Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-05-30

Sammanträde 2007-05-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Årsta Folkets Hus, Årsta Torg, sal Mälaren

Öppen frågestund klockan 18.00.
Kom och ställ frågor och lämna synpunkter till politikern Läs mer...a i nämnden.

Sammanträdet börjar efter frågestunden, dock tidigast kl. 18.30.

Mötesinformation

Ledamöter

Ersättare

Henrik Ehrenberg (kd) ordförande

Magnus Dannqvist (s) vice ordförande

Annika Davidsson (m)

Anna Lund (m)

Niklas Kristoffersson (m)

Eva Solberg (m)

Christian Jobrant (m)

Mervi Mäkinen Andersson (s)

Rosa Lundmark (v)

Jonas Eklund (mp)

Magnus Bock (m)

Gustav Johansson (m)

Claes Karlsson (kd)

Lars-Göran Carlsson (s)

Arne Ahlström (s)

Jenny Norberg (v)

Åsa Öckerman (mp)

Tjänstgörande ersättare

Peter Backlund (fp)

Rana Khosravi (s)

Linnéa Björnstam (s)

Tjänstemän

Gillis Hammar, Leif Fransson, Ingrid Friberg, Kristina Goldring, Lena Holmdahl, Anders Lindström, Margaretha Selin, Birgitta Fagerstedt, Lisbeth Johansson

Personalföreträdare

Jan Röhdin LO

Utses att justera

Henrik Ehrenberg (kd), Magnus Dannqvist (s)

Dag för justering

4 juni 2007

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Den öppna frågestunden inleddes klockan 18.00- ett 35-tal personer var närvarande.

Frågor som ställdes handlade om – om ungdomsmottagningen i Högdalen, om Ungdomsråd i den nya förvaltningen, avknoppning av förskolor i Årsta, besparingar inom äldreomsorgen, bostäder vid Gullmarsplan respektive Årstaskogen och Årstafältet och fritidsgård i Östberga.

§1 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg 5, anmälan av skrivelse och 6, under sluten, information om tjänstetillsättning i stadsdelsförvaltningen.

§2 Val av justerare

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) jämte vice ordföranden Magnus Dannqvist (s) får i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Verksamhetsplan 2 2007

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

 1. I huvudsak godkännes konsoliderad verksamhetsplan och budget för 2007 och överlämnas till kommunstyrelsen.

 2. Omstruktureringsmedel begärs av kommunstyrelsen med 0,7 mnkr för lokal till övertaliga.

 3. Resursenheten i Vantör, Familjedaghem i Vantör och Tallbackens förskola, Fritiden i Vantör och Vantörs måltidsservice avvecklas som resultatenheter.

 4. Priser till nämndens utförarenheter fastställes i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 5. Förvaltningen får i uppdrag att så snart som möjligt återkomma med en uppdaterad aktivitetsplan för upphandling och konkurrens.

 6. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med en stra-tegi för hur samarbetet med förenings- och näringslivet kan utvecklas.

 7. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med för-slag för en lokal utvecklingsstrategi.

 8. Förtydliga målet för ökad valfrihet inom äldreomsorgen till: ”Efter beslut om äldreboende ska den enskildes önskemål beaktas”

 9. Förtydliga målet för högre kvalitet i äldreomsorgen som gäller ute vistelser till: ”Möjlighet till regelbunden utevistelse ska erbjudas”.

 10. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna att skapa särskilda gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning som också utvecklat demens.

 11. Förvaltningen får i uppdrag att behålla organisationen med två ung-domsmottagningar i stadsdelsområdet.

 12. Vid förhandlingar om nya eller förnyade hyresavtal ställa krav på att fastighetsägaren följer stadens policy om klottersanering.

 13. I det fall någon anmäler intresse för avknoppning av någon av de verksamheter där man i aktivitetsplanen avser att utarbeta ett egenregianbud, avstår förvaltningen från att utarbeta ett egenregianbud.

 14. Endast inleda en upphandling av handikappomsorgens korttidsboende och socialpsykiatrins arbetsträning i det fall de blir föremål för en avknoppningsprocess.

 15. Därutöver anförs.

 

Valet 2006 visade på Stockholmarnas vilja till förändring. Alliansmajoritetens budget och verksamhetsplan för 2007 är det första steget för ett friare Stockholm. I staden satsas nu på företagande och jobb, ökad valfrihet inom förskola, skola och äldreomsorg, skolans roll som kunskapsförmedlare, högre kvalitet inom äldreomsorg och skola samt en hög takt på bostadsbyggandet. Möjligheten för hyresgästerna i vissa bostadsområden i Enskede-Årsta-Vantör att kunna ombilda sina lägenheter i allmännyttan kommer att få stor betydelse för det egna boendet och ger en positiv utveckling av våra stora hyreshusområden.

Stockholms stad visar som så många gånger tidigare med alliansmajoritet vägen och ökar valfriheten för medborgarna. Ett vårdnadsbidrag till småbarnsföräldrar införs, medarbetare i stadens verksamheter uppmuntras att ta ansvar för verksamheterna de arbetar i, äldre och funktionshindrade får utökad rätt att välja sitt boende och valfrihet införs för SFI-utbildningen och för förskolan. Detta möjliggörs med hjälp av avknoppningar, konkurrensutsättningar och en möjlighet för entreprenörer att utmana traditionellt kommunala verksamheter.

Genom en särskild jobbgaranti och de kommande Jobbtorgen arbetar vi målmedvetet för att minska antalet som idag är beroende av försörjningsstöd.

I Enskede-Årsta-Vantör står vi inför många och spännande utmaningar vad gäller politikens innehåll och servicen till medborgarna. En viktig och stor utmaning är att två stadsdelsförvaltningar i och med denna verksamhetsplan blir en. Stadsdelsnämnden eftersträvar en öppen attityd till alla kommande förändringar där våra olika styrkor hela tiden tas tillvara, samtidigt som eventuella problem får en så smidig lösning som möjligt. Målet är att medarbetare och medborgare ska kunna se de positiva effekterna av förändringarna och i så liten utsträckning som möjligt drabbas av problem vid införandet av den nya organisationen. En av målsättningarna är att kärnverksamheterna i framtiden ska kunna behålla en lite större del av fullmäktiges medeltilldelning än tidigare.

Många av de utvecklingsmöjligheter som finns i stadsdelarna rår inte stadsdelsnämnden över. Det betyder dock inte att vi ska förhålla oss passiva och hoppas på att andra ska se behov och potentialer. Nämnden vill därför att Enskede-Årsta-Vantör under mandatperioden utarbetar en lokal utvecklingsstrategi, där viktiga mål identifieras, liksom en strategi för nämnd och förvaltnings möjligheter att påverka utvecklingen. Exempel på områden som kan beröras i en sådan är frågor som rör strukturen för olika typer av upplåtelseformer i vissa områden, infrastruktursatsningar, utvecklingen för våra centrumanläggningar, tillgången på lokaler för det lokala förenings- och näringslivet och så vidare. Stadsdelsnämnden ska ha en särskild vaksamhet över vad som händer med utvecklingen av Gullmarsplan, Årstafältet och Högdalstopparna, utvecklingen vad gäller skapandet av arbetsplatser i området och miljösituationen kring våra större trafikleder.

