Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-03-22

Sammanträde 2018-03-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Slakthusplan 8 A


2018-03-15
Områdesmöte med fokus på Stureby,
Stureby vård- och omsorgsboende, Tussmöte Läs mer...vägen 175, Stureby


Välkommen att träffa dina politiker!

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Utegym i Enskede, svar på medborgarförslag

4 Allmän belysning i Stamparken, svar på medborgarförslag

5 Parkytorna Häradsdomaren och Spenaten i gamla Enskede, svar på medborgarförslag

Beslutsärenden, Återremitterat ärende:

6 Uppföljning av Enskededalens servicehus och Skogsgläntans gruppbostad

7 Månadsrapport för februari

Dnr 1.2.1.-166/2018 (utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Kvalitetsgarantier 2018

9 Inrättande av ny förskola på Årstafältet etapp 3, kvarter A (Fortis Fastigheter AB) - inriktningsärende

10 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Svedmyrabadet, Svedmyra bad och relax AB

11 Uppföljning av äldreomsorgens kostenhet (Intraprenad)

12 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 år 2017

13 Uppföljning av avtal gällande konsumentvägledning, Råd och Rön

14 Kvalitets- och ekonomiuppföljning inom Individ- och familjeomsorg barn och unga

15 Strategi för kommunikation med invånarna i Enskede-Årsta-Vantör

16 Riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad samt tillägg till delegationsordningen om att teckna leasingavtal för fordon

17 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. B. Tjänstemannabeslut, se pärm C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare) D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare) E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare) F. Patientsäkerhetsberättelse 2017 Egen Regi, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Dnr 1.2.1.-138/2018, se pärm G. Granskning av järnvägsplanehandling för utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och Söderort Dnr 1.5.1.-137/2018, (anmäls i pärm) H. Patientsäkerhetsberättelse för Gullmarsplans Ungdomsmottagning Dnr 1.2.1.-158/2018 (anmäls i pärm)

18 Tillsyn av tobak och folköl under 2017 samt tillsynsplan för 2018 - anmälningsärende

Remissärenden

19 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av Örby 4:1 vid kv Brandbottnen - svar till stadsbyggnadskontoret

20 Tillsättande av särskild utredning om snöröjning inom Stockholms stad, motion (SD) svar till kommunstyrelsen

21 Modernisering av sociala system, svar till kommunstyrelsen

22 Strategi för en äldrevänlig stad - underlag till program, svar till kommunstyrelsen

23 Strategi för upphandling av larm och trygghetsskapande teknik för vård- och omsorgsboenden, svar till kommunstyrelsen

24 Värna rätten till personlig assistans, svar till kommunstyrelsen (omedelbar justering)

25 Säker förskola - förslag till riktlinjer för barnsäkerhet i stadens kommunala förskolor, svar till kommunstyrelsen

26 Stockholms stad program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021, svar till kommunstyrelsen

27 Ansökan om serveringstillstånd för Dahlak Bar & Restaurang, Trädskolevägen 5, svar till socialförvaltningen

Slutet sammanträde

28 Inkommen Lex Sarah information - Stiftelsen Årsta Gård

29 Inkomna lex Sarah informationer - Stiftelsen Årsta - Helenedal Gymnasiesärskolan

Dnr 1.2.2.-558/2017, 1.2.2.-583/2017

30 Inkommen Lex Sarah information- Omsorgsfamiljen H.E.M Vård och Omsorg AB

31 Inkommen lex Sarah information - Aleris Hemtjänst Vantör

32 Inkommen Lex Sarah information - Aleris Hemtjänst Team Tanto (mobila USK teamet)

33 Inkommen rapport om missförhållanden eller risk för missförhållanden inom omsorgen om funktionshindrade lex Sarah 24 § LSS - Svedmyra gruppbostad

34 Inkommen rapport om missförhållande eller risk för missförhållanden i omsorgen om äldre enligt lex Sarah 14 kap 3 § SoLLex Sarah-rapport

35 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

36 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

37 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

38 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

39 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB

40 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

41 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

42 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

43 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Utegym i Enskede- svar på medborgarförslag

§4 Allmän belysning i Stamparken - svar på medborgarförslag

§5 Parkytorna Häradsdomaren och Spenaten i Gamla Enskede - svar på medborgarförslag

§7 Månadsrapport februari 2018

§8 Kvalitetsgarantier

§9 Inrättande av ny förskola på Årstafältet etapp 3, kvarter A (Fortis Fastigheter AB)

§10 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Svedmyrabadet, Svedmyra bad och relax AB

§11 Uppföljning av äldreomsorgens Kostenhet (Intraprenad)

§12 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4 år 2017

§13 Avtal gällande konsumentvägledning, Råd och Rön vård- och omsorgsboende

§14 Kvalitets- och ekonomiuppföljning inom Individ- och familjeomsorg barn och unga

§15 Strategi för kommunikation med invånarna i Enskede-Årsta-Vantör

§16 Riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad samt tillägg till delegationsordningen om att teckna leasingavtal för fordon

§18 Tillsyn av tobak och folköl under 2017 samt tillsynsplan för 2018

§19 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av Örby 4:1 kv Brandbottnen

§20 Tillsättande av en särskild utredcnign angående snöröjning inom Stockholms stad

§21 Modernisering av sociala system - svar till kommunstyrelsen

§22 Strategi för en äldrevänlig stad - svar till kommunstyrelsen

§23 Strategi för upphandling av larm och trygghetsskapande teknik till vård och omsorgsboenden -svar till kommunstyrelsen

§24 Värna rätten till personlig assistans - svar till kommunstyrelsen

§25 Säker förskola - förslag till riktlinjer för barnsäkerhet i Stockholms stads kommunala förskolor

§26 Stockholms stads program för alkohol- narkotika, dopnings- och tobakspolitiken - svar till kommunstyrelsen

§27 ­- 43 publiceras ej