Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-11-21

Sammanträde 2019-11-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Trygghet i Örby

Beslutsärenden

7 Månadsprognos oktober 2019 (senare utskick)

8 Skrivelse om stadsdelens systematiska jämställdhetsarbete

9 Omstrukturering av Enskedalens servicehus

12 Gemensam ramavtalsupphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar (sekretessärende, inga handlingar publiceras)

Dnr: EÅV 2019/000097 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Avtalsuppföljning konsumentvägledning

14 Dataskyddsombud enligt brottsdatalagen för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

15 Delegation enligt LVM och förordnanden enligt LVU

16 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd sammanträdesplan för år 2020

Remissärenden

17 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för etapp 1 i Slakthusplan

18 Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - Granskning av socialnämndernas kontroll av tillstånd för konsulentverksamhet och stödboende barn och unga 16 -20 år

19 Ansökan om serveringstillstånd för Fållan

20 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m.(se pärm)
B. Delegationsbeslut, se pärm
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen, (delas ut på gruppmötet)

21 Handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för barnskötare och förskollärare – anmälningsärende

23 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§7 Månadsrapport oktober 2019

§9 Omstrukturering av Enskededalens servicehus

§12 Gemensam ramavtalsupphandling av årsentreprenör för parkinvesteringar

§13 Avtalsuppföljning konsumentvägledning

§14 Dataskyddsombud enligt brottsdatalagen för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

§15 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU

§16 Enskede - Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds sammanträdesplan för år 2020

§17 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för etapp 1 i Slakthusplan

§20 Anmälningsärenden

§21 Handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för barnskötare och förskollärare

§23 Stadsdelsdirektörens information

§24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll från 10 oktober, 17 oktober, 31 oktober och 21 november 2019