För att lyckas i arbetet med att utveckla vår stad krävs en väl fungerande organisation för politik och kommunal förvaltning, men också ett nära samarbete med det civila samhällets aktörer. Stadsdelsnämnden vill därför inleda försök med ett närmare samarbete med det lokala näringslivet och föreningslivet. Ett lokalt företagarråd inrättas i och med denna verksamhetsplan och förvaltningen ska ständigt arbeta för att hitta former för ett närmare samarbete med föreningslivet, framför allt vad gäller barn- och ungdomar, äldreomsorgen och det förebyggande arbetet inom området alkohol och narkotika. Detta gäller exempelvis vid arbetet att öka nyttjandet av lokaler för öppen fritidsverksamhet och volontärinsatser inom äldreomsorgen.

En konsekvens av den nya förvaltningsorganisationen är att arbetet inom bland annat äldreomsorgen ses över. Redan tidigare fattade beslut återfinns i verksamhetsplanen i form av förändringar inom äldreomsorgen. Statliga anslag kommer också att möjliggöra en rad kvalitetsförbättringar i stadsdelen, så som en anläggning av trädgårdar vid Rågsveds äldrecentrum, satsningar på kompetensutveckling, en utveckling av matsituationen med mera.

Nämnden vill poängtera att någon så kallad stadsdelsarrest inte får förekomma för äldre som vill ställa sig i kö vid kommunala särskilda boenden i andra stadsdelar än den egna.

Den enskildes önskemål ska så långt det är möjligt beaktas, varför nämnden vill förtydliga målet om valfrihet inom äldreomsorgen. Likaså vill nämnden förtydliga att möjlighet till utevistelse för våra äldre i behov av omsorg ska erbjudas med regelbundenhet.

Nämnden vill också undersöka förutsättningarna för att starta ett gruppboende för personer med en utvecklingsstörning, som också utvecklat demens. Möjligen kan en sådan verksamhet innebära en bättre omsorg om personer med denna typ av problematik genom att särskild kompetens på området tillförs.

En av våra stora utmaningar är att underlätta för människor att hitta sysselsättning och minska antalet hushåll med försörjningsstöd. En del i arbetet handlar om att ha en väl fungerande samverkan med de olika aktörerna på arbetsmarknaden. Förvaltningen får därför i uppgift att föreslå åtgärder för att ytterligare stärka vår samverkan med dem.

En ökad valfrihet för medborgarna uppnås bland annat genom att det finns flera olika huvudmän att välja mellan, men också genom att de kommunala verksamheterna profilerar sig. Nämnden vill därför uppmuntra de egna enheterna att profilera sig inom sina verksamhetsområden.

Enskede-Årsta-Vantör har i dag väldigt få enskilda aktörer inom omsorgsverksamheterna. Nämnden ser processen med upphandlingar som presenteras i verksamhetsplanen och dess aktivitetsplan som en positiv väg för brukarna att få en större variation av utförda tjänster och en möjlighet för vår egna kommunala verksamhet att kontinuerligt utvärdera och utveckla sig. Den tidsplan som presenteras i aktivitetsplanen är ännu inte komplett, och nämnden ber därför förvaltningen återkomma så snart som möjligt med ett förslag till beslut på en fullständig aktivitetsplan för hela mandatperioden. Detta i syfte att så snart som möjligt skapa tydlighet gentemot brukare och personal.

Ett av målen med upphandlingsprocessen är också att möjliggöra för mindre entreprenörer, exempelvis inom den sociala ekonomin, att lägga anbud. Upphandlingsunderlagen måste därför ta hänsyn till denna målsättning i största möjliga mån.

Nämnden har som mål att fullmäktiges anslag för kultur- och föreningsbidrag inte ska omfördelas till andra budgetposter. Syftet är att stödja självständiga organisationer i deras arbete, och att i första hand möjliggöra och underlätta det ideella engagemanget. Föreningsbidraget kan vara en möjlighet att undanröja framför allt ekonomiska hinder för verksamhet som självständigt beslutas av och drivs av föreningslivets ideella krafter. Vid bedömningen av ansökningar ska dock prioritet ges till verksamhet som bedrivs för barn, ungdomar, äldre, funktionshindrade och för förebyggande och rehabiliterande arbete inom området missbruk.

Förvaltningens arbete med kultur ska i första hand inriktas på barn, ungdomar och äldre. Stadsdelens kulturansvar ska koncentreras till dem som inte själva kan uppsöka en kulturinstitution eller ett evenemang.

Förskola ska ha ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare. Det ska vara tydligt för vårdnadshavaren vilka förväntningar denna kan ställa på förskolan, men också vilka förväntningar som finns på vårdnadshavaren. Vi vill stärka värdegrundsarbetet och det pedagogiska arbetet.

Planeringen av barnomsorgsplatser ska ske så att avsteg från närhetsprincipen endast sker undantagsvis och under kortare perioder. Vid planeringen av barnomsorgsplatser ska förvaltningen samordna sig med privata utförare inom barnomsorgen och särskilda satsningar görs enligt verksamhetsplanen för att rekrytera nya familjedaghem. Vid planerade nybyggnationer måste stadsdelen vara med i ett tidigt skede så att ett utökat barnomsorgsbehov kan tillgodoses genom att exempelvis lokaler hyrs eller köps när nya hyres- och bostadsrättshus planeras.

Vid planeringen av stadsdelens verksamhet vid öppna förskolor ska kontakt tas med enskilda aktörer som är aktiva inom samma verksamhetsområde, för att säkerställa att de öppna förskoleverksamheterna kompletterar varandra, framför allt vad gäller öppettider och geografisk lokalisering.

En diskussion har under en tid förts med landstinget om organisationen av stadsdelens två ungdomsmottagningar. Detta på initiativ av landstinget, som vill förändra organisationen för att mottagningarnas barnmorskor inte ska behöva arbeta ensamma.

Stadsdelsnämnden tror inte att en sådan omorganisation skulle gagna verksamheten. Mottagningarna bedriver en bra verksamhet och är väl etablerade i området. Den nya stadsdelen har många ungdomar och det är högst rimligt att den har två mottagningar. Nämnden vill därför ge förvaltningen i uppdrag att i förhandlingarna med landstinget arbeta för att bibehålla dagens organisation med två ungdomsmottagningar i området.

Fullmäktiges budget innehåller särskilda satsningar på klottersanering. Stadsdelsnämnden vill därför ge förvaltningen i uppdrag att i förhandlingar om hyresavtal ha med ett krav på fastighetsägarens klottersanering, så att stadens klotterpolicy följs för alla lokaler som stadsdelen använder för sin verksamhet.

I aktivitetsplanen anges planer för att lägga egenregianbud i ett antal upphandlingar. Stadsdelsnämnden ser det som självklart att avstå från ett sådant egenregianbud i de fall där en anmälan om avknoppning av verksamheten lämnas in. I sådana fall ska förvaltningen avbryta arbetet med egenregianbudet.

För att kunna följa utvecklingen vill nämnden att förvaltningens uppföljningsredovisning ska vara så konkret som möjligt och vara jämförbar över tid. Av särskilt intresse är utvecklingen inom området försörjningsstöd.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör startar den 1 juli 2007. Denna verksamhetsplan är en konsolidering av de tidigare verksamhetsplanerna från Enskede-Årsta respektive Vantör. Den totala budgetramen är 2 075,1 mnkr. Ärendet redovisar de mål som förvaltningen föreslår för verksamhetsområdena samt budgetfördelningsprinciper. En aktivitetsplan för upphandling och konkurrens är även med i ärendet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2007.

