat utvecklades Skapa Resultat som nu försvinner från stadsdelen, vilket var en ny modell för att nå arbetslösa ungdomar som stod långt från arbetsmarknaden. Vi behöver ha tillbaka platserna i vuxenutbildningen som skurits ned så att alla arbetslösa som inte vill annat än jobba ska kunna gå en utbildning som ger arbete. Den stora skillnaden i kvinnors förvärvsfrekvens i området är alarmerande och behöver särskilt analyseras för att kunna besluta om insatser. Att önskemålen om barnomsorg varierar så kraftigt påverkar också barnens situation och vi befarar att barn går miste om behövligt språkstöd vilket kan minska deras möjligheter i skolan.

Vi behöver ett reformerat resursfördelningssystem för ekonomiskt bistånd, så att mer pengar fördelas till områden med större sociala behov. Med mer pengar kan vi ha fler praktikplatser och fler socialsekreterare som kan uppmuntra och stödja arbetslösa. De nyligen framlagda konsultrapporten visar på flera intressanta utvecklingsmöjligheter, bland annat sociala arbetskooperativ som skulle kunna vara ytterligare en resurs för att stärka människors möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Vi vill att alla boende ska kunna resa fritt i Stockholm och därför ha rätt till SL-kort om de har rätt till ekonomiskt bistånd. Inte minst är det viktigt ur ett barnperspektiv – om föräldrarna blir fångar i förorten blir barnen också fast.

Vi delar förvaltningens uppfattning att frågan om vuxna med försörjningsstöd på grund av sjukskrivning måste lyftas till en övergripande nivå. Det krävs strukturella insatser för att stoppa denna utveckling. Vi välkomnar därför Sture Korpis utredningsförslag om förbättrad rehabilitering för personer med ekonomiskt bistånd med ett ökat ansvar från försäkringskassan.

Mot bakgrund av att de nya riktlinjerna för äldreomsorgen stoppats av de borgerliga partierna i höstas ser vi med stark oro på skrivningarna om minskat behov av servicehus. Med vårt förslag till nya riktlinjer skulle otryggheten i boendet vara en faktor som vägdes in i bedömningen av rätt till servicehus. Vi är också bekymrade över tilläggstjänster inom hemtjänsten, om de bara gäller de som kan betala för sig. Vi vill tvärtom minska skillnaderna och öka inflytandet över utformningen av insatserna för våra äldre, vilket vårt förslag till riktlinjer var ett uttryck för.

Satsningarna på förskolan måste givetvis också fortsätta för att minska barngrupperna och hålla barnomsorgsgarantin. Barnens tid i förskolan är en del i det livslånga lärandet. Barn som får tillgång till en bra förskola har klart bättre möjlighet att lyckas under fortsatt skolgång. Därför måste staden kunna garantera en förskola med god kvalitet och små barngrupper. Samverkan mellan förskolan och socialtjänsten är givetvis viktig som förvaltningen skriver men samverkan med skolan blir svårare att upprätthålla när skolan försvinner från stadsdelsnämnderna. Vi efterlyser en planering för hur samverkan med skolan ska upprätthållas.

Det är viktigt att flyktingmottagandet inte bara fokuserar på de vuxna arbetsföra utan även ser till barnens behov. Stadens revisorer har kritiserat bristen på introduktionsplaner för barn och unga. Att barnen kommer in på ett bra sätt i samhället och får en skolgång och en fritid som anpassas till deras förutsättningar är nödvändigt för en lyckad introduktion. Vi håller med förvaltningen om att bristen på tillgängliga bostäder är ett stort problem och inte kommer det att bli mindre av den utförsäljning av allmännyttan som pågår. Allt färre flyktingar kommer att kunna bo i innerstan eller i attraktiva närförorter, vilket bidrar till att ytterligare öka segregationen i vårt område.

Det finns fortfarande ett stort behov av bostäder av olika slag och med olika grad av personalmedverkan för personer med funktionsnedsättningar. Visserligen kan man inte garantera att en utbyggnad i vårt område kommer stadsdelens sökande till del, men lägenheterna kommer andra köande till del som vill bo i vårt område. Våra sökande kan å andra sidan få plats i bostäder som byggs i andra områden. Vi anser att bostäderna är en gemensam resurs för hela staden och att alla förvaltningar måste tänka så för att vi ska kunna lösa bostadsbristen för personer med funktionsnedsättningar.

Slutligen vill vi betona vikten av att uppmärksamma arbetsmiljö, personalomsättning och sjukfrånvaro i yrkesgrupper som drabbas i samband med neddragningarna av personal. Även socialsekreterarnas situation är oroväckande och måste analyseras noga för att sätta in rätt insatser. En minskning av personalen i samband med verksamhetsplan nr 2 kommer att ytterligare öka påfrestningarna på denna yrkesgrupp som har ett så svårt arbete med samhällets mest utsatta. I så fall kan en karusell sättas igång av ökad sjukskrivning, ökad personalomsättning, sämre service och ökade kostnader och där ingen blir vinnare’.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§6 Detaljorganisation

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens detaljorganisation för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning godkänns.

 2. Neddragning av tjänster enligt tjänsteutlåtandet godkänns.

Ärendet

Den 1 juli startar Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. I detta ärende föreslås den detaljorganisation som ska fiinnas inom respektive avdelning. Merparten av de 3 000 medarbetarna i den nya förvaltningen direktinplaceras.

