Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-04-22

Sammanträde 2010-04-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Slakthusplan 4, Gotland

1 Godkännande av dagordning, val av justerare och dag för justering, anmälan av justerat protokoll

Beslutsärenden

2 Underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 Enskede-Årsta-Vantör (omedelbar justering)

3 Månadsrapport för mars 2010

4 Inrättande av sex nya förskoleavdelningar i kv. Sommen - inriktningsärende

5 Inrättande av tre förskoleavdelningar på Önskehemsgatan 26 - inriktnings- och genomförandeärende

6 Slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län

Projekt "KOMET" i förskolan
Dnr 151-2010-1.2.6.

7 Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 - anmälan av avstämningsrapport

8 Verksamhetschef enligt § 29 Hälso- och Sjukvårdslagen inom hälso- och sjukvården

9 Ny organisation inom utredningsenheten för barn och ungdom

Dnr 500-627/2009 (utsändes senare)

11 Stadsdelsdirektörens information

12 Anmälningsärenden

A. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. (se pärm)
B. Anmälan av tjänstemannabeslut (se pärm)
C. Pensionärsrådets sammanträde
D. Handikapprådets protokoll
E. Förvaltningsgruppens protokoll
F. Balanslista över medborgarförslag (se pärm)
G. Balanslista över nämndens skrivelser/uppdrag till förvaltningen

Remissärenden

13 Förslag till detaljplan för Årsta 1:1, Enskede gård 1.1, Västända 1 m.fl. i stadsdelen Årsta, S-Dp 2007-36738 - svar till stadsbyggnadskontoret 094-2010-1.5.3

14 Förslag till detaljplan för tummaren 2 och Örby 4:1 m.m. i stadsdelen Stureby, S-Dp 2008-1480454 - svar till stadsbyggnadkontoret (omedelbar justering)

15 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 m.m. (område vid kv. Tegelstenen) i stadsdelen Bandhagen svar till stadsbyggnadskontoret (omedelbar justering)

16 Förslag till detaljplan för Enskede Gård 1:1, i stadsdelen Enskedefältet, S-Dp 2009-00526-54 - svar till stadsbyggnadskontoret

17 Sverige för nyanlända - världen, välfärdsstat, vardagsliv - svar till kommunstyrelsen

18 Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad - svar till kommunstyrelsen (omedelbar justering)
Dnr 074-2010-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen - svar till kommunstyrelsen

Slutet sammanträde

20 Upphandling avseende verksamhetsdrift av Enskede-Årsta-Vantörs dagliga verksamhet för personer med funktionsnedsättning- tilldelningsbeslut.

21 Anmälan av missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionhindrade enligt SoL 14 kap 2 § Lex Sarah, Enskededalens servicehus

22 Anmälan av missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionhindrade enligt SoL 14 kap 2 § Lex Sarah, Sisu seniorservice AB

23 Anmälan om ändring av vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10c § FB

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

25 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 11 mars, 6 april 2010 (se pärm)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Godkännande av dagordning, val av justerare och dag för justering

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av ärende § 19 Jobbtorg Stockholm – yttrande till stadsrevisionen samt med den ändringen att ärende om inrättande av förskoleavdelningar på i kv. Sommen utgår. Ordföranden Andreas Sturesson och vice ordföranden Magnus Dannqvist utsågs att justera dagens protokoll. Ordföranden meddelade att justering sker onsdagen den 28 april.

Protokoll från nämndens sammanträde den 25 mars 2010 anmäldes justerat den 7 april 2010.

§2 Underlag för budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 Enskede-Årsta-Vantör

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens underlag till budget 2011 med inriktning 2012 och 2013 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Förvaltningen lämnar i ärendet förslag till underlag till budget 2011 med inriktning 2012 och 2013. I underlaget beskrivs bland annat att befolkningen fortsätter att öka totalt sett under planperioden, dock inte inom vissa åldersgrupper som antalet äldre över 80 år, vilket påverkar behovet av platser inom vård- och omsorgsboenden. Treårsperioden kommer att innebära en fortsatt utbyggnad av bostäder inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Efterfrågan på nya förskoleplatser fortgår men bedöms avta omkring år 2013 när antalet barn i förskoleåldern förväntas minska.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 mars 2010

Dnr 1.1.-141/2010

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamoten
Rosa Lundmark (v), tjänstgörande ersättaren Åsa Öckerman (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamoten Rosa Lundmark (v), tjänstgörande ersättaren Åsa Öckerman (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”1.Nämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till budgetunderlag.

2.Därutöver vill vi framföra följande.

