Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-08-21

Sammanträde 2014-08-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4, Gotland

1 Val av justerare och dag för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

4 Utesluta "sjukt" kött från barns och äldres mattallrikar, svar på skrivelse från (MP)

5 Stöd till romer och de utsatta människor som lever i bosättningar, svar på skrivelse från (MP)

6 Fairtrade-diplomera stadsdelen - svar på skrivelse från (MP)

7 Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt rapportering enligt 28 § LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS period 2/ 2014

8 Förskoleundersökningen 2014 - anmälningsärende

9 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnanden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) - socialjouren

10 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnanden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)- Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

11 Anmälningsärenden

A. Inkomna protokollsutdrag, skrivelser m.m. B. Tjänstemannabeslut (se pärm) C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare) D. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare) E. Protokoll från Förvaltningsgruppens sammanträde (utsändes senare) F. Balanslista över medborgarförslag (se pärm) G. Balanslista över nämndens skrivelser och uppdrag

13 Stadsdelsdirektörens information

Remissärenden

14 Förslag till detaljplan för område vid kv Glavsfjorden i stadsdelen Årsta S-Dp 2013-20834 - svar till stadsbyggnadskontoret

15 Förslag till reviderad Vision för Stockholm är 2030 - svar till kommunstyrelsen

16 Förslag till naturreservat för Årstaskogen - Årsta holmar - svar till stadsbyggnadskontoret

17 Förslag till detaljplan för område vid kv. Ormlången i stadsdelen Årsta S-Dp 2013-20839 - svar till stadsbyggnadskontoret

18 Förslag till tillägg till detaljplan Dp 2868 för del av fastigheten Enskede Gård 1:1 vid Kolerakyrkogården i stadsdelen Johanneshov - tillfälligt planstöd för befintligt planeringshem STDp 2014-05513 - svar till stadsbyggnadskontoret

19 Program för HBT-frågor 2014 - 2017 - svar till kommunstyrelsen

20 Betänkandet våld i nära relationer - en folkhälsofråga (SOU 2014:49) - svar till kommunstyrelsen

21 Ansökan om utökat tillstånd för alkoholservering enArena - svar till socialförvaltningen

22 Ansökan om tillstånd för alkoholservering restaurang Salata Gullmarsplan 4- svar till socialförvaltningen

23 Ansökan om tillstånd för alkoholservering, Taco Bar Arenavägen 69 - svar till socialförvaltningen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (254 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Månadsrapport för juli 2014

§5 Utesluta "sjukt" kött från barns och äldres mattallrikar, svar på skrivelse från (MP)

§6 Stöd till romer och de utsatta människor som lever i bosättningar, svar på skrivelse från (MP)

§7 Fairtrade-diplomera stadsdelen - svar på skrivelse från (MP)

§8 Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt rapportering enligt 28 § LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS period 2/ 2014

§9 Förskoleundersökningen 2014 - anmälningsärende

§10 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnanden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) - socialjouren

§11 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnanden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)- Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

§14 Stadsdelsdirektörens information

§15 Förslag till detaljplan för område vid kv Glavsfjorden i stadsdelen Årsta S-Dp 2013-20834 - svar till stadsbyggnadskontoret

§16 Förslag till reviderad Vision för Stockholm är 2030 - svar till kommunstyrelsen

§17 Förslag till naturreservat för Årstaskogen - Årsta holmar- svar till stadsbyggnadskontoret

§18 Förslag till detaljplan för område vid kv. Ormlången i stadsdelen Årsta S-Dp 2013-20839 - svar till stadsbyggnadskontoret

§19 Förslag till tillägg till detaljplan Dp 2868 för del av fastigheten Enskede Gård 1:1 vid Kolerakyrkogården i stadsdelen Johanneshov - tillfälligt planstöd för befintligt planeringshem STDp 2014-05513 - svar till stadsbyggnadskontoret

§20 Program för HBT-frågor 2014 - 2017 - svar till kommunstyrelsen

§21 Betänkandet våld i nära relationen - en folkhälsofråga