I ärendet föreslås de tjänster som inrättas inom främst administration och chefer inom myndighetsutövande delar. Totalt är det 108 nya tjänster inklusive de 7 nya avdelningschefer, som stadsdelsdirektören tillsatt. Samtidigt dras cirka 95 tjänster in. Beräknat på helår ger detta en besparing på cirka 43 miljoner kronor.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 april 2007.

Dnr 07-012/150, 012-121/2007

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamoten Jonas Eklund (mp), tjänstgörande ersättaren Jenny Norberg (v) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Henrik Ehrenbergs (kd) med flera yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamoten Jonas Eklund (mp), tjänstgörande ersättaren Jenny Norberg (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

1. Förvaltningens detaljorganisation avslås.

2. Resursenheterna i Vantör och Enskede-Årsta utvärderas innan ställning tas till behov av en ny organisation.

3. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi anser att förslaget till den nya organisationen av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning är alltför slimmat i förhållande till arbetsbelastningen. Det finns risk för att sjukfrånvaron och ohälsan bland personalen ökar. Kvinnor är särskilt drabbade eftersom de är i majoritet bland personalen. Förslaget har enligt SKTF arbetats fram utan diskussioner med medarbetarna, vilket är allvarligt om förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats. Utan dialog med medarbetarna och utan risk- och konsekvensbeskrivning är underlaget för nämndens beslut otillräckligt.

En stor del av neddragningen av tjänster ligger på administrationen. Vi anser att administrativ personal är nödvändig för att få arbetet att fungera i hela organisationen. Förslaget innebär alltför få assistenter vilket ökar arbetsbelastningen för ledningen. Bland annat föreslås endast en nämndsekreterare på ett mycket större område än tidigare men fler invånare och fler verksamheter, vilket resulterar i fler förslag och mer arbete för nämnden.

Många av neddragningarna handlar inte om konsekvenser av sammanslagningen utan är rena nedskärningar av anställningar som direkt påverkar servicen till medborgarna. Vi ifrågasätter exempelvis om behovet av drogförebyggande insatser och samordning minskar när förvaltningarna slås ihop? Även dessa konsekvenser behöver beskrivas innan beslutet fattas.

Vi anser i likhet personalen vid förskolorna i Årsta 2 och förskolan Gläntan att den specialpedagogiska personalen ska få vara kvar på sina befattningar. Barnens behov minskar inte bara för att förvaltningarna slås samman. Det är anmärkningsvärt att ändra organisationen för resursenheterna utan utvärdering och utan redovisning av måluppfyllelse, effektivitet samt föräldrarnas synpunkter. Vi ställer oss också undrande till förslaget om att endast ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska i en stadsdelsförvaltning med en befolkning som motsvarar Karlstads invånarantal. Hur går det ihop med den medicinska säkerheten för våra äldre?

Vi delar också de fackliga organisationernas starka reaktion på att två tjänster inom administrationen ska arbeta med avknoppning/konkurrensutsättning/upphandling samtidigt som så stora neddragningar görs på reguljära verksamheter.

Idén med kontaktcenter för medborgarna är god, men vi menar att man inte ska underskatta nyttan av att kunna möta representanter för staden direkt så som på medborgarkontoren. Det finns många medborgare som är språksvaga och som inte vill eller kan ringa och prata i telefon. För dessa finns information på olika språk på plats på medborgarkontoren och det är alltid lättare att möta en person direkt när man inte riktigt kan språket. Dessutom anser vi att det ska finnas en specialiserad konsumentvägledare på heltid i den sammanslagna förvaltningen, i likhet med till exempel Bromma och Hägersten-Liljeholmen. Bara under 2006 tog Enskede-Årsta konsumentvägledare hand om 1 912 ärenden – behoven kommer inte att minska när upptagningsområdet nästan fördubblas och dessutom med fler låginkomsttagare i befolkningen.

Totalt sett menar vi att kvaliteten på verksamheten måste bli lidande mot bakgrund av alla neddragningar i förslaget’.

Ledamoten Rosa Lundmark (v) anmälde jäv och deltog ej i ärendets handläggning.

§7 Inrättande av två nya förskoleavdelningar vid Sjösa torg, Högdalen- genomförandeärende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av förhyrning av lokal vid Sjösa torg 1-5, Högdalen.

 2. Förvaltningen får i uppdrag att ingå hyresavtal beträffande ovanstående lokal.

Ärendet

För att möta den stigande efterfrågan på förskoleplatser i Bandhagen/Högdalen föreslår förvaltningen att två förskoleavdelningar inrättas i en lokal vid Sjösa torg 1-5, Högdalen. Lokalen beräknas kunna stå klar för inflyttning under hösten 2007.

Förvaltningen anser att förslaget utgör en kostnadseffektiv lösning. Två nya avdelningar vid Sjösa torg bidrar till måluppfyllelse för förskoleplatser i Bandhagen. Lösningen tillför nämnden cirka 30 förskoleplatser och bidrar till arbete med att tillgodose barnomsorgsgarantin och kommunfullmäktiges uppdrag för barngruppers storlek.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 april 2007.