Dnr 06-002/709, 102-157/2007

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik Ehrenberg (kd), ledamoten Annika Davidsson m.fl. (m), tjänstgörande ersättaren Peter Backlund (fp) framlade ett förslag till beslut och yrkade bifall därtill.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) framlade ett annat förslag, som innebar återremiss, och yrkade bifall därtill.

Anmäldes särskilt uttalande (s).

Anmäldes särskilt uttalande (v).

Anmäldes särskilt uttalande (mp).

Beslutsgång

Ordföranden ställde först proposition på återremiss och fann att nämnden beslutade att ej återremittera ärendet.

Ordföranden ställde därefter proposition på yrkande från (kd), (m), (fp), att bifalla ärendet, mot yrkande från (s), (v), (mp), att avslå ärendet, och fann att nämnden beslutade i enlighet med Henrik Ehrenbergs (kd) med flera yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet att ej återremittera ärendet till förmån för eget enligt följande.

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att återremittera verksamhetsplan 2 och återkomma med konsekvensanalyser av planerade åtgärder samt med kompletteringar enligt vad som anförs nedan.

 2. Aktivitetsplanen avslås.

Med en budget upprättad av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet var och en i för sig eller i förening hade verksamhetsplan 2 aldrig blivit skriven. Den lokala demokratin hade fortsatt att utvecklas och fördjupas i nära dialog med medborgarna.

Skolan hade varit kvar i stadsdelsnämnderna och samverkan med förskolan och socialtjänsten hade fördjupats. Miljöarbetet och kulturen i ytterstaden hade utvecklats. Äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen hade fått mer resurser.

Medarbetarna hade fått arbeta vidare med att förbättra kvaliteten i verksamheterna utan att tappa tempo på grund av stora organisationsförändringar och nedskärningar eller oroa sig över att bli utmanade av ”vem som helst”, bli övertaliga och kanske arbetslösa. Cheferna hade inte behövt ägna hösten åt att foga samman verksamheter och personal från två förvaltningar.

I verksamhetsplan 2 och tidigare beslut om minskningar av administrationen och besparingar i äldreomsorgen ser vi tydliga konsekvenser av de borgerliga partiernas politik. Många av verksamheterna skriver att de måste sänka sina kostnader. De satsningar som beskrivs inom äldreomsorgen är beroende av sökta projektmedel och omfattande nedskärningar i övrigt. Den sänkta ersättningen per vårddygn till utförarna inom vård- och omsorgsboenden är djupt oetisk. Personalen tvingas att be de anhöriga tömma rummet samtidigt som de lämnar dödsbudet. Dessutom innebär sänkningen att de privata utförarna får mycket bättre villkor.

Omfattande upphandling och privatiseringar är att vänta. Risken för oseriösa aktörer ökar när processen ska ske i planerad rekordfart. Valfriheten för de boende i stadsdelen kommer att minska. Redan har chefen för halva Årstas förskolor begärt att få knoppa av, vilket medför att föräldrarna inte kan välja kommunala eller andra alternativ i området. Att egen-regi anbud bara läggs i ett fåtal upphandlingar innebär att kommunens verksamheter inte får chansen att konkurrera på lika villkor. Aktivitetsplanen är uttryck för en dogmatisk utförsäljning och inte omsorg om kommunens medborgare och medarbetare. Majoriteten har gett förvaltningen uppdraget att pressa den kommunala verksamheten till maximal kostnadseffektivitet, men verkar ändå inte bekymrade för om deras storskaliga avknoppningar i slutändan kan bli dyrare för kommunen. Dessutom minskar den demokratiska insynen, beställarkompetensen och kommunens möjlighet att pröva och utveckla nya verksamheter när i princip allt ska upphandlas eller privatiseras.

Några exempel på den oseriösa inriktningen är konkurrensutsättningen av alla sysselsättnings- och träningsverksamheter inom socialpsykiatrin, öppenvården för barn och unga samt öppenvården för missbruk, där inga egenregi-anbud ska lämnas.

Kostnaderna för den arbetstid som ägnas åt sammanslagningen och dess effekter för brukarna och medarbetarna finns inte redovisade i verksamhetsplanen. Dessutom är organisationen så slimmad att den inte kommer att hålla i längden. Vi befarar att fler sjukskrivningar och försämrad service kommer att öka kostnaderna på sikt, samtidigt som de borgerliga partierna har som mål i verksamhetsplanen att sänka sjukfrånvaron utan att redovisa hur.

Skattesänkningen står inte på egna ben utan förutsatte bland annat en sammanslagning av stadsdelsnämnderna. Resultatet hittills är en indragning av 95 anställningar i Enskede-Årsta-Vantör för att få pengar till den löpande verksamheten. Ytterligare neddragningar av socialsekreterare aviseras i verksamhetsplanen. Vi befarar också att besparingarna inom äldreomsorgen kommer att leda till färre anställningar och försämrad trygghet för de äldre.

Flera stadsdelar riskerar att successivt utarmas på arbetsplatser när förvaltningskontoren flyttas och verksamheter slås samman eller läggs ned. I Rågsved riskerar måltidsservicen och kanske restaurangen i Rågsveds servicehus, ungdomsmottagningen samt Rågsvedsskolans äldre årskurser att läggas ned. En liknande utveckling riskerar Årsta att drabbas av.

Med hänsyn till att många ungdomar i Rågsved lever med hedersproblematik och inte kan ta sig till en annan ungdomsmottagning är det självklart att både ungdomsmottagningarna i Rågsved och i Enskede ska finnas kvar. Även måltidsservicen behöver finnas kvar i Rågsved för att de äldre som bor på servicehuset ska kunna äta mat som har tillagats på plats. De borgerliga partiernas satsning på kosten kommer att leda till sämre kost på servicehuset.

Vare sig mål, inriktning eller resurser finns redovisade i verksamhetsplanen för ett aktivt demokratiarbete, trots att stadsdelsnämndernas första uppgift enligt reglementet är att stärka den lokala demokratin och delaktighet i stadsdelen.

Enligt stadens handikappolitiska program ska en redovisning av kostnadsberäknade åtaganden för att nå de handikappolitiska inriktningsmålen finnas i verksamhetsplanen, vilket inte finns med vare sig i verksamhetsplan 1 eller 2. Det är beklagligt att de borgerliga partierna inte ens följer program de själva beslutat att ha kvar.

Enligt stadens handlingsprogram för barnkonventionen ska alla nämnder årligen i verksamhetsprogrammet redovisa plan och åtgärdslista för vad som behöver utvecklas, uppmärksammas eller förändras för att konventionens intentioner ska förverkligas, vilket inte finns med vare sig i verksamhetsplan 1 eller 2.

Till exempel bör nämnden ha mål inte bara för de vuxna flyktingarna utan även för flyktingbarnens introduktion i förskola, skola och fritid. Dessutom är bostadssituationen för flyktingar oerhört oroande vilket även drabbar barnen hårt. Snart finns familjerna här som har återförenats med sina anhöriga och samtidigt saknas helt en strategi från den borgerliga majoritetens sida’.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) reserverade sig mot beslutet att bifalla ärendet till förmån för eget enligt följande.

Verksamhetsplan 2 avslås i sin helhet.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Magnus Dannqvist m.fl.(s) lämnade följande uttalande.

Med en budget upprättad av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet var och en i för sig eller i förening hade verksamhetsplan 2 aldrig blivit skriven. Socialdemokraterna överlämnar därför detta särskilda uttalande avseende verksamhetsplan & budget nr 2 i Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd.