Budgetunderlaget har tagits fram med ledning av en borgerlig budget befolkningens behov saknas. De kommande åren behöver stora insatser göras för att Stockholm ska bli en stad för alla. Det är hög tid att stoppa de massiva privatiseringarna, återställa välfärden, förbättra jämställdheten, fördjupa den lokala demokratin och minska stadens miljö- och klimatpåverkan.

Den 19 september har stockholmarna chansen att inte bara byta majoritet utan även politik och välja ett modernt och solidariskt rödgrönt alternativ – ett Stockholm för alla”

§3 Månadsrapport för mars 2010

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner föreliggande rapport

Ärendet

Förvaltningen redovisar en prognos per den 31 mars som visar ett överskott med 6,3 miljoner kronor före resultatöverföring. Underskott beräknas främst inom individ- och familjeomsorg. Överskott redovisas inom förskola och fritid.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 mars 2010.

Dnr 1.2.1.-040/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamoten Rosa Lundmark (v), tjänstgörande ersättaren Åsa Öckerman (mp)

”Stadsdelsförvaltningen redovisar en prognos om ett underskott med 11,3 miljoner kronor för årets tre första månader, vilket finansieras med medel avsedda för fritid och kultur samt förskola. Detta ger ett balanserat resultat, på bekostnad av minskade resurser till barn och ungdomar i förhållande till budgettilldelningen från Stadshuset.

Storleken på förskolornas barngrupper ökar igen, trots nyöppnade avdelningar. Dessutom ökar antalet barn per anställd, vilket gör att kvaliteten i förskoleverksamheten riskerar att försämras.

Våra farhågor inför det nya resursfördelningssystemet för personer med funktionsnedsättning kvarstår; att systemet redan tillämpas trots att det ännu inte är beslutat är mycket anmärkningsvärt. Underskottet inom individ- och familjeomsorgen måste följas noggrant. Det är otillfredställande att vårdtiderna kortas ner och behandlingar avslutas i förtid av ekonomiska skäl. Vi ser med oro på de fortsatta besparingsåtgärderna inom verksamheten och vill påminna om att den borgerliga majoriteten har budgeterat för ett överskott, som bör användas för att säkerställa att de som behöver hjälp av socialtjänsten får den hjälp de har rätt till enligt socialtjänstlagen.

Att äldreomsorgen nu har balans i budget är ett resultat av majoritetens neddragningar, som bl. a. innebär att samma hemtjänstinsatser ska utföras på betydligt kortare tid. Det leder inte bara till sämre vårdkvalitet utan även till försämrad arbetsmiljö för personalen. Vi emotser med spänning den redovisning om nedskärningarna som återremitterades vid förra nämndsammanträdet.

Att majoriteten passivt låter allt fler ungdomar under 25 år bli beroende av försörjningsstöd är katastrofalt, inte bara för de enskilda personerna utan för hela samhället. Det behövs en offensiv satsning på arbetsmarknads- och utbildningsinsatser för unga utan jobb i vår stadsdel.”

§4 Inrättande av tre förskoleavdelningar på Önskehemsgatan 26 – inriktnings- och genomförandeärende

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att inrätta en förskola med tre avdelningar på Önskehemsgatan 26.

Ärendet

Lokalen på Önskehemsgatan 26 kommer fram till halvårsskiftet 2010 att drivas som en tillfällig förskola istället för den brandhärjade förskolan på Trollesundsvägen 55. I direkt angränsning till denna lokal ligger den permanenta förskolan på Önskehemsgatan 32 och på vars gård det finns en paviljong med en bristande inomhusmiljö. Det är många barn i kö för att få förskoleplats i Bandhagen, Örby och Högdalen och barnantalet och behovet av förskoleplatser förväntas öka.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2010.

Dnr 2.6.-168/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s) ledamoten Rosa Lundmark (v), tjänstgörande ersättaren Åsa Öckerman (mp)

”I alla ärenden om nyetablering av förskolor eller förskoleavdelningar vill vi att en situationsplan samt en redogörelse för tillgången till förskolegård och andra lekområden utomhus ska finnas med i beslutsunderlaget.”

§5 Slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län Projekt ”KOMET i förskolan”

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens slutrapport godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

År 2006 ansökte och beviljades stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta-Vantör, Bromma och Hässelby-Vällingby projektmedel om 1,2 mnkr av Länsstyrelsen i Stockholms län för att utveckla ett manualbaserat föräldra- och skolprogram under namnet ”Komet” (kommunikationsprogram). Forskningen visar att stöd till barn i förskoleåldern kan minska förekomsten av utagerande problembeteenden samt att insatser i tidiga år har stor betydelse för att förebygga en senare antisocial utveckling. Uppsala universitet övertagit huvudmannaskapet för projektets fortsättning till och med 2010.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 mars 2010.