Dnr 402-127/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Avveckling av Sköntorps korttidshem, Sköntorpsvägen 103

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

1 Sköntorps korttidshem för barn med funktionshinder upphör 2007-09-30.

2 Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att bedriva verksamheten i andra lokaler.

Ärendet

Under en lång tid har grannar till Sköntorps korttidshem framfört att de blivit störda av verksamheten. Förvaltningen har vid ett flertal tillfällen träffat grannarna och bostadsrättsföreningens representanter för att diskutera situationen och komma fram till en lösning.

Förvaltningen föreslår att Sköntorps korttidshem upphör 2007-09-30. För att kunna behålla korttidshemmet föreslås att möjligheten att bedriva verksamheten i andra lokaler från och med 2007-10-01 undersöks. På korttidshemmet är 22 barn placerade. Om korttidshemmet flyttar till nya lokaler kommer samtliga barn erbjudas att följa med verksamheten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 april 2007.

Dnr 07-505/174

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Rosa Lundmark (v), vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamoten Jonas Eklund (mp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Henrik Ehrenbergs (kd) med flera yrkande.

Reservation

Ledamoten Rosa Lundmark (v), vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamoten Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

1. Stadsdelsnämnden bifaller förvaltningens förslag

2. Uppdraget att hitta nya lokaler ska återrapporteras till nämnden före sommaren.

3. Därutöver vill vi säga följande.

Vi anser att verksamheten vid Sköntorps korttidsboende måste fortsätta i nya lokaler. Vår uppfattning är att förvaltningen i första hand ska söka en lösning genom att hitta en annan lokal i vårt eget stadsdelsområde. Det är helt avgörande för kvaliteten i omsorgen om barnen att personalgruppen får vara intakt i de nya lokalerna. Skulle det inte lyckas att hitta lokaler i vårt område måste lokaler sökas i andra stadsdelsområden, i första hand i de områden där det bor många barn som nu använder Sköntorps korttidsboende. Den politiska majoriteten i stadsdelsnämnden har ett stort ansvar att se till att frågan lyfts till en stadsövergripande nivå om lokaler måste sökas i andra områden’.

Särskilt uttalande

Ledamoten Rosa Lundmark (v), vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamoten Jonas Eklund (mp) lämnade följande uttalande.

Vi beklagar att bostadsrättsföreningen säger upp korttidsboendet istället för att hitta lösningar i samverkan med förvaltningen. Det är givetvis helt oacceptabelt att boende skall störas av en verksamhet i vilken form den än så må vara. Vi kan dock inte helt bortse från det faktum att om boendet funnits i ett hus ägt av ett allmännyttigt bostadsbolag hade möjligheten och viljan till åtgärder för att bibehålla verksamheten varit större än som nu synes vara fallet. Vi ser här vådan av att minska de allmännyttiga bostäderna i staden genom den utförsäljning som den nya majoriteten satt igång.

I en stad där allmännyttan skall säljas ut kan detta bli ett återkommande problem i våra stadsdelar. Nämnden återkommer i de flesta av alla nybyggnadsärenden till frågan om behov av gruppboenden, förskolor etc. Trots att ägandeformen inte kan vara diskvalificerande vid etablering av verksamheter, så kan frågan ställas om framtida försörjning av lokaler till dylik verksamhet kommer att begränsas’.

§9 Gemensam ledning av Östbergaskolan och Sturebyskolan

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Östbergaskolan och Sturebyskolan sammanförs under en rektor från och med 25 juni 2007.

Ärendet

Östbergaskolan har under flera år haft ett svårt ekonomiskt läge. Orsaken till det ekonomiska läget är att elevantalet på Östbergaskolan är lågt. För närvarande går cirka 150 elever från förskoleklass till år 6.

Förvaltningen gör bedömningen att en samordning med en större skola är nödvändig i dagsläget för att skolan ska kunna överleva och ha en bra kvalitet i verksamheten. Från och med år 7 är Sturebyskolan hemskola för de elever som bor i Östberga. Av den anledningen är det naturligt att föreslå att Östbergaskolan och Sturebyskolan med en gemensam skolledning samordnar sina verksamheter. Ansvaret för grundskolorna förs 1 juli över till utbildningsnämnden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 april 2007.

Dnr 07-403/135

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Nämnden lämnade följande uttalande.

Stadsdelsnämnden fattar nu beslut om en organisationsförändring som förhoppningsvis kan leda till arbetsro för elever och personal och en möjlighet för Östbergaskolan att utvecklas. Nämnden vill lyfta fram vikten av att den nya organisationen av skolledningen inte leder till att kontakt mellan elever, personal och skolledning försvåras. För att omorganisationen ska bli lyckad krävs naturligtvis att den nya skolledningen känns närvarande på både Östberga- och Sturebyskolan’.

§10 Verksamhetsuppföljning av Lovisagården

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till stadsledningskontoret.

Ärendet

Beställaravdelningen för äldre och funktionshindrade svarar för uppföljning av utförarenheter inom äldreomsorg, omsorg om funktionshinder och socialpsykiatri. Vissa verksamhetsuppföljningar enligt ramavtal är delegerat till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd av stadsledningskontoret. Lovisagården är ett gruppboende för dementa med 36 platser beläget i Haninge kommun.

Förvaltningen bedömer att Lovisagården utifrån utförd verksamhetsuppföljning vara ett mycket väl fungerande boende för dementa. De utvecklingsbehov inom vissa administrativa delar samt säkerhetsaspekter som påtalades i föregående uppföljning har åtgärdats.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 mars 2007.