Utbyggd välfärd i stället för skattesänkning

Både lokalt och centralt i staden kommer den nya majoriteten till ett dukat bord med sanerade finanser efter den förra borgerliga mandatperioden 1998-2002. Till detta kommer att Sverige och Stockholm befinner sig runt toppen av en högkonjunktur.

Istället för att utnyttja det reformutrymme som nu finns väljer den borgerliga majoriteten att höja avgifterna i stadens verksamheter och att sänka skatterna. En skattesänkning som i första hand gynnar höginkomsttagarna. Vi socialdemokrater vill istället använda det utrymme som i dag finns för att utveckla verksamheterna, satsa mer på personal och på kompetensutveckling.

Lokal demokrati

Demokratin är vårt samhälles grundpelare. Stockholmarnas vilja ska få genomslag i utformningen av stadens verksamheter. Många beslut fattas bäst nära dem som berörs av besluten. En demokratisk grundsyn och ett demokratiskt arbetssätt skall genomsyra all verksamhet i stadsdelen. Därför anser vi att det i grunden är fel att slå samman stadsdelsnämnder i staden. Istället borde ambitionen vara att öka alla medborgares inflytande över och möjligheter att påverka stadens verksamheter. Medborgarna ska ha närhet både till sina förtroendevalda politiker och till stadsdelsförvaltningens tjänstemän och handläggare. Tjänsten som agenda 21-samordnare skall kvarstå och skall arbeta med inriktning på utveckling av lokal demokrati i stadsdelen och att arbeta med att höja valdeltagandet vid EU-parlamentsvalet 2009 och valet 2010. Alla enheter inom stadsdelen får i uppdrag att inom den egna verksamheten identifiera möjligheter för att höja valdeltagandet och vidga de demokratiska arbetsformerna.

Den representativa demokratin måste ytterligare kompletteras med nya moderna former för inflytande och delaktighet. Ett bra exempel är hur man arbetat med medborgargrupper inom stadsdelsförnyelsen och med olika former av brukarråd. Förutom pensionärs- och handikappråd skall det i stadsdelen inrättas ungdomsråd, barnråd, förskole- och skolråd samt anhörig- och brukarråd med representation från hela stadsdelsnämndsområdet. Stadsdelens skolor skall under mandatperioden arbeta med demokratifrågor.

Vår vackra förort

I den socialdemokratiska budgeten avsätts en miljard kronor för att rusta främst ytterstadens skolor, torg och boendemiljöer. Förorternas mindre attraktiva miljöer ska rustas upp. Torg ska förskönas, parker blomma upp och promenadstråk få vacker belysning, detta i ett fortsatt deltagande av de boende i stadsdelarna. Tillgänglighetsaspekten ska alltid tas med i planeringen av våra närområden. Ingen boende ska på grund av funktionshinder behöva avstå från att vistas i våra grönområden och på allmänna platser inom vår stadsdel.

Genom satsningar på kultur och idrott skapas platser för möten mellan människor. Dessa möten bidrar till ökat engagemang och samhällsansvar. Vantörs ljusprojekt skall fortsätta med återkommande ljuspromenader, framtagna arkitektförslag för att konstnärligt belysa stadsdelen för ett vackrare och tryggare Vantör skall genomföras och utvidgas till att omfatta hela stadsdelen och dess områden.

Nämnd och förvaltningarna skall bevaka att staden fullföljer utlovade planer avseende färdigställandet av landskapsparken på Årstafältet, naturreservatet i Årstaskogen och de långt framskridna planerna på ett rekreationscenter på Högdalstopparna till gagn för alla boende i Söderort.

Förskolan

Alla barn ska ha samma möjligheter att utvecklas och växa, oavsett bakgrund och storlek på föräldrarnas plånbok. Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet, det är här som grunden läggs. Därför är det viktigt att förskolan är en plats där barnen känner sig trygga och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det kräver små barngrupper och välutbildad personal, men också lokaler och gårdar där barnen kan trivas och som uppmuntrar till rörelse, lek och lust att lära. Speciella satsningar för att utveckla inlärningen av svenska språket och att läsa och skriva skall ske på alla förskolor.

Satsningen på minskade barngrupper ska fortsätta. Antalet barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) bör inte vara fler än 14 barn per grupp med sikte på 12 barn. För de äldre barnen (4-5 år) bör inte grupperna bestå av fler än 18 barn per grupp med sikte på 16 barn.

Otaliga studier visar på hur vi i förskola och skola behandlar barn olika utifrån vad vi förväntar oss av deras könstillhörighet. Genom att ge personal tillgång till genuspedagogik kan detta brytas och istället ge barn rätten att formas till hela individer som inte begränsas av förlegade könsuppfattningar. Genusperspektivet ska även inrymma arbetet med Regnbågsbarn.

Grundskolan – stadsdelsnämndens ansvar

Socialdemokraterna anser att grundskolan och särskolan även fortsättningsvis ska vara stadsdelsnämndens ansvar. Beslut som till exempel rör elever i behov av särskilt stöd i skolan ska fattas på en nivå så nära eleven som möjligt. Därutöver minskas det demokratiska inflytandet över stadsdelens skolor för alla medborgare inklusive elever och föräldrar genom en återgång till den förlegade centrala byråkratiska administrationen.

Tiden i grundskolan skall vara en förberedelse för vidare studier på gymnasiet men även vuxenlivet. Alla elever skall lämna grundskolan med godkänt i skolans basämnen. En förutsättning för detta är att det finns en fungerande skolgång där det är lugnt och tryggt i skolan och att alla elever känner stimulans och motivation för sina studier. För detta skall det finnas modernt pedagogiskt materiel och vuxna vilka i sitt arbete kan vilka kan i sitt arbete leda eleverna genom studietiden. Hänsyn skall tas till elevernas olika förmåga och teknik för att lära in de olika kunskapsämnena. Skolan skall stödja och stimulera elevernas möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur.

Precis som i förskolan finns i skolan en förväntan på barn att de ska bete sig enligt vilken könstillhörighet de har. Detta begränsar barnens möjlighet att bli hela individer och är en orätt mot barnet. Därför bör satsning på genuspedagogik göras i grundskolans alla stadier.

Kultur

Kultur är ett underskattat verktyg för att skapa gemenskap och ansvarstagande. Genom att stimulera olika former av kulturyttringar underbygger vi respekten för olikhet och rättigheten att uttrycka egna åsikter. Kulturen är en samhällsbärande funktion vilken inte får åsidosättas av krassa ekonomiskäl.

Alla barn och ungdomar i stadsdelen ska ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. I arbetet med att stärka och fördjupa demokratin krävs att alla stockholmare får tillgång till rika kulturupplevelser. Precis lika viktigt som det är att kunna ta del av kultur, är att själv kunna utöva olika former av kulturuttryck. Arenor måste skapas för att alla ska ges möjlighet att såväl uttrycka sig, som att delge sina uttryck till andra. Inom ramen för stadsdelsförnyelsen skall nya former och arenor skapas tillsammans lokala och centrala utövare för att möjliggöra och stimulera stadsdelens invånare till produktion och konsumtion av kultur.

För detta skall en kultursamordnare inrättas instiftas som arbetar med att stärka och utveckla det lokala kulturutbudet för barn, ungdomar och vuxna.