Dnr 1.2.6.-151/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 – anmälan av avstämningsrapport

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Anmälan av avstämningsrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län godkänns.

Ärendet

Förvaltningen anmäler avstämningsrapport gällande projektet ”Förstärkt stöd till anhöriga som vårdar närstående”, som underlag för rekvisition av medel 2009 från Länsstyrelsen i Stockholms län. I avstämningsrapporten redovisas uppfyllelsen av de uppsatta projektmålen. Samtliga projektmål har uppfyllts.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2010.

Dnr 1.2.6.-154/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Verksamhetschef enligt § 29 Hälso- och sjukvårdslagen inom hälso- och sjukvården

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Avdelningschefen för individ- och familjeomsorgen utses till verksamhetschef för socialpsykiatrins verksamheter från och med den 1 maj 2010.

Ärendet

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd är som vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården skyldig att utse verksamhetschef med ansvar för hälso- och sjukvården i stadsdelen enligt § 29 Hälso- och sjukvårdslagen. Förvaltningen föreslår därför att avdelningschefen för individ- och familj Vlasta Marcikic utses som verksamhetschef enligt lagen för socialpsykiatrin inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Dnr 1.2.-176/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Ny organisation inom utredningsenheten för barn och ungdom

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Ärendet utgår.

§9 Nämndens frågor

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda nedanstående skrivelser och återkomma till nämnden.

  1. Behov av ökad delaktighet för lokala handikapprådet

Rosa Lundmark (v) Magnus Dannqvist (s) Åsa Öckerman (mp)

”I samband med nämndens behandling av ärendet om nedläggning av basservicen på Poppelgården framkom det via ordföranden i lokala handikapprådet att rådet inte var nöjd med sin möjlighet att delta i beredningen av ärendet. De hade inte fått möjlighet att ge sin syn innan tjänsteutlåtandet färdigställdes, utan hade endast fått lägga synpunkter efter att de läst det redan lagda förslaget och fått en muntlig dragning av förvaltningen.

Enligt förvaltningens information till nämnden är det sätt som rådet har fått vara delaktig den brukliga metoden och enligt gällande regler. Vår uppfattning är att staden måste ha en mer ambitiös målsättning för handikapprådens inflytande. När det gäller ingripande beslut som en nedläggning av basservicen måste handikapprådet och berörda handikapporganisationer tillfrågas om sina synpunkter redan i förvaltningens tidiga beredning av ärendet.

Handikapprådet och handikapporganisationer (alla är inte representerade i rådet) har stor kunskap om funktionsnedsattas villkor och deras synpunkter måste ingå som ett viktigt led i beredningen av ärenden. Synpunkterna bör dokumenteras i ärendet och om förvaltningen inte anser att synpunkterna kan beaktas för det tydligt framgå av motiveringen till förslaget.

Vi önskar en utredning med förslag om former och innehåll för att öka delaktigheten för lokala handikapprådet i beredningen av ärenden till nämnden, i enlighet med handikappolitiska programmet och den nya FN-konventionen om funktionsnedsattas rättigheter. Självfallet ska lokala handikapprådet beredas möjlighet att delta i en sådan utredning, liksom Funktionshindersombudsmannen som ju är stadens expert på området.”

2. Bättre information och samordning i samband med skötsel av Rågsveds friområde

Rosa Lundmark (v) Magnus Dannqvist (s) Åsa Öckerman (mp)

”Rågsveds friområde är ett uppskattat naturområde mellan Rågsved, Hagsätra, Ormkärr, Högdalen, Bandhagen, Hökarängen, Fagersjö, Farsta, Mellansjö, Högmora, Myrängen och Stuvsta. Många skolor och förskolor använder Rågsveds friområde och norra Magelungen i sin pedagogiska verksamhet.

Det finns stora rekreations- och naturvärden i området, och det är därför viktigt med bästa möjliga skydd och skötsel. Den ideella föreningen Kräpplagruppen har länge verkat för att sköta och värna områdets värden på bästa sätt. I skrivelser till stadsdelsförvaltningen och berörda nämnder 2009 och 2010 har de önskat svar på en mängd frågor som rör skötseln av området.

I stadsdelsförvaltningens svar 2009-12-21 framgår att fyra förvaltningar och bolag har ansvar för olika delar av skötsel och investeringar i området – stadsdelsnämnden, exploateringsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden samt Stockholm Vatten. Med tanke på miljöproblemen som orsakas av upplagsområdet Snösätragränd/Bråtegränd bör även miljö- och hälsovårdsnämnden vara en viktig aktör i området. Trafik- och renhållningsnämnden behöver göra utökade insatser utifrån klottret i området. Även Huddinge kommun bör ingå i en samverkan eftersom området ligger på gränsen mellan kommunerna.