Dnr 07-599/137

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), ledamoten Jonas Eklund (mp) lämnade följande uttalande.

Kvalitetsuppföljning är ett viktigt inslag i stadsdelsnämndens verksamhet och skall vara under ständig utveckling för att kunna möta de krav på insyn som anhöriga och medborgare ställer på nämnden.

Vi är därför av uppfattningen att kvaliteten i verksamhetsuppföljningen skulle öka om även de anhöriga tillfrågades i samband med uppföljningen, framförallt när det gäller demensboenden men även andra verksamheter. Likaså är det viktigt att andelen fast anställd personal anges, annars har inte uppgiften om andel fast personal med relevant utbildning något värde. Förvaltningen bör uppmärksamma stadsledningskontoret på dessa synpunkter i samband med uppföljningen av den använda uppföljningsmodellen’.

§11 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Ansökan görs till Socialstyrelsen om 9,972 mnkr i stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre.

Ärendet

Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att för 2007 besluta om och fördela medel för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om äldre personer.

Enskede-Årsta-Vantör föreslås tilldelas 9,972 mnkr.

Förvaltningen har fått in 22 ansökningar om stimulansmedel och ansökta medel överstiger tilldelade medel. Följande verksamheter föreslås för stimulansmedlen: Rågsveds äldrecentrum, rehabilitering, utbildning vårdbiträde/undersköterska demensvård, Tussmötegården, öppen dagverksamhet Högdalen, öppen dagverksamhet Östberga, förebyggande arbete- uppsökande verksamhet, styrning och ledning, Vikmansgårdens sjukhem och Norrbärke sjukhem.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 april 2007.

Dnr 07-504/108

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§12 Ansökan om medel till förebyggande insatser

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Ansökan görs hos Länsstyrelsen i Stockholms län med 170 000 kr till projektet ’DISA-utbildning’.

Ärendet

Forskningen visar att flickors psykiska hälsa försämrats under 90-talet. Enligt Stockholmsenkäten 2006 (drogvaneundersökningen) får flickor i Enskede-Årsta skolår nio sämst resultat vad gäller psykisk ohälsa- jämfört med genomsnittet för flickor i Stockholms stad.

Förvaltningen har för avsikt att utbilda olika personalkategorier som i sin ordinarie verksamhet arbetar mot flickor i åldern 13-18 år i DISA-programmet. Personalen ska sedan bilda stödgrupper för flickor och systematiskt arbeta efter metoden. Länsstyrelsen i Stockholms län fördelar medel för lokala förebyggande insatser.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 april 2007.

Dnr 07-499/160

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Komet i förskolan- ansökan om medel till förebyggande insatser

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden ansöker tillsammans med Bromma stadsdelsnämnd och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd om utvecklingsbidrag med 880 000 kr från Länsstyrelsen i Stockholms län till projektet ’Komet i Förskolan’ år två.

 2. Beslutet gäller under förutsättning att Bromma stadsdelsnämnd och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansöker om utvecklingsbidrag.

Ärendet

Forskningen visar att stöd till barn i förskoleåldern kan minska förekomsten av utagerande problembeteenden. Den visar också att insatser under tidiga år har stor betydelse för att förebygga en senare antisocial utveckling.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommunerna i Stockholms län för lokala alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. Bromma stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd samt Enskede-Årsta stadsdelsnämnd beviljades år 2006 utvecklingsmedel till ett tvåårigt projket ’Komet i förskola’. Ovan nämnda stadsdelar avser ansöka om medel för år två.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 april 2007.

Dnr 07-402/151

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för äldre och funktionshindrade beviljas för 2007 med 225 000 kronor enligt följande

PRO Årstaplan 10 000

PRO Gullmarsplan 7 000

PRO Enskede Dalen 6 000

PRO Stureby 5 000

PRO Högdalen Bandhagen 14 000

PRO Rågsved Hagsätra 13 000

SPF Stureby 6 000

SPF Enskede Dalen 6 000

SPF Enskede Årsta 7 000

SPF Hagsätra Rågsved 8 000

SPF Bandhagen Högdalen 9 000

Årsta Hem och Samhälle 2 000

Årsta Folkets Husförening 5 000

Konstnärer på Torget 2 000

DHR Söder om Söder 5 000

Enskede Gårds Hobby 2 000

Frivillig Väntjänst 6 000

Verdandi 21 000

47:ans Trivsel och Bingoklubb 2 000

RSMH Söder om Söder 29 000

Hovets ideell & kulturförening 2 000

Nätverk för afrikaner i Vantör 4 000

Stockholms Läns Dövas Pensionärsförening 6 000

Röda Korset, Vantörkretsen 14 000

Högdalskyrkans pensionärsklubb 2 000

Frälsningsarmén-Söderkårens Dagligträff 6 000

Förtroenderådet, Rågsveds äldrecentrum 8 000

Förtroenderådet, Hagsätra hemtjänst 8 000

Veteranringen i Vantör 8 000

Camu camu 2 000


Ärendet

Nämnden kan bevilja ekonomiskt bidrag till organisationer, vars verksamhet kompletterar och stödjer nämndens ordinarie verksamhet riktad till äldre och funktionshindrade. Bidrag beviljas endast till verksamheter inom stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör eller till regionala verksamheter där stadsdelen ingår och viss andel av medlemmarna bor inom området.

