Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-11-23

Sammanträde 2017-11-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 AVälkommen att träffa dina politiker!

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Hundrastgård i Hagsätra

4 Fler askkoppar och skyltar i Rågsved

5 Övergiven park i Stureby - svar på medborgarförslag

Beslutsärenden

6 Månadsrapport för oktober 2017

Dnr 1.2.1.-122/2017 (kommer senare)

7 Sammanträdesplan för 2018

8 Uppföljning av parkskötseln i Årsta och Vantör

9 Ett tryggare Östberga - svar på skrivelser från (S),(MP),(V) ey (Fi) samt (L)

10 Deltagande och delegation av beslutanderätt i gemensam ramavtalsupphandling av lekmaterial

Dnr 656-2017-2.2.2. (omedelbar justering)

11 Reviderad delegationsordning

Remissärenden

12 Ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021- svar till kommunstyrelsen

13 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Dalen 13 m.m. - svar till stadsbyggnadskontoret

Dnr 1.5.3.-664/2017 (omedelbar justering)

14 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor - svar till kommunstyrelsen (omedelbar justering)

15 Ansökan om serveringstillstånd för 1907, Styckmästargatan 10

16 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m.
B. Tjänstemannabeslut, se pärm
C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare)
E. Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till förvaltningen.

18 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

19 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

20 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p LVU

21 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p LVU

22 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p LVU

23 Nedläggning av faderskapsärende enligt 2 kap 7 § 1 p FB

24 Nedläggning av faderskapsärende enligt 2 kap 7 § 1 p FB

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Hundrastgård i Hagsätra - svar på medborgarförslag

§4 Fler askkoppar och skyltar i Rågsved- svar på medborgarförslag

§5 Övergiven park i Stureby - svar på medborgarförslag

§6 Månadsrapport för oktober 2017

§7 Sammanträdesplan för 2018

§8 Uppföljning på parkskötseln i Årsta och Vantör

§9 Ett tryggare Östberga - svar på skrivelser från (S),(MP),(V) ey (Fi) samt (L)

§10 Deltagande och delegation av beslutanderätt i gemensam ramavtalsupphandling av lekmaterial

§11 Reviderad delegationsordning för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

§12 Ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021- svar till kommunstyrelsen

§13 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Dalen 13 m.m. - svar till stadsbyggnadskontoret

§14 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor - svar till kommunstyrelsen­

§15 Ansökan om serveringstillstånd för 1907, Styckmästargatan 10

§18 Stadsdelsdirektörens information