Kräpplagruppen framför många intressanta och bra förslag i sina skrivelser. Till exempel önskar gruppen få kontaktuppgifter på vem som sköter vad i området och de vill även ha en kontaktperson i Stockholms stad att vända sig till för samarbete med skötseln av friområdet. Även vi som förtroendevalda i stadsdelsnämnden har svårt att få överblick över vem som gör vad i området. Att så många är inblandade i olika åtgärder försvårar möjligheterna till förbättringar av skötseln. En ökad samordning bör kunna leda till högre kvalitet på genomförda insatser till oförändrad kostnad.

Vår uppfattning är att staden ska ta tillvara det engagemang som Kräpplagruppen har för Rågsveds friområde. Samarbetet med föreningen och de boende bör uppmuntras genom att erbjuda ökad delaktighet i planeringen och samordningen av skötsel och investeringar. Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att kontakta de andra förvaltningarna och Stockholm Vatten för att ta fram förslag på bättre samordning av insatserna i området och ökad delaktighet för boende i planeringen. Hur detta görs på bästa sätt vill vi att förvaltningarna och Stockholm Vatten gemensamt återkommer om.”

Övriga frågor

Snösätra koloniområde – Rosa Lundmark frågade om tillgång till vatten under valborgsfirande vid Snösätra koloniområde

Leif Fransson svarade att avtal finns med Stockholm vatten gällande reglering av tillgång till vatten.

Dalens kvartersgård - Arne Ahlström ställde fråga om hur det förhåller sig med nuvarande kontrakt gällande Dalens kvartersgård då fastigheten övergår till bostadsrättsförening. Leif Fransson svarade att förvaltningens hyr lokalen av Svenska bostäder samt att kommande bostadsrättsförening uttryckt att avsikten inte är att förändra verksamheten i lokalen.

Sandfjärdsgatan – snödumpning Peter Backlund ställde fråga om uppstädning kommer att ske på de parkområden där snödumpning skett under vintern. Leif Fransson svarade att Trafikkontoret svarar för att dessa grönytor städas efter snösmältning.

§10 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören BrittMarie Kyndel informerade om att förvaltningen kommer att ha 340 platser för sommarjobb till ungdomar.

Vidare att en boendedialog kommer att genomföras i Rågsved
den 19-23 maj, förvaltningen kommer att närvara med någon representant.

SL:s utbudsplan kommer att annonseras på hemsidan – allmänheten kommer att beredas möjlighet att där framföra synpunkter.

§11 Anmälningsfrågor

A. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m.

B. Anmälan av tjänstemannabeslut

C. Protokoll från Handikapprådets sammanträde 2010-04-13

D. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde 2010-04-16

E. Förvaltningsgruppens protokoll 2010-04-13

F. Balanslista över medborgarförslag

G. Balanslista över nämndens skrivelser/uppdrag till förvaltningen

H. Inbjudningar till Storstadsnatur - konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen den 4 maj 2010 och studiedag

Det läcker om välfärden den 5 maj 2010.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Nämnden godkänner deltagande av en ledamot från varje parti vid konferens om ”Storstadsnatur” den 4 maj och samma gällande studiedag ”Det läcker ur välfärden” den 5 maj.

Övriga anmälningsärenden läggs till handlingarna.

§12 Förslag till detaljplan för Årsta 1:1, Enskede Gård 1:1, västända 1 m.fl. i stadsdelen Årsta, S-Dp 2007-36738 – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till stadsbyggnadskontoret

Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär ny bebyggelse i området kring korsningen Johanneshovsvägen/Årstavägen. Syftet med planen är att skapa en mer sammanhållen, mångsidig och levande stadsmiljö. Planen rymmer ca 400 lägenheter med möjligheter till lokaler i del av bottenvåning samt en förskola med fem till sex avdelningar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 mars 2010.

Dnr 1.5.3.-094/2010

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamoten
Rosa Lundmark (v), tjänstgörande ersättaren Åsa Öckerman (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp).

”Förslagen gällande utvecklingen av Årstastråket har skapat stort engagemang bland de boende i närområdet och de synpunkter som framförts är huvudsakligen beaktade i förvaltningens tjänsteutlåtande. Husens höjd, parkeringssituationen och de planerade byggnadernas möjlighet att harmonisera med de övriga bebyggelsen bör dock ses över innan ytterligare beslut fattas.”

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamoten
Rosa Lundmark (v), tjänstgörande ersättaren Åsa Öckerman (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”1 Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas delvis som svar till kommunstyrelsen.

2.Därutöver framförs följande.

Stadsbyggnadsnämnden framhöll i beslutet om program för Årstastråket att exploateringen förutsätter att Årstafältet blir landskapspark, att Årstaskogen skyddas som naturreservat samt att det görs verkliga ekologiska kompensationsåtgärder för de grönområden som ska bebyggas. För våra partiers del gäller detta fortfarande.