Förvaltningen har vid fördelningen tagit hänsyn till gällande riktlinjer och hur utåtriktad och stödjande verksamheten är mot äldre ensamma människor. Andelen boende i stadsdelen har också tagits med i bedömningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2007.

Dnr 07-008/116

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Ansökningar om förenings- och kulturbidrag från kulturanslaget våren 2007

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Föreningen TRIVS (Tryggheten i Vantörs stadsdel) beviljas bidrag med 30 000 kronor varav 20 000 kronor till pysselkväll, läxhjälp med mera och 10 000 kronor till fritidsmaterial samt att övriga sökta medel avslås.

 2. Föreningen Svea Sträng/Ung utan Pungs ansökan om bidrag till ett ungdomsprojekt om könsroller med 375 7000 kronor avslås.

 3. Föreningen Svea Sträng/Ung utan Pungs ansökan om bidrag till amatörverksamheten med 500 000 kronor eller högsta möjliga belopp avslås.

 4. Redovisningen av förvaltningens beslut om föreningsbidrag våren 2007 från kulturanslaget godkänns.

Ärendet

Föreningar i Vantör kan ansöka om förenings- och kulturbidrag från nämndens kulturanslag. Barn och ungdomar är prioriterad målgrupp.

Tio föreningar har ansökt om bidrag. Förvaltningens beredningsgrupp har behandlat dessa. Stadsdelsdirektören har fattat beslut om bidrag enligt delegation medan ansökningar som gäller summor över 50 000 kronor eller är av principiell karaktär föreläggs nämnden för beslut.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 april 2007.

Dnr 009-087/2007

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Henrik Ehrenbergs (kd) med flera yrkande.


Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Föreningen Ung utan Pung/Svea Sträng beviljas 200 000 kronor till sin amatörverksamhet.

 2. I övrigt godkänns förvaltningens förslag till beslut.

 3. Därutöver anförs.

Ung utan pung är en verksamhet med lång tradition i Vantör och har varit ett uppskattat och framgångsrikt komplement till stadsdelens övriga kultur- och föreningsverksamhet. Kombinationen med en omfattande amatörverksamhet för stadsdelens ungdomar med en mer kommersiell verksamhet med turnéer runt om i landet, främst i Göteborg och Malmö, har placerat Rågsved och Vantör på kartan som ett kulturellt centrum i de södra förorterna.

UUP har sedan lång tid erhållit verksamhetsbidrag för sin amatörverksamhet. I ansökan konstaterar man att den professionella delen av verksamheten för närvarande finansierar ca 50 % av amatörverksamheten och att man ständigt finner nya former för finansiering av denna. Amatörverksamhetens verksamhet samt planerade verksamhet redovisas utförligt i ansökan och det vore synd om föreningens 25-års-jubileum skulle krönas av stadsdelsnämnden beslut om indragna bidrag för en verksamhet som så många ungdomar kunnat utvecklats och känna glädje i’.

§16 Riktlinjer för bidrag till föreningar som arbetar med missbruksfrågor

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Riktlinjer för bidrag till föreningar som arbetar med missbruksfrågor lokalt i Enskede-Årsta-Vantör godkänns.

 2. I budgeten avsätts 200 000 kronor från Anslag 1, av medel budgeterade för missbruksvård, till bidrag till föreningar som arbetar med missbruksfrågor lokalt i Enskede-Årsta-Vantör.

Ärendet

Nämnden beslutade den 30 januari 2007 att föreningar som arbetar med missbruksfrågor lokalt ska kunna söka bidrag från nämnden.

Förvaltningen har i samverkan med Enskede-Årsta arbetat fram förslag till riktlinjer för bidrag till föreningar som bedriver missbruksarbete i Enskede-Årsta-Vantör. Det framgår bland annat vilka krav en förening ska uppfylla för att kunna få bidrag, vilka handlingar som ska bifogas en ansökan samt hur bidraget ska följas upp. 200 000 kronor avsätts till bidrag för lokalt missbruksarbete under 2007.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2007.

Dnr 008-117/2007

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Henrik Ehrenbergs (kd) med flera yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Förvaltningens förslag till riktlinjer godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande.

Det är viktigt att de föreningar som får ekonomiskt bidrag verkligen kompletterar och stödjer nämndens ordinarie verksamhet. För att förtydliga riktlinjerna bör den syftesformulering som beskrivs under rubriken ”Ärendets bakgrund” läggas till under rubriken ”Allmänna förutsättningar” för bidrag. Vi vill också betona vikten av att föreningar som får bidrag för arbete med missbruksfrågor är öppna för samverkan med förvaltningens olika verksamheter samt vid behov med andra myndigheter och föreningar i området. Utan samverkan riskerar de olika parternas insatser att motverka varandra eller i vart fall att inte stödja varandra, och då är syftet med bidraget förfelat’.

§17 Alla barns rätt till undervisning - svar på skrivelse från Rosa Lundmark (v), Jenny Norberg (v)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen.

Ärendet

Nämnden uppdrog den 30 januari 2007 till förvaltningen att bereda en skrivelse från Rosa Lundmark (v), Jenny Norberg (v) om alla barns rätt till undervisning. Förvaltningen ska redovisa omfattningen av, och motiven till, befrielse från undervisning i de kommunala grundskolorna i Enskede-Årsta-Vantör.