Konsumentvägledning

Stockholmarna ska genom konsumentverksamheten och arbetet med Agenda 21 få ökade möjligheter att övergå till en hållbar och hälsosam livsstil. Stadens invånare ska kunna göra genomtänkta val och stärkas i sin roll som konsumenter. Verksamheten ska ge ökade kunskaper om rättigheter och skyldigheter för konsumenterna och informera om alternativa konsumtionsmönster som medverkar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Konsumentvägledarens roll ska utvecklas att även omfatta en konsumentbaserad kostrådgivning för rätt val av livsmedelsprodukter ur olika hälsoperspektiv. Denna verksamhet ska även vända sig till stadsdelens barn- och ungdomsverksamheter liksom äldreomsorg.

Äldreomsorg

Alla äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och social gemenskap. I den socialdemokratiska budgeten satsar vi på att ge alla över 75 år rätt till två timmars hemtjänst per vecka utan biståndsbedömning. När man har behov av att få hjälp med matlagning skall man kunna välja mellan att få en matlåda hemlevererad eller få maten lagad hemma på den egna spisen. Alla skall ha möjlighet att kunna ta sig ut ur sin lägenhet, det är därför viktigt att möjligheten till promenader utan biståndsbedömning kvarstår.

”Fixare”, anställda av stadsdelarna för att hjälpa äldre i hemmet med riskfyllda vardagssysslor, fyller en viktig funktion, bland annat som prevention av fallolyckor i hemmet. Därför motsätter vi oss avgiftsbeläggningen av dessa tjänster.

I stadsdelen ska det finnas träffpunkter för äldre. Träffpunkterna kan innehålla olika aktiviteter och kan drivas av eller tillsammans med stadsdelens frivilligorganisationer. Träffpunkterna skall finnas tillgängliga för stadsdelens alla äldre.

Stadsdelens servicehus ska behållas och rustas upp. Fler nya äldrebostäder skall byggas. När äldre ansöker om vård- och omsorgsboenden med hemtjänst ska upplevelsen av otrygghet och det allmänna hälsotillståndet beaktas i bedömningen.

Hemlöshet

Hemlöshet är det yttersta beviset för de sociala klyftor som finns i samhället. Att inte ha någonstans att bo innebär också att man stängs ute från stora delar av samhällslivet. Det är en stor skam att det finns människor i vår stad som inte har ett hem. Stadsdelens samarbete ”Bryggan”, tillsammans med Convictus skall fortsätta och alla hemlösa i stadsdelen skall erbjudas hjälp till en väg mot eget boende.

Stadsmiljön

Den fråga som mest engagerar stadens invånare är den egna lokala miljön. Där har stadsdelsnämnderna varit ett utmärkt forum för att diskutera nya gatu- och parkprojekt men även för utvärdering av pågående insatser. Stadsdelen ska vara en ren, vacker, tillgänglig och trygg plats där alla medborgare känner sig välkomna och tillfreds med sin närmiljö. Arbetet med att minska nedskräpningen och motverka klotter och skadegörelse skall fortsätta i samverkan med andra offentliga och privata aktörer. Medborgarnas närhet till ansvariga politiker och tjänstemän är viktig för dessa frågor. Vi avvisar därför den planerade överföringen av gatuskötseln till trafiknämnden.

Arbetslöshet & Ekonomiskt bistånd

Det yttersta skyddsnätet, när ingen annan försörjning är möjlig, är ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. Ekonomiskt bistånd är samhällets redskap för att alla i vårt samhälle alltid ska vara garanterade en viss miniminivå av levnadsstandard. Stadsdelsnämnden ska utifrån sina specifika förutsättningar vidareutveckla olika arbetssätt för att nå målet om att minska antalet personer med ekonomiskt bistånd. Under föregående mandatperiod utvecklades ett flertal olika framgångsrika projekt vilka kan utvecklas vidare.

Utgångspunkten att alla människor har arbetsförmåga och att alla människors kompetens och arbetsförmåga ska tillvaratas skall genomsyra stadens insatser på det arbetsmarknadspolitiska området.

Arbetslösa med ekonomiskt bistånd som försörjning ska få hjälp och stöd av kommunen eller andra aktörer för att komma tillbaka till arbetslivet. Det ska finnas ett brett spektra av individuellt anpassade åtgärder som utbildningsinsatser, kommunala matchningsfunktioner eller hjälp att ordna praktikplatser.

Arbetslöshet bland unga är ett särskilt allvarligt problem och stor vikt ska läggas på insatser för att motverka arbetslöshet bland ungdomar genom att staden också ska erbjuda feriearbeten och andra arbetsmarknadsinsatser. Det är därför oerhört viktigt att stadsdelen satsar pengar på sommarjobb, och att dessa jobb i första hand riktas till de ungdomar som bedöms sakna egna vägar till ett sommarjobb.

Även personer som har ekonomiskt bistånd som sin försörjning är ofta i behov av att röra sig utanför sitt bostadsområde, för att handla, hälsa på bekanta eller söka jobb etc. Därför ska även SL-kort inkluderas i levnadsomkostnaderna. Den nedskärning som borgarna genomför innebär en kraftig försämring för de allra fattigaste i stadsdelen.

Barn & Ungdomars fritid

Barn och unga har idag olika förutsättningar för sin fritid. För att bryta segregationen och ge alla barn samma möjlighet till en utvecklande och rolig fritid krävs att fritidsverksamheten ständigt utvecklas och förbättras.

Ungdomar ska oavsett var de bor I stadsdelen ha tillgång till ickekommersiella träffpunkter. Ungdomarna ska vara delaktiga i arbetet med att utforma innehållet i sina träffpunkter. Därför ska det utvecklas arbetsformer som gör ungdomar delaktiga och ansvarstagande. Att ungdomar känner delaktighet är förutsättningen för en positiv utveckling av demokratin i Stockholm. Det ska finnas minst en av staden finansierad ickekommersiell träffpunkt i varje stadsdel. Öppethållandet på stadsdelens fritidsgårdar skall öka i samråd med brukarna.

Sommarkoloniverksamheten i Stockholm har en lång tradition och har genom generationer varit en viktig verksamhet för stadens barn under sommarferierna. Verksamheten är oerhört uppskattad, men vi vet även att många barn inte deltar i kollots traditionella form. Därför bör denna form utvecklas och ge fler möjligheten att delta till exempel i dagkollo och familjekollo.

De parklekar som finns runt om i Stockholm är en unik verksamhet som är mycket betydelsefull för många av stadens barn. De utvecklades under devisen det gröna vardagsrummet och fyller en viktig funktion i barns vardag. Stadsdelen skall ha som mål att det skall finnas minst en fritidsgård och en bemannad parklek i alla stadsdelar.

Genom olika åtgärder i stadsdelarna skall andelen vuxna som rör sig i stadsdelarna på kvällar och nätter öka.


Medarbetarna

Stadens anställda är dess största resurs. Stadsdelen har ett stort ansvar för sina anställda, ett ansvar som innebär att medarbetare ska känna trygghet i sitt arbete, ges möjlighet till utveckling och känna att de behandlas rättvist och inte utsätts för diskriminering. Rätten till heltid är en fråga om rätten till egenförsörjning och ekonomiskt oberoende.

För att minska klyftorna krävs en medveten lönestrategi. Inga löneskillnader som har sin grund i kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, facklig tillhörighet eller andra faktorer utan tydlig koppling till arbetsinsats får förekomma. Det är därför viktigt att identifiera och åtgärda eventuella osakliga löneskillnader bland stadsdelens anställda.