Förslaget till detaljplan ger många nya bostäder i ett mycket bra läge, nära kollektivtrafik, service och landskapsparken på Årstafältet. Ny bebyggelse i området ger också möjlighet att knyta samman stadsdelarna Enskede Gård och Årsta.

Kollektivtrafiklösningar samt gång- och cykelbanor måste planeras in noga för att erbjuda plats för den ökande cyklingen i Stockholm, och för att minska behovet av bilanvändning i detta centrala läge. Tillgänglighetsfrågor måste beaktas redan i detaljplaneskedet.

Vi instämmer i stadsdelsförvaltningens påpekande att planförslaget inte tar hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla villabebyggelsen i Enskede Gård. De högsta husen i den östra delen av planområdet, särskilt tiovåningshuset vid hållplats Linde, behöver sänkas.

De båda byggnadslängorna som föreslås omringa Medlemsberget (söder om rondellen) tar en stor del av skogsområdet i anspråk och riskerar att fungera som barriärer som privatiserar det som blir kvar. Vi anser att förskolelängan bör omprövas och eventuellt i stället placeras i bottenvåningen på bostadslängan, vilket skulle ge förskolebarnen och de nyinflyttade tillgång till ett mer attraktivt grönområde och minska barriäreffekten.”

§13 Förslag till detaljplan för Tummaren 2 och Örby 4:1. I stadsdelen Stureby, S-Dp 2008-14804-54 – svar till stadsbyggnadskontoret

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till stadsbyggnadskontoret

Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Planområdet är beläget i Stureby vid Bastuhagsvägen. Planområdet omfattar fastigheterna Örby 4:1, Bastuhagen 1 och Tummaren 2, Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse motsvarande ca 120 lägenheter. Förvaltningens ställer sig positiv till föreslagen bebyggelse.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 mars 2010.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamoten
Rosa Lundmark (v), tjänstgörande ersättaren Åsa Öckerman yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamoten
Rosa Lundmark (v), tjänstgörande ersättaren Åsa Öckerman (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”1 Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas i huvudsak som svar till kommunstyrelsen.

2.Huset på gården i kvarteret Tummaren 2 avstyrks.

3.Därutöver framförs följande.

Planen ger många nya bostäder i ett bra läge nära t-banestationen och Sturebyskolan, vilket är mycket positivt. Det vore dock lämpligt med en större andel hyresrätter.

Husen vid Bastuhagsvägen innebär att ett stort parkområde tas i anspråk, vilket kan vara acceptabelt om de förlorade rekreations- och naturvärdena kompenseras. Det bör ske både med en lekplats som förvaltningen föreslår och med åtgärder som förstärker de ekologiska värdena av grönområdena i omgivningen.

Stadsdelsförvaltningen och boende i området har framhållit att huset på fastigheten Tummaren 2:s gård är problematiskt, eftersom det skuggar och ger insyn i befintliga lägenheter, tar gården i anspråk och dessutom är en våning högre än lamellhusen runtomkring. Vi anser att placeringen är olämplig och att detta hus ska utgå ur planen. Med tanke på behovet av hyresrätter bör stadsbyggnadskontoret i samverkan med Familjebostäder återkomma med ett bättre anpassat förslag, eventuellt på annan plats. Det visuella intrycket söderifrån av huset som ersätter panncentralen bör också ses över.

De föreslagna åtgärderna för att förbättra säkerheten för skolvägen till Sturebyskolan bör ytterligare genomarbetas i samråd med skolan och förskolorna i närområdet. Den skyddade gångvägen genom parkområdet som kommer att tas i anspråk genom nybyggnationen av husen norr om Bastuhagsvägen måste kompenseras med kraftfulla åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet och kommunikationsvägar runt hela skolan.”

§14 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 m.m. (område vid kv. Tegelstenen) i stadsdelen Bandhagen, S-Dp 2009-10862-54 – svar till stadsbyggnadskontoret

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till stadsbyggnadskontoret

Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att två bostadshus med ca 35 lägenheter får uppföras på det som idag är en grusad bollplan vid Bäckahagens skola. En ny konstgräsplan med friidrottsytor anläggs på det som idag bl.a. är skolans parkering. Förvaltningen har inga invändningar mot planförslaget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 mars 2010.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp), vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Rosa Lundmark (v), tjänstgörande ersättaren Åsa Öckerman yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Rosa Lundmark (v), tjänstgörande ersättaren Åsa Öckerman (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas delvis som svar till kommunstyrelsen

2. Därutöver framförs följande:

Vi vill satt så mycket som möjligt av naturmark och träd ska sparas inom skolans närområde. Antalet parkeringsplatser bör minskas. Vi håller med förvaltningen om att en barnkonsekvensbeskrivning bör upprättas då detaljplaneområdet utgör en barnintensiv plats. Skolans elever bör då ges möjlighet att vara med i planprocessen på ett lämpligt sätt.”

§15 Förslag till detaljplan för Enskede gård 1.1, i stadsdelen Enskedefältet, S-Dp 2009-00526-54-svar till stadsbyggnadskontoret

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till stadsbyggnadskontoret

Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har för yttrande av nämnden sänt ut förslag till ny detaljplan för Enskede Gård 1:1. Syftet med planen är att i efterhand reglera byggrätten för en utökad biljetthall och butik vid Skogskyrkogårdens T-banestation . Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 mars 2010.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Sverige för nyanlända – världen, välfärdsstat, vardagsliv – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på remissen till kommunstyrelsen

Ärendet

Regeringen tillsatte i november 2009 en utredning med namnet ”Utredningen om samhällsorientering för nyanlända invandrare”. Utredningen har lämnat ett delbetänkande (SOU 2010:16) och sammanfattning av betänkandet har sänts till stadsdelsnämnden för yttrande. Kommunerna ansvarar för att ge samhällsinformation till nyanlända invandrare. Kvaliteten i samhällsinformationen har varierat mellan kommunerna varför regeringen i sina utredningsdirektiv vill säkerställa en nationell standard.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 mars 2010.

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamoten Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s) ledamoten
Rosa Lundmark (v), tjänstgörande ersättaren Åsa Öckerman (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamoten Rosa Lundmark (v), tjänstgörande ersättaren Åsa Öckerman (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”1. Stadsdelsnämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till beslut.

2. Därutöver vill vi framföra följande:

Vi delar uppfattningen att det är viktigt att stärka nyanländas kunskaper om konstitutionella principer, välfärdsstatens uppbyggnad och idéer liksom om vardagslivet i Sverige. Just därför vill vi att även föräldralediga, sjukskrivna, pensionärer, ungdomar och andra som står utanför arbetsmarknaden ska erbjudas samhällsorientering.

Inte minst är det viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv att alla nyanlända omfattas av samhällsintroduktion, eftersom fler kvinnor än män är föräldralediga eller hemmavarande med barn och därför inte är aktuella för Arbetsförmedlingens insatser.

Vi förutsätter också att kommunerna får full kostnadstäckning för det utökade åtagandet.”

§17 Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad – svar till kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

  1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen

  2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad som anger hur stadens nämnder ska arbeta för att följa den nya lagstiftningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Varje nämnd ansvarar för att organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att det finns beredskap och rutiner för att bemöta önskemål från enskilda att använda finska språket som är ett av nationella minoritetsspråken.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 mars 2010.

Dnr 1.5.1.-074/2010

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamoten
Rosa Lundmark (v), tjänstgörande ersättaren Åsa Öckerman (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamoten
Rosa Lundmark (v), tjänstgörande ersättaren Åsa Öckerman (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

”1.Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas i huvudsak som svar till kommunstyrelsen.
2, Därutöver framförs följande;
I samband med inventeringen av personal och extern utförare som behärskar de nationella minoritetsspråken borde det värdefullt att även kartlägga andra språkkunskaper. Staden behöver bli bättre på att uppmärksamma och ta tillvara sina medarbetares språkliga kompetens.”

§18 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen – svar till kommunstyrelsen kommunstyrelsen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Till nämnden har kommunstyrelsen för yttrande översänt äldreförvaltningens förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS för personer över 65 år och äldre. Riktlinjerna tar upp lämplig lagtext, handläggning av ärenden, dokumentation i samband med handläggning av ärenden, stöd och hjälp för den som bor i ordinärt boende, boenden för äldre, stöd till närstående och handläggning av ärende enligt LSS för personer över 65 år.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2010

Dnr 1.5.1-078/2010

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamoten
Rosa Lundmark (v), tjänstgörande ersättaren Åsa Öckerman yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamoten
Rosa Lundmark (v), tjänstgörande ersättaren Åsa Öckerman (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

” Stadsdelsnämnden lämnar följande yttrande över förslag till riktlinjer. Vi vill se en större översyn av riktlinjerna som bygger på en rödgrön äldrepolitik, framför allt när det gäller en ökad möjlighet att få hemtjänst med förenklad biståndsbedömning och ett stopp för den dogmatiska konkurrensutsättningen av all äldreomsorg i staden. Vi måste minska onödig administration i äldreomsorgen och sätta fokus på de äldres självbestämmande.