För att kunna besvara frågorna har förvaltningen i samarbete med Enskede-Årsta inhämtat underlag från skolledningarna. Förvaltningen kan konstatera att det inte varit aktuellt med befrielse från undervisning för någon elev under senare år, utifrån de skäl som anges i skrivelsen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 april 2007.

Dnr 403-012/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Miljön på Vintergatans förskola - svar på skrivelse från Rosa Lundmark (v), Jenny Norberg (v)

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen.

Ärendet

Nämnden uppdrog den 22 mars 2007 till förvaltningen att bereda en skrivelse från Rosa Lundmark (v), Jenny Norberg (v) om miljön på Vintergatans förskola. I skrivelsen framförs att ingen mätning av luftkvalitén gjorts vid den nybyggda förskolan Vintergatan på Sandfjärdsgatan 28.

Förvaltningen gör inga egna mätningar utan utgår från de utredningar som miljöförvaltningen gör. I projektet för nya bostäder på Årstalänken har både markundersökningar och mätningar av luftkvalitén gjorts i området. Enligt beräkningar gjorda av Stockholms luft- och bulleranalys klaras miljökvalitetsnormerna för partiklar, kvävedioxid och bensen inom området. Varken Vintergatans förskola eller den planerade permanenta förskolan ligger på gamla Årstalänken där marken punktvis är påverkad av föroreningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 april 2007.

Dnr 07-310/155

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Detaljplan för nya bostäder i del av kv. Säven i stadsdelen Årsta

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till stadsbyggnadsnämnden.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har i remiss begärt nämndens yttrande över detaljplan för bostäder i kv. Säven, beläget på Sköntorpsvägen vid Ymsenvägen-Steningevägen. Ett sjuttiotal lägenheter planeras med hälften treor och resten fyror och tvåor. Förslaget innefattar två punkthus i åtta respektive nio våningar.

Förvaltningen är positiv till förändringen i detaljplanen som möjliggör ett tillskott av bostäder. Det är viktigt att förnya Årsta genom kompletterande bebyggelse med en hög andel stora lägenheter. I planarbetet anser förvaltningen att det är skäl att se över trafiksituationen på Sköntorpsvägen. Förvaltningen kan konstatera att de solstudier som gjorts visar att de föreslagna husen endast marginellt påverkar ljusförhållandena för befintliga hus. Förvaltningen föreslår att grönkompensation sker i området kring Steningeparken.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterar den 3 april 2007.

Dnr 07-302/99

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Nämnden lämnade följande uttalande.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd behöver öppna fler nya gruppboenden under de kommande åren. Det är viktigt att exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden uppmärksammar behovet av lokaler för gruppbostäder när nya bostäder byggs i Enskede-Årsta-Vantör, vare sig det är hyresrätter eller bostadsrätter’.

Särskilt uttalande

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m), Lena Kling (fp), vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s) lämnade följande uttalande.

Vi vill påpeka vikten av att planera för att näringsverksamheter ska kunna etableras i stadsdelen och att detta får genomslag i planeringen av bostäder. En fungerande lokal arbetsmarknad där varje stadsdel byggs som en stad i staden är viktigt för att underlätta för människor att komma in på arbetsmarknaden och för att skapa förutsättningar för att människor ska kunna arbeta inom ett rimligt avstånd från sin bostad.

Det är också viktigt att det i nära anslutning till bostäderna finns goda parkeringsmöjligheter för såväl boende som besökare.

Nämnden vill också påpeka att det i stadsdelen generellt finns ett behov av ett större antal lägenheter med fyra eller fler rum och kök. Det är viktigt att den som flyttar till stadsdelen har möjlighet att stanna kvar när inkomstförhållanden eller familjeförhållanden förändras och behov av ett större boende uppstår’.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§21 Månadsrapport för mars 2007

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport.

Ärendet

Prognosen visar på ett sammantaget underskott om 15,0 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen för nämndens verksamheter /anslag 1 visar ett underskott om 6,5 mnkr som hänför sig till äldreomsorg och flyktingmottagande. Prognosen för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder /anslag 2 visar ett underskott om 8,5 mnkr.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 april 2007.

Dnr 002-081/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Personalekonomiskt bokslut 2006, bilaga 3 till verksamhetsberättelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen har gjort ett personalekonomiskt bokslut för Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning avseende 2006. 2005 års bokslut känneteckandes av minus i procent siffror och kronor. 2006-års upplaga är inte riktigt lika positiv, men innehåller dock ett antal positiva slutsatser. Avsikten med personalbokslutet är att beskriva de anställda i termer av antal, kön, personalomsättning, övertid, medellöner, frånvaro, rehabilitering, och annat som kan vara av intresse.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 mars 2007.

Dnr 07-102/49

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Rosa Lundmark (v), vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamoten Jonas Eklund (mp) lämnade följande uttalande.

Vi vill tacka förvaltningen för det arbete som lagts ner för att göra ett detaljerat och väl genomarbetat personalekonomiskt bokslut för Enskede-Årsta.