För att ge god vård och omsorg behövs en bra arbetsmiljö och personal med adekvat utbildning. En kontinuerlig kompetensutveckling för personalen är viktig, liksom en kontinuerlig ledarutveckling för cheferna. En behovsinventerad utbildningsplan för stadsdelens anställda skall tas fram tillsammans med de anställda och deras fackliga organisationer.

Det är också viktigt att se över personaltätheten så att det finns tillräckligt med personal för den verksamhet som skall bedrivas.

Stadens mål om minskad sjukfrånvaro kvarstår och arbetet skall utvecklas mot hälsodiplomering av stadsdelens arbetsplatser. Det framgångsrika projektet långtidsfrisk skall implementeras i stadsdelens alla verksamheter. Alla anställda inom stadsdelen skall ha rätt till schemalagda friskvårdstimmar’.

Särskilt uttalande

Ledamoten Rosa Lundmark (v) lämnade följande uttalande.

Vi vill skapa ett Stockholm som bygger på gemenskap och kreativitet, en stad som är jämställd och rättvis och som styrs med en politik som håller för framtiden. Verksamhetsplan 2 hade därför aldrig blivit skriven med en budget upprättad av vänsterpartiet. Den lokala demokratin hade fortsatt att utvecklas och fördjupas i nära dialog med medborgarna.

Med en vänsterbudget skulle vår gemensamma välfärd fredas från dogmatisk utförsäljning och krasst marknadstänkande. Förutsättningar skulle finnas kvar för ett framgångsrikt och hållbart utvecklingsarbete där brukarnas inflytande och medarbetarnas kompetens tas till vara utan att behöva utsättas för frälsningskampanjer om att avknoppa och starta eget.

De borgerliga partiernas budget låter ekonomiska värden styra den kommunala verksamheten vilket gör medborgarna till kunder på en marknad med helt olika förutsättningar att ”välja”. Med en vänsterbudget skulle demokratiska värden styra i mycket högre grad än idag och medborgarna bemötas som de rättmätiga ägare de är av stadens gemensamma verksamheter.

Flera av våra tidigare rödgröna satsningar finns kvar i verksamhetsplan 2 men tyvärr på lånad tid, eftersom det mesta privatiseras utan att medarbetarna tillåts lämna egna anbud. Här ser vi att de borgerliga partiernas vurm för valfrihet visar sig vara privatiseringar till varje pris.

Vänsterpartiet vill minska de ekonomiska och sociala klyftorna istället för att sänka skatten. Vi satsar 283,5 mnkr mer på stadsdelsnämnderna än de borgerliga partierna, bland annat mer pengar till äldreomsorgen (100,8 mnkr), individ- och familjeomsorgen med socialpsykiatri (42,9 mnkr) samt förskolan (35,7 mnkr). I Enskede-Årsta har vi avsatt 17,2 mnkr mer och i Vantör 17,3 mnkr mer än den borgerliga majoriteten. Människor med ekonomiskt bistånd skulle ha sluppit en förnedrande stadsdelsarrest och kunnat resa fritt i staden med SL.

Vänsterpartiet satsar 25 mnkr mer än de borgerliga partierna på tillgänglighet, framförallt för att öka tillgängligheten på lekplatser, fritidsgårdar, skyddade boenden och offentliga lokaler.

Med vår Rättvisemiljard vill vi öka rättvisan, bland annat för hemlösa kvinnor, barn i riskzonen och lågutbildade medarbetare, främst kvinnor. Vi vill skipa miljörättvisa, bygga förskolor och vård- och omsorgsboenden, utveckla IT och fortsätta att satsa på ytterstaden.

Vi vill fortsätta att höja lönerna för de lägst avlönade och sänka arbetstiden främst inom äldreomsorgen och förskolan. Vänsterpartiet har avsatt 20 mnkr för att höja lägsta lönen till 16 000 kr och 20 mnkr för fler försök med kortare arbetstid. Vi vill att arbetet organiseras så att alla medarbetare kan träna på arbetstid. Äldre medarbetare ska kunna arbeta ända fram till pensionen oavsett yrke, vilket inte är fallet idag inom äldreomsorgen och förskolan. Med vår politik skulle 4 av 10 administratörer slippa övertalighet och kanske arbetslöshet. Våra satsningar ökar rättvisan för kvinnorna, vilket är ett av våra mål för oss som feministiskt parti.

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett folkhälsoproblem. Staden behöver utveckla kompetens och rutiner för riskbedömningar liksom för förebyggande och avhjälpande insatser mot hedersrelaterat våld. Det arbetet försvåras tyvärr kraftigt när skolorna centraliseras.

Vi anser att förskolorna är en av de viktigaste verksamheterna i staden och vill därför stärka kvaliteten, utveckla det livslånga lärandet och satsa mer på jämställdhetsarbetet. Vi vill ha kvar den avgiftsfria månaden. Ökningen av familjedaghemmen oroar oss, eftersom de pedagogiska målen riskeras om inte krav ställs på pedagogisk kompetens.

Fritidsutbudet för barn och unga behöver nå alla oavsett bakgrund samt nå flickor och pojkar i samma utsträckning. Ungdomar ska själva kunna vara med och skapa träffpunkter där de bor och gratis Internet ska finnas på fritidsgårdarna. Alla barn 9-16 år som vill ska få plats på kollo. Barn med funktionsnedsättningar ska kunna gå på vanligt kollo. Öppna förskolor och parklekar ska även vara tillgängliga för barn och föräldrar med funktionsnedsättningar.

Kultur och föreningsliv spelar en viktig roll för att berika våra liv och överbrygga klyftor i samhället. Vi satsar 5 mnkr mer än de borgerliga partierna på kulturen i ytterstaden och vill att medborgarna ska få vara med och bestämma hur pengarna används. Konsumentverksamheten ska behållas och det ska finnas kultursekreterare som utvecklar det lokala kulturutbudet för barn, ungdomar och vuxna. Föreningsbidragen ska fördelas på ett jämställt sätt.

Vi satsar på en generös och jämställd biståndsbedömning för äldre, förebyggande insatser, goda arbetsvillkor och fler medarbetare i äldreomsorgen. I verksamhetsplan 2 ser vi inte oväntat att de borgerliga partiernas budget är för snål. Med vår budget och våra riktlinjer hade otrygga äldre redan i år kunnat få plats på vård- och omsorgsboende. De hade kunnat välja servicehus i hela staden. Äldre skulle ha kunnat påverka val av boende som ger störst trygghet. Äldre hade fått frihet att påverka innehållet i hjälpen från hemtjänsten. Fyra timmars hemtjänst med förenklad biståndsbedömning hade införts liksom fixartjänster från 67 år.

De borgerliga partierna har successivt försämrat villkoren för kommunala utförare när det gäller ersättning vid utflyttning från vård- och omsorgsboende. I verksamhetsplanen för Vantör sänktes ersättningen från 14 dagar till tre dagar och nu vill man sänka ytterligare, medan privata utförare får upp till 14 dagars ersättning enligt ramavtal. De borgerliga partiernas retorik om lika villkor gällde uppenbarligen inte de kommunala utförarna.

Individ- och familjeomsorgen med socialpsykiatrin ska arbeta efter en demokratisk syn och en tro på människors förmåga att fatta beslut. Arbetet baseras på kunskap, erfarenhet, utvärdering och forskning om vad som ger resultat. Människor som har kontakt med socialtjänsten ska ha inflytande över insatserna. Vi vill införa brukarråd och brukarrevisioner samt ge brukarna inflytande över en del av budgeten. Samverkan med klient- brukar- och frivilligorganisationer kompletterar men ersätter aldrig kommunens ansvar.

I första hand ska insatser för barn och unga ges på hemmaplan men när det inte är möjligt ska vården bedrivas i nära samverkan med barnet, familjen, fritiden och skolan. Med vår budget hade ytterligare 5 mnkr tillförts, vilket ökat möjligheten att klara verksamheten utan de nedskärningar av socialsekreterare som aviseras i verksamhetsplan 2. Barn i familjehem har rätt till en planerad vård och skolgång som noga följs upp av socialtjänsten. Information till unga och deras föräldrar om alkohol och andra droger ska fortsätta liksom rådgivning till unga vuxna. Vård och behandling inriktas på långsiktiga vårdkedjor i samarbete med den enskilde. Samarbetet med landstinget ska utvecklas för personer med psykiska funktionshinder och beroendeproblematik. Uppsökande arbete och stöd till anhöriga ska fortsätta att utvecklas. En viktig uppgift är att söka upp och motivera hemlösa till stöd och annat boende, inte minst de grupper av hemlösa som nu återigen har bosatt sig i husvagnar i området. Hemlösa kvinnor ska särskilt uppmärksammas.

Förutsättningar för gruppbostad eller andra boendeformer ska prövas i alla nya bostadsprojekt. Sysselsättning, studier, praktik och arbete ska erbjudas genom stadens verksamheter och i samarbete med studieförbund, organisationer och lokala företag. Tyvärr har den borgerliga majoriteten inte råd med det coaching-projekt som initierats av den tidigare majoriteten i samverkan med kommunstyrelsens handikappråd. Ett lovande utvecklingsarbete har avstannat för en grupp som har mycket svårt att få arbete. Antalet individuella planer bör öka för personer med funktionsnedsättningar. Insatser ska verkställas i skälig tid. Oklarheter i handläggnings- och kostnadsansvar får inte finnas. Ungdomar med funktionsnedsättningar ska erbjudas sommarjobb. Samverkan med lokala handikapprådet ska utvecklas. Heminstruktörer för syn- och hörselskadade även för äldre ska finnas i tillräcklig omfattning. Genusutbildning för medarbetarna är viktigt för att biståndet ska beviljas och utföras på ett jämställt sätt.

Vi vill säkra lokalt inflytande över stadsmiljön och beklagar att barmarksrenhållning och snöröjning centraliserats. Vi satsar 18 mnkr i ökade parkinvesteringar och 9 mnkr för att skapa trygghet i parker och joggingspår, vilket även ska komma ytterstaden till del. Med vår budget skulle agenda 21- och miljösamordnare arbeta vidare med det lokala miljöarbetet. Det är ofattbart att när hela världen pratar om klimathotet drar borgarna bort alla resurser för miljöåtgärder i stadsdelsnämnderna, som ändå omfattar större delen av stadens verksamhet.

Vi anser att även barn i flyktingfamiljer ska ha individuella handlingsplaner. Med vår budget skulle information om barns och kvinnors rättigheter enligt FN:s konventioner tas upp på ett tydligt sätt i introduktionen. Behovet av särskilda insatser för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre skulle ingå som viktiga målsättningar i flyktingmottagandet, liksom aktiva insatser för att lösa flyktingarnas svåra bostadssituation.

Vi befarar starkt att regeringens försämring av a-kassan och arbetsmarknadsåtgärderna kommer att leda till att fler tvingas söka ekonomiskt bistånd. Konsekvenserna blir en ökad utförsäkring från a-kassan om inte motsvarande antal arbetstillfällen tillkommer på arbetsmarknaden och kommer de utförsäkrade till del. Alla människor med ekonomiskt bistånd ska få insatser anpassade efter deras individuella förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Handlingsplaner ska finnas och följas upp regelbundet. Vi står upp för den individuella behovsbedömningen och tar avstånd från krav på motprestation som huvudregel.

Vi tror på att förstärka positiva cirklar istället för att införa sämre villkor. Med vår budget skulle fler ungdomar få feriejobb och stadsdelsnämndernas ansvar behållas för insatser för ungdomar som varken arbetar eller studerar. Vi avvisar idén om den enda vägens modell för arbetssökarverksamhet, eftersom förutsättningarna är olika. Tidigare framhöll den borgerliga majoriteten Skärholmsmodellen men forskning har inte styrkt att modellen är bättre än någon annan modell, tvärtom. Nu talar man istället om jobbtorg men redan är jobbgarantin devalverad till en insatsgaranti.

Barns behov ska uppmärksammas då vuxna söker ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att inga barnfamiljer vräks av ekonomiska skäl. Vi vill att staden fortsätter den översyn av resursfördelningssystemet som gjordes 2006 eftersom dagens modell fångar inte alla relevanta behov, vilket innebär att vissa nämnder får för liten budget vilket kan leda till försämrad likställighet i staden.

Med en vänsterbudget skulle miljöhänsyn samt demokratiska och solidariska värden styra vår stad istället för de krassa marknadskrafterna. Vi skulle utveckla våra kommunala verksamheter istället för att avveckla dem. Orättvisor mellan flickor och pojkar, kvinnor och män skulle utjämnas. Årstafältet skulle bli den fina landskapspark som alla partier tidigare var överens om, men som nu riskerar att bebyggas med höghus. Området kring Högdalstopparna skulle utvecklas till ett rekreationsområde, en utveckling som nu inte verkar vara prioriterad. Sammantaget skulle fler boende i våra stadsdelar få bättre förutsättningar att leva ett gott liv’.

Särskilt uttalande

Ledamoten Jonas Eklund (mp) lämnade följande uttalande.

Miljöpartiet de Gröna tar lokaldemokratin i Stockholm på allvar. I stället för att slå ihop stadsdelsnämnder till ohanterlig storlek vill vi fortsätta att dra nytta av politikernas och tjänstemännens lokalkännedom. Skolorna är en del av lokalsamhället – liksom förskolorna och socialtjänsten – och ska inte centralstyras från Stadshuset. Vi tar avstånd från de borgerligas maktcentralisering.

Stadsdelsnämndens uppdrag är kanske kommunens allra viktigaste. I Miljöpartiet de Grönas budget år 2007 för Stockholms stad prioriterar vi omsorg med kvalitet, en fungerande socialtjänst, lokal demokrati och en god miljö framför skattesänkningar och utförsäljningar. Den gröna budgeten för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd innehåller 27,5 miljoner kronor mer än den borgerliga.

Miljöpartiet de Gröna tycker att idéer och initiativ från personal, föräldrar, brukare och anhöriga ska uppmuntras i alla stadsdelens verksamheter. Kreativitet och engagemang är grunden för bra service. Därför ser vi positivt på förslag till avknoppning eller enskild drift – särskilt i form av personal-, brukar- eller föräldrakooperativ – om de kommer spontant och har brett stöd av alla inblandade. Vi vill inte ge enskilda eller företag någon ”rätt” att ta över valda delar av verksamheten i vinstsyfte. Däremot hade vi sett fram emot de förslag för att underlätta för ideella organisationer att bedriva vård och omsorg som en statlig utredning hade i uppdrag att ta fram. Tyvärr lade den borgerliga regeringen nyligen ner utredningen i förtid.

När stadsdelsnämnden upphandlar tjänster och verksamheter är det möjligt att ställa sociala krav, bl a på goda arbetsvillkor och att diskriminering inte ska förekomma. I offentligt finansierad verksamhet ska det självklart ställas sådana krav. Stadsdelsnämnden måste även försäkra sig gentemot entreprenörerna om att deras anställda får rätt att berätta för nämnden och för medierna om arbetsvillkoren och kvaliteten i verksamheten, på motsvarande sätt som offentliganställda har rätt att göra tack vare det grundlagsstadgade meddelarskyddet.

På grund av den borgerliga budgeten har allt miljö- och Agenda 21-arbete avvecklats i nästan alla stadsdelsförvaltningar, så även i Enskede-Årsta-Vantör. Det är helt oacceptabelt och dessutom mycket märkligt i en tid då miljöfrågorna är ständigt aktuella och engagerar allt fler. Vi i Miljöpartiet vill att stadsdelsförvaltningen ska ha kompetens för att minimera sin miljöpåverkan i alla verksamheter, ställa relevanta miljökrav i upphandlingar och stödja miljöinitiativ på gräsrotsnivå.

Stadsdelens administration är till för medborgarna. Det ska vara lätt för alla att få kontakt med kommunen och sin stadsdelsförvaltning, inte bara på telefon eller Internet utan även vid ett personligt möte. Att stadsdelen ska dra nytta av teknikens möjligheter för att kommunicera är en självklarhet, men ingen ursäkt för att centralisera alla medborgarkontakter till ett ställe. En hel del människor saknar Internet och många, särskilt äldre och de som talar dålig svenska, vill tala med en tjänsteman mellan fyra ögon; för det ska de inte behöva resa över halva Söderort. Vi vill att medborgarkontorets personal ska fortsätta ha regelbundna mottagningstider i Östberga och i Dalen, en viktig service som avvecklats i det tysta.

Om Miljöpartiet de Gröna hade fått besluta stadsdelsnämndens verksamhetsplan för 2007 hade den bl a innehållit följande punkter:

 1. Stadsdelsnämnden ska bedriva ett aktivt demokratiarbete och uppmuntra till inlämnande av medborgarförslag.

 2. Det ska finnas motsvarande minst två heltidstjänster som Agenda 21-samordnare sammanlagt inom stadsdelsförvaltningarna.

 3. Det ska finnas en heltidstjänst som intern miljösamordnare inom stadsdelsförvaltningarna. Miljösamordnaren ska utarbeta en ny miljöpolicy för verksamheten.

 4. En heltidstjänst som energirådgivare inrättas, att arbeta både mot förvaltningarnas egna verksamheter och mot företag och hushåll. Energirådgivaren ska utarbeta en energibesparingsplan för verksamheten.

 5. Det ska finnas motsvarande minst tre heltidstjänster som konsumentvägledare sammanlagt inom stadsdelsförvaltningarna.

 6. Anställda i förvaltningarna ska ges möjlighet till friskvård på betald arbetstid. För att uppmuntra detta ska det finnas en friskvårdskonsulent hos förvaltningarna.

 7. Förvaltningarna ska redovisa tydliga åtaganden för nämndens olika verksamheter.

 8. En upphandlingspolicy ska utarbetas, med särskilt fokus på förfrågningsunderlagens kvalitet, på möjligheten att ställa krav på arbetsförhållanden och miljöpåverkan i produktionen samt på effektiv uppföljning av upphandlade tjänster. De klausuler mot diskriminering som gällde i staden t o m 2007 ska tillämpas vid alla upphandlingar.

 9. Minst 15 procent av de livsmedel som serveras i stadsdelens verksamheter ska vara ekologiska. Förvaltningarna ska också prioritera inköp av rättvisemärkta varor eller varor producerade under motsvarande förhållanden.

 10. Det interna arbetet mot diskriminering ska utvecklas, t ex genom anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker om jämlikhetsfrågor och diskriminering.

 11. Metoder ska utarbetas för att ge barn möjlighet till inflytande över frågor som berör deras närmiljö och vardag. Barns behov ska uttryckligen beaktas i alla beslut där det är relevant.

 12. Barngruppernas storlek i förskolan ska minskas ytterligare. Därför, och för att öka föräldrarnas valfrihet, införs s k två- och trefamiljssystem som ska utformas så att de gynnar ett jämställt föräldraansvar.

 13. Arbetet med att uppmärksamma och bearbeta könsrollerna i förskolan (genuspedagogik) ska fortsätta.

 14. Det strukturerade arbetet med elevernas självkänsla och sociala färdigheter (livskunskap) i grundskolorna i Enskede-Årsta ska fortsätta. En utvärdering ska ske under 2007.

 15. De demokratiska arbetsformerna och elevernas medbestämmande i grundskolorna ska utvärderas. Varje skola ska ge eleverna det stöd som behövs för ett väl fungerande elevråd. Stadsdelsnämnden ska ha ett rådgivande ungdomsråd.

 16. Stadsdelsnämnden ska ha ett rådgivande förskole- och skolråd för att ge föräldrar möjlighet till inflytande och insyn i verksamheterna.

 17. Alla arbetssökande med försörjningsstöd ska erbjudas verksamheter med individuellt stöd, vägledning och kompetensutveckling. Det bör finnas ett organiserat brukarinflytande i denna verksamhet, bl a för att stärka kvaliteten.

 18. Krav på motprestation ska inte vara huvudregel för att få försörjningsstöd.

 19. Alla som behöver försörjningsstöd ska kunna få SL-kort.

 20. En handlingsplan ska utarbetas för att inga barnfamiljer ska bli vräkta från sina bostäder.

 21. Folköls- och tobakstillsynen ska bedrivas aktivt, bl a genom provköp.

 22. Äldre invånare ska erbjudas ”fixartjänster” utan biståndsbedömning eller avgift.

 23. Projektet för att göra Högdalstopparna till ett natur- och rekreationsområde ska fortsätta, med av kommunfullmäktige tilldelade medel och tillsammans med andra berörda nämnder.

 24. Planering för en ”Ekopark Syd” med bland annat Högdalstopparna och Rågsveds friområde ska påbörjas tillsammans med berörda nämnder och föreningar.

 25. Medborgares och föreningars frivilliga naturvårdsinsatser ska uppmuntras och tas tillvara.

 26. Stadsdelsnämnden ska verka för att Rågsveds friområde och Årstaskogen ska bli naturreservat.

 27. Stadsdelsnämnden ska fortsätta att verka för att den utlovade och beslutade landskapsparken på Årstafältet snarast färdigställs’.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§4 Övriga frågor

Gillis Hammar informerade om inbjudan till buffé för nämnden den 14 juni.

§5 Anmälan av skrivelse från Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp)

Anmäldes skrivelse från Magnus Dannqvist (s), Rosa Lundmark (v), Jonas Eklund (mp) om upphandling av arbets- och sysselsättningsverksamheter i VP 2. I nämndens verksamhetsplan 2 anges att Textil- och pappersverkstan, Bageriet och Återbruket ska konkurrensutsättas. Ett flertal frågor i samband härmed önskas bli belysta.

Dnr 07-502/293

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§6 Information om nya stadsdelsförvaltningen

Gillis Hammar informerade om tjänstetillsättningar och bemanning av den nya stadsdelsförvaltningen.