Både nuvarande riktlinjer och föreslagna förändringar utgår från en borgerlig äldreplan, som vi i grundläggande delar motsätter oss. Till skillnad från alliansen ser vi inte äldre människor som kunder på en marknad utan som medborgare med rätt att få sina behov tillgodosedda.

Det ingår inte i rödgrön äldrepolitik att ta bort valfriheten för äldre som önskar kommunal äldreomsorg, att minska allmänhetens insyn genom att konkurrensutsätta alla servicehus och vård- och omsorgsboenden, att uppmuntra avknoppning av hemtjänstenheter till underpris eller att lägga ned alla servicehus.

Vi ser med förfäran på de följder som konkurrensutsättningen av äldreomsorgen kommer att medföra. Samverkan kring våra äldre blir allt svårare, när antalet privata utförare ökar i såväl kommunens äldreomsorg som i landstingets verksamheter. Den samhälleliga överblicken minskar drastiskt, vilket minskar möjligheten för äldre med stora vårdbehov att få god vård.

Vi var i huvudsak positiva till riktlinjerna när de antogs, men hade också en hel del synpunkter och kritik. Efter några års tillämpning av riktlinjerna kan vi tyvärr konstatera att vår oro var befogad. Den borgerliga majoritetens löften om en generös bedömning av äldres behov har inte följts upp med tillräckliga ekonomiska resurser.

Många äldre får idag avslag på sina ansökningar om särskilt boende. Flera stadsdelsnämnder – inklusive Enskede-Årsta-Vantör – försöker klara budgeten genom smygbesparingar, t ex att antalet hemtjänsttimmar minskas samtidigt som de äldre ska få samma eller utökade insatser. Riktlinjernas mer generösa hållning till servicehusboende verkar inte ha påverkat besluten särskilt mycket. Det finns skäl att återigen betona att äldres behov alltid ska bedömas individuellt enligt socialtjänstlagen.

Vi anser också att fixartjänsten ska gälla för alla från 67 års ålder och utan ”tak” om 6 timmar. De gångna åren har visat att det inte finns någon risk för överutnyttjande. Rätten att välja vård- och omsorgsboende ska finnas, men till skillnad från den borgerliga majoriteten anser vi den rätten även omfattar kommunala boenden i alla stadsdelsområden.

Vissa detaljer i förslaget till ändrade riktlinjer är bra, till exempel att trygghetslarm kan beviljas utan biståndsbedömning samt förtydligandena om individuellt anpassad avlösning. Om förslagen som rör korttidsvård innebär ökade kostnader måste resurser skjutas till.

När det gäller möjligheten för äldre par att bo tillsammans, även om den ena parten har ett större vårdbehov, är inte de föreslagna förändringarna tillräckliga. Dessutom kommer nedläggningen av servicehusen att ytterligare försvåra för äldre att bo tillsammans.

Vi delar synpunkterna som framförs av oppositionen i äldrenämnden, nämligen att valfriheten också ska gälla servicehusen och att biståndshandläggarna ska ha ett ökat informationsansvar snarare än en konsumentrådgivande funktion.”

§19 Jobbtorg Stockholm- svar till stadsrevisionen

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

  1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till Stadsrevisionen

  2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Stadsrevisionen har granskat och bedömt om Jobbtorg Stockholms insatser är ändamålsenliga, om organisationen är effektiv och om ansvarsfördelningen mellan jobbtorgen och stadsdelsnämnderna är tydlig. Granskningen av Jobbtorg Stockholm och samverkan med stadsdelsnämnderna och i viss mån arbetsförmedlingen redovisar att uppdraget till stora delar uppfylls.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 mars 2010.

Dnr 1.4.-093/2010

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamoten Rosa Lundmark (v), tjänstgörande ersättaren Åsa Öckerman (mp). Den borgerliga majoritetens jobbtorg framstår allt tydligare som ett stort misslyckande. Av det moderata vallöftet om jobb till avtalsenlig lön inom fem dagar återstår att en ”jobbplan” upprättas inom fem dagar, efter en väntetid på ca två veckor – en plan som dessutom är av ”generellt sett låg” kvalitet enligt enhetschefer på stadsdelsförvaltningarna. Att ungdomar periodvis under 2009 fick vänta upp till åtta veckor för att komma till jobbtorget och upprätta en ”jobbplan” av ”generellt sett låg” kvalitet är helt oacceptabelt.

Det är talande att i de fall arbetssökande får jobb inom fem dagar efter att de kommit till jobbtorget betraktas det inte som jobbtorgets förtjänst. Av statistiken framgår också att i jobbtorgens avslutade ärenden är det endast 16–17 procent av de sökande som faktiskt har fått jobb.

Tyvärr har jobbtorget i Farsta, som Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning arbetar med, hållit måttet sämst när det gäller samarbete med stadsdelen och Arbetsförmedlingen. Över hela staden har stadsdelsförvaltningarnas i allmänhet väl fungerande arbetsmarknadssektioner lagts ner och ersatts med en storskalig, byråkratisk verksamhet som stadsdelsnämnderna tyvärr saknar rådighet över.

Revisorsrapporten ger klart besked om att kvaliteten på det borgerliga styrets arbetsmarknadsinsatser är ”generellt sett låg”.

§20 Upphandling avseende verksamhetsdrift av Enskede-Årsta-Vantörs dagliga verksamhet för personer med funktionsnedsättning- tilldelningsbeslut

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds beslut

  1. Attendo Care AB, org. nr. 556148-5169, antas som entreprenör avseende verksamhetsdrift av daglig verksamhet Paket 1.

  2. Stadsdelsdirektören får i uppdrag att, efter det att tidsfristen för överprövning gått ut, teckna avtal avseende verksamhetsdriften av daglig verksamhet Paket 1 med Attendo Care QAB t.o.m. 2013-08-31 med möjlighet att begära förlängning t.o.m. 2015-08-31.

  3. Upphandlingen avbryts avseende verksamhetsdriften av daglig verksamhet Paket 2.

  4. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda formerna för den fortsatta driften avseende daglig verksamhet paket 2.

  5. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Enligt nämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrens för 2009 framgår att de dagliga verksamheterna för personer med funktionsnedsättning ska upphandlas. Nämnden har vid revidering av planen beslutat att upphandlingen av daglig verksamhet ska delas i två paket. Paket 1 omfattar enheterna Nordmarken, Tapeten, Stureby, Tallbacken samt Årsta. Paket 2 omfattar enheterna Combi Café & Konferens samt Dalens arbetsgrupp. Upphandlingen har genomförts som en förenklad upphandling enligt LOU kap 15.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2010

Dnr 103-551/2009

Beslutsgång

Ordföranden ställde framställda förslag mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Ordföranden Andreas Sturesson (kd), ledamöterna Magnus Bock m.fl. (m), Lena Kling (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Magnus Dannqvist m.fl. (s), ledamoten
Rosa Lundmark (v), tjänstgörande ersättaren Åsa Öckerman (mp) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Magnus Dannqvist, ledamöterna Mervi Mäkinen Andersson, Lennart Pöppel, Sonja Mogert alla (s), ledamoten
Rosa Lundmark (v), tjänstgörande ersättaren Åsa Öckerman (mp) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget;

1. ” Nämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag.

2. Driften av Kombi Café & Konferens och Dalens arbetsgrupp (”Paket 2”) behålls i kommunal regi.

3.Därutöver anförs följande.

Som vi tidigare har framhållit täcker den snålt tilltagna LSS-pengen inte driftskostnaderna för stadsdelens uppskattade dagliga verksamheter. Att upphandla driften och låta privata utförare genomföra nedskärningarna är ett osmakligt sätt av den moderatledda majoriteten att undandra sig ansvaret för sina egna ekonomiska prioriteringar. Dessutom har de berörda personerna med funktionsnedsättning och deras anhöriga inte tillfrågats. Om vi hade fått bestämma hade verksamheten förblivit i kommunal regi.

Att de ekonomiska ramarna inte räcker till för verksamheter med fortsatt hög kvalitet återspeglas i det begränsade intresset för upphandlingen, med endast två korrekta anbud på ”Paket 1”och inget på ”Paket 2”. Stadsdelsnämnden bör fortsätta att ansvara för kvalitet och ekonomi i de dagliga verksamheterna i ”Paket 2”, och de bör alltså inte upphandlas på nytt.

Vi ifrågasätter om upphandlingen i realiteten har inneburit någon kvalitetskonkurrens. De åtaganden som har fällt avgörandet mellan de två anbudsgivarna på ”Paket 1” är väsentligen av byråkratisk karaktär och/eller självklarheter, som att kvalitetsledningssystemet innefattar skrivna rutiner och månatliga uppföljningsmöten. Vi menar att förfrågningsunderlagen bör utformas så att det som ger poäng i utvärderingen är konkreta åtaganden som faktiskt gör skillnad i brukarens (i detta fall arbetstagarens) vardag.

Enskede-Årsta stadsdelsnämnd har tidigare negativa erfarenheter av kvaliteten i Attendo Cares verksamhet vid Årstabergshemmet. Vidare har företaget åtminstone tills nyligen begränsat vad deras anställda får säga till journalister med skriftliga regler som står i strid med Stockholms stads meddelarfrihetsklausul (se tidningen Sjukhusläkaren 6/2008). Vi anser att stadsdelsförvaltningen bör kontrollera särskilt noga att Attendo Care följer sina åtaganden i dessa avseenden.”