Som politiker har vi det yttersta ansvaret för att vara goda arbetsgivare åt all personal. Det personalekonomiska bokslutet är ett ovärderligt underlag för oss som arbetsgivare i personalpolitiska överväganden. Vi förutsätter att den nya majoriteten är måna om att nämnden även fortsättningsvis ska vara en ansvarsfull arbetsgivare och att det i den nya organisationen finns resurser avsatta för att kommande verksamhetsberättelser innehåller ett personalekonomiskt bokslut för personalstyrkan i hela förvaltningen’.

§23 Översyn av arbetet med försörjningsstöd i Enskede-Årsta- rapport

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

En översyn har gjorts av arbetet med försörjningsstöd i Vantörs och Enskede-Årsta stadsdelsförvaltningar. Resultatet har presenterats i två rapporter. Dessa bygger på granskning av statistik, aktstudier och intervjuer. Rapporterna utmynnar i en bedömning av arbetet, iakttagelser och förslag för en fortsatt utveckling av arbetet.

Förvaltningen återkommer i maj med en redogörelse för det fortsatta utvecklingsarbetet utifrån rapporten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2007.

Dnr 07-502/187

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) lämnade följande uttalande.

Genomlysningen av verksamheten är intressant och visar att det finns förtjänster och utvecklingsområden i båda förvaltningarna. Resultatet måste ses mot bakgrunden att enheterna arbetat i stadsdelsområden med olika socioekonomiska förhållanden och olika budgetförutsättningar. Vi noterar kritik mot restriktiviteten och en fyrkantig riktlinjetolkning vilket vi anser kan strida mot den lagstadgade individuella behovsprövningen. Vi ser därför fram emot förslag som tagits fram i samverkan med medarbetarna och som syftar till att främja en gemensam värdegrund, metodutveckling, kreativitet, uppföljning, samverkan, rättssäkerhet samt fler egna resurser för arbetsträning, praktik och sociala arbetskooperativ’.

§24 Översyn av arbetet med försörjningsstöd i Vantör – rapport

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

En översyn har gjorts av arbetet med försörjningsstöd i Vantörs och Enskede-Årsta stadsdelsförvaltningar, som presenterats i två rapporter. Rapporterna bygger på uppgifter inhämtade genom intervjuer samt granskning av personakter och statistik. Rapporterna utmynnar i bedömningar, iakttagelser och förslag till förbättringar av arbetet.

Förvaltningen återkommer i maj med en redogörelse för det fortsatta utvecklingsarbetet med utgångspunkt från rapporten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 april 2007.

Dnr 502-125/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) lämnade följande uttalande.

Genomlysningen av verksamheten är intressant och visar att det finns förtjänster och utvecklingsområden i båda förvaltningarna. Resultatet måste ses mot bakgrunden att enheterna arbetat i stadsdelsområden med olika socioekonomiska förhållanden och olika budgetförutsättningar. Vi noterar kritik mot restriktiviteten och en fyrkantig riktlinjetolkning vilket vi anser kan strida mot den lagstadgade individuella behovsprövningen. Vi ser därför fram emot förslag som tagits fram i samverkan med medarbetarna och som syftar till att främja en gemensam värdegrund, metodutveckling, kreativitet, uppföljning, samverkan, rättssäkerhet samt fler egna resurser för arbetsträning, praktik och sociala arbetskooperativ’.

§25 Anmälan av kommunfullmäktiges val till nämnder

Anmäldes kommunfullmäktiges protokoll 2007-04-16, § 13 val av

Arne Ahlström (s), ersättare i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör till och med 2007.

Dnr 06-002/689

§26 Balanslistor - från Enskede-Årsta och Vantörs SDN samt Enskede-Årsta-Vantörs SDN

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Balanslistorna redovisar de skrivelser, uppdrag och frågor som nämnden lämnat till förvaltningarna.

§27 Anmälan av protokoll från lokala råd med mera

Anmäldes protokoll från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds pensionärsråds möte den 20 februari 2007 samt lokala handikapprådets möte den 8 mars 2007.

§28 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll med mera

Anmäldes inkomna skrivelser, protokoll med mera, bilaga § 28.

Förvaltningarna får i uppdrag att vidta åtgärder som föranleds av anmälan.

§29 Stadsdelsdirektörens information

Gillis Hammars information:

- redovisning av särskolans förändrade organisationstillhörighet

- redovisning av flyktingmottagandet i Vantör.

§30 Nämndens frågor

Fråga ställdes om fritids- och mellanstadieverksamheten vid Enskedefältets skola.

Förvaltningen återkommer.

§31 Anmälan av skrivelser från Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s) och Jonas Eklund (mp)

Anmäldes skrivelse från Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s), Jonas Eklund (mp) om Metoder för att arbeta med arbetslösa ungdomar. Förvaltningen anser sig inte längre ha råd med att teckna avtal med Skapa Resultat. Den tidigare majoriteten såg Skapa Resultat som ett bra komplement till förvaltningens andra insatser för arbetslösa ungdomar. Frågor ställs om insatser för arbetslösa ungdomar.

Dnr 07-502/226

Anmäldes skrivelse från Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) om Ungdomsrådet med föreslag om ett möte snarast ordnas med ungdomsrådet och alla partier i nämnden.

Dnr 07-004/227

Anmäldes skrivelse från Jonas Eklund (mp), Rosa Lundmark (v), Magnus Dannqvist (s) om Inkludera föräldrar och elever i skolplaneringen. I en utredningsrapport framkommer förslag att lägga ner hela Nytorpsskolan och lägga ned årskurserna 6-9 eller 7-9 på Rågsvedsskolan. Förslag att ett möte ordnas, i samarbete med utbildningsförvaltningen, med inbjudan till föräldrar till berörda elever.

Dnr 07-403/228

Skrivelserna överlämnas till förvaltningen för beredning.

§32 Ingripande mot OKQ8 Globen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden beslutar att meddela OKQ8 Globen ytterligare en varning enligt 7 kap 21 § alkohollagen (AL).

 2. Skälen redovisas i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen har genomfört inköpskontroller av folköl i stadsdelen under 2006. Vid inköpstillfällen har myndiga ungdomar köpt folköl. Butiken har sålt folköl till ungdomar utan att begära legitimation. Bolaget har vidtagit åtgärder för att förbättra rutinerna vid försäljning av folköl till ungdomar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2007.

Dnr 06-309/737

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Överklagandehänvisning

§33 Anbudsförfrågan avseende gemensam upphandling av olika former av missbruksvård

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. Nämnden deltar i stadsgemensam upphandling av missbruksvård.

 2. Anbudsförfrågan för upphandling av behandling, boende och öppenvård för vuxna missbrukare godkänns.

 3. Socialtjänstförvaltningen ges i uppdrag att för stadsdelsnämndens räkning genomföra denna upphandling.

 4. Socialtjänstnämndens förvaltningsdirektör ges i uppdrag att för stadsdelsnämndens räkning fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal med valda entreprenörer.

 5. Socialtjänstförvaltningen ges i uppdrag att ansvara för avtalsuppföljning och genomföra omförhandlingar inom ramen för tecknade avtal.

 6. Förvaltningen återkommer till stadsdelsnämnden med redovisning efter genomförd upphandling.

Ärendet

Ärendet behandlar anbudsförfrågan avseende stadsgemensam upphandling av behandsling, boende och öppenvård för vuxna missbrukare. Nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet 2007/2008.

Målet är att utifrån stadens behov upphnadla vårdplatser till en rimlig kostnad i förhållande till en god kvalitet. Avtalstiden 2008-01-01- 2008-12-31, med möjlighet till förlängning med 1 år i taget i högst 2 år.

Enskede-Årsta och Vantörs stadsdelsförvaltningar föreslår att bilagt förslag till anbudsförfrågan godkänns, att socialtjänstförvaltningens direktör får i uppdrag att besluta om tilldelning av kontrakt samt att teckna avtal.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 april 2007.

Dnr 105-108/2007

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamöterna Annika Davidsson m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Henrik Ehrenbergs (kd) med flera yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamöterna Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. I stället för den antidiskrimineringsklausul som föreslås i ärendet ska följande klausul användas.

§ 1. Leverantören skall följa vid varje tillfälle gällande antidiskrimineringslag. De lagar som f.n. avses är artikel 141 EU-fördraget, 16 kap. 9 § brottsbalken, jämställdhetslagen (1991:433), lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan samt lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering.

§ 2. Leverantören är under avtalstiden skyldig att på begäran av den upphandlande enheten skriftligen redovisa de åtgärder, upprättade planer m.m. som vidtagits med anledning av förpliktelserna i § 1. Uppgifterna skall redovisas till staden en vecka efter begäran därom om inte annat överenskommits i det enskilda fallet.

§ 3. Leverantören skall, om denne använder underleverantör för tjänstens eller del av tjänstens utförande, i sina kontrakt med denne ålägga underleverantören den skyldighet som anges i § 1 ovan. Leverantören svarar gentemot den upphandlande enheten för underleverantörers brott mot antidiskrimineringslagarna i § 1. Leverantören skall också tillse att den upphandlande enheten på begäran kan ta del av underleverantörs åtgärder, planer m.m. i enlighet med § 2.

§ 4. Eftersom det är av mycket stor betydelse för den upphandlande enheten att dess leverantörer lever upp till grundläggande demokratiska värderingar skall ett brott mot förpliktelserna i §§ 1-3 anses utgöra ett väsentligt kontraktsbrott. Den upphandlande enheten äger därför rätt att häva avtalet om leverantören, eller dennes underleverantör, bryter mot villkoren i §§ 1-3. Avtal skall emellertid inte hävas om leverantören omedelbart vidtar rättelse eller andra åtgärder i syfte att uppnå efterlevnad av de i § 1 nämnda lagarna eller om överträdelsen anses som ringa’.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§34 Rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL- Vantör

Enskede-årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar till länsstyrelsen, äldreförvaltningen, socialtjänstförvaltningen och revisionskontoret.

Ärendet

Kommunerna har från juli 2006 skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Skyldigheten gäller även att rapportera alla avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Förvaltningen redovisar 3 ej verkställda beslut. Dessa beslut avser permanent boende och kontaktperson.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 april 2007.

Dnr 599-102/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§35 Rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL- Enskede-Årsta

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar till länsstyrelsen, stadsledningskontoret och revisionskontoret.

Ärendet

Kommunerna har från juli 2006 skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Skyldigheten gäller även att rapportera alla avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Förvaltningen redovisar 6 ej verkställda beslut. Dessa beslut avser permanent boende, kontaktperson och installation av trygghetslarm.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2007.

Dnr 07-599